V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CERKLJE NA GORENJSKEM, HOČE – SLIVNICA, ŠENTJUR, KUNGOTA, RADLJE OB DRAVI IN BLOKE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice SOS

Aktualno - Poplave 2023

Zakonodaja

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

Povpraševanje

1. Novice SOS

1.1. Pogajanja za povprečnino 24/25

V torek 19.9.2023 je potekal drug sestanek med predstavniki občin in ministrom za finance ter ministrico za javno upravo glede višine povprečnine za leti 2024 in 2025 in možnih spremembah financiranja občin. Na sestanku je vsaka stran predstavila svoja izhodišča in pričakovanja.

Kljub temu, da sta obe strani podali približevalne predloge, so bile razlike med predlogi še prevelike in dogovora ni bilo mogoče skleniti.

Dogovorjeno je bilo, da bo naslednji sestanek predvidoma naslednji teden, na katerem bodo ponovno poizkušali doseči sprejemljivo višino povprečnine.

1.2. Na razširjeni seji Komisije za kulturo in Predsedstva SOS obravnavali Nacionalni program za kulturo do 2029

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v Mladinskem centru Hrastnik organizirala razširjeno sejo Komisije za kulturo, ki ji predseduje hrastniški župan Marko Funkl in Predsedstva SOS. Seja je bila posvečena seznanitvi s poudarki bodočega Nacionalnega programa za kulturo do leta 2029. Državni načrt razvoja kulturne panoge v Sloveniji sta s strani Ministrstva za kulturo prestavila Tjaša Pureber, generalna direktorica Direktorat za razvoj kulturnih politik in vodja Sektorja za raziskave, razvoj in medpodročno sodelovanje Tadej Meserko.

Predstavnika resornega ministrstva sta predstavila stanje priprave Nacionalnega programa za kulturo, ki je, obogaten s prispevki različnih skupin deležnikov v kulturi, pripravljen na skorajšnjo javno obravnavo v mesecu oktobru ali najkasneje v novembru. Ministrstvo je že organiziralo regijske posvete z županjami in župani ter različnimi drugimi akterji v kulturi, v postopku priprave pa zbralo skupno okoli 800 pisnih in ustnih pobud in predlogov, ki so jih obravnavali tudi v sklopu Delovne skupine za prečne politike ter interne delovne skupine na resornem ministrstvu. Ministrstvo je oblikovalo tri kulturno-politične cilje, ki medresorsko obravnavajo večjo dostopnost kulture, odpravljanje prekarnosti ter zeleni prehod in trajnost. Članice in člani Komisije za kulturo pri SOS ter županje in župani so pozdravili ukrepe za decentralizacijo kulturnega dogajanja, ki bodo pospešili boljšo razpršenost postprodukcije kulturnih programov in državnih proslav in obeležij po več lokacijah v Sloveniji. Obenem so predvideni tudi ukrepi in ustrezna razpisna sredstva za večanje dostopnosti kulturnih vsebin za invalide in senzorno ovirane osebe. Ob tej priložnosti so predstavniki lokalnega nivoja opozorili na težavnost implementacije takšnih adaptacijskih ukrepov na infrastrukturi zaradi deloma nerazumnih zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Enake težave se pojavljajo tudi na področju ukrepov povečanja energetske učinkovitosti v kulturnih zavodih, ki so pogosto pod kulturnovarstveno zaščito. Predstavniki občin so poudarili še pomen vzdrževanja folklorne glasbene dediščine ter nesnovne kulturne dediščine, ki lahko bistveno bogati ne samo lokalno dogajanje, ampak tudi predstavlja turistični produkt, preko katerega lahko krepimo lastno nacionalno identiteto in kulturni turizem hkrati. Predstavniki občin so si nato še ogledali dobro prakso občine Hrastnik, in sicer nekdanjo rudarsko območje, ki je del industrijske dediščine. Župan Marko Funkl je predstavil dediščinsko obarvane prostore Turistično informacijskega Centra Hrastnik, ki poleg informacij o zanimivostih kraja ponuja tudi tipične lokalne produkte. Predstavil je tudi galerijo Mašinhaus, ki je edini tovrstni muzej uporništva v Sloveniji in ponuja vpogled v nekdanji dnevni kop, rudarsko strojnico in muzejsko zbirko ter kompresorsko postajo in tipično hišo, ki obnovljena ponuja vpogled v vsakdanje življenje rudarjev, nastanjenih v rudarskem naselju ob premogovniškem rovu.

2. Aktualno - Poplave 2023

2.1. Omogočena prijava programov javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah

Zavod RS za zaposlovanje je 11. septembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Javno povabilo je objavljeno v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Odprto je do razdelitve sredstev, najdlje do 31. 3. 2024. 

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

2.2. Sprememba javnega razpisa za finančni produkt – LOKALNO Občine

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) obvešča, da je v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 1. 9. 2023 objavil spremembo finančnega produkta – LOKALNO Občine, in sicer za občine, ki so utrpele škodni dogodek v okviru nedavne naravne nesreče, je SRRS finančni produkt dopolnil tako, da občinam omogoča ugodnejšo obrestno mero. Za oškodovane občine je obrestna mera fiksna v višini 0,55% do 31. 12. 2026.

2.3. Oprostitev plačila stroškov uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema

2. septembra 2023 je začel vejati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, s katerim so uporabniki storitev HKOM, ki po 74. a členu Zakona o državni upravi storitev pridobijo in uporabljajo proti plačilu, oproščeni plačila stroškov uporabe storitev HKOM za čas od 4. avgusta do 31. decembra 2023.

Do oprostitve so upravičeni tisti uporabniki, katerim je bilo premično ali nepremično premoženje poškodovano ali uničeno v poplavah in plazovih.

Ker na ministrstvu ne razpolagajo z informacijo o gmotnem stanju posameznih uporabnikov, ki so utrpeli škodo, so jih pozvali k predložitvi izjave, s katero se izrekajo o nastali škodi. Na podlagi podane izjave se jim bo storniral račun za mesec avgust ter se jih bo za obdobje upravičenosti oprostilo plačila storitve.

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

2.4. Obvestilo občinam: rok za pripravo seznamov uničene ali poškodovane računalniške opreme je 30. september

Po sprejemu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 v Državnem zboru, je Ministrstvo za digitalno preobrazbo pripravilo začasne ukrepe s področja digitalne preobrazbe. Eden izmed štirih ukrepov, ki jih zajema zakon, je zagotovitev računalniške opreme občinam in šolam (ostali trije pa so: omogočena pridobitev sredstva elektronske identifikacije srednje ravni zanesljivosti (smsPASS) na daljavo preko video povezave, brezplačna uporaba sistema HKOM in vzpostavitev številke 114).

V zvezi s tem ukrepom, opredeljenim v 123. členu zakona, iz ministrstva opozarjajo občine in šole, ki so utrpele škodo v ujmi, da bo rok za oddajo seznamov uničene ali poškodovane računalniške opreme potekel 30. septembra 2023. Pomembno je pravočasno zbiranje podatkov iz šol in drugih pravnih oseb, ki so jih ustanovile in so utrpele škodo. Te lahko popis škode pošljejo na gp.mdp@gov.si.

2.5. POMOČ ŽRTVAM POPLAV in PLAZOV V AVGUSTU 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo letak z informacijami glede izredne solidarne pomoči in nekaterih drugih ukrepov iz naslova avgustovskih poplav, ki vam je na voljo TUKAJ. Vabljeni, da ga posredujete potencialnim upravičencem.

2.6. Zaživel klicni center na številki 114

Danes, 6. 9. 2023, bo začel delovati klicni center za obnovo po poplavah, ki bo podajal ažurne in verodostojne informacije o obnovi po katastrofalni ujmi. Dosegljiv bo na telefonski številki 114.

Namen centra je podajanje informacij o obnovi po avgustovskih poplavah, ne glede na to, kateri resor je primarno odgovoren za zagotovitev informacije. Deloval bo vsak delovni dan med 8. in 16. uro ter ob sobotah med 8. in 13. uro. Ob morebitnih spremenjenih okoliščinah se lahko delovni čas klicnega centra prilagodi.

2.8. Pojasnilo glede solidarnostnega prispevka in sobot

Slovenija je v dneh in tednih od uničujočih poplav pokazala izjemno solidarnost. Izjemen odziv je doživel tudi dan solidarnosti, 14. avgust, ko je več deset tisoč prostovoljk in prostovoljcev priskočilo na pomoč ljudem, prizadetih v poplavah. V prvi fazi je bilo delo prostovoljcev res neprecenljivo.

V razpravah o uvedbi dela prostega dneva, namenjenega solidarnosti, so predstavniki gospodarstva ter opozicije predlagali uvedbo dodatnega delovnega dne, katerega zaslužek bi bil namenjen obnovi.

Vel o tem si lahko preberete TUKAJ.

2.9. DENARNE DONACIJE OBČINAM, PRIZADETIM V POPLAVAH V AVGUSTU 2023

V nadaljevanju objavljamo seznam občin, ki potrebujejo finančno pomoč zaradi nedavnih poplav.*

Prav tako na vas naslavljamo pobudo predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki poziva kolegice in kolege iz občin, ki v nedavnih vremenskih ujmah niso bile prizadete, da v okviru svojih zmožnosti pomagajo ostalim občinam, ki so bile. Občina Kočevje bo tako za odpravljanje škode nedavnih nesreč namenila evro na prebivalca občine Kočevje.

Sekretariat SOS na tej točki svetuje, da začasno zadržite nakazovanje donacij, dokler se ne uredi pravna podlaga. Pristojne smo pozvali k vključitvi primerne ureditve v interventno zakonodajo oz. k zagotovitvi sistemske rešitve.

Občina lahko sredstva za poplave nakaže iz proračuna/rezervnega sklada občine z uporabo različnih institutov:

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi sklepa (sklep – vzorec 1 in vzorec 2 – Zakon o javnih financah v 4. odstavku 49. člena določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet)

– sredstva nakaže iz splošne proračunske rezervacije (sklep – vzorec 3 – v proračunu se v ta namen odpre/oblikuje nova proračunska postavka kot npr. z nazivom Poplave  2023 in nanjo razporedi sredstva iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija)

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi odloka (odlok – vzorec 4 – v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom)

KOROŠKA

 • Črna na Koroškem. Denarno pomoč specifično za prizadete v poplavah v Črni na Koroškem lahko nakažete na TRR Občine Črna na Koroškem: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, TRR: SI56 0110 0010 0007 227, sklic: 00 2393, koda namena: CHAR.
 • Dravograd. Zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Občini Dravograd poteka prek posebnega bančnega računa Rdečega križa: SI56 6100 0001 9303 056, sklic 00-01-2023, namen: Pomoč družinam v poplavah Dravograd 2023. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno prizadetim družinam. Dodatne informacije v zvezi z akcijo in pomočjo so na voljo prek telefonskih številk 040 327 496 ali 87 70 020 (sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Dravograd Irena Gostenčnik). Zbiranje bo potekalo do 31. 12. 2023.
 • Mežica. Denarno pomoč za prizadete v Občini Mežica lahko nakažete na TRR občine: SI56 0127 4010 0010 050, namen: Poplave, koda namena: CHAR, sklic: SI 00 2023-08.
 • Prevalje. Občina Prevalje je odprla namenski račun za nakazilo donacij za prizadete v poplavah. Pomoč lahko nakažete na TRR: SI56 0137 5600 0000 128, namen: Poplave Prevalje, koda namena: CHAR.
 • Ravne na Koroškem. Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na TRR občine: SI56 0130 3010 0009 987 (odprt pri Banki Slovenije), sklic: 00 2023-08, namena nakazila: Poplave 2023, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: CHAR.
 • Slovenj Gradec. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0131 2010 0010 322, koda namena CHAR, referenca SI00 0408-2023. Pri nakazilu navedite namen: POPLAVE 2023.
 • Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Šmartno ob Paki (mobilni telefon: 041 941 677, Marija Lesnjak); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Šmartno ob Paki lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245090, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Gorenje (telefon: 031 347 718, Ivan Glasenčnik); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Gorenje lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245032, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Župnijska Karitas Šmartno ob Paki (telefon: 041 775 506, Damijan Ločičnik); pomoč za oškodovane v poplavah lahko nakažete na TRR: SI56 0400 1004 6530 307, sklic 00 292243, namen: poplave, prejemnik: Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki.
 • Šoštanj. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8363 945, koda namena CHAR, referenca SI00 20044004. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ POPLAVE – AVGUST 2023. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Vuzenica. Za odpravo posledic neurja v občini Vuzenica za občane in za pomoč drugim občinam zbirajo sredstva na TRR Župnijska Karitas Vuzenica, Zg. trg 28, Vuzenica, SI56 6100 0002 4574 230, Namen: NEURJE AVGUST 2023, koda namena CHAR. Vsa zbrana sredstva bodo namensko porabljena za pomoč občanom občine Vuzenica, ki so utrpeli škodo. Višek zbranih sredstev bo posredovan Koroški regiji za odpravo posledic.

SAVINJSKA DOLINA

 • Braslovče. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so izgubili domove ter premoženje, je Občina Braslovče v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, če želite pomagati. TRR:  SI56 0110 0010 0015 181, sklic: 00 730100-2023, namen: Pomoč ujma 2023, koda namena: CHAR, BIC SWIFT: BSLJSI2X. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Celje. Mestna občina Celje vse občanke in občane, ki želijo donirati finančna sredstva za pomoč v Savinjski regiji, obvešča, da lahko to storijo preko Društva Enostavno pomagam. Podatki za nakazilo donacij: Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Cankarjeva ulica 1, Celje, SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici), SKLIC: SI00 508-2023, namen: Za Celje, koda namena: CHAR (obvezen je vnos sklica in namena).
 • Gornji Grad. Občini Gornji Grad lahko pomagate pri sanaciji po uničujočih poplavah z nakazilom na transakcijski račun občine: SI56 0123 0010 0018 802, Sklic: 00 04082023, Koda namena: CHAR
 • Laško. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so utrpeli večjo materialno škodo premoženje ali celo izgubili domove, je Občina Laško v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, v kolikor želite pomagati: TRR: 01257 0100003220, Sklic: 00 730100-2023, Namen: POMOČ POPLAVE 2023, Koda namena: CHAR. Sredstva bodo namensko porabljena za družine, poasmeznike in podjetnike, ki so utrpeli največjo škodo.
 • Luče. Če želite finančno pomagati pri sanaciji škode zaradi poplav v Občini Luče, lahko denarno pomoč za prizadete v Lučah nakažete na TRR Občine Luče, Luče 106, 3334 Luče, TRR: SI56 0110 0600 8377 331, namen: Občina Luče – poplave, sklic: SI99, koda namena: CHAR. Podpora bo neposredno namenjena tistim, ki so najbolj prizadeti in potrebujejo nujno pomoč.
 • Ljubno. Pri sanaciji škode v občini Ljubno ob Savinji lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Ljubno: SI56 0110 0010 0006 257 s sklicno številko SI00 71419900, namen: POPLAVE2023.
 • Mozirje. Pri sanaciji škode v občini Mozirje lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Mozirje: TRR 0127 9010 0018 729 – UJP Žalec, Sklic 00 04082023, namen: neurje.
 • Nazarje. Denarno pomoč ob poplavah lahko nakažete na račun Občine Nazarje, TRR SI56 0110 0010 0008 391, sklic 00 71419983, namen: Poplava avgust 2023.
 • Polzela.  Pri sanaciji škode v občini Polzela lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Polzela: SI56 0137 3010 0004 520,Sklic: SI00 730100-2023, Koda namena: CHAR, Namen: Pomoč ujma.
 • Rečica ob Savinji. Občina Rečica ob Savinji, Krajevna organizacija RK in Župnijska karitas Rečica ob Savinji odpira skupni račun za pomoč občanom Občine Rečica ob Savinji. Številka TRR: SI56 0140 9010 0020 992, sklic SI00 0408-2023, s pripisom “poplave avgust 2023”.
 • Solčava. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8362 393, koda namena OTHR, referenca SI99. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ UJMA.

 GORENJSKA

 • Kamnik. Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je v sodelovanju z Župnijsko Karitas Stranje vzpostavil transakcijski račun za zbiranje sredstev prizadetim v ujmi. Finančno pomoč lahko donirate na Župnijsko Karitas Stranje: TRR: SI56 0231 2009 2388 532
  SKLIC: 2023, Namen: POPLAVE KAMNIK
 • Komenda. Pri sanaciji škode v občini Komenda lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Komenda: TRR: 01100-0100002377, Koda namena nakazila: CHAR (ali OTHR), Sklic: poplava23
 • Medvode. Pri sanaciji škode v občini Medvode lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Medvode: podračun št. SI56 01271-0100000594, Sklic: 00 14118-110905
 • Škofja Loka. Pri sanaciji škode v občini Škofja Loka lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Škofja Loka: TRR: SI56 0132 2600 0000 785, Koda namena nakazila: CHAR, Referenca: SI00 732023, Sklic: poplave 2023. Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je odprlo račun, na katerega lahko posamezniki, posameznice ali podjetja nakažejo pomoč za prizadete. Podatki za nakazilo: RKS-OZ Škofja Loka, Kidričeva cesta 1; SI56 0700 0000 0187 397, sklic: 00 784010-249 namen: POPLAVE 2023, koda namena: CHAR. Finančno pomoč lahko donirate preko Župnijsko Karitas Škofja Loka: TRR: SI56 SI56 1919 0500 7360 005, Referenca: SI00 482023, Namen: POPLAVE ŠKOFJA LOKA
 • Žiri. Pri sanaciji škode po poplavah v Občini Žiri lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Žiri SI56 0110 0010 0014 793, Referenca SI00 732000, Koda namena CHAR, Namen: poplave 2023.

Za naslednje občine še nismo prejeli informacij kam se lahko nakažejo sredstva:

 • Cerklje na Gorenjskem
 • Domžale
 • Gorenja vas – Poljane
 • Litija
 • Mengeš
 • Polhov Gradec
 • Trzin
 • Šmartno pri Litiji

Več informacij, kako lahko še pomagate, vam je na voljo na povezavi Poplave po Sloveniji: Kako lahko pomagamo • Pod črto (podcrto.si)

*Seznam bomo sproti dopolnjevali, zato občine naprošamo, da nas obveščate o ažurnih podatkih.

2.10. Urejanje javnega prostora in pro bono pomoč občinam, prizadetim v poplavah 

Neprofitni urbanistični studio Prostorož nas je obvestil, da poskušajo v okviru svojih zmožnosti pomagati občinam in skupnostim, ki so jih prizadele poplave. V zadnjih dneh so že uspeli pomagati nekaterim občinam. Tako so na primer pomagali občini, katere vrtčevsko igrišče so nedavne poplave odplaknile, prostoroževci pa so jim na njihovo željo svetovali, kako z minimalnimi sredstvi čim hitreje spet vzpostaviti funkcionalno igrišče.

Ker se številni kraji po Sloveniji še vedno spopadajo s težavami, ki presegajo urejanje javnega prostora, kljub temu pa je jasno tudi, da ravno javni prostor krepi neformalne povezave med občankami in občani, ki so se izkazale kot ključne v prvih dneh po poplavah, vas prostoroževci vabijo k sodelovanju z njimi.

Več informacij o njihovi pro bono ponudbi pomoči najdete tukaj, kontaktirate pa jih lahko preko naslednjih kontaktnih podatkov (info@prostoroz.org, +386 (0)590 19 088).

2.11. V veljavi ukrep izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem prizadetim prebivalcem

Z 2. septembrom 2023 je v veljavo stopil Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic nedavnih poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V skladu s tem zakonom je sedaj na voljo ukrep izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem prizadetim prebivalcem.

Kaj prinaša novi zakon?

Prinaša ukrep izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem za prizadete prebivalce.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo izvajal izjemno dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem v lasti države ter drugih pravnih oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država.

Občine, javni stanovanjski skladi in druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina, pa bodo dodeljevali svoja stanovanja. Stanovanja se bodo dodeljevala praviloma v občini stalnega prebivališča upravičenca ali na območju, kjer javni stanovanjski sklad deluje, kar pomeni, da so lahko stanovanja na voljo za izjemno dodelitev tudi prebivalcem drugih občin.

Številne občine so že izrazile pripravljenost, da svoja stanovanja namenijo za potrebe prizadetih prebivalcev.

Seznam občin, kamor se lahko obrnete za več informacij.

Izjemna dodelitev stanovanj preko občin oziroma lokalnih javnih skladov?

Občine in lokalni javni skladi izpeljejo postopek  dodelitve stanovanj prizadetim gospodinjstvom, ki so utrpela škodo zaradi poplav in plazov.

Stanovanja v lasti občin in javnih stanovanjskih skladov se oddajo v najem za neprofitno najemnino, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. V prvih dvanajstih mesecih od sklenitve najemnine bo država krila najemnino iz proračuna Republike Slovenije. Najem bo mogoč do odprave posledic poplav in plazov, najdlje pa za tri leta od sklenitve najemne pogodbe. Postopek izjemne dodelitve stanovanj se bo začel najpozneje devet mesecev po uveljaviti zakona, kar pomeni najpozneje do 2. junija 2024.

Povračila

Zahtevki za povračilo najemnine za prvih 12 mesecev od sklenitve najemne pogodbe na podlagi 59. člena Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 se lahko vlagajo periodično na vsake tri mesece, pri čemer se prvi zahtevek lahko vloži po poteku treh mesecev od uveljavitve zakona. Dokumenti morajo vsebovati določene dokumente, vključno s seznamom upravičencev, davčno številko in številko transakcijskega računa, izdanimi odločbami o izjemni dodelitvi stanovanja, sklenjenimi najemnimi pogodbami in drugimi ustreznimi dokumenti.

Vir: Portal GOV.SI, Ministrstvo za solidarno prihodnost

2.12. Informacija o področju gradbene zakonodaje v navezavi na poplave 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo kratek pregled določb področne zakonodaje in odgovore na vprašanja, povezana s sanacijo poškodovanih objektov, gradnjo nadomestnih objektov, občinskih podrobnih prostorskih načrtov za obnovo, glede obnove kmetijskih gospodarskih objektov, upravičenosti občin do dodelitve sredstev za obnovo s strani držav in drugega.
Pri uporabi določil je treba razlikovati med sanacijo objektov (stanovanjskih, gospodarskih in družbenih stavb ter gospodarske javne infrastrukture), ki bodo ostali na istih mestih, in nadomestitvijo objektov, ki jih ni več oziroma so bili tako poškodovani, da njihova sanacija na mestu ni mogoča ter se nadomesti z novogradnjo objekta na novi lokaciji, kjer ta objekt postane nadomestitvena gradnja. Rešitve tako glede sanacije objektov kot nadomestitvenih objektov so zapisane v Gradbenem zakonu (GZ-1) in interventnem Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPPN). V primerih, ko zazidljivih zemljišč ni na razpolago, bodo občine lahko to reševale z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, s tako imenovanim »OPPN za obnovo«.
Pri iskanju nadomestnih zemljišč je interventni zakon uveljavil začasen ukrep, da za namen odprave posledic poplav in plazov Republika Slovenija lahko kupi kmetijsko zemljišče (v soglasju z lastnikom) brez vzpostavitve nadomestnega kmetijskega zemljišča, kot to sicer predpisuje Zakon o kmetijskih zemljiščih.
Pri dodeljevanju sredstev iz državnega proračuna na podlagi ZOPPN upravičence ločimo na občine, ki morajo obnoviti objekte in infrastrukturo, ki je v lasti oziroma upravljanju občine, in posameznike, ki so v nesreči utrpeli škodo na stanovanjskih ali poslovnih objektih, ki jih uporabljajo oziroma v njih živijo. Nosilec popisa škode na svojem območju je v obeh primerih občina. Škodo popisujejo imenovane občinske komisije za oceno škode, popis pa vnašajo v posebno aplikacijo Uprave za zaščito in reševanje.

Podrobnejše informacije določil zakonodaje, tudi glede gradbenih dovoljenj, nujnih začasnih objektov, rekonstrukcij objektov, priprave OPPN za obnovo, določil glede popisa škode in dodeljevanja sredstev za odpravo posledic nesreč so natančneje predstavljene v dokumentu: Zbirna informacija o uporabi gradbene in prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah (posodobljena hiperpovezava na dan 19.2.2023).

2.13. Informacija o intervencijskih stroških in izplačilu po predhodnem programu

Iz Kabineta predsednika Vlade RS so sporočili, da bodo intervencijski stroški, ki so nastali zaradi poplav 4. avgusta 2023, obravnavani na seji Vlade RS naslednji teden. Sledilo bo izplačilo.
124 lokalnim skupnostim na podlagi predhodne ocene škode in priprave predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta 2023 bodo zagotovljena sredstva po obravnavi na seji Vlade. Ta bo predvidoma v roku dveh tednov.

2.14. Pojasnila glede Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Na Ministrstvo za solidarno prihodnost smo naslovili več vprašanj občin, prizadetih v nedavnih poplavah in plazovih, vezanih na izvajanje Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.
Glede pridobitve nepovratnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije iz naslova kritja neprofitne najemnine v skladu z devetim odstavkom 59. člena zakona odgovarjajo, da se bo ministrstvo v kratkem poslalo natančnejše pojasnilo.
V zvezi s subvencijo k plačilu tržne najemnine, ki je urejena v 37. in 60. členu zakona ministrstvo pojasnjuje, da zanjo veljajo vsi veljavni predpisi, ki urejajo pridobitev tržne subvencije k plačilu tržne najemnine z izjemo tistih odstopanj, ki so določena v 37. in 60. členu zakona in so namenjena olajšanju dostopa prizadetih upravičencev do teh subvencij. Glede vprašanj, ki niso urejena v zakonu, pa se torej uporabljajo veljavni predpisi, ki urejajo to področje. Glede na navedeno tako kot doslej velja tudi, da se v skladu s sedmim odstavkom 121.b člena Stanovanjskega zakona na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

Glede nepremičnin, ki so jih prizadetim v poplavah ponudili v uporabo zasebni lastniki, velja enako kot navedeno zgoraj. Ob izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom, lahko najemniki tovrstnih stanovanj prav tako zaprosijo za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine.
Plačilo obratovalnih stroškov občanov, prizadetih v poplavah, ki so trenutno nastanjeni v neprofitnih stanovanjih in v tržnem najemu s strani občin, v samem zakonu ni izrecno predvideno. Obratovalne stroške torej nosijo najemniki. Glede na določila zakona in v luči četrtega odstavka 24. člena SZ-1 pa na ministrstvu ne vidijo zdržka za dodatno pomoč občanom. Je pa potrebno dodatno preveriti še, ali za takšno denarno pomoč občin obstojijo druge zakonske omejitve.

2.15. Obvestilo upravičencem iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse subjekte v sektorju morskega gospodarskega ribolova in akvakulture, da v skladu z odločbo o odobritvi pravice do javnih sredstev za morebitno neizpolnjevanje končne predvidene vrednosti kazalnikov rezultata, ki so vezani na naložbo, uveljavijo pravico do višje sile.

Gre za subjekte, ki so v finančnem obdobju 2014-2020 prejeli javna sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2014-2020 za nakup opreme ali naložbe in so jim naložbo kakorkoli uničile nedavne poplave in zemeljski plazovi iz avgusta 2023 oziroma kakršna koli naravna nesreča, kot je definirana v Uredbi o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20, 90/21 in 115/22) in Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21, 140/21, 49/22 in 79/23).

V tem primeru svetujemo, da Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pisno obvestijo o pojavu višje sile in nastali škodi ter predložijo ustrezna dokazila o škodi v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

Vir: MKGP

2.16. Soglasje k predlogu sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (zaradi poplav)

Vlada RS je podala soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Predlog spremembe bo ministrstvo tehnično uskladilo z Evropsko komisijo in ga do konca meseca tudi formalno posredovalo v Bruselj.

Po zadnjih podatkih (stanje na dan 30. 8. 2023) bo zaradi poplav treba izvesti nekatere interventne ukrepe na infrastrukturnih objektih v gradnji. Gre predvsem za vzpostavitev prvotnega stanja infrastrukture in druga nujna dela za zagotovitev osnovne pretočnosti in upravljanje vodotokov. To se nanaša na naslednje infrastrukturne projekte, ki se že izvajajo:

 • Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice;
 • Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore;
 • Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo;
 • Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo

Celotna informacija je na voljo TUKAJ.

2.18. Spletni obrazec za nudenje/prejemanje pomoči pri POPISU ŠKODE

V trenutkih polnih izzivov, ko se soočamo z nepričakovanimi izrednimi dogodki, želimo okrepiti duh solidarnosti med občinami. Prizadetim skupnostim ponujamo roko pomoči, ob tem pa tudi pozivamo tiste občine/organizacije, ki imajo zmožnosti ponuditi svoje storitve, da se pridružijo našim prizadevanjem za hitro okrevanje. Ker bo nastalo škodo bilo potrebno popisati do sredine septembra, bodo prizadete občine NUJNO potrebovale pomoč, saj nastalo škodo drugače ne bo možno oceniti.

Prizadete občine bodo s strani ostalih občin potrebovale pomoč tudi v kadru, zato vas pozivamo, da izpolnite spodnji obrazec in prizadetim občinam ponudite pomoč v navedenem kadru v kolikor z njim razpolagate:

 • Komisija za popisovanje škod na objektih in infrastrukturi
 • Komisija za popisovanje škod v kmetijstvi
 • Usposobljen kader za vnos v AJDO
 • Drugi strokovnjaki
 • Nadomeščanje poveljnika/namestnika CZ

Prosimo, da občine, ki ponujajo pomoč, sporočijo za kakšno obdobje lahko nudijo svoje storitve.

Občine, ki so se znašle v stiski, pa pozivamo, da nam sporočijo svoje trenutne potrebe po navedenem kadru. Vaše informacije bodo ključne za popis škode ter pripravo načrtov za sanacijo prizadetih skupnosti.

Ob upoštevanju razmer na terenu vas prosimo, da nam ažurno sporočate vaše potrebe oziroma razpoložljivosti, da lahko ohranjamo seznam aktualen. 

Hvala vam za vašo pripravljenost, sočutje in podporo. Združeni lahko hitreje okrevamo in gradimo bolj odporno skupnost.

Obrazec za pripravo pomoči

Osnovne informacije

Izberite(zahtevano)
 
 
 
 

3. Zakonodaja

4. Dogodki SOS

4.1. 25.09.2023. / Spletno / Uvod v korporacijsko upravljanje občinskih podjetij

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije vabi na izobraževanje z naslovom UVOD V KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE OBČINSKIH PODJETIJ, ki bo potekalo preko spletnega kanala Zoom, 25. 9.  2023 med 9.00 in 12.15

Na izobraževanju boste pridobili vpogled v temo korporacijskega upravljanja, govorili bomo o tem zakaj je pomembno, seznanili se boste z namenom in uporabo kodeksov korporacijskega upravljanja ter s priporočeno prakso korporacijskega upravljanja za občinska podjetja kot je zbrana v Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti, ki smo ga pripravili skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije in Komisijo za preprečevanje korupcije.

Izobraževanje predstavlja uvod v program izobraževanja »Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij« in je komplementarno »Izobraževanju za nadzornike« za pridobitev potrdila o usposobljenosti za delo članov nadzornega sveta in drugim izobraževanjem Združenja nadzornikov Slovenije s področja upravljanja družb.

Posvet je namenjen članom nadzornih svetov in upravnih odborov družb s kapitalsko naložbo lokalnih skupnosti ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji, vezanimi na to temo.

Predviden program izobraževanja:

9.00 – 12.15 (odmor 15 min)

NA SPLOŠNO O KORPORACIJSKEM UPRAVLJANJU

– Kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno?

– Pomen in uporaba kodeksov – princip ‘spoštuj ali pojasni’, izjava o upravljanju in razkritja odstopanj od kodeksa, transparentnost poslovanja

OKVIR UPRAVLJANJA IN RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI

– Akt o ustanovitvi, Odnosi z deležniki, Strateški cilji družbe, Skupščina.

ORGANI VODENJA IN NADZORA TER LOJALNOST DRUŽBI

– Lojalnost družbi in prepoved konkurence, posli s povezanimi osebami

– Neodvisnost in upravljanje nasprotij interesov

– Organ nadzora in organ vodenja

O predavatelju:

Gorazd Podbevšek je korporacijski pravnik in uveljavljen strokovnjak s področja korporacijskega upravljanja in delovanja nadzornih svetov, ki deluje v zasebnem podjetju RMG, d.o.o. in predsednik ZNS. Z ZNS je začel tesneje sodelovati že leta 2003 kot avtor prvega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ob vstopu Slovenije v EU, kasneje pa predvsem kot redni predavatelj na izobraževanjih za nadzornike. Je imetnik Certifikata ZNS in kot strokovnjak se je v delo združenja vključeval tudi kot član različnih delovnih skupin in soavtor mnogih avtonomnih pravnih virov s področja upravljanja družb. Leta 2013 je postal predsednik Strokovnega sveta, leta 2019 je postal član UO ZNS. Leta 2019 ga je Vlada RS imenovala v Svet za korporativno upravljanje. V začetku junija 2020 je postal član UO ecoDa v Bruslju, ki predstavlja krovno konfederacijo evropskih združenj, katere član je ZNS. Od junija 2020 je predsednik Združenja nadzornikov Slovenije. V tem času je pridobival tudi praktične izkušnje iz delovanja v nadzornih svetih in upravnih odborih. Vidni pretekli nadzorniški funkciji sta predsedovanje NS družb NLB d.d. in HIT d.d. Trenutno je predsednik nadzornega sveta SŽ ŽGP d.o.o.

Vabilo s programom

4.2. 19.10.2023. – 20.10.2023. / Laško / Razvojni dnevi občin

Veseli nas, da se vas je že veliko odločilo za udeležbo na Razvojnih dnevih občin, ki se bodo odvijali v četrtek in petek, 19. in 20. oktobra 2023, v prelepem okolju Term Thermana Laško.

Za vas smo pripravili program, ki po eni strani odgovarja na aktualno situacijo v navezavi na naravne nesreče, po drugi strani pa odgovarja na izzive, s katerimi se soočate razvojno naravnane občine.

Prvi dan se bomo posvetili izzivom ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Zanimal nas bo sistemski pristop obnove in nadaljnjega razvoja prizadetih območij z vidika države, v okviru okrogle mize med županskimi kolegicami in kolegi ter relevantnimi predstavniki zaščite in reševanja na državnem nivoju pa bomo razpravljali o izkušnjah v različnih scenarijih (poplave, vetrolom, požari, Covid-19) s prve roke.

V dveh dneh druženja se nam obeta pester in raznolik program.  Na okrogli mizi bo na temo izkušenj in scenarijev obvladovanja naravnih in drugih nesreč z nami tudi minister za obrambo, Marjan Šarec. O okrevanju in odpornosti države v luči okoljskih sprememb pa bomo govorili s predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Na dogodku bomo poleg zanimivih govork in govorcev prisluhnili več kot 15 dobrim praksam in izkušnjam občin glede sposobnosti reagiranja v kriznih razmerah, kakovostno grajenega digitalnega razvoja, ohranjanja poseljenosti in zagotavljanja ustreznih kadrov, prilagajanja na okoljske spremembe kot tudi digitalnega razvoja.

Poleg bogatega strokovnega programa, ki se bo pričel 19. 10. 2023 ob 12.30 uri, se boste lahko sprostili ob večernem programu, ki vključuje slavnostno večerjo, nato pa bo poskrbljeno tudi za plesne ritme.

S strokovnim programom bomo nadaljevali v petek, 20. 10. 2023, ob 9.30, zato vam predlagamo, da izkoristite možnost prenočitve v hotelu. Zaradi velikega zanimanja za dogodek so namestitvene kapacitete v Thermani Laško že pošle, vendar nam je uspelo za udeležence našega dogodka zagotoviti še 10 sob v hotelu Rimski dvor v Rimskih termah (po ceni 130 eur na osebo na noč + turistična taksa in prijavnina). Za rezervacijo se lahko obrnete na booking@rimske-terme.si ali telefonsko na 03-5742-000. Da boste lahko sproščeno uživali tudi v večernem delu dogodka, smo pridobili tudi  telefonsko številko lokalne taxi službe Taxi Laščan – 051 305 020.

Drugi dan dogodka bomo razpravljali o demografiji in načrtovanju razvoja občin. Zanimalo nas bo kako ohranjati ali povečati število prebivalcev v lokalnem okolju, kako ravnati s prostorom, kljubovati begu možganov in kako krepiti medgeneracijski in medkulturni dialog. O vsem tem bomo izvedeli iz prve roke, saj bodo svoje izkušnje delili županje in župani.

Navezali se bomo tudi na temo prilagajanja na okoljske spremembe in možne ukrepe, zato bodo z nami tako priznani akademski strokovnjaki kot tudi predstavniki ministrstva. Spoznali bomo konkretne primere prilagajanja podnebnim spremembam tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Ob zaključku programa si lahko obetamo navdihujočo razpravo o digitalni prihodnosti naših lokalnih skupnosti. S predstavniki pristojnega ministrstva bomo govorili o tem, kako se bodo občine razvijale v digitalni dobi do leta 2030 in kako bo s financiranjem digitalnega razvoja. Županje in župane pa smo prosili, da predstavijo svoje prakse implementacije digitalnih storitev v občinah ter priložnostih, ki jih takšna digitalna orodja prinašajo.

Razvojni dnevi občin – program 2023

4.3. 24.10.2023. / Ljubljana / Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine”

DOGODEK SMO PRESTAVILI IZ 20.9. na 24.10.2023!

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS, Skupnostjo občin Slovenije ter občinami Solčava, Moravske toplice in Kočevje pripravilo »Priporočila za pripravo občinskega Odloka o urejenosti naselij in krajine«. Priporočila podajajo korake, kako pristopiti k sami pripravi in izvedbi Odloka, zakonska določila ter vzorčni primer strokovnih podlag in testnega Odloka za izbrani občini.

P R E D L A G A N  D N E V N I  R E D

Priročnik bodo predstavili predstavniki MNVP, SOS in UIRS s sodelavci in partnerji. Uvodnemu pozdravu bo sledil pripravljalni del s strokovnim in pravnim poudarkom. Predstavljeni bodo tudi primeri sodelujočih testnih občin. Na koncu pa bodo udeleženke in udeleženci imeli priložnost sodelovati še v razpravi.

URADNO VABILO Z DNEVNIM REDOM je dostopno tukaj.

P R I J A V A

Predavanje je brezplačno. Dogodek se bo izvajal hibridno (v živo, preko spleta)

Prijave zbira Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS). Prijava je možna preko spleta na tej strani. Rok za prijave je ponedeljek, 23.10.2023, do 12h.

Skrajni rok za morebitno odpoved (po e-pošti: izobrazevanje@zaps.si) je torek, 19.09.2022, do 14h. Če se boste odjavili kasneje, ali če se dogodka, kljub prijavi, ne boste udeležili, vam bodo na ZAPS zaračunali stroške kotizacije v višini: za člane ZAPS 39€ (z DDV), za občinske urbaniste, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov ter člane IZS 78€ (z DDV) ter za nečlane 130€ (z DDV).

K R E D I T N E   T O Č K E

Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine” / 2 KT / Sklop B – teorija in referenčna praksa.

4.4. 9.11.2023. / Ljubljana, Slovenija / Letna konferenca “Soočimo se z diskriminacijo”

Dogodek, ki ga organiziramo partnerji projekta Soočimo se z diskriminacijo (Zagovornik načela enakosti, Fundacija Prizma, Akademija za gledališče, radio, film, in televizijo ter Skupnost občin Slovenije), je namenjen vsem županjam, županom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter predstavnikom javne uprave, vključno z zaposlenimi  upravnih enot, centrov za socialno delo in drugih institucij.

Naša skupna vizija je ustvariti družbo, v kateri so enakopravnost, spoštovanje in strpnost temeljne vrednote. S konferenco želimo k temu prispevati, zato se bomo v sklopu programa posvetili problematiki diskriminacije in skupaj raziskali možnosti za njeno preprečevanje in odpravo.

V ta namen bomo z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom govorili o tem, kaj diskriminacija je in kaj ni, svoje izkušnje z diskriminacijo bodo z nami delili posamezniki, ki so jo občutili na lastni koži, nato pa se bomo na županskem omizju posvetili aktualnim izzivom, s katerimi se soočamo v boju proti diskriminaciji, ter raziskali, kako lahko s skupnimi močmi oblikujemo bolj vključujoče in strpne skupnosti.

Poleg strokovnih vsebin bo na konferenci tudi priložnost za mreženje in povezovanje z drugimi predstavniki javne uprave. Konferenca »Soočimo se z diskriminacijo« bo ponudila odlično priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks tudi med vami, spoštovane županje, župani, direktorice, direktorji in ostalo javno upravo.

V sodelovanju s študentkami in študenti AGRFT bo po strokovnem delu konference predstavljena tudi gledališka predstava na temo diskriminacije, ki bo poglobila naše razumevanje te problematike in nas nagovorila na čustveni ravni.

PROGRAM DOGODKA:

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

 

 

9.30 – 9.40

Uvodni pozdravi

Mag. Urška Klakočar Župančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije

 

Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani

9.40 – 9.50

Predstavitev projekta in uvod v temo

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti

 

9.50 – 10.45

Panelna diskusija:

Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin

 

Vprašanja publike

Tadej Vesenjak, vzgojitelj predšolskih otrok in kantavtor

 

Metka Pavšič, slepa igralka, slikarka in pisateljica

 

Sunny al Saleh, glasbenik in didžej s sirskimi koreninami

 

Goran Vojnović, filmski in televizijski režiser, scenarist, pisatelj in kolumnist

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

 

 

11.00 – 12.00

Okrogla miza z občinskimi odločevalci:

Vloge občin za zagotavljanje enakosti

 

Vprašanja publike

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS in župan Kočevja

 

Mag. Renata Kosec, županja Domžal

 

Mag. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem

 

Dr. Petra Vrhovnik, županja Poljčan

 

Sara Tomšič, podžupanja Novega mesta

12.00 – 12.45

Odmor s pogostitvijo

 

 

12.45 – 14.00

Gledališka predstava: Kaj pa z Rdečo kapico?

Režiserka: Maruša Sirc

Dramaturginja: Ula Talija Pollak

 

Igrajo: Urban Brenčič, Ajda Kostrevc, Luka Kotnik, Alja Krhin, Ajda Pirtovšek, Jure Šimonka

Vabimo vas, da si mesto na konferenci zagotovite že danes in se prijavite s spletno prijavnico spodaj.

V kolikor se srečujete s kakršnokoli vrsto oviranosti, nas o tem lahko obvestite v prijavnici (v delu “Vprašanja”) in potrudili se bomo, da zagotovimo ustrezne prilagoditve.

Vabilo za tiskanje 

5. Dogodki drugih

5.1. 25.9. / Vabilo na DELAVNICO EKOLOŠKI ODTIS STATISTIČNIH REGIJ SLOVENIJE

Ministrstvo za okolje in prostor (po novem Ministrstvo za okolje, prostor in energijo) se je namreč v okviru Operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 zavezalo, da za namen priprave in spremljanja izvajanja regionalnih razvojnih programov v obdobju 2021–2027 pripravi metodologijo in izračune o ekološkem odtisu na ravni statističnih teritorialnih enot NUTS 3. Namen uporabe sinteznega kazalca o ekološkem odtisu je, da ga regije uporabijo pri svojem regionalnem razvojnem planiranju. Naloge razvoja za spremljanje ekološkega odtisa regij je v imenu MOP prevzela Agencija RS za okolje v sodelovanju z zunanjim partnerjem, Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj d.o.o.

Z namenom pregleda metodologije za izračun ekološkega odtisa regij, ste vabljeni na delavnico EKOLOŠKI ODTIS STATISTIČNIH REGIJ SLOVENIJE, ki bo potekala v ponedeljek, 25.9.2023 med 9.30 in 15.00 v prostorih KS Ajdovščina. Na delavnici boste razpravljali o izračunih, podatkih, priporočilih in prednostnih področjih ukrepanja. Delavnica je namenjena strokovnjakom, ki delujejo v okviru občin, regionalnim razvojnim agencijam, lokalnim energetskim agencijam ter nevladnim organizacijam, ki s svojim delovanjem prispevajo k zelenem prehodu v trajnostno in podnebno nevtralno prihodnost.

Uradno vabilo s programom je TUKAJ.

Prijavite se lahko samo še do petka 22.9.2023 (12h) na tej povezavi.

Dodatne informacije – Nataša Beltran, Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj d.o.o., natasa.beltran@stritih.com)

5.2. 26. 9. / Dogodek: Vzpostavitev strateškega XR in Web4.0 partnerstva za razvoj digitalnih kompetenc

Partnerji v projektu Think XR (Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Hashnet d.o.o., Unior Kovaška industrija d.d. in Norwegian University of Science and Technology (NTNU)) vas vabijo na dogodek, ki bo združil strokovnjake, izobraževalne ustanove, mentorje, predstavnike podjetij in vodilne mislece v tehnološkem sektorju.

Dogodek bo osredotočen na vzpostavitev strateškega XR in Web4.0 partnerstva, ki bo delovalo kot katalizator za razvoj digitalnih kompetenc v Sloveniji in širše.

Z veseljem vas pričakujejo 26. 9. 2023, med 10. in 13. urov CENTRU NOORDUNG VITANJE, kjer boste skupaj zastavili temelje za prihodnost digitalnega izobraževanja in inovacij v Sloveniji.

Svojo udeležbo lahko potrdite do 22. 9. 2023 na povezavi:  https://forms.office.com/e/ShNKhSNgUC

5.3. 26. 9. / Delavnica: Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

Focus, društvo za sonaraven razvoj in Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost vas v sodelovanju z Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje vabi na delavnico Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov, ki bo v torek, 26. 9. 2023, med 9. in 13.30 uro na Ptuju (Dominikanski samostan Ptuj, Muzejski trg 1).

Delavnica nadaljuje spomladanski niz posvetovalnih delavnic z namenom spodbuditi aktivno sodelovanje lokalnih skupnosti, pripravljavcev lokalnih energetskih konceptov (LEK) in drugih  deležnikov pri izboljšavi metodologije za izdelavo LEK. Trajnostne rešitve, predvidene v teh načrtih, namreč zahtevajo široko sodelovaje vseh deležnikov, saj lahko le na ta način dosežemo zvišanje kakovosti LEK in sprejemljivosti predlaganih ukrepov URE in OVE v občinah.

Več informacij o programu delavnice vam je na voljo TUKAJ.

Prijave so obvezne, sprejemajo jih do petka, 22. 9. preko obrazca.

Delavnica je zasnovana tako, da bo mogoče aktivno sodelovanje udeležencev in razprava o predstavljenih temah. Vljudno vabljeni.

5.4. 27.9. / Brezplačna spletna predavanja: Pozitivni september

Ekipa Inovativen.si, Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s partnerji vas vabijo na brezplačna spletna predavanja z naslovom Pozitivni september, na katerih se bo vsako sredo od 30. 8. do 27. 9. posvetilo aktualnim tematikam s področja odnosov in obvladovanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, psihološke varnosti, kreativnosti, učinkovitosti in inovativnosti.

Več informacij in povezava na prijavo je TUKAJ.

5.5. 27. 9. in 4. 10. / Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske  vede (FKBV) v okviru “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023” organizira webinarje – spletna predavanja strokovnjakov / raziskovalcev iz tujine s prevodi v slovenski jezik in razpravo – ob sredah s pričetkom ob 11. uri. 

20. 9. 2023: Ekološko in biodinamično žlahtnjenje – Herbert Völkle (Švica, Nemčija)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY3NjdmMjEtNDQ0Yy00YTEwLWFhMGItOGE4YzI1ZjI3OTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22b535f9e4-4732-4e80-875c-ba3046dbf24d%22%7d

27. 9. 2023 Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju (seme, tla, rastline, hrana, človek – zdravje) – dr. Jens-Otto Andersen (Danska)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY3NjdmMjEtNDQ0Yy00YTEwLWFhMGItOGE4YzI1ZjI3OTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22b535f9e4-4732-4e80-875c-ba3046dbf24d%22%7d

4. 10. 2023 Kakovost ekoloških pridelkov oz. živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje – Prof. dr. Ewa Reimbialkowska (Poljska)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY3NjdmMjEtNDQ0Yy00YTEwLWFhMGItOGE4YzI1ZjI3OTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22b535f9e4-4732-4e80-875c-ba3046dbf24d%22%7d 

Vljudno vabljeni!

5.6. 27. 9. / Delavnica o stanju celostnega upravljanja voda v Sloveniji

V procesu izvajanja Cilja 6 trajnostnega razvoja Agende ZN 2030 v Sloveniji poteka tretje vrednotenje indikatorja 6.5.1 (Stopnja izvajanja celostnega upravljanja vodapodcilja trajnostnega razvoja 6.5.1.

Delavnico izvaja GWP Slovenija ob podpori Ministrstva za naravne vire in prostor. Potekala bo 27. 9. 2023 od 10:00 do 14:30 v Ljubljani (Naravoslovnotehiška fakulteta, Aškerčeva 12).

Na delavnici se bo razpravljalo o stanju celostnega upravljanja voda v Sloveniji. Agenda delavnice je na voljo TUKAJ.

Poročilo z delavnice bo podlaga dodatnim aktivnostim GWP Slovenija za izboljšanje položaja celostnega upravljanja voda v Sloveniji v naslednjem triletnem obdobju 2024 – 2027.

Udeležba je BREZPLAČNA. Zaradi lažje organizacije se na delavnico prijavite preko spletnega obrazca:

https://forms.gle/f4DsRCLFLva4BfMs7

5.7. 27. 9. / "Svečana akademija ob 20. obletnici ZDIJZ - Informacije javnega značaja so in bodo krojile odprtost družbe

Slovenija letos praznuje 20. obletnico sprejema Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki pomeni uresničitev temeljne človekove pravice iz 39. člena ustave. Zakon prispeva k bolj preglednemu delovanju javnega sektorja, posameznikom in nevladnemu sektorju pa omogoča bolj učinkovito sodelovanje pri urejanju skupnih zadev in nadzor nad delovanjem javnih oblasti.

Informacijski pooblaščenec in Ministrstvo za javno upravo vas ob tej priložnosti vljudno vabita na “Svečano akademijo ob 20. obletnici ZDIJZ” – Informacije javnega značaja so in bodo krojile odprtost družbe.

Dogodek bo potekal v Ljubljani, Akademija za glasbo (dvorana Julija Betetta), Kongresni trg 1, 27. septembra 2023, s pričetkom ob 11.00.

Več informacij o programu vam je na voljo TUKAJ.

5.8. 27. 9. / 32. tradicionalni Statistični dan »Modri podatki za zeleni energetski prehod«

Vabljeni k udeležbi na 32. tradicionalnem Statističnem dnevu z naslovom »Modri podatki za zeleni energetski prehod«,  ki bo potekal v sredo, 27. septembra 2023, ob 8.30, Brdo pri Kranju.

Povečanje porabe obnovljivih virov energije, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti so ključni dejavniki za uspešen zeleni energetski prehod. Kje na tej poti smo? Kaj lahko kot posamezniki še storimo in kaj nas v prihodnje še čaka? Odgovore na ta in podobna vprašanja bomo iskali v razpravi s povabljenimi strokovnjaki in udeleženci dogodka, na katerem bomo razmere na nacionalnih in globalnih energetskih trgih osvetlili tudi s podatki.

 • Prijave na dogodek sprejemajo prek spletnega obrazca do srede, 20. septembra 2023. Udeležba je brezplačna.

Za dodatna pojasnila so na voljo na e-naslovu stat-d.surs@gov.si.

5.9. 27. - 29. 9. / 22. festival za tretje življenjsko obdobje

Festival za tretje življenjsko obdobje je največja prireditev za starejše v Evropi. Prvi Festival za tretje življenjsko obdobje je nastal ob Mednarodnem letu starejših (1999) na pobudo Vlade Republike Slovenije in je potekal pod pokroviteljstvom takratnega predsednika države. V letu 2023 obeležuje 22. obletnico svojega obstoja.

Vrata slovenskega kulturnega hrama, Cankarjevega doma, bodo ponovno brezplačno odprta tri dni, natančneje od 27. do 29. septembra 2023.

Festival je od samega začetka posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami – ravno zato ves program poteka pod geslom Vsi smo ena generacija! Festival pa je tudi prostor za mednarodno sodelovanje in povezovanje, saj ga vsako leto obiščejo delegacije ter skupine udeležencev iz različnih držav.

Program vam je na voljo TUKAJ.

Dne 27. 9. ob 12.00 uri bo potekalo tudi srečanje županj občin, ki bo namenjeno izmenjavi mnenj in izkušenj, predstavitvi primerov dobrih praks in uspešno realiziranih projektov v naših občinah, ki starejšim prinašajo zadovoljstvo, kakovostnejše bivanje ter prijeten in aktiven izkoristek njihovega prostega časa.

5.10. 28. 9. / Konferenca ob evropskem tednu športa

Ministrstvo za zdravje, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez  vas 28. septembra ob Evropskem tednu športa vljudno vabijo na konferenco VEČ SE GIBAM, MANJ SEDIM, DOBRO SPIM. TRAJNOSTNI VIDIKI, ki bo letos posvečena preprečevanju sedentarnega načina življenja in promociji telesne dejavnosti v različnih življenjskih okoljih in obdobjih.

Na brezplačni posvet so še posebej vabljeni predstavniki pristojnih ministrstev, predstavniki delodajalcev, zaposleni v občinah (odgovorni za družbene dejavnosti, prostorski načrtovalci), ravnatelji in pomočniki ravnateljev, predstavniki starejših in mladih, društva bolnikov, kulturna in športna društva ter nevladne organizacije, ki delujejo na področju varovanja okolja in zdravja.

Več informacij na www.dobertekslovenija.si. Prilagamo program in povezavo do prijavnice.

5.12. 3. 10., 5. 10. in 11. 10. / Usposabljanje za predstavnike javnega sektorja: Celovita prenova stavb za krepitev njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke

Usposabljanje za celovito prenovo stavb s poudarkom na povečanju njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke bo za predstavnike javnega sektorja potekalo v torek, 3. oktobra 2023 v e-obliki oz. preko ZOOM-a, v četrtek, 5. oktobra 2023 hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v sredo, 11. oktobra 2023 v e-obliki oz. preko ZOOM-a, in sicer med 9. in 15.15.

Več informacij vam je na voljo v vabilu TUKAJ in na spletni strani.

Tokratni program usposabljanja je posebej prilagojen za predstavnike javnega sektorja (občine, ministrstva in njihove organe v sestavi, predstavnikom civilne zaščite, inšpektorjem, …) in naslavlja izzive in novosti, s katerimi se bomo morali soočati v prihodnje zaradi spremenjenih podnebnih razmer.

Dogodek je za vse udeležence brezplačen in se izvaja v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE).

Osnovni cilj projekta je usmerjen k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe z namenom čim hitrejšega prehoda v brezogljično družbo, kamor sodi tudi gradnja/prenova stavb v duhu trajnosti in krožnosti. Namen usposabljanj je boljša usposobljenost ključnih deležnikov na področju URE, OVE in zelenih tehnologij ter pridobivanje sodobnih znanj, veščin in kompetenc, kar je tudi v skladu z EU in nacionalnimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti vseživljenjskega učenja.

Na dogodek se je treba predhodno prijaviti preko spletne prijavnice  do vključno 2. oktobra 2023 oz. do zapolnitve prostih mest.

5.13. 4. 10. / Evropska konferenca o krepitvi integritete javnega sektorja in obvladovanju nedovoljenega vplivanja v demokratičnih družbah

Evropsko konferenco o krepitvi integritete javnega sektorja in obvladovanju nedovoljenega vplivanja v demokratičnih družbah organizira Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v sodelovanju z Evropsko mrežo za etiko javnega sektorja (ENPE).

Potekala bo v sredo, 4. oktobra 2023, ob 9.30 uri v Beli dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani in sočasno po spletni aplikaciji Vimeo.

Na konferenci bodo sodelovali ugledni domači in mednarodni govorci, ki si prizadevajo za učinkovitejše preprečevanje korupcije, spodbujanje transparentnosti, integritete javnega sektorja in odgovornosti ter za obvladovanje nedovoljenega vplivanja v demokratičnih družbah.

Program konference vam je na voljo TUKAJ.

Konferenca je brezplačna. Število mest v dvorani je omejeno, zato se lahko prijavite do petka, 22. septembra 2023 na spletni povezavi: https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/projekti-dogodki/posveti-in-konference/evropska-konferenca-ENPE-2023/.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si oziroma Iva Gruden (040 252 405) in Jana Kulevska Črepinko (041 980 456).

5.14. 11. 10. / Konferenca za tretji razpis 5G za pametne skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo z namenom seznanitve občin s podporno platformo 5GSC in razpisov, ki jih ta platforma pripravlja v sodelovanju s Programom CEF in omogoča občinam povračilo stroškov za 5G infrastrukturo do 75 %.

Sporočamo vam, da je Evropska komisija napovedala tretji razpis, ki bo objavljen oktobra letos. Informacije bodo predstavili 11. oktobra na konferenci v Bruslju. Na dogodku v Bruslju bodo potekale tudi praktične delavnice za pripravo prijave na razpis. Kratko novico o konferenci so objavili na spletni strani ministrstva, za več informacij in prijavo vas usmerjamo na spletno stran dogodka (v angleščini).

5.15. 12. 10. / Slovenski regionalni dnevi

Organizacijski odbor Slovenskih regionalnih dnevov (ZRC SAZU – Geografski inštitut Antona Melika, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Slovenski regionalno razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij) vas vabi na simpozij Slovenski regionalni dnevi, ki bo potekal 12. 10. 2023 v Krpanovem domu v Pivki. Dogodek je brezplačen.

Program simpozija je objavljen na spletni strani: https://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PROGRAM

Prijave na dogodek zbirajo na naslednji povezavi: https://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ

5.16. 17. 10./ Nacionalni posvet “Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni? Podnebna politika med teorijo in prakso”

V mreži Plan B za Slovenijo vabijo na nacionalni posvet “Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni? Podnebna politika med teorijo in prakso”, ki se bo odvijal v torek, 17. oktobra 2023, v Ljubljani.

 • Vabilo s programom posveta najdete tukaj.
 • Obvezne prijave zbirajo tukaj.

Posvet je namenjen odločevalcem na nacionalni in na lokalnih ravneh, lokalnim skupnostim, nevladnim organizacijam in zainteresiranim strokovnjakom.

Dodatne informacije: Senka Šifkovič, info@umanotera.org

5.17. 18. 10. / 1. konferenca zelenega javnega naročanja

Konferenca je namenjena javnim naročnikom in ponudnikom, ki se že ukvarjajo z zelenim javnim naročanjem ali pa bodo svoja naročila ozelenili v prihodnje. Potekala bo v sredo, 18. 10. 2023 v Ljubljani. Udeležba je brezplačna.

Okvirni program dogodka in informacije glede prijave so vam na voljo TUKAJ.

5.18. 18. in 19. 10. / EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD v Ljubljani

Delavnica bo izvedena v Sloveniji 18. in 19. oktobra 2023. Ponudila bo priložnost za izmenjavo izkušenj in praktičnih rešitev za izboljšanje izvajanja multi-funded CLLD ter podala pregled različnih načinov financiranja po vsej EU. Delavnica bo tudi zbrala ideje o tem, kako najbolje izkoristiti vire financiranja CLLD v prihodnjem programskem obdobju.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

5.19. 24. 10. / “Laboratorij za politike": Načrtovanje odpornosti mest

Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z Evropsko mrežo znanja o mestih (EUKN) pripravlja “Laboratorij za politike”, posvečen krepitvi odpornosti v urbanih območjih, ki bo 24. 10. od 9.30 do 16.00 ure v Celju.
Hudi pretresi, povezani s podnebnimi spremembami, okoljskimi tveganji ali gospodarskim nazadovanjem vse pogosteje vplivajo na mesta po vsem svetu. Naraščajočo nevarnost podnebnih sprememb so žal ponazorile tudi nedavne uničujoče poplave. Ti pretresi se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih desetletjih, mesta pa bodo kot gosto poseljeni in kompleksni sistemi ostala ranljiva.

Mesta se morajo na pričakovane izzive dobro pripraviti, urbane strukture morajo postati odpornejše, upravljavske strukture pa se morajo okrepiti z znanjem in orodji za primerno odzivanje. Koncept odpornosti mest tako postaja vse pomembnejši v akademskih raziskavah, politiki in praksi.
Več o programu in povezava na registracijo vam je na voljo TUKAJ.

5.20. 13. - 15. 11. / Dnevi slovenskega turizma 2023 v Novi Gorici

Tudi v letošnji jeseni ne pozabite na enega najpomembnejših dogodkov slovenskega turizma. Rezervirajte si čas za Dneve slovenskega turizma (DST), ki bodo letos potekali med 13. in 15. novembrom v Novi Gorici. Plenarni dan bo potekal 14. novembra pod naslovom: “Umetna inteligenca in novi poslovni modeli v turizmu. Odprte so prijave na tekmovanja 70. Gostinsko turističnega zbora Slovenije.

Ne spreglejte najpomembnejših dogodkov:

 • PLENARNI DAN DST 2023 in svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj s področja turizma: 14. november
 • 70. Gostinsko turistični zbor v organizaciji TGZ: 13. – 14.  november
 • Strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj in družabnim druženjem v organizaciji OZS: 13. november
 • Moja dežela – lepa in gostoljubna in Srečanje turističnih društev v organizaciji TZS: 13. november
 • Dogodek IT-tour‘ v organizaciji STO:  15. november
 • Strokovne delavnice JRE: 15. november

Prijavnice bodo objavljene v kratkem.

Vir: STO

5.21. 21. - 26. 11. / 39. Slovenski knjižni sejem

Bliža se čas, ko bo 39. Slovenski knjižni sejem ponovno odprl svoja vrata. Sejem se je razvil v eno od najpomembnejših knjižnih prireditev na Slovenskem, ne samo zaradi množice novih knjižnih naslovov, ki jih založniki vsako jesen ponudijo obiskovalcem, temveč tudi zaradi debat in literarnih prireditev, ki ga spremljajo. Podatek bralne pismenosti vzbuja zaskrbljenost, saj je mednarodna raziskava PILRS 2021 spet zabeležila velik upad. Zato je pomembno, da se dogodek naslovi s še večjim pomenom obiska. Da bi se ga lahko udeležilo čim več obiskovalcev, učencev in dijakov, se bodo med trajanjem sejma lahko pripeljali z vlakom do 75 odstotkov ceneje, brezplačna bo tudi vozovnica za mestni avtobus.

Sejem se bo odvijal med 21. in 26. novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gospodarsko razstavišče bo omogočilo enostaven dostop šolskim skupinam in parkiranje avtobusov v neposredni bližini. Obisk sejma je brezplačen. Tudi letos bodo poskrbeli za vse generacije. Za otroke in mladostnike v okviru Odra mladih, kjer se bodo vrstila srečanja z ustvarjalci in ustvarjalkami. Po predhodni najavi na spletni strani 39. Slovenskega knjižnega sejma https://knjizni-sejem.si/ bodo učence in učenke popeljali po razstavišču v okviru priljubljenega Knjigosleda. Najstnike bo nedvomno navdušila razstava stripov in risoromanov. 

Pestro dogajanje se obeta na Glavnem odru, vroče debate na Pogovorni postaji, Pisateljski oder pa bo kot vsako leto omogočil srečanje s slovenskimi in tujimi vrhunskimi književniki in književnicami. Država gostja bo letos Srbija, mesto v gosteh pa Šoštanj. Osrednja osebnost sejma, ki se bo odvijal pod sloganom BESEDO BESEDI, bo pesnik Karel Destovnik Kajuh.

Organizacijski odbor naproša tudi vse občine, da z informacijo in priporočilom o obisku sejma seznanite vse javne zavode s področja izobraževanja, ki spadajo pod vašo občino.

6. Aktualni razpisi

6.1. Drugi razpis za prijave projektov na Zvezo Alpe-Jadran 2023

S 16. avgustom odpiramo letošnji drugi razpis za oddajo projektnih idej, ki prispevajo k živahni izmenjavi in poglobljenemu sodelovanju znotraj celotne mreže Zveze Alpe-Jadran!

Zveza Alpe-Jadran sofinancira:

– stroške priprave za oddajo projekta v okviru ustreznih EU-programov (npr. CERV, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa idr.) in

– skupne projekte, ki so v splošnem skupnem interesu mreže.

Ustrezna tematska koordinacijska točka (TCP) vas bo z veseljem podprla pri oddaji vaše prijave. Ustrezen kontakt tematskih koordinacijskih točk najdete tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/

Projektni predlog mora izpolnjevati naslednja merila:

– Projekti, ki jih financira Zveza Alpe Jadran, morajo vključevati najmanj tri redne člane mreže iz treh različnih držav.

– Več kot je vključenih projektnih partnerjev, večja je možnost za odobritev.

– Vsi člani mreže Alpe Jadran morajo imeti možnost sodelovati pri projektu.

– Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v prijavi.

– Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno Zvezo Alpe Jadran mora biti jasno opisana v prijavnici in predmet ovrednotenja po zaključku projekta.

– Bistven je splošen doseg projekta (udeleženci, morebitni obiskovalci, pričakovan medijski sprejem, tiskana in/ali spletna objava rezultatov itd.).

– Vsi projekti manjšega obsega morajo podpirati prednostno nalogo »Krepitev kohezije skupnosti«, kot je opredeljena v Strategiji Zveze Alpe Jadran (glej str. 59/60 »SAA – 2027«).

Prosimo, da svojo prijavnico pošljete pristojni tematski koordinacijski točki (TCP) do 2. 10. 2023, do 23:59!

Vse pomembne informacije boste našli na https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

6.2. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

6.3. Tematska partnerstva Urbane agenda za EU: Mesta enakosti in Hrana

Evropska komisija je objavila razpisa za vzpostavitev dveh novih tematskih partnerstev Urbane Agende za EU. Urbana agenda za EU naslavlja izzive mest z vzpostavitvijo partnerstev med mesti, Evropsko komisijo, drugimi institucijami in organi EU, nacionalnimi vladami in drugimi deležniki, kot so nevladne organizacije.

– Partnerstvo »Mesta enakosti« se bo osredotočilo na vprašanje enakopravnosti za vse skupine prebivalstva, na pojav diskriminacije v mestih. Cilj partnerstva je pripomoči k ustvarjanju okolij za enakost v naših mestih.

– Partnerstvo »Hrana« bo obravnavalo teme, kot so agroekologija, prehranska pravičnost, dostop do zemljišč in upravljanje javnih zemljišč; s ciljem prispevati k razvoju bolj trajnostnih in pravičnih prehranskih sistemov.

Kot partnerji se na razpis lahko prijavijo mesta, združenja mest in reprezentativne organizacije, organi držav članic, EU institucije, ter nevladne organizacije in deležniki EU, ki delujejo na obeh tematskih področjih.

Del razpisne dokumentacije je referenčni dokument »background paper«, v katerem so navedene informacije o upravičenih prijaviteljih, o postopku izbora ter merila za izbor. Dokument vsebuje še opise tem, na katere se bodo partnerstva osredotočala.

 • Rok za prijavo na razpis je 29. september 2023.

Dodatne informacije o Urbani Agendi za EU, obstoječih in že zaključenih tematskih partnerstvih in o aktualnem razpisu za tematska partnerstva so na voljo na spletnih straneh: Partnerships | UAEU (urban-initiative.eu)

6.4. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

6.6. Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE

Predmet javnega poziva je sofinanciranje standardnih projektov ukrepov (Standard Action Projects, SAP), ki bodo odobreni v okviru podprograma Narava in biotska raznovrstnost (LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity) na razpisu Evropske komisije za leto 2023.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

7. Vlada RS

7.1. 70. redna seja Vlade RS

Metodologija za zeleno proračunsko načrtovanje

Vlada je sprejela metodologijo za zeleno proračunsko načrtovanje in neposrednim proračunskim uporabnikom državnega proračuna naložila, da jo od 1. januarja 2024 uporabljajo Za vse nove projekte in ukrepe, ki se uvrščajo v Načrt razvojnih programov (NRP).

Zeleno proračunsko načrtovanje je koncept, ki okoljske cilje vključuje v proračunski postopek in ga tako dopolnjuje. Namen takšnega načrtovanja je zagotoviti, da se pri oblikovanju proračunske in fiskalne politike v zadostni meri upoštevajo vplivi na okoljske cilje, tako na odhodkovni kot tudi prihodkovni strani proračuna.

Statistično poročilo v zvezi z javnimi naročili v letu 2022

Vlada se je seznanila s Statističnim poročilom o javnih naročilih, oddanih v letu 2022, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki se zajemajo neposredno iz obvestil o oddaji naročila, objavljenih na portalu javnih naročil. Poleg tega poročilo zajema še podatke o evidenčnih naročilih, ki so jih naročniki sporočili z vnosom v poseben namenski program (aplikacijo) na portalu javnih naročil.

Najpogosteje izvedeni postopek za oddajo naročil je postopek oddaje naročila male vrednosti (54,71 odstotka), kar kaže na pogosto uporabo manj zahtevnih in enostavnejših postopkov.

Največkrat uporabljeno merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila cena, uporabljeno pri 15.507 oddanih naročilih, kar pomeni več kot 90 odstotkov vseh oddanih naročil tako po številu kot tudi vrednosti. Povprečno število prejetih ponudb v posameznem naročilu je bilo 2,2, kar je primerljivo s prejšnjimi leti.Skupno javno naročanje predstavlja le manjši delež v številu vseh oddanih naročil (4,36 odstotka), v vrednosti pa slabo desetino (8,93 odstotka).

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 12. in 13. julijem 2023

Vlada je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 12. in 13. julijem 2023. Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 3.613.000 evrov se zagotavljajo v okviru državnega proračuna.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim in drugim neposrednim proračunskim uporabnikom temelji na oceni škode, ki se nanaša na občinsko lastnino, oziroma je ocenjena kot škoda na vodotokih.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023

Vlada je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023. Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 8.540.000 evrov se zagotavljajo v okviru državnega proračuna.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim in drugim neposrednim proračunskim uporabnikom temelji na oceni škode, ki se nanaša na občinsko lastnino, oziroma je ocenjena kot škoda na vodotokih.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023

Vlada je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023. Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 222.000.000 evrov se zagotavljajo v okviru državnega proračuna.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim in drugim neposrednim proračunskim uporabnikom temelji na predhodni oceni škode, ki se nanaša na občinsko lastnino.

Predhodni program odprave posledic nesreče vsebuje predhodno oceno škode pri posameznem upravičencu, predlog višine dodelitve sredstev posameznemu upravičencu ter predlog nujnih ukrepov pri odpravi posledic nesreče. Predhodni program odprave posledic nesreče postane sestavni del programa odprave posledic nesreče.

Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja med 12. in 13. julijem 2023

Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z dežjem, s poplavami in vetrom med 12. in 13. julijem 2023 na območju Gorenjske, Koroške, Podravske, Pomurske, Posavske, Severno Primorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki skupno znaša 37.951.304,56 evra in jo je 14. septembra 2023 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 1.398.763,81 evra, škoda na uničenih stavbah 579.014,70 evra, delna škoda na stavbah 8.090.483,89 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 11.710.686,57 evra, škoda na vodotokih 11.695.791,95 evra, škoda na gozdnih cestah 729.307,23 evra, škoda na državnih cestah 990.484,63 evra, škoda v parkih kulturne dediščine 655.337,26 evra ter škoda v gospodarstvu 2.101.434,52 evra. Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode občinskih komisij.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023 in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Program odprave posledic neposredne škode bodo v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč pripravila pristojna ministrstva.

Vlada je s sklepom pooblastila Državno komisijo, da lahko izjemoma potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno škode Državna komisija pošlje Ministrstvu za naravne vire in prostor. O ponovni oceni škode mora Ministrstvo za naravne vire in prostor seznaniti Vlado Republike Slovenije ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče.

Vlada je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode zaradi posledic močnega neurja z dežjem, s poplavami in vetrom med 12. in 13. julijem 2023, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 8.248,00 evra, ki se bodo pokrili iz proračunske rezerve.

(Vir: Vlada RS, al)

8. Novice drugih

8.1. Spletna anketa za vse lokalne odločevalke in odločevalce

Anonimna anketa je namenjena vsem odločevalkam in odločevalcem na lokalni ravni, to je županom/županjam, občinskim svetnikom/občinskim svetnicam, da odgovorijo na zastavljena vprašanja o Pripisovanju tematskih portfeljev in izkušnjah nasilja, ki si jih zastavlja Svet evropskih mest in regij CEMR v pripravi študije Ženske v politiki 2023 in 2024.

Župani in županje lahko do spletne ankete dostopate TUKAJ, prosimo pa tudi da jo posredujete vašim svetnikom in svetnicam. 

Rok za izpolnitev spletne ankete je 30. september 2023, pri čemur vam bo samo izpolnjevanje ankete vzelo zgolj 10 minut časa. Do sedaj je CEMR na anketo prejel že 2000 odgovorov, z vašimi odgovori pa želi zajeti še reprezentativni vzorec Slovenije.

8.2. 'Mesto dreves' - projekt Društva krajinskih arhitektov Slovenije na temo evidenc dreves

Kakovost bivalnega okolja v urbanem prostoru je neposredno povezana z zelenimi površinami in prisotnimi naravnimi prvinami, med katerimi imajo pomembno vlogo mestna drevesa. Pomena vitalnih mestnih dreves na kvaliteto bivanja se tako zavemo še posebno v času poletne vročine, vedno bolj se zavedamo kako pomemben dejavnik uravnavanja urbane mikroklime so, po drugi strani pa se predvsem v času burnih vremenskih dogajanj na njih pokažejo posledice nestrokovnega ravnanja.

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z željo dviga ravni obravnave dreves v urbanem okolju in strokovnega ravnanja z njimi, v okviru projekta ‘Mesto dreves’ pripravlja pregled uporabe evidenc dreves v slovenskih občinah, mestih in naseljih ter nabor dobrih praks upravljanja mestne drevnine. Za razumevanje trenutnih pogojev upravljanja dreves so med drugim pripravili kratek vprašalnik glede stanja evidenc po slovenskih občinah, odzive na katerega zbirajo do 30. septembra 2023.

S ciljem pridobitve relevantnega vpogleda v stanje po posameznih občinah naprošajo, da vprašalnik za posamezno občino izpolnjuje predstavnik, ki se z navedenim področjem najintenzivneje ukvarja. Z namenom celovitega razumevanja stanja želijo pridobiti odzive občin s formiranimi evidencami dreves, kot tudi občin, ki tega orodja ne uporabljajo. Poleg pregleda vsebin obstoječih evidenc dreves želijo namreč pridobiti tudi poglobljen vpogled v razloge za (ne)vzpostavitev in vodenje evidenc ter morebitnih težav, s katerimi se občine na tem področju soočajo.

Rezultati ankete bodo vključeni v analizo pregleda stanja upravljanja mestnega drevja v Sloveniji. Zbrane ugotovitve v sklopu projekta ‘Mesto dreves’ bo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z namenom ozaveščanja javnosti, občinskih strokovnih služb in politike o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja, povezanega z drevesi v urbanem prostoru, delilo preko javnih dogodkov in objav.

Spremljajte projekt ‘Mesto dreves’ na spletni strani DKAS: www.dkas.si in družbenih omrežjih društva.

8.3. Odpravljanje predsodkov glede spola

Danes se soočamo z zaskrbljujočim stanjem, saj napredek na področju enakosti spolov stagnira in se morda celo obrača v nasprotno smer. V poročilu, ki ga je junija 2023 objavil UNDP, je navedeno, da polovica ljudi v 80 državah po svetu verjame, da so moški boljši politični voditelji.

Kot ugotavljajo v poročilu, brez odpravljanja pristranskih socialnih norm glede spola ne bomo dosegli enakosti spolov ali ciljev trajnostnega razvoja. Predsodki glede spolnih socialnih norm, ki obsegajo podcenjevanje zmožnosti in pravic žensk v družbi, vpliva na omejevanje izbir in priložnosti žensk, saj predsodki urejajo vedenje in določajo meje, kaj naj bi ženske počele in kaj ženske naj bi bile. Predsodki glede socialnih norm spolov so glavna ovira za doseganje enakosti spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklet.

Predsodki glede spola so razširjen problem po vsem svetu. Indeks socialnih norm spolov (Gender Social Norms Index – GSNI) količinsko opredeljuje pristranskost do žensk, saj zajema stališča ljudi do vloge žensk v štirih ključnih razsežnostih: politični, izobraževalni, gospodarski in fizični integriteti. Indeks, ki zajema 85 odstotkov svetovnega prebivalstva, razkriva, da ima skoraj 9 od 10 moških in žensk temeljne predsodke do žensk.

Pri tem ugotavljajo, da so predsodki glede spola so izraziti tako v državah z nizkim kot visokim indeksom človekovega razvoja (HDI). Ti predsodki so prisotni v različnih regijah, na različnih dohodkovnih ravneh, stopnjah razvoja in kulturah, zato so svetovni problem.

Do poročila in Indeksa socialnih norm spolov GSNI (tudi za Slovenijo) lahko dostopate TUKAJ.

9. Povpraševanje

9.1. INTERES PO SODELOVANJU - Obisk občine zaradi priprave kataloga tipskih hiš

Spoštovani,

obveščamo vas, da Ministrstvo za solidarno prihodnost v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pripravlja razpis za izbor variantnih rešitev bivališč za nadomestne gradnje v prizadetih območjih po poplavni ujmi.

Cilj je oblikovati katalog tipskih rešitev, ki bi se lahko uporabljale tako za prefabricirano kot masivno gradnjo v programih pomoči prizadetim družinam.

V fazi priprave razpisne naloge bi si predstavnik ministrstva in trije predstavniki ZAPS želeli ogledati kakšno od predvidenih oz. možnih lokacij za nadomestne gradnje v kateri od s poplavo prizadetih občin, kjer potreba po takšni gradnji obstaja. Kot sogovornika bi želeli nekoga s strani občine, ki vodi aktivnosti na tem področju in osebo iz oddelka za urejanje prostora.

Možna termina srečanja bi bila v torek, 3.10.2023 kadarkoli ali sreda, 4.10.2023 po 14. uri.

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje vas prosimo, da nam sporočite interes in termin, ki bi vam najbolj ustrezal do srede, 27. 9. 2023 do 14. ure na naslov info@skupnostobcin.si.

Na podlagi izkazanega interesa vam bomo poslali nadaljnje informacije.

9.3. Odmera NUSZ

Pri odmeri NUSZ je Občina trčila ob naslednjo težavo in sicer je bilo NUSZ odmerjeno za določeno stanovanjsko hišo, katero je občan renoviral in ki je postavljena na parceli, ki je v lasti 4 solastnikov – v lasti občana ter 3 oseb za katere je iz zemljiške knjige razvidno (in tudi dejansko) živijo v Argentini.

“Hišo nedvomno uporablja le občan s svojo družino, zato mu je bilo kot uporabniku za hišo odmerjeno NUSZ v celoti, nakar se je pritožil z razlogom, da je lastnik in uporabnik hiše le do deleža kot je zapisan v zemljiški knjigi.

Druga stopnja, Ministrstvo za finance je zadevo nam vrnilo v ponovni postopek. Služba občinske uprave je nato pridobila potrdilo UE iz katerega je razvidno stalno bivališče občana na navedenem naslovu, vendar ta še vedno navaja, da stalno bivališče ne more biti podlaga za odmero NUSZ  in da ne dokazuje, da solastniki, ki na navedeni nepremičnini nimajo stalnega bivališča ne uporabljajo stavbe. Ker imamo podobnih primerov še kar nekaj in bi se radi izognili vračilu v ponovni postopek nas zanima:

 • ali je morda katera izmed občin naletela na navedeno težavo oz. ali je v njihovih primerih bilo potrdilo o stalnem bivališču zadosten dokaz, da se odmera NUSZ občanu odmeri v celoti ali ne ter kakšne druge dokaze lahko občina v postopku sploh še predloži, da bo odmera obveljala.”

Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov do torka, 3. 10. 2023 na naslov  alja.lipnik@skupnostobcin.si.

9.4. Dovoljenja za »agro fotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih

Prejeli smo vprašanje občine glede postopka izdajaje dovoljenja za »agrofotovoltaiko« na kmetijskih zemljiščih. Po novem zakonu ZKZ-3 je le to dovoljeno umeščati v prostor na kmetijska zemljišča z nižjo bonitetno oceno. V primeru občine v tekstualnem delu OPN nimajo dikcije, ki bi to dovoljevala.

Zanima nas:

 • kako obravnavate te vloge druge občine? Ali investitorjem izdate sklep, če da na kateri podlagi?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov do četrtka 5. 10. 2023 na naslov  alja.lipnik@skupnostobcin.si.

9.5. Število občinskih sej

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjega vprašanja.

 • Koliko sej občinskih svetov letno izvedete v občini?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov do torka, 3. 10. 2023 na naslov  alja.lipnik@skupnostobcin.si.