Novice

  • 13.01.2023.

Obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. V obvestilu so dodatna pojasnila v zvezi z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22. Besedilo […]
  • 12.01.2023.

Protestno pismo Skupnosti občin Slovenije glede selektivnega razdeljevanja dodatkov in načrtovanje protestnih aktivnosti

Predsednik Vlade RS je sodnicam in sodnikom zagotovil, da bodo do reforme plačnega sistema v državi vsak mesec prejemali  dodatek v višini 600 eur bruto zaradi plačnih nesorazmerij. Skupnost občin Slovenije na problematiko plačnih nesorazmerij med javnimi uslužbenci in funkcionarji opozarja že vsaj 10 let. Znova in znova opozarjamo na izrazite...
  • 12.01.2023.

Poziv Skupnosti občin Slovenije glede plač pomočnic vzgojiteljic

V medijih smo zasledili informacije o uspešnih pogajanjih ministrov za javno upravo in šolstvo s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture glede zahtev za dvige plač pomočnic vzgojiteljic v vrtcih. Nesprejemljivo in nerazumno je, da sta se s sindikatom pogovarjali in usklajevali dve ministrstvi, na pogajanjih pa ni bilo nikogar, ki bi...
  • 11.01.2023.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

V Državnem zboru se nahaja vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H), skrajšani postopek, EPA 528-IX. Manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na splošne prilagoditve na nove pravne podlage za izvajanje SN SKP 2023–2027, posebno ureditev upravnega postopka in povezane vsebine (sistem za spremljanje...
  • 09.01.2023.

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija objavilo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil. Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil določa pravila ravnanja za varovanje morskega okolja pred negativnimi učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v EU, hkrati pa...
  • 06.01.2023.

Občina Odranci nova občina članica SOS

Občina Odranci je postala 180. občina članica Skupnosti občin Slovenije in ji na tem mestu izrekamo posebno dobrodošlico. Občina Odranci leži na Dolinskem ob reki Muri in je po površini najmanjša občina od vseh občin v Sloveniji, saj meri le okrog 7 kvadratnih kilometrov. Je ena od specifičnih občin, saj v občino spada samo naselje […]
  • 06.01.2023.

Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči

Regres za prehrano med delom V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije...
  • 05.01.2023.

Dosegljiva primerjalna analiza izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja za področje odpadkov, pitne vode in odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2021

Občine, ki so sodelovale pri primerjalni analizi izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja za področje odpadkov, pitne vode in odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2021, so v tem tednu na svoje naslove prejele primerjalno analizo. Analizo je izvedel Inštitut za javne službe na podlagi naročila Zbornice komunalnega gospodarstva. S...