Novice

  • 04.06.2024.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN

V osnutku posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) so opredeljeni ambicioznejši cilji, politike in ukrepi do 2030 in sicer glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in zmanjšanja rabe energije. Zadnji (dopolnjeni) osnutek NEPN tako temelji na rezultatih posvetovanj z javnostmi, posodobljenih strokovnih podlagah,...
  • 04.06.2024.

Odprt je tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta

Evropska komisija je pričela tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta (EUI), v katerem je na voljo 90 milijonov evrov za predloge, s katerimi želi preizkusiti inovativne rešitve v mestih, da bi pripomogla k uresničevanju zelenega in digitalnega prehoda. Razpis je vezan na dodelitev sredstev evropske kohezijske politike. Uspešni...
  • 03.06.2024.

Skupnost občin Slovenije prejela priznanje Maks Fabiani

Podelitev 9. nagrade Maks Fabiani je potekala 2. junija 2024 na Gradu Štanjel v Komnu. Med nagrajenci s priznanjem Maks Fabiani 2023 je tudi Skupnost občin Slovenije za delo z naslovom “Odlok o urejenosti naselij in krajine: prostorske strokovne podlage in participativen proces v prostorskem načrtovanju ” avtorske skupine doc. dr. Matej Nikšič, dr....
  • 28.05.2024.

Postanimo kohezivni – GetCoheSive – izvedene fokusne skupine v Idriji

Skupnost občin Slovenije, skupaj z 11 partnerji, izvaja Interregov projekt GEtCoheSive, ki je namenjen izboljšanju družbene participacije in dvigu ravni kakovosti življenja za ranljive osebe, ki živijo v različnih regijah srednje Evrope. Cilj projekta je podkrepiti angažma prebivalstva in preprečevanje izključevanja ranljivih skupin in organizacij...
  • 28.05.2024.

Poziv MZI k posredovanju podatkov občin, vezanih na pravno ureditev neplačevanja parkirnine oziroma dnevne parkirnine v samoupravni lokalni skupnosti

Ministrstvo za Infrastrukturo poziva vse občine, da jim skladno s prvim odstavkom 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradnoprečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), najpozneje do 15. junija 2024,na...