Kazalo vsebine

Novice SOS

Povpraševanja

Zakonodaja

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

VLADA RS

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE KANAL, OSILNICA, ROGAŠOVCI IN AJDOVŠČINA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije v Lukovici

V četrtek, 25. aprila 2024 je v Lukovici potekala redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije (SOS). Županje in župani so obravnavali in sprejeli delovne dokumente organizacije (poročilo in načrt dela, kadrovski načrt, finančno poročilo in finančni načrt), poročilo Nadzornega odbora SOS ter v nadaljevanju opravili razprave na naslednje teme.

 • Predlog Zakona o financiranju občin

Članice in člani Skupščine SOS so se seznanili z novim predlogom sprememb Zakona o financiranju občin. Županje in župani so podprli rešitev v predlogu, po kateri bi bila možna izdaja občinskih obveznic (ob strokovni podpori Ministrstva za finance). Prav tako se jim zdi dvig meje možnega zadolževanja iz 10% na 15% smiseln, glede na to, da zadolževanje občin za investicije ni problematično in je vsesplošno nizko, v primerjavi z državo. Na podlagi lanskoletnih pogajanj za višino povprečnine je Ministrstvo za finance povzelo dogovorjeno rešitev glede financiranja občin. Tako bi za lokalne skupnosti odslej veljalo, da jim ob 54% vplačane dohodnine (iz predpreteklega leta) pripada dodatnih 1,2% dohodnine za odpravo nesorazmerjih pri pokrivanju stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Dodatna sredstva iz dohodnine bi se občinam razdelila sorazmerno glede na višino njihovih tekočih stroškov in tekočih transferjev vseh občin.

Skupščina SOS pa po drugi strani zavrača spremembe kazalnikov razvitosti občin, čeprav so mnogi veljavni kazalniki razvitosti preživeti in neustrezni, saj jih pristojno ministrstvo ni komuniciralo z občinami in ni predstavilo razlik med trenutnim in novim načinom. Ostro pa tudi nasprotujejo določitvi zgornje meje sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav (SOU).

Nasprotovanje so članice in člani Skupščine SOS izrazili tudi rešitvam, ki se obetajo na področju financiranja občin s pripadniki Romske skupnosti, na podlagi katerih se spreminja izračun (število vseh prebivalcev, razvitost, površina občine, naselja in ocena prebivalcev v naselju), višina financiranja, nameni porabe ter poročanje v povezavi z dodatnimi sredstvi k primerni porabi občin, v katerih živi romska skupnost. S strani lokalnih skupnosti županje in župani zaznavajo zgolj intenco popolne kontrole nad nameni, višino ter porabo dodeljenih sredstev s strani države, kar je z ozirom na avtonomijo lokalne samouprave popolnoma nedopustno.

 • Vložitev pobude SOS za ustavno presojo plač občinskih funkcionarjev

Članstvo SOS je razpravljalo in podprlo tudi pobudo za vložitev ustavne presoje zakonodaje, ki se nanaša na plače občinskih funkcionark in funkcionarjev, ne glede na trenutni postopek usklajevanja plač v javnem sektorju. Zahtevo za oceno ustavnosti je po naročilu SOS vsebinsko pripravil dr. Boštjan Brezovnik, direktor Inštituta za lokalno samoupravo, v sodelovanju z dr. Franjem Mlinaričem.

V pobudi SOS zahteva oceno ustavnosti drugega odstavka 10. člena v zvezi s Prilogo 1 in Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, četrtega, petega in šestega odstavka 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, tretjega, četrtega in petega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, kolikor se nanašajo na plače županj in županov ter podžupanj in podžupanov.

Vložitvi ustavne presoje botruje prepričanje, da bi dohodki županj in županov ter podžupanj in podžupanov morali biti v skladu z dostojanstvom občinske funkcije in bi morali ustrezati vlogi župana in podžupana, ki sta občinska funkcionarja ter njunim nalogam in predvsem odgovornostim. Prav tako bi morali biti dohodki županov ter podžupanov relativno stabilni in ne bi smeli zaostajati za gospodarskim razvojem države in s tem razvojem življenjskega standarda v državi. Oceno o očitni neprimernosti višine plač županov in podžupanov je treba vpeti v kontekst gospodarskega razvoja države in s tem razvoja življenjskega standarda v državi, tako da dohodki županov in podžupanov za tem razvojem ne bodo zaostajali je bilo še povedano. V Republiki Sloveniji se je namreč vzpostavil sistem, ki je župane in podžupane, kar se tiče njihovega materialnega položaja, potisnil ne le nižje od funkcionarjev zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti, pač pa celo nižje od večine javnih uslužbencev.

Po mnenju županj in županov je nedopustno tudi to, da se ob enakem obsegu nalog in odgovornosti župane in podžupane, ki opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, diskriminira na način, da jim za opravljanje funkcije pripada zgolj 50% plače, ki bi jo dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno.

SOS bo ustavno presojo formalno vložila v tednu po 1. maju.

 • Geotermalni potencial in investicijske možnosti v Sloveniji

V okviru zaključne konference projekta Info – Geothermal je navzoče pozdravil državni sekretar na MKRR mag. Marko Koprivc. Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija in sodelavka Petra Meglič iz Geološkega zavoda Slovenije pa sta predstavili projekt in zaključke projekta Info – Geothermal, v katerem je SOS sodeloval kot partner. Več o zaključkih projekta si lahko preberete TUKAJ.

 • Razno

Ob zaključku skupščine je bila dana tudi pobuda, da naj se MKRR in MNVP pozove, da naj dopolnijo prvo povabilo Dogovora za razvoj regij pri ukrepu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in sicer, da so do sofinanciranja upravičene obnove / rekonstrukcije dotrajane mešane kanalizacije (združena fekalna in meteorna kanalizacija) in sofinancira novogradnje ločene fekalne kanalizacije. S tem se bo dosegel boljši učinek odvajanja in čiščenja odpadnih voda, saj bo kanalizacijski sistem ločen od meteornih voda.

Prav tako je potrebno na pristojna ministrstva dati pobudo, da naj se vloge ažurno pregledujejo ter povejo jasne zaveze in zahteve za črpanje sredstev, da bodo lahko projekti pravočasno realizirani.

1.2. ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA INFO-GEOTERMAL – Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij, 25. 4. 2024

V okviru zaključne konference projekta Info – Geothermal je navzoče pozdravil državni sekretar na MKRR mag. Marko Koprivc. Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija in sodelavka Petra Meglič iz Geološkega zavoda Slovenije pa sta predstavili projekt in zaključke projekta Info – Geothermal, v katerem je SOS sodeloval kot partner.

Geotermalna energija je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim površjem in je ena izmed ključnih obnovljivih virov energij za energetsko prestrukturiranje Slovenije. Njen potencial je največji za sektor ogrevanja in hlajenja, najlaže dosegljivi viri termalne vode pa se nahajajo v SV Sloveniji. Potencial je s primernim pristopom in tehnologijo možno razviti tudi drugod in zaradi rezultatov projekta INFO-GEOTHERMAL je razvoj sedaj bistveno lažji.

Več o zaključkih projekta si lahko preberete TUKAJ.

1.3. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Povpraševanja

2.1. Občinska priznanja in denarne nagrade

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica glede občinskih priznanj in denarnih nagrad. Zanima nas: 1. Ali prejemniki priznanj, poleg listine oz. plakete prejmejo tudi finančno nagrado? 2. Če podeljujete finančne nagrade – na kakšen način jo izplačate in v kakšni višini? Odgovore na povpraševanje prosimo oddajte spodaj v...

3. Zakonodaja

3.3. Zakon o digitalizaciji zdravstva

Na eDemokraciji je objavljen predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva. Dostopen je na povezavi TUKAJ. Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe posredujete do torka, 7. 5. 2024 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

3.4. Predlog Resolucije o preprečevanju korupcije

V medresorski obravnavi je predlog Resolucije o preprečevanju korupcije. Dostopen je na povezavi TUKAJ. Že v času priprave predloga smo Komisijo za preprečevanje korupcije opozorili, da v oči bode predvsem navedba v podpoglavju PRAVOSODJE – Cilj 68, kjer je navedeno, da je treba pravosodnim funkcionarjem zagotoviti ustrezne pogoje opravljanja...

3.5. Izhodišča za pripravo Zakona o zagotavljanju dostopnih stanovanj

Ministrstvo za solidarno prihodnost je pripravilo izhodišča za pripravo Zakona o zagotavljanju dostopnih stanovanj, ki bodo obravnavana na naslednji seji Stanovanjskega sveta, katere član je tudi predstavnik SOS. Občine vabimo, da se do izhodišč opredelite in nam vaše stališče posredujete do torka, 8. 5. 2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

4. Dogodki SOS

4.1. 9.05.2024. / Spletno / Upravno poslovanje

Poznavanje zakonodajnih okvirjev in pravil upravnega poslovanja, učinkovito vodenje upravnih postopkov in dokumentacije, elektronskega poslovanja kot tudi delo z dokumentarnim gradivom so znanja, ki so potrebna za optimizacijo procesov in izboljšanja učinkovitosti v upravah. Prav tem ključnim vidikom upravnega poslovanja se bomo posvetili na seminarju, na katerem bomo obnovili in poglobili znanja ter izkušnje, ki vam bodo v pomoč pri vašem delu.

Vabilo s programom objavljamo TUKAJ.

Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjate z upravnimi zadevami in želite izpopolniti svoje znanje na področju upravnega poslovanja.

Predavala bo dr. Bojana Zadravec, predsednica Združenja upravnih delavcev Slovenije, strokovnjakinja na področju javne uprave in poslovanja javnega sektorja.

Vljudno vabljeni!

4.2. 10.05.2024. / Spletno / Predstavitev Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor za vse zainteresirane slušateljice in slušatelje iz občin predstavitev Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije (Uredbe OVE), ki je nastala na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

Predlagan dnevni red

 •           Uvodni pozdrav –  predstavnik SOS
 •           Predstavitev ZUNPEOVE –Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo , predstavitev
 •           Predstavitev Uredbe OVE –  Dr. Jernej Červek, Ministrstvo za naravne vire in prostor
 •           Vprašanja in odgovori – vse udeleženke in udeleženci

Do uradnega vabila dostopate TUKAJ.

Prijava je obvezna, udeležba brezplačna. Zaželeno je, da prijavljeni udeleženci in udeleženke zastavijo vprašanja že pri prijavnici.

 

4.3. 13.05.2024. / Spletno / Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) in strokovnjaki s področja urejanja zelenih površin vabi na posvet z naslovom Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva. Pri del posveta bo vezan na predstavitev vsebinskih izhodišč in razpisnih pogojev za zeleno infrastrukturo v povezavi z aktualno objavo Prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij, financirano iz naslova evropskih kohezijskih sredstev. Do dokumentov in obrazcev z vsebinskega področja zelene infrastrukture dostopate na tej povezavi. 

Drugi del posveta je namenjen predvsem motivaciji občin pri pripravi inovativnih projektnih predlogov za zagotavljanje zelene infrastrukture v urbanih središčih (urbana naselja in občinska središča).

Predvidoma bodo predstavljene naslednje dobre prakse s strani krajinsko-arhitekturnega oblikovanja:

  • Projektiranje otroških igrišč
  • Revitalizacija in prenovo površin in objektov (območja, strehe), kako jih nadgraditi, vključiti v zeleni sistem in v javno uporabo
  • Oblikovanje in projektiranje kolesarske poti, trajnostna mobilnost
  • Oblikovanje in projektiranje zbiralnikov za deževnico, trajnostno ravnanje z deževnico

Posvet je namenjen predvsem pripravljalkam in pripravljalcem projektov kot tudi stroki (občinski urbanisti in drug strokovni kader) s področja urejanja področja urejanja prostora.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

Prijava je obvezna (rok 9.5.2024), udeležba brezplačna.

4.4. 15.05.2024. – 16.05.2024. / Celje / Vabilo občinam na mednarodno konferenco SEEnergy s popusti za občine članice SOS

Prihajajoča konferenca SEEnergy, ki bo potekala od 15. do 17. maja 2024 na Celjskem sejmu in katere partner je tudi Skupnost občin Slovenije, je zelo pomembna za lokalne skupnosti, saj bo ponudila veliko novih informacij, odgovore na vrsto vprašanj in kar nekaj predlogov dobrih praks vezanih na obstoječe in prihajajoče obveznosti lokalnih skupnosti v energetskem prehodu EU v nizkooljično družbo.
Izjemna priložnost – SOS zagotavlja kar 30 brezplačnih kotizacij za četrtek, 16. maj
Ker želimo udeležbo omogočiti čim večjemu številu županov, smo se z organizatorjem dogovorili da dobi Skupnost občin Slovenije 30 brezplačnih kotizacij za četrtek, 16. maja 2024, ko poteka večina programa namenjenega lokalnim skupnostim.
Kako do brezplačne kotizacije
>> Te brezplačne kotizacije bodo razdeljene prvim 30 prijavljenim županom. Ti se lahko prijavijo na https://www.eventcreate.com/e/seenergy-accreditation-registration v polje Which company reffered you to the registration? pa naj vpišejo SOS.

Dodatne ugodnosti za predstavnike lokalnih skupnosti
• Četrtek, 16. maj
Poleg tega smo uspeli dogovoriti še posebno ceno četrtkove kotizacije za članice SOS, to je 80 EUR + DDV.
Za koriščenje popusta ob naročilu četrtkove kotizacije vpišite kodo: SEENERGYSOS

• Sreda, 15. maj
• Če pa koga izmed članic SOS zanima panel o vetrni energiji, ki poteka v sredo 15. maja 2024 od 13.30 do 16.00, se lahko prijavi tudi samo na ta panel po ceni 48 EUR + DDV.
• Za koriščenje popusta ob naročilu sredine kotizacije vpišite kodo: SEENERGYSOSWIND

PRIJAVE (Celjski sejem): Informacije o konferenci in naročilo kotizacij na: https://seenergy.ce-sejem.si/
Vsa predavanja, ki bodo potekala v angleškem jeziku, bodo simultano prevajana v slovenski jezik.

4.5. 16.05.2024. / Pula / [POLNE PRIJAVE] Strokovna ekskurzija v priobalno mesto Pulj

Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Pulj celodnevno študijsko ekskurzijo, na kateri si bomo ogledali različne rešitve prilagajanja na pričakovane učinke podnebnih sprememb in urbanih teženj prostorskega razvoja, vse od prenove in smotrne rabe prostora do premišljene rabe načrtovanega razvoja. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Cilj strokovne ekskurzije je opolnomočiti odločevalke, odločevalce in strokovni kader slovenskih občinskih uprav z/s:

 • “zelenimi projekti” mesta Pulj kot primeri za prenos dobrih praks iz Hrvaške v Slovenijo,
 • urbano prenovo Družbenega centra Rojc, ki se nahaja v nekdanjih prostorih tamkajšnje vojašnice,
 • primerom rekonstrukcije (vsebine) stavbe z atraktivno vsebino kot je prenovljen podjetniški center Coworking Pula,
 • na naravi temelječimi rešitvami kot so inovativni deževni vrtovi za izboljšanje odpornosti mest in lažje prilagoditve na podnebne spremembe.

Ekskurzijo bo na poti in na sami lokaciji povezovala dr. Vlasta Krmelj, županja občine Selnica ob Dravi z večletnimi izkušnjami prehoda v podnebno nevtralnost, energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije.

Za potrebe izvedbe ekskurzije je organiziran avtobusni prevoz iz Maribora do Pulja s postanki v Celju, Ljubljani in Postojni. URADNO vabilo z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

Vabljeni k prijavi.

Z DNEM 25.4.2024 SO SE ZAPOLNILA PROSTA MESTA. 

VSI ZAINTERESIRANI SE LAHKO ŠE VEDNO PRIJAVITE, IN BOSTE UVRŠČENI NA ČAKALNI LISTI. 

4.6. 22.05.2024. / Spletno / Mobing na delovnem mestu

Beseda »mobing« je zaposlenim v javni upravi dobro poznana, kljub temu pa si jo vsak posameznik razlaga po svoje.  Vsako nezaželeno vedenje na delovnem mestu ni mobing, zato je izjemno pomembno, da posameznik jasno razume kaj beseda mobing pomeni.

Vsem zaposlenim je potrebno omogočiti zdravo in varno delovno okolje. Delodajalec je dolžan vzpostavit optimalno okolje v katerem noben delavec ni izpostavljen nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Ozaveščanje o mobingu na delovnem mestu je eden izmed ključnih preventivnih ukrepov delodajalca za pravočasno preprečevanje le tega.

Na izobraževanju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • opredelitev mobinga in sorodnih pojavov,
 • ureditev področja v zakonodaji,
 • vzroki za nastanek mobinga,
 • preprečevanje in obvladovanje mobinga na ravni posameznika in organizacije
 • posledice mobinga.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30.

Predavala bo Tanja Urdih Lazar, vodja Centra za promocijo zdravja, na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, strokovnjakinja na področju promocije zdravja, dobrega počutja na delovnem mestu in odnosov z javnostmi.

VABILO je dostopno TUKAJ.

4.7. 23.05.2024. / Spletno / Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje

Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah.

Na izobraževanju bodo sodelovali PREDAVATELJI z naslednjimi tematikami:

DORIS URBANČIČ WINDISCH, mag., vodja Sektorja za razvoj turizma, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Kako skupaj uresničiti trajnostni razvoj in trajnostno preobraziti turizem?
Ključni gradniki (izzivi) in ukrepi za razvoj trajnostnega butičnega turizma v Sloveniji.
Primeri dobrih praks trajnostnega turizma.
izr. prof. dr. MARJETKA RANGUS,
dekanica, Fakulteta za turizem, UM

Peter MISJA, župan Občine Podčetrtek

Lokalna turistična politika – vloga županov in lokalnih uprav v razvoju turizma:
– kako se slovenska turistična politika aplicira na lokalni ravni,
– na kakšen način lahko občine neposredno načrtujejo in spodbujajo turistični razvoj in zakaj občine različno pristopajo k razvoju turizma,
– kakšna so pričakovanja Strategije razvoja slovenskega turizma,
– kako lahko uporabimo Zeleno shemo slovenskega turizma kot orodje za razvoj in za dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti,
– kakšna je moč (in odgovornost) občin za vključevanje lokalnih deležnikov v turistični razvoj.
doc. dr. TANJA LEŠNIK ŠTUHEC, Fakulteta za turizem, UM, ProVITAL d.o.o. Priložnosti za razvoj turizma v občinah
Model Izvorno slovensko kot orodje razvoja podeželja v pametno zeleno destinacijo kot primer dobre prakse
JOŽE SODJA, župan Občine Bohinj

KLEMEN LANGUS, direktor Turizma Bohinj

 

Uresničevanje principov trajnostnega turizma na območjih s prekomernim turizmom – primer iz Bohinja (biodiverziteta, Teritorialna kolektivna blagovna znamka (TKBZ), mobilnost, regionalno sodelovanje)

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

4.8. 29.05.2024. / Spletno / Upravljanje javnih zavodov

Razumeti in poznati ključne elemente učinkovitega upravljanja v javnih zavodih je temeljnega pomena za dobro delovanje in finančno stabilnost javnih zavodov. Z namenom poglobitve znanja sistemske ureditve delovanja javnih zavodov ter pridobitev napotkov in vodil za nadaljnjo učinkovito upravljanje bodo na seminarju predstavljene ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije in predstavljena pravila ter ukrepi za dobro finančno stabilnost in pozitivno poslovanje.

Na seminarju bosta ugotovitve Računskega sodišča predstavili vrhovni državni revizorki na Računskem sodišču RS, Nataša Musar Mišeljić in mag. Simona Majer. O poslovanju javnih zavodov bo predaval mag. Aleksander Kupljenik, preizkušeni državni notranji revizor in preizkušeni notranji revizor.

Program in vabilo za tiskanje najdete TUKAJ.

Seminar je namenjen zaposlenim v občinskih upravah in pokrivate omenjeno področje kot tudi članicam in članom svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost.

Vljudno vabljeni!

5. Dogodki drugih

5.1. 8. 5. / Spletni seminar "Upravljanje z energijo v javnem sektorju 024"

Upravljanje z energijo v javnem sektorju zahteva celosten pristop, ki temelji na iznajdljivosti, inovacijah in prilagodljivosti. Z ustreznimi pristopi k izvedbi investicij in s hitrimi prilagoditvami zakonodaji lahko ustvarimo okolje, ki spodbuja trajnostno rabo energije in prispeva k zelenemu prehodu. Sledimo cilju, da postanemo družba, ki temelji na obnovljivih virih energije, pri tem pa ustvarjamo koristi za vse deležnike.

Družba Borzen v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija z namenom nagovarjanja izzivov in predstavljanja možnih rešitev zanje organizira brezplačni webinar na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju.

Webinar bo potekal 8. maja 2024 med 10.00 in 12.00, na njem se boste seznanili z možnimi pravnimi pristopi k izvedbi investicij v naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE ter zakonodajo za uvajanje proizvodnih naprav na obnovljive vire energije.

Brezplačna predhodna prijava je obvezna.

Več o spletnih seminarjih, vsebini in programu si oglejte tukaj.

5.2. 10. 5. / Slovenski informativni dan programa URBACT

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa (razpis)!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Na razpis za dobre prakse se lahko prijavijo mesta iz 27 držav članic Evropske unije, partnerskih držav (Norveška, Švica), mesta iz držav, ki sodelujejo prek instrumenta za predpristopno pomoč EU (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija), ter iz Ukrajine in Moldavije. Cilj tega razpisa je zagotoviti vseevropsko prepoznavnost učinkovitih lokalnih praks na področju trajnostnega urbanega razvoja ter ponuditi navdih in možnosti prenosa drugim evropskim mestom.

Mesta, ki bodo za svojo prakso prejela oznako URBACT dobra praksa, bodo deležna različnih ukrepov za prepoznavnost in promocijo, eden od vrhuncev pa bo URBACT Festival mest od 8. do 10. aprila 2025 v Vroclavu (Poljska). Nagrajena mesta bodo imela tudi možnost, da kot vodilni partner kandidirajo na razpisu za prenosne mreže spomladi 2025.

Podrobne informacije o tem, kdo se lahko prijavi, in o postopku prijave so na voljo v razpisni dokumentaciji. Sekretariat URBACT in nacionalne točke URBACT organizirajo vrsto informativnih sestankov prek spleta in v živo po vsej Evropi, kjer bo mogoče dobiti informacije o razpisu in odgovore na morebitna vprašanja.

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

5.3. 14. - 15. 5. / 31. konferenca Dnevi slovenske informatike - povabilo občinam k sodelovanju

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je soorganizator 31. konference Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala 14. in 15. maja 2024 v hotelu Bernardin v Portorožu.

K sodelovanju vabijo tudi občine, da na dogodku predstavijo svoje uspešne projekte. Rdeča nit letošnjega dogodka je “Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti”. V središču bo torej ideja uporabe in vpliva umetne inteligence ter z njo povezanimi ključnimi temami informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše.

Poleg umetne inteligence kot najbolj izpostavljene teme, so pri objavljenem povabilu k oddaji predlogov prispevkov kot možne teme nakazane npr. podatkovna družba, podatkovni prostori, digitalna in zelena odpornost, digitalne javne storitve, napredne digitalne tehnologije, inovacije v IKT, podatkovna jezera, inteligentne aplikacije, podpora pri odločanju, digitalizacija izobraževanj in usposabljanj, izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo, odprti in dostopni podatki, tehnologije upravljanja znanja, IT v managementu in kibernetska varnost.

Povzetke predlaganih prispevkov je potrebno oddati do 17. 3. 2024, več navodil in informacij je objavljenih na spletni strani dogodka (https://dsi2024.dsi-konferenca.si/stran/za-avtorje), kjer je na voljo tudi predloga za pripravo povzetka.

Hkrati vas vabijo, da proučite tudi možnost prijave na razpis za priznanje eNagrada 2024, ki je prav tako objavljen na omenjeni spletni strani konference, v rubriki Natečaji: https://dsi2024.dsikonferenca.si/.

Vabljeni, da se konference udeležite, saj bo to dragocena priložnost za izmenjavo idej, razprave o novih tehnologijah, spoznavanje najnovejših trendov ter povezovanje z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini.

5.4. 15.-17.5 / Mednnarodna konferenca SEEnergy

Energetski prehod EU v nizkoogljično družbo za Slovenijo predstavlja največji projekt po osamosvojitvi Slovenije. Ker smo šele na
začetku tega prehoda, je vprašanj še zelo veliko, vendar pa nam že sprejete in načrtovane časovnice ne
dajejo ravno veliko časa za iskanje odgovorov.
Zato na Celjskem sejmu med 15. in 17. majem 2024 organizirajo novo konferenco SEEnergy na temo
energetskega prehoda JV Evrope v nizkoogljično družbo. Ta bo ponudila veliko odgovorov na vprašanja, s
katerimi se ukvarjate tudi v lokalnih skupnostih.

16. 5. bosta potekala dva sklopa (Kaj čaka lokalne skupnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo in primeri dobrih praks, financiranje energetskih projektov), ki naslavljata predvsem lokalne skupnosti. Za občine je s strani organizatorja zagotovljen popust!

Dodatne informacije o programu na mednarodno konferenco, ki jo sicer organizirajo na 2 leti, najdete tukaj.

5.5. 16. in 17. 5. / Simpozij Slovenski regionalni dnevi

V soorganizaciji ZRC SAZU – Geografskega inštituta Antona Melika, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ter Združenja regionalnih razvojnih agencij vas vabijo, da se udeležite simpozija Slovenski regionalni dnevi 2024, ki bo potekal 16. in 17. maja v Hotelu Dolenjc v Novem mestu.

Letošnji simpozij je namenjen razpravi o dveh ključnih temah, in sicer demografiji, kadrih in z njima povezanimi izzivi regionalnega razvoja. Predstavili bodo različne vidike teh treh ključnih področij in njihov vpliv na celostni razvoj slovenskih regij.

5.6. 17. 5. / Okrogla miza: "Ali smo na pravi poti digitalne preobrazbe Slovenije?"

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in Digitalno središče nevladnih organizacij Slovenije organizirata 10. dan vključujoče informacijske družbe z naslovom »Poti in stranpoti v pravično in dobro digitalno prihodnost«.

Dogodek bo potekal v petek, 17. maja, v Ljubljani ob mednarodnemu dnevu telekomunikacij in informacijske družbe.

Več informacij sledi.

5.7. 24. - 28. 6. / Študijski obisk Slovenije na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

5.8. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje,

ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Vabilo na razvojno konferenco s programom bo posredovan naknadno.

Vljudno vabljeni k udeležbi.

6. Aktualni razpisi

6.1. Najava javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport sporoča, da bodo predvidoma v prvi polovici maja 2024 objavili Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024.

Upravičenke do sofinanciranja investicij bodo občine, skupaj pa bo na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev.

Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo že v naprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Več informacij o najavi javnega razpisa si lahko preberete TUKAJ.

6.2. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na Povezavi.

6.4. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

6.5. V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

Program LIFE je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, zato je izjemna priložnost, da uresničite svoje zamisli, in če bo vaš predlog projekta uspešen, boste lahko prejeli del od 571 milijonov evrov, ki so letos na voljo. Za sredstva lahko zaprosite do septembra.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Vse podrobnosti o različnih vrstah nepovratnih sredstev za projekte LIFE, rokih za prijavo in še veliko več si preberite na strani z razpisi LIFE za leto 2024.

Poleg tega bodo med 23. in 26. aprilom 2024 organizirani virtualni informativni dnevi #EULife24, ki bodo morebitnim prijaviteljem pomagali skozi postopek. Na portalu Evropske komisije najdete tudi vse informacije o možnostih financiranja in razpisih LIFE24 in navodila za oddajo vloge.

6.6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na povezavi.

Za vse potencialne prijavitelje bo izveden informativni dan v četrtek, 18. aprila, ob 9. uri, preko Zoom aplikacije. Potencialni prijavitelji se lahko na informativni dan prijavijo na Povezavi

6.7. [Aktualen razpis] Sodelujte pri medsebojnem pregledu urbanih strategij

Novi razpis za medsebojne strokovne preglede (Peer Reviews) traja do 30. aprila 2024 do 12.00.

Mesta, to je vaša priložnost, da izboljšate svoje strategije, se naučite novih veščin in vzpostavite trajne evropske povezave!

Glavni cilj medsebojnega pregleda je pomagati vašemu mestu izboljšati zasnovo in izvajanje vaše strategije trajnostnega urbanega razvoja (TUS) z razpravo in učenjem iz izkušenj drugih mest. Izmenjava se zaključi s srečanjem, na katerem lahko vsa sodelujoča mesta razpravljajo o skupnih težavah in izzivih ter izmenjujejo najboljše prakse.

Dve različni vlogi, ena prijava

Mesta, ki želijo sodelovati, se lahko prijavijo v eno od dveh vlog: i) mesta, katerih strategije se pregledujejo, in ii) mesta, ki pregledujejo strategije.

– Kot mesto s strategijo v pregledu se boste ukvarjali s tremi specifičnimi izzivi, s katerimi se soočate pri oblikovanju/izvajanju svoje strategije trajnostnega urbanega razvoja. Kot mesto s strategijo v pregledu se lahko prijavijo samo mesta iz 11. člena Uredbe 2021/1058/EU (v primeru Slovenije torej mestne občine).

– Kot pregledovalec strategij drugih boste delili svoje strokovno znanje in izkušnje v zvezi z izzivi mesta v pregledu. Dobrodošla so vsa mesta z izkušnjami na področju strategij trajnostnega urbanega razvoja. Ste pripravljeni deliti svoje strokovno znanje in izkušnje ter poskrbeti, da bo vaše mesto znano po svojih dobrih praksah?

EUI ima na voljo tudi široko paleto podpore in smernic, ki vam bodo pomagale pri pripravi in oddaji prijave. Če imate posebno vprašanje, se naročite na individualni posvet. Oglejte si pričevanja prejšnjih udeležencev in vse informacije o Peer Reviews na spletišču EUI. Obiščite EUI stran z razpisi za vse informacije o razpisu, postopku prijave in rokih.

6.8. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

6.9. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

6.10. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

6.11. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.12. Razpis programa URBACT za dobre prakse

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa!

Oznaka bo vašemu mestu prinesla prepoznavnost na nacionalni in evropski ravni, postanete pa lahko tudi vodilni partner URBACT prenosne mreže, ki se bodo oblikovale od aprila do junija 2025.

To je odlična priložnost, da si zagotovite vstop v program URBACT, zato je ne zamudite!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

6.13. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

7. VLADA RS

7.1. 101. redna seja

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s 6. poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027, ki opisuje izvajanja evropske kohezijske politike v teh programskih obdobjih od 1. marca 2024 do 31. marca 2024.  Prvi del poročila je namenjen programskemu obdobju 2014-2020, drugi del pa obdobju 2021-2027.

Slovenija je izkoristila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva programskega obdobja 2014-2020, namenjena ljudem, gospodarstvu in bolj enakomernemu regionalnemu razvoju Slovenije. Na dan 31. 3. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 % pravic porabe v skupni vrednosti približno 3.53 milijarde evrov. Zaradi finančnega zaključevanja, ki se še izvaja, se bo ta številka najverjetneje še spremenila oz. povišala.

V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj izdalo za 445 milijonov evrov (EU del) odločitev o podpori. V poročanem obdobju je ministrstvo izdalo za 111,3 milijonov evrov (EU del) odločitev o podpori.

Vlada se je seznanila s spremembo sklepa vlade v zvezi s pristopom k nadaljnjim pogajanjem o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o spremembi sklepa vlade z 18. majem 2023 v zvezi s pristopom k nadaljnjim pogajanjem o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, pri tem pa se sprememba nanaša na novo imenovanje člana in članice v dveh skupinah.

V ožji pogajalski skupini za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah ter o drugih pravicah iz delovnega razmerja javnih uslužbencev se za člana imenuje Marka Funkla iz Skupnosti občin Slovenije.

(Vir: Vlada RS)

8. Novice drugih

8.2. Evropska sredstva za pametne digitalne javne storitve

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Pametne digitalne javne storitve.

Za projekt v vrednosti 26.802.030,00 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 15 milijonov evrov, natančneje 15.506.582,48 evrov.

Več si lahko preberete TUKAJ.

8.3. Svetovni dan Zemlje 2024

Letošnja tema Dneva Zemlje je “Planet proti plastiki” kot poziv k zmanjšanju uporabe plastike v korist zdravja ljudi in vseh živih bitij. Zdravi ekosistemi omogočajo zdravje planeta in njegovih prebivalcev ter podpirajo ekosistemske storitve, od katerih smo odvisni. Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti je zato ključno, saj vpliva na naše zdravje, gospodarstvo in kakovost življenja.
Več si lahko preberete TUKAJ.

8.4. Opozorilo pred spomladansko košnjo

Ker so pred nami prazniki, ki so tudi čas različnih del na prostem, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) opozarja, da je čas spomladanske košnje tudi čas poleganja mladičev prostoživečih živalskih vrst. Dela na poljih in travnikih vplivajo tudi na prostoživeče živalske vrste.

Živalim prijazni način košnje in druge uporabne informacije so vam na voljo TUKAJ.