Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE ILIRSKA BISTRICA, BRDA, PODLEHNIK, MO KRŠKO, SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH IN VELIKE LAŠČE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino o nujnih spremembah pri vključevanju otrok tujcev v šolski sistem

V Državnem zboru je 28. 5. 2024 potekala nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, ki se je je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil Tomaž Vencelj, član Predsedstva SOS. Seja je bila namenjena razpravi o spremembah pri vključevanju otrok tujcev v šolski sistem.

Kot so izpostavili prisotni na seji, je učencev priseljencev v naših šolah skoraj devet odstotkov, delež pa se z leti povečuje. Predstavniki šol oz. ravnateljev in učiteljev so na seji poudarili, da po trenutni zakonodaji lahko šole takšnim otrokom, med katerimi je kar nekaj takšnih brez osnovnega znanja slovenskega jezika, nudijo premalo. Zato se kažejo učni zaostanki pri vseh šolskih predmetih, saj se podajajo v slovenščini. Zato so predstavniki šolnikov predlagali, da bi vsak učenec priseljenec prvo leto bil lahko vključen v dve uri pouka slovenščine dnevno. Teh ur je zdaj le okoli tri dodatne šolske ure, v katere v enem letu stisnejo le osnove jezika. Poudarili so tudi, da učenec priseljenec ne potrebuje dodatnih ur slovenščine samo prvo leto, ampak tudi drugo in tretje leto. Med njihovimi predlogi je tudi prilagojeno ocenjevanje teh otrok ter dodatne zaposlitve. A vse to bi v prakso lahko prešlo le, če bi ministrstvo prižgalo zeleno luč in šolstvu namenilo dodatne finance.

Tomaž Vencelj je v imenu Skupnosti občin Slovenije predstavil predlog, po katerem predlagamo, da se oblikuje celovit program tako privabljanja tujih delavcev kot integracije celotnih družin. Prav tako smo predlagali, da se omeji maksimalno število tujih otrok v šolskih skupinah, da bo integracija tujih otrok sploh mogoča. Poudaril je, da v Skupnosti občin Slovenije pričakujemo, da se vzpostavi sistem učenja jezika in ostalih ključnih vsebin na daljavo v letu, kadar se načrtuje združevanje družine. Tako bi integracija otrok v šole potekala lažje, prav tako pa tudi ostalih članov družine.

V podporo predlogom SOS je bilo tudi glasovano, a so poslanke in poslanci glasovali z 8 glasovi proti in zgolj 5. za. Prav tako ni bil sprejet predlog za vzpostavitev tako imenovane pripravljalnice v tistih osnovnih šolah in občinah, ki sicer takšno rešitev vidijo kot učinkovito in so jo tudi pripravljeni izpeljati. Razlog za zavrnitev predlogov je, da je v javni obravnavi nacionalni program za vzgojo in izobraževanje, pripravljajo pa se tudi smernice, ki bodo inkorporirane v ta nacionalni program ter usklajevanja med ministrstvom in ostalimi deležniki, ki so se vabilu na sejo odbora tudi odzvali.

1.2. Postanimo kohezivni – GetCoheSive – izvedene fokusne skupine v Idriji

Skupnost občin Slovenije, skupaj z 11 partnerji, izvaja Interregov projekt GEtCoheSive, ki je namenjen izboljšanju družbene participacije in dvigu ravni kakovosti življenja za ranljive osebe, ki živijo v različnih regijah srednje Evrope. Cilj projekta je podkrepiti angažma prebivalstva in preprečevanje izključevanja ranljivih skupin in organizacij tretjega sektorja (NVO) iz procesa oblikovanja lokalnih in regionalnih politik, ki so povezane predvsem z oskrbo ljudi in ustvarjanjem kohezivne družbe.

Občina Idrija je v preteklem letu kandidirala na razpisu za izbor pilotne občine, v kateri se bo s pomočjo strokovnega znanja in projektnih sredstev izvajala participativna praksa. Idrija je bila med vsemi kandidatkami izbrana s predlogom za izdelavo »Načrta za vključujočo Idrijo«.

Načrt za vključujočo Idrijo se bo posvečal predvsem potrebam prebivalstva za integracijo priseljencev. Cilj oblikovanja načrta je, da na participativni način, skupaj z občankami in občani Idrije ter drugimi deležniki in organizacijami v Idriji, izdelamo načrt aktivnosti in smernic, s pomočjo katerih bodo v Idriji še bolj povezani.

Ena izmed prvih aktivnosti na poti do »Načrta za vključujočo Idrijo« je organizacija različnih fokusnih skupin. Njihov namen je pridobivanje ključnih informacij, tako s strani inštitucij, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo s priseljenci, kakor tudi s strani priseljencev, ki se ob svojem prebivanju v lokalni skupnosti soočajo s specifičnimi izzivi. Na podlagi pridobljenih informacij o izzivih prebivalstva na srečanjih fokusnih skupin (do sedaj smo jih organizirali že dvakrat, v dveh krogih, s precej dobrim odzivom), bomo v naslednjem koraku izdelali še dva kroga širših srečanj v slogu svetovne kavarne, kjer bomo zbirali konkretne rešitve za izzive, s katerimi se v občini srečujejo.

Namen teh aktivnosti je, da skupaj izdelamo ne samo politični dokument, temveč konkretne predloge ukrepov, ki bodo odgovarjali na izzive prebivalstva, ter da preko prijave projektov LAS Občina Idrija pridobi finančna sredstva, da bodo vsebine, potrebne za kohezivno Idrijo, uresničljive hitreje.

1.3. O Dogovoru občin o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje NUSZ

Na 2. srečanju Delovne skupine SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ), ki je potekalo 28. 5. 2024 v MO Kranj, so članice in člani govorili o potrebnih spremembah za izboljšanje izvajanja NUSZ.

Predmet razprave so bili zbrani podatki o odmeri NUSZ v posameznih občinah. Ugotavljali so, da obremenitev po občinah ni toliko raznolika kot bi pričakovali, so pa seveda razlike, ki izhajajo predvsem iz razvojnih možnosti posameznih območij.

Strinjali so se, da je potrebna novelacija Dogovora občin o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje NUSZ in meril za določanje višine tega nadomestila ter nova določitev razpona s kriteriji in merili. Te bi bilo namreč treba oblikovati skladno s specifičnimi potrebami oziroma skupinami občin.

1.4. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Zakonodaja

2.1. Poziv MZI k posredovanju podatkov občin, vezanih na pravno ureditev neplačevanja parkirnine oziroma dnevne parkirnine v samoupravni lokalni skupnosti

Ministrstvo za Infrastrukturo poziva vse občine, da jim skladno s prvim odstavkom 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradnoprečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), najpozneje do 15. junija 2024,na...

2.4. Predlog Zakona o gostinstvu

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravilo predlog Zakona o gostinstvu, ki ga daje v javno obravnavo. Obstoječ Zakon o gostinstvu je bil sprejet leta 1994, nazadnje je bil noveliran leta 2016. Na temelju dialoga s ključnimi deležniki slovenskega gostinstva in turizma, trendov razvoja gostinstva in turizma ter...

2.5. Predlog novega zakona o kritični infrastrukturi

Na portalu e-demokracija je Ministrstvo za obrambo objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kritični infrastrukturi, katerega glavni cilj je zagotovitev prenosa Direktive 2022/2557 v pravni red Republike Slovenije. Komentar na predlog lahko podate do petka, 7. 6. 2024 na naslov info@skupnostobcin.si.

3. Dogodki SOS

3.1. 3.06.2024. – 14.06.2024. / Spletno / Tečaj Soočimo se z diskriminacijo za obdobje 3.6.2024 – 14.6.2024

V sklopu projekta Soočimo se z diskriminacijo vabimo na brezplačni izobraževalni tečaj Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti, ki smo ga pripravili za vse, ki se zavedajo, kako pomembno je zagotavljanje pogojev za enako obravnavanje in enake možnosti vseh ljudi. Izobraževanje je namenjeno predvsem javnim uslužbencem, tako tistim, ki delajo neposredno z ljudmi, kot tudi tistim, ki delajo v ozadju.

 • Cilji izobraževanja so:
 • izboljšati razumevanje diskriminacije in zakonodaje, ki jo prepoveduje,
 • okrepiti zaznavanje in prepoznavanje diskriminacije v delovnem okolju ter
 • spoznati možne načine preprečevanja in poti ukrepanja v primeru diskriminacije.

Opremljeni s temi znanji boste lahko postali vir spodbujanja enakosti v svojih delovnih okoljih.

 • Kako bo izobraževanje potekalo?

Ker smo želeli izobraževanje kar najbolj prilagoditi vašim obveznostim, smo ga oblikovali v dva dela:

 • najprej v obliki samostojnega učenja v naši spletni učilnici, ki smo jo tudi s pomočjo umetne inteligence zapolnili z različnimi didaktičnimi gradivi in aktivnostmi, ki jih opravite sami od kjerkoli in kadarkoli vam ustreza,
 • potem pa se zadnji dan tečaja srečamo še na skupni delavnici v živo.

Udeleženci boste imeli za opravljanje celotnega tečaja, ki terja skupaj le do deset ur vašega časa, na voljo kar deset dni, tako da lahko čas za izobraževanje kar najbolje prilagodite vsem svojim obveznostim. Za pridobitev certifikata je potrebno opraviti oba dela.

Trenutno je za prijave odprt naslednji termin našega tečaja, ki bo imel zaključno delavnico v Murski Soboti:

 • Termin tečaja: 3. junij – 14. junij 2024
 • Spoznavni Zoom: 3. junij 2024, ob 11:30
 • Spletno samoizobraževanje: 3. junij 2024 – 13. junij 2024
 • Delavnica v živo: 14. junij 2024, od 10:00 do 14:00, v Murski Soboti

 Tečaj je brezplačen, a se je nanj potrebno prijaviti, ker je število udeležencev omejeno. Vašo prijavo lahko oddate preko obrazca na povezavi: https://www.1ka.si/prijavaMS  

3.2. 4.06.2024. / Spletno / Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki v javnem sektorju

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

 

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v zakonu in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter veljavnost določb
9.45 – 10.30 Ureditev povračil stroškov na službenem potovanju v tujino

Minimalna plača – povezava s povračili stroškov in drugimi prejemki

Nagrade študentom in dijakom za obvezno prakso

10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov, višine in pogoji za obračun in izplačilo:

–          regresa za prehrano

–          povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

–          povračila stroškov na službenem potovanju vključno z dnevnicami za službeno potovanje v državi

–          kilometrine za uporabo lastnega vozila za službene namene

–          jubilejnih nagrad

–          solidarnostnih pomoči

–          terenskega dodatka

12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

 

Vabilo za tiskanje je dostopno TUKAJ.

3.3. 6.06.2024. / Spletno / Pisarniško poslovanje in arhiviranje

Vabimo vas na seminar z naslovom »Pisarniško poslovanje in arhiviranje«, kjer bomo predstavili naslednje vsebine:

 • arhiviranje dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični in digitalni obliki zapisov (zajem in hramba, dolžnosti javnopravnih oseb in izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu)
 • kratek pregled področne in arhivske zakonodaje,
 • nova različica vzorčnih notranjih pravil SOS za občine (2.0) (predhodna priprava na zajem in e-hrambo in analiza odstopanj ter ocena informacijskih tveganj, zahteve za zajem in hrambo ter načrt hrambe, popis poslovnih funkcij in popis gradiva, postopki upravljanja z gradivom v digitalni obliki, varovanje informacij, notranji nadzor izvajanja NP).

Na posvetu bodo sodelovali mag. Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje,  Dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS in Miroslav Milovanovič s podjetja Virtuo d.o.o.

Vabilo najdete tukaj.

3.4. 10.06.2024. / Spletno / Uredba o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo vabi na spletno predstavitev Uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav. Uredba določa višino in plačevanje enkratnega nadomestila za občino za spodbujanje uvajanja novih vetrnih proizvodnih naprav in je dostopna na naslednji povezavi.

Uradno vabilo najdete TUKAJ.

Posvet je brezplačen, prijava obvezna. Prijave zbiramo do vključno petka, 7. 6. 2024 preko spletne prijavnice spodaj.

3.5. 11.06.2024. / Spletno / Kibernetska varnost občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost organizira informativni seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin in javnih zavodov o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred vse bolj izpopolnjenimi kibernetskimi grožnjami, ki bo

v torek, 11. 6. 2024 ob 10.00 uri na spletni platformi zoom.

Glede na to, da izvajate občine in javni zavodi velik del svojega poslovanja in delovanja na spletu, ste tudi vedno bolj na udaru kibernetskih napadov/vdorov. Na seminarju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • pomembnost kibernetske varnosti v občinah in javnih zavodih:  pravne podlage (nov predlog Zakona o informacijski varnosti, Uredba o informacijski varnosti v državni upravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, EU Uredba GDPR) in zakonske zahteve za zavezance/občine;
 • kibernetski napadi, varnost in obramba: kibernetske grožnje in trendi ter praktični nasveti za izboljšanje kibernetske varnosti (kako se »obnašati« na spletu, kako prepoznati škodljive vsebine, se izogniti in preprečiti kibernetski napad oziroma kako postopati v primeru kibernetskega vdora, … );
 • primeri uspešnega obvladovanja kibernetskih tveganj v občini in javnem zavodu;
 • razprava o konkretnih korakih za izboljšanje kibernetske varnosti v vaši občini in javnem zavodu.

Na izobraževanju bosta sodelovala:

mag. Melita Šinkovec, Vodja sektorja za informacijsko in kibernetsko varnost in Kory Golob iz Urada za informacijsko varnost.

Seminar je namenjen županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin in javnih zavodov, ki so odgovorni za informacijsko varnost in IT infrastrukturo ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 12.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

PRIJAVA:

Prijave zbiramo do 7. 6. 2024 do 16.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno) preko spletne prijavnice in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bosta predavatelja odgovorila na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

4. Povpraševanja

4.1. Pokanje s karbidom

Spoštovani,

na Skupnost občin Slovenije se je obrnilo Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve z vprašanjema:

ob katerih praznikih in v katerih občinah se pokanje z acetilenom (karbidom) ali drugimi plinskimi zmesmi za pokanje tradicionalno izvaja poleg praznika velike noči in praznika dela oziroma

– ali je sploh treba občinam dati možnost, da same s svojimi predpisi določijo, kdaj se izjemoma lahko poka z naštetimi sredstvi.

 

Ministrstvo za notranje zadeve namreč opravlja evalvacijo Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20), med drugim tudi 11. člena, ki v prvem odstavku določa, da kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje, in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo. Pokanje z naštetimi sredstvi se izjemoma dovoljuje v času določenih praznikov, vendar se morajo upoštevati varnostna navodila, ki jih predvideva zakon o eksplozivih.

V zvezi s tem je bil oblikovan predlog, da bi bilo pokanje s karbidom ali drugimi plinskimi zmesmi za pokanje dovoljeno le v času velikonočnih praznikov in praznika dela. Vendar pa obstaja dilema, ali bi morale tudi lokalne skupnosti oziroma občine s svojimi predpisi določiti praznike, ob katerih bi se lahko izjemoma pokalo z naštetimi sredstvi. Seveda bi, glede na določbe Zakona o lokalni samoupravi (21. člen), morala občina določiti tudi prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi bi se kršili predpisi občine, in opravljati inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov.

Celoten dopis MNZ vam je na voljo TUKAJ.

Vaše odgovore nam lahko posredujete do četrtka, 6. 6. 2024 na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.

Zaključeno povpraševanje vam je na voljo TUKAJ.

4.2. Pravilnik o računovodstvu

Na nas se je obrnila občina članica z naslednjima vprašanjema. V kolikor imate na občini sprejet Pravilnik o računovodstvu v skladu z aktualno področno zakonodajo nas zanima:

 1. Ali ste ga pripravili sami ali ga je za vas pripravil zunanji izvajalec – kateri?
 2. Ali bi bili pripravljeni deliti vaš Pravilnik o računovodstvu (vzorec)?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov in vzorca Pravilnika v komentar spodaj ali na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si do četrtka, 6. 6. 2024.

5. Dogodki drugih

5.1. Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025

Mednarodni center za lokalno demokracijo (ICLD) v sodelovanju s Švedsko agencijo za mednarodno razvojno sodelovanje (Sida) odpira prijave za Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025. Namen te pobude je opolnomočiti ženske na izvoljenih položajih na lokalnih ali regionalnih ravneh v državah OECD-DAC.

Cilj usposabljanja je okrepiti lokalno demokracijo ter ključna področja enakosti in odgovornosti v sodelujočih organizacijah. Program političnega vodenja žensk želi to doseči z opolnomočenjem političark, da bi delovale kot učinkoviti vzorniki, in s spodbujanjem premalo zastopanih skupin k polnejšemu sodelovanju v procesih odločanja. Usposabljanje traja dvanajst mesecev.

Prijavni rok za program je odprt od 10. maja do 1. avgusta 2024. Podrobne informacije o programu, vključno z njegovo strukturo in postopkom prijave, so na voljo na spletnem mestu Women’s Political Leadership programme, dostopne TUKAJ.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatna pojasnila o programu, se lahko obrnite neposredno na  anne.scheffer-leander@icld.se.

Vljudno vabljene!

5.3. 11. 6. / Učinkovita uporaba informacijskih orodij za zmanjšanje tveganja nesreč za hidrometeorološke nevarnosti na lokalni ravni

NALAS bo v okviru projekta COVALEX 11. junija 2024 z začetkom ob 10.30 uri organiziral spletni seminar z naslovom

“Učinkovita uporaba informacijskih orodij za zmanjšanje tveganja nesreč za hidrometeorološke nevarnosti na lokalni ravni”.

Webinar je namenjen strokovnjakom iz vozlišč za digitalne inovacije in ekipam za inovacije v lokalnih upravah.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

5.4. 13. 6. / Mreženje partnerjev CERV programa

CERV točka vas vabi v četrtek, 13. junija 2024 v prijeten ambient Hotela Adria Convent v Ankaranu,  kjer se boste posvetili spoznavanju, povezovanju, dobrim praksam in tkanju načrtov za prihodnost slovenskih partnerjev CERV projektov.

Na mreženje, ki bo potekalo med 10.00 in 15.00, vabijo predstavnice in predstavnike vseh organizacij, ki kot koordinatorji, partnerji ali pridruženi partnerji sodelujejo pri izvajanju projekta/ov, ki jih so-financira program CERV (državljani, enakost, pravice in vrednote).

Okviren program:

9.30 – 10.00: Kava dobrodošlice

10.00 – 10.45: Aktualno o programu CERV

10.45 – 12.15: Kje smo? Izmenjava izzivov in izkušenj ter predlogi za upravljavce programa

12.15 – 13.15: Kosilo

13.15 – 14.45: Kako naprej? Povezovanje in iskanje sinergij med projekti in organizacijami

14.45 – 15.00: Zaključne misli

Prijave zbirajo na tej povezavi do torka 11. 6. 2024 do 12.00. Število mest je omejeno.

V primeru prevelikega števila prijav bodo udeležence izbrali, in sicer tako, da bo na dogodku zastopanih čim več različnih projektov in organizacij.

5.5. 18. 6. / E-kava: Razpis Partnerstva mest (Town Twinning) od blizu

CERV točka bo organizirala spletno predstavitev razpisa Town Twinning E-kava: Razpis Partnerstva mest (Town Twinning) od blizu.

Cilj razpisa Partnerstva mest (Town Twinning) je spodbujati izmenjave med državljani in državljankami in tako spodbujati poznavanje kulturne dediščine Evropske unije. Razpis, ki je namenjen občinam in javnim ter zasebnim neprofitnim organizacijam, bo predstavljen v torek, 18. junija 2024, ob 13.00, na spletni platformi ZOOM. 

Govorilo se bo o prioritetah, upravičenosti partnerjev in stroškov, pripravi finančnega načrta in značilnostih dobrih projektov.

Prijava https://pinaforms.typeform.com/to/aLJCeKNl

5.6. 19. 6. / Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Umanotera in društvo Focus želita v okviru projekta Dovolj za vse v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb. S tem namenom organizirajo že tretje

USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE TRAJNOSTNIH SKUPNOSTNIH PROJEKTOV.

Usposabljanje, ki bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja, bodo izvedli v poletnem času leta 2024. Uvodno srečanje bo potekalo 19. junija 2024 v dopoldanskih urah na spletni aplikaciji Zoom.

Kot posebno dragocenost usposabljanja izpostavljajo mentorsko podporo s strani strokovnjakov, ki so že izvedli skupnostne projekte, in sodelavcev Umanotere in društva Focus, ki bodo udeležencem usposabljanja na voljo pri načrtovanju njihovih skupnostnih projektov.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Daljše vabilo na usposabljanje je na voljo tukaj. Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve (največ 12) mest na prijavnici.

5.7. 24. - 28. 6. / Študijski obisk na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

5.8. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis - razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje, ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Razvojna konferenca DS_Vabilo_12.9.2024 – Razvojna konferenca DS_Program

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA na spletni povezavi TUKAJ do petka, 6. septembra 2024, do 10 ure. Število prijav je omejeno. Ostali zainteresirani si bodo lahko dogodek ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek razvojne konference pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.

6. Aktualni razpisi

6.1. Tretji razpis EUI za inovativne projekte

Evropska pobuda za mesta (Europaen Urban Initiative) je formalno odprla tretji razpis za Inovativne projekte s proračunom 90 milijonov evrov, s katerim bo podprla mesta na dveh tematskih področjih – energetski prehod in tehnologija v mestih.

Razpis je odprt do 14. oktobra 2024 ob 14.00 po srednjeevropskem poletnem času.

Mesta, to je vaša priložnost, da ste drzni, tvegate in delite svoje nove inovativne rešitve!

Tretji razpis:

 • je odprt za vsa evropska mesta s 50.000 ali več prebivalci (manjša mesta lahko kandidirajo v partnerstvih),
 • se osredotoča na dve temi.

V okviru teme ‘energetski prehod’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje prenosljivih in razširljivih inovativnih rešitev v resničnih okoljih za ekonomsko izvedljiva, pametnejša in celostna lokalna energetska omrežja, ki ne povzročajo ogljičnih izpustov in temeljijo na povpraševanju, hkrati pa si prizadevajo opolnomočiti občane in deležnike za še hitrejši prehod.

V okviru teme ‘tehnologija v mestih’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje inovativnih rešitev, ki jih poganjajo nove tehnologije, v resničnih okoljih za boljše storitve za občane in/ali za povečanje zmogljivosti lokalnih organov za ponujanje teh storitev, in sicer s poskusi, ki bi jih lahko s pomočjo naložb kohezijske politike razširili in nadgradili.

Kakšne projekte lahko prijavite?

1. Inovativne

Razpis za inovativne projekte podpira pilotne projekte, ki še niso bili preizkušeni nikjer drugje v Evropi. Projekti morajo biti novi, drzni, ustvarjalni in eksperimentalni. Predlagani projekt mora presegati najsodobnejše trenutno stanje in običajne prakse.

2. Kakovostne

Projekti morajo izpolnjevati ključne standarde kakovosti, kot so jasna in logična medsebojna povezanost ciljev/aktivnosti/rezultatov, dokazi o pripravljalnem delu, realistične ambicije, učinkovite strukture in postopki upravljanja, dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

3. Participativne

Sodelovanje in soustvarjanje s partnerji, ustreznimi deležniki in ciljnimi skupinami sta ključna za razvoj in izvajanje resnično inovativnih in eksperimentalnih projektov.

4. Merljive

Prijavitelji morajo jasno pojasniti, katere so spremembe, ki jih želijo doseči v lokalnem okolju kot rezultat svojega projekta.

5. Trajnostne in razširljive

Mestni organi morajo predvideti in pojasniti, kako se bo rešitev po uspešnem preizkusu ohranila in razširila z opredelitvijo ustreznih virov javnega in/ali zasebnega financiranja.

6. Prenosljive

Razvite rešitve morajo biti uporabne in ponovljive v drugih mestih po Evropi, po možnosti z uporabo sredstev kohezijske politike.

Kakšno podporo lahko dobite?

Mesta, ki jih zanima prijava na razpis, so vabljena, da se udeležijo seminarjev za prijavitelje:

– Bukarešta, 13. junij 2024

– Praga, 27. junij 2024

Prijave so odprte!

Sekretariat EUI je pripravljen pomagati prijaviteljem na vsakem koraku postopka prijave. Tukaj je izčrpen vodnik po različnih podpornih mehanizmih, ki so na voljo.

Predstavitev razpisa v slovenščini

Podporo nudi tudi Urbana kontakta točka, ki vabi na Predstavitev tretjega razpisa za Inovativne projekte v slovenščini 4. junija 2024 ob 10. uri na spletu.

PRIJAVA

Več o razpisu tukaj.

6.2. 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.3. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na Povezavi.

6.5. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

6.6. Najava javnega razpisa za izbor projektov

Ministrstvo za kulturo najavlja javni razpis za izbor projektov »Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (JR-EKP-KS 2024-27)”. Predvidena objava je v začetku junija 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj.

6.7. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

6.8. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

6.9. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

6.10. Razpis programa URBACT za dobre prakse

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa!

Oznaka bo vašemu mestu prinesla prepoznavnost na nacionalni in evropski ravni, postanete pa lahko tudi vodilni partner URBACT prenosne mreže, ki se bodo oblikovale od aprila do junija 2025.

To je odlična priložnost, da si zagotovite vstop v program URBACT, zato je ne zamudite!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

6.11. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

7. Novice drugih

7.2. Indeks turističnega razvoja: Slovenija odlična pri kazalniku znamčenja nacionalne turistične organizacije ter na področjih okoljske trajnosti in varnosti

Slovenija se je po skupni oceni turističnega razvoja, ki so jo med 119 državami izvedli za Svetovni gospodarski forum, uvrstila na 42. mesto. Med 102 vključenima indikatorjema je Slovenija prva pri znamčenju, kjer zaseda odlično prvo mesto. Po področjih je Slovenija najvišje pozicionirana pri okoljski trajnosti, na drugem mestu. Sledi področje varnosti, kjer se z 10. mestom uvršča med najbolj varne države z nično stopnjo terorizma in organiziranega kriminala. Po kategorijah se Slovenija najvišje uvršča pri turistični politiki in stanju spodbudnih pogojev za razvoj, kjer je umeščena na 8. mesto (prej: 17. mesto). V to kategorijo se uvrščajo področja pomembnosti turizma (na 14. mestu), mednarodne odprtosti (na 12. mestu) in cenovne konkurenčnosti (na 83. mestu).

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.5. Posvet s strokovno javnostjo o izvajanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Po sprejemu Resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, ki jo je v letu 2023 sprejel Državni zbor, so na Ministrstvu  za naravne vire in prostor pripravili osnutek akcijskega načrta, ki opredeljuje konkretnejše korake izvajanja strategije.

Da bo načrt pripravljen čim bolj kakovostno, so o njegovi vsebini izvedli tudi posvet s strokovno javnostjo.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.8. Posvet z občinami na temo univerzalne storitve

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v sodelovanju z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pripravilo posvet za občine, na katerem so predstavili možnosti, ki jih imajo občine in uporabniki v okviru zagotavljanja univerzalne storitve, poleg tega pa so jih seznanili s potekom pridobitve širokopasovnega dostopa prek mehanizma univerzalne storitve.

Več si lahko preberete TUKAJ.