Zakonodajni okvir

Zakon o lokalni samoupravi v 48. a členu uvaja možnost občine, da lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.

Obvezno sodelovanje občank in občanov pri pripravi občinskega proračuna v obliki participativnega proračuna lahko zapišete tudi v statut občine. Tako so denimo storili v Občini Ajdovščina. Poleg splošne določbe o sodelovanju javnosti v postopkih odločanja, so v statut Občine Ajdovščina zapisali, da župan predlog proračuna pripravi tako, da se del sredstev proračuna nameni financiranju projektov, ki jih neposredno predlagajo in izberejo občani. Določili so tudi okvirni obseg sredstev, to je med 0,5 in 1% vrednosti občinskega proračuna.

Temu so prilagodili tudi Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina v poglavju o sprejemanju občinskega proračuna in poglavju o občasnih in stalnih delovnih telesih.

Občine, ki izvajajo participativni proračun pa sprejmejo tudi ustrezen pravilnik o izvajanju participativnega proračuna v njihovi občini (primer Radovljica).