Svetovanje in storitve

Arhiv za kategorijo: Svetovanje in storitve

  • 12.04.2023.

POVPRAŠEVANJE – Predlogi sprememb Resolucije o preprečevanju korupcije v RS

V teku je postopek prenove Resolucije o preprečevanju korupcije, ki jo pripravlja posebna delovna skupina, katere članica je tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije. Glavni cilj delovne skupine, katere nosilec je MJU, bo identifikacija tveganj in predlogi ukrepov obvladovanja za področje lokalne samouprave in sicer tako v smeri pregleda ugotovitev...
  • 10.03.2023.

Občina Ilirska Bistrica nova občina članica SOS

Občina Ilirska Bistrica je postala 183. občina članica Skupnosti občin Slovenije in ji na tem mestu izrekamo posebno dobrodošlico. Ilirska Bistrica je mesto z okoli 4.500 prebivalci in je središče občine Ilirska Bistrica. Mesto leži na severnem robu ilirskobistriške kotline na robu Ilirskobistriškega fosilnega plazu ob vznožju Snežnika, nad...
  • 08.03.2023.

Analiza odgovorov spletnega vprašalnika o zadovoljstvu občinskih volilnih organov s storitvami državnih organov pri izvedbi rednih lokalnih volitev v letu 2022

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo analizo prejetih odgovorov spletnega vprašalnika, ki ga je ministsrtvo izvajalo med 3. in 17. januarjem 2023. V njem so povpraševali o zadovoljstvu občinskih volilnih organov s strokovno pomočjo državnih organov, ki so sodelovali pri izvedbi rednih lokalnih volitev 2022. Pri izpolnjevanju vprašalnika je...
  • 24.02.2023.

Zaključeno povpraševanje – Prevzem zgrajene infrastrukture

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS  v zadevi prevzema zgrajene infrastrukture (vodovod, kanalizacija), ki dimenzijsko ustreza javni infrastrukturi, gradbeno dovoljenje pa je izdano za objekt (hišo) s priključki. Zanimalo jih je: Ali tovrstno infrastrukturo prevzemajo in če jo, na kakšen način? Dokumente smo zbirali do...
  • 17.02.2023.

Zaključeno povpraševanje – Mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Vprašanje občine članice glede mnenj o skladnosti s prostorskimi akti: • “Pri izdaji mnenj o skladnosti se namreč poslužujemo tega, da določena soglasja oziroma mnenja, ki jih je investitor dolžan pridobiti, da je gradnja skladna s posameznim členom OPN, pogojujemo. Pri določenih dokumentih namreč traja dalj časa, da se zahtevan dokument...
  • 15.02.2023.

POVPRAŠEVANJE – Izplačila predsednikom krajevnih in četrtnih skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki je trenutno v sprejemanju novega pravilnika o plačah, sejninah in drugih plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter drugih organov. Zanima jo, kako imajo druge občine urejena plačila predsednikom krajevnih skupnosti: Ali imajo predvidene sejnine za vodenje seje sveta...