V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE RADOVLJICA, TRŽIČ IN DOBROVNIK.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. 3. SEJA PREDSEDSTVA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE O POTREBI PO PRENOVI SISTEMA ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Medvode, 7. 12. 2023 – osrednja vsebinska tema 3. redne seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila problematika vodenja prostorskega načrtovanja v luči regionalnih prostorskih planov, stanovanjske politike in NUSZ. Županje in župani so ponovno izpostavili zaskrbljujoč centralističen pristop države do investicij v prostoru in nasprotovali reševanju slednjega z izgradnjo dodatnega avtocestnega pasu do Ljubljane.

K vsebinski točki so se županjam in županom Predsedstva SOS priključili dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta Lex Localis ter občinska prostorska strokovnjaka Izidor Jerala iz MO Novo mesto in Janko Trobiš iz Mestne občine Celje. Prisotni so se strinjali, da so kot edini lastni viri občin izjemnega pomena sredstva, ki jih občine zberejo z naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), vendar pa je sistem zastarel, številne občine tudi niso novelirale sistema zbiranja NUSZ, ker se je na nacionalni ravni računalo na uvedbo davka na nepremičnine. Prav tako podatki GURS kljub nadgradnji še vedno ne omogočajo verodostojne obdavčitve nepremičnin v Sloveniji. Množično vrednotenje je namreč temeljilo na (samo)ocenitvi lastnikov nepremičnin. Županje in župani so se strinjali, da se sestavi strokovna delovna skupina, ki pripravi nov model dogovora med občinami za izvajanje NUSZ v Sloveniji.    

V navezavi na prostorske podatke je razprava tekla tudi o regionalnih prostorskih načrtih, ki so trenutno zakonsko predvideni, a o njihovi vsebini in namenu ni znanega nič. Županje in župani so izpostavili nesmisel uvajanja novih administrativnih obremenitev, upoštevaje dejstvo, da bi za skladnejši regionalni razvoj zadostovalo dosledno usklajevanje prostorskih načrtov med sosednjimi občinami. Prav dolgoletno pomanjkanje skladnega regionalnega razvoja in strateških razvojnih usmeritev v Sloveniji je pripeljalo do vidnih zaostankov za sosednjimi državami. Namesto, da bi delali v smeri skladnega regionalnega razvoja preko razpršitve infrastrukturnih investicij in realokacije pomembnih državnih institucij, z namenom, da se ohranjajo in spodbujajo delovna mesta v lokalnih okoljih, je v dometu države očitno zgolj razmislek v smeri večanja prometa v glavno mesto z izgradnjo tretjega avtocestnega pasu, brez zavedanja o morebiti katastrofičnih posledicah za preostanek države. Zato so županje in župani Predsedstva SOS slednjemu nasprotovali.

1.2. Odprti dialog občin z Vido Starič Holobar o delovanju predšolske vzgoje

Dne 6. 12. 2023 je v spletnem okolju potekal prvi izmed interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin. Tokratni dogodek je bil posvečen širšemu delovanju predšolske vzgoje. Namreč za dobro delovanje predšolske vzgoje je ključno, da se ohranja stalni dialog med tistimi, ki področje izvajajo in se srečujejo s številnimi izzivi pri izvajanju sistema, in državno ravnjo, ki oblikuje zakonodajne rešitve.

Poleg vodje Sektorja za predšolsko vzgojo pri MVI, Vide Starič Holobar sta se pogovora udeležili tudi predstavnici ministrstva Marija Urank in Meta Brank. Predstavnice so uvodoma izpostavile opažanja ministrstva pri izvajanju določb področne zakonodaje na področju predšolske vzgoje. Prav zaradi navedenih ugotovitev in z namenom izboljšanja oz. posodobljenja sistema je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, katere članica je tudi generalna sekretarka SOS. Sledila je predstavitev ključnih sprememb, pri tem so udeleženke in udeleženci dodali svoje pomisleke in izkušnje ter predlagali nove rešitve. Vsi prisotni so se strinjali, da je glede na predhodno posredovana vprašanja prijavljenih potrebna novelacija sistema, predvsem z vidika racionalizacije stroškov in določnosti. Po razpravi oziroma po razjasnitvi zastavljenih vprašanj so prisotni pozdravili predlog po nadaljnjem tesnem sodelovanju v obliki dialogov in posvetov na tem področju.

Skupnost občin Slovenije pripravlja že niz naslednjih odprtih dialogov, ki bodo potekali na temo uslužbenskega sistema, integritete in preprečevanje korupcije, kohezijskih sredstev ter boste o terminih izvedbe v kratkem obveščeni.

1.3. Celostni vidik obravnave zdravja

V četrtek, 7.12. je v Domu kulture v Rušah potekalo Letno nacionalno srečanje članic slovenske mreže zdravih mest, ki sta ga uvodoma otvorila gostiteljica županja Urška Repolusk in Nacionalni koordinator Zdravih mest Slovenije dr. Zlatko Zimet.

Glasbenima nastopoma tamkajšnjih osnovnošolcev sta sledili predstavitvi ruških javnih zavodov s področja promocije javnega zdravja, to je Javnega zavoda RAST, ki naslavlja izzive dolgožive in starajoče se družbe ter Javnega zavoda Šport Ruše, ki s svojo ponudbo bogati druženje tamkajšnjim občankam in občanom pri aktivnem preživljanju prostega časa. S strani Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Maribor je bila v nadaljevanju izpostavljena potreba po dvigu zdravstvene pismenosti. Na srečanju pa ni manjkala niti predstavitev vedno bolj priljubljene mednarodne iniciative DPM – Dojenju prijazno mesto in tovrstne v desetih korakih implementirane prakse v Mestni občini Koper.

V drugem delu srečanja je bila predstavljena še dobra praksa preprečevanja zasvojenosti (LAS in društva Ars Vitae) v Mestni občini Ptuj, in sicer je bilo govora o posvetovalnem telesu, ki redno in uspešno sodeluje s tamkajšnjimi odločevalci in ozavešča o področnih izzivih ter prispeva k aktivnostim občine. Predstavnik Fakultete za šport Univerze v Ljubljani je kot naslednji govorec prestavil SLOfit informacijsko podporo in nadgradnjo sicer že uveljavljenega nacionalnega sistema za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok ter mladih, ki je lahko v uporabi tudi za odrasle (podjetja, organizacije, občine), ki si želijo izboljšati telesno zmogljivost (zaposlenih na delovnem mestu). Sledila je predstavitev društva IndiJanez oz. njihovega programa Center Šteker in vsem nam zelo znane problematike zasvojenosti z zasloni in brezplačnih storitev, ki jih v okviru društva nudijo pomoči potrebnim (mladostnikom, njihovim družinam ipd.).

Točka dnevnega reda je bilo tudi »Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za telesno dejavnost za zdravje – Kaj lahko storijo občine?«, ki ga je predstavila Vodja programa Ven za zdravje 3, mag. Ina Šuklje Erjavec. V programu pa aktivno sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije.  Med predstavitvijo je bila med drugim izpostavljena potreba po med-strokovnem sodelovanju in povezovanju. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, kako oz. s kakšno opremo v občinah naslavljati predvsem neaktivni oz. manj aktivni del prebivalstva? Predstavnica SOS je poleg predstavitve delovanja skupnosti povzela sporočilo partnerja Slovenski mreži zdravih mest (glej sliko) ter spodbudila občine k promociji uporabe že obstoječih rekreacijskih poti ter podpori programov in projektov, ki delujejo v okviru javnih (občinskih) organizacij pri promociji zdravja.

1.4. Posodobljen Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti 

Nosilci Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks) smo v novembru Kodeks dopolnili z redakcijskim popravkom in pomembnejšo vsebinsko dopolnitvijo v točki 5.14.2 glede višine in oblike plačila za opravljanje funkcije in sejnine:
“Člani organa nadzora so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejnine v višini kot ju določi skupščina. Višina plačila naj bo prilagojena finančnemu stanju v družbi in zahtevnosti funkcije. Priporoča se, da je plačilo za opravljanje funkcije za predsednika organa nadzora vsaj polovico višje kot za člana ter da člani komisij, če so te oblikovane, prejmejo dodatno plačilo. Zunanji člani komisij so za delo v komisijah plačani iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta. Višino plačila zunanjih članov določi nadzorni svet v ustreznem razmerju do plačila članov nadzornega sveta in ni vezana na skupščinski sklep.”

Komisija za preprečevanje korupcijeSkupnost občin SlovenijeZdruženje mestnih občin SlovenijeZdruženje nadzornikov Slovenije in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb v letu 2022 oblikovali Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks), ki je stopil v veljavo z januarjem 2023.

Spremembe Kodeksa veljajo z januarjem 2024.

1.5. Okrogla miza o korupcijskih tveganjih pri izvajanju ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

Policija je v okviru tedna preprečevanja korupcije , 7. decembra 2023, v prostorih Ministrstva za notranje zadeve organizirala okroglo mizo z naslovom Korupcijska tveganja pri izvajanju ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Udeležence okrogle mize sta nagovorila minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica.

Korupcijska kazniva dejanja so eno bolj perečih področij gospodarske kriminalitete, saj se nanašajo na zlorabo položaja za pridobitev zasebne koristi, je v uvodnem nagovoru povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Minister je izpostavil, da se problematike korupcijskih kaznivih dejanj kot minister za notranje zadeve zelo dobro zaveda, in dodal da področju posebno pozornost namenja tudi vlada dr. Roberta Goloba.

Na okrogli mizi je sodeloval tudi Egon Repnik, član nadzornega odbora Skupnosti občin Slovenije, predstavnik Službe vlade za obnovo po poplavah, Ministrstva za naravne vire in prostor, SID banke, Urada za nadzor proračuna, Ministrstva za javno upravo, Evropskega javnega tožilstva in Komisije za preprečevanje korupcije.

Namen okrogle mize je bil seznanitev s ključnimi akterji in aktivnostmi, ki se bodo odvijale pri obnovi po poplavah in plazovih. Glede na obseg projekta in sredstva, ki so na voljo, so se udeleženci namreč strinjali, da med drugim obstajajo tudi tveganja za pojav korupcije, zato je cilj, da s skupnimi močmi tveganja čim bolj zmanjšamo oziroma odločno ukrepamo, če bodo zaznane nepravilnosti ali kazniva dejanja.

vir: Policija

1.6. Otvoritev Hiše sobivanja in znanja

Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar, se je odzvala povabilu Darka Rudaša, predsednika Združenja romskih svetnikov, ki je izredna članica SOS in župana MO Murska Sobota Damjana Anžela, da se udeleži otvoritve Hiše sobivanja in znanja, ki je nastala pri večnamenski dvorani na Pušči. Hiša sobivanja in znanja je prostor, namenjen povezovanju skupnosti, kjer se bodo odvijale različne dejavnosti, dogodki in projekti za vse generacije.

1.7. Šest občin prejelo naziv Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS podelilo nazive občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi in branju.

(Grosuplje 1. december 2023) Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so danes (1. 12. ob 11. uri na Ministrstvu za kulturo) podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: Bovec, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Logatec, Lovrenc na Pohorju in Sežana.

Skupaj je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo 63 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa  prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi investicijske ali vsebinske projekte zadnjih treh let na področju knjige in branja.

V letošnjem letu so nazive za nadaljnja tri leta podaljšale občine: Črna na Koroškem, Ivančna Gorica, Mestna občina Kranj, Mestna občina Krško, Mestna občina Ljubljana, Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Ormož, Mestna občina Ptuj, Radovljica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin in Žalec.

Kratke obrazložitve letošnjih prejemnic:

V okolju občine Bovec je zelo močna dejavnost lokalnih kulturnih izvajalcev, ki jim občina za njihovo delovanje namenja javni prostor in jih pri ustvarjanju podpira, med seboj povezuje in z njimi sodeluje.

Občina Črnomelj se kot domovina pesnika Otona Župančiča skozi svojo lokalno zgodovino in dediščino globoko zaveda pomena bralne kulture in bralne pismenosti. Za dosežke na področju kulture, knjige in branja podeljuje Župančičeve diplome in plakete in z natečajem »Župančičeva frulica« spodbuja mlade pesnike in deklamatorje.

Občina Ilirska Bistrica s podporo ustanovam, društvom, šolam in drugim akterjem na področju knjige izkazuje visoko osveščenost glede pomena različnih projektov, dogodkov, prireditev, na katerih sodelujejo tudi občinski uslužbenci in s tem podpirajo spodbujanje branja.

Občina Logatec pozitiven in aktiven odnos do bralne kulture in pismenosti potrjuje s podporo številnim lokalnim literarnim in kulturnim društvom ter regionalnim ter mednarodnim projektom in programom.

Občina Lovrenc na Pohorju dokazuje, kako majhna lokalna skupnost spodbuja in neguje bralno kulturo in z njo bogati življenje svojih prebivalcev. Zaveda se pomena negovanja kulturne dediščine s pisano besedo in jo oživlja ter ohranja z domoznansko obarvanimi knjigami. Pohvalno je medresorsko sodelovanje med turizmom in kmetijstvom. Bralna kultura in zavedanje o moči knjige je vtkano v vsakdanje življenje občanov in občank, kar dokazuje izdaja knjig preko participativnega proračuna.

Občina Sežana je pobudnica številnih projektov in aktivnosti na področju bralne kulture in branja, ki so prepoznani tudi v širšem slovenskem prostoru. Na območju občine deluje vrsta javnih zavodov in drugih kulturnih organizacij, ki delujejo tudi na področju bralne kulture, svoj ugled pa uspešno gradi s podporo spominu pesnika Srečka Kosovela in v vlogi soorganizatorja Festivala Vilenica skupaj z Društvom slovenskih pisateljev .

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal  z namenom, občine spodbuditi, da z zavestnim načrtovanjem, oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju sodelujejo pri izboljševanju bralne pismenosti in bralne kulture med prebivalci. Občine v svojih vlogah za pridobitev naziva izkazujejo visoko zavedanje o pomenu branja in knjige skozi odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe, in kar je še bolj pomembno, z lastnim razmislekom in ustvarjalnimi projekti. 

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošni knjižnic je o  projektu povedala: »Občine, ki so pridobile naziv Branju prijazna občina, prepoznavajo področje knjige in branja kot enega od strateških področij v svoji lokalni skupnosti, kar dokazujejo s svojimi razvojnimi dokumenti na področju kulture. Vključujejo se  v oblikovanje dejavnosti na področju spodbujanja branja in podpore knjigi kot partnerji in zavezniki v sodelovanju s knjižnicami, pa tudi samostojno in v povezavi z drugimi ustanovami. Z aktivnostmi za spodbujanje branja izboljšujejo bivanjsko raven svojih prebivalcev na socialnem, ekonomskem in kulturnem področju ter jim omogočajo, da kakovostno preživljajo čas, krepijo družinske vezi, se izobražujejo, raziskujejo in se povezujejo med seboj. Zavedanje o pomenu branja je del identitete lokalne skupnosti in s tem narodne zavesti in naš cilj je, da bodo vse slovenske občine branju prijazne.«

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik Skupnosti občin Slovenije: “Danes smo s ponosom in veseljem podelili nazive Branju prijazna občina šestim novim občinam ter proslavili podaljšanje veljavnosti nazivov štirinajstim. Nagrajene občine so v preteklih letih izkazale izjemno zavezanost k spodbujanju bralne kulture in bralne pismenosti med prebivalci. S svojimi prizadevanji ter številnimi projekti navdihujejo ljubezen do branja in omogočajo dostop do literature vsem generacijam.”

Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS: »V današnjem svetu, ki proizvaja množico raznolikih informacij, je vloga občin pri promociji bralne kulture neprecenljiva. Z zagotavljanjem širokega dostopa občanom do knjižnic, s spodbujanjem bralnih programov in z organiziranjem kulturnih dogodkov, splošne knjižnice v slovenskih občinah igrajo ključno vlogo pri vzgoji informiranih, kritičnih in empatičnih državljanov. Ta prizadevanja so še posebej pomembna za naše najmlajše, ki bodo zrasli v svet, kjer bo razlikovanje med verodostojnimi in neresničnimi, med objektivnimi in pristranskimi med dejstvi in mnenji, ključnega pomena za njihovo sposobnost delovanja in prispevanja k zdravi družbi.«

1.8. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.1. Informacije glede predhodnega programa odprave posledic nesreč v povezavi z izvedbo evidenčnih naročil

Direktorat za javno naročanje MJU smo zaprosili za odgovor ali predhodni program odprave posledic nesreč, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije zadošča kot podlaga za izvedbo evidenčnih naročil.

Mnenje direktorata je, da sprejeti predhodni program odprave posledic škode po avgustovskih poplavah, ki ga je sprejela Vlada RS ustreza določilom za uporabo oziroma oddajo v skladu s pravili za t.im. evidenčna naročila, kot določeno v 26. členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23; v nadaljevanju ZIUOPZP)

Celotno stališče je dostopno TUKAJ.

2.2. Predlog pravilnika o določitvi kriterijev za status nevladnih organizacij v javnem interesu

Ministrstvo za kulturo je dalo v javno obravnavo predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Pravilnik podrobneje določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in bo nudil ustrezno pravno podlago za podeljevanje omenjenega statusa na področju kulture. Ministrstvo za kulturo je pri pripravi predloga novega pravilnika upoštevalo različne pobude, ki so jih nanj naslovili zagovorniške organizacije, društva, posamezniki in posameznice.

Občine članice SOS lahko svoje predloge, pripombe in mnenja pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, vključno do 19. decembra 2023.

2.3. Predlog uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nas je obvestilo, da je na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki določa enkratno nadomestilo občinam za spodbujanje priključevanja vetrnih proizvodnih naprav. Do predloga uredbe dostopate TUKAJ.

Kot navajajo, lahko skladno z 71. členom ZUNPEOVE vlada za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena nova vetrna proizvodna naprava. Vlada podrobneje predpiše višino in plačevanje enkratnega nadomestila nadomestila z uredbo.

Morebitne komentarje lahko v obliki predlogov in obrazložitev posredujete v tej preglednici do 20.12.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

2.4. Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta RS za obdobje 2023–2027

MKGP je dalo v javno obravnavo predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027. Čim hitrejši pregled tega predloga uredbe je ključen za pravočasno objavo javnih razpisov.

Vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog nam lahko pošljete do petka, 22. 12. 2023 do 11. ure na elektronski naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

2.5. Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028

Skupnost občin Slovenije je v pregled in obravnavo prejela predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028. Vaše predloge in pripombe posredujte do 0.11.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Prosimo vas, da posebno pozornost namenite poglavju Varnost v lokalnih skupnostih, v karerem se kot ključna prednostna naloga države ugotavlja varnost v lokalnem okolji. Prav tako je izpostavljeno sodelovanje med različnimi deležniki (policija, občine, Univerzo v Mariboru Fakulteto za varnostne vede, redarstvi…).

S strani Skupnosti občin Slovenije bi želeli izpostaviti, da je neprimerno, da med katerimi ni (kazalnikov za: sodelovanje med organi in službami, smanjšanja kršitev javnega reda in miru, zmanjšanje kaznivih dejanj, manj prometnih nesreč, kazalnikov izboljšanja varnosti v lokalnem okolji idt.), temveč so med kazalniki merjenja uspešnosti varnosti v lokalnih skupnosti kazalniki,

  • število izvedenih usposabljanj in število usposobljenih strateških analitikov na regionalni ravni;
  • zaposlovanje novih analitikov s specialističnimi veščinami, iz področja predikativne analitike in obdelave velikih količin podatkov;
  • nabavljena specialistična analitična orodja in platforme, ki omogočajo policiji zgodnje identificiranje potencialnih varnostnih tveganj in problemov;
  • število izvedenih varnostnih analiz na regionalni ravni.

Prav tako bi želeli izpostaviti, da je na prvem mestu med sodelujočimi Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, medtem ko so občine in občinska redarstva naknadno navedena. Prepričani smo, da so občine in občinska redarstva ključna za zagotavljanje varnosti v lokalnem okolju, zato morajo biti prva navedena.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj Prenos

2.7. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

2.8. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

2.9. Knjiženje novega obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje

Ker veliko občin planira proračun za leto 2024, smo Ministrstvo za finance vprašali kako se bo knjižil novi obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Prejeli smo naslednji odgovor:

»Na odhodkovni strani konto ni potreben, ker je OZP prispevek sestavni del Btto 1. To velja za obračun prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za svoje zaposlene.
Prehodni račun za plačilo OZP ostaja enak kot za druge prispevke za zdravstveno zavarovanje – DA
Sklic za nakazilo OZP ostaja enak kot za prispevke za zdravstveno zavarovanje – DA«.

3. Dogodki SOS

3.1. 5.01.2024. / Spletno / Zasebno: ODPRTI DIALOGI – Pogovor s Štefko Korade Purg o odprtih vprašanjih in dilemah občin glede uslužbenskega sistema

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Drugi tovrstni dogodek bo posvečen širšemu delovanju uslužbenskega sistema in zaposlovanju javnih uslužbencev v občinskih upravah. Sporočamo, da bo naša gostja in strokovnjakinja na tem področju Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Na dogodku bo gostja odgovarjala predvsem na vnaprej zastavljena vprašanja in z vami razpravljala o vprašanjih in dilemah glede sistemizacij delovnih mest, sklenitvah delovnih razmerij, ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev, povračilih stroškov itd.

Vabimo vas, da ob prijavi v prijavnico zapišete tudi vaša vprašanja za gostjo!

3.3. 24.01.2024. / Spletno / Uporaba umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov, saj je le-ta vedno bolj prisotna v našem poslovnem in osebnem življenju.

Na izobraževanju bodo sodelovali dr. Sašo Karakatić (Inštitut za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI), mag. Samo Zorc (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) in  Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) naslednjimi temami:

– »demistifikacija« uporabe UI v lokalni samoupravi, kateri sistemi UI so na voljo in njihova uporaba, konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje,

– politika in regulativa na področju UI – kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin, kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin,

aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialni viri financiranja.

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na izobraževanje so obvezne (število mest je omejeno), saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

4. Povpraševanja

4.1. Počitek med zaporednima delovnima dnema in seje občinskega sveta

Skupnost občin Slovenije na vas naslavlja vprašanji, ki smo ju prejeli s strani občine članice, in vljudno naprošamo za sodelovanje. POČITEK MED ZAPOREDNIMA DELOVNIMA DNEMA Na kakšen način občina zaposlenim zagotavlja počitek med zaporednima delovnima dnevoma v skladu s prvim odstavkom 155. člena Zakona o delovnih razmerjih, saj mora počitek...

4.2. Sofinanciranje javne gasilske službe

Občina članica ima od leta 2017 vpeljan sistem izračuna sofinanciranja, ki temelji na osnovi povprečnine oz. izračunane primerne porabe občine. Določen je minimum % od primerne porabe (za gasilce min. 3 %). Po 6 letih bi v občini radi naredili analizo sistema sofinanciranja in jih zanima podatek sofinanciranja javne gasilske službe od primerljivih...

5. Dogodki drugih

5.1. 12. 12. / Predstavitev spletne dostopnosti in najpogostejše napake

Inšpektorat RS za informacijsko družbo vas vabi na predstavitev digitalne dostopnosti po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Udeleženci se bodo seznanili z ustreznimi podlagami za izvajanje ZDSMA ter z najpogostejšimi napakami, ki jih inšpekoirji zaznavajo pri inšpekcijskih nadzorih.

Celotno vabilo vam je na voljo TUKAJ.

5.3. 13. 12. / Prenova portala javnih naročil in uvedbe novih eObrazcev

Ministrstvo za javno upravo vas vabi, da se udeležite brezplačne delavnice v zvezi s prenovo portala javnih naročil in uvedbe novih eObrazcev.

Delavnico bo dne 13. 12. 2023 ob 10.00 uri izvedel Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo, v organizaciji Uradnega lista Republike Slovenije.

Delavnica bo potekala na daljavo. Prijava in več informacij o dogodku je na voljo na povezavi: Prenova Portala javnih naročil – brezplačna delavnica | Uradni list (uradni-list.si).

5.4. 12. 1. 2024 / Trajnostna mobilnost (kot storitev in digitalizacija, multimodalnost)

V okviru projekta ReMOBIL Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor organizira 2 sklopa izobraževanj z naslovom »Načrtovanje in upravljanje trajnostne mobilnosti na regionalni in medobčinski ravni«. Prvi sklop bo potek 1. decembra preko spletne platforme Microsoft Teams, drugi sklop pa v živo 12. januarja 2024.

V prvem sklopu bodo predavatelji predstavili teorijo in primere dobrih praks na področju digitalizacije in multimodalnosti. Spletno izobraževanje bo potekalo od 9.00 – 13.00 ure in je namenjeno predstavnikom občin, ustanov in podjetij ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s prostorskim in prometnim načrtovanjem.

Vabilo s programom vam je na voljo TUKAJ.

 

5.5. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

Po uspešnem sodelovanju v usposabljanju z Občino Domžale, Občino Ribnica in Mestno občino Slovenj Gradec z izbranimi načrtovalci program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi nove tri občine in prostorske načrtovalce, da se skupaj prijavijo za sodelovanje v drugem ciklu usposabljanja Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Celotno povabilo vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

6. Aktualni razpisi

6.1. MESTA >> MESTOM #4: Razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega prostora

Pripravlja se novi, že četrti, katalog dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja Mesta >> mestom. Občine, javna podjetja in regionalne razvojne agencije vabimo k prijavi inovativnih praks in novih rešitev, s katerimi naslavljajo izzive v svojem lokalnem okolju. Prakse naj naslavljajo aktualne tematike, naj bodo relevantne za druge slovenske občine ter uresničljive v drugih okoljih.

Rok za prijavo je 30. november 2023.   Rok za prijavo smo podaljšali do 15. decembra 2023.

Dodatne informacije (Namen razpisa, Kaj je Mesta >> mestom?, Razpisni pogoji in prijava) so dostopne TUKAJ. Kontaktna oseba je ga. Nina Plevnik, IPoP.

Mesta >> mestom v tej izdaji nastaja s podporo Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru naročila Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT. Razpis izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

6.2. Objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024

Ministrstvo je 24. novembra 2023 objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2024. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Rok za prijavo za javne socialnovarstvene programe je 11. decembra 2023 in za razvojne socialnovarstvene programe 18. decembra 2023.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.3. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.5. Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka JR OCPS)

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij.

Celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep.

Rok za predložitev vlog je 17. december 2023.

Več informacij je na voljo TUKAJ.

6.7. Javni poziv za sofinanciranje LIFE projektov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2023 sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o sofinanciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo projektom, ki jih bo odobrila Evropska komisija.

Sofinancirale se bodo projektne aktivnosti projektov partnerjev, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu aktivnosti, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije. Upravičenci morajo MOPE predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za izvajanje odobrenega projektnega predloga.

Javni poziv za sofinanciranje LIFE projektov je bil objavljen 10. novembra 2023 v Uradnem listu.

6.8. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.10. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

6.11. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

6.13. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.14. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

6.15. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve objavila razpis za zasebna 5G omrežja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo.

Na razpis se lahko do 20. decembra 2023, do najkasneje 10. ure na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) prijavijo tako operaterji kot vertikale, torej podjetja, industrije, lokalne skupnosti, občine.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

7. Vlada RS

7.1. 83. redna seja

Uredba o izvajanju intervencije podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba opredeljuje pravila za izvajanje podpore, ki je namenjena kmetom in pravnim osebam, ki se vključujejo v sheme kakovosti in se soočajo z dodatnimi stroški ter zahtevami trga, ki jih v začetnih fazah uvajanja proizvoda pogosto ne povrnejo. Cilj intervencije je spodbuditi večje sodelovanje kmetijskih gospodarstev v shemah kakovosti, kar naj bi prineslo večjo vrednost in količino takšnih proizvodov na trgu.

Upravičenci do podpore vključujejo nosilce kmetijskih gospodarstev, dopolnilnih dejavnosti ter pravne osebe, ki povezujejo več kmetijskih gospodarstev in so vključeni v certificiranje sheme kakovosti ali določenega proizvoda. Ključni pogoj za prijavo na javni razpis je veljaven certifikat za shemo kakovosti ali proizvod, za katerega se vloži vloga. Podpora, dodeljena v okviru intervencije, se uporablja za povrnitev stroškov sodelovanja v shemi, letnega prispevka ter stroškov pregleda skladnosti s specifikacijami sheme. Podpora se izplača v obliki pavšalnega plačila, ki znaša 100 odstotkov izračunane vrednosti po modelni kalkulaciji. To pavšalno plačilo omogoča preglednost, zmanjšanje napak ter administrativno poenostavitev za vse vpletene strani.

Sredstva se dodeljujejo po zaprtem javnem razpisu, in sicer za celotno programsko obdobje v višini 1.429.320,00 evrov. Uredba podpira sheme, kot so ekološka pridelava, zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in izbrana kakovost. Med obdobjem upravičenosti do podpore se preverja veljavnost certifikata za prejemnike sredstev, prav tako pa se pri pravnih osebah preverja ohranjanje števila vključenih kmetijskih gospodarstev v shemo kakovosti.

Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Pri intervencijah, kot so kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin so spremenjene določbe glede števila živali, višine plačila na hektar, rokov za usposabljanje in poročanja podatkov ter drugih operativnih pravil.

Določene so minimalne zahteve za uporabo gnojil, ki vključujejo izjeme glede vodenja evidenc uporabe gnojil za upravičence, ki sodelujejo le v naravovarstvenih operacijah ali intervenciji Lokalne pasme in sorte.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida daje podlago za podaljšanje veljavnost odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve do 31. decembra 2024 zaradi podaljšanja veljavnosti evropske pravne podlage, ki ureja državne pomoči. V Prilogi 1 uredbe, v kateri so določene enote obremenitve in najnižja raven obdavčitve za posamezne vrste goriva, za katere se plačuje okoljska dajatev, je treba uskladiti določene tarifne oznake in nekatera poimenovanja z določbami Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1998, z dne 20. septembra 2022, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, tj. Kombinirana nomenklatura za leto 2023.

Vlada sprejela predlog Energetskega zakona EZ-2

Vlada je določila besedilo Energetskega zakona EZ-2 in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. EZ-2 celovito prenavlja trenutno veljaven EZ-1 in prilagaja obstoječi pravni okvir na področju energetike na izzive zelenega prehoda.

Predlog zakona ureja številna področja – upravljanj energetske politike, energetskega regulatorja, energetsko infrastrukturo, energetsko inšpekcijo, dodeljevanje spodbud za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, upravljanje kapitalskih naložb v pristojnosti vlade, krizne razmere na področju energije, začasno kontrolo cen energije in podobno. Gre za kompleksen in obsežen zakon.

Predlog zakona prenavlja koncept načrtovanja razogljičenja na lokalni ravni – občine bodo morale pripraviti in sprejeti načrte za opuščanje rabe fosilnih goriv za ogrevanje, sprejeti bodo morale cilje na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, načrtovati bodo morale energetske skupnosti za obvladovanje energetske revščine na svojem območju. Lokalni energetski koncepti bodo digitalizirani, da bo lažje sproti spremljati napredek.

Z določbami o prednostni rabi virov energije in energentov želijo spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v stavbah ter napravah. S temi ukrepi bi lokalne skupnosti v okviru svojih možnosti aktivno prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivanja in zdravja prebivalcev.

8. Novice drugih

8.1. Knjiženje novega obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje

Ker veliko občin planira proračun za leto 2024, smo Ministrstvo za finance vprašali kako se bo knjižil novi obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Prejeli smo naslednji odgovor:

»Na odhodkovni strani konto ni potreben, ker je OZP prispevek sestavni del Btto 1. To velja za obračun prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za svoje zaposlene.
Prehodni račun za plačilo OZP ostaja enak kot za druge prispevke za zdravstveno zavarovanje – DA
Sklic za nakazilo OZP ostaja enak kot za prispevke za zdravstveno zavarovanje – DA«.

8.2. Zaključne ugotovitve MEDNARODNE REGIONALNE RAZVOJNE KONFERENCE in 34. SEDLARJEVEGA SREČANJA z naslovom Inoviranje regionalnih politik in praks

Letošnji dogodek je potekal 16. in 17. novembra 2023 v organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor in Ekonomsko – poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije ter Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Tema konference je bila preoblikovanje regionalne politike in prakse z ustvarjanjem raznolikosti pristopov, rešitev in politik, ki koristijo regijam in njihovim prebivalcem. Med drugim je na prvem dnevu dogodka v okviru okrogle mize (Zakaj razvoj regij brez prostorskega načrtovanja ni možen) sodeloval kočevski župan dr. Vladimir Prebilič.

Po mnenju udeležencev letošnje Mednarodne regionalne razvojne konference in 34. Sedlarjevega srečanja je pred nami zgodovinska priložnost, da vzpostavimo Regionalni prostorski plan (RPP). V razpravi je bilo še posebej izpostavljeno trenutno stanje na področju regionalne politike in razvoja v Sloveniji in sicer:
– da imajo regije različne potrebe in potenciale, kar je treba upoštevati na vseh ravneh regionalnega razvoja v prihodnje;
– da so RPP potrebni dokumenti, še posebej v podporo lokalni ravni, saj občine, tudi zaradi svoje razdrobljenosti, nimajo dovolj resursov, da bi skrbele za vse vsebine, ki se tičejo razvoja na njihovem območju in seveda širše;
– da je potrebna sinergija med regionalnimi projekti iz regionalnih razvojnih programov (RRP) in regionalnimi prostorskimi plani (RPP);
– da tudi na ministrstvih ni dovolj resursov, ki bi zagotovili administrativno podporo izdelavi RPP.

Dodatne informacije o zaključkih so na voljo tukaj.