Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Občina Trebnje nova občina članica SOS

Občina Trebnje je postala 183. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina Trebnje se razprostira na dobrih 163 kvadratnih kilometrih, katerim posebni pečat daje 11.995 prebivalcev, ki živijo v 131 naseljih in 12 krajevnih skupnostih.

Županja Občine Trebnje je Mateja Povhe.

Trebnje, prijetno mesto v osrednji Sloveniji, stoji na prostoru, kjer je bila nekoč pomembna rimska naselbina Praetorium Latobicorum. Tu se vam ponuja veliko priložnosti za sprostitev in nove dogodivščine. Mesto je danes znano predvsem po Galeriji likovnih samorastnikov, v bližnji okolici pa se lahko podate na pohod po vinskih goricah ali na obisk katere izmed turističnih kmetij. Ogleda vredni so še župnijska cerkev, muzej na prostem Jurjeva domačija, Baragova rojstna hiša, reka Temenica in obeležje 15. poldnevnika. 

V občini Trebnje lahko najdete mnogokateri skriti biser, ki ga je vredno odkriti in obiskati, saj tamkajšnje kraje prepredajo številne kulturne in arhitekturne znamenitosti, etnološke posebnosti in čudovita narava, na poseben način pa so jih zaznamovale tudi določene pomembne osebnosti.

Občani občine Trebnje zase pravijo, da so vedno nasmejani, prijazni in zgovorni, saj jih navdihujejo lepi razgledi z dolenjskih gričkov, preplet vonja gozdov, travnikov in vinogradov ter bogata kultura in zgodovina z značilnimi kmečkimi hišami, cerkvami in gradovi.

1.2. Na sestanku z GZS glede učinkovitejšega sodelovanja za pospešen gospodarski razvoj občin in regij

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto in Nejc Smole, župan Občine Medvode sta se v torek, 12. 12. 2023 udeležila sestanka z Vesno Nahtigal, generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije. Osrednja tema sestanka je bila sodelovanje GZS in regionalnih zbornic z občinami za doseganje bolj konkurenčnega poslovnega okolja in doseganje ciljev občin na nacionalni (vladni) ravni ter vzajemno kreiranje lokalnih/regionalnih vsebin za pospešen gospodarski razvoj občin in regij.

Sestanek je bil ocenjen kot izjemno konstruktiven in koristen. GZS kot reprezentativna predstavnica slovenskega gospodarstva in krovne predstavniške organizacije slovenskih občin si delimo številne cilje, ki so v obojestranskem interesu in so usmerjeni v razvoj gospodarstva v lokalnih okoljih kot ključnega gradnika skladnega regionalnega razvoja.

Na sestanku so bila opredeljena nekatera krovna področja, v okviru katerih bi se lahko v nadaljevanju opredelili skupni cilji in aktivnosti za njihovo dosego. S skupnim delom se bo nadaljevalo v začetku prihodnjega leta.

1.3. SOS nasprotuje smernici, ki preprečuje sklenitev pogodbe za programe z manj kot 0,2 tima

V skupnosti občin Slovenije ostro nasprotujemo Usmeritvam zdravstvene politike za leto 2024 – 2025 v tretjem poglavju, kjer določajo smernico, po kateri ZZZS ne more skleniti pogodbe z izvajalcem za program, kjer ima izvajalec manj kot 0,2 tima.

Glede na to, da v smernici ni določeno, da se takšni programi prenesejo na druge izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo program z večjim timom, ocenjujemo, da bo to povzročilo zmanjšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in posledično podaljšanje čakalnih dob, kar je alarmantno. O omenjeni tematiki je govorilo tudi Predsedstvo SOS na svoji 3. redni seji v Medvodah, 7. decembra. Županje in župani so to potezo ocenili kot nov nedopusten korak k centralizaciji države in k varčevanju na plečih najranljivejših skupin ljudi, ki ne bivajo v velikih centrih in že tako težje dostopajo do javnih storitev.

V Skupnosti občin Slovenije smo prepričani, da bi z veljavnostjo omenjene smernice nedopustno ogrozili dostopnost, enakost in univerzalnost zdravstvenih storitev za zavarovane osebe, državljane oz. občanke in občane. Zato smo pristojno ministrstvo pozvali, da naj dotično smernico umaknejo oziroma naj se v skladu s sprejeto smernico s soglasjem izvajalcev zagotovi program v obsegu 0,2 tima s širitvijo programa ali možnostjo prestrukturiranj znotraj obstoječih pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS

1.4. Pojasnilo občinam glede preverjanja avtentičnosti osebe oziroma elektronskega naslova (e-pošta)

Skupnost občin je pred kratkim naslovila občina članica in sicer zaradi sumničavosti prošnje glede posredovanja podatkov o zadnjih petih oddanih javnih in evidenčnih naročilih za investicijsko dokumentacijo. Kot so navedli, so bili dodatno naprošeni za posredovanje zadnjih desetih sklepov o potrditvi investicijskih dokumentov.

SOS je k pojasnilu pozval Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in Ministrstvo za javno upravo (MJU) ter jih pri tem povprašal, kako naj občine v tem konkretnem in podobnih primerih postopajo.

Na SI-CERT so pojasnili, da gre v navedenem primeru najverjetneje za legitimno zahtevo dostopa do informacij po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Pri tem poudarjajo, da niso pravni strokovnjaki, zato priporočajo, da se naj glede te zahteve občine posvetujejo s svojo pravno službo.

S strani MJU pa smo prejeli dve pojasnili. Prvo pojasnilo se nanaša na dejstvo, kako naj občine postopajo v primerih, kadar obstaja dvom glede avtentičnosti osebe oziroma elektronskega naslova (tukaj), drugo pa, kako naj se sprašujoča občina odzove na konkreten primer (tukaj).

1.5. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.1. Pojasnilo in priporočilo glede odmere komunalnega prispevka zaradi zadržanja izvrševanja 146. člena GZ-1

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v zadnjem času prejelo vprašanja s strani občin, kako postopati pri odmeri komunalnega prispevka za objekte daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, zaradi začasnega zadržanja izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona1. Z namenom, da se ta problematika razjasni, ministrstvo izdaja naslednje pojasnilo in priporočilo vsem občinam:

2.2. Nova verzija Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je objavilo novo verzijo Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Ta tehnična pravila podrobno urejajo digitalno obliko:

 • Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
 • akcijskih programov za izvajanje Strategije,
 • regionalnega prostorskega plana  in
 • občinskega prostorskega plana.

Na spletu MNVP so objavljena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

2.3. Analiza zaključnih računov občinskih proračunov

S strani Ministrstva za finance smo prejeli Analizo zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2022. Iz analize izhaja, da občine zaključne račune še vedno pripravljate na različnih strokovnih in kakovostnih ravneh, zato vam z namenom čim bolj poenotenega pristopa občin pri pripravi zaključnih računov Ministrstvo predlaga, da se z analizo seznanite in usmeritve upoštevate pri pripravi svojih zaključnih računov v prihodnje.

Analiza-ZR-obcin-2022_kPrenos

2.4. Predlog pravilnika o določitvi kriterijev za status nevladnih organizacij v javnem interesu

Ministrstvo za kulturo je dalo v javno obravnavo predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Pravilnik podrobneje določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in bo nudil ustrezno pravno podlago za podeljevanje omenjenega statusa na področju kulture. Ministrstvo za kulturo je pri pripravi predloga novega pravilnika upoštevalo različne pobude, ki so jih nanj naslovili zagovorniške organizacije, društva, posamezniki in posameznice.

Občine članice SOS lahko svoje predloge, pripombe in mnenja pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, vključno do 19. decembra 2023.

2.5. Predlog uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nas je obvestilo, da je na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki določa enkratno nadomestilo občinam za spodbujanje priključevanja vetrnih proizvodnih naprav. Do predloga uredbe dostopate TUKAJ.

Kot navajajo, lahko skladno z 71. členom ZUNPEOVE vlada za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena nova vetrna proizvodna naprava. Vlada podrobneje predpiše višino in plačevanje enkratnega nadomestila nadomestila z uredbo.

Morebitne komentarje lahko v obliki predlogov in obrazložitev posredujete v tej preglednici do 20.12.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

2.6. Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta RS za obdobje 2023–2027

MKGP je dalo v javno obravnavo predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027. Čim hitrejši pregled tega predloga uredbe je ključen za pravočasno objavo javnih razpisov.

Vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog nam lahko pošljete do petka, 22. 12. 2023 do 11. ure na elektronski naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

2.7. Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028

Skupnost občin Slovenije je v pregled in obravnavo prejela predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028. Vaše predloge in pripombe posredujte do 0.11.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Prosimo vas, da posebno pozornost namenite poglavju Varnost v lokalnih skupnostih, v karerem se kot ključna prednostna naloga države ugotavlja varnost v lokalnem okolji. Prav tako je izpostavljeno sodelovanje med različnimi deležniki (policija, občine, Univerzo v Mariboru Fakulteto za varnostne vede, redarstvi…).

S strani Skupnosti občin Slovenije bi želeli izpostaviti, da je neprimerno, da med katerimi ni (kazalnikov za: sodelovanje med organi in službami, smanjšanja kršitev javnega reda in miru, zmanjšanje kaznivih dejanj, manj prometnih nesreč, kazalnikov izboljšanja varnosti v lokalnem okolji idt.), temveč so med kazalniki merjenja uspešnosti varnosti v lokalnih skupnosti kazalniki,

 • število izvedenih usposabljanj in število usposobljenih strateških analitikov na regionalni ravni;
 • zaposlovanje novih analitikov s specialističnimi veščinami, iz področja predikativne analitike in obdelave velikih količin podatkov;
 • nabavljena specialistična analitična orodja in platforme, ki omogočajo policiji zgodnje identificiranje potencialnih varnostnih tveganj in problemov;
 • število izvedenih varnostnih analiz na regionalni ravni.

Prav tako bi želeli izpostaviti, da je na prvem mestu med sodelujočimi Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, medtem ko so občine in občinska redarstva naknadno navedena. Prepričani smo, da so občine in občinska redarstva ključna za zagotavljanje varnosti v lokalnem okolju, zato morajo biti prva navedena.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj Prenos

2.9. Predlog energetskega zakona (EZ-2)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski proceduri Predlog energetskega zakona (EZ-2). Predlog zakona prenavlja koncept načrtovanja razogljičenja na lokalni ravni – občine bodo morale pripraviti in sprejeti načrte za opuščanje rabe fosilnih goriv za ogrevanje, sprejeti bodo morale cilje na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, načrtovati bodo morale energetske skupnosti za obvladovanje energetske revščine na svojem območju. Lokalni energetski koncepti bodo digitalizirani, da bo lažje sproti spremljati napredek.

Z določbami o prednostni rabi virov energije in energentov želi država spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v stavbah ter napravah, kar bi imelo pomemben vpliv na zmanjšanje onesnaževanja in naše odvisnosti od fosilnih goriv, kar je ključno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in zmanjšanje vpliva na okolje. S temi ukrepi bodo lokalne skupnosti v okviru svojih možnosti aktivno prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivanja in zdravja prebivalcev.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge in pripombe posredujete v obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 5. 1. 2024.

2.12. Zakon o medijih v javni razpravi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog novega Zakona o medijih. Glavni načeli zakona sta zagotavljanje pravice do celovite obveščenosti ter spodbujanje medijske raznolikosti.

Novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o medijih:

 • predlog širi definicijo medija;
 • opredeljuje politično in državno oglaševanje;
 • izdajateljem, novinarjem in urednikom nalaga razkritje konflikta interesov;
 • uvaja delež slovenske glasbe v slovenskem jeziku za radijske in televizijske programe;
 • prenovljen razvid medijev, v katerem se bodo podatki o izdajateljih samodejno osveževali iz različnih baz podatkov. V digitaliziranem medijskem razvidu bo mogoče spremljati osvežene podatke o medijih, njihovih dejanskih lastnikih, prejetih javnih sredstvih in državnem oglaševanju;
 • letne medijske izdatke bodo po predlogu Zakona o medijih sporočale tudi občine;
 • novo in široko opredelitev državnih pomoči medijem ter pravne podlage za širok nabor državnih pomoči medijem, ki po veljavnem Zakonu o medijih ni možen;
 • spreminja se tudi postopek za priglasitev in presojo koncentracij;
 • nacionalni svet za medije, ki bo poleg drugih nalog skrbel za izvajanje rednega letnega monitoringa medijskega pluralizma;
 • postopkovne določbe in ukrep umika vsebine na področju sovražnega govora;
 • nove omejitve pri oglaševanju in umeščanju izdelkov;
 • obvezno označevanje uporabe generativne umetne inteligence v medijih.

Do predloga zakona lahko dostopate tukaj.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb je do 29.1. 2024 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

2.13. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

2.14. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3. Dogodki SOS

3.1. 21.12.2023. / Spletno / Povezani v prostovoljstvu – predstavitev spletnega brskalnika prostovoljcev za občine

Vabimo vas na kratek spletni dogodek Povezani v prostovoljstvu, ki ga organiziramo v sodelovanju s Slovensko filantropijo in bo 21. 12. 2023 od 10. do 11. ure potekal na spletni platformi Zoom. Uvodni govorec bo predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Vladimir Prebilič.

Seznanili vas bomo z novostmi, saj so se osrednjemu portalu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prostovoljstvo.org v letu 2023 pridružili še lokalna brskalnika (mb.prostovoljstvo.org in nm.prostovoljstvo.org) ter spletna aplikacija za vodenje evidenc prostovoljcev.

Kaj prinaša lokalni brskalnik za občine?

 • Občinsko Posredovalnico prostovoljskih del
 • Iskalnik prostovoljskih organizacij/organizacij s prostovoljskim programom v občini.
 • Registracijo potencialnih prostovoljcev, ki na svoj mail prejemajo obvestila o delih glede na njihov interes.
 • Vse informacije o prostovoljstvu na enem mestu (zakonodaja, izobraževanja, novice, dogodke…).
 • Navdihujoče zgodbe prostovoljcev_k.
 • Ideje za prostovoljsko udejstvovanje.
 • Nove prostovoljke_ce.
 • Boljšo vidnost in preglednost prostovoljskih organizacij v občini.

Kaj prinaša spletna aplikacija za vodenje evidenc vašim občanom in prostovoljskim organizacijam?

 • vnos in obdelavo podatkov o prostovoljcih_kah in prostovoljskih urah.
 • možnost vnos podatkov s strani prostovoljk_cev.
 • enostavnejšo koordinacijo večjega števila prostovoljk_cev.

Prijavite se na povezavi: TUKAJ

3.2. 5.01.2024. / Spletno / Zasebno: ODPRTI DIALOGI – Pogovor s Štefko Korade Purg o odprtih vprašanjih in dilemah občin glede uslužbenskega sistema

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Drugi tovrstni dogodek bo posvečen širšemu delovanju uslužbenskega sistema in zaposlovanju javnih uslužbencev v občinskih upravah. Sporočamo, da bo naša gostja in strokovnjakinja na tem področju Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Na dogodku bo gostja odgovarjala predvsem na vnaprej zastavljena vprašanja in z vami razpravljala o vprašanjih in dilemah glede sistemizacij delovnih mest, sklenitvah delovnih razmerij, ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev, povračilih stroškov itd.

Vabimo vas, da ob prijavi v prijavnico zapišete tudi vaša vprašanja za gostjo!

3.4. 24.01.2024. / Spletno / Uporaba umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov, saj je le-ta vedno bolj prisotna v našem poslovnem in osebnem življenju.

Na izobraževanju bodo sodelovali dr. Sašo Karakatić (Inštitut za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI), mag. Samo Zorc (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) in  Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) naslednjimi temami:

– »demistifikacija« uporabe UI v lokalni samoupravi, kateri sistemi UI so na voljo in njihova uporaba, konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje,

– politika in regulativa na področju UI – kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin, kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin,

aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialni viri financiranja.

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na izobraževanje so obvezne (število mest je omejeno), saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

4. Povpraševanja

5. Dogodki drugih

5.1. 18. 12. / Predavanje: "URBANITE – predstavitev projekta H2020 za pametna mesta"

Sodelavci Instituta “Jožef Stefan” vas vabijo na predstavitev rezultatov enega največjih projektov pametnih mest v okviru programa H2020 Evropske unije.

Dogodek bo potekal v ponedeljek, 18. decembra 2023, s pričetkom ob 14:00 uri, v veliki predavalnici Instituta “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, Ljubljana in na spletni povezavi
https://zoom.us/j/91600200716.

Osrednja tema predstavitve bo sistem URBANITE, ki predstavlja odprtokodno rešitev, primerno za obravnavo številnih prometnih izzivov v Sloveniji, vključno z ureditvijo cestnega prometa v mestnih okoljih. Kot eden desetih največjih raziskovalnih projektov na svetu se zdi smotrno, da bi ta odprtokodni sistem (ni stroškov uporabe) uporabila vsa slovenska mesta, saj je promet v Sloveniji daleč od optimalnega, ali pa se vsaj seznanila s tem, katere novosti sistem uvaja.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

Veselijo se konstruktivnega dialoga o prihodnosti pametnih mest v Sloveniji.

5.2. 19. 12. / Spletni seminar o uvajanju tehnologije Gov-Tech in umetne inteligence v vladi

NALAS – Network of Associations of Local Authorities of South East Europe vas vabi na spletni seminar o uvajanju tehnologije Gov-Tech in umetne inteligence v vlado vam je na voljo TUKAJ.

Platforma: MS TEAMS, povezava: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM5MjM0ZTUtNzI5Yi00YWQ3LWFlZWUtOWVmNjQ5ZmUzMzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe7bd716-6ee2-4887-aa12-def7719c8556%22%2c%22Oid%22%3a%22b8f0660a-e53e-40fa-b12d-91116ebe90bc%22%7d

5.3. 21. 12. / Predstavitev ugotovitev poročila Transparentnost lokalnih volitev 2022

Transparency International Slovenia vas vljudno vabi na predstavitev ugotovitev poročila Transparentnost lokalnih volitev 2022, ki bo potekala pred prihajajočim dnevom samostojnosti in enotnosti, in sicer v četrtek, 21. decembra 2023 ob 13. uri v hotelu Urban Ring, na Dolenjski cesti 242c v Ljubljani, in preko spleta.

Poročilo Transparentnost lokalnih volitev 2022 je nastalo na podlagi opazovanja lanskoletnih volitev in analize finančnih poročil organizatorjev volilnih kampanj v 13 občinah, reprezentativnosti spolov na lokalnih volitvah po Sloveniji ter spoštovanja načela enakosti volilne pravice v občinah z več volilnimi enotami.

Program dogodka zajema dve točki:

 1. Predstavitev poročila in ugotovitev s strani avtorice
 2. Odprta razprava o ugotovitvah in priporočilih poročila ter praksi občinskih volitev.

Želijo, da bi se na dogodku zgodila izmenjava izkušenj in dobrih praks med občinami, saj se z nekaterimi vprašanji določene občine spopadajo že dlje časa.

Za lažjo organizacijo dogodka vas vabijo k prijavi na info@transparency.si. Ob prijavi navedite, ali se boste dogodka udeležili v živo ali preko spleta. Dogodek se bo sicer zaključil predvidoma do 16. ure. Brezplačno parkiranje na lokaciji je zagotovljeno, spletna povezava do dogodka bo objavljena jutro pred dogodkom na spletni strani dogodka in posredovano prijavljenim udeležencem, ki so izbrali to možnost.

Za morebitna vprašanja so vam na voljo na zgornji e-naslov ter na 040 391 178.

5.4. 12. 1. 2024 / Trajnostna mobilnost (kot storitev in digitalizacija, multimodalnost)

V okviru projekta ReMOBIL Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor organizira 2 sklopa izobraževanj z naslovom »Načrtovanje in upravljanje trajnostne mobilnosti na regionalni in medobčinski ravni«. Prvi sklop bo potek 1. decembra preko spletne platforme Microsoft Teams, drugi sklop pa v živo 12. januarja 2024.

V prvem sklopu bodo predavatelji predstavili teorijo in primere dobrih praks na področju digitalizacije in multimodalnosti. Spletno izobraževanje bo potekalo od 9.00 – 13.00 ure in je namenjeno predstavnikom občin, ustanov in podjetij ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s prostorskim in prometnim načrtovanjem.

Vabilo s programom vam je na voljo TUKAJ.

 

5.5. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

Po uspešnem sodelovanju v usposabljanju z Občino Domžale, Občino Ribnica in Mestno občino Slovenj Gradec z izbranimi načrtovalci program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi nove tri občine in prostorske načrtovalce, da se skupaj prijavijo za sodelovanje v drugem ciklu usposabljanja Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Celotno povabilo vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

6. Aktualni razpisi

6.1. Objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024

Ministrstvo je 24. novembra 2023 objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2024. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Rok za prijavo za javne socialnovarstvene programe je 11. decembra 2023 in za razvojne socialnovarstvene programe 18. decembra 2023.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.2. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.5. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.7. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.8. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

6.9. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

6.11. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.12. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

6.13. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve objavila razpis za zasebna 5G omrežja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo.

Na razpis se lahko do 20. decembra 2023, do najkasneje 10. ure na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) prijavijo tako operaterji kot vertikale, torej podjetja, industrije, lokalne skupnosti, občine.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

7. Vlada RS

7.1. 84. redna seja

Uredba o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) je izvajalcem javno dostopnih mobilnih komunikacijskih storitev v skladu z zahtevami Direktive EU o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah naložil obveznost vzpostavitve in zagotavljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih telefonov v primeru aktualnih ali bližajočih se naravnih ali drugih nesreč. Nujnost tovrstnega obveščanja za zavarovanje premoženja in reševanje človeških življenj se je pokazala tudi v primeru nedavnih poplav in zemeljskih plazov, s katerimi se je Slovenija soočala v letošnjem letu.

Novela Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba se s sprejetimi spremembami in dopolnitvami usklajuje z veljavnimi predpisi. Določa se črtanje šifre, o bruto znesku plače in nadomestil plače, katerega vir financiranja so bila sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, ki je prenehal veljati.

Sklep o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

Vlada je sprejela sklep o dopolnitvi sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, se dopolnjuje z oprostitvijo plačila upravnih taks določa za dokumente v zvezi z odločanjem o nadomestilu za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti na podlagi 59.b člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki se je uveljavil z novelo omenjenega zakona.

Pristojbina za dokumente, ki so v skladu s tem sklepom oproščeni plačila, se po uradni dolžnosti vrne taksnemu zavezancu, če je bila plačana pred uveljavitvijo tega sklepa. Ukrep bo v letošnjem in prihodnjem letu vplival na zmanjšanje prihodka v proračun občin v ocenjeni višini okoli 12.000 evrov.

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Svet Evropske unije je 17. oktobra 2023 dokončno potrdil predhodno pozitivno oceno predloga spremembe NOO, ki jo je podala Evropska komisija (EK). Za izvedbo naložb in reform NOO ima Slovenija po novem na voljo 2,68 milijarde evrov, od tega 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 1,07 milijarde evrov posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost (mehanizma).

Slovenija je za izvedbo ukrepov NOO iz evropskega proračuna do zdaj prejela 305 milijonov evrov. Proti koncu letošnjega leta bo iz Bruslja prejela še izplačilo drugega zahtevka za plačilo v višini 614 milijonov evrov bruto oziroma okvirno 536 milijonov evrov neto, upoštevajoč že prejeto sorazmerno predplačilo iz mehanizma septembra 2021  in včerajšnji predujem za izvedbo ukrepov REPowerEU. EK je namreč konec novembra 2023 predhodno ocenila, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 44 mejnikov in ciljev drugega zahtevka za plačilo, ki ga sestavljajo drugi in tretji obrok za nepovratna sredstva in prvi obrok za posojila. Potem ko se bodo z oceno EK seznanili še nekateri odbori Sveta Evropske unije, bo EK podala končno oceno in izdala sklep, s katerim bo tudi uradno odobrila izplačilo okvirno 227 milijonov evrov neto nepovratnih sredstev in 310 milijonov evrov neto posojil mehanizma.

Tretje poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027

Vlada se je seznanila s tretjim poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027, ki zajema podatke od 10. 11. 2023 do 8. 12. 2023.

Na dan 8. 12. 2023 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 99,5 % pravic porabe v skupni vrednosti 3,32 milijarde evrov (EU del), medtem ko je bilo povračil iz Bruslja 3,19 milijarde evrov (EU del) oziroma 96 %, kar Slovenijo postavlja na 5. mesto med državami članicami. Slovenija glede na dinamiko izvajanja programa in obveznosti do konca leta pričakuje 100 % realizacijo Operativnega programa 2014–2020.

V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 je bilo izdanih sedemnajst odločitev o podpori v skupni vrednosti 174,55 milijona evrov (EU del), v poročanem obdobju za 108,62 milijonov evrov (EU del).

8. Novice drugih

8.1. Zaključuje se priprava smernic v podporo trženju tematike Umetnost in kultura v 2024-25

Odkrivanje drugih kultur je eden od najpomembnejših motivov obiskovanja novih destinacij. S krovno komunikacijsko temo “Umetnost in kultura” v letih 2024 in 2025 želi STO predstavljati Slovenijo kot ustvarjalno destinacijo, ki ni le zelena in trajnostna, ampak tudi urbana in zgodovinsko vznemirljiva, s sodobno kulturno-umetniško produkcijo, prepoznavnimi festivali in privlačno kulturno dediščino.

Več si lahko preberete TUKAJ.

8.2. DigiVzorniki 2023: inovativni, sodelovalni, spodbujevalni, v pomoč vsem ljudem in okolju

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v Kazinski dvorani SNG Maribor prvič podelilo  naziv DigiVzornik.si 2023 desetim ustanovam za njihove izjemne prispevke pri digitalni preobrazbi družbe in gospodarstva v Sloveniji.

Priznanja so podelili z namenom, da poleg javnega priznanja in zahvale za izjemne prispevke spodbudijo tudi prihodnje inovacije pri digitalizaciji.

DigiVzorniki za leto 2023 so: INTERNET INSTITUT d.o.o., Zavod Risa, NoprintZ, Mestna občina Kranj, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Znanstveno društvo Sledilnik, Mestna občina Ljubljana, A1 in Taktik in Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

8.3. Razpis za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva

Štajerska gospodarska zbornica kot upravičenka Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) zbira prijave na razpis za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva za leto 2023. Posamezniki, gospodarske družbe in raziskovalne institucije lahko svoje inventivne rešitve prijavijo do vključno 1. marca 2024. Celotna dokumentacija razpisa in prijavnica sta dostopni na povezavi: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/razpis-za-inventivne-resitve-na-podrocju-kroznega-gospodarstva-za-leto-2023/

8.4. Velenje in Elsinore si delita naziv Zeleni list Evrope za leto 2024

Velenje bo prevzelo naziv evropskega zelenega lista 2024 s sloganom “spreminjamo se, premikamo se, rastemo”. Izobraževalne akcije, mednarodne konference in razstave so za  to slovensko mesto že v pripravi. Eden glavnih projektov Velenja je nov proces načrtovanja zelenih površin, mobilnostnih ukrepov in zbirnih mest za odpadke.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

Na spletišču Evropske komisije si lahko preberete tudi njihov najnovejši informativni pregled o dobrih praksah o tem, kako “predelati odpadke v vrednost“.

8.5. Anketa o ugotavljanju start-up vasi v Sloveniji

Predstavniki Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije Skupno raziskovalno središče (europa.eu) vabijo k sodelovanju lokalne oblasti z manj kot 5000 prebivalci v Sloveniji pri vseevropski raziskavi (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Startup-village-questionnaire)l

Raziskava je del pobude European Startup Village Forum (SVF), ki jo koordinira Skupno raziskovalno središče Evropske komisije, služi kot odprta in vključujoča platforma, kjer se lahko institucije in deležniki srečujejo, razpravljajo in sodelujejo pri pobudah za spodbujanje inovativnega podjetništva  v podeželskih skupnostih.

SVF je sestavni del dolgoročne vizije za podeželska območja do leta 2040 – Dolgoročna vizija za podeželska območja (europa.eu), ki jo je Evropska komisija uvedla leta 2021. Ta vizija priznava ključno vlogo raziskav in inovacij pri spodbujanju razvoja in oživitve podeželskih območij. Forum je začel delovati novembra 2021 in od takrat izvaja različne analitične in participativne pobude, katerih cilj je izboljšati naše razumevanje inovacij na podeželju in olajšati razširjanje najboljših praks in izkušenj.

Ena od ključnih tekočih dejavnosti vključuje kartiranje vasi, ki so izvedle (ali načrtujejo izvajanje) ustreznih pobud za spodbujanje inovativnega podjetništva na podeželju. Orodje za kartiranje startup vasi je bilo zasnovano tako, da ponuja vpogled v različne projekte, rešitve in predloge za spodbujanje inovativnega podjetništva, ki se oblikuje na evropskem podeželju.

Vabljeni k sodelovanju.

8.6. Anketa: Odkrivanje moči družbeno odgovornega javnega naročanja

Anketa: Odkrivanje moči družbeno odgovornega javnega naročanja

Evropska komisija v okviru pomembnega koraka k družbeno odgovorni in trajnostni prihodnosti vodi projekt “Usposabljanje in ozaveščanje o družbeno odgovornem javnem naročanju” v vseh 27 državah članicah EU.

Ta pobuda je ključni korak pri doseganju ciljev projekta, kot so ozaveščanje javnih kupcev o prednostih družbeno odgovornega javnega naročanja in omogočanje podjetjem socialne ekonomije priložnosti za širši dostop do trga.

V imenu Evropske komisije, Inštitut za ekonomsko demokracijo, zato izvaja temeljito analizo komunikacijskih potreb, osredotočeno predvsem na javne organe in akterje socialnega podjetništva. Namen te analize je razumeti njihove trenutne prednostne komunikacijske kanale, orodja in platforme.

To je vaša priložnost, da prispevate k spremembam!

Projekt vabi k sodelovanju:

 • predstavnike javnega sektorja,
 • socialnega gospodarstva in
 • pravne strokovnjake.

Za izpolnjevanje ankete potrebujete  do 15 minut. Raziskava bo odprta do 31. decembra in ponuja edinstveno priložnost, da oblikujete prihodnost javnega naročanja na bolje.

Dostop do ankete je mogoč tukaj: https://bit.ly/3MX96vS

Če imate dodatna vprašanja kontaktirajte: info@ekonomska-demokracija.si

8.7. Vtičniki za dostopnost

Na Inšpektoratu za informacijsko družbo opažajo, da je v zadnjem času v porastu uporaba t.i. vtičnikov za dostopnost (»Accessibility overlays«), ki se večinoma reklamirajo kot orodja, ki naj bi zagotavljala skladnost spletišč s harmoniziranim standardom SIST EN 301 549 V3.2.1.

Ugotavljajo, da so trditve, da lahko določen vtičnik za dostopnost, avtomatsko in brez ročnega pregleda spletišča, zagotovi popolno skladnost z zakonodajo, nerealne. Ne obstaja avtomatsko orodje za zaznavo napak, ki bi lahko zaznalo vse napake, na način, da zadosti zahtevam WCAG 2.1 na stopnji A in AA.
Več informacij si lahko preberete TUKAJ.