Delovna telesa

Najvišji organ Skupnosti občin Slovenije je Skupščina, ki jo sestavljajo predstavnice in predstavniki vseh občin članic.

PREDSEDNIK SOS

Predsednika imenuje predsedstvo. Funkcijo predsednika SOS si v skladu z vrstnim redom, ki ga določi predsedstvo v enakih časovnih obdobjih znotraj štiriletnega mandatnega obdobja delijo predsedniki sekcij SOS. Mandat predsednika se ne more ponoviti.

V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika sekcije v času, ko ta sekcija predseduje SOS, opravlja funkcijo predsednika SOS do predsedovanja naslednje sekcije, podpredsednik iste sekcije (27. člen Statuta SOS).

Predsednik: dr. Vladimir Prebilič

PREDSEDSTVO SOS

Skupnost občin Slovenije je v skladu s Statutom organizirana tripartitno. V preteklosti se je pokazalo, da so lahko interesi občin glede na njihovo velikost različni in včasih tudi nasprotni. Skupnost občin Slovenije pa združuje vse občin, ne glede na velikost, teritorialno pozicijo ali politično prepričanje županje ali župana.

Skupnost tako sestavljajo tri statutarno določene sekcije:

 1. Sekcija mestnih občin,
 2. Sekcija občin s sedežem upravnih enot in
 3. Sekcija ostalih občin.

Vsaka sekcija izvoli predsednika, podpredsednika in 8 člansko predsedstvo.

ČLANICE IN ČLANI PREDSEDSTVA

SEKCIJA MESTNIH OBČIN

PREDSEDNIK
mag. Gregor Macedoni, MO NOVO MESTO

PODPREDSEDNIK

Aleksander Saša Arsenovič, MO MARIBOR

OSTALI ČLANI

 • Damjan Anželj, MO MURSKA SOBOTA
 • Matjaž Rakovec, MO KRANJ
 • Nuška Gajšek, MO PTUJ
 • Tilen Klugler, MO SLOVENJ GRADEC
 • Peter Dermol, MO VELENJE
 • Janez Kerin, MO KRŠKO

SEKCIJA OBČIN S SEDEŽI UPRAVNIH ENOT

PREDSEDNIK
dr. Vladimir Prebilič, KOČEVJE

PODPREDSEDNICA

mag. Renata Kosec, DOMŽALE

OSTALI ČLANI

 • Marko Funkl, HRASTNIK
 • Tine Radinja, ŠKOFJA LOKA
 • mag. Olga Karba, LJUTOMER
 • mag. Marko Diaci, ŠENTJUR
 • Tadej Beočanin, AJDOVŠČINA
 • Tomaž Vencelj, IDRIJA
 • Ivan Molan, BREŽICE
 • Marko Rupar, CERKNICA

SEKCIJA OSTALIH OBČIN

PREDSEDNIK
Nejc Smole, MEDVODE

PODPREDSEDNICA
Tamara Šnofl, KUNGOTA

OSTALI ČLANI

 • Peter Misja, PODČETRTEK
 • Franc-Franjo Golob, VUZENICA
 • Marko Soršak, HOČE-SLIVNICA
 • Saša Likavec Svetelšek, HRPELJE-KOZINA
 • Marko Virag, BELTINCI
 • Anton Mežan, BLED
 • Blaž Milavec, SODRAŽICA
 • Darja Vudler, SV. ANDRAŽ

GLAVNI ODBOR

PREDSEDNIKI SEKCIJ

 • mag. Gregor Macedoni, MO NOVO MESTO
 • dr. Vladimir Prebilič, KOČEVJE
 • Nejc Smole, MEDVODE

PODPREDSEDNIKI_CE SEKCIJ

 • Aleksander Saša Arsenovič, MO MARIBOR
 • mag. Renata Kosec, DOMŽALE
 • Tamara Šnofl, KUNGOTA

GENERALNA SEKRETARKA SOS

 • JASMINA VIDMAR

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje skupnosti ter namenskost in smotrnost porabe finančnih sredstev. Nadzorni odbor tudi sprejema poročila, priporočila in predloge, ki jih posreduje skupščini in predsedstvu v obravnavo in v sprejem.

Nadzorni odbor ima pet članov:

 • MARJAN ŽMAVC, Občina Cerkvenjak
 • MITJA HORVAT, Občina Duplek
 • EGON REPNIK, Občina Miklavž na Dravskem polju
 • MILAN BOGATIČ, Občina Izola
 • SIMON DEBELJAK, Občina Loški Potok

KOMISIJE

Predsedstvo lahko kot svoja delovna telesa ustanovi komisije, ki obravnavajo posamezna vprašanja iz področja delovanja skupnosti.  Komisije obravnavajo strokovna vprašanja iz svojih področij, pripravljajo strokovna navodila za delo občin članic ter pripravljajo stališča in predloge do predlaganih zakonskih in podzakonskih aktov. Pri posameznih komisijah so med članicami in člani vpisani tudi vsi drugi predstavniki občin, ki aktivno sodelujejo pri delu komisij.

 1. Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja
 2. Komisija za proračun in javne finance
 3. Komisija za prostor in stanovanjsko politiko
 4. Komisija za kulturo in kulturno dediščino
 5. Komisija za socialo, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo
 6. Komisija za gospodarske javne službe varstva okolja
 7. Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo
 8. Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja
 9. Komisija za digitalno preobrazbo
 10. Komisija za občinsko inšpekcijsko službo
 11. Komisija za občinsko redarsko službo
 12. Komisija za zaščito in reševanje

MREŽE

Se ustanovijo glede na potrebo, ob pojavu pomembne aktualne teme za občine. Članice in člani pripravljajo sistemske rešitve oziroma predloge, izmenjujejo dobre prakse in rešitve.

 1. Mreža za trajnostni razvoj turizma
 2. Mreža za integracijo romske skupnosti
 3. Mreža za spremljanje izvajanja evropskih razvojnih projektov
 4. Mreža za skupne občinske uprave (SOU)
 5. Mreža za participativni proračun
 6. Mreža za urejanje podobe naselij in krajine
 7. Mreža PR-ovcev
 8. Mreža za obnovljive vire in učinkovito rabo energije
 9. Mreža za integracijo tujcev

DELOVNE SKUPINE

Predsedstvo skupnosti za urejanje posameznih vprašanj, pomembnih za občine članice, ustanavlja strokovne delovne skupine. Delovne skupine niso omejene s številom članic in članov, razdelitev mest pa ni vezana na sekcije skupnosti.

 1. Delovna skupina za spremljanje reforme zdravstva pri Skupnost občin Slovenije
 2. Delovna skupina SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ v Sloveniji

ČASTNI ČLANI SOS

 1. Magdalena Tovornik
 2. Anton Tone Smolnikar
 3. Mirko Brulc
 4. dr. Stane Vlaj
 5. Srečko Meh
 6. Jože Kraner
 7. Leopold Kremžar