V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE ŠOŠTANJ, CERKNO, GORNJA RADGONA, POLZELA, KOČEVJE, VOJNIK, LOŠKI POTOK, MIREN – KOSTANJEVICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Predsedstvo SOS

Novice SOS

Aktualno - Poplave 2023

Zakonodaja

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Predsedstvo SOS

1.1. 2. Seja Predsedstva SOS v Domžalah

V torek, 26. 9. 2023 je potekala 2. redna seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje vsebine.

• Določitev višine povprečnine za leti 2024 in 2025
Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je uvodoma poročal o procesu pogajanj za povprečnino za naslednji dve leti. Izpostavil je, da so pogajanja trenutno v teku in razhajanja med pričakovanji ene in druge strani še vedno velika. Tako občine kot država se zavedajo izjemnih razmer, v katerih se je znašla Slovenija zaradi vremenskih ujm. Škoda na lokalni ravni je izjemna, saj je v letošnjih ujmah bilo prizadetih več kot 180 občin v različnih razsežnostih. Ob dejstvu, da so stroški izvajanja zakonskih nalog v letošnjem letu skokovito narasli (predšolska vzgoja, oskrbnine v domovih, gradbeni stroški, prevozi otrok, …) je seveda razumljivo, da občine pričakujejo povprečnino, ki bo omogočala kritje vseh stroškov izvajanja zakonskih nalog. Proračunske rezerve so občine že zdavnaj porabile zaradi letošnjih izjemnih razmer.
Predsedstvo je tako soglasno podprlo prizadevanja vodstva SOS za zagotovitev ustreznega financiranja občin v naslednjih dveh letih in pogajalce zavezalo, da se uskladijo za višino povprečnine, ki bo odražala realno povečanje stroškov izvajanja zakonskih nalog. Pogajanja za povprečnino v letih 2024 in 2025 bodo potekala ponovno v petek, 29. 9. 2023 in so ključna za nadaljevanje širšega dialoga in partnerstva med državno in lokalno ravnjo.

• Priprava sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Metka Šošterič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja na Ministrstvu za regionalni razvoj in kohezijo, je županjam in županom predstavila namen spremembe Zakona o regionalnem razvoju, in sicer možnost celovitejšega reševanja izzivov teritorialno zaokroženih območij za doseganje skladnega regionalnega razvoja z učinkovitejšo participacijo deležnikov. To bodo dosegli preko javnih razprav in vključevanja deležnikov v različne vsebinske sklope. Pogovori o vlogi kohezijskih in razvojnih regij, krepitev regionalnih struktur ( razvojni svet regije, svet regije, razvojni svet kohezijske regije, regionalne razvojne agencije) so že potekali, 27.9.2023 bo potekala razprava o obmejnih in drugih problemskih območjih, programu razvojnih spodbud za enakomeren regionalni razvoj ter njegovem financiranju.
V naslednjih tednih bodo sledila še srečanja na temo dogovorov za razvoj regij, regionalnih razvojnih programov, opredelitev regijskih projektov in njihovem financiranju, indeksu razvojne ogroženosti in umestitvi v zakonodaji, nazadnje pa še o spremljanju regionalnega razvoja, kazalnikih in merilih. Posebej je še poudarila, da se ne posega v pokrajinsko zakonodajo in financiranje občin, predmet razprav je le regionalni razvoj. Na spletni strani ministrstva pa je zaživel tudi posebni razdelek za sporočanje pobud in predlogov zainteresiranih deležnikov.

Župan Idrije, Tomaž Vencelj, ki je v sklopu sprememb zakona imenovan predstavnik SOS v delovni skupini za pripravo zakonodajnih sprememb je povedal, da je bilo veliko razprave usmerjene v tematiko organizacije regionalnih razvojnih agencij, kjer se deležniki nagibajo k njihovi mrežni organizaciji. Prav tako je bilo veliko razprave namenjene regionalnim razvojnim programom. Kot je povedal Vencelj, so deležniki naklonjeni njihovi spremembi v smeri bolj uresničljivih vsebin, predvsem pa postopni zagotovitvi dela sredstev iz integralnega proračuna ministrstev, ne zgolj iz kohezijskih sredstev, tudi zaradi tega, ker čez nekaj let kohezijskih sredstev več ne bomo prejemali.
Predstavnica ministrstva Metka Šošterič je dodala še, da je bila prvotno predvidena časovnica spreminjanja zakona do konca leta, vendar je ministrstvo pripravljeno spremembo zakonodaje usklajevati tako dolgo, da bo dosežen najširši konsenz.

• Pobuda, da se društvom omogoči upravljati športno infrastrukturo v lasti občin
Ciril Globočnik, župan občine Radovljica je predsedstvu predstavil pobudo za spremembo zakonodaje tj. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katero se bi društvom omogočilo upravljanje športne infrastrukture v lasti občin. V nekaterih občinah obstaja potreba po takšni rešitvi, zato je predsedstvo predlog podprlo.

• Razno

 • Predsedstvo je govorilo tudi o tem, da že od leta 2003, ko se je začela razprava o davku na nepremičnine, občine nimajo dovolj “manevrskega prostora” za izvedbo sprememb Odlokov o odmeri NUSZ. Glede na to, da ni kmalu za pričakovati sprejetja Zakona o davku na nepremičnine, bi bilo potrebno omogočiti takšne spremembe NUSZ, da bodo lahko občine primerno obdavčile premoženje so se strinjali.
 • Izpostavljeno je bilo še vprašanje prijavljenih projektov v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost, za katere občine še vedno niso prejele odgovora pristojnih, občine pa imajo zanje že rezervirana sredstva.
 • Po zaključenem evidentiranju 7. 7. 2023, se je v komisije SOS evidentiralo 204 članic in članov iz 43 občin članic SOS. Predsedstvo je potrdilo imenovane kandidatke in kandidate v komisije. Prav tako se je predsedstvo seznanilo s poročilom o sestanki organov in delovnih teles SOS ter predvidenimi aktivnostmi SOS.

2. Novice SOS

2.1. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2.2. Tretjič potekala pogajanja za povprečnino za leti 2024 in 2025

V prostorih Ministrstva za finance je 29. septembra 2023 potekal tretji sestanek v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Na sestanku so se v imenu SOS pogajali predsednik dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik Nejc Smole, podpredsednik mag. Gregor Macedoni in generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

Vlada je včeraj potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Predstavniki državne pogajalske skupine so povedali, da je v trenutni situaciji v predlogu višina povprečnine 700,00 €, vendar si država želi doseči podpis dogovora o povprečnini. Obenem je minister za finance izpostavil, da se pričakuje razumevanje tudi s strani skupnosti, saj bo v vsakem primeru velik del proračunskih sredstev namenjen občinam. Ponudil je približevalne predloge, izrazil pa je tudi zanimanje za predloge modela odprave anomalij pri financiranju občin, ki smo jih pripravili v Skupnosti občin. Pogovor je tekel tudi o velikih razlikah v financiranju med občinami, saj sam sistem izračunavanja povprečnine za nekatere občine ni korekten.

Predsednik ZMOS, Peter Dermol, je predlagal dvotirni sistem – povprečnino in nov model dodatka za plače uslužbencev v občinskih javnih zavodih.

Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je sicer potrdil željo po sklenitvi dogovora o povprečnini, vendar je obenem izpostavil, da gre pri financiranju lokalnih skupnosti za resne zadeve, ki se vežejo na delo občin in potrebe prebivalstva, zato je dogovor smotrn, vsakršno polemiziranje v javnosti pa neproduktivno. Poudaril je, da so občine imele višje stroške za izvajanje zakonskih nalog (stroški, ki so določeni z zakonodajo in jih občine morajo izvajati – vrtci, …), ne nazadnje pa je potrebno zagotoviti tudi ohranitev investicijskega potenciala občin. Glede na to, da so občine v tem letu imele dodatne stroške za plače zaposlenih v občinskih javnih zavodih za cca. 50 mio. € zaradi sklenitve dogovora s sindikati v letu 2022, je predlagal, da se razpoložljivi dohodnini odšteje višina sredstev za plače, ki se jih nato na osnovi novega parametra razdeli med občine po novi lestvici deleža plač v javnih zavodih, po kateri bi vsaki občini pripadal dodatek glede na delež plač v javnih zavodih v njihovi povprečnini/primerni porabi. Ob tem je izpostavil še, da se lokalne skupnosti ne strinjajo z napovedano ukinitvijo sofinanciranja dela skupnih občinskih uprav, kar potrjuje tudi sklep Predsedstva SOS.

Podpredsednik SOS mag. Gregor Macedoni je izrazil svoje razmišljanje o tem, zakaj občine ne morejo preprosto sprejeti bistveno manjših proračunov. Poudaril je, da gre pri tem za resnične stroške, ki neposredno vplivajo na življenje ljudi. Stroški občin so namreč tesno povezani z dobrobitjo prebivalcev. Opomnil je na omejen vpliv na oblikovanje zakonodaje in predvsem dogovorov s sindikati, ki neposredno vpliva na občinske proračune. Ta pomanjkljivost posledično povzroča visoke stroške, v tem primeru 50 mio. €, ki so nastali zaradi povečanja plač zaposlenih v javnih zavodih, kar je občinam povečalo proračunsko breme, poleg že tako rastočih materialnih stroškov (npr. energenti).

Kljub prepričljivim argumentom ni prišlo do zadovoljivega približevalnega predloga niti iz ene niti iz druge strani, zato bodo pogajalci pogajanja za povprečnino v letih 2024 in 2025 nadaljevali v prihodnjem tenu.

2.3. Predstavniki združenj občin na srečanju z ministrom Hanom

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v torek, 26. septembra 2023 sestali z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom ter državnim sekretarjem mag. Dejanom Židanom glede izkušenj občin pri izvajanju investicij na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športne dvorane in zunanje športne površine iz leta 2023.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport je na sestanku predstavil namen ministrstva, da pripravijo javni razpis, ki bo kar se da prilagojen na potrebe občin.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije je izpostavil, da je pri načrtovanju občinskih investicij ključno, da so informacije dovolj zgodne, da lahko občine ustrezno načrtujejo predvsem velike investicije. Tako je predlagal, da se v razpisu v letu 2024 omogoči financiranje novogradenj športnih dvoran (oz. prizidav), ter predlagal možnost prijave in s terminskim planom izvedbe v letih 2024, 2025 in 2026. Občine namreč do konca leta pripravljajo proračune in v kolikor bodo uspešni na razpisu za novogradnje v letu 2024, bodo gradili v letih 2024, 2025 in lahko tudi v 2026.

V nadaljevanju je še predsednik SOS izpostavil:

 • potrebo po dvigu višine maksimalnih sredstev za velike projekte (250.000€ je premalo)
 • da se upošteva višina dodeljenih sredstev v preteklih 10 letih (lahko tudi relativno – npr. na prebivalca) in ne zgolj ali so bila sredstva dodeljena. Možno je, da so občine v preteklih letih kandidirali za »zelo majhna sredstva« in tako sedaj nimajo možnosti kandidirati za večjo investicijo, kot je izgradnja/obnova športne dvorane.
 • delež točk, ki jih prejmejo občine iz problemskih območij in TNP, izniči točke ostalih Občin, ki jih poizkušajo pridobiti na račun kakovosti in obsega projekta. Predlagal je ukrep, ki bi upošteval skladen regionalni razvoj.
 • precej število športnih panog, kjer lahko potekajo tekme na državnem nivoju – ko gre govora o npr. atletskem stadionu – govorimo o eni panogi, pa vendar je atletika temelj oz. ti. kraljica športa in ima izgradnja takšnega igrišča enak pomen od marsikaterega drugega. Pri večnamenskih dvoranah je ta kriterij seveda smiseln.
 • nesmiselno prepoved dvojnega sofinanciranja, v smislu, da občina ne sme hkrati prejeti sredstev iz drugih virov.

Minister je v odgovoru izpostavil, da bodo pripombe preučili, ter da bodo kar se da pripomb upoštevali, žal pa vseh ne bo mogoče vključiti. Ministrstvo bo po sprejetju proračuna (predvidoma v mesecu novembru) izvedlo predstavitev javnega razpisa za županje in župane predvidoma v mesecu decembru, javni razpis pa upajo, da bo lahko objavljen v mesecu marcu 2024.

2.4. Krožno gospodarstvo je proces

Kot navaja doc. dr. Urška Fric iz Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v članku Specializirane revije za trajnostni razvoj ESG (stran 28) se je treba zavedati »da je krožno gospodarstvo proces in ni prisoten le takrat, ko se nekje pojavi nek odpadek. Premišljeno moramo torej razmišljati o tem, kakšne so možnosti, da odpadka ne bo oz. če bo, da bo le ta minimalen in čim dlje prisoten v procesu kot vir ponovne uporabe

Na področju krožnega gospodarstva so trenutno v uporabi številni izrazi. S slednjim se strinja tudi partnerski konzorcij CircularPSP, ki je dne 21.9.2023 organiziral 1. delavnico o taksonomiji krožnega gospodarstva. V okviru projekta bo v okviru javnega razpisa razvita nova zelena digitalna javna storitev in podatkovna platforma. Platforma bo kot projektni rezultat podpirala poslovne procese in delovne tokove za hitrejše in obsežnejše načrtovanje, naročanje in izvajanje inovativnih rešitev krožnega gospodarstva po vsej Evropi.

Skupnost občin Slovenije kot edini slovenski predstavnik v sklopu projekta tesno sodeluje z občinami in strokovnjaki širom Slovenije pri samih projektnih razvojnih aktivnostih in procesih ter prispeva k ozaveščanju področja.  

3. Aktualno - Poplave 2023

3.1. Na Računskem sodišču RS o odpravljanju posledic poplav, plazov in neurij

Predsednica računskega sodišča Jana Ahčin se je 28. septembra 2023 srečala s predstavniki reprezentativnih združenj občin z namenom seznanitve s situacijo glede odprave posledic nedavnih poplav, plazov in neurij. Sestanka se je v imenu SOS udeležil predsednik, dr. Vladimir Prebilič.

Uvodoma so predstavniki računskega sodišča predstavili relevantno revizijsko prakso, opozorili na nekaj aktualnih ugotovitev iz revizijskega poročilo o učinkovitosti porabe EU sredstev za zaščito pred poplavami in opozorili na nekatere relevantne določbe veljavnih javnofinančnih predpisov, ki so občinam lahko v pomoč pri učinkovitemu ravnanju v zvezi z nastalo situacijo.

Predstavniki reprezentativnih združenj občin smo računsko sodišče seznanili z nekaterimi perečimi problemi kot so zaostrene razmere na področju možnosti zadolževanja, rast cen del in storitev, pridobivanja izvajalcev za izvedbo del in kadrovskih zmožnosti občin za izvedbo tako obsežnih sanacij in drugih aktivnosti, ki so predpogoj zanje.

*Foto: Računsko sodišče RS

3.2. Navodilo občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe v proračunu občine

Glede na to, da se občine praktično prvič srečujejo s prejemom predplačil, je Ministrstvo za finance pripravilo navodilo občinam kot pomoč pri evidentiranju prejetih sredstev in načrtovanjem porabe le-teh z namenom, da bi pri izvrševanju proračuna spoštovali načeli učinkovitosti in gospodarnosti ter v čim večji meri zagotovili transparentnost porabe proračunskih sredstev iz naslova zagotavljanja sredstev za pomoč ob naravnih nesrečah.

Navodilo si lahko preberete tukaj:

NAVODILO_OBCINAM_evid._sr._za_odpravo_posledic_naravnih_nesrec_v_proracunih_PPrenos

3.3. Informacija o možnostih odstranjevanja naplavin in plavja v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Dopis državnega sekretarja mag. Mateja Skočirja z informacijami o možnostih odstranjevanja naplavin in plavja v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 vam je na voljo TUKAJ.

Delni seznam izvajalcev mletja lesnih sekancev, ki so ga pripravili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa vam je na voljo TUKAJ.

3.4. Prošnja Kabineta predsednika Vlade RS za preverbo podatkov o prizadetih v poplavah

Na sekretariat SOS se je obrnil Kabinet predsednika Vlade RS s prošnjo, da po svojih adremah posredujemo prošnjo za preverbo najhuje oškodovanih v avgustovskih poplavah. 

V Kabinetu predsednika Vlade RS so pridobili podatke oseb, ki so imele 4. in 5. avgusta poškodovane stanovanjske objekte. Oškodovane občine naprošajo, da seznam v tabeli spodaj primerjate z občinskimi seznami z namenom identifikacije in verifikacije oseb, ki še nimajo ustrezne nastanitve, oz. imajo še vedno intervencijsko nastanitev. 

Preveritev seznama pri vas in pri CSD bo omogočilo pripravo končnega seznama oseb, do katerih je potrebno še individualno pristopiti. 

Prosimo upoštevajte, da Excelova TABELA vsebuje osebne podatke in je z njimi potrebno ustrezno ravnati. Za geslo za dostop do podatkov se obrnite na Sandro Martinič na tel. 01 478 11 87 ali 030 705 315.

Prosimo, da svojo preveritev pošljete do petka 29. 9. 2023, do konca delovnega dne, na sandra.martinic@gov.si.

3.5. Omogočena prijava programov javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah

Zavod RS za zaposlovanje je 11. septembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Javno povabilo je objavljeno v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Odprto je do razdelitve sredstev, najdlje do 31. 3. 2024. 

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

3.6. POMOČ ŽRTVAM POPLAV in PLAZOV V AVGUSTU 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo letak z informacijami glede izredne solidarne pomoči in nekaterih drugih ukrepov iz naslova avgustovskih poplav, ki vam je na voljo TUKAJ. Vabljeni, da ga posredujete potencialnim upravičencem.

3.7. DENARNE DONACIJE OBČINAM, PRIZADETIM V POPLAVAH V AVGUSTU 2023

V nadaljevanju objavljamo seznam občin, ki potrebujejo finančno pomoč zaradi nedavnih poplav.*

Prav tako na vas naslavljamo pobudo predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki poziva kolegice in kolege iz občin, ki v nedavnih vremenskih ujmah niso bile prizadete, da v okviru svojih zmožnosti pomagajo ostalim občinam, ki so bile. Občina Kočevje bo tako za odpravljanje škode nedavnih nesreč namenila evro na prebivalca občine Kočevje.

Sekretariat SOS na tej točki svetuje, da začasno zadržite nakazovanje donacij, dokler se ne uredi pravna podlaga. Pristojne smo pozvali k vključitvi primerne ureditve v interventno zakonodajo oz. k zagotovitvi sistemske rešitve.

Občina lahko sredstva za poplave nakaže iz proračuna/rezervnega sklada občine z uporabo različnih institutov:

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi sklepa (sklep – vzorec 1 in vzorec 2 – Zakon o javnih financah v 4. odstavku 49. člena določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet)

– sredstva nakaže iz splošne proračunske rezervacije (sklep – vzorec 3 – v proračunu se v ta namen odpre/oblikuje nova proračunska postavka kot npr. z nazivom Poplave  2023 in nanjo razporedi sredstva iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija)

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi odloka (odlok – vzorec 4 – v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom)

KOROŠKA

 • Črna na Koroškem. Denarno pomoč specifično za prizadete v poplavah v Črni na Koroškem lahko nakažete na TRR Občine Črna na Koroškem: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, TRR: SI56 0110 0010 0007 227, sklic: 00 2393, koda namena: CHAR.
 • Dravograd. Zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Občini Dravograd poteka prek posebnega bančnega računa Rdečega križa: SI56 6100 0001 9303 056, sklic 00-01-2023, namen: Pomoč družinam v poplavah Dravograd 2023. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno prizadetim družinam. Dodatne informacije v zvezi z akcijo in pomočjo so na voljo prek telefonskih številk 040 327 496 ali 87 70 020 (sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Dravograd Irena Gostenčnik). Zbiranje bo potekalo do 31. 12. 2023.
 • Mežica. Denarno pomoč za prizadete v Občini Mežica lahko nakažete na TRR občine: SI56 0127 4010 0010 050, namen: Poplave, koda namena: CHAR, sklic: SI 00 2023-08.
 • Prevalje. Občina Prevalje je odprla namenski račun za nakazilo donacij za prizadete v poplavah. Pomoč lahko nakažete na TRR: SI56 0137 5600 0000 128, namen: Poplave Prevalje, koda namena: CHAR.
 • Ravne na Koroškem. Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na TRR občine: SI56 0130 3010 0009 987 (odprt pri Banki Slovenije), sklic: 00 2023-08, namena nakazila: Poplave 2023, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: CHAR.
 • Slovenj Gradec. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0131 2010 0010 322, koda namena CHAR, referenca SI00 0408-2023. Pri nakazilu navedite namen: POPLAVE 2023.
 • Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Šmartno ob Paki (mobilni telefon: 041 941 677, Marija Lesnjak); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Šmartno ob Paki lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245090, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Gorenje (telefon: 031 347 718, Ivan Glasenčnik); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Gorenje lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245032, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Župnijska Karitas Šmartno ob Paki (telefon: 041 775 506, Damijan Ločičnik); pomoč za oškodovane v poplavah lahko nakažete na TRR: SI56 0400 1004 6530 307, sklic 00 292243, namen: poplave, prejemnik: Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki.
 • Šoštanj. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8363 945, koda namena CHAR, referenca SI00 20044004. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ POPLAVE – AVGUST 2023. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Vuzenica. Za odpravo posledic neurja v občini Vuzenica za občane in za pomoč drugim občinam zbirajo sredstva na TRR Župnijska Karitas Vuzenica, Zg. trg 28, Vuzenica, SI56 6100 0002 4574 230, Namen: NEURJE AVGUST 2023, koda namena CHAR. Vsa zbrana sredstva bodo namensko porabljena za pomoč občanom občine Vuzenica, ki so utrpeli škodo. Višek zbranih sredstev bo posredovan Koroški regiji za odpravo posledic.

SAVINJSKA DOLINA

 • Braslovče. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so izgubili domove ter premoženje, je Občina Braslovče v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, če želite pomagati. TRR:  SI56 0110 0010 0015 181, sklic: 00 730100-2023, namen: Pomoč ujma 2023, koda namena: CHAR, BIC SWIFT: BSLJSI2X. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Celje. Mestna občina Celje vse občanke in občane, ki želijo donirati finančna sredstva za pomoč v Savinjski regiji, obvešča, da lahko to storijo preko Društva Enostavno pomagam. Podatki za nakazilo donacij: Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Cankarjeva ulica 1, Celje, SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici), SKLIC: SI00 508-2023, namen: Za Celje, koda namena: CHAR (obvezen je vnos sklica in namena).
 • Gornji Grad. Občini Gornji Grad lahko pomagate pri sanaciji po uničujočih poplavah z nakazilom na transakcijski račun občine: SI56 0123 0010 0018 802, Sklic: 00 04082023, Koda namena: CHAR
 • Laško. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so utrpeli večjo materialno škodo premoženje ali celo izgubili domove, je Občina Laško v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, v kolikor želite pomagati: TRR: 01257 0100003220, Sklic: 00 730100-2023, Namen: POMOČ POPLAVE 2023, Koda namena: CHAR. Sredstva bodo namensko porabljena za družine, poasmeznike in podjetnike, ki so utrpeli največjo škodo.
 • Luče. Če želite finančno pomagati pri sanaciji škode zaradi poplav v Občini Luče, lahko denarno pomoč za prizadete v Lučah nakažete na TRR Občine Luče, Luče 106, 3334 Luče, TRR: SI56 0110 0600 8377 331, namen: Občina Luče – poplave, sklic: SI99, koda namena: CHAR. Podpora bo neposredno namenjena tistim, ki so najbolj prizadeti in potrebujejo nujno pomoč.
 • Ljubno. Pri sanaciji škode v občini Ljubno ob Savinji lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Ljubno: SI56 0110 0010 0006 257 s sklicno številko SI00 71419900, namen: POPLAVE2023.
 • Mozirje. Pri sanaciji škode v občini Mozirje lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Mozirje: TRR 0127 9010 0018 729 – UJP Žalec, Sklic 00 04082023, namen: neurje.
 • Nazarje. Denarno pomoč ob poplavah lahko nakažete na račun Občine Nazarje, TRR SI56 0110 0010 0008 391, sklic 00 71419983, namen: Poplava avgust 2023.
 • Polzela.  Pri sanaciji škode v občini Polzela lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Polzela: SI56 0137 3010 0004 520,Sklic: SI00 730100-2023, Koda namena: CHAR, Namen: Pomoč ujma.
 • Rečica ob Savinji. Občina Rečica ob Savinji, Krajevna organizacija RK in Župnijska karitas Rečica ob Savinji odpira skupni račun za pomoč občanom Občine Rečica ob Savinji. Številka TRR: SI56 0140 9010 0020 992, sklic SI00 0408-2023, s pripisom “poplave avgust 2023”.
 • Solčava. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8362 393, koda namena OTHR, referenca SI99. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ UJMA.

 GORENJSKA

 • Kamnik. Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je v sodelovanju z Župnijsko Karitas Stranje vzpostavil transakcijski račun za zbiranje sredstev prizadetim v ujmi. Finančno pomoč lahko donirate na Župnijsko Karitas Stranje: TRR: SI56 0231 2009 2388 532
  SKLIC: 2023, Namen: POPLAVE KAMNIK
 • Komenda. Pri sanaciji škode v občini Komenda lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Komenda: TRR: 01100-0100002377, Koda namena nakazila: CHAR (ali OTHR), Sklic: poplava23
 • Medvode. Pri sanaciji škode v občini Medvode lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Medvode: podračun št. SI56 01271-0100000594, Sklic: 00 14118-110905
 • Škofja Loka. Pri sanaciji škode v občini Škofja Loka lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Škofja Loka: TRR: SI56 0132 2600 0000 785, Koda namena nakazila: CHAR, Referenca: SI00 732023, Sklic: poplave 2023. Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je odprlo račun, na katerega lahko posamezniki, posameznice ali podjetja nakažejo pomoč za prizadete. Podatki za nakazilo: RKS-OZ Škofja Loka, Kidričeva cesta 1; SI56 0700 0000 0187 397, sklic: 00 784010-249 namen: POPLAVE 2023, koda namena: CHAR. Finančno pomoč lahko donirate preko Župnijsko Karitas Škofja Loka: TRR: SI56 SI56 1919 0500 7360 005, Referenca: SI00 482023, Namen: POPLAVE ŠKOFJA LOKA
 • Žiri. Pri sanaciji škode po poplavah v Občini Žiri lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Žiri SI56 0110 0010 0014 793, Referenca SI00 732000, Koda namena CHAR, Namen: poplave 2023.

Za naslednje občine še nismo prejeli informacij kam se lahko nakažejo sredstva:

 • Cerklje na Gorenjskem
 • Domžale
 • Gorenja vas – Poljane
 • Litija
 • Mengeš
 • Polhov Gradec
 • Trzin
 • Šmartno pri Litiji

Več informacij, kako lahko še pomagate, vam je na voljo na povezavi Poplave po Sloveniji: Kako lahko pomagamo • Pod črto (podcrto.si)

*Seznam bomo sproti dopolnjevali, zato občine naprošamo, da nas obveščate o ažurnih podatkih.

3.8. Spletni obrazec za nudenje/prejemanje pomoči pri POPISU ŠKODE

V trenutkih polnih izzivov, ko se soočamo z nepričakovanimi izrednimi dogodki, želimo okrepiti duh solidarnosti med občinami. Prizadetim skupnostim ponujamo roko pomoči, ob tem pa tudi pozivamo tiste občine/organizacije, ki imajo zmožnosti ponuditi svoje storitve, da se pridružijo našim prizadevanjem za hitro okrevanje. Ker bo nastalo škodo bilo potrebno popisati do sredine septembra, bodo prizadete občine NUJNO potrebovale pomoč, saj nastalo škodo drugače ne bo možno oceniti.

Prizadete občine bodo s strani ostalih občin potrebovale pomoč tudi v kadru, zato vas pozivamo, da izpolnite spodnji obrazec in prizadetim občinam ponudite pomoč v navedenem kadru v kolikor z njim razpolagate:

 • Komisija za popisovanje škod na objektih in infrastrukturi
 • Komisija za popisovanje škod v kmetijstvi
 • Usposobljen kader za vnos v AJDO
 • Drugi strokovnjaki
 • Nadomeščanje poveljnika/namestnika CZ

Prosimo, da občine, ki ponujajo pomoč, sporočijo za kakšno obdobje lahko nudijo svoje storitve.

Občine, ki so se znašle v stiski, pa pozivamo, da nam sporočijo svoje trenutne potrebe po navedenem kadru. Vaše informacije bodo ključne za popis škode ter pripravo načrtov za sanacijo prizadetih skupnosti.

Ob upoštevanju razmer na terenu vas prosimo, da nam ažurno sporočate vaše potrebe oziroma razpoložljivosti, da lahko ohranjamo seznam aktualen. 

Hvala vam za vašo pripravljenost, sočutje in podporo. Združeni lahko hitreje okrevamo in gradimo bolj odporno skupnost.

Obrazec za pripravo pomoči

Osnovne informacije

Izberite(zahtevano)
 
 
 
 

4. Zakonodaja

4.1. V obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

Resorno ministrstvo je na e-demokraciji objavilo Uredbo o odpadkih z namenom varstva okolja in varovanja. Bistvene sprememba uredbe so v 78. členu, ki določa začetek uporabe določenih členov uredbe, v 80. členu, ki določa rok prilagoditve informacijskega sistema o ravnanju z odpadki in v 81. členu, ki določa prenehanje veljavnosti.

Vabimo vas, da uredbo pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vaše pripombe in predloge, najkasneje do 10. 10. 2023.

4.2. Uredba o podrobnejših pravilih za izvajanje nadzora in spremljanje državne pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi – DELOVNO GRADIVO

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljajo vladno uredbo, s katero nameravajo podrobneje urediti postopek uradne priglasitve načrta državne pomoči in pomoči de minimis v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi, poročanje o dodeljeni pomoči v okviru uradno priglašenih načrtov pomoči v navedenih gospodarskih panogah, vodenje evidenc o uradno priglašenih načrtih pomoči v navedenih gospodarskih panogah in pridobitev podatkov iz teh evidenc.

 • Na povezavi TUKAJ prilagamo osnutek uredbe v obliki delovnega gradiva.

Svoje pripombe oziroma predloge nam prosimo pošljite do srede, 4. 10. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

4.3. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

4.4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (predlog volivk in volivcev) vložen v Državni zbor

Inštitut 8. marec je zbral zadostno število podpisov za formalno vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja v državni zbor.

Bistvene rešitve predloga zakona zavzemajo:

– izenačitev pogojev za sežig in sosežig odpadkov v zvezi z emisijami, v pravilih ravnanja pri opravljanju dejavnosti in v potrošnji v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi v zrak in obratovalnim monitoringom emisij v zrak ter pravilih o nastajanju in ravnanju z odpadki.

– uvaja se okoljsko dajatev za sosežig. Zbrana sredstva bi pripadla 50% občina, v kateri se nahaja naprava za sosežig, 25 % v enakomernem deležu občinam, ki meji na občino, v kateri se nahaja naprava za sosežig ter 25 % državi. Zbrana sredstva bodo morala biti 50% namenjena za preprečevanje nastajanja odpadkov in 50% zazmanjšanje toplogrednih plinov, prilagajanje na podnebne spremembe in uvajanje zelenih praks.

– podrobneje določa obratovalni monitoring. Uvaja se določba, da se na vseh večjih izpustih izvaja enak monitoring kot na glavnem izpustu.

– predlaga se povečanje frekvence poročanja o obratovalnem monitoringu iz letnega poročanja v mesečno.

Vljudno vas prosimo, da nam sporočite vaša mnenja in stališča na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 13. 10. 2023.

5. Dogodki SOS

5.1. 3.10.2023. / Spletno / Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi.

O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Predstavitev pravnih podlag, ki urejajo povračila stroškov in druge osebne prejemke za funkcionarje, javne uslužbence in občinske svetnike
9.45 – 10.30 Povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

5.3. 12.10.2023. / Spletno / Kibernetska varnost občin

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost organizira informativni seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred vse bolj izpopolnjenimi kibernetskimi grožnjami.

Glede na to, da izvajate občine velik del svojega poslovanja in delovanja na spletu, ste tudi vedno bolj na udaru kibernetskih napadov/vdorov. Na seminarju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • Pomembnost kibernetske varnosti v občinah:  pravne podlage (Zakon o informacijski varnosti, Uredba o informacijski varnosti v državni upravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, EU Uredba GDPR) in zakonske zahteve za zavezance/občine;
 • Kibernetski napadi, varnost in obramba: kibernetske grožnje in trendi ter praktični nasveti za izboljšanje kibernetske varnosti (kako se »obnašati« na spletu, kako prepoznati škodljive vsebine, se izogniti in preprečiti kibernetski napad oziroma kako postopati v primeru kibernetskega vdora, … );
 • Primeri uspešnega obvladovanja kibernetskih tveganj v občini;
 • Razprava o konkretnih korakih za izboljšanje kibernetske varnosti v vaši občini.

Seminar je namenjen županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav, predstavnicam in predstavnikom občin, ki so odgovorni za informacijsko varnost in IT infrastrukturo ter vsem zainteresiranim.

5.4. 19.10.2023. – 20.10.2023. / Laško / Razvojni dnevi občin

Veseli nas, da se vas je že veliko odločilo za udeležbo na Razvojnih dnevih občin, ki se bodo odvijali v četrtek in petek, 19. in 20. oktobra 2023, v prelepem okolju Term Thermana Laško.

Za vas smo pripravili program, ki po eni strani odgovarja na aktualno situacijo v navezavi na naravne nesreče, po drugi strani pa odgovarja na izzive, s katerimi se soočate razvojno naravnane občine.

Prvi dan se bomo posvetili izzivom ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Zanimal nas bo sistemski pristop obnove in nadaljnjega razvoja prizadetih območij z vidika države, v okviru okrogle mize med županskimi kolegicami in kolegi ter relevantnimi predstavniki zaščite in reševanja na državnem nivoju pa bomo razpravljali o izkušnjah v različnih scenarijih (poplave, vetrolom, požari, Covid-19) s prve roke.

V dveh dneh druženja se nam obeta pester in raznolik program.  Na okrogli mizi bo na temo izkušenj in scenarijev obvladovanja naravnih in drugih nesreč z nami tudi minister za obrambo, Marjan Šarec. O okrevanju in odpornosti države v luči okoljskih sprememb pa bomo govorili s predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Na dogodku bomo poleg zanimivih govork in govorcev prisluhnili več kot 15 dobrim praksam in izkušnjam občin glede sposobnosti reagiranja v kriznih razmerah, kakovostno grajenega digitalnega razvoja, ohranjanja poseljenosti in zagotavljanja ustreznih kadrov, prilagajanja na okoljske spremembe kot tudi digitalnega razvoja.

Poleg bogatega strokovnega programa, ki se bo pričel 19. 10. 2023 ob 12.30 uri, se boste lahko sprostili ob večernem programu, ki vključuje slavnostno večerjo, nato pa bo poskrbljeno tudi za plesne ritme.

S strokovnim programom bomo nadaljevali v petek, 20. 10. 2023, ob 9.30, zato vam predlagamo, da izkoristite možnost prenočitve v hotelu. Zaradi velikega zanimanja za dogodek so namestitvene kapacitete v Thermani Laško že pošle, vendar nam je uspelo za udeležence našega dogodka zagotoviti še 10 sob v hotelu Rimski dvor v Rimskih termah (po ceni 130 eur na osebo na noč + turistična taksa in prijavnina). Za rezervacijo se lahko obrnete na booking@rimske-terme.si ali telefonsko na 03-5742-000. Da boste lahko sproščeno uživali tudi v večernem delu dogodka, smo pridobili tudi  telefonsko številko lokalne taxi službe Taxi Laščan – 051 305 020.

Drugi dan dogodka bomo razpravljali o demografiji in načrtovanju razvoja občin. Zanimalo nas bo kako ohranjati ali povečati število prebivalcev v lokalnem okolju, kako ravnati s prostorom, kljubovati begu možganov in kako krepiti medgeneracijski in medkulturni dialog. O vsem tem bomo izvedeli iz prve roke, saj bodo svoje izkušnje delili županje in župani.

Navezali se bomo tudi na temo prilagajanja na okoljske spremembe in možne ukrepe, zato bodo z nami tako priznani akademski strokovnjaki kot tudi predstavniki ministrstva. Spoznali bomo konkretne primere prilagajanja podnebnim spremembam tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Ob zaključku programa si lahko obetamo navdihujočo razpravo o digitalni prihodnosti naših lokalnih skupnosti. S predstavniki pristojnega ministrstva bomo govorili o tem, kako se bodo občine razvijale v digitalni dobi do leta 2030 in kako bo s financiranjem digitalnega razvoja. Županje in župane pa smo prosili, da predstavijo svoje prakse implementacije digitalnih storitev v občinah ter priložnostih, ki jih takšna digitalna orodja prinašajo.

Razvojni dnevi občin – program 2023

5.5. 24.10.2023. / Ljubljana / Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine”

DOGODEK SMO PRESTAVILI IZ 20.9. na 24.10.2023!

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS, Skupnostjo občin Slovenije ter občinami Solčava, Moravske toplice in Kočevje pripravilo »Priporočila za pripravo občinskega Odloka o urejenosti naselij in krajine«. Priporočila podajajo korake, kako pristopiti k sami pripravi in izvedbi Odloka, zakonska določila ter vzorčni primer strokovnih podlag in testnega Odloka za izbrani občini.

P R E D L A G A N  D N E V N I  R E D

Priročnik bodo predstavili predstavniki MNVP, SOS in UIRS s sodelavci in partnerji. Uvodnemu pozdravu bo sledil pripravljalni del s strokovnim in pravnim poudarkom. Predstavljeni bodo tudi primeri sodelujočih testnih občin. Na koncu pa bodo udeleženke in udeleženci imeli priložnost sodelovati še v razpravi.

URADNO VABILO Z DNEVNIM REDOM je dostopno tukaj.

P R I J A V A

Predavanje je brezplačno. Dogodek se bo izvajal hibridno (v živo, preko spleta)

Prijave zbira Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS). Prijava je možna preko spleta na tej strani. Rok za prijave je ponedeljek, 23.10.2023, do 12h.

Skrajni rok za morebitno odpoved (po e-pošti: izobrazevanje@zaps.si) je torek, 19.09.2022, do 14h. Če se boste odjavili kasneje, ali če se dogodka, kljub prijavi, ne boste udeležili, vam bodo na ZAPS zaračunali stroške kotizacije v višini: za člane ZAPS 39€ (z DDV), za občinske urbaniste, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov ter člane IZS 78€ (z DDV) ter za nečlane 130€ (z DDV).

K R E D I T N E   T O Č K E

Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine” / 2 KT / Sklop B – teorija in referenčna praksa.

5.6. 9.11.2023. / Ljubljana, Slovenija / Letna konferenca “Soočimo se z diskriminacijo”

Dogodek, ki ga organiziramo partnerji projekta Soočimo se z diskriminacijo (Zagovornik načela enakosti, Fundacija Prizma, Akademija za gledališče, radio, film, in televizijo ter Skupnost občin Slovenije), je namenjen vsem županjam, županom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter predstavnikom javne uprave, vključno z zaposlenimi  upravnih enot, centrov za socialno delo in drugih institucij.

Naša skupna vizija je ustvariti družbo, v kateri so enakopravnost, spoštovanje in strpnost temeljne vrednote. S konferenco želimo k temu prispevati, zato se bomo v sklopu programa posvetili problematiki diskriminacije in skupaj raziskali možnosti za njeno preprečevanje in odpravo.

V ta namen bomo z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom govorili o tem, kaj diskriminacija je in kaj ni, svoje izkušnje z diskriminacijo bodo z nami delili posamezniki, ki so jo občutili na lastni koži, nato pa se bomo na županskem omizju posvetili aktualnim izzivom, s katerimi se soočamo v boju proti diskriminaciji, ter raziskali, kako lahko s skupnimi močmi oblikujemo bolj vključujoče in strpne skupnosti.

Poleg strokovnih vsebin bo na konferenci tudi priložnost za mreženje in povezovanje z drugimi predstavniki javne uprave. Konferenca »Soočimo se z diskriminacijo« bo ponudila odlično priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks tudi med vami, spoštovane županje, župani, direktorice, direktorji in ostalo javno upravo.

V sodelovanju s študentkami in študenti AGRFT bo po strokovnem delu konference predstavljena tudi gledališka predstava na temo diskriminacije, ki bo poglobila naše razumevanje te problematike in nas nagovorila na čustveni ravni.

PROGRAM DOGODKA:

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

 

 

9.30 – 9.40

Uvodni pozdravi

Mag. Urška Klakočar Župančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije

 

Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani

9.40 – 9.50

Predstavitev projekta in uvod v temo

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti

 

9.50 – 10.45

Panelna diskusija:

Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin

 

Vprašanja publike

Tadej Vesenjak, vzgojitelj predšolskih otrok in kantavtor

 

Metka Pavšič, slepa igralka, slikarka in pisateljica

 

Sunny al Saleh, glasbenik in didžej s sirskimi koreninami

 

Goran Vojnović, filmski in televizijski režiser, scenarist, pisatelj in kolumnist

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

 

 

11.00 – 12.00

Okrogla miza z občinskimi odločevalci:

Vloge občin za zagotavljanje enakosti

 

Vprašanja publike

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS in župan Kočevja

 

Mag. Renata Kosec, županja Domžal

 

Mag. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem

 

Dr. Petra Vrhovnik, županja Poljčan

 

Sara Tomšič, podžupanja Novega mesta

12.00 – 12.45

Odmor s pogostitvijo

 

 

12.45 – 14.00

Gledališka predstava: Kaj pa z Rdečo kapico?

Režiserka: Maruša Sirc

Dramaturginja: Ula Talija Pollak

 

Igrajo: Urban Brenčič, Ajda Kostrevc, Luka Kotnik, Alja Krhin, Ajda Pirtovšek, Jure Šimonka

Vabimo vas, da si mesto na konferenci zagotovite že danes in se prijavite s spletno prijavnico spodaj.

V kolikor se srečujete s kakršnokoli vrsto oviranosti, nas o tem lahko obvestite v prijavnici (v delu “Vprašanja”) in potrudili se bomo, da zagotovimo ustrezne prilagoditve.

Vabilo za tiskanje 

6. Dogodki drugih

6.1. 3. 10., 5. 10. in 11. 10. / Usposabljanje za predstavnike javnega sektorja: Celovita prenova stavb za krepitev njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke

Usposabljanje za celovito prenovo stavb s poudarkom na povečanju njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke bo za predstavnike javnega sektorja potekalo v torek, 3. oktobra 2023 v e-obliki oz. preko ZOOM-a, v četrtek, 5. oktobra 2023 hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v sredo, 11. oktobra 2023 v e-obliki oz. preko ZOOM-a, in sicer med 9. in 15.15.

Več informacij vam je na voljo v vabilu TUKAJ in na spletni strani.

Tokratni program usposabljanja je posebej prilagojen za predstavnike javnega sektorja (občine, ministrstva in njihove organe v sestavi, predstavnikom civilne zaščite, inšpektorjem, …) in naslavlja izzive in novosti, s katerimi se bomo morali soočati v prihodnje zaradi spremenjenih podnebnih razmer.

Dogodek je za vse udeležence brezplačen in se izvaja v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE).

Osnovni cilj projekta je usmerjen k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe z namenom čim hitrejšega prehoda v brezogljično družbo, kamor sodi tudi gradnja/prenova stavb v duhu trajnosti in krožnosti. Namen usposabljanj je boljša usposobljenost ključnih deležnikov na področju URE, OVE in zelenih tehnologij ter pridobivanje sodobnih znanj, veščin in kompetenc, kar je tudi v skladu z EU in nacionalnimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti vseživljenjskega učenja.

Na dogodek se je treba predhodno prijaviti preko spletne prijavnice  do vključno 2. oktobra 2023 oz. do zapolnitve prostih mest.

6.2. 4. 10. / Nacionalni dogodek - ROAD3P: Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU

Nacionalni dogodek “Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU” organizira Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sklopu projekta ROAD3P – Razširimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn. Projekt je bil odobren na javnem razpisu »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij« in ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Dogodek bo potekal 4. 10. 2023 v Hiši EU na Dunajski 20, 1000 Ljubljana in vsebinsko pokrival:

I. Okroglo mizo na temo evalvacije misij EU po dveh letih izvajanja le-teh

  1. Uvodna splošna predstavitev instrumenta Misij EU: Kaj so misije in kakšna je vizija, ki se skriva za njimi
  2. Predstavitev Evropske komisije ter seznanitev prisotnih z rezultati vmesne evalvacije izvajanja/uresničevanja Misij EU
  3. Razprava udeležencev okrogle mize, ki bodo poleg predstavnika Evropske komisije obsegali še predstavnike mest, ki sodelujejo v misiji Podnebno nevtralna in pametna mesta, nekaterih uspešnih projektov v teku drugih misij, slovensko članico Strateškega programskega odbora za Misije EU, vključen pa bo tudi vidik državljanov oz. zainteresirane javnosti.

Okrogla miza bo torej ponudila neposreden vpogled v izvajanje Misij EU iz »terena«, z vsemi pozitivno izvedenimi aktivnostmi in ovirami, s katerimi se na poti soočajo upravičenci.

II. Priložnosti v okviru Widening in Hop-on sheme (Tanja Vertelj)

III. Nov trend v financiranju EU projektov – Lump Sum (Darija Valančič)

Podrobnejšo vsebino in časovnico dogodka si lahko ogledate v priloženem PROGRAMU.

Svojo udeležbo potrdite s PRIJAVO najkasneje do ponedeljka, 2. 10. 2023.

6.3. 4. 10. / Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske  vede (FKBV) v okviru “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023” organizira webinarje – spletna predavanja strokovnjakov / raziskovalcev iz tujine s prevodi v slovenski jezik in razpravo – ob sredah s pričetkom ob 11. uri. 

20. 9. 2023: Ekološko in biodinamično žlahtnjenje – Herbert Völkle (Švica, Nemčija)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY3NjdmMjEtNDQ0Yy00YTEwLWFhMGItOGE4YzI1ZjI3OTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22b535f9e4-4732-4e80-875c-ba3046dbf24d%22%7d

27. 9. 2023 Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju (seme, tla, rastline, hrana, človek – zdravje) – dr. Jens-Otto Andersen (Danska)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY3NjdmMjEtNDQ0Yy00YTEwLWFhMGItOGE4YzI1ZjI3OTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22b535f9e4-4732-4e80-875c-ba3046dbf24d%22%7d

4. 10. 2023 Kakovost ekoloških pridelkov oz. živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje – Prof. dr. Ewa Reimbialkowska (Poljska)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY3NjdmMjEtNDQ0Yy00YTEwLWFhMGItOGE4YzI1ZjI3OTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22b535f9e4-4732-4e80-875c-ba3046dbf24d%22%7d 

Vljudno vabljeni!

6.4. 4. 10. / Evropska konferenca o krepitvi integritete javnega sektorja in obvladovanju nedovoljenega vplivanja v demokratičnih družbah

Evropsko konferenco o krepitvi integritete javnega sektorja in obvladovanju nedovoljenega vplivanja v demokratičnih družbah organizira Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v sodelovanju z Evropsko mrežo za etiko javnega sektorja (ENPE).

Potekala bo v sredo, 4. oktobra 2023, ob 9.30 uri v Beli dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani in sočasno po spletni aplikaciji Vimeo.

Na konferenci bodo sodelovali ugledni domači in mednarodni govorci, ki si prizadevajo za učinkovitejše preprečevanje korupcije, spodbujanje transparentnosti, integritete javnega sektorja in odgovornosti ter za obvladovanje nedovoljenega vplivanja v demokratičnih družbah.

Program konference vam je na voljo TUKAJ.

Konferenca je brezplačna. Število mest v dvorani je omejeno, zato se lahko prijavite do petka, 22. septembra 2023 na spletni povezavi: https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/projekti-dogodki/posveti-in-konference/evropska-konferenca-ENPE-2023/.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si oziroma Iva Gruden (040 252 405) in Jana Kulevska Črepinko (041 980 456).

6.5. 11. 10. / Konferenca: "Programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) in Pravosodje (JUST) od blizu: soustvarjamo demokratične, vključujoče in pravične družbe”

Ministrstvo za pravosodje organizira v sodelovanju s kontaktno točko za program Državljani, enakost, pravice in vrednote  konferenco “Programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) in Pravosodje (JUST) od blizu: soustvarjamo demokratične, vključujoče in pravične družbe”, ki bo potekala v sredo, 11. 10. 2023, v Beli dvorani hotela Union v Ljubljani, na temo programov Pravosodje (JUST) in CERV.

Več informacij o dogodku je dostopnih tukaj: CERV in JUST, v samem VABILU pa je tudi povezava na prijavo k udeležbi.

6.6. 11. 10. / Usposabljanje: Kje in kako uporabljam e-osebno izkaznico?

Upravna akademija vas vabi, da se udeležite usposabljanja Kje in kako uporabljam e-osebno izkaznico? – Predstavitev mobilne aplikacije eOsebna,

ki bo 11. 10. 2023 od 10.00 do 11.30 na daljavo.

Usposabljanje izvajajo zaposleni Ministrstva za digitalno preobrazbo in je za udeležence, zaposlene v javnem sektorju, brezplačno.

Vabijo vas, da jim posredujete vprašanja za izvajalko na povezavi. Odgovore na relevantna vprašanja boste tako lahko dobili že med samim usposabljanjem.

PRIJAVA:

Prijavo na usposabljanje lahko oddate neposredno preko gumba Prijavite se na povezavi ali v informacijskem sistemu eUA na povezavi, kjer po prijavi izberete možnost Moje prijave.

Več o postopku prijave si lahko preberete v navodilih na povezavi.

6.7. 11. 10. / Strokovni posvet: Kulturno-umetnostna vzgoja in razvoj občinstva

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Zavod RS za šolstvo in Mestna občina Koper, izvršni producent Gledališče Koper in koproducent Cankarjev dom Ljubljana organizirajo strokovni posvet Kulturno-umetnostna vzgoja in razvoj občinstva, ki bo v sredo, 11. oktobra 2023, v Gledališču Koper.

Posvet je namenjen vodstvom vzgojno-izobraževalnih zavodov, županom in županjam, njihovim pomočnicam in pomočnikom ter odgovornim za kulturne in vzgojno-izobraževalne oziroma družbene dejavnosti v lokalnih skupnostih in vodstvom kulturnih ustanov.

Posvet bo osredotočen na razvoj občinstev, hkrati pa se želi z vključevanjem deležnikov spodbuditi skupen medresorski in tudi širši mednarodni razmislek o obstoječih sistemskih rešitvah in spodbudah kulturne politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter preučiti možnosti, kako bi skupaj z različnimi politikami (vzgoja in izobraževanje, turizem, zdravje, okolje in prostor …) odpravili morebitne ovire in pomanjkljivosti ter tako prispevali k oblikovanju predlogov za nove korake k (med)regijskemu sodelovanju na področju kulture oziroma kulturno-umetnostne vzgoje.

Dogodek je spremljevalni program nacionalnega medresorskega strokovnega usposabljanja Kulturni bazar v regiji, ki bo 12. oktobra 2023 v Gledališču Koper.

Celodnevno strokovno usposabljanje je namenjamo tudi načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti. Bogat program vključuje več kot trideset dogodkov z vseh področij kulturno-umetnostne vzgoje.

Več informacij najdete TUKAJ. 

6.8. 11. 10. / Konferenca za tretji razpis 5G za pametne skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo z namenom seznanitve občin s podporno platformo 5GSC in razpisov, ki jih ta platforma pripravlja v sodelovanju s Programom CEF in omogoča občinam povračilo stroškov za 5G infrastrukturo do 75 %.

Sporočamo vam, da je Evropska komisija napovedala tretji razpis, ki bo objavljen oktobra letos. Informacije bodo predstavili 11. oktobra na konferenci v Bruslju. Na dogodku v Bruslju bodo potekale tudi praktične delavnice za pripravo prijave na razpis. Kratko novico o konferenci so objavili na spletni strani ministrstva, za več informacij in prijavo vas usmerjamo na spletno stran dogodka (v angleščini).

6.9. 12. 10. / Slovenski regionalni dnevi

Organizacijski odbor Slovenskih regionalnih dnevov (ZRC SAZU – Geografski inštitut Antona Melika, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Slovenski regionalno razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij) vas vabi na simpozij Slovenski regionalni dnevi, ki bo potekal 12. 10. 2023 v Krpanovem domu v Pivki. Dogodek je brezplačen.

Program simpozija je objavljen na spletni strani: https://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PROGRAM

Prijave na dogodek zbirajo na naslednji povezavi: https://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ

6.10. 17. 10. / Nacionalni posvet “Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni? Podnebna politika med teorijo in prakso”

V mreži Plan B za Slovenijo vabijo na nacionalni posvet “Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni? Podnebna politika med teorijo in prakso”, ki se bo odvijal v torek, 17. oktobra 2023, v Ljubljani.

 • Vabilo s programom posveta najdete tukaj.
 • Obvezne prijave zbirajo tukaj.

Posvet je namenjen odločevalcem na nacionalni in na lokalnih ravneh, lokalnim skupnostim, nevladnim organizacijam in zainteresiranim strokovnjakom.

Dodatne informacije: Senka Šifkovič, info@umanotera.org

6.11. 18. 10. / Vabilo na posvet: Požari v naravnem okolju

Ministrstvo za obrambo vabi na posvet Požari v naravnem okolju, ki bo v sredo, 18. 10. 2023 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig, s pričetkom ob 8.30.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira posvet v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, združenji in organizacijami v okviru projekta Oktober-mesec požarne varnosti 2023. Posvet je namenjen predstavnikom lokalnih skupnosti, gasilcem in širši strokovni javnosti.

Vabilo s programom posveta in prijavnico TUKAJ, bo pa objavljeno tudi na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/.

6.12. 18. 10. / 1. konferenca zelenega javnega naročanja

Konferenca je namenjena javnim naročnikom in ponudnikom, ki se že ukvarjajo z zelenim javnim naročanjem ali pa bodo svoja naročila ozelenili v prihodnje. Potekala bo v sredo, 18. 10. 2023 v Ljubljani. Udeležba je brezplačna.

Okvirni program dogodka in informacije glede prijave so vam na voljo TUKAJ.

6.13. 18. ali 19. 10. / Delavnica »Smernice za vključevanje »načela, da se ne škoduje bistveno« in krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,  projektna skupina za pripravo programskih dokumentov vas vabi na delavnico, kjer bodo predstavili smernice za vključevanje načela, da se ne škoduje bistveno, krepitev podnebne odpornosti infrastrukture ter predstavitev pobude Novi evropski Bauhaus.
Gre za novosti pri izvajanju Evropske kohezijske politike v obdobju 21-27, zato je pomembno, da se operativni nivo z njimi seznani.

Izvedeni bosta dve delavnici, ena v Mariboru (program) in ena v Ljubljani (program). Delavnico v Ljubljani bo mogoče spremljati tudi preko spleta.

Prijave zbirajo na spodnjih spletnih povezavah do 10. oktobra 2023 oz. do zapolnitve mest.

V kohezijska regija regija
Sreda, 18. oktobra 2023 Hotel City, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

do 60 oseb – samo v živo

Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/izvajanje-evropske-kohezijske-politike-maribor-prijava

Zahodna kohezijska regija:
Četrtek, 19. oktobra 2023,
Grand hotel Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana
do 60 oseb – samo v živo
Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/izvajanje-evropske-kohezijske-politike-ljubljana-prijava

do 100 oseb – on-line;
Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/izvajanje-evropske-kohezijske-politike-online-prijava

6.14. 18. in 19. 10. / EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD v Ljubljani

Delavnica bo izvedena v Sloveniji 18. in 19. oktobra 2023. Ponudila bo priložnost za izmenjavo izkušenj in praktičnih rešitev za izboljšanje izvajanja multi-funded CLLD ter podala pregled različnih načinov financiranja po vsej EU. Delavnica bo tudi zbrala ideje o tem, kako najbolje izkoristiti vire financiranja CLLD v prihodnjem programskem obdobju.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.15. 24. 10. / “Laboratorij za politike": Načrtovanje odpornosti mest

Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z Evropsko mrežo znanja o mestih (EUKN) pripravlja “Laboratorij za politike”, posvečen krepitvi odpornosti v urbanih območjih, ki bo 24. 10. od 9.30 do 16.00 ure v Celju.
Hudi pretresi, povezani s podnebnimi spremembami, okoljskimi tveganji ali gospodarskim nazadovanjem vse pogosteje vplivajo na mesta po vsem svetu. Naraščajočo nevarnost podnebnih sprememb so žal ponazorile tudi nedavne uničujoče poplave. Ti pretresi se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih desetletjih, mesta pa bodo kot gosto poseljeni in kompleksni sistemi ostala ranljiva.

Mesta se morajo na pričakovane izzive dobro pripraviti, urbane strukture morajo postati odpornejše, upravljavske strukture pa se morajo okrepiti z znanjem in orodji za primerno odzivanje. Koncept odpornosti mest tako postaja vse pomembnejši v akademskih raziskavah, politiki in praksi.
Več o programu in povezava na registracijo vam je na voljo TUKAJ.

6.16. 9.11. / Napoved - Mednarodna konferenca Mestni turizem

Mestni turizem je v zadnjem desetletju doživel velik razmah. Mesta so postala dostopnejša zaradi boljših prometnih povezav in lažjega dostopa do informacij, zato se je število obiskovalcev v mestih močno povečalo. Poleg prepoznavnih mestnih destinacij z znanimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki so turisti začeli obiskovati tudi manjša, turistično manj razvita mesta, ki so v zadnjih letih razvila zanimivo lokalno turistično ponudbo.

A kako zagotoviti, da razvoj turizma v mestih ne bo imel negativnih posledic na življenje lokalne skupnosti, kot so dvig življenjskih stroškov, pretirana gneča ali gentrifikacija? Kako vključiti prebivalce, zagotoviti pozitivni vpliv na lokalno ekonomijo in obenem ohranjati naravne in kulturne vrednote?

Mednarodna konferenca bo potekala 9. novembra v Mestni občini Kranj, na njej pa bo govora predvsem o trajnostnem turizmu v malih in srednje velikih mestih.

Dodatne informacije o programu, prijavi so na voljo TUKAJ.

6.17. 13. - 15. 11. / Dnevi slovenskega turizma 2023 v Novi Gorici

Tudi v letošnji jeseni ne pozabite na enega najpomembnejših dogodkov slovenskega turizma. Rezervirajte si čas za Dneve slovenskega turizma (DST), ki bodo letos potekali med 13. in 15. novembrom v Novi Gorici. Plenarni dan bo potekal 14. novembra pod naslovom: “Umetna inteligenca in novi poslovni modeli v turizmu. Odprte so prijave na tekmovanja 70. Gostinsko turističnega zbora Slovenije.

Ne spreglejte najpomembnejših dogodkov:

 • PLENARNI DAN DST 2023 in svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj s področja turizma: 14. november
 • 70. Gostinsko turistični zbor v organizaciji TGZ: 13. – 14.  november
 • Strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj in družabnim druženjem v organizaciji OZS: 13. november
 • Moja dežela – lepa in gostoljubna in Srečanje turističnih društev v organizaciji TZS: 13. november
 • Dogodek IT-tour‘ v organizaciji STO:  15. november
 • Strokovne delavnice JRE: 15. november

Prijavnice bodo objavljene v kratkem.

Vir: STO

6.18. 21. - 26. 11. / 39. Slovenski knjižni sejem

Bliža se čas, ko bo 39. Slovenski knjižni sejem ponovno odprl svoja vrata. Sejem se je razvil v eno od najpomembnejših knjižnih prireditev na Slovenskem, ne samo zaradi množice novih knjižnih naslovov, ki jih založniki vsako jesen ponudijo obiskovalcem, temveč tudi zaradi debat in literarnih prireditev, ki ga spremljajo. Podatek bralne pismenosti vzbuja zaskrbljenost, saj je mednarodna raziskava PILRS 2021 spet zabeležila velik upad. Zato je pomembno, da se dogodek naslovi s še večjim pomenom obiska. Da bi se ga lahko udeležilo čim več obiskovalcev, učencev in dijakov, se bodo med trajanjem sejma lahko pripeljali z vlakom do 75 odstotkov ceneje, brezplačna bo tudi vozovnica za mestni avtobus.

Sejem se bo odvijal med 21. in 26. novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gospodarsko razstavišče bo omogočilo enostaven dostop šolskim skupinam in parkiranje avtobusov v neposredni bližini. Obisk sejma je brezplačen. Tudi letos bodo poskrbeli za vse generacije. Za otroke in mladostnike v okviru Odra mladih, kjer se bodo vrstila srečanja z ustvarjalci in ustvarjalkami. Po predhodni najavi na spletni strani 39. Slovenskega knjižnega sejma https://knjizni-sejem.si/ bodo učence in učenke popeljali po razstavišču v okviru priljubljenega Knjigosleda. Najstnike bo nedvomno navdušila razstava stripov in risoromanov. 

Pestro dogajanje se obeta na Glavnem odru, vroče debate na Pogovorni postaji, Pisateljski oder pa bo kot vsako leto omogočil srečanje s slovenskimi in tujimi vrhunskimi književniki in književnicami. Država gostja bo letos Srbija, mesto v gosteh pa Šoštanj. Osrednja osebnost sejma, ki se bo odvijal pod sloganom BESEDO BESEDI, bo pesnik Karel Destovnik Kajuh.

Organizacijski odbor naproša tudi vse občine, da z informacijo in priporočilom o obisku sejma seznanite vse javne zavode s področja izobraževanja, ki spadajo pod vašo občino.

7. Aktualni razpisi

7.1. Poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih zavodov VIZ - s prošnjo za posredovanje interesentom

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je posredovalo poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih zavodov VIZ.

Na podlagi ugotovitev Računskega sodišča je Vlada resorno ministrstvo pozvala, da pripravi nove ustanovne akte, v katerih se bolj transparentno uredi postopek izbora predstavnikov ustanovitelja, merila, pogoje in kriterije za njihovo izbiro ter medsebojno sodelovanje predstavnikov ustanovitelja  in ustanovitelja. Tako ima večina zavodov na področju VIZ, kjer je ustanoviteljica država, že nove ustanovitvene akte – predstavniki ustanovitelja se bodo po novem izbirali na podlagi javnih pozivov, ki jih bo pripravilo ministrstvo (praviloma 2x letno). Prvi poziv za letos je objavljen tukaj. 

Občine prosimo za posredovane informacije morebitnim interesentom. Rok za prijavo je 9. 10. 2023 z izpolnjenimi obrazci, kot izhaja iz poziva na spletni strani ministrstva.

7.2. Drugi razpis za prijave projektov na Zvezo Alpe-Jadran 2023

S 16. avgustom odpiramo letošnji drugi razpis za oddajo projektnih idej, ki prispevajo k živahni izmenjavi in poglobljenemu sodelovanju znotraj celotne mreže Zveze Alpe-Jadran!

Zveza Alpe-Jadran sofinancira:

– stroške priprave za oddajo projekta v okviru ustreznih EU-programov (npr. CERV, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa idr.) in

– skupne projekte, ki so v splošnem skupnem interesu mreže.

Ustrezna tematska koordinacijska točka (TCP) vas bo z veseljem podprla pri oddaji vaše prijave. Ustrezen kontakt tematskih koordinacijskih točk najdete tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/

Projektni predlog mora izpolnjevati naslednja merila:

– Projekti, ki jih financira Zveza Alpe Jadran, morajo vključevati najmanj tri redne člane mreže iz treh različnih držav.

– Več kot je vključenih projektnih partnerjev, večja je možnost za odobritev.

– Vsi člani mreže Alpe Jadran morajo imeti možnost sodelovati pri projektu.

– Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v prijavi.

– Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno Zvezo Alpe Jadran mora biti jasno opisana v prijavnici in predmet ovrednotenja po zaključku projekta.

– Bistven je splošen doseg projekta (udeleženci, morebitni obiskovalci, pričakovan medijski sprejem, tiskana in/ali spletna objava rezultatov itd.).

– Vsi projekti manjšega obsega morajo podpirati prednostno nalogo »Krepitev kohezije skupnosti«, kot je opredeljena v Strategiji Zveze Alpe Jadran (glej str. 59/60 »SAA – 2027«).

Prosimo, da svojo prijavnico pošljete pristojni tematski koordinacijski točki (TCP) do 2. 10. 2023, do 23:59!

Vse pomembne informacije boste našli na https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

7.3. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

7.4. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

7.6. Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE

Predmet javnega poziva je sofinanciranje standardnih projektov ukrepov (Standard Action Projects, SAP), ki bodo odobreni v okviru podprograma Narava in biotska raznovrstnost (LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity) na razpisu Evropske komisije za leto 2023.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

8. Vlada RS

8.1. 72. in 73. redna seja

 • Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023

Vlada je na seji 21. septembra 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023, s katerim je na podlagi predhodne ocene škode dodelila predplačila 117 občinam. Za izvedbo Predhodnega programa so zagotovljena sredstva državnega proračuna v skupni višini 222 milijonov evrov.

Z namenom zagotovitve transparentnosti in sledljivosti porabe dodeljenih sredstev bo Ministrstvo za naravne vire in prostor po dogovoru z Ministrstvom za finance v okviru Načrta razvojnih programov (NRP) oblikovalo in odprlo 117 projektov (torej za 117 občin), kar bo omogočalo sklenitev pogodb s posameznimi občinami za nakazilo predplačila. Postopki so v teku, nakazila bodo predvidoma izvedena najpozneje v petih tednih.

Predplačila so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov, navedenih v predhodnem programu. Med upravičene stroške tako sodijo izdelava potrebne projektne dokumentacije, izvedba gradbenih del, izvajanje gradbenega nadzora, plačilo stroškov začasnih nastanitev izseljenih prebivalcev (razen če je občina te stroške že uveljavljala na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter plačilo DDV.

Občine morajo v roku 12 mesecev po sklenitvi pogodbe o predplačilu podati poročilo o porabi prejetih sredstev.

 • Vlada o izplačilu intervencijskih stroškov in ocenah škode ob poplavah

Vlada je sprejela informacijo o aktivnostih, ki se nanašajo na določitev in izplačilo intervencijskih stroškov ter na ocenjevanje neposredne škode v aplikaciji Ajda.

V neurjih in poplavah, ki so Slovenijo prizadele maja, julija in avgusta letos so imele občine, gasilske enote ter druge sile zaščite in reševanja skupaj za 120.154.395 EUR intervencijskih stroškov, od tega ob neurjih in poplavah, ki so Slovenijo prizadele s 4. avgustom, občine za 94.952.956 EUR ter sile zaščite in reševanja, vključno z gasilskimi enotami, za 11.412.695 EUR intervencijskih stroškov.

Uprava za zaščito in reševanje je intervencijske stroške občinam za neurja, poplave in zemeljske plazove, ki so se zgodili med 16. in 23. majem ter 12. in 13. julija letos že izplačala, in sicer v skupni višini 4.170.253 EUR. V četrtek, 28. avgusta, bo realiziranih 125 od skupno 144 zahtevkov občin za povračilo intervencijskih stroškov ob neurjih med 17. in 25. julijem letos, in sicer v skupni višini 4.325.152 EUR (intervencijski stroški občin so skupaj znašali nekaj več kot 5,5 milijona EUR).

Do konca tega tedna bo pripravljena tudi pogodba z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, na podlagi katere jim bo za intervencije 12. in 13. julija letos ter med 12. julijem in 3. avgustom letos skupaj povrnjenih 2.605.099 EUR stroškov, za intervencije med 4. in 31. avgustom letos pa 10.694.539 EUR. Pogodba o povračilu intervencijskih stroškov silam zaščite in reševanja, nastalih med 4. in 31. avgustom letos, ki skupaj znašajo 718.156 EUR, bo njihovim krovnim organizacijam posredovana do konca tega tedna.

Občine morajo zahtevke za povračilo intervencijskih stroškov, nastalih med 4. in 31. avgustom – ti skupaj znašajo 94.952.956 EUR, oddati najpozneje do 6. oktobra letos.

Informacija, ki jo je sprejela vlada, vključuje tudi poročilo o vnosu neposredne škode ob poplavah v začetku avgusta letos v aplikacijo Ajda. 173 občin je škodo v aplikacijo vnašalo do 22. septembra letos, skupaj 23.812 vnosov pa je zaradi številnih ukrepov in sodelovanja vseh deležnikov potekalo tekoče in pravočasno.

Skupaj zabeležena škoda v aplikaciji znaša 2.514.017.905,75 EUR. Največ, in sicer za več kot 1,3 milijarde EUR, je je bilo na področju voda. Na več kot 12.000 stanovanjskih in javnih zgradbah ter gospodarskih in drugih objektih je bila zabeležena škoda v višini skoraj 500 milijonov EUR.

Podatki v aplikaciji pregledujejo regijske komisije, ki bodo oktobra letos pripravile končno oceno. Družba SODO podatke za obračun nižjih stroškov elektrike za prizadete ob avgustovskih poplavah, že ima, do konca tedna pa bo imelo podatke o neposredni škodi tudi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj s ciljem priprave vloge za Solidarnostni sklad EU.

 • Priprava vloge za sredstva Solidarnostnega sklada EU

Vlada se je seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU. Takoj po naravni nesreči je vlada ustanovila medresorsko delovno skupino za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada EU, ki jo vodi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Delovna skupina se je v širši sestavi sestala trikrat. Medresorska delovna skupina se je na svojem zadnjem sestanku, 5. 9.,  strinjala, da se za celovito in hitro ceno škode za vključitev v vlogo za Solidarnostni sklad EU uporabi metodologija PDNA (angleško Post-Disaster Needs Assessment), ki nadgrajuje nacionalne metodologije za ocenjevanje škode, ter da se določi nosilce za oceno škode za posamezne kategorije.

V celotnem procesu Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ohranja tesno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, predstavniki Svetovne banke in Evropske banke za raziskave in razvoj. Rok za oddajo vloge na Evropsko komisijo je 12 tednov od nastanka dogodka, to je 27. 10. 2023.

 • Vlada potrdila proračuna za leti 2024 in 2025, v ospredju obnova po poplavah

V predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2024 je načrtovanih 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj bo tako po načrtih znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 3,3 odstotka BDP.

V predlogu državnega proračuna za leto 2025 pa je načrtovanih 14,56 milijarde evrov prihodkov in 15,82 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj je načrtovan v višini 1,26 milijarde evrov oziroma 1,8 odstotka BDP.

Vlada je določila tudi besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025. Ta med drugim določa letni dodatek za upokojence za leto 2024. Tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku do 650 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 460 evrov, prejemnikom pokojnin od 650,01 evra do 780 evrov pa v višini 320 evrov. Prejemniki pokojnin med 780,01 evra in 920 evrov bodo prejeli 260 evrov dodatka, tisti s pokojnino med 920,01 evra in 1.110 evri pa 210 evrov. Tisti, ki prejemajo pokojnino, višjo od 1.110 evrov, bodo letni dodatek prejeli v višini 150 evrov.

Z zakonom o izvrševanju proračunov se določa tudi obseg zadolževanja državnega proračuna za prihodnji dve leti, in sicer se ta lahko v letu 2024 zadolži za največ 4,66 milijarde evrov, v letu 2025 pa za 4,35 milijarde evrov. Določa se tudi povprečnina za občine, in sicer v višini 700 evrov za obe leti. Višina povprečnine bo v primeru doseženega dogovora z občinami v Državnem zboru spremenjena z amandmajem. Vlada je določila tudi dokončen predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2022.

 • Spremembe javnofinančnega okvira za obdobje od 2022 do 2024

Vlada je potrdila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.

Z potrjenimi spremembami odloka se bodo za leto 2023 povečale zgornje meje izdatkov, in sicer se bo:

 • za sektor država zgornja meja povečala za 445 milijonov evrov na 30,50 milijarde evrov (primanjkljaj pa se bo znižal s 5 odstotkov na 4,5 odstotka BDP)
 • za lokalne enote sektorja država za 195 milijonov evrov na 3,15 milijarde evrov (izravnan saldo pa se spremeni v presežek v višini 0,2 odstotka BDP)
 • za pokojninsko blagajno za 50 milijonov evrov na 7,12 milijarde evrov (uravnotežen saldo)
 • za zdravstveno blagajno za 90 milijonov evrov na 4,43 milijarde evrov (uravnotežen saldo)

 

 • Spremembe javnofinančnega okvira za obdobje od 2024 do 2026

Vlada je z namenom zagotavljanja ustreznega obsega izdatkov po poplavah in plazovih, ki se odraža tudi v predlogu sprememb proračuna za leto 2024, potrdila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026. S spremembami odloka se bodo za leto 2024 povečale zgornje meje izdatkov, in sicer se bo:

 • za sektor država povečala za 1,49 milijarde evrov na 32,16 milijarde evrov (primanjkljaj se spremeni z 2,8 odstotka na 3,8 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP))
 • za državni proračun za 955 milijonov evrov na 16,23 milijarde evrov (primanjkljaj se spremeni z 2,3 odstotka na 3,3 odstotka BDP)
 • za lokalne enote sektorja država za 210 milijonov evrov na 3,20 milijarde evrov (uravnotežen saldo)
 • za zdravstveno blagajno za 350 milijonov evrov na 5,35 milijarde evrov (uravnotežen saldo)

 

 • Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »Prehitimo potres«

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »Prehitimo potres« in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Resolucija oblikuje aktivno politiko krepitve potresne varnosti stavbnega fonda v Republiki Sloveniji, s katero država prispeva k manjšim posledicam v primeru potresa. Resolucija predstavlja osnovni instrument za postopno utrjevanje stavbnega fonda, saj se do sedaj v krepitev potresne odpornosti stavbnega fonda ni vlagalo večjih finančnih sredstev. Izjema je Posočje, kjer je šlo za odpravo škode in popravilo ter ojačitev poškodovanih objektov po potresu.

 • Dopolnitev Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele RS avgusta 2023

Zaradi posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo, je bilo s Sklepom o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 določeno, da se takšne zavezance oprosti plačila upravne takse za zamenjavo ali nadomestitev določenih javnih listin, za dokumente v zvezi z odjavo orožja, določene dokumente na področju trošarin in davka na dodano vrednost ter dokumentov v zvezi z urejanjem javnih cest.

Na pobudo Ministrstva za solidarno prihodnost se izjeme za oprostitev plačila upravnih taks razširjajo na dokumente v zvezi z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem na podlagi  Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Zakon je namreč predvidel poseben postopek za dodelitev neprofitnega stanovanja, če so bile zaradi poplav in plazov stanovanjske enote, v katerih so ob naravni nesreči osebe dejansko prebivale, trajno ali huje poškodovane, če bi bil za obnovo stanovanjske enote ali ponovno vselitev potreben daljši čas in če prosilec ali oseba, s katero živi v skupnem gospodinjstvu, nima v lasti oziroma solasti druge nepremičnine, v kateri bi lahko prebivala.

Brez dopolnitve sklepa bi upravičenci morali plačati upravno takso, kar glede na okoliščine konkretne zadeve ni primerno.

Tistim, ki so upravno takso že plačali, se ta vrne po uradni dolžnosti. Enako tudi upravičencem, za katere je bil postopek za dodelitev neprofitnega stanovanja začet pred uveljavitvijo interventnega zakona, vendar bo končan po tem zakonu.

 • Analiza plač v javnem sektorju za leto 2022

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2022 in poročilo posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Analiza med drugim ugotavlja zmanjšanje mase bruto plač za leto 2022 glede na leto 2021, na kar je pomembno vplivalo zmanjšanje izplačil dodatkov povezanih s pojavom epidemije covid-19; povečanje povprečnega števila zaposlenih za 1,2 %; povišanje izplačil za delovno uspešnost (vse vrste) v celotnem javnem sektorju za 10,3 %.

 • Vlada zagotovila sredstva za interventne ukrepe na cestni infrastrukturi

Vlada je Direkciji za infrastrukturo zagotovila sredstva sklada proračunske rezerve v skupni višini 6 milijonov evrov za izvedbo interventnih ukrepov na cestni infrastrukturi, ki so potrebni zaradi odprave posledic neurij v času do začetka avgusta 2023. Sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na cestni infrastrukturi zaradi neurij, ki so se zgodila do avgusta 2023, so razdeljena med koncesijska območja, in sicer:

– za koncesijsko območje Celje 784.660 evrov,

– za koncesijsko območje Nova Gorica 474.900 evrov,

– za koncesijsko območje Kranj 424.059 evrov,

– za koncesijsko območje Ljubljana 1.080.210 evrov,

– za koncesijsko območje Maribor 1.137.362 evrov,

– za koncesijsko območje Murska Sobota 146.331 evrov,

– za koncesijsko območje Novo mesto 1.806.587 evrov,

– za koncesijsko območje Ptuj 145.888 evrov.

(Vir: Vlada RS, al)

9. Novice drugih

9.1. Javna razprava na temo obmejnih problemskih območij

V sredo, 27. septembra 2023, je v prostorih Gradu Rajhenburg v Brestanici potekala druga javna razprava v okviru priprave predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Tokratna razprava je bila posvečena obmejnim in drugim problemskim območjem ter programu razvojnih spodbud za zagotavljanje enakomerne regionalne rasti, opredelitvi ter financiranju teh območij.

V uvodnem nagovoru je predstavnik Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Franc Trček, poudaril pomen odprte razprave o tem, ali so problemska območja res omejena zgolj na meje države. Po njegovem mnenju se težave pojavljajo tudi na drugih območjih v državi, zato je pozval k razpravi in podajanju predlogov. Po obstoječi zakonodaji se na seznam obmejnih problemskih območij (OPO) trenutno uvršča 86 občin.

Metka Šošterič iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je predstavila trenutno veljavno zakonodajo na področju obmejnih problemskih območij ter spodbude za ta območja. Dr. Janez Nared iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je v nadaljevanju predstavil študijo o obmejnih problemskih območjih, pri čemer je izpostavil 3 ključne kriterije: delovna mesta, dostopnost povezav in storitev, ki so odločilni za poselitev in preprečitev izseljevanja.

Župan občine Podlesnik, mag. Sebastian Toplak, je nadalje opozoril na trende, značilne za obmejno območje Haloz: upad prebivalstva, staranje prebivalstva, prisotnost hribovitih predelov ter stanje cestne infrastrukture. Prav tako je izpostavil prilagoditve razpisnih pogojev v zadnjem letu, ki omogočajo uspešno kandidiranje za razvojne projekte, ter predstavil predloge in pobude za razvoj obmejnih problemskih območij.

V prihodnje nas čakajo še nadaljnje javne razprave, osredotočene na specifične vsebinske sklope, s ciljem pridobiti predloge za spremembe zakona od različnih ciljnih skupin in slišati stališča deležnikov iz različnih regij. Na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) si prizadevamo za čim širšo javno razpravo, ki bo vključila vse relevantne deležnike. Sprememba zakona naj bi šla nato v zakonodajno proceduro drugo leto.  Namen sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je celovito obravnavati izzive, s katerimi se soočajo teritorialno zaokrožena območja, vključno z virom financiranja in povečano vključenostjo deležnikov.

9.2. Naložbe v ljudi, planet in blaginjo: Obeležili svetovni dan turizma 2023

Na Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. septembra, je bila letos izpostavljena tema “Turizem in zelene naložbe”. S tem je poudarjena ključna vloga turizma pri spodbujanju trajnostne rasti in gospodarskega razvoja ter se krepi globalna prizadevanja za gradnjo trajnostne in pravičnejše prihodnosti v skladu z Agendo za trajnostni razvoj 2030 ter cilji trajnostnega razvoja.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Slovenska turistična organizacija sta v sodelovanju z destinacijo Kamnik pred svetovnim dnevom turizma pripravila novinarsko konferenco, na kateri so predstavniki nekaterih ključnih institucij iz panoge danes izpostavili aktualno stanje v slovenskem turizmu s poudarkom na trajnosti in zelenih naložbah.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

9.3. Objavljen je natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije za leto 2023 pod geslom »Pogumno v prihodnost«

Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung), katere članica je tudi Slovenija, vsaki dve leti razpisuje natečaj za evropsko nagrado za razvoj podeželja. Skladno s tem Slovenija objavi nacionalni natečaj. Skupnost izbrana na nacionalnem natečaju državo zastopal na evropski ravni – tokrat na 18. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi v letu 2024. Koordinacijo nacionalnega natečaja je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zaupalo Društvu za razvoj slovenskega podeželja.
Pozivajo podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se prijavijo na natečaj, predvsem tiste, ki:
– se odzivajo na aktualne izzive njihovega življenjskega okolja s trajnostnimi, inovativnimi in medsebojno povezanimi projekti ter tako spodbujajo celovite razvojne procese,
– si prizadevajo v lokalne dogodke vključevati različne skupine prebivalcev in na ta način dobijo različne perspektive, širši horizont in bolj raznolike ideje in
– se zavedajo pomena in potrebe povezovanja in temeljijo na mrežah, kot tudi na občinskih in regionalnih združenjih.

Več o natečaju na www.drustvo-podezelje.si in www.skp.si. Rok prijave je 25. 10. 2023.

9.4. Četrti mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani

Z ukrepi za preprečevanje odpadne hrane se borimo proti podnebnim spremembam, zagotavljamo več živil za prehrano ljudi ter nenazadnje privarčujemo denar. Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je z akcijskim načrtom medsektorsko povezalo in vzpostavilo sodelovanje celotne verige preskrbe s hrano na vseh ravneh. Zmanjšanje odpadne hrane je namreč naloga vsakega izmed nas.

Akcijski načrt vključuje 57 konkretnih ukrepov za preprečevanje nastajanja izgub hrane, presežkov hrane in odpadne hrane pri proizvodnji, distribuciji, strežbi hrane, prodaji ter potrošnji. Preprečevanje nastajanja izgub hrane in odpadne hrane se bo izvajalo z optimizacijo zalog, primerno tehnologijo, spremljanjem količin odpadne hrane ter ozaveščanjem. Zmanjšanje količin odpadne hrane pa s prerazporejanjem in uporabo presežkov hrane. Akcijski načrt vključuje tudi nekatere ukrepe za izboljšanje ustreznega ravnanja z odpadno hrano.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

9.5. Prenovljena stran mesta.si

Predstavljamo vam prenovljeno spletno stran mesta.si. Na spletni strani bodo zbrane informacije evropskih programov na temo urbane politike, med drugim programov URBACT, Evropske pobude za mesta (EUI) in ESPON. Ob tem lahko na spletni strani najdete tudi novice o delu Direktorata za graditev in prostor Ministrstva za naravne vire in prostor na področju urbanega razvoja in projektnih partnerjev IPoP – Inštituta za politike prostora ter Skupnosti občin Slovenije.

Prenovljena spletna stran je uporabnikom bolj prijazna in bolj pregledna. Njen namen je na enem mestu in v slovenščini zbrati zgoraj navedene novice, ki so bile do zdaj razkropljene po različnih spletnih platformah.

Če želite biti na tekočem z novicami, razpisi in dogodki, vabljeni, da se prijavite na novičnik!

Spletno stran podpira tudi novičnik. S prijavo boste lahko v svoj e-poštni nabiralnik vsak mesec prejeli aktualne novice o razpisih, dogodkih in druge novice in članke z različnih področij urbanega razvoja. Na novičnik se lahko prijavite na spletni strani (desno).

Kmalu na voljo tudi gradiva

Na spletni strani je objavljen tudi nabor gradiv, ki lahko koristijo občinam in drugim akterjem na področju urbane politike. Gre za različne strateške dokumente za urbani razvoj, kot tudi za smernice in priročnike s različnih področij urbanih politik. Nabor bomo sproti dopolnjevali.

Vabljeni k ogledu spletne strani in prijavi na novičnik: https://mesta.si/

Spletna stran mesta.si je nastaja kot del projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije. Na spletni strani mesta.si izražena stališča ne predstavljajo nujno uradnih stališč Ministrstva za naravne vire in prostor.

9.6. Obvestilo o zaključku programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023

Stanovanjski sklad RS, javni sklad obvešča, da je  Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 z dnem 15. 9. 2023 zaključen, saj so bila s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena – razpoložljiva finančna sredstva.

Predvidoma bo še v letošnjem letu objavljen nov namenski razpis/program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj za leti 2024 in 2025. Program bo po sprejemu objavljen na njihovi spletni strani in tudi v Uradnem listu RS, zato vas vabijo, da redno spremljate objave na njihovi  spletni strani.

Dopis vam je na voljo TUKAJ.

9.7. Mesto kratkih poti – vse dosegljivo v 15 minutah

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo Slovenije in Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) organiziral okroglo mizo in predavanje o mestu kratkih poti.

Koncept mesta kratkih poti temelji na ustvarjanju naselij, mest in mestnih območij, kjer so vse bistvene potrebe stanovalcev zlahka dosegljive v 15 minutah peš ali s kolesom. Gre za poskus transformacije avtomobilsko usmerjenih urbanih območij s kombinacijo uporabe klasičnih orodij prostorskega in prometnega načrtovanja ter novejših orodij, načrtovanja digitalne dostopnosti.

Na okrogli mizi so med panelisti sodelovali predavatelj Carl Moreno, raziskovalec Luka Mladenovič, podžupan Rok Žnidaršič,  predavateljica Polona Filipič in Blanka Bartol iz MNVP.

Med temami so bile izpostavljene mobilnostne potrebe različnih vrst območij, urbanih in podeželskih območij, ki potrebujejo pristop po meri. Posebej je bila omenjena mešana raba, s katero se lahko zagotovi bolj racionalno rabo mestnega prostora in stavb, pa čemer lahko veliko prispevajo tudi poslovni subjekti v mestu, če svoje vloge ne gradijo izključno na pridobitnosti.  Pri urejanju in razvoju naselij, ki je naloga lokalnega prostorskega načrtovanja – lokalnih skupnosti (občin), so te razpete med želje prebivalstva, investitorjev, usmeritve različnih državnih nosilcev urejanja prostora ter lastne finančne in človeške kapacitete. Mesta so generatorji mnogih problemov, a tudi dobrih rešitev zanje.

Ministrstvo  za naravne vire in prostor in Urbanistični inštitut  Republike Slovenije sta pripravila publikacijo Udobna mesta, ki daje vrsto napotkov načrtovalcem, urbanistom in odločevalcem o tem, kako omogočiti pozitivne izbire, ki bi vodile do kakovosti in privlačnosti življenja v mestih. Pomembni pa so tudi  zgledi in izmenjave med mesti kot na primer slovenska pobuda Mesta mestom, ki so lahko odlična spodbuda za oblikovanje prilagojenih lokalnih rešitev.