Kazalo vsebine

Novice SOS

Dobri projekti občin članic

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI KAMNIK IN ŠENTILJ.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Občina Ormož je postala 188. občina članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Ormož je postala 188. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina je bila ustanovljena leta 1994. Površina občine 141 km2 , število prebivalcev je 11.868 (po 1. 7. 2023). Župan občine je gospod Danijel Vrbnjak.

Nad gladino reke Drave, na terasi, ki jo je reka oblikovala skozi milijone let, stoji mesto Ormož, šahovnica mestnih hiš, nedaleč stran pa grad in cerkev, ki smelo, kot kralj in kraljica, narekujeta igro na rahli vzpetini.

Kraj je bil poseljen že okrog leta 2100 pr. n. št. Tukaj so se križale pomembne prometne poti, saj je bil prehod reke najlažji, pot na vse strani pa na široko odprta. Takšna lega je Ormožu stkala bogato in tudi burno zgodovino, o čemer pričajo arheološke najdbe in zapisi, ki jih hranijo različne ustanove, največ pa Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož.

V pozni bronasti dobi je Ormož po pomenu, velikosti in svojevrstni urbanistični zasnovi prekašal vse sosednje kraje. Takratna naselbina je bila ena največjih v vzhodnoalpskem prostoru. Arheologi so odkrili veliko dokazov o gradbeni, bivanjski, celo kulinarični in pivski kulturi takratnih prebivalcev.

V zgodnjem srednjem veku je zraslo naselje, ki v drugi polovici 13. stoletja, ko Ptujski gospodje sezidajo stolp, preraste v središče trgovanja in kmalu zatem v mestno naselbino obrtnikov in trgovcev. V pisnih virih se Ormož prvič omenja leta 1273 kot Holermuos. To je bil čas bojev za vzhodno mejo med ogrskimi kralji in Salzburško nadškofijo. Zaradi strateškega pomena je kraj že leta 1293 dobil trške, leta 1331 pa mestne praviceFriderik V. Ptujski je leta 1287 na obrambni meji z Ogri postavil utrjen stolpast grad in ga poimenoval Friedau. To ime se je kasneje preneslo na celotno mesto. V kasnejših stoletjih pisni viri še vedno uporabljajo tudi ime Holermuos in prav to ime se je v različnih jezikovnih prehodih »spremenilo« v današnje, Ormož.

Mestni privilegiji so meščanom dovoljevali prirejati tudi letne sejme in ta tradicija se je ohranila do današnjih dni: Jakobov sejem se prireja še vedno prvi ponedeljek po Jakobovi nedelji, Cvetni sejem na cvetni petek in Martinov sejem 11. novembra, na praznik sv. Martina.

Po letu 1945 so Ormož zaznamovali predvsem vinarstvo in poljedelstvo, pridelava sladkorja, ormoška opekarna in razvoj malega podjetništva. V letu 1967 je svečano odprla svoja vrata ormoška vinska klet, Tovarna sladkorja Ormož pa je začela s poskusnim obratovanjem v letu 1976.

Svoje sledi je v Ormožu in njegovi okolici pustila tudi osamosvojitvena vojna leta 1991, saj je bilo tukaj eno strateško najpomembnejših prizorišč bojev med Jugoslovansko ljudsko armado, ki je imela oporišče v bližnjem Varaždinu, in slovensko Teritorialno obrambo. Slednja je zelo požrtvovalno preprečila vdor napadalcev v mesto in z zaporami cest ter mostu čez Dravo onemogočila vstop sovražne vojske na ozemlje Slovenije. Takrat je bil poškodovan tudi grajski stolp.

Ormož je predvsem zaradi premišljenih arhitekturnih posegov ohranil svoj prvotni videz in čar. Pomen Ormoža in njegove okolice v preteklih tisočletjih lahko obiskovalcem podrobneje približajo muzejske zbirke Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, ki se nahajajo za zidovi ormoškega gradu in moderno obnovljene grajske pristave.

Za popolnejše doživetje mesta pa je treba obiskati še cerkev sv. Jakoba, se sprehoditi po mestnih ulicah in užiti mir ter spokojnost grajskega parka, v katerem rastejo tudi redke drevesne vrste. Morda pa vas v poletni vročini zamika osvežitev v mestnem kopališču, ki je na obrobju grajskega parka.

Več informacij o občini vam je na voljo TUKAJ, o doživetjih v destinaciji Jeruzalem Slovenija pa TUKAJ.

1.2. Predsedstvo SOS zasedalo na 5.redni seji v Grosuplju

V četrtek, 21. 3. 2024 je potekala 5. redna seja predsedstva SOS. Članice in člane je uvodoma pozdravil dr. Peter Verlič, župan občine gostiteljice Grosuplje. V nadaljevanju so obravnavali naslednje vsebinske točke:

 • Izzivi na področju stanovanjske politike lokalnih skupnosti in države

Dr. Klemen Ploštajner, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost je predstavil predlog Zakona o dopolnitvi Stanovanjskega zakona, ki je v fazi medresorskega usklajevanja. Povedal je, da gre za dopolnitev zakona, ki bo omogočala lažje financiranje lokalnih okolij oziroma bo omogočila programsko financiranje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad, ki bo potem na podlagi javnega poziva podeljeval naprej lokalnim skupnostim, javnim stanovanjskim skladom in pravnim osebam, vpisanim v register neprofitnih stanovanjskih organizacij, ugodne kredite s podaljšano ročnostjo povračila kreditov.

Županje in župani so izpostavili, da zaznavajo, da so sredstva namenjena izključno zagotavljanju neprofitnih stanovanj, kjer se poleg neustrezno nizke najemnine občine soočajo tudi s togimi in nefleksibilnimi pravili glede dodeljevanja, cenzusov upravičenosti in obveznim oddajanjem za nedoločen čas. Posledično imajo občine težave z neplačniki in z nadzorom nad najemniki, ki v vmesnem času presežejo dohodkovni cenzus. Ugotavljajo, da neprofitna stanovanja po trenutni zakonski ureditvi naslavljajo le ozko družbeno skupino, medtem ko je potreb po dostopnih stanovanjih veliko več (npr. mladi, mlade družine, deficitarni poklici, starejši), vendar zaradi kriterijev pri dodeljevanju nimajo možnosti za pridobitev stanovanja proti socialno ogroženim družinam z velikim številom otrok.

Članice in člani Predsedstva SOS so izpostavili tudi, da bi poleg zagotavljanja neprofitnih stanovanj, morali razmišljati tudi o drugih oblikah – stanovanja za mlade in mlade družine, ki bi se oddajala za določen čas; stanovanja, ki bi omogočala najem z možnostjo postopnega odkupa (rent-to-buy); javno-zasebna partnerstva za zagotavljanje kadrovskih stanovanj in stanovanjske zadruge, ki so v tujini stalnica, v Sloveniji pa tudi po desetih letih poskusov, ne premoremo niti ene.

Prav tako so županje in župani izpostavili željo in potrebo po decentralizirani gradnji in ne zgolj v večjih centrih. Predstavnika ministrstva so opozorili tudi, da je trenuten sistem, po katerem občine krijejo subvencije neprofitne najemnine, država pa subvencije tržne najemnine za upravičence do neprofitnih stanovanj, ki do njih zaradi pomanjkanja stanovanj niso prišli, popolnoma nestimulativen za odločitev občine za gradnjo neprofitnih stanovanj.

V repliki je predstavnik ministrstva povedal, da se strinjajo s politiko decentralizacije in tudi tem, da država financira večji del stanovanjske gradnje, medtem ko ima lokalna skupnost roko nad zemljiško politiko in dodeljevanjem stanovanj. Prav tako je treba pripraviti projekte in prevetriti razpise, v katere se naj dodajo tudi razvojni kriteriji.

 • Sklic redne seje skupščine SOS

Predsedstvo SOS je potrdilo dokumente za sklic redne seje letne skupščine in določilo datum redne letne skupščine SOS, ki bo potekala 25. aprila 2024 v Lukovici.

 • Spremembe Zakona o financiranju občin

Članice in člani predsedstva so razpravljali tudi o novem predlogu sprememb Zakona o financiranju občin. Podprli so rešitev v predlogu, po kateri bi bila možna izdaja občinskih obveznic (ob strokovni podpori Ministrstva za finance). Prav tako se jim zdi dvig meje možnega zadolževanja na 15% smiseln, glede na to, da zadolževanje občin za investicije ni problematično in je vsesplošno nizko, v primerjavi z državo. Prav tako je na podlagi lanskoletnih pogajanj za višino povprečnine Ministrstvo za finance povzelo dogovorjeno rešitev glede financiranja občin. Tako bi za lokalne skupnosti odslej veljalo, da  jim ob 54% vplačane dohodnine (iz predpreteklega leta) pripada dodatnih 1,2% dohodnine za odpravo nesorazmerjih pri pokrivanju stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Dodatna sredstva iz dohodnine bi se občinam razdelila sorazmerno glede na višino njihovih tekočih stroškov in tekočih transferjev vseh občin.

Predsedstvo pa po drugi strani zavrača spremembe kazalnikov razvitosti občin, čeprav so mnogi veljavni kazalniki razvitosti preživeti in neustrezni, saj jih pristojno ministrstvo ni komuniciralo z občinami, še manj – ne želi jim predstaviti razlik med zdaj in potem. Predsedstvo je izrazilo ostro nasprotovanje določitvi zgornje meje sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav (SOU). Županje in župani so poudarili, da imajo pomemben vpliv na izvajanje kvalitetnih storitev v občinah (tudi tistih, ki same tega ne bi zmogle) ter ob vedno večjem pomanjkanju delovne sile ohranjajo izvajanje storitev pri deficitarnih poklicih (urbanisti, računovodje, …), zato se njihovega obstoja ne sme zamajati.

Nasprotovanje so članice in člani Predsedstva SOS izrazili tudi rešitvam, ki se obetajo na področju financiranja občin s pripadniki Romske skupnosti, na podlagi katerih se spreminja izračun (število vseh prebivalcev, razvitost, površina občine, naselja in ocena prebivalcev v naselju), višina financiranja, nameni porabe ter poročanje v povezavi z dodatnimi sredstvi k primerni porabi občin, v katerih živi romska skupnost.

 • Zaključki projekta Info-Geothermal

Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija na Geološkem zavodu Slovenije, je predstavila zaključke projekta Info-Geothermal. Projektni konzorcij vodi Geološki zavod Slovenije, projektno partnerstvo pa sestavljajo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Iceland school of Energy in Skupnost občin Slovenije. Projekt je financiran iz finančnega mehanizma EGP.

V okviru projekta so prvič na enem mestu na voljo zanesljive in dostopne informacije, ki jih potrebujejo vlagatelji in lokalne skupnosti. Za občine Beltinci, Dobrovnik in Turnišče smo s prostorsko in geološko analizo določili najprimernejša območja za postavitev geotermalnih rastlinjakov in metodologija je prenosljiva v vse slovenske občine. V novem slovensko-angleškem 3D pregledovalniku bo vsakdo lahko izrisal prognozni profil ali vrtino za dosego geotermalnega vodonosnika v SV Sloveniji s pričakovano porazdelitvijo temperatur, kar bo zmanjšalo geološka tveganja.

Več informacij je na voljo na projektni spletni strani  tukaj.

 • Problematika Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Članice in člani so se seznanili s problematiko zapiranja maloprodajnih trgovin v manjših krajih na podeželju zaradi sprejetega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS št.84 z dne 2. 8. 2023; Pravilnik), ki stopi v veljavo 01. 08. 2024.  Sprejeli so sklep, da zahtevajo uvedbo moratorija na Pravilnik in ponovno analizo izvedljivosti in prilagoditev zahtev, upoštevajoč specifiko posamezne branže, z namenom zagotavljanja obstoja gospodarskih dejavnosti tudi na podeželju. 

Galerija slik.

1.3. Druga seja komisije za kulturo in kulturno dediščino potekala v Laškem

Drugo sejo Komisije za kulturo in kulturno dediščino pri SOS v novem mandatnem obdobju je gostil župan občine Laško, Marko Šantej, dne 14. 3. 2024. Gostitelj je pozdravil udeležence in predstavil Laško hišo, v kateri smo gostovali. Nahaja se v starem mestnem jedru. K projektu arhitekturne prenove tipične laške hiše iz 18. stoletja, njene zunanje…

1.4. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Dobri projekti občin članic

3. Zakonodaja

3.1. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji EE v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE

V medresorskem usklajevanju je Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Do Predloga Uredbe na skupaj treh straneh dostopate tukaj. Rok za oddajo pripomb je ponedeljek,...

3.6. Novela Zakona o lokalni volitvah

Obveščamo vas, da je bil na portalu E-demokracija objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Besedilo zakona najdete TUKAJ. Z zakonom se: Vljudno vas naprošamo za pregled in podajo stališča na predlog novele najkasneje do srede, 27. 3. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

3.8. Zaprosilo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za občine

Naslovilo nas je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki želi v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Zakona o državni upravi pridobiti informacije o izvajanju Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup ter morebitnih težavah s katerimi se pri njenem izvajanju soočajo občinske uprave. V ta namen...

3.10. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi

V državnozborsko proceduro je bil vložen Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi. Cilj predloga je, da se omogoči občinam, da dejansko sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, ki imajo lahko velike posledice za lokalno skupnost (vzpostavitev azilnega doma in njegove podružnice na nekem območju predstavlja bistven poseg v lokalno...

4. Dogodki SOS

4.1. 26.03.2024. / Ljubljana / Optimizacija porabe električne energije v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije in Skupnosti občin Slovenije vas vljudno vabita na posvet OPTIMIZACIJA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE V LOKALNIH SKUPNOSTIH IN KOMUNALNIH PODJETJIH, ki bo potekal v torek, 26. marca 2024, med 12. in 15. uro v dvorani A, I. nadstropje Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

Na posvetu bodo predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za naravne vire in prostor ter vodilni strokovnjaki osvetlili različne vidike optimizacije porabe električne energije in samooskrbe v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih. Poudarek bo na naslednjih temah:

– UVELJAVITEV NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PODNEBNEGA NAČRTA (NEPN)

– PROSTORSKI VIDIKI UMEŠČANJA NAPRAV ZA PROIZVODNJO ZELENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

– OPTIMIZACIJA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE (tudi samooskrba) V LOKALNIH SKUPNOSTIH IN KOMUNALNIH PODJETJIH Z DOBRO PRAKSO

MALE HIDROELEKTRARNE NA VODOVODNIH OMREŽJIH – priložnost ali nuja

PROGRAM

12.00–12.45

– Uveljavitev nacionalnega podnebnega načrta (NEPN)

Tomislav Tkalec, vodja Sektorja za obnovljive vire energije, Direktorat za energijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

– Določila NEPN glede energetske strategije Slovenije z vidika optimizacije porabe električne (zelene) energije

– Finančne in druge spodbude države za spodbudo za dosego ciljev NEPN

– Razprava

12.45–13.30

– Prostorski vidiki umeščanja naprav za proizvodnjo zelene električne energije

mag. Miran Gajšek, državni sekretar, Ministrstvo za naravne vire in prostor

– Razprava

PREDSTAVITEV DOBRE PRAKSE:

13.30–14.15

– Optimizacija porabe električne energije v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih z dobro prakso

Gregor Novak, soustanovitelj in direktor razvoja, SunContract d.o.o.

– Rešitve za upravljanje dnevne količine porabe in prilagajanja porabe glede različnih tarif

– Predstavitev primerov samooskrbe sončne elektrarne z optimizacijo porabe električne energije v lokalnih skupnostih in komunalnih podjetjih

– Razprava

14.15–15.00

– Male hidroelektrarne na vodovodnih omrežjih – priložnost ali nuja

Danijela Erenda, direktorica podjetja Energija in naravni potenciali d.o.o.

– Razprava

 

PRIJAVA:

Dogodek je namenjen članom Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije in Skupnosti občin Slovenije in je brezplačen. Prijave so odprte do petka, 22. marca 2024, preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://share-eu1.hsforms.com/15p6nbZtWSySoTll63gImgQfwd1w

 

Parkirati je mogoče brezplačno v garažni hiši GZS ali v primeru zasedenosti na makadamskem parkirišču za stavbo GZS.

Dodatne informacije: komunala@komunalna-zbornica.si, 01 5898 484

4.3. 10.04.2024. / Celje / Spoznaj mojo dobro prakso: Nove vsebine za živahno mesto

Vabljeni na študijski obisk v Celje, kjer bomo spoznali različne načine za oživljanje mest s primeri iz domače in tuje prakse.

Mesta po vsej Evropi iščejo nove načine, kako ohraniti živahnost, ponuditi raznolikost vsebin in doživetij ter poskrbeti, da se bo bodo v njih dobro počutili tako prebivalci kot obiskovalci. Veliko jih pri tem prepoznava potencial različnih oblik skupnostnih prostorov, ki omogočajo pester program za lokalno skupnost in širše. Pri tem mesta vedno znova ugotavljajo, da za oživitev ni vedno nujna fizična preobrazba oziroma prenova, ampak je veliko pomembnejša vsebina, ki se v prostorih odvija. Za njihovo dobro delovanje je neizogibno tudi sodelovanje z lokalnimi akterji in soustvarjanje vsebin s skupnostjo.

Vabljeni predstavniki občin in ministrstev, javnih zavodov, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za živost mest, in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.

Udeležba na dogodku je brezplačna. VABILO in program najdete TUKAJ.

Zbiratelj prijav je IPOP. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite na tej povezavi najpozneje do 8. aprila 2024. Za več informacij se lahko obrnete na Nino Plevnik (nina.plevnik@ipop.si, 040/342-811).

***

Dogodek je organiziran v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije. Poteka v soorganizaciji z Mestno občino Celje.

4.4. 15.04.2024. / Ljubljana / Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

Posvet Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave bo v ponedeljek, 15. aprila 2024, ob 11.30, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Posvet pripravljamo Državni svet Republike Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

Namen posveta je, da se političnim odločevalcem predstavijo ključni izzivi financiranja slovenske lokalne samouprave, od njih pa pridobi jasne odgovore, kako bodo zagotovili finančno avtonomijo in pravičen sistem financiranja slovenske lokalne samouprave.

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA prek spletne povezave TUKAJ do petka, 12. aprila 2024, do 10. ure. Število prijav je omejeno.

Vabilo na dogodek, program posveta:

 

11.00-11.30

SPREJEM UDELEŽENCEV

 

11.30-12.10

UVODNI GOVORI  

Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

dr. Vladimir PREBILIČ, predsednik Skupnosti občin Slovenije

Peter DERMOL, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije

Robert SMRDELJ, predsednik Združenja občin Slovenije

 

12.10-13.50

UVODNE PREDSTAVITVE

mag. Franc PROPS, minister za javno upravo

Klemen BOŠTJANČIČ, minister za finance

 

Poslanske skupine  

mag. Borut SAJOVIC, vodja Poslanske skupine Svoboda

Jelka GODEC, vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke

mag. Janez ŽAKELJ, Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati

Predstavnik Poslanske skupine Socialnih demokratov

 

Strokovni prispevki

izr. prof. dr. Irena BAČLIJA BRAJNIK, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede in podžupanja Občine Dobrova-Polhov Gradec

mag. Gregor MACEDONI, član glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije in župan Mestne občine Novo mesto

 

13.50-14.30

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

* * *

Posvet bosta vodila in povezovala predsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad ter podpredsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar.

5. Povpraševanja

5.2. Sodelovanje pri aktualnem razpisu MOPE za izgradnjo sončnih elektrarn

Naslovila nas je občina članica, ki si želi poiskati občino, ki bi sodelovala pri aktualnem razpisu za izgradnjo sončnih elektrarn (v nadaljevanju SE) na javnih stavbah, pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, parkiriščih itd., dostopnem TUKAJ. Občina je v zvezi s tem že oddala povpraševanje na distributerja električne energije glede...

6. Dogodki drugih

6.1. 28. 3. / Posvet Medsektorsko sodelovanje: ključ do uspešnih kohezijskih projektov

PiNA v sodelovanju z RTV Slovenija-RTV Koper in Za in Proti izvaja projekt namenjen ozaveščanju in spodbujanju razumevanja in sodelovanja v kohezijski politiki.

V okviru projekta Kohezija za vse vas vabijo na posvet Medsektorsko sodelovanje: ključ do uspešnih kohezijskih projektovki bo v četrtek, 28. marca 2024, od 10.00 do 13.30, v Kosovelovem domu Sežana.

Kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, namenjena spodbujanju trajnostnega razvoja, zaposlovanja, konkurenčnosti ter socialne in gospodarske kohezije med regijami. Kot izpostavljajo številni programi Interreg in tudi številni centralizirani programi EU, je za doseganje dolgoročnih učinkov in sprememb nujno v projektih povezovati organizacije iz različnih sektorjev, na primer, nevladne organizacije, lokalne in nacionalne odločevalce, raziskovalce in gospodarstvo, saj vsak sektor prinaša svoja znanja in kompetence.

Kljub temu se prepogosto zgodi, da do povezovanja ne pride. Zakaj? Zakaj programi Interreg spodbujajo medsektorsko povezovanje? Kakšni so izzivi medsektorskega sodelovanja in kakšne so prednosti? Kateri sektorji se pogosteje povezujejo in zakaj? Kakšne so izkušnje organizacij, ki sodelujejo v medsektorskih partnerstvih? Odgovore na ta in številna druga vprašanja boste lahko našli na posvetu v Sežani.

Na posvet vabljeni predstavnice in predstavniki organizacij vseh sektorjev, saj se bodo le tako lahko identificirali ukrepi, ki bodo spodbudili medsektorsko sodelovanje v kohezijskih projektih. 

Program posveta

09.30 – 10.00 Registracija in jutranja kava

10.00 – 11.15 Okrogla miza o pomenu medsektorskega sodelovanja

 • Marjeta Pečarič, vodja Sektorja za Interreg na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj
 • Dorijan Maršič, direktor Inkubatorja Sežana
 • dr. Jani Kozina, ZRC SAZU
 • Borut Jerman, predsednik PiNE

11.15 – 11.45 Pogostitev

11.45 – 13.15 Delavnica: Kako premagati izzive medsektorskega sodelovanja?

13.15 – 13.30 Zaključek

Prijave zbirajo do 27. marca 2024, na TEJ  povezavi.

Za dodatna vprašanja pišite na kohezija@pina.si.

6.2. 4. 4. / Nacionalni informativni dan v okviru 4. javnega razpisa programa Interreg Evro-Mediteran 2021-2027 in 3. javnega razpisa programa Interreg Europe 2021-2027

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi nacionalnega organa bo dne 4. aprila 2024 v Ljubljani organiziralo nacionalni informativni dan v okviru 4. javnega razpisa programa Interreg Evro-Mediteran 2021-2027 in 3. javnega razpisa programa Interreg Europe 2021-2027. Na dogodku, ki bo potekal v živo, bo podana tudi kratka informacija o javnem razpisu za projekte male vrednosti programa Interreg Območje Alp 2021-2027. Podrobne informacije o dogodku bodo objavljene naknadno na spletni strani evropskasredstva.si.

 4. javni razpis programa Interreg Evro-Mediteran 2021-2027 za standardne projekte bo odprt od 12. marca 2024 do 12. junija 2024. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani programa Call 4 – Thematic projects – Programme Interreg Euro-MED (interreg-euro-med.eu).

3. javni razpis programa Interreg Europe bo odprt od 20. marca 2023 do 7. junija 2024. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani programa Next call for projects | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy.

Javni razpis za projekte male vrednosti programa Interreg Območje Alp 2021-2027 (upravljanje s sodelovanjem) bo odprt od 20. maja 2024 do 27. junija 2024. Razpisna naloga je objavljena na spletni strani programa How to apply – Alpine Space Programme (alpine-space.eu).

Prijave na dogodek so možne na POVEZAVI do vključno 2. aprila 2024.

6.3. NAJAVA DOGODKA: 30-letnica reforme lokalne samouprave – slavnostna prireditev

Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje 30 – letnico reforme lokalne samouprave. Letnica sovpada s uveljavitvijo Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah ter sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in Zakonom o financiranju občin. Na ministrstvu, pristojnem za lokalno samoupravo, so pričeli z aktivnostmi, da pomemben mejnik v razvoju slovenske lokalne samouprave primerno obeležimo.

Načrtuje se posebna slovesnost v sredo, 17. 4. 2024 med 10. in 13. uro v Kongresnem centru Brdo. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

6.4. 24. 4. / Spletni dogodek: Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja vas prijazno vabi na dogodek ”Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb”, ki bo 24. 4. 2024 na Zoomu med 10:00 in 14:30.

Dogodek je namenjen podrobnejši seznanitvi s konceptom t. i. podnebnih pravic – človekovih pravic, na katere vplivajo podnebne spremembe, ter obveznosti držav in korporacij v zvezi s podnebjem. Izvedeli boste več o sodnih sporih, v katerih sodišča odločajo o odgovornosti držav in korporacij, ki s svojimi aktivnosti vplivajo na podnebne spremembe in prilagajanje družbe nanje. Dogodek se izvaja v okviru projekta DACE, ki ga financira Evropska unija.

Dogodek bo mednaroden in v celoti izveden v angleškem jeziku.

Govorke, govorci in predavanja:

 • dr. David R. Boyd, posebni poročevalec Združenih narodov o človekovih pravicah in okolju – Razvoj pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja;
 • prof. dr. Stephen Humphreys, Law School, London School of Economics – Podnebne pravice;
 • prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  –  Podnebne pravice v odločitvah Odbora Združenih narodov za človekove pravice;
 • dr. Andreas Geiges in dr. Luzie Helfmann, Climate Analytics in Climate Action Tracker  – Pravičen prispevek držav pri doseganju podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma;
 • dr. Samuel Ruiz-Tagle, Centre for Climate Engagement, University of Cambridge  –  Podnebne spremembe v pravu prostorskega načrtovanja;
 • Kertu Birgit Anton, Estonian Environmental Law Center  –  Podnebna tožba Petki za prihodnost Estonija proti Eesti Energia;
 • Luka Štrubelj, PIC  –  Pravna odgovornost korporacij za podnebne spremembe.

Celoten program v slovenskem jeziku je dostopen na tej povezavi.

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/5TVZAbL2D3wDasd7A

Za vse dodatne informacije vam je na voljo aljosa.petek@pic.si.

6.5. 14. - 15. 5. / 31. konferenca Dnevi slovenske informatike - povabilo občinam k sodelovanju

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je soorganizator 31. konference Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala 14. in 15. maja 2024 v hotelu Bernardin v Portorožu.

K sodelovanju vabijo tudi občine, da na dogodku predstavijo svoje uspešne projekte. Rdeča nit letošnjega dogodka je “Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti”. V središču bo torej ideja uporabe in vpliva umetne inteligence ter z njo povezanimi ključnimi temami informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše.

Poleg umetne inteligence kot najbolj izpostavljene teme, so pri objavljenem povabilu k oddaji predlogov prispevkov kot možne teme nakazane npr. podatkovna družba, podatkovni prostori, digitalna in zelena odpornost, digitalne javne storitve, napredne digitalne tehnologije, inovacije v IKT, podatkovna jezera, inteligentne aplikacije, podpora pri odločanju, digitalizacija izobraževanj in usposabljanj, izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo, odprti in dostopni podatki, tehnologije upravljanja znanja, IT v managementu in kibernetska varnost.

Povzetke predlaganih prispevkov je potrebno oddati do 17. 3. 2024, več navodil in informacij je objavljenih na spletni strani dogodka (https://dsi2024.dsi-konferenca.si/stran/za-avtorje), kjer je na voljo tudi predloga za pripravo povzetka.

Hkrati vas vabijo, da proučite tudi možnost prijave na razpis za priznanje eNagrada 2024, ki je prav tako objavljen na omenjeni spletni strani konference, v rubriki Natečaji: https://dsi2024.dsikonferenca.si/.

Vabljeni, da se konference udeležite, saj bo to dragocena priložnost za izmenjavo idej, razprave o novih tehnologijah, spoznavanje najnovejših trendov ter povezovanje z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini.

6.6. 16. in 17. 5. / Simpozij Slovenski regionalni dnevi

V soorganizaciji ZRC SAZU – Geografskega inštituta Antona Melika, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ter Združenja regionalnih razvojnih agencij vas vabijo, da se udeležite simpozija Slovenski regionalni dnevi 2024, ki bo potekal 16. in 17. maja v Hotelu Dolenjc v Novem mestu.

Letošnji simpozij je namenjen razpravi o dveh ključnih temah, in sicer demografiji, kadrih in z njima povezanimi izzivi regionalnega razvoja. Predstavili bodo različne vidike teh treh ključnih področij in njihov vpliv na celostni razvoj slovenskih regij.

7. Aktualni razpisi

7.1. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

7.2. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

7.3. Objavljen novi Terminski načrt javnih razpisov

Objavljen je novi Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencij Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023-2027) za leto 2024 in začetek leta 2025.

V letošnjem letu se nadaljuje hkratno izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 in intervencij SN SKP 2023–2027. PRP 2014–2020 se zaključuje, načrtovana je objava še zadnjih treh javnih razpisov iz tega naslova. MKGP bo v letos pospešeno izvajal intervencije SN SKP 2023–2027, v načrtu je objava 35 javnih razpisov.

Na spletni strani SN SKP je na voljo več informacij o novem terminskem načrtu javnih razpisov.

7.4. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.5. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc

Namen javnega razpisa je krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Programi, ki bodo sofinancirani z javnim razpisom, se izvajajo v obliki neformalnih izobraževanj za odrasle prebivalce Republike Slovenije, ki so na dan prijave stari 30 let in več; programi pa so namenjeni pridobivanju in dvigu osnovnih digitalnih kompetenc ter dvigu naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Rok za prijavo je 25. marec 2024 do 12. ure

Več informacij o javnem razpisu za sofinanciranje izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 lahko pridobite na spletni strani razpisa.

7.6. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.7. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

7.9. Odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve

Do 1. aprila 2024 je odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve na področju krožnega gospodarstva. V okviru projekta EU za predkomercialno javno naročanje CircularPSP je objavljen razpis v višini 5,63 milijona evrov za vse interesirane dobavitelje, ki želijo sodelovati pri zasnovi, razvoju in preizkušanju inovativnih rešitev na področju krožnega gospodarstva, ki bi občinam in njihovim zaposlenim ter zavodom omogočile hitrejšo, pogostejšo, širšo in učinkovitejšo rabo krožnih praks. Razpis bo potekal v več krogih, zmagovalci pa bodo poleg denarne nagrade deležni še uporabe pravic intelektualne lastnine.

Dne 15. februarja 2024 projektni partnerji organiziramo še odprto spletno srečanje za izmenjavo vprašanj in odgovorov o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in drugem.

Dodatne informacije v zvezi s srečanjem bodo na voljo na spletni strani projekta https://circularpsp.eu/project/, kjer so podrobneje predstavljene preostale informacije (razpisna dokumentacija, pogosto zastavljena vprašanja, posnetki dogodkov,…).

 

7.10. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

8. Novice drugih

8.2. Nelegalno šotorjenje v gozdovih - poziv MKGP

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo apelira na občine z ugotovitvami inšpekcije za gozdarstvo glede nelegalnih dejavnosti v gozdovih.

Pred pričetkom nove turistične sezone in povečanega obiska gozdov prosijo občine, da občinska redarstva skupaj s Policijo poostrijo nadzor nad nedovoljenim prenočevanjem v gozdovih.

 • Celoten dopis prilagamo tukaj.

8.3. Prošnja za izpolnitev ankete o participaciji pri upravljanju urbanih dreves in gozdov

Z vami delimo povezavo, ki je namenjena vsem občinam, da spodbudijo svoje sodelavce in izvajalce GJS k izpolnitvi ankete o participaciji pri upravljanju urbanih dreves in gozdov? (rok je 31.3.2024)

Glede na razmere v okolju in praksi bo vedno bolj pomembno, kako dobro sodelujemo med sabo v urejanju prostora. Namen ankete je proučiti poglede na sodelovanje javnosti pri upravljanju dreves, gozdov in zelenih površin v urbanem okolju s strani strokovnjakov, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki upravljanja teh prvin in površin.

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo nekje od 10 do 15 minut.

Hvala za sodelovanje že vnaprej.

8.4. Natečaj Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 11. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2023.

S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Rok za prijavo je 31. 3. 2024.

Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Vabilo in več informacij vam je na voljo TUKAJ.

8.5. Tudi letos izbor za najboljše podeželske destinacije, Best Tourism Villages by UN Tourism

Best Tourism Villages by UN Tourism je iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena. Hkrati si Svetovna turistična organizacija (UN Tourism) s to iniciativo želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega.

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1.       imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve,

2.       se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo,

3.       vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

Rok za prijavo na poziv je petek, 5. april 2024.

Več o pozivu si lahko preberete TUKAJ.