Kazalo vsebine

Novice SOS

Povpraševanja

Zakonodaja

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice s področja sodelovanja in pobratenja mest

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE VRANSKO, KOMENDA, TRZIN IN RIBNICA NA POHORJU.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Sestanek združenj občin na temo ekonomskih migracij

Dne 10. 5. 2024 je potekal sestanek reprezentativnih združenj občin na katerem so udeleženci razpravljali o problematiki ekonomskih migracij. Občine se na terenu srečujejo z velikimi izzivi (tudi finančnimi) zaradi večanja števila priseljencev. Skupnost občin Slovenije vseskozi opozarja, da je z vidika uresničevanja avtonomnosti, samostojnosti in demokratičnosti, ključno spoštovanje pričakovanj in zahtev lokalne samouprave. Vse prevečkrat se dogaja, da državne oblasti s svojimi samovoljnimi ravnanji in odločitvami izrazito negativno vplivajo na kvaliteto življenja, oskrbo in dela ljudi v lokalnih okoljih. Menimo, da je ključ za dobro delovanje države kot tudi družbe nujen konstantni dialog vseh vpletenih, še posebej kadar gre za posebej občutljive odločitve.

Zbrani so sklenili, da združenja občin na Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovijo pobudo za sklic sestanka najkasneje v roku 15 dni, na katerem bi se opravila podrobna razprava o težavah občin v povezavi z ekonomskimi migracijami. Prav tako bo poslan poziv, da se na na eni izmed naslednjih sej Delovne skupine za lokalno samoupravo obravnava problematika ekonomskih migracij ter za obravnavo problematike ilegalnih prehodov mej in vzpostavitve začasnih namestitev tujcev ter azilnih centrov na eni izmed naslednji sej. Od Vlade RS pričakujemo predstavitev implementacij migracijskega pakta v RS in s tem povezanih posledic za RS in občine.

1.2. Predstavnici SOS na partnerskem srečanju na Portugalskem

Med 6. in 8. majem letos je v portugalski občini Guimarães, natančneje v Landscape Laboratory-ju potekalo srečanje, na katerem je partnerski konzorcij CircularPSP, katerega del je tudi SOS, ocenjeval prispele ponudbe za nastajajočo javno platformo, ki bo zaposlenim iz občin na osnovi umetne inteligence in naprednih razvojnih procesov omogočala izmenjavo dobrih praks, strokovnih gradiv ter dokumentacije na področju krožnega gospodarstva.

V odprtem pozivu, ki je trajal vse od januarja in do aprila, so imela različna podjetja in organizacije na osnovi razpisne dokumentacije priložnost pristopiti k oddaji ponudb za nastajajočo platformo. V ocenjevanje smo naročniki prejeli 15 ponudb, pri samem ocenjevanju ponudb pa smo upoštevali tehnične kriterije, poslovno izvedljivost kot tudi reference s področja projektnega vodenja.

Delovno srečanje se je zaključilo z napovedjo razglasitve zmagovalnih ponudb in nadaljevanjem z naslednjo fazo, v kateri bodo izbrani ponudniki v naslednjih mesecih nadaljevali s procesom nastajajoče platforme.

1.3. Prva seja Komisije za gospodarske javne službe varstva okolja

S prvim srečanjem komisije za gospodarske javne službe 8. maja 2024 se je komisija formalno konstituirala in potrdila novega predsednika komisije, ki bo tudi v tem mandatu župan občine Cerknica, Marko Rupar. Komisija je obravnavala izhodišča za oblikovanje pripomb na Zakon o nekaterih javnih službah varstva okolja ter Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

1.4. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Povpraševanja

2.1. Izboljšanje opremljenosti zemljišča in komunalni prispevek

Na vas se obračamo z vprašanji občine članice glede obračuna komunalnega prispevka: “Smo v pripravi odločb za obračun komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča (namreč smo zgradili novo kanalizacijo v obstoječem naselju) in v dilemi, ali oziroma kako upoštevati določilo  242. čl., 6. odst. ZUreP-3, »Občina...

3. Zakonodaja

3.2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

V medresorskem usklajevanju je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. Cilj zakona je zagotoviti zadostno število rudarskih inšpektorjev ter preprečiti poseganje izven meja odobrenih pridobivalnih prostorov ter izvajanje rudarskih del na zemljiščih, za katera nosilec rudarskih del nima pravice izvajati dela. Prav tako je cilj...

3.3. Uredba o določitvi finančnih uradov

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o določitvi finančnih uradov. Zakon o finančni upravi določa, da območje in sedež Generalnega finančnega urada ter finančnih uradov in razmejitev nalog med generalnim finančnim uradom in finančnimi uradi določi vlada z uredbo. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno naprošamo, da nam morebitne...

3.6. Predlog novega zakona o kritični infrastrukturi

Na portalu e-demokracija je Ministrstvo za obrambo objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kritični infrastrukturi, katerega glavni cilj je zagotovitev prenosa Direktive 2022/2557 v pravni red Republike Slovenije. Komentar na predlog lahko podate do petka, 7. 6. 2024 na naslov info@skupnostobcin.si.

4. Dogodki SOS

4.1. 13.05.2024. / Spletno / Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) in strokovnjaki s področja urejanja zelenih površin vabi na posvet z naslovom Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva. Pri del posveta bo vezan na predstavitev vsebinskih izhodišč in razpisnih pogojev za zeleno infrastrukturo v povezavi z aktualno objavo Prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij, financirano iz naslova evropskih kohezijskih sredstev. Do dokumentov in obrazcev z vsebinskega področja zelene infrastrukture dostopate na tej povezavi. 

Drugi del posveta je namenjen predvsem motivaciji občin pri pripravi inovativnih projektnih predlogov za zagotavljanje zelene infrastrukture v urbanih središčih (urbana naselja in občinska središča).

Predvidoma bodo predstavljene naslednje dobre prakse s strani krajinsko-arhitekturnega oblikovanja:

  • Projektiranje otroških igrišč
  • Revitalizacija in prenovo površin in objektov (območja, strehe), kako jih nadgraditi, vključiti v zeleni sistem in v javno uporabo
  • Oblikovanje in projektiranje kolesarske poti, trajnostna mobilnost
  • Oblikovanje in projektiranje zbiralnikov za deževnico, trajnostno ravnanje z deževnico

Posvet je namenjen predvsem pripravljalkam in pripravljalcem projektov kot tudi stroki (občinski urbanisti in drug strokovni kader) s področja urejanja področja urejanja prostora.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

Prijava je obvezna (rok 9.5.2024), udeležba brezplačna.

4.2. 15.05.2024. / Spletno / Določanje plače ob zaposlitvi, premestitvi in napredovanju ter delovna uspešnost

O plačnem sistemu v javnem sektorju potekajo številne razprave, v zadnjem času tudi pogajanja za spremembe in prenovo. Ker je plača ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, morajo delodajalci v javnem sektorju, kjer gre tudi  za rabo javnih sredstev, poznati pravno ureditev plačnega sistema javnega sektorja, da bodo zakonito določali, obračunavali in izplačevali plače. Dobro poznavanje veljavnega sistema je temeljnega pomena za pravilno izvrševanje pravic javnih uslužbencev ter za pripravo na spremembe, ko bodo uveljavljene.

Namen izobraževanja je predstaviti pravne podlage na področju plač in sistemsko ureditev plačnega sistema javnega sektorja, predvsem pa določanje plače ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma ob napredovanju v naziv, ter ureditev delovne uspešnosti. Praksa namreč kaže, da je še vedno nekaj težav z uvrščanjem v plačne razrede ob spremembi delovnega mesta, pa tudi ob ponovni zaposlitvi v javnem sektorju in ob napredovanju v naziv.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Vsebina izobraževanja:

Plačni sistem javnega sektorja – pravne podlage:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (obseg veljavnosti, sestava plače, plačne skupine in plačne podskupine, pravila glede določanja, obračunavanja in izplačevanja plač za javne uslužbence, direktorje/ravnatelje in funkcionarje)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (orientacijska delovna mesta, višina in pogoji za izplačevanje dodatkov, ureditev redne delovne uspešnosti)
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev – tarifni deli v povezavi  sistemizacijo delovnih mest
 • Uredbe vlade (napredovanje v plačne razrede, plače direktorjev, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in prodaje blaga in storitev na trgu, položajni dodatek)
 • Pravilniki (uvrstitve direktorjev v plačne razrede, merila in kriteriji za delovno uspešnost direktorjev)

Določitev osnovne plače:

 • Določitev plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva
 • Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob zaposlitvi, premestitvi in imenovanju oziroma napredovanju v naziv ali višji naziv
 • Določitev osnovne plače ob ponovni zaposlitvi v javnem sektorju

Delovna uspešnost:

 • Redna delovna uspešnost (obseg sredstev, kriteriji in delitev)
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (obseg in vir sredstev, akti in delitev)
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Izobraževanje bo predvidoma potekalo do 12.15, s krajšim odmorom in časom za vprašanja predavateljici.

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

 

VABILO ZA TISKANJE

4.3. 15.05.2024. – 16.05.2024. / Celje / Vabilo občinam na mednarodno konferenco SEEnergy s popusti za občine članice SOS

Prihajajoča konferenca SEEnergy, ki bo potekala od 15. do 17. maja 2024 na Celjskem sejmu in katere partner je tudi Skupnost občin Slovenije, je zelo pomembna za lokalne skupnosti, saj bo ponudila veliko novih informacij, odgovore na vrsto vprašanj in kar nekaj predlogov dobrih praks vezanih na obstoječe in prihajajoče obveznosti lokalnih skupnosti v energetskem prehodu EU v nizkooljično družbo.
Izjemna priložnost – SOS zagotavlja kar 30 brezplačnih kotizacij za četrtek, 16. maj
Ker želimo udeležbo omogočiti čim večjemu številu županov, smo se z organizatorjem dogovorili da dobi Skupnost občin Slovenije 30 brezplačnih kotizacij za četrtek, 16. maja 2024, ko poteka večina programa namenjenega lokalnim skupnostim.
Kako do brezplačne kotizacije
>> Te brezplačne kotizacije bodo razdeljene prvim 30 prijavljenim županom. Ti se lahko prijavijo na https://www.eventcreate.com/e/seenergy-accreditation-registration v polje Which company reffered you to the registration? pa naj vpišejo SOS.

Dodatne ugodnosti za predstavnike lokalnih skupnosti
• Četrtek, 16. maj
Poleg tega smo uspeli dogovoriti še posebno ceno četrtkove kotizacije za članice SOS, to je 80 EUR + DDV.
Za koriščenje popusta ob naročilu četrtkove kotizacije vpišite kodo: SEENERGYSOS

• Sreda, 15. maj
• Če pa koga izmed članic SOS zanima panel o vetrni energiji, ki poteka v sredo 15. maja 2024 od 13.30 do 16.00, se lahko prijavi tudi samo na ta panel po ceni 48 EUR + DDV.
• Za koriščenje popusta ob naročilu sredine kotizacije vpišite kodo: SEENERGYSOSWIND

PRIJAVE (Celjski sejem): Informacije o konferenci in naročilo kotizacij na: https://seenergy.ce-sejem.si/
Vsa predavanja, ki bodo potekala v angleškem jeziku, bodo simultano prevajana v slovenski jezik.

4.4. 20.05.2024. / Selnica ob Dravi / »Sonaravna in lesena gradnja stavb – primeri dobrih praks in ogled vrtca«

Javna naročila, slovenski in EU razpisi dajejo vedno večji pomen lesenim in nizkoenergijskim stavbam. Zato vas  Občina Selnica ob Dravi v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v okviru EU sofinanciranega projekta ADAPTNOW

vabi na srečanje na temo »Sonaravna in lesena gradnja stavb – primeri dobrih praks in ogled vrtca«, ki bo 

v ponedeljek, 20. maja 2024, ob 10h v Selnici ob Dravi (Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi).

PROGRAM SREČANJA

9:30 Zbiranje udeležencev
10:00 Pozdravi s strani organizatorjev
10:05 Stavbna biologija

Andreja Kutnar – InnoRenew

10:20 Razbijanje mitov: Arhitekti in projektanti o leseni gradnji
10:45 O lesu in drugih naravnih materialih v stavbah

Martin Hladnik, iQwood

11:00 Predstavitev dobrih praks gradnje javnih objektov iz lesa

dr. Vlasta Krmelj, županja, vrtec Selnica ob Dravi

dr. Vladimir Prebilič, župan, vrtec Kočevje

Janja Bogataj, ravnateljica, vrtec Kamnitnik

11.30 Sofinanciranje gradnje z lesom – subvencije in morebitni razpisi države

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Eko sklad RS

11.45 Razprava z udeleženci
12.00 Ogled vrtca, prigrizek, druženje

Udeležba je brezplačna.

 • Zaradi organizacije pogostitve vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite do 17. maja 2024 na info@selnica.si.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

4.5. 22.05.2024. / Spletno / Mobing na delovnem mestu

Beseda »mobing« je zaposlenim v javni upravi dobro poznana, kljub temu pa si jo vsak posameznik razlaga po svoje.  Vsako nezaželeno vedenje na delovnem mestu ni mobing, zato je izjemno pomembno, da posameznik jasno razume kaj beseda mobing pomeni.

Vsem zaposlenim je potrebno omogočiti zdravo in varno delovno okolje. Delodajalec je dolžan vzpostavit optimalno okolje v katerem noben delavec ni izpostavljen nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Ozaveščanje o mobingu na delovnem mestu je eden izmed ključnih preventivnih ukrepov delodajalca za pravočasno preprečevanje le tega.

Na izobraževanju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • opredelitev mobinga in sorodnih pojavov,
 • ureditev področja v zakonodaji,
 • vzroki za nastanek mobinga,
 • preprečevanje in obvladovanje mobinga na ravni posameznika in organizacije
 • posledice mobinga.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30.

Predavala bo Tanja Urdih Lazar, vodja Centra za promocijo zdravja, na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, strokovnjakinja na področju promocije zdravja, dobrega počutja na delovnem mestu in odnosov z javnostmi.

VABILO je dostopno TUKAJ.

4.6. 22.05.2024. / Ljubljana / Zaščiteno: Konferenca Stanovanjske zadruge

Skupnostna gradnja in vse, kar je povezano z uresničevanjem načel trajnostnega prostorskega razvoja v praksi, urejanjem prostora in gradnjo, kakovostno arhitekturo, urbanizmom ter krajinskim načrtovanjem, je ključnega pomena za kakovost življenja in razvoj družbe in njene prihodnosti. Zelena agenda in digitalizacija, ki je usmeritev EU do leta 2030, je še dodatna podlaga za spremembe in konkretnejše naslavljanje aktualnih prostorskih izzivov trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij. V okviru konference Stanovanjske zadruge, ki jo organizirata EPEKA in Skupnost občin Slovenije, bomo namenili pozornost spodbujanju in ozaveščanju ključnih akterjev na področju predpisov, prostorskega načrtovanja in gradnje, o pomenu stanovanjskega zadružništva – modela, ki je ponekod v tujini že nekaj običajnega, v Sloveniji pa nov model, ki bi ga veljalo tudi v praksi raziskati. Z nami bodo predstavniki evropske, državne in lokalne politike, nevladnih organizacij in mladih, predstavljene pa bodo tudi že obstoječe dobre prakse iz tujine.

Konferenca o potekala v prostorih Hiše EU, 22. maja 2024 med 9.30 in 16. uro. Udeležba je brezplačna.

Program dogodka najdete TUKAJ. 

4.7. 23.05.2024. / Spletno / Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje

Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah.

Na izobraževanju bodo sodelovali PREDAVATELJI z naslednjimi tematikami:

DORIS URBANČIČ WINDISCH, mag., vodja Sektorja za razvoj turizma, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Kako skupaj uresničiti trajnostni razvoj in trajnostno preobraziti turizem?
Ključni gradniki (izzivi) in ukrepi za razvoj trajnostnega butičnega turizma v Sloveniji.
Primeri dobrih praks trajnostnega turizma.
izr. prof. dr. MARJETKA RANGUS,
dekanica, Fakulteta za turizem, UM

Peter MISJA, župan Občine Podčetrtek

Lokalna turistična politika – vloga županov in lokalnih uprav v razvoju turizma:
– kako se slovenska turistična politika aplicira na lokalni ravni,
– na kakšen način lahko občine neposredno načrtujejo in spodbujajo turistični razvoj in zakaj občine različno pristopajo k razvoju turizma,
– kakšna so pričakovanja Strategije razvoja slovenskega turizma,
– kako lahko uporabimo Zeleno shemo slovenskega turizma kot orodje za razvoj in za dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti,
– kakšna je moč (in odgovornost) občin za vključevanje lokalnih deležnikov v turistični razvoj.
doc. dr. TANJA LEŠNIK ŠTUHEC, Fakulteta za turizem, UM, ProVITAL d.o.o. Priložnosti za razvoj turizma v občinah
Model Izvorno slovensko kot orodje razvoja podeželja v pametno zeleno destinacijo kot primer dobre prakse
JOŽE SODJA, župan Občine Bohinj

KLEMEN LANGUS, direktor Turizma Bohinj

 

Uresničevanje principov trajnostnega turizma na območjih s prekomernim turizmom – primer iz Bohinja (biodiverziteta, Teritorialna kolektivna blagovna znamka (TKBZ), mobilnost, regionalno sodelovanje)

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

4.8. 29.05.2024. / Spletno / Upravljanje javnih zavodov

Razumeti in poznati ključne elemente učinkovitega upravljanja v javnih zavodih je temeljnega pomena za dobro delovanje in finančno stabilnost javnih zavodov. Z namenom poglobitve znanja sistemske ureditve delovanja javnih zavodov ter pridobitev napotkov in vodil za nadaljnjo učinkovito upravljanje bodo na seminarju predstavljene ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije in predstavljena pravila ter ukrepi za dobro finančno stabilnost in pozitivno poslovanje.

Na seminarju bosta ugotovitve Računskega sodišča predstavili vrhovni državni revizorki na Računskem sodišču RS, Nataša Musar Mišeljić in mag. Simona Majer. O poslovanju javnih zavodov bo predaval mag. Aleksander Kupljenik, preizkušeni državni notranji revizor in preizkušeni notranji revizor.

Program in vabilo za tiskanje najdete TUKAJ.

Seminar je namenjen zaposlenim v občinskih upravah in pokrivate omenjeno področje kot tudi članicam in članom svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost.

Vljudno vabljeni!

4.9. 6.06.2024. / Spletno / Pisarniško poslovanje in arhiviranje

Vabimo vas na seminar z naslovom »Pisarniško poslovanje in arhiviranje«, kjer bomo predstavili naslednje vsebine:

 • arhiviranje dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični in digitalni obliki zapisov (zajem in hramba, dolžnosti javnopravnih oseb in izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu)
 • kratek pregled področne in arhivske zakonodaje,
 • nova različica vzorčnih notranjih pravil SOS za občine (2.0) (predhodna priprava na zajem in e-hrambo in analiza odstopanj ter ocena informacijskih tveganj, zahteve za zajem in hrambo ter načrt hrambe, popis poslovnih funkcij in popis gradiva, postopki upravljanja z gradivom v digitalni obliki, varovanje informacij, notranji nadzor izvajanja NP).

Na posvetu bodo sodelovali mag. Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje,  Dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS in Miroslav Milovanovič s podjetja Virtuo d.o.o.

Vabilo najdete tukaj.

4.10. 11.06.2024. / Spletno / Kibernetska varnost občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost organizira informativni seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin in javnih zavodov o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred vse bolj izpopolnjenimi kibernetskimi grožnjami, ki bo

v torek, 11. 6. 2024 ob 10.00 uri na spletni platformi zoom.

Glede na to, da izvajate občine in javni zavodi velik del svojega poslovanja in delovanja na spletu, ste tudi vedno bolj na udaru kibernetskih napadov/vdorov. Na seminarju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • pomembnost kibernetske varnosti v občinah in javnih zavodih:  pravne podlage (nov predlog Zakona o informacijski varnosti, Uredba o informacijski varnosti v državni upravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, EU Uredba GDPR) in zakonske zahteve za zavezance/občine;
 • kibernetski napadi, varnost in obramba: kibernetske grožnje in trendi ter praktični nasveti za izboljšanje kibernetske varnosti (kako se »obnašati« na spletu, kako prepoznati škodljive vsebine, se izogniti in preprečiti kibernetski napad oziroma kako postopati v primeru kibernetskega vdora, … );
 • primeri uspešnega obvladovanja kibernetskih tveganj v občini in javnem zavodu;
 • razprava o konkretnih korakih za izboljšanje kibernetske varnosti v vaši občini in javnem zavodu.

Na izobraževanju bosta sodelovala:

mag. Melita Šinkovec, Vodja sektorja za informacijsko in kibernetsko varnost in Kory Golob iz Urada za informacijsko varnost.

Seminar je namenjen županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin in javnih zavodov, ki so odgovorni za informacijsko varnost in IT infrastrukturo ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 12.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

PRIJAVA:

Prijave zbiramo do 7. 6. 2024 do 16.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno) preko spletne prijavnice in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bosta predavatelja odgovorila na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

5. Dogodki drugih

5.1. 14. 5. / Razvoj kratkih dobavnih verig - izzivi in priložnosti v logistiki

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor vas vabi, da se jim pridružite na spletnem srečanju v okviru projekta Food4CE – Krepitev inovacijskih zmogljivosti med osrednjimi evropskimi omrežji alternativne hrane:

Razvoj kratkih dobavnih verig – izzivi in priložnosti v logistiki, ki bo

14. maja 2024, od 9.00 do 10.00, on-line.

 Osrednja tema srečanja je namenjena prepoznavanju logističnih rešitev, možnostih sodelovanja in povezovanja ter finančnim spodbudam za alternativne prehranske mreže (AFN).

 Vsebina srečanja:

 1. mag. Danijela Kocuvan, vodja projekta: Predstavitev projekta Food4CE in rezultatov raziskave (značilnosti in potrebe kratkih prehranskih verig) (RRA Podravje – Maribor)
 2. Urša Čoko, direktorica: Izboljšana digitalizacija in logistika prispevata k optimizaciji vseh procesov v podjetju (Gajbica, Ljubljana)
 3. Iris Magajna, vodja so.p.: Trajnostni učinki trgovine z lokalno hrano (Društvo Pupillam, so.p.,Zelena japka – Zero Waste trgovina, Maribor)
 4. Kristijan Perčič, Alen Kahvedžić, organizacijska enota Inovacije: Možne oblike sodelovanja s Pošto Slovenije pri dostavi lokalno pridelane hrane (Pošta Slovenije d.o.o.)
 5. mag. Andreja Komel, vodja sektorja, Sektor za strukturno politiko in razvoj podeželja: Spodbude za povezovanje kmetov in deležnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Na srečanje se lahko prijavite do 13. maja 2024 do 10.00 na e-naslov: danijela.kocuvan@rra-podravje.si

Prijavljenim bo poslan link na dogodek.

Dogodek je brezplačen.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

5.2. 14. - 15. 5. / 31. konferenca Dnevi slovenske informatike - povabilo občinam k sodelovanju

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je soorganizator 31. konference Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala 14. in 15. maja 2024 v hotelu Bernardin v Portorožu.

K sodelovanju vabijo tudi občine, da na dogodku predstavijo svoje uspešne projekte. Rdeča nit letošnjega dogodka je “Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti”. V središču bo torej ideja uporabe in vpliva umetne inteligence ter z njo povezanimi ključnimi temami informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše.

Poleg umetne inteligence kot najbolj izpostavljene teme, so pri objavljenem povabilu k oddaji predlogov prispevkov kot možne teme nakazane npr. podatkovna družba, podatkovni prostori, digitalna in zelena odpornost, digitalne javne storitve, napredne digitalne tehnologije, inovacije v IKT, podatkovna jezera, inteligentne aplikacije, podpora pri odločanju, digitalizacija izobraževanj in usposabljanj, izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo, odprti in dostopni podatki, tehnologije upravljanja znanja, IT v managementu in kibernetska varnost.

Povzetke predlaganih prispevkov je potrebno oddati do 17. 3. 2024, več navodil in informacij je objavljenih na spletni strani dogodka (https://dsi2024.dsi-konferenca.si/stran/za-avtorje), kjer je na voljo tudi predloga za pripravo povzetka.

Hkrati vas vabijo, da proučite tudi možnost prijave na razpis za priznanje eNagrada 2024, ki je prav tako objavljen na omenjeni spletni strani konference, v rubriki Natečaji: https://dsi2024.dsikonferenca.si/.

Vabljeni, da se konference udeležite, saj bo to dragocena priložnost za izmenjavo idej, razprave o novih tehnologijah, spoznavanje najnovejših trendov ter povezovanje z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini.

5.3. 15.-17.5 / Mednnarodna konferenca SEEnergy

Energetski prehod EU v nizkoogljično družbo za Slovenijo predstavlja največji projekt po osamosvojitvi Slovenije. Ker smo šele na začetku tega prehoda, je vprašanj še zelo veliko, vendar pa nam že sprejete in načrtovane časovnice ne dajejo ravno veliko časa za iskanje odgovorov.
Zato na Celjskem sejmu med 15. in 17. majem 2024 organizirajo novo konferenco SEEnergy na temo energetskega prehoda JV Evrope v nizkoogljično družbo. Ta bo ponudila veliko odgovorov na vprašanja, s katerimi se ukvarjate tudi v lokalnih skupnostih.

16. 5. bosta potekala dva sklopa (Kaj čaka lokalne skupnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo in primeri dobrih praks, financiranje energetskih projektov), ki naslavljata predvsem lokalne skupnosti. Za občine je s strani organizatorja zagotovljen popust!

Dodatne informacije o programu na mednarodno konferenco, ki jo sicer organizirajo na 2 leti, najdete tukaj.

5.4. 16. in 17. 5. / Simpozij Slovenski regionalni dnevi

V soorganizaciji ZRC SAZU – Geografskega inštituta Antona Melika, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ter Združenja regionalnih razvojnih agencij vas vabijo, da se udeležite simpozija Slovenski regionalni dnevi 2024, ki bo potekal 16. in 17. maja v Hotelu Dolenjc v Novem mestu. Letošnji simpozij je namenjen razpravi o dveh ključnih temah, in sicer demografiji, kadrih in z njima povezanimi izzivi regionalnega razvoja. Predstavili bodo različne vidike teh treh ključnih področij in njihov vpliv na celostni razvoj slovenskih regij.

Program simpozija   Prijave na dogodek TUKAJ 

5.5. 17. 5. / Okrogla miza: "Ali smo na pravi poti digitalne preobrazbe Slovenije?"

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in Digitalno središče nevladnih organizacij Slovenije organizirata 10. dan vključujoče informacijske družbe z naslovom »Poti in stranpoti v pravično in dobro digitalno prihodnost«.

Dogodek bo potekal v petek, 17. maja, v Ljubljani ob mednarodnemu dnevu telekomunikacij in informacijske družbe.

Več informacij sledi.

5.6. 28. 5. / Konferenca Green4Life

Vljudno vabljeni na enodnevno konferenco GREEN 4 LIFE, ki bo potekala v torek, 28. maja 2024, od 9. do 15. ure v Podjetniškem inkubatorju Kočevje, Novomeška cesta 16, Kočevje. Konferenca bo združila goste in predstavnike mest iz Estonije, Cipra, Španije in Slovenije. Spoznali boste dobre prakse ukrepov za večjo
energetsko učinkovitost ter prispevek k zelenemu prehodu. Slovenske občine boste morale kmalu pripraviti akcijski načrt za zeleni prehod, kar so nedavno napovedali na Direktoratu za podnebne politike Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Zato bo primer dobre prakse mesta Pärnu iz Estonije lahko zelo zanimivo izhodišče za načrtovanje teh akcijskih načrtov občin in regij.

Vabimo vas, da si ogleda te Program dogodka in se nanj prijavite na TEJ povezavi.

5.7. 31. 5. / 4. razvojna os in razvojni izzivi regije

Državni svet napoveduje posvet z naslovom 4. razvojna os in razvojni izzivi regije, ki bo potekal v petek, 31. maja 2024, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Posvet organizira Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na pobudo državnega svetnika Andreja Poglajna, ki v Državnem svetu zastopa interese občin Idrijsko-cerkljanskega območja in Posočja. Namen posveta je predstavitev poteka izvajanja projekta 4. razvojne osi ter izzivov, s katerimi se soočajo območja ob 4. razvojni osi zaradi prometne odmaknjenosti od ostalih delov Slovenije.

Vabilo s programom posveta ter spletna povezava za prijave bosta posredovana naknadno.

5.9. 24. - 28. 6. / Študijski obisk na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

5.10. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis - razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje, ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Vabilo na razvojno konferenco s programom bo posredovan naknadno.

6. Aktualni razpisi

6.1. Tretji razpis EUI za inovativne projekte

Evropska pobuda za mesta (Europaen Urban Initiative) je formalno odprla tretji razpis za Inovativne projekte s proračunom 90 milijonov evrov, s katerim bo podprla mesta na dveh tematskih področjih – energetski prehod in tehnologija v mestih.

Razpis je odprt do 14. oktobra 2024 ob 14.00 po srednjeevropskem poletnem času.

Mesta, to je vaša priložnost, da ste drzni, tvegate in delite svoje nove inovativne rešitve!

Tretji razpis:

 • je odprt za vsa evropska mesta s 50.000 ali več prebivalci (manjša mesta lahko kandidirajo v partnerstvih),
 • se osredotoča na dve temi.

V okviru teme ‘energetski prehod’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje prenosljivih in razširljivih inovativnih rešitev v resničnih okoljih za ekonomsko izvedljiva, pametnejša in celostna lokalna energetska omrežja, ki ne povzročajo ogljičnih izpustov in temeljijo na povpraševanju, hkrati pa si prizadevajo opolnomočiti občane in deležnike za še hitrejši prehod.

V okviru teme ‘tehnologija v mestih’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje inovativnih rešitev, ki jih poganjajo nove tehnologije, v resničnih okoljih za boljše storitve za občane in/ali za povečanje zmogljivosti lokalnih organov za ponujanje teh storitev, in sicer s poskusi, ki bi jih lahko s pomočjo naložb kohezijske politike razširili in nadgradili.

Kakšne projekte lahko prijavite?

1. Inovativne

Razpis za inovativne projekte podpira pilotne projekte, ki še niso bili preizkušeni nikjer drugje v Evropi. Projekti morajo biti novi, drzni, ustvarjalni in eksperimentalni. Predlagani projekt mora presegati najsodobnejše trenutno stanje in običajne prakse.

2. Kakovostne

Projekti morajo izpolnjevati ključne standarde kakovosti, kot so jasna in logična medsebojna povezanost ciljev/aktivnosti/rezultatov, dokazi o pripravljalnem delu, realistične ambicije, učinkovite strukture in postopki upravljanja, dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

3. Participativne

Sodelovanje in soustvarjanje s partnerji, ustreznimi deležniki in ciljnimi skupinami sta ključna za razvoj in izvajanje resnično inovativnih in eksperimentalnih projektov.

4. Merljive

Prijavitelji morajo jasno pojasniti, katere so spremembe, ki jih želijo doseči v lokalnem okolju kot rezultat svojega projekta.

5. Trajnostne in razširljive

Mestni organi morajo predvideti in pojasniti, kako se bo rešitev po uspešnem preizkusu ohranila in razširila z opredelitvijo ustreznih virov javnega in/ali zasebnega financiranja.

6. Prenosljive

Razvite rešitve morajo biti uporabne in ponovljive v drugih mestih po Evropi, po možnosti z uporabo sredstev kohezijske politike.

Kakšno podporo lahko dobite?

Mesta, ki jih zanima prijava na razpis, so vabljena, da se udeležijo seminarjev za prijavitelje:

– Bukarešta, 13. junij 2024

– Praga, 27. junij 2024

Prijave so odprte!

Sekretariat EUI je pripravljen pomagati prijaviteljem na vsakem koraku postopka prijave. Tukaj je izčrpen vodnik po različnih podpornih mehanizmih, ki so na voljo.

Predstavitev razpisa v slovenščini

Podporo nudi tudi Urbana kontakta točka, ki vabi na Predstavitev tretjega razpisa za Inovativne projekte v slovenščini 4. junija 2024 ob 10. uri na spletu.

PRIJAVA

Več o razpisu tukaj.

6.2. Najava javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na spletni strani (povezava: Najava javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo | GOV.SI) objavilo najavo javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2024. Omenjena najava vsebuje ključne podatke javnega razpisa, namenjene predvsem potencialnim prijaviteljicam – občinam, ki načrtujete oziroma že izvajate tovrstne investicije, da se na najavljeni javni razpis kar najbolje pripravite

6.3. 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.4. Najava javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport sporoča, da bodo predvidoma v prvi polovici maja 2024 objavili Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024.

Upravičenke do sofinanciranja investicij bodo občine, skupaj pa bo na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev.

Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo že v naprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Več informacij o najavi javnega razpisa si lahko preberete TUKAJ.

6.5. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na Povezavi.

6.7. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

6.8. V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

Program LIFE je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, zato je izjemna priložnost, da uresničite svoje zamisli, in če bo vaš predlog projekta uspešen, boste lahko prejeli del od 571 milijonov evrov, ki so letos na voljo. Za sredstva lahko zaprosite do septembra.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Vse podrobnosti o različnih vrstah nepovratnih sredstev za projekte LIFE, rokih za prijavo in še veliko več si preberite na strani z razpisi LIFE za leto 2024.

Poleg tega bodo med 23. in 26. aprilom 2024 organizirani virtualni informativni dnevi #EULife24, ki bodo morebitnim prijaviteljem pomagali skozi postopek. Na portalu Evropske komisije najdete tudi vse informacije o možnostih financiranja in razpisih LIFE24 in navodila za oddajo vloge.

6.9. Najava javnega razpisa za izbor projektov

Ministrstvo za kulturo najavlja javni razpis za izbor projektov »Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (JR-EKP-KS 2024-27)”. Predvidena objava je v začetku junija 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj.

6.10. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

6.11. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

6.12. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

6.13. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.14. Razpis programa URBACT za dobre prakse

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa!

Oznaka bo vašemu mestu prinesla prepoznavnost na nacionalni in evropski ravni, postanete pa lahko tudi vodilni partner URBACT prenosne mreže, ki se bodo oblikovale od aprila do junija 2025.

To je odlična priložnost, da si zagotovite vstop v program URBACT, zato je ne zamudite!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

6.15. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

7. Novice s področja sodelovanja in pobratenja mest

8. Novice drugih

8.2. Vabilo k sodelovanju: Inovativna pobuda Evropske komisije pri energetskem prehodu

Ekipa, ki izvaja podporne storitve za energetsko prenovo pod vodstvom državljanov (CLR), vabi lokalne skupnosti, da postanete del inovativne pobude Evropske komisije, katere cilj je doseči pomemben napredek pri energetskem prehodu. Podporna storitev CLR je namenjena temu, da državljani prevzamejo vodilno vlogo pri preoblikovanju našega energetskega okolja. Vključuje prenove stavb in rešitve na področju obnovljivih virov energije ter tako razvija celovit pristop, ki izkorišča skupno moč lokalnih skupnosti.

Osnovni cilj je podpirati skupine državljanov, ki so združeni v energetske, lokalne in podobne skupnosti pri oblikovanju in izvajanju lastnih projektov prenove tako, da zagotavljajo nujno tehnično podporo in smernice, ki so potrebne, da se vizionarski projekti spremenijo v uspešno resničnost.

Javni razpis za sodelovanje

Trenutno iščejo navdušene udeležence, ki bi se jim v naslednji fazi pridružili kot piloti, učenci in sledilci. Izbrani udeleženci bodo deležni prilagojene krepitve zmogljivosti in tehnične podpore, kar bo omogočilo izvedbo projekta sodelujočih. Ne glede na to, ali šele začenjate ali želite razširiti obstoječi projekt, je v njihovi podporni službi za vas mesto:

Piloti: Uveljavljene energetske skupnosti bodo deležne celovite podpore pri razvoju, izvajanju in ponovitvi projekta.
Učenci: Energetske skupnosti v nastajanju ali tiste v fazi načrtovanja bodo usmerjene v razvoj svojih zmogljivosti za začetek in upravljanje projektov prenove.
Sledilci: Skupnosti, ki jih zanima raziskovanje koncepta energetskih skupnosti/lokalno vodene prenove, bodo imele na voljo vpogled, učno gradivo in priložnosti za mreženje, da se pripravijo na prihodnje izvajanje.

Vabijo vas, da raziščete, katera pot se ujema z vašo trenutno stopnjo in željami, ter razmislite o prijavi in se pridružite njihovi rastoči skupnosti ustvarjalcev sprememb.

Za več informacij o razpisu obiščite spletno mesto in oddajte prijavo tukaj (razpis je odprt do 31. 5. 2024).

Več podrobnosti o projektu in navdihujočih zgodbah iz prve faze projekta lahko najdete na spletni strani. Če imate kakršna koli vprašanja ali se želite pogovoriti o svoji morebitni prijavi, jim pišite na info@citizenledrenovation.com.

https://futurium.ec.europa.eu/en/citizen-led-renovation

 

8.3. Objavljen e-katalog popoplavnih nadomestitvenih gradenj

V okviru projekta Nadomestitvene popoplavne stanovanjske stavbe je bil izdan e-katalog, v katerem so razgrnjene najboljše izbrane rešitve natečaja, ki so ga na Ministrstvu za solidarno prihodnost uspešno izpeljali skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

12 rešitev nadomestitvenih stanovanjskih stavb, ki si jih bodo lahko izbrali ljudje, katerih hiše so bile uničene v poplavah, si lahko ogledate na tej povezavi.

8.4. Evropski standard za obrezovanje dreves tudi v slovenščini

Drevesa v mestih opravljajo številne koristne funkcije, sploh v času intenzivnih podnebnih sprememb in potreb po prilagajanju nanje. Nujno je, da se zelene površine in drevesa ne samo načrtujejo in umestijo, ampak da se tudi ustrezno vzdržujejo.

S podporo Evropskega sveta za arboristiko (angleško European Arboricultural Council) je tako nastal Evropski standard za obrezovanje dreves  kot večletni projekt skupine za evropske arboristične standarde.

Več si lahko preberete TUKAJ.