Kazalo vsebine

Novice SOS

Dobri projekti občin članic

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI MO NOVO MESTO IN SREDIŠČE OB DRAVI.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Razprava z občinami o uporabi zvočnih naprav na shodih in prireditvah

V torek, 26. marca 2024 je na pobudo Skupnosti občin Sloveniji na Mestni občini Kranj potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na temo obrazložitev določb predloga Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah. Na sestanek in k razpravi so bili vabljeni tudi predstavniki preostalih dveh združenj občin, ZOS in ZMOS, ki so se samega srečanja udeležili.

Uvodoma so predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo vsem zbranim izpostavili, da so pripravljeni iskati rešitve, ki bi bile z vidika hrupa sprejemljivejše za vse deležnike v prostoru, to je za različne interese ljudi, ki v danem času in prostoru skupaj sobivajo. Med drugim so potrebo po pripravi nove Uredbe pojasnili z prekoračenimi zakonsko določenimi vrednostmi hrupa, z usmeritvami svetovne zdravstvene organizacije WHO, težnjami razvoja družbe v razvitem svetu, in podobno. Med drugim so izpostavili tudi, kako hrup na prireditvah uspešneje obvladujejo v tujini (Avstriji, Nemčiji), kjer dovoljujejo v primerjavi s Slovenijo manjše število prireditev v koledarskem letu, dovoljujejo višje vrednosti decibelov (hrupa) na zato primernejših površinah (površine za industrijo, gospodarske cone,…) in drugo.

Kot so v nadaljevanju navedli, je obstoječa Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, veljavna od leta 2005 in je potrebna prenove. S pripravo novega predloga Uredbe pa so pripravljavci želeli predvsem najti ravnovesje med javnim in lokalnim interesom. Iz dogajanja v praksi je namreč razvidno, da se določb obstoječe uredbe glede jakosti zvoka ne spoštuje, na kar opozarjajo največkrat stanovalci, ki živijo v mestnih središčih.

Kot smo skupno ugotavljali tekom sestanka, se glavni pomisleki lokalnih skupnosti nanašajo predvsem na nejasno dikcijo oz. uporabo nekaterih pojmov, ki jih uredba uporablja in operativno nedorečenih določil. Večino teh je bilo mogoče v razpravi razjasniti. Ena izmed ključnih ugotovitev je bila ta, da lahko občine z opredelitvijo prireditvenih prostorov omogočijo izvajanje zunanjih prireditev na širšem območju svoje občine, vse od gasilskih veselic, vaških dogodkov, mestnih festivalov, rock koncertov in drugih prireditev oziroma shodov.

Ob koncu sestanka so prisotne občine pozitivno ocenile pripravljenost ministrstva za skupno iskanje dobrih rešitev ter njihovo zavezo, da po pregledu vseh prejetih pripomb različnih deležnikov iz javne obravnave, predlog Uredbe prečistijo in posredujejo občinam v pregled kot tudi nadaljnjo usklajevanje. Skupnost občin Slovenije pa se je pri tem zavezala za nadaljnje tvorno sodelovanje tako z resornim ministrstvom kot tudi z občinami.

1.2. Posvet na temo optimizacije porabe električne energije v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije in Skupnost občin Slovenije smo 26. marca 2024 pripravili posvet na temo optimizacije porabe električne energije v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih. Na dogodku so sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za naravne vire in prostor ter vodilni strokovnjaki s področja, ki so osvetlili različne vidike optimizacije porabe električne energije in samooskrbe v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih.

Dr. Tomislav Tkalec iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je predstavil okvirje nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN), ki ga je potrebno do junija ponovno prilagoditi, ker so se na ravni EU zvišali vsi trije cilji (zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP), doseganje vsaj 30-35 % obnovljivih virov energije (OVE) do 2030, povečanje rabe (URE – učinkovita raba energije). Na ministrstvu razmišljajo kako vzpostaviti podporo na vseh teh področjih, ker zaznavajo manko znanja za implementacijo. Borzen vodi kontaktno točko za spodbujanje OVE in URE.

Ana VidmarMinistrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), je predstavila državno prostorsko načrtovanje. Zadevo ureja Strategija prostorskega razvoja Slovenije , ZUREP-3, vse kar je manj kot 10 MW je za prostorsko umeščanje odgovorna občina nad tem pa država. Akcijski program za OVE je že v pripravi na MOPE, kjer bodo določili potencialna prednostna področja za umestitev OVE (foto elektrarne in vetrne elektrarne) ter usmeritve in ukrepe za njihovo prostorsko izvedbeno načrtovanje, vendar na državni ravni. V praksi to pomeni, da ima država v pripravi 16 državnih prostorskih načrtov (DPN) za proizvodnjo OVE (od tega 12 za vetrne elektrarne, od tega 2 postopka mirujeta, 2 pobudi sta še v usklajevanju). 2 DPN sta za hidroelektrarne in 2 DPN za sončne elektrarne. Vidmarjeva je izpostavila, da so postopki dolgotrajni in zapleteni, predvsem usklajevanja z varstvenimi resorji. Marsikdaj se investitorji v postopku ogradijo od investicije. Pa tudi na nivoju usklajevanj v lokalnih okoljih za zagotovitev družbene sprejemljivosti imajo precej težav, zato se preučuje variante, analize pa terjajo svoj čas in strokovne podlage.

Direktor Jošt Štrukelj, iz SunContract je predstavil družinsko in skupnostno samooskrbo po novem. Izpostavil je ogromno nihanje cen tudi do 10-krat in novi omrežninski akt, ki prinaša zvišanje cen porabe moči tudi do 5-krat ter zaveze za javne stavbe, nove zgradbe in celotno državo. Zaradi dnevnega gibanja cen sončne energije na trgu (najcenejša je takrat, ko je proizvedejo sončne elektrarne največ) se pogosto poraja vprašanje smotrnosti investicije, ampak tudi za to obstajajo rešitve. Predstavil je nekaj zelo uspešnih projektov, ki so povezani s skupnostno samooskrbo, med drugim sedem individualnih gospodinjstev, Radeče z zdravstvenim domom, podjetje Yaskawa v Kočevju in Ribnici (možnost prenosa elektrike na dislocirano enoto v realnem času preko individualnih dogovorov), sami so se odločili po kateri ceni bo dislocirana enota na odjemnem mestu plačevala. V času največjih skokov so si na tak način lahko sami postavili ceno po kateri bodo elektriko odjemali v času, ko so jo največ porabljali (vrh porabe v proizvodnji), niso pa imeli sklenjene dolgoročne pogodbe, zato se jim je investicija izplačala. 

Obstajajo še družinske ali skupnostne samooskrbe različnih tipov. Možno je povezati tudi več občin med seboj ali več javnih zavodov med sabo. Morajo pa biti odjemalci del bilančne skupine SunContract. Obstaja nekaj izzivov glede javnih naročil, bistveno je, da je razpis za dinamične cene, zato da se takšni ponudniki, kot so oni sploh lahko na razpis prijavijo.

Male hidroelektrarne na vodovodnih omrežjih (vodovodni sistemi in odpadne vode) je predstavila Danijela Erenda iz podjetja Energija in naravni potenciali d.o.o., z njimi namreč zaobidemo večino izzivov  z umeščanjem v prostor. Pomembna informacija je kakšen je pretok vode in kakšen je padec. Na podlagi tega se izbere primerno turbino in pregleda infrastrukturo. Okoljski vpliv je minimalen in stroški investicije so relativno nizki. Njihovo podjetje je del bilančne skupine SunContract in veljajo pogoji poslovanja znotraj skupine. Obratovalni stroški naprave so 5-10 % prihodka, oprema ima dolgo življenjsko dobo (50+ let). Upravljanje se integrira v obstoječe nadzorne sisteme, nadzor je avtomatiziran. Imajo 7-8-krat večjo proizvodnjo na kw, proizvodnja je konstantna, ker je na vodovodu konstanten pretok.

1.3. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Dobri projekti občin članic

3. Zakonodaja

3.3. V prenovi predlog Zakona o revidiranju

Ministrstvo za finance je na e-demokraciji objavilo predlog Zakona o revidiranju.  Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge za izboljšavo posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 5. aprila 2024. 

3.6. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi

V državnozborsko proceduro je bil vložen Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi. Cilj predloga je, da se omogoči občinam, da dejansko sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, ki imajo lahko velike posledice za lokalno skupnost (vzpostavitev azilnega doma in njegove podružnice na nekem območju predstavlja bistven poseg v lokalno...

3.7. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Skupnost občin Slovenije je na sestankih, ki sta potekala 22. 2. 2024 in 12. 3. 2024 na Ministrstvu za javno upravo že podala stališča in pripombe, vljudno pa vas naprošamo, da na nov osnutek predloga, ki […]

3.8. Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije

Na portalu e-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virih energije. Zakon, kratko poimenovan ZUNPEOVE, med drugim predstavlja podlago za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne. (Sprva je bil zakon sprejet julija...

4. Dogodki SOS

4.1. 4.04.2024. / Ljubljana / Nomotehnika: Kako pripraviti čim boljši predpis

Se želite za potrebe vaše institucije naučiti pripraviti boljše predpise? Vas zanima, kako bi se na njih pravilno sklicevali, kako bi jih jasno strukturirali in poskrbeli za njihovo ustrezno umeščenost v pravni sistem? Želite izpiliti veščine pisanja predpisov?

Vsaj nekaj od navedenega lahko izboljšate ali usvojite na novo z udeležbo na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljico mag. Katjo Božič, strokovnjakinjo s področja nomotehnike.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 10.30 Pomen nomotehnike v pravu, Nomotehnične smernice in struktura predpisov
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Pravila in usmeritve za oblikovanje splošnih aktov – enote, sklicevanje, noveliranje, naštevanje, popravki, jezikovno izražanje
12.15 – 12.30 Odmor
12.30 – 13.15 Praktični primeri in najpogostejše napake – pregled konkretnih splošnih aktov z analizo nomotehničnih napak, predlogi rešitev in praktično ponazoritvijo nomotehničnih pravil

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje je na voljo TUKAJ.

4.2. 10.04.2024. / Celje / Spoznaj mojo dobro prakso: Nove vsebine za živahno mesto

Vabljeni na študijski obisk v Celje, kjer bomo spoznali različne načine za oživljanje mest s primeri iz domače in tuje prakse.

Mesta po vsej Evropi iščejo nove načine, kako ohraniti živahnost, ponuditi raznolikost vsebin in doživetij ter poskrbeti, da se bo bodo v njih dobro počutili tako prebivalci kot obiskovalci. Veliko jih pri tem prepoznava potencial različnih oblik skupnostnih prostorov, ki omogočajo pester program za lokalno skupnost in širše. Pri tem mesta vedno znova ugotavljajo, da za oživitev ni vedno nujna fizična preobrazba oziroma prenova, ampak je veliko pomembnejša vsebina, ki se v prostorih odvija. Za njihovo dobro delovanje je neizogibno tudi sodelovanje z lokalnimi akterji in soustvarjanje vsebin s skupnostjo.

Vabljeni predstavniki občin in ministrstev, javnih zavodov, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za živost mest, in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.

Udeležba na dogodku je brezplačna. VABILO in program najdete TUKAJ.

Zbiratelj prijav je IPOP. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite na tej povezavi najpozneje do 8. aprila 2024. Za več informacij se lahko obrnete na Nino Plevnik (nina.plevnik@ipop.si, 040/342-811).

***

Dogodek je organiziran v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije. Poteka v soorganizaciji z Mestno občino Celje.

4.3. 15.04.2024. / Ljubljana / Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

Posvet Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave bo v ponedeljek, 15. aprila 2024, ob 11.30, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Posvet pripravljamo Državni svet Republike Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

Namen posveta je, da se političnim odločevalcem predstavijo ključni izzivi financiranja slovenske lokalne samouprave, od njih pa pridobi jasne odgovore, kako bodo zagotovili finančno avtonomijo in pravičen sistem financiranja slovenske lokalne samouprave.

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA prek spletne povezave TUKAJ do petka, 12. aprila 2024, do 10. ure. Število prijav je omejeno.

Vabilo na dogodek, program posveta:

 

11.00-11.30

SPREJEM UDELEŽENCEV

 

11.30-12.10

UVODNI GOVORI  

Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

dr. Vladimir PREBILIČ, predsednik Skupnosti občin Slovenije

Peter DERMOL, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

Robert SMRDELJ, predsednik Združenja občin Slovenije

 

12.10-13.50

UVODNE PREDSTAVITVE

mag. Franc PROPS, minister za javno upravo

Klemen BOŠTJANČIČ, minister za finance

 

Poslanske skupine  

mag. Borut SAJOVIC, vodja Poslanske skupine Svoboda

Jelka GODEC, vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke

mag. Janez ŽAKELJ, Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati

Predstavnik Poslanske skupine Socialnih demokratov

 

Strokovni prispevki

izr. prof. dr. Irena BAČLIJA BRAJNIK, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede in podžupanja Občine Dobrova-Polhov Gradec

mag. Gregor MACEDONI, član glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije in župan Mestne občine Novo mesto

 

13.50-14.30

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

* * *

Posvet bosta vodila in povezovala predsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad ter podpredsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar.

4.4. 17.04.2024. / Spletno / Novela Zakona o delovnih razmerjih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je začel veljati 16. 11. 2023. Novela ZDR-1D prinaša:

 • vključitev potrebnih sprememb in dopolnitev v nacionalno zakonodajo, kot se zahteva s pravom Evropske unije (EU),
 • zagotovitev pravne varnosti delavcev v okviru nadgraditve instituta postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga,
 • učinkovitejše varstvo predstavnikov delavcev pred odpovedjo,
 • ureditev obveznosti delodajalca, da zagotovi, da delavec v času uveljavljanja pravice do počitka ali upravičenih odsotnosti z dela ne bo na razpolago delodajalcu – ureditev pravice do odklopa,
 • ureditev posebnega delovnopravnega varstva delavcev, ki so žrtve nasilja v družini,
 • ureditev področja ureditve pravic iz razloga oskrbe druge osebe,
 • dodatne obvezne sestavine v pogodbi o zaposlitvi…

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 12.00 s časom za vprašanja predavateljici.

Predavala bo Andreja Samec Koderman, specialistka managementa, predavateljica, mentorica, svetovalka in strokovnjakinja za kadrovsko področje.

Vabilo za tiskanje

4.5. 25.04.2024. / Lukovica / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS

Spoštovane županje, spoštovani župani,

vljudno vabljeni na redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo v četrtek, 25. aprila 2024, s pričetkom ob 9.30, v prostorih Čebelarske zveze Slovenije  (Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica).

Uradno vabilo s programom in gradivo bomo objavili v kratkem.

Prijavite se lahko na spodnjem obrazcu. Prijave so odprte do ponedeljka, 22. aprila.

V kolikor se skupščine ne morete udeležiti lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca iz vaše občine (podžupanja ali podžupan, direktorica ali direktor občinske uprave, drugi zaposleni/zaposlena). Prosimo upoštevajte, da je tudi pooblaščeno osebo potrebno na skupščino prijaviti.

 

 

4.6. 16.05.2024. / Pula / Strokovna ekskurzija v priobalno mesto Pulj

Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Pulj celodnevno študijsko ekskurzijo, na kateri si bomo ogledali različne rešitve prilagajanja na pričakovane učinke podnebnih sprememb in urbanih teženj prostorskega razvoja, vse od prenove in smotrne rabe prostora do premišljene rabe načrtovanega razvoja. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Cilj strokovne ekskurzije je opolnomočiti odločevalke, odločevalce in strokovni kader slovenskih občinskih uprav z/s:

 • “zelenimi projekti” mesta Pulj kot primeri za prenos dobrih praks iz Hrvaške v Slovenijo,
 • urbano prenovo Družbenega centra Rojc, ki se nahaja v nekdanjih prostorih tamkajšnje vojašnice,
 • primerom rekonstrukcije (vsebine) stavbe z atraktivno vsebino kot je prenovljen podjetniški center Coworking Pula,
 • na naravi temelječimi rešitvami kot so inovativni deževni vrtovi za izboljšanje odpornosti mest in lažje prilagoditve na podnebne spremembe.

Ekskurzijo bo na poti in na sami lokaciji povezovala dr. Vlasta Krmelj, županja občine Selnica ob Dravi z večletnimi izkušnjami prehoda v podnebno nevtralnost, energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije.

Za potrebe izvedbe ekskurzije je organiziran avtobusni prevoz iz Maribora do Pulja s postanki v Celju, Ljubljani in Postojni. URADNO vabilo z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

Vabljeni k prijavi.

5. Povpraševanja

5.1. Odgovornost sedežnih občin SOU

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica glede informacij o odgovornosti sedežnih občin SOU. Dopis Ministrstva za javno upravo z dne 23. 1. 2024 vsebuje razlago po kateri bi naj bila SOU notranja organizacijska enota sedežne občine. MJU, FURS in AJPES imajo glede navedenega različna stališča, zato potrebujemo več informacij s...

6. Dogodki drugih

6.2. 4. 4. / Nacionalni informativni dan v okviru 4. javnega razpisa programa Interreg Evro-Mediteran 2021-2027 in 3. javnega razpisa programa Interreg Europe 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi nacionalnega organa bo dne 4. aprila 2024 v Ljubljani organiziralo nacionalni informativni dan v okviru 4. javnega razpisa programa Interreg Evro-Mediteran 2021-2027 in 3. javnega razpisa programa Interreg Europe 2021-2027. Na dogodku, ki bo potekal v živo, bo podana tudi kratka informacija o javnem razpisu za projekte male vrednosti programa Interreg Območje Alp 2021-2027. Podrobne informacije o dogodku bodo objavljene naknadno na spletni strani evropskasredstva.si.

 4. javni razpis programa Interreg Evro-Mediteran 2021-2027 za standardne projekte bo odprt od 12. marca 2024 do 12. junija 2024. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani programa Call 4 – Thematic projects – Programme Interreg Euro-MED (interreg-euro-med.eu).

3. javni razpis programa Interreg Europe bo odprt od 20. marca 2023 do 7. junija 2024. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani programa Next call for projects | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy.

Javni razpis za projekte male vrednosti programa Interreg Območje Alp 2021-2027 (upravljanje s sodelovanjem) bo odprt od 20. maja 2024 do 27. junija 2024. Razpisna naloga je objavljena na spletni strani programa How to apply – Alpine Space Programme (alpine-space.eu).

Prijave na dogodek so možne na POVEZAVI do vključno 2. aprila 2024.

6.3. NAJAVA DOGODKA: 30-letnica reforme lokalne samouprave – slavnostna prireditev

Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje 30 – letnico reforme lokalne samouprave. Letnica sovpada s uveljavitvijo Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah ter sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in Zakonom o financiranju občin. Na ministrstvu, pristojnem za lokalno samoupravo, so pričeli z aktivnostmi, da pomemben mejnik v razvoju slovenske lokalne samouprave primerno obeležimo.

Načrtuje se posebna slovesnost v sredo, 17. 4. 2024 med 10. in 13. uro v Kongresnem centru Brdo. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

6.5. 24. 4. / Spletni dogodek: Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja vas prijazno vabi na dogodek ”Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb”, ki bo 24. 4. 2024 na Zoomu med 10:00 in 14:30.

Dogodek je namenjen podrobnejši seznanitvi s konceptom t. i. podnebnih pravic – človekovih pravic, na katere vplivajo podnebne spremembe, ter obveznosti držav in korporacij v zvezi s podnebjem. Izvedeli boste več o sodnih sporih, v katerih sodišča odločajo o odgovornosti držav in korporacij, ki s svojimi aktivnosti vplivajo na podnebne spremembe in prilagajanje družbe nanje. Dogodek se izvaja v okviru projekta DACE, ki ga financira Evropska unija.

Dogodek bo mednaroden in v celoti izveden v angleškem jeziku.

Govorke, govorci in predavanja:

 • dr. David R. Boyd, posebni poročevalec Združenih narodov o človekovih pravicah in okolju – Razvoj pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja;
 • prof. dr. Stephen Humphreys, Law School, London School of Economics – Podnebne pravice;
 • prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  –  Podnebne pravice v odločitvah Odbora Združenih narodov za človekove pravice;
 • dr. Andreas Geiges in dr. Luzie Helfmann, Climate Analytics in Climate Action Tracker  – Pravičen prispevek držav pri doseganju podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma;
 • dr. Samuel Ruiz-Tagle, Centre for Climate Engagement, University of Cambridge  –  Podnebne spremembe v pravu prostorskega načrtovanja;
 • Kertu Birgit Anton, Estonian Environmental Law Center  –  Podnebna tožba Petki za prihodnost Estonija proti Eesti Energia;
 • Luka Štrubelj, PIC  –  Pravna odgovornost korporacij za podnebne spremembe.

Celoten program v slovenskem jeziku je dostopen na tej povezavi.

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/5TVZAbL2D3wDasd7A

Za vse dodatne informacije vam je na voljo aljosa.petek@pic.si.

6.6. 14. - 15. 5. / 31. konferenca Dnevi slovenske informatike - povabilo občinam k sodelovanju

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je soorganizator 31. konference Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala 14. in 15. maja 2024 v hotelu Bernardin v Portorožu.

K sodelovanju vabijo tudi občine, da na dogodku predstavijo svoje uspešne projekte. Rdeča nit letošnjega dogodka je “Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti”. V središču bo torej ideja uporabe in vpliva umetne inteligence ter z njo povezanimi ključnimi temami informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše.

Poleg umetne inteligence kot najbolj izpostavljene teme, so pri objavljenem povabilu k oddaji predlogov prispevkov kot možne teme nakazane npr. podatkovna družba, podatkovni prostori, digitalna in zelena odpornost, digitalne javne storitve, napredne digitalne tehnologije, inovacije v IKT, podatkovna jezera, inteligentne aplikacije, podpora pri odločanju, digitalizacija izobraževanj in usposabljanj, izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo, odprti in dostopni podatki, tehnologije upravljanja znanja, IT v managementu in kibernetska varnost.

Povzetke predlaganih prispevkov je potrebno oddati do 17. 3. 2024, več navodil in informacij je objavljenih na spletni strani dogodka (https://dsi2024.dsi-konferenca.si/stran/za-avtorje), kjer je na voljo tudi predloga za pripravo povzetka.

Hkrati vas vabijo, da proučite tudi možnost prijave na razpis za priznanje eNagrada 2024, ki je prav tako objavljen na omenjeni spletni strani konference, v rubriki Natečaji: https://dsi2024.dsikonferenca.si/.

Vabljeni, da se konference udeležite, saj bo to dragocena priložnost za izmenjavo idej, razprave o novih tehnologijah, spoznavanje najnovejših trendov ter povezovanje z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini.

6.7. 16. in 17. 5. / Simpozij Slovenski regionalni dnevi

V soorganizaciji ZRC SAZU – Geografskega inštituta Antona Melika, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ter Združenja regionalnih razvojnih agencij vas vabijo, da se udeležite simpozija Slovenski regionalni dnevi 2024, ki bo potekal 16. in 17. maja v Hotelu Dolenjc v Novem mestu.

Letošnji simpozij je namenjen razpravi o dveh ključnih temah, in sicer demografiji, kadrih in z njima povezanimi izzivi regionalnega razvoja. Predstavili bodo različne vidike teh treh ključnih področij in njihov vpliv na celostni razvoj slovenskih regij.

7. Aktualni razpisi

7.1. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

7.2. [Aktualen razpis] Sodelujte pri medsebojnem pregledu urbanih strategij

Novi razpis za medsebojne strokovne preglede (Peer Reviews) traja do 30. aprila 2024 do 12.00.

Mesta, to je vaša priložnost, da izboljšate svoje strategije, se naučite novih veščin in vzpostavite trajne evropske povezave!

Glavni cilj medsebojnega pregleda je pomagati vašemu mestu izboljšati zasnovo in izvajanje vaše strategije trajnostnega urbanega razvoja (TUS) z razpravo in učenjem iz izkušenj drugih mest. Izmenjava se zaključi s srečanjem, na katerem lahko vsa sodelujoča mesta razpravljajo o skupnih težavah in izzivih ter izmenjujejo najboljše prakse.

Dve različni vlogi, ena prijava

Mesta, ki želijo sodelovati, se lahko prijavijo v eno od dveh vlog: i) mesta, katerih strategije se pregledujejo, in ii) mesta, ki pregledujejo strategije.

– Kot mesto s strategijo v pregledu se boste ukvarjali s tremi specifičnimi izzivi, s katerimi se soočate pri oblikovanju/izvajanju svoje strategije trajnostnega urbanega razvoja. Kot mesto s strategijo v pregledu se lahko prijavijo samo mesta iz 11. člena Uredbe 2021/1058/EU (v primeru Slovenije torej mestne občine).

– Kot pregledovalec strategij drugih boste delili svoje strokovno znanje in izkušnje v zvezi z izzivi mesta v pregledu. Dobrodošla so vsa mesta z izkušnjami na področju strategij trajnostnega urbanega razvoja. Ste pripravljeni deliti svoje strokovno znanje in izkušnje ter poskrbeti, da bo vaše mesto znano po svojih dobrih praksah?

Pridružite se spletnem informativnem sestanku

Urbana kontaktna točka vabi na spletni informativni dan, 12. aprila 2024 ob 10.00. Na razpisu boste prejeli vse informacije o razpisu Peer Review kot tudi stalnem razpisu za izmenjavo mest. Informativni dan bo potekal v slovenščini. PRIJAVA

Ob tem spletni informativni dan 9. aprila organizira tudi EUI.  Na tem spletnem dogodku boste lahko slišali o izkušnjah več mest s strategijo v pregledu in strokovnih ocenjevalcev iz prejšnjega razpisa, izvedeli, kako se prijaviti, in jim zastavili vsa druga vprašanja o razpisu.

Prijavite se zdaj

EUI ima na voljo tudi široko paleto podpore in smernic, ki vam bodo pomagale pri pripravi in oddaji prijave. Če imate posebno vprašanje, se naročite na individualni posvet. Oglejte si pričevanja prejšnjih udeležencev in vse informacije o Peer Reviews na spletišču EUI. Obiščite EUI stran z razpisi za vse informacije o razpisu, postopku prijave in rokih.

 

 

7.3. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

7.4. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

7.5. Objavljen novi Terminski načrt javnih razpisov

Objavljen je novi Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencij Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023-2027) za leto 2024 in začetek leta 2025.

V letošnjem letu se nadaljuje hkratno izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 in intervencij SN SKP 2023–2027. PRP 2014–2020 se zaključuje, načrtovana je objava še zadnjih treh javnih razpisov iz tega naslova. MKGP bo v letos pospešeno izvajal intervencije SN SKP 2023–2027, v načrtu je objava 35 javnih razpisov.

Na spletni strani SN SKP je na voljo več informacij o novem terminskem načrtu javnih razpisov.

7.6. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.7. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.8. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

8. Novice drugih

8.1. Uredba o evropski digitalni identiteti v središče postavlja državljane

Potem, ko je Evropski parlament dne 29. februarja 2024 potrdil predlog Uredbe (EU) Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto, je uredbo v torek, 26. marca 2024 sprejel tudi Svet EU. Dokončno sprejetje uredbe se pričakuje v prihodnjih tednih, ko bo uredba objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Več si lahko preberete TUKAJ.

8.2. Akt o interoperabilni Evropi

V četrtek, 22. marca 2024 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena nova »Uredba Evropskega parlamenta in Sveta EU o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Uniji« ali na kratko »Akt o interoperabilni Evropi«.

Več si lahko preberete TUKAJ.

8.3. CEMR – lokalni izzivi na področju zelene zakonodaje

NALAS je del Sveta evropskih občin in regij (CEMR), evropske članske organizacije, ki zastopa interese in zagovornike lokalnih in regionalnih oblasti v štiridesetih evropskih državah. 

Glede izvajanja evropskega zelenega dogovora in drugih zelenih politik postaja vse bolj očitno, da imajo lokalne oblasti ključno vlogo pri spodbujanju trajnostnih pobud in politik.   

CEMR aktivno sodeluje pri pripravi poročila, ki posebej preučujeizzive, s katerimi se srečujejo lokalne oblastipri izvajanju politik podnebja, energije, okolja, mobilnosti in krožnega gospodarstva. 

Z anonimno raziskavo, naslovljeno na vse izvoljene lokalne predstavnike na lokalni in regionalni ravni v Evropi, želi CEMR narediti vpogled v izvajanje zelenega dogovora in drugih zelenih politik. 

Izpolnjevanje vprašalnika traja le 15 minut. Izpolnite jo lahko do 29. marca. 

Povezava za izpolnjevanje ankete:https://sprw.io/stt-vZKZjMfv7aEAJpLEN6C3xu  

Vnaprej se vam zahvaljujejo za vaš prispevek k temu skupnemu prizadevanju. Končno poročilo bo objavljeno jeseni 2024. 

8.4. Podjetji IMPOL 2000 in ENVIT sta letošnja prejemnika zlatih priznanj za najboljšo inventivno rešitev na področju krožnega gospodarstva

Štajerska gospodarska zbornica kot upravičenka Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) je že drugo leto zapored podelila nagrade za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva. Zlati priznanji sta prejeli invenciji, ki sta ju na razpis prijavili podjetje Impol 2000 in Envit, okoljske tehnologije in inženiring.

 Na razpis za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva za leto 2023 je prispelo kar 27 inventivnih rešitev, kar pomeni, da se je zanimanje podjetij in raziskovalnih institucij več kot podvojilo (na razpis za leto 2022 je skupno prispelo 12 inventivnih rešitev). »Cilj razpisa je uveljavljanje in podpora razvojno-inovacijski dejavnosti v Sloveniji. Takšen porast števila prijavljenih inventivnih rešitev kaže tako na močno razvojno in inovativno dejavnost slovenskega gospodarskega in raziskovalnega sektorja na področju krožnega gospodarstva kot na izrazito potrebo po nadaljnjem razvoju tovrstnih invencij v inovacije in dejanski prenos v prakso,« izpostavlja Nina Meglič,  koordinatorka SRIP – Krožno gospodarstvo.

Štiričlanska strokovna komisija je letos priznanja podelila v štirih kategorijah. Med 27 različnimi inventivnimi rešitvami, ki jih je na razpis prijavilo 27 podjetji in raziskovalnih institucij, so podelili dve zlati, 13 srebrnih in sedem bronastih priznanj za najboljše inventivne rešitve ter pet priznanj za razvojno dejavnost na področju krožnega gospodarstva.

Seznam nagrajenih inventivnih rešitev:

Zlata priznanja za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva:

 • Razvoj tehnologije pridobivanja ogljično nevtralnega primarnega magnezija z nizkocenovnim procesom aluminotermične redukcije magnezijevega oksida, podjetje Impol 2000 d.d.
 • ReSoil® – trajnostna remediacija s težkimi kovinami onesnaženih tal, podjetje Envit, okoljske tehnologije in inženiring d.o.o.

Srebrna priznanja za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva:

 • Varna omara za polnjenje in shranjevanje litij-ionskih baterij, podjetje Primat d.d.
 • Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (COVID-19), Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Surovina d.o.o., Zlatarna Celje d.o.o., Plastika Skaza d.o.o., Fakulteta za tehnologijo polimerov, Univerzitetni klinični center – Maribor ter Inštitut za kovinske materiale in tehnologije.
 • Uporaba umetne inteligence za načrtovanje sestave in lastnosti recikliranih aluminijevih zlitin, podjetje Impol 2000 d.d.
 • Modelsko podprta optimizacija lokalnih snovno-energetskih sistemov v procesu obdelave odpadnih vod, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani.
 • Hidrogeli na osnovi nanoceluloze za tvorbo dermalnih filmov za napredno zdravljenje atopijskega dermatitisa, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani.
 • Zaščita nosečnic pred elektromagnetnim sevanjem s pomočjo tehnologije neskončne zanke, podjetje STUDIO MF, raziskave in razvoj, d.o.o.
 • Pigment iz rudnika Sitarjevec za razvoj barvila za tisk na tekstil, Zavod za gradbeništvo Slovenije.
 • Določevanje potenciala sekvestracije ogljika v odpadnem materialu z uporabo pospešene mineralne karbonatizacije, Zavod za gradbeništvo Slovenije.
 • Ognjevarna izolativna kompozitna fasadna plošča na osnovi geopolimera z integrirano odpadno vnetljivo poliuretansko peno, Zavod za gradbeništvo Slovenije.
 • Geopolimerni kompozitni tlakovci z vgrajeno reciklirano gumo za izboljšan oprijem in protizdrsno zmogljivost, Zavod za gradbeništvo Slovenije.
 • PandaChat, podjetje PC7, storitve, d. o. o.
 • Postopek trajnostne pretvorbe sladkorjev iz lignocelulozne biomase v poliole in diole z uporabo heterogene katalize, Kemijski inštitut.
 • Kovinski filament za 3D tisk iz odbrusa nikljeve zilitine Inconel, podjetji Ekstera d.o.o. in Additio d.o.o.

Bronasta priznanja za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva:

 • Izdelava novega sefa na podlagi prenove starega – ReSafe, podjetje Primat d.d.
 • Napovedni model kvalitete betona na osnovi umetne inteligence, podjetje PRIOT d.o.o.
 • Ekosistem ponovne uporabe industrijskih ostankov-EPU, podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o.
 • Geosolarna platforma, AC&P inženirski biro, podjetje za geotehniko, infrastrukturo in raziskave d.o.o., ter Zavod za gradbeništvo Slovenije.
 • Charles – Platforma za samozaložbo z integrirano umetno inteligenco, trgom literarnih del in zaščito avtorskih pravic, Nejc Bukovec
 • Leseni kompozitni nosilci iz odpadnih lesnih plošč proizvodnje lesenih montažnih objektov, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Jelovica Hiše d.o.o.
 • Izdelava ognjevzdržnih elementov iz odpadnih surovin, nastalih pri proizvodnji jekla, podjetji Ekstera d.o.o. in Additio d.o.o

Priznanja za razvojno dejavnost na področju krožnega gospodarstva:

 • Sosed – Platforma za široško izposojo produktov, podjetje Epic lab d.o.o.
 • Industrijski sistem za ponovno uporabo vode, podjetje Energ+ d.o.o.
 • Circular Business Academy – GO CIRCULAR, podjetje META Circularity d.o.o.
 • Okolju prijazno recikliranje iridija za elektrolizo vode, Kemijski inštitut.
 • Avatar »virtualni asistent« Smetarko Vili nas osvešča in izobražuje, AiBC Robotics, Daniel Hari s.p.

Razpis sta tudi letos podprla Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Projekt SRIP – Krožno gospodarstvo je delno financiran s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja pa se v okviru Prednostne naložbe »Inovacijska družba znanja» in specifičnega cilja RSO1.1 »Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij«.