Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

POVPRAŠEVANJA

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

VLADA RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Sestanek o spremembah financiranja občin

Na MJU je 22. februarja 2024 potekal sestanek o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Šlo je za prvi usklajevalni sestanek, na katerem je MJU predstavil namen in predloge sprememb.

SOS je na sestanku izpostavila, da nasprotuje predlogu, ki zmanjšuje finančno avtonomijo občin. Predlog zakona namerava zmanjševati sredstva namenjana občinam, ob tem ko se s posamezno zakonodajo pristojnosti in naloge občin povečujejo, kar je nesprejemljivo.

MJU je pripravil predloge sprememb Zakona o financiranju občin, v skladu s katerimi:

 1. Občine se bi lahko zadolževale v tujini (pri bankah katerih ustanoviteljica je Slovenija) in bodo lahko izdale tudi občinske obveznice,
 2. Omejitev zadolžitve občin se z 10 % dvigne na 15 %,
 3. Uvaja se sanacijski postopek za prezadolžene občine (trajna nelikvidnost in presežek za 2 % realiziranih prihodkov),
 4. Z dopolnitvijo enačbe za izračun primerne porabe se realizira 2. točka Dogovora o višini povprečnine, podpisanega oktobra 2023 (nadpovprečni tekoči transferi občin, ki odražajo tudi rast plač); finančni učinek iz dogovora je 20 mio EUR v 2024,
 5. Sofinanciranje občin z romskimi naselji se spremeni tako, da so sredstva namenska, namene ugotavlja Urad za narodnosti, višina sredstev za občine ostaja na ravni 2024, cca 8 mio EUR),
 6. Spremeni se podlaga za ugotavljanje razvitosti občin (novi kazalniki so nastali na podlagi študije CDP Kazalniki razvitosti občin),
 7. Poenostavi se sofinanciranje skupnih občinskih uprav, hkrati se uvede zgornjo omejitev sredstev, ki jih je mogoče za ta namen izplačati občinam iz državnega proračuna (0,7 % skupne primerne porabe občin, kar znese pri povprečni za 2024 v višini 725 evrov cca 10, 3 mio EUR ).

SOS je na sestanku nasprotovala spremembi formule financiranja občin, saj je bilo dogovorjeno, da gre pri sredstvih za plače v javnih zavodih za dodatek občinam. V kolikor bi ta dodatek postal del formule, bi to povzročilo, da bi se sredstva med občinami prerazporedila, kar bi imelo negativen vpliv na večino občin. Zato smo takšni rešitvi nasprotovali.

SOS je na sestanku prav tako nasprotovala predlagani rešitvi, da Urad za narodnosti ugotavlja namenskost porabe sredstev občin, ki imajo romska naselja. Izpostavili smo, da so, v koordinaciji Skupnosti občin Slovenije, županje in župani občin z romskimi naselji podpisali Dogovor z naborom nalog, za katere se sredstva uporabljajo.

Pri kazalnikih razvitosti občin smo v SOS izpostavili, da se zavedamo, da trenutni kazalnike ne odražajo več realnega stanja in jih je potrebno obnoviti oziroma preveriti njihovo ustreznost. Izpostavili smo zahtevo, da se kazalniki občinam posredujejo v pregled pred sprejetjem.

Pri financiranju skupnih uprav, smo nasprotovali rešitvi, ki bi omejevala sredstva za financiranje nalog skupnih občinskih uprav, smo pa pozdravili namen poenostavitve poročanja. Prepričani smo, da občine potrebujejo skupne občinske uprave, ter da mora država spodbujati njihovo delovanje, saj se pozitivni učinki kažejo tako na lokalnem kot državnem nivoju. Opozorili smo tudi na problematiko zaposlovanja, zlasti v manjših občinah, ki s težavo pridobivajo potreben kader.

Na koncu je bilo sklenjeno, da bo MJU preučil predloge in pripombe občin, ter bo pred javno obravnavo predlog sprememb ponovno posredoval v usklajevanje SOS, ZOS in ZMOS.

1.2. 4. redna seja predsedstva SOS v Ljubljani

V petek, 16. 2. 2024 je potekala 4. redna seja predsedstva SOS v Ljubljani. Županje in župani so obravnavali naslednje tematike.

 • Nadaljevanje procesa zniževanja stroškov za občine

Glede nadaljevanja procesa zniževanja stroškov za občine, v zvezi s katerim je SOS tudi že poslala poziv ministru za javno upravo, je dr. Roman Lavtar, vodja Sektorja za lokalno samoupravo povedal, da MJU sprejema pobudo SOS. Že v preteklosti je bilo nekaj poskusov zniževanja stroškov, leta 2021 Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), zato se bo v kratkem ustanovila skupna delovna skupina združenj občin, Ministrstva za javno upravo in morebiti Ministrstva za finance. Delovna skupina se bo sestala predvidoma v mesecu marcu in opravila pregled podzakonskih, zakonskih aktov in stroškov ter ugotavljala, kje so potrebne in možne spremembe za znižanje stroškov, je še dodal.

Predsedstvo SOS je izpostavilo predvsem nujnost nekaterih sprememb, zlasti na področju stroškov šolskih prevozov in sofinanciranja pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki postajajo za občine neobvladljivi. Opozorili so, da občine pri procesu nastanka teh stroškov ne sodelujejo, zato bi bilo prav, da se le-ti prenesejo ali na državo ali se v dogovore pri oblikovanju strategij financiranja vključi občine.

 • Zagotavljanje dolgotrajne oskrbe

Osrednja tema seje je bilo zagotavljanje dolgotrajne oskrbe in s tem povezane aktivnosti za zagotovitev ustreznega kadra.

Generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje, ga. Greta Metka Barbo Škerbinc in vodja področja dela in zaposlovanja tujcev, ga. Anka Rode, sta povedali, da so aktivnosti ZRSZ v preteklem letu pokazale, da balkanski bazen kadrov še ni izpraznjen in da je interes za delo in življenje v naši državi velik. Na drugi strani slovenski delodajalci zlasti na področju zdravstva in socialnega varstva izkazujejo veliko potrebo in ustrezne aktivnosti za pridobitev strokovno usposobljenega kadra v Slovenijo.

Dr. Luka Omladič, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost je povedal, da se na ministrstvu zavedajo kaj pomeni zagotavljanje dolgotrajne oskrbe za občine. Ocenjuje, da evropskih sredstev za izgradnjo institucij (domov za upokojence) kratkoročno ne bo, na razpolago bodo zgolj za vsebine s tega področja. Kakor je povedala Mateja Nagode, direktorica Direktorata za starejše na ministrstvu, je cilj dolgotrajne oskrbe, da storitve sledijo uporabnikom, sredstva za to pa zagotavlja blagajna za dolgotrajno oskrbo. Novi sistem pomeni soobstoj pomoči na domu in dolgotrajne oskrbe na domu, torej ne nadomešča pomoči na domu, ampak jo dopolnjuje. Ministrstvo za solidarno prihodnost v kratkem začenja s pripravo Nacionalnega programa dolgotrajne oskrbe, v njem bo tudi urejena mreža dolgotrajne oskrbe, dokument pa bi naj bil operativne narave.

Županje in župani so izpostavili, da bi bilo treba preprečiti odhod že obstoječega, usposobljenega domačega kadra na druga, izobrazbeno sicer sorodna delovna mesta, z ugodnejšimi in bolj stimulativnimi pogoji dela. Predsedstvo je tudi poudarilo, da je država sprejela Zakon o dolgotrajni oskrbi, v postopek pa ni ustrezno vključila občin. Zato se zastavljajo vprašanja o tem kaj prinašajo spremembe za občine predvsem na izvedbeni ravni. Kakšne bodo obveznosti občin, med drugim kako bo z delitvijo stroškov, koliko bodo prispevali oskrbovanci, koliko lokalna skupnost, koliko država.

Izkušnje in opažanja glede zagotavljanja pomoči na domu je s prisotnimi na seji delila tudi mag. Barbara Žgajner, direktorica Centra za pomoč na domu Maribor. Prepričana je, da se morajo z vzpostavitvijo kombinacije pomoči na domu in dolgotrajne oskrbe postaviti resni temelji in mreža za oskrbo. Največ težav na terenu povzročajo dolge čakalne vrste za pomoč, ki so posledica kadrovske podhranjenosti. Potrdila je predpostavko županj in županov, da je poklic za delojemalce nezanimiv, saj je za oskrbovalke in oskrbovalce postavljen res prenizek plačni razred. Država je sicer s posebnim vladnim projektom delno rešila finančno podhranjenost v plačni skupini J, za kar ga. Žgajner ocenjuje, da lahko vsaj začasno še naprej rešuje težavo s kadri. 

Predstavnika ministrstva sta se ob koncu razprave strinjala, da se najkasneje aprila sestanejo s predstavniki občin in dorečejo vse podrobnosti glede časovnic ter implementacije in izvedbenih nalog, vezanih na predvidene novosti.  

 • Opravljeno delo SOS in odločitve v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi

Predsedstvo SOS se seznanilo z delom in aktivnostmi SOS ter potrdilo imenovane v delovno skupino SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ, v Komisije SOS in imenovalo Marka Funkla, župana Hrastnika v vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Na podlagi zavrnitve predlagane delegacije, ki ni izpolnjevala kriterija politične zastopanosti v skladu z rezultatom volitev, je SOS odprla postopke evidentiranja za imenovanje članice v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri SE iz vrst SOS-a. V skladu z razdelitvijo mest med reprezentativnimi združenji, je predsedstvo SOS v slovensko delegacijo v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope predlagalo tudi svojo predstavnico.

 • Pobuda za dvig turistične takse na 2,5 €

Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi pobudo za dvig turistične takse v občinah na 2,5 € in jo podprlo. Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da lahko občina določi turistično takso v znesku do 2,5 eura. Turistična taksa je namreč namenski vir za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja, namenjen za opravljanje dejavnosti in storitev v javnem interesu. Občina pa pri določitvi višine zneska turistične takse upošteva vrsto in kategorijo nastanitvenih obratov, prebivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno zagotavlja turistom.

Predsedstvo SOS zato daje priporočilo občinam, ki nimajo maksimalno določenega zneska turistične takse za razmislek o dvigu le-te, saj so sredstva s tega naslova namenjena razvoju turizma, hkrati pa ne vplivajo na dodatno finančno obremenitev lokalnega prebivalstva.

 • Pobuda ukrajinskega veleposlaništva v Sloveniji

Predsedstvo je govorilo o pobudi ukrajinskega veleposlaništva v Sloveniji, ki je pred dnevi poslalo na občine pobudo, da bi na sedežih lokalnih skupnosti izobesili ukrajinsko zastavo v znak solidarnosti na dan 24. 2. 2024. Županje in župani so v razpravi zaključili, da bi bilo prav izraziti podporo v simbolnem smislu (v marsikaterem drugem so jo občine že in jo še bodo), a pri tem se vsaki posamezni članici SOS-a pusti odločitev kako to storiti.  Ali je to izobešena zastava ali pa kakšna druga gesta, je avtonomija lokalnih skupnosti.

Galerija slik tukaj.

1.3. Obisk predstavnikov občin v Bruslju: Bistvena sta dobro načrtovanje za prihodnost in sodelovanje doma

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je med 14. in 16. februarjem organiziralo strokovni obisk za občine pri Evropski komisiji v Bruslju, ki se ga je udeležila skupina 24ih predstavnikov iz vse Slovenije: župani, podžupani, direktorice in direktorji občinskih uprav, predstavnica Skupnosti občin Slovenije in predstavnik Europe Direct Pomurje. Intenzivni program je vključeval predavanja o nekaterih za občine aktualnih politikah in razvojnih priložnostih Evropske unije, kot so kohezijska in mestna politika, načrt za okrevanje in odpornost, kmetijstvo in razvoj podeželja ter Evropski zeleni dogovor s poudarkom na prilagajanju na podnebne spremembe.

V lokalnem okolju se ideja evropskega povezovanja gradi vsak dan, saj se kar dve tretjini politik EU izvaja v občinah, zato je, kot poudarjajo na Predstavništvu Evropske komisije, neposredni stik z občinami izjemno pomemben. Obenem so sredstva EU za razvoj regij in mest še vedno najpomembnejši vir naložb za slovenske občine – od infrastrukture do boljših storitev za ljudi. Temu so namenjeni strokovni obiski, ki jih pripravljajo v sodelovanju z vsemi tremi združenji občin.

Program se je začel z povabilom občinam, da se z občinskimi svetniki in župani vključijo v novo mrežo »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin«. Ta omogoča dostop do ciljnih informacij o politikah EU v vseh njenih uradnih jezikih, številna usposabljanja, povezovanje z občinami iz vse Evrope, še posebej pa poudarja komuniciranje evropskih vsebin v lokalnem okolju z občani. Tako želijo evropske institucije še dodatno premostiti demokratični primanjkljaj in »oddaljenost od Bruslja«, kar pogosto slišimo tudi v Sloveniji. Trenutno v tej mreži sodeluje 14 slovenskih občin. Župan občine Puconci Uroš Kamenšek je ob tem svoje izkušnje v članstvom pohvalil in kolegom priporočil, da izkoristijo to možnost. 

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič se je na sestanku občinam zahvalil za izjemno vlogo pri sodelovanju v sistemu civilne zaščite EU. Kot je poudaril, je ta med najboljšimi v Evropi, odlikuje pa ga predvsem odlično organizirano prostovoljstvo. To in evropska solidarnost sta se izkazali tudi med lanskimi poplavami. Mehanizem civilne zaščite EU, ki temelji na vzajemni pomoči držav, koordinira in financira pa ga Evropska komisija, je prizadetim območjem v poplavah priskrbel 14 pontonskih mostov, 24 bagerjev, 4 helikopterje, ekipe reševalcev in drugo. Opozoril je, da se število naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb povečuje, škoda pa strmo narašča. Zato je bistveno, da omejimo izpuste ogljikovega dioksida, v prihodnje pa je ključno dobro načrtovanje in prednostno vlaganje sredstev v preventivo in odpornost infrastrukture, gospodarstva in družbe. Komisar Lenarčič se zavzema, da bi to načelo prodrlo v vse programe financiranja EU. Predstavniki občin so ob tem poudarili pomen gasilstva in potrebo, da se posodabljanje opreme in pripravljenost na nesreče vključi tudi v slovensko kohezijsko politiko, kar da druge evropske države omogočajo. Potrebi po preventivi in odpornosti pa bi morala bolj slediti tudi domača kohezijska politika.

Opravili smo še poglobljene predstavitve in izmenjavo o kohezijski politiki, kmetijski politiki z razvojem podeželja ter o programu za okrevanje in odpornost. Vse tematike je povezala trenutno največja prioriteta EU – zeleni prehod in izvajanje evropskega zelenega dogovora. Občine se lahko konkretno vključijo v številne programe: tiste, ki jih decentralizirano vodi slovenska vlada, ter centralno vodene programe, kot so Life+, CERV in številni drugi. Seznanili smo se tudi z nekaterimi dobrimi praksami prilagajanja na podnebne spremembe, od na naravi temelječih rešitev pred poplavami in sušo do pametne uporabe digitalizacije za namakanje.

Predstavniki občin so ob tem opozorili na potrebe in praktične izzive, ki bi si jih želeli reševati s pomočjo državnih in evropskih sredstev: komunalna in prometna infrastruktura, pitna voda, veliko breme odpravljanja škode po lanskih neurjih in uničujočih poplavah, naslovili pa so tudi načrte za razvoj trajnostnega turizma in potrebo po poslušanju slovenskih kmetovalcev in njihovim specifičnih potreb. Majhne občine imajo ob tem težave tudi s pomanjkanjem lastnih virov, slabši dostop do informacij in manj posluha za njihove razvojne potrebe doma. Predstavniki Evropske komisije so izpostavili, da je v obdobju 2021-2027 poudarjeno načelo partnerstva ter da se slovenske sogovornike na ministrstvih spodbuja, da razvijejo učinkovit sistem sodelovanja z občinami, regijami in drugimi deležniki. Ob pritožbah in poudarjanju težav pa je smiselno podati tudi predloge za reševanje.

Kar se tiče poplav, je Slovenija upravičena do 400 milijonov sredstev iz solidarnostnega sklada EU za odpravo posledic na javni infrastrukturi, medtem ko so protipoplavni zaščiti in številnim projektom za konkurenčnost, vključenost, ozelenitev in digitalizacijo na nacionalni ravni namenjeni programi kohezijske politike ter nacionalni načrt za okrevanje in odpornost.

Program v Bruslju se je zaključil z obiskom evropskega centra za usklajevanje nujnega odziva ERCC. Iz prve roke smo tako spoznali, kako EU 24 ur na dan koordinira hitri odziv svojih članic in drugih držav partnerk v primeru humanitarnih kriz in naravnih nesreč. Solidarnost je še vedno med ključnimi vrednotami EU.

Možnosti za občine je torej veliko, letošnja 20. obletnica članstva Slovenije v Evropski uniji pa je dodatna priložnost, da pregledamo doseženo in razmislimo, kako bi lahko prednosti članstva v izkoristili še bolje.

Galerija SLIK.

Predstavitve:

Podnebna zgodba in politika

Evropska komisija: politični izvršilni organ EU

Mreža evropskih lokalnih svetnikov (BELC)

Skupna kmetijska politika z razvojem podeželja

Slovenski načrt za okrevanje in odpornost

Kohezijska politika EU

Več aktualnih informacij:

Vabljeni na informativno predstavitev programa in razpisa za mreženje mest in občin iz programa CERC, pripravlja ga Skupnost občin Slovenije 7. marca 2024:

Predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine


Več o centraliziranem programu Life+ za področje podnebja, biodiverzitete in okolja – najdete tudi pregled podpornih dejavnosti za mesta in občine in zanimivo tudi za vse, ki imate na območju Naturo 2000: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en?prefLang=sl

Open data portal Kohesio: vse o kohezijski politiki, zemljevid in nabor projektov po Evropi: https://kohesio.ec.europa.eu/sl/

Proračun EU: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget_sl

1.4. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


Povabilo k posredovanju dobrih projektov občin članic Skupnosti občin Slovenije v obdobju 2023 - 2024

V objavah na spletni strani Skupnosti občin Slovenije in socialnih omrežjih bomo predstavili vse tisto najboljše, kar nastaja in prihaja iz občin članic. Vemo, da ste občine v zadnjih letih naredile ogromno, da ste aktivne na mnogih področjih vaših pristojnosti. Tu nas zanimajo predvsem projekti povezani z novogradnjami (npr. vrtcev, osnovnih šol, kulturnih domov, športnih objektov itd), nove arhitekturne rešitve ob prenovah ulic, trgov, zelenih površin ter podobno.

Zato vas prosimo, da nam na priloženem obrazcu posredujete podatke o projektih, na katere ste najbolj ponosni in ste jih zaključili v preteklem oz. tem letu ter jih z veseljem predstavljate kot ključne naložbe vaše občine.

Vaš odgovor pričakujemo do 1. marca 2024 na naslov lara.suman@skupnostobcin.si. Sporočilo naj vsebuje izpolnjen obrazec (predstavite do 3 projekte) in za vsak predstavljen projekt eno fotografijo (10 MB). Pripravili smo tudi nekaj koristnih nasvetov za fotografiranje.

Obrazec lahko snamete TUKAJ.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo v sekretariatu Skupnosti občin Slovenije.

2. Zakonodaja

2.1. Sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja

Obveščamo vas, da , da je na podlagi šestega in sedmega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona v zvezi z drugim odstavkom 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, minister za solidarno prihodnost sprejel sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja.Statistični urad Republike Slovenije je na svoji spletni...

2.4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje

V medresorski obravnavi je predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje, do katerega predloga dostopate tukaj. Vsebina predloga pravilnika je vezana na tehnične specifikacije, spodbude, ki se dodeljujejo...

2.7. Javna obravnava osnutka predloga Zakona o informacijski varnosti

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil osnutek predloga novega Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), ki bo nadomestil Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23 – ZDU-1O in 49/23; ZInfV). Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos sekundarne zakonodaje...

2.8. Predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo nas je obvestilo o pripravi predloga Uredbe o načinu zvočnih naprav na shodih in prireditvah, do katerega dostopate na tej povezavi. V ta namen je pristojno ministrstvo pripravilo tudi spremno besedilo, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj. Kot uvodoma navajajo Predlog nove Uredbe o načinu uporabe zvočnih...

3. POVPRAŠEVANJA

3.1. Nova cena za vodno povračilo za rabo vode za oskrbo s pitno vodo in njen vpliv na ceno storitve

Vlada RS je v decembru 2023 sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2024, s katerim je bila določena nova cena za vodno povračilo za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer v višini  0,0669 eura/m3 (prej je bila ta cena več let ista, in sicer 0,0638 eura/m3).

Skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba o MEDO), je v strošek vodarine vključen tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube. Potrjena cena storitve javne službe pa se lahko spremeni samo, če je razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju višja od 10% (6. člen Uredbe o MEDO).

Kljub temu, da je porast cene vodnega povračila na prvi pogled minoren (0,0031 eur/m3), pride do nastanka situacije, da razlika med potrjeno ceno storitve javne službe in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju preseže 10%, ta strošek povišanja cene vodnega povračila odpade na občinski proračun.

Občino članico zanima, kako ste se občine lotile reševanja opisane problematike oz. ali ste v zvezi s tem povišanjem stroška sprejele kakšne ukrepe?

Prosimo, vpišite odgovore v mesto za komentarje, najkasneje do 6. 3. 2024.

 

V kolikor želite oddati komentar in še niste registriran uporabnik/uporabnica vas prosimo, da se registrirate tukaj: https://skupnostobcin.si/registracija/.

 

4. Dogodki SOS

4.1. 7.03.2024. / Spletno / Predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z CERV točko – nacionalno kontaktno točko vljudno vabi na brezplačno predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine, ki bo

v četrtek, 7.3. 2024, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom.

V okviru program Državljani enakost pravice in vrednote je objavljen razpis Networks of Towns. 6 milijonov evrov vreden razpis je namenjen  razvijanju in podpori mrež mest, ki bodo preko sodelovanja in razprav razvijale dolgoročno vizijo za prihodnost EU. Razpis izpostavlja tri prednostna področja:

 • spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o vlogi manjšin,
 • iskanje načinov za nadaljnjo krepitev evropske razsežnosti in demokratične legitimnosti procesov odločanja v EU in
 • povezovanje državljanov in spodbujanje razprav o ukrepih, povezanih s podnebjem in okoljem.

Upravičeni prijavitelji so občine oz. neprofitne organizacije, ki zastopajo občino.

Program in javni razpis bo predstavila Nena Bibica, vodja projektov pri Društvu PiNA. Društvo PiNA je bilo ustanovljeno leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo. Že več kot 20 let spodbujajo družbeno odgovorne prakse in krepijo kulturo dialoga. Od ustanovitve naprej odpirajo prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov. Od leta 2022 so kontaktna točka programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Predstavitev je namenjena županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu predstavitve boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja. Predstavitev bo zaključena predvidoma do 11.30 ure.

 PRIJAVA:

Predstavitev je brezplačna.

Prijava je obvezna, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.

Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bo predavateljica odgovorila na predstavitvi.

Prijave zbiramo do 6. 3. 2024 do 13.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Lepo pozdravljeni,

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

 

4.2. 13.03.2024. / Spletno / 60 vprašanj in odgovorov s področja javnih naročil

Izvajalci javnih naročil se vsakodnevno soočajo z izzivi, kako posamezne institute javnega naročanja uporabiti v praksi, oziroma kako jih udejanjiti glede na dejanske potrebe in stanje. Vprašanj s področja javnega naročanja tako nikoli ne zmanjka.

Na seminarju bodo podani odgovori na 60 vprašanj, med drugim:

 • Kaj je lobiranje in ali je lobiranje dopustno v postopku javnega naročanja?
 • Kaj so opcije in zakaj je treba o njih razmišljati v fazi priprave na javno naročilo?
 • Po katerem zakonu se podeljuje koncesija za vzdrževanje občinskih cest?
 • Kako načrtovati skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju nakup vozil?
 • Kaj pomeni delitev na sklope?
 • Ali so ponudniki lahko seznanjeni z izločenimi sklopi?
 • Ali se izločeni sklopi lahko oddajo neposredno in netransparentno?
 • Ali se lahko uveljavlja popravni mehanizempri davčnem razlogu za izključitev?
 • Ali je ustrezno, da naročnik zahteva, da je vsak gospodarski subjekt registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila?
 • Ali lahko naročnik izključi iz postopka javnega naročila gospodarskega subjekta, s katerim je v preteklosti sodeloval, a neuspešno?
 • Ali so lahko tehnične specifikacijeoblikovane na način, da jih izpolnjuje le en gospodarski subjekt na trgu?
 • Kako kakovost/tehnično prednost vključiti med meriloza izbor?
 • Kaj je nebistvena napaka, ki se v ponudbi lahko spregleda?
 • Ali se lahko v fazi dopolnitve ponudbe zamenja podizvajalca, ali se mora dopustiti zamenjava?
 • Kdaj mora ponudniknominirati podizvajalca? Kako ga nominira?
 • Ali se lahko delež podizvajanja v dopolnitvi ponudbe spreminja?
 • Ali je fizična oseba(npr. serviser), ki ni zaposlen pri ponudniku in izvaja storitev partner/podizvajalec?
 • Kaj v praksi predstavljasklicevanje na kapacitete drugih subjektov?
 • Ali se lahko poda ceno 0 EUR za določen delpredmeta naročila?
 • Ali mora naročnik pregledati vse ponudbe?
 • Kaj je odprava računske napake?
 • Ali mora naročnik preverjatineobičajno nizko ponudbo?
 • Kako mora izgledati opis postavke predračuna?
 • Ali lahko ponudnik odstopi od sklenitve pogodbe?
 • Kakšna dokazila mora predložiti izvajalec, ko zahteva spremembo cene?
 • Ali lahko naročnik med izvajanjem pogodbe prvotno ponujeno blago zamenja z drugim blagom, saj prvotno ponujeno blago ni več dobavljivo?
 • Kdaj se štejezahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo pravočasen?
 • Kaj pomeni pojasnilo, sprememba razpisne dokumentacije z vidika pravočasnosti zahtevka za revizijo?
 • Ali je prekršek naročnika, če z aneksom podaljša veljavnost pogodbe?

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30.

 Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Je soavtorica ZJN-3 s komentarjem, urednica in avtorica ZNKP s komentarjem, avtorica številnih člankov ter izkušena predavateljica. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

VABILO ZA TISKANJE

5. Dogodki drugih

5.1. 28. 2. / Mednarodna konferenca s fokusom na NEPN-ih srednje in vzhodne Evrope

FOCUS, društvo za sonaraven razvoj vabi na mednarodno konferenco na temo

Pot do 1,5 ° C: Podnebno in energetsko načrtovanje v srednji in vzhodni Evropi, ki bo v sredo, 28. 2. 2024 od 9.30 do 16.30 ure v Ljubljani (hibridna konferenca).

Dogodek je namenjen odločevalcem, ki delujejo na področju podnebnega in energetskega upravljanja, nevladnim in strokovnim organizacijam ter zainteresirani javnosti.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

Dodatne informacije: taj@focus.si05 907 12 25.

5.2. 1. 3., 15. 3. in 22. 3. / Brezplačni tečaji BDTI (Infrastruktura za testiranje velikih podatkov)

Predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo vas obvešča o seriji brezplačnih tečajev, ki ga organizira BDTI – Infrastruktura za testiranje velikih podatkov.

Namen tečajev je pomagati javnim upravam pri raziskovanju brezplačnega igrišča za analizo podatkov, ki ga ponuja infrastruktura za testiranje velikih podatkov (BDTI) s praktičnim primerom uporabe. Po sklopu tečaju se bodo udeleženci pripravljeni prijaviti za BDTI in zgraditi primer uporabe podatkov javnega sektorja z uporabo platforme.

Tečaji bodo ponudili temeljito znanje o analizi, čiščenju, mešanju in shranjevanju podatkov, prav tako pa bodo udeleženci pridobili vpogled v napredne tehnike, kot sta zbiranje podatkov iz spleta in geografska vizualizacija.

Tečaji so odprti za vse zainteresirane, ne glede na predhodno znanje, in predstavljajo odlično priložnost za izboljšanje veščin na področju podatkovne analitike.

Tečaji bodo potekali v angleškem jeziku.

Več informacij: https://big-data-test-infrastructure.ec.europa.eu/resources/courses-and-training/bdti-essentials-course_en

5.3. 5. 3. / Strokovni posvet Javni sektor in opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti: med zakonom, prakso in družbenimi pričakovanji

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) vas vabi na brezplačni strokovni posvet Javni sektor in opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti: med zakonom, prakso in družbenimi pričakovanji, ki bo v torek, 5. marca 2024, med 13. in 15. uro v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Srečanje v formatu odprte debate bo namenjeno razpravi o smiselnosti in sprejemljivosti trenutne ureditve ter morebitnih zakonodajnih spremembah na tem področju. Svoje poglede bodo predstavili:

 •    dr. Saša Zagorc, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
 •    mag. Katja Leitinger, sekretarka Mandatno-volilne komisije Državnega zbora
 •    Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije
 •    Albert Nabernik, glavni inšpektor Inšpektorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo
 •    mag. Robert Golobinek, sekretar v sektorju za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje

Strokovni posvet bo vodil namestnik predsednika Komisije David Lapornik.

Dogodek bo sneman. Udeležba je brezplačna, zaradi omejenega števila sedežev pa je predhodna registracija obvezna. Svojo udeležbo lahko potrdite do torka, 27. februarja 2024, z izpolnjenim spletnim obrazcem.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si oziroma Iva Gruden (040 252 405).

5.4. 6. in 7. 3./ Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu

Če ste

 • Uslužbenec/uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine, vas zanima razvoj področja, potrebujete več znanja in informacij ali
 • Politik/političarka, funkcionar/funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti, bi radi več naredili za njih in z njim,

potem je to usposabljanje za vas!

DATUM, KRAJ IN CENA: Usposabljanje bo od 6. do 7. marca 2024 v Kamniku. Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 23. februarja 2022 na tej povezavi.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednje vsebine:

 • Udeleženci se seznanijo s konceptom mladine, njenimi izzivi in z možnostmi občin, da te izzive naslavljajo preko (horizontalnih) mladinskih politik.
 • Udeleženci iščejo uspešne načine, kako mlade nagovoriti in z njimi vzpostaviti dialog (kako priti do njih, kje jih doseči, s katerimi organizacijami in društvi v lokalnem okolju si lahko pomagajo).
 • Udeleženci vedo, kaj je mladinsko delo, kateri so njegovi učinki ter načela (npr. participacija, vključevanje, enake možnosti). Znajo  razlikovati med tem, kaj je in kaj ni mladinsko delo.
 • Udeleženci spoznajo organiziranost mladinskega dela v Sloveniji in oblike podpore mladinskemu delu.
 • Udeleženci znajo ovrednotiti sistem mladinskega dela v njihovi občini in predvideti nadaljnje korake (vir: Evropska listina o lokalnem mladinskem delu).
 • Udeleženci ozavestijo doprinose kakovostnega mladinskega dela k razvoju lokalne skupnosti.
 • Udeleženci znajo identificirati ključne deležnike, z njimi vzpostavljati povezave in jim posredovati relevantna sporočila o pomenu mladinskega dela.
 • Udeleženci se zavedajo, da si pri zagovorništvu mladinskega dela lahko pomagajo z evropskimi in nacionalnimi dokumenti (EU Youth Strategy, Evropska agenda za mladinsko delo, bonski process, nacionalni program za mladino, Mladina 2020).

Več o usposabljanju je na voljo tukaj.

Prijavite se lahko na tej povezavi!

5.7. 13.3. / Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi predstavnike šol in občin, učitelje in druge zainteresirane, ki bi želeli podpreti otroke pri aktivni hoji v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, da se udeležijo brezplačnega spletnega usposabljanja v sredo, 13. 3. 2024. Izvedeli boste vse potrebno za zagon in izvajanje Pešbusa in/ali Bicivlaka ter spoznali dva izkušena izvajalca. Predstavljeni bodo tudi platforma za beleženje načina hoje v šolo in rezultati lanskega prvega množičnega preverjanja. Prijava je obvezna.

Letos bo usposabljanje potekalo v sredo, 13. 3. 2024, od 13.30 do 16.00, prek spletne platforme Zoom. Vaše prijave zbiramo do 11. 3. 2024. Prijave so obvezne.

Dodatne informacije najdete na tej povezavi. 

5.8. 18. in 19. 3. / Evropski vrh regij in mest

Dne 18. in 19. marca 2024 bo v belgijskem mestu Mons potekal Evropski vrh regij in mest, tj. srečanje lokalno in regionalno izvoljenih politikov iz celotne Evropske unije. Vrh bo tokrat še posebno slavnosten, saj Evropski odbor regij letos praznuje 30. obletnico svoje ustanovitve.

Če se boste vi ali vaši člani odločili za udeležbo, se boste pridružili več tisoč županom, občinskim svetnikom in regionalnim ministrom iz vse Unije, ki jih bodo nagovorili visoki predstavniki EU ter regionalni in državni voditelji. Program bo vključeval tudi okrogle mize o aktualnih temah in kulturne dogodke.

Prijave so možne do 11. marca 2024 prek temu namenjene spletne strani. Če v zvezi z dogodkom in prijavo potrebujete dodatne informacije, so na tej strani na voljo odgovori na nekatera pogosta vprašanja, vedno pa se lahko obrnete tudi neposredno na organizatorja.

5.9. 19. 3. / Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta Krožno gospodarjenje s prostorom

Evropska mreža znanja o mestih (angleško The European Urban Knowledge Network – EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab” z naslovom Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta Krožno gospodarjenje s prostorom.

Cilj dogodka je ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot pomembne okoljske in prostorske teme.

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ.

5.10. 21. 3. / Delavnica: Vključevanje krepitve podnebne odpornosti infrastrukture in »načela, da se ne škoduje bistveno« - DNSH - v izvajanje Programa evropske kohezijske politike 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj vas vabi  na delavnico, kjer bodo predstavili smernice za vključevanje krepitve podnebne odpornosti infrastrukture in »načela, da se ne škoduje bistveno« (DNSH) v izvajanje Programa evropske kohezijske politike 2021-2027.

Gre za novosti pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, zato je pomembno, da se z njimi seznanite. Delavnica je namenjena pripravi izvajanju projektov na operativni ravni.

Delavnica bo izvedena v živo v Ljubljani, in sicer v četrtek, 21. marca v hotelu Lev (Vošnjakova ulica 1).

Program vam je na voljo TUKAJ.

Prijave zbirajo na spodnji spletni povezavi do 20. marca 2024 oz. do zapolnitve mest.

Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/dnsh-prijava-2024

5.11. 21. in 22.3. / EU LABORATORIJI ZA MESTA

Trenutno so odprte prijave za laboratorij o spreminjanju navad za zdrav in trajnosten prehranski sistem, ki se bo odvijal 21. in 22. marca 2024 v francoskem mestu Mouans Sartoux. Prijvite se lahko tukaj.

EU laboratoriji za mesta (EU City Labs) so dogodki za izmenjavo znanja, ki jih skupaj organizirata URBACT in Evropska pobuda za mesta (EUI). Vsak laboratorij je edinstvena priložnost za spoznavanje dobrih praks mest, razvitih v okviru programa URBACT in pobude EUI ter načinov, kako so jih prilagodila in prenesla druga mesta.

Udeleženci bodo odkrili, kako v različnih nacionalnih okoljih uvesti lokalne projekte za trajnost hrane in energetski prehod. Dogodki bodo tudi priložnost za spoznavanje gostiteljskih mest in izmenjavo mnenj z meščani o njihovih dejavnostih vključevanja in učnih skupnostih.

Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

 

6. Aktualni razpisi

6.1. Razpis za mreže za prenos znanja

 

 

 

 

 

URBACT je objavil razpis za mreže za prenos inovacij. Prijave so mogoče do 20. marca 2024. 

Od 10. januarja do 20. marca 2024 je odprt razpis za mreže za prenos inovacij (Innovation transfer networks − ITN). Cilj teh mrež je prenos inovacij, ki so bile financirani v okviru pobude UIA − Urban innovative actions, v druga mesta evropska mesta.

Mesta, ki so med letoma 2016 in 2023 prejela sofinanciranje UIA (Urban Innovative Actions), bodo delovala kot vodilni partnerji mrež. Partnerska mesta bodo imela možnost inovacijo, ki jo je vodilni partner razvil v okviru UIA, prenesti v svoje okolje.

Sodelujete lahko na primer s Tilburgom, Verono, Dunajem in Aveirom. Vsi vodilni partnerji in njihove inovativne prakse so objavljeni na orodju Partner Search Tool. V dveh letih boste bolje spoznali njihovo prakso in jo imeli možnost preizkusiti s pilotnim projektom. V tem času boste oblikovali tudi naložbeni načrt za implementacijo inovacije v vašem mestu oziroma občini.

Vse informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.

6.3. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

6.4. Najava Javnega razpisa za sofinanciranje Nacionalnih panožnih športnih šol 2024 – 2028

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma sredi februarja 2024 objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024 – 2028. Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo vnaprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Celoten prispevek lahko preberete TUKAJ.

6.6. Pridobite finančna sredstva za svoje energetske in podnebne ukrepe| PROSPECT+

PROSPECT+ mestom, regijam in energetskim agencijam ponuja edinstveno platformo za vzajemno učenje in izmenjavo na področju inovativnih shem financiranja, kot so Energetsko pogodbeništvo, financiranje s strani tretjih oseb, obnovljivi skladi, notranje financiranje s sklepanjem pogodb, ali zadruge za ustanovitev energetske skupnosti, ki so prilagojene za krepitev lokalnih in regionalnih energetskih in podnebnih ukrepov.

Vljudno vabijo vse lokalne in regionalne javne organe ter njihove energetske agencije iz Evrope (EU-27), Združenega kraljestva in pridruženih držav programa H2020, da se prijavijo na program, ki poteka v angleškem jeziku in je brezplačen.

Program zagotavlja dostopnost in vključenost ter zajema 5 tematskih področij: javne stavbe, zasebne stavbe, javna razsvetljava, promet in medsektorsko področje.

Zadnji četrti učni cikel se bo začel v maju 2024.

PROSPECT+ od januarja do začetka marca 2024 odpira nov razpis z naslednjim časovnim razporedom:

Vse informacije o razpisu bodo objavljene na projektni strani LinkedIn in na spletni strani projekta.

Dodatne informacije so na voljo v zloženki o projektu v angleškem in v slovenskem jeziku.

6.7. Odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve

Do 1. aprila 2024 je odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve na področju krožnega gospodarstva. V okviru projekta EU za predkomercialno javno naročanje CircularPSP je objavljen razpis v višini 5,63 milijona evrov za vse interesirane dobavitelje, ki želijo sodelovati pri zasnovi, razvoju in preizkušanju inovativnih rešitev na področju krožnega gospodarstva, ki bi občinam in njihovim zaposlenim ter zavodom omogočile hitrejšo, pogostejšo, širšo in učinkovitejšo rabo krožnih praks. Razpis bo potekal v več krogih, zmagovalci pa bodo poleg denarne nagrade deležni še uporabe pravic intelektualne lastnine.

Dne 15. februarja 2024 projektni partnerji organiziramo še odprto spletno srečanje za izmenjavo vprašanj in odgovorov o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in drugem.

Dodatne informacije v zvezi s srečanjem bodo na voljo na spletni strani projekta https://circularpsp.eu/project/, kjer so podrobneje predstavljene preostale informacije (razpisna dokumentacija, pogosto zastavljena vprašanja, posnetki dogodkov,…).

 

6.8. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.9. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

7. VLADA RS

7.1. 91. redna seja 

Povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora meje

Vlada Republike Slovenije je ugotovila obstoj povečanega nadzora državne meje v letu 2023 v občinah. Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2024 za delno povračilo stroškov občinam znaša dva milijona evrov.

Med upravičene stroške sodijo: stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje.

Občinam se povrne del stroškov na podlagi metodologije, ki je določena v Uredbi o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje.

Višino nastalih stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje občine izkažejo z ustreznimi listinami in utemeljitvijo namenske porabe. Občine pošljejo Ministrstvu za notranje zadeve zahtevek za povračilo dela stroškov, nastalih v tekočem koledarskem letu, do 15. novembra tekočega koledarskega leta. Podlaga za povračilo stroškov, ki jih občinam povrne Ministrstvo za notranje zadeve, so računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo. Nastali stroški morajo biti izkazani in preverljivi, da gre za povečane stroške občin zaradi povečanega nadzora državne meje oziroma so z njim neposredno povezani.

Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije..

Temeljni cilj resolucije je učinkovito oblikovanje in izvajanje politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete oziroma zagotavljanje takšnega družbenega okolja, ki bo dolgoročno vplivalo na zmanjšanje kriminalitete, zagotavljalo varnost, bivanje in delo v varnem okolju, ter na podlagi predlaganih ukrepov doseči tako družbeno stanje, da bi se ljudje počutili varne.

Vir: Vlada RS, al

8. Novice drugih

8.1. Natečaj za popoplavne nadomestitvene stanovanjske stavbe

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije pripravilo natečaj, v okviru katerega bodo izbrane strokovno najprimernejše rešitve nadomestitvenih stanovanjskih stavb, primernih za ljudi, ki so jim katastrofalne poplave leta 2023 uničile domove.

Več si lahko preberete TUKAJ.

8.2. Evropska sredstva za neformalna izobraževanja za odrasle na področju digitalnih kompetenc

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za »Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025«.

Javni razpis, ki prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavilo v Uradnem listu predvidoma, 23. februarja 2024.

Več si lahko preberete TUKAJ.

8.3. Nagradni stripovski natečaj: GOZD IN PODNEBNE SPREMEMBE

Ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije organizira nagradni stripovski natečaj z naslovom GOZD IN PODNEBNE SPREMEMBE.

Natečaj je namenjen učencem druge in tretje triade osnovnih šol ter dijakom srednjih šol.

Vabimo vas k vzpodbudi vaših otrok k sodelovanju v natečaju in vas hkrati prosimo, da sporočilo posredujete učiteljem ali znancem, ki bi jih sodelovanje lahko zanimalo.

Več informacij o natečaju najdete v priloženem vabilu in na spletnem mestu: https://www.gozdis.si/stripovski-natecaj-care4climate.

8.4. Ministrstvo v letu 2024 s 672,4 milijoni evrov sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo letos skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu, ponudilo dobrih 672,4 milijona evrov novih finančnih spodbud; od tega bo 339,2 milijona evrov razpisanih pod neposredno pristojnostjo gospodarskega ministrstva.

Celoten prispevek o načrtu okvirnih javnih razpisov v letu 2024, dodeljenih razvojnih sredstvih gospodarstvu v letu 2023 ter pomoči gospodarstvu v krizi in poplavah ter posnetek novinarske konference, ki je bila 14. 2. 2024, si lahko pogledate TUKAJ.

8.5. Neformalno srečanje ministrov Evropske unije za turizem

V Belgiji je potekalo neformalno srečanje ministrov Evropske unije (EU), pristojnih za turizem. Neformalno zasedanje Sveta EU ministrov, pristojnih za turizem, je dogodek belgijskega predsedstva Svetu EU na visoki ravni, ki podpira ključne prioritete belgijskega predsedovanja na področju zaključevanja sedanjega institucionalnega cikla in podpore sprejemu strateške agende za obdobje 2024–2029.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.