V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BREŽICE, LENDAVA, SEMIČ IN SODRAŽICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice SOS

Aktualno - Poplave 2023

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Dosežen dogovor o povprečnini v višini 725 € in dodatnih 20 mio € za plače v javnih zavodih

Po dvomesečnih pogajanjih z Ministrstvom za finance glede višine povprečnine za leti 2024 in 2025 smo včeraj le dosegli medsebojni dogovor. Višina povprečnine za leto 2024 bo 725 eur, dodatnih 20 mio EUR bo namenjenih za dvig plač v javnih zavodih v tem letu in se bodo razdelili po novi lestvici.

Pogajanja so bila dolga in težka. Vsa pogajalska skupina je v doseženi napredek glede razpoložljivih sredstev za občine v letu 2024, vlagala izjemne napore in ob tem iskala rešitve, ki so koristne za vse občine.  Zaradi dogovora, da nobena izmed strani med potekom pogajanj ne bo javno komunicirala, smo bili tudi vse do zaključka pogajan zadržani pri obveščanju občin glede napredka pri pogajanjih.

Po včerajšnjem sestanku s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom in ministrom za finance, Klemnom Boštjančičem je bil narejen končen premik pri določitvi višine povprečnine ter model razdelitve dodatnih sredstev, zaradi rasti plač v javnih zavodih občin v tem letu. Vodstvo SOS ocenjuje, da sta obe strani, tako občinska kot državna dosegli tisto, kar je bilo v dani situaciji mogoče. Poletne ujme so načrte in pričakovanja enih in drugih spremenile, država za odpravo posledic v prizadetih občinah zagotavlja zelo visoke finančne vložke, zato je doseženo tudi rezultat solidarnosti občin do prizadetih okolij.

Del sredstev, 20 mio EUR, bodo občine prejele po novi lestvici, ki jo je pripravila SOS. Z novo formulo se bodo naslavljali realni dvigi plač v javnih zavodih v tem letu. Občine so namreč morale, zaradi skozi socialni dialog dogovorjenih dvigov plač v javnih zavodih (pomočnice vzgojiteljic, vzgojiteljice, ter vsi ostali javni uslužbenci) v tem letu zagotavljati dodatnih 55 mio EUR sredstev. Obljuba nekdanje ministrice za javno upravo ter predsednika vlade dr. Roberta Goloba je bila, da se bodo popravki plač zaposlenih v javnih zavodih urejali ob pogajanjih za višino povprečnine ter da se bo oblikovala nova rešitev, ki bo omogočila, da bo občina, ki je financirala dvig plače, ta dodatek tudi prejela. Povprečnina tega namreč ne omogoča. V pogajanjih za višino povprečnine je bilo na vladni strani večkrat jasno izraženo stališče, da niso naklonjeni dvigovanju povprečnine, temveč predvsem odpravljanju razlik v financiranju občin, tudi glede na različen vpliv dvigovanja plač zaposlenih v javnih zavodih na primerno porabo vsake občine. 

Med skupnostmi in združenji ter vladno stranjo so krožili različni modeli delitve teh dodatnih sredstev. Včeraj smo se pogajali o dveh – prvi, po kateri bi ta sredstva prejele samo občine, katerih deleži plač zaposlenih v javnih zavodih so višji od povprečja (43 občin) in model, ki smo ga oblikovali v SOS, po katerem bi ta sredstva prejele vse občine glede na delež plač njihovih javnih zavodov v njihovi primerni porabi.

SOS kot skupnost vseh skupin občin je jasno zagovarjala rešitev, s katero naslavljamo vse skupine občine in se tesno vežemo na realne stroške občin – plače zaposlenih v javnih zavodih ter njihove letošnje dvige. Uspeh včerajšnjih pogajanj se kaže tudi v tem, da so se vse tri skupnosti oz. združenja strinjala, da je takšen model korekten do vseh skupin občin.

Formulo za razdelitev dodatnih sredstev smo zastavili tako, da upošteva delež plačnih transferov posamezne občine javnim zavodom v letu 2022 (konto 411921 – v višini 80%, ter konti  413300, 413301 in 413310, ki se  upoštevajo v celoti) v odnosu na izračunano primerno porabo posamezne občine. Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (konto 411921) predstavlja 66,6% vseh upoštevanih stroškov, medtem ko konto 413301 – Tekoči transferji v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke predstavlja 30% vseh upoštevanih stroškov. Konta 413301 – tekoči transferji v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev in konto 413310 – Tekoči transferji v javne zavode, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljata skupaj 3,5% upoštevanih stroškov.

Višina dodatnih sredstev posamezni občini se izračuna po naslednji enačbi:

Izračun deleža posamezne občine = M*Xi*Ni/XN

M = vrednost dodatnih sredstev (20. mio €)
Xi = delež vrednosti plač, plačnih transferov posamezne občine glede na višino primerne porabe posamezne občine
Ni = število prebivalcev posamezne občine
XN = seštevek vseh zmnožkov Xi*Ni

Izracun-deleza-dodatnih-sredstev-po-obcinah-20-mioPrenos

1.2. Kratka anketa o uporabi umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije pripravlja izobraževanje na temo Uporaba umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov, zato na občine članice in njihove zavode naslavljamo prošnjo, da nam najkasneje do petka, 10. 11. 2023 posredujete odgovore na spodnja vprašanja (čas izpolnjevanja ankete je 2 minuti).

Anketa vam je na voljo TUKAJ.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

1.3. Predstavitev priporočil in testnih odlokov za urejanje naselij in krajine Slovenije

V torek, 24.10.2023 je v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije potekala predstavitev priročnika Odloka o urejanju podobe naselij in krajine, katerim je prisluhnilo v živo in preko spleta več kot 200 udeleženk in udeležencev. Po uvodnem nagovoru Jerneja Červeka iz Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je med drugim izpostavil, da je kakovost bivanja povezana z estetiko v prostoru, je svoja razmišljanja delila še generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar. Predstavila je ozadje nastanka mreže občin zainteresiranih za pripravo odloka in način dela, ki se je v okviru delovanja mreže tudi uveljavil. Način delovanja mreže in delovne skupine, ki je pri tem sočasno nastala, je zajemal terenske oglede, kjer s(m)o se zainteresirani sodelujoči iz občinskih uprav in partnerskih organizacij (MNVP, UIRS, ZAPS,…) na primerih slovenskih in avstrijskih mest učili ter poskušali razumeti dinamične silnice razvoja. Ob tem smo razmišljali o urejenosti prostora, in predvsem, kako videno na premišljen način  pretvoriti najprej v člene in kasneje v priporočila. Prof. Janez Koželj, strokovni vodja priprave odloka se je v nadaljevanju govora navezal na povedano in izpostavil, da gre predvsem za dolgotrajni proces in edinstveno priložnost, saj je iz skupinske zavesti vseh sodelujočih nastal okvir za nadaljnjo delovanje in uveljavitev dejavnega urbanizma. Poudaril je, da so sedaj na voljo merila za ukrepanje v prostoru (op.a. priporočila), ki so na voljo širši javnosti (gradbincem, projektantom, investitorjem) in pri tem nakazal na uporabo le-teh.

Občinski arhitekt Vilijem Fabčič je kot naslednji govorec označil priročnik za novo orodje, ki ga stroka na področju urejanja prostora nujno potrebuje. V pripravljalnem delu je izpostavil, da vzorčnih primerov odlokov ni bilo moč izdelati, so pa zato nastali testni (poizkusni) odloki. Matej Nikšič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije je v naslednjem koraku predstavil celoviti pristop k pripravi in izvajanju odlok-a skozi 6-fazni proces, ki je natančno opisan tudi v samem odloku. Sledila je predstavitev nabora elementov.  Luka Ivanič je zbrane opolnomočil s pravnim delom, ter v zvezi s tem poudaril namen in vsebino odloka in se pri svoji predstavitvi navezal predvsem na aplikacijo skupnih pravil glede prostorskega načrtovanja, na postopek priprave s strani nosilcev urejanja prostora, kjer niso več potrebne priglasitve ter podobno.

Dogodek se je nadaljeval s predstavitvijo testnih primerov in procesom priprave odloka o urejenosti naselij in krajine. Svoje izkušnje in izzive pri soustvarjanju odlokov so s slušatelji delile Mateja Brlec Suhodolnik iz Občine Solčava, mag. Mojca Breščak iz Občine Moravske Toplice in Tanja Štajdohar iz Občine Kočevje. Na tem mestu je predstavitve govork komentiral še Ivanič in izpostavil predvsem izzive normiranja in strukturo posameznih testnih odlokov (barve fasad in postajališča za avtodome, objekti za oglaševanje, objekti za obveščanje, pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, zelene površine). Nadaljevala se je razprava.

Dogodek smo zaključili z mislijo, da se z delovanjem mreže niso širila le obzorja, temveč tudi partnerstva. Nastala je skupnost, ki je pripravljena sodelovati in ima priložnost razumeti lokalno in državno raven. Pri vsakem koncu pa je vedno priložnost tudi za začetek, in ta je, ko bo treba odloke prestaviti na terenu občinam in jih tudi vzpodbuditi k pripravi le-teh za bolj skladno urejen lokalni prostor.

1.4. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Aktualno - Poplave 2023

2.1. Navodilo občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe v proračunu občine

Glede na to, da se občine praktično prvič srečujejo s prejemom predplačil, je Ministrstvo za finance pripravilo navodilo občinam kot pomoč pri evidentiranju prejetih sredstev in načrtovanjem porabe le-teh z namenom, da bi pri izvrševanju proračuna spoštovali načeli učinkovitosti in gospodarnosti ter v čim večji meri zagotovili transparentnost porabe proračunskih sredstev iz naslova zagotavljanja sredstev za pomoč ob naravnih nesrečah.

Navodilo si lahko preberete tukaj:

NAVODILO_OBCINAM_evid._sr._za_odpravo_posledic_naravnih_nesrec_v_proracunih_PPrenos

2.4. Omogočena prijava programov javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah

Zavod RS za zaposlovanje je 11. septembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Javno povabilo je objavljeno v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Odprto je do razdelitve sredstev, najdlje do 31. 3. 2024. 

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

2.5. POMOČ ŽRTVAM POPLAV in PLAZOV V AVGUSTU 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo letak z informacijami glede izredne solidarne pomoči in nekaterih drugih ukrepov iz naslova avgustovskih poplav, ki vam je na voljo TUKAJ. Vabljeni, da ga posredujete potencialnim upravičencem.

2.6. DENARNE DONACIJE OBČINAM, PRIZADETIM V POPLAVAH V AVGUSTU 2023

V nadaljevanju objavljamo seznam občin, ki potrebujejo finančno pomoč zaradi nedavnih poplav.*

Prav tako na vas naslavljamo pobudo predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki poziva kolegice in kolege iz občin, ki v nedavnih vremenskih ujmah niso bile prizadete, da v okviru svojih zmožnosti pomagajo ostalim občinam, ki so bile. Občina Kočevje bo tako za odpravljanje škode nedavnih nesreč namenila evro na prebivalca občine Kočevje.

Sekretariat SOS na tej točki svetuje, da začasno zadržite nakazovanje donacij, dokler se ne uredi pravna podlaga. Pristojne smo pozvali k vključitvi primerne ureditve v interventno zakonodajo oz. k zagotovitvi sistemske rešitve.

Občina lahko sredstva za poplave nakaže iz proračuna/rezervnega sklada občine z uporabo različnih institutov:

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi sklepa (sklep – vzorec 1 in vzorec 2 – Zakon o javnih financah v 4. odstavku 49. člena določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet)

– sredstva nakaže iz splošne proračunske rezervacije (sklep – vzorec 3 – v proračunu se v ta namen odpre/oblikuje nova proračunska postavka kot npr. z nazivom Poplave  2023 in nanjo razporedi sredstva iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija)

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi odloka (odlok – vzorec 4 – v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom)

KOROŠKA

 • Črna na Koroškem. Denarno pomoč specifično za prizadete v poplavah v Črni na Koroškem lahko nakažete na TRR Občine Črna na Koroškem: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, TRR: SI56 0110 0010 0007 227, sklic: 00 2393, koda namena: CHAR.
 • Dravograd. Zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Občini Dravograd poteka prek posebnega bančnega računa Rdečega križa: SI56 6100 0001 9303 056, sklic 00-01-2023, namen: Pomoč družinam v poplavah Dravograd 2023. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno prizadetim družinam. Dodatne informacije v zvezi z akcijo in pomočjo so na voljo prek telefonskih številk 040 327 496 ali 87 70 020 (sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Dravograd Irena Gostenčnik). Zbiranje bo potekalo do 31. 12. 2023.
 • Mežica. Denarno pomoč za prizadete v Občini Mežica lahko nakažete na TRR občine: SI56 0127 4010 0010 050, namen: Poplave, koda namena: CHAR, sklic: SI 00 2023-08.
 • Prevalje. Občina Prevalje je odprla namenski račun za nakazilo donacij za prizadete v poplavah. Pomoč lahko nakažete na TRR: SI56 0137 5600 0000 128, namen: Poplave Prevalje, koda namena: CHAR.
 • Ravne na Koroškem. Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na TRR občine: SI56 0130 3010 0009 987 (odprt pri Banki Slovenije), sklic: 00 2023-08, namena nakazila: Poplave 2023, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: CHAR.
 • Slovenj Gradec. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0131 2010 0010 322, koda namena CHAR, referenca SI00 0408-2023. Pri nakazilu navedite namen: POPLAVE 2023.
 • Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Šmartno ob Paki (mobilni telefon: 041 941 677, Marija Lesnjak); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Šmartno ob Paki lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245090, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Gorenje (telefon: 031 347 718, Ivan Glasenčnik); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Gorenje lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245032, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Župnijska Karitas Šmartno ob Paki (telefon: 041 775 506, Damijan Ločičnik); pomoč za oškodovane v poplavah lahko nakažete na TRR: SI56 0400 1004 6530 307, sklic 00 292243, namen: poplave, prejemnik: Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki.
 • Šoštanj. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8363 945, koda namena CHAR, referenca SI00 20044004. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ POPLAVE – AVGUST 2023. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Vuzenica. Za odpravo posledic neurja v občini Vuzenica za občane in za pomoč drugim občinam zbirajo sredstva na TRR Župnijska Karitas Vuzenica, Zg. trg 28, Vuzenica, SI56 6100 0002 4574 230, Namen: NEURJE AVGUST 2023, koda namena CHAR. Vsa zbrana sredstva bodo namensko porabljena za pomoč občanom občine Vuzenica, ki so utrpeli škodo. Višek zbranih sredstev bo posredovan Koroški regiji za odpravo posledic.

SAVINJSKA DOLINA

 • Braslovče. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so izgubili domove ter premoženje, je Občina Braslovče v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, če želite pomagati. TRR:  SI56 0110 0010 0015 181, sklic: 00 730100-2023, namen: Pomoč ujma 2023, koda namena: CHAR, BIC SWIFT: BSLJSI2X. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Celje. Mestna občina Celje vse občanke in občane, ki želijo donirati finančna sredstva za pomoč v Savinjski regiji, obvešča, da lahko to storijo preko Društva Enostavno pomagam. Podatki za nakazilo donacij: Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Cankarjeva ulica 1, Celje, SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici), SKLIC: SI00 508-2023, namen: Za Celje, koda namena: CHAR (obvezen je vnos sklica in namena).
 • Gornji Grad. Občini Gornji Grad lahko pomagate pri sanaciji po uničujočih poplavah z nakazilom na transakcijski račun občine: SI56 0123 0010 0018 802, Sklic: 00 04082023, Koda namena: CHAR
 • Laško. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so utrpeli večjo materialno škodo premoženje ali celo izgubili domove, je Občina Laško v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, v kolikor želite pomagati: TRR: 01257 0100003220, Sklic: 00 730100-2023, Namen: POMOČ POPLAVE 2023, Koda namena: CHAR. Sredstva bodo namensko porabljena za družine, poasmeznike in podjetnike, ki so utrpeli največjo škodo.
 • Luče. Če želite finančno pomagati pri sanaciji škode zaradi poplav v Občini Luče, lahko denarno pomoč za prizadete v Lučah nakažete na TRR Občine Luče, Luče 106, 3334 Luče, TRR: SI56 0110 0600 8377 331, namen: Občina Luče – poplave, sklic: SI99, koda namena: CHAR. Podpora bo neposredno namenjena tistim, ki so najbolj prizadeti in potrebujejo nujno pomoč.
 • Ljubno. Pri sanaciji škode v občini Ljubno ob Savinji lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Ljubno: SI56 0110 0010 0006 257 s sklicno številko SI00 71419900, namen: POPLAVE2023.
 • Mozirje. Pri sanaciji škode v občini Mozirje lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Mozirje: TRR 0127 9010 0018 729 – UJP Žalec, Sklic 00 04082023, namen: neurje.
 • Nazarje. Denarno pomoč ob poplavah lahko nakažete na račun Občine Nazarje, TRR SI56 0110 0010 0008 391, sklic 00 71419983, namen: Poplava avgust 2023.
 • Polzela.  Pri sanaciji škode v občini Polzela lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Polzela: SI56 0137 3010 0004 520,Sklic: SI00 730100-2023, Koda namena: CHAR, Namen: Pomoč ujma.
 • Rečica ob Savinji. Občina Rečica ob Savinji, Krajevna organizacija RK in Župnijska karitas Rečica ob Savinji odpira skupni račun za pomoč občanom Občine Rečica ob Savinji. Številka TRR: SI56 0140 9010 0020 992, sklic SI00 0408-2023, s pripisom “poplave avgust 2023”.
 • Solčava. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8362 393, koda namena OTHR, referenca SI99. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ UJMA.

 GORENJSKA

 • Kamnik. Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je v sodelovanju z Župnijsko Karitas Stranje vzpostavil transakcijski račun za zbiranje sredstev prizadetim v ujmi. Finančno pomoč lahko donirate na Župnijsko Karitas Stranje: TRR: SI56 0231 2009 2388 532
  SKLIC: 2023, Namen: POPLAVE KAMNIK
 • Komenda. Pri sanaciji škode v občini Komenda lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Komenda: TRR: 01100-0100002377, Koda namena nakazila: CHAR (ali OTHR), Sklic: poplava23
 • Medvode. Pri sanaciji škode v občini Medvode lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Medvode: podračun št. SI56 01271-0100000594, Sklic: 00 14118-110905
 • Škofja Loka. Pri sanaciji škode v občini Škofja Loka lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Škofja Loka: TRR: SI56 0132 2600 0000 785, Koda namena nakazila: CHAR, Referenca: SI00 732023, Sklic: poplave 2023. Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je odprlo račun, na katerega lahko posamezniki, posameznice ali podjetja nakažejo pomoč za prizadete. Podatki za nakazilo: RKS-OZ Škofja Loka, Kidričeva cesta 1; SI56 0700 0000 0187 397, sklic: 00 784010-249 namen: POPLAVE 2023, koda namena: CHAR. Finančno pomoč lahko donirate preko Župnijsko Karitas Škofja Loka: TRR: SI56 SI56 1919 0500 7360 005, Referenca: SI00 482023, Namen: POPLAVE ŠKOFJA LOKA
 • Žiri. Pri sanaciji škode po poplavah v Občini Žiri lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Žiri SI56 0110 0010 0014 793, Referenca SI00 732000, Koda namena CHAR, Namen: poplave 2023.

Za naslednje občine še nismo prejeli informacij kam se lahko nakažejo sredstva:

 • Cerklje na Gorenjskem
 • Domžale
 • Gorenja vas – Poljane
 • Litija
 • Mengeš
 • Polhov Gradec
 • Trzin
 • Šmartno pri Litiji

Več informacij, kako lahko še pomagate, vam je na voljo na povezavi Poplave po Sloveniji: Kako lahko pomagamo • Pod črto (podcrto.si)

*Seznam bomo sproti dopolnjevali, zato občine naprošamo, da nas obveščate o ažurnih podatkih.

Plačljiv oglas

3. Zakonodaja

3.1. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

3.2. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

3.3. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3.4. Uredba o pogojih uporabe javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij

Obveščamo, da je v obravnavi predlog Uredbe o pogojih uporabe javnih sredstev za gradnjo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih fiksnih omrežij, gradnjo mobilnih omrežij 5g in za spodbujanje povezljivosti.

Kot pojasnjuje ministrstvo osnutek uredbe nudi le splošno pravno podlago za dodelitev javnih sredstev za namen gradnje omrežij in spodbujanje povezljivosti v skladu s predpisi Evropske unije. Odločitev o podrobnejši vsebini in tehničnih rešitvah konkretnih razpisov, ki bodo sledili, bo vsekakor odvisna od strateških odločitev države in razpoložljivih finančnih sredstev.

Na sledečih povezavah najdete:

Prosimo za pregled in posredovanje pripomb in stališča najkasneje do četrtka, 2. 11. 2023 na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.

3.5. Predlog Zakona o sodiščih – PRIPOMBE OBČIN

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog novega Zakona o sodiščih.

Pri prenovi sodniške zakonodaje se primarno zasledujeta cilja optimizacija sedanje mreže sodišč z vzpostavitvijo okrožnih sodišč kot osnovne organizacijske ravni na prvi stopnji sodišč in uvedba enega (enovitega) naziva prvostopenjskega sodnika. Enoviti sodnik bo imel po zakonu pooblastilo za sojenje v vseh zadevah, ki so sedaj v pristojnosti tako okrajnih kot okrožnih sodišč.

Predlog zakona je dostopen na povezavi TUKAJ, priloga pa TUKAJ. Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujete do petka, 3. 11. 2023 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

3.6. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na e-demokraciji objavilo Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo, ki je v javni obravnavi. 

Spreminja se 29. člen, pri čemer se spremeni in uskladi pristojnost nadzora inšpekcije, pristojne za vode. Začete upravne inšpekcijske postopke, ki niso bili končani pred uveljavitvijo Uredbe o organih v sestavi ministrstev po tej uredbi nadaljuje in zaključi organ, ki jih je začel obravnavati. 

Pripombe lahko posredujete do 4. 11. 2023 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

3.7. Predlog predpisa Odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023 – 2026

Na podlagi petega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada
Republike Slovenije izdaja ODLOK o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leta 2023 -2026. Do predloga predpisa in v povezavi s tem v predvidene ukrepe lahko dostopate TUKAJ. Predlog se nahaja v javni razpravi za zainteresirano javnost.

Morebitne komentarje lahko v obliki predlogov posredujete v preglednici do 8. novembra 2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

3.10. Priprava Pravilnika o avtobusnih postajališčih

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22
– ZSDH-1A) pristopilo k izdelavi Pravilnika o avtobusnih postajališčih.

Prosijo vas, da vaše strokovne predloge za pripravo novega pravilnika posredujete do petka, 10. 11. 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

3.11. Predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema EZR države in občin

S strani Ministrstva za finance, Direktorata za zakladništvo smo v pregled in morebitne pripombe prejeli predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin.

Predlagane spremembe pravilnika so:

 1. Določilo, da se stroški povezani z upravljanjem sistema EZR države oziroma občine krijejo v breme državnega oziroma občinskega proračuna;
 2. Dolgoročna posojila proračunskim uporabnikom in občinam do 3 let so večnamenska in niso več omejena le za premoščanje primanjkljaja denarnih sredstev EU projektov;
 3. Uvedba novega instrumenta nalaganja v nakupe dolžniških vrednostnih papirjev (repo posli);
 4. Razširitev nabora nasprotnih strank na investicijske sklade, centralne nasprotne stranke, po/zavarovalnice, institucije za pokojninsko zavarovanje in druge finančne institucije, ki niso banke ali hranilnice, v obliki repo poslov;
 5. Dosežene obrestne mere vseh naložb upravljanja vplivajo na obrestne mere poslov znotraj sistema EZR države (ne le depoziti temveč tudi posli nakupov vrednostnih papirjev);
 6. Upravljanje sistema EZR občine temelji na naložbeni politiki, ki jo sprejme župan;
 7. Jasneje zapisana določila pri poročanju o naložbah izven sistema (kdo poroča in oblika poročanja);
 8. Prilagoditev računovodskih evidenc za novo vrsto poslov;
 9. Druge nomotehnične spremembe.

Besedilo predloga sprememb pravilnika se nahaja tukaj. Prenos

Vaše predloge in pripombe lahko posredujete do 14.11.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

4. Dogodki SOS

4.1. 6.11.2023. / Spletno / Napredovanje uradnikov v nazive in javnih uslužbencev v plačne razrede

Za urejanje delovnih razmerij, pravic in obveznosti iz delovnega razmerja velja za javne uslužbence v občinskih upravah Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Za vsebine, ki jih ZJU ne ureja, pa velja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZJU ureja tudi premestitev na drugo delovno mesto, česar ZDR-1 ne ureja, pri premestitvi pa je treba pravilno določiti plačo. ZJU določa dve kategoriji javnih uslužbencev, in sicer uradnike, ki opravljajo delo na uradniških delovnih mestih in v nazivih, ter strokovno tehnične javne uslužbence. Uradniki na delovnem mestu napredujejo v nazive in s tem praviloma pridobijo tudi višjo plačo. Napredovanje v nazive je urejeno s posebno uredbo, ki določa pogoje in roke za napredovanje v višji naziv. Vsi javni uslužbenci pa napredujejo v plačne razrede. Za zakonito določeno plačo je treba pravilno in skladno s predpisi izvesti najprej ocenjevanje delovne uspešnosti, nato pa preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje tako v naziv kot v plačni razred.

 O vsem navedenem bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več  35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Predstavitev pravnih podlag
9.30 – 10.00 Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta, nazivi,
10.00 – 10.30 Napredovanje uradnikov v nazive in določitev plače
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.30 Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede – pogoji, roki in akti
11.30 – 11.45 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

4.2. 8.11.2023. / Spletno / POSEBNOSTI DDV NA PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA

V praksi se pogosto pojavljajo vprašanja glede pravilnega obračunavanja DDV na področju javnega sektorja. Posebnosti navedenega sistema obračunavanja in plačevanja DDV vam bodo predstavljene tako v teoriji kot praksi, in sicer na podlagi sledečega programa:

 • oseba javnega prava kot davčna zavezanka in obvezna identifikacija za namene DDV
 • kdaj se dotacije javnim zavodom obravnavajo kot plačila za nasprotne dobave
 • najpogostejše dileme na področju odbitka DDV v javnem sektorju
 • razpolaganje s stvarnim premoženjem in DDV
 • transakcije z nepremičninami
 • uporaba obrnjene davčne obveznosti po 76a. členu ZDDV-1
 • odgovori na vnaprej zastavljena vprašanja*

Seminar je namenjen zaposlenim v občinskih upravah in v javnih zavodih.

Vsebino bo predstavila predavateljica mag. Aleksandra Heinzer, mednarodno uveljavljena davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE.

4.3. 9.11.2023. / Ljubljana, Slovenija / Letna konferenca “Soočimo se z diskriminacijo”

Dogodek, ki ga organiziramo partnerji projekta Soočimo se z diskriminacijo (Zagovornik načela enakosti, Fundacija Prizma, Akademija za gledališče, radio, film, in televizijo ter Skupnost občin Slovenije), je namenjen vsem županjam, županom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter predstavnikom javne uprave, vključno z zaposlenimi  upravnih enot, centrov za socialno delo in drugih institucij.

Naša skupna vizija je ustvariti družbo, v kateri so enakopravnost, spoštovanje in strpnost temeljne vrednote. S konferenco želimo k temu prispevati, zato se bomo v sklopu programa posvetili problematiki diskriminacije in skupaj raziskali možnosti za njeno preprečevanje in odpravo.

V ta namen bomo z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom govorili o tem, kaj diskriminacija je in kaj ni, svoje izkušnje z diskriminacijo bodo z nami delili posamezniki, ki so jo občutili na lastni koži, nato pa se bomo na županskem omizju posvetili aktualnim izzivom, s katerimi se soočamo v boju proti diskriminaciji, ter raziskali, kako lahko s skupnimi močmi oblikujemo bolj vključujoče in strpne skupnosti.

Poleg strokovnih vsebin bo na konferenci tudi priložnost za mreženje in povezovanje z drugimi predstavniki javne uprave. Konferenca »Soočimo se z diskriminacijo« bo ponudila odlično priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks tudi med vami, spoštovane županje, župani, direktorice, direktorji in ostalo javno upravo.

V sodelovanju s študentkami in študenti AGRFT bo po strokovnem delu konference predstavljena tudi gledališka predstava na temo diskriminacije, ki bo poglobila naše razumevanje te problematike in nas nagovorila na čustveni ravni.

PROGRAM DOGODKA:

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

 

 

9.30 – 9.40

Uvodni pozdravi

Mag. Urška Klakočar Župančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije

 

Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani

9.40 – 9.50

Predstavitev projekta in uvod v temo

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti

 

9.50 – 10.45

Panelna diskusija:

Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin

 

Vprašanja publike

Tadej Vesenjak, vzgojitelj predšolskih otrok in kantavtor

 

Metka Pavšič, slepa igralka, slikarka in pisateljica

 

Sunny al Saleh, glasbenik in didžej s sirskimi koreninami

 

Goran Vojnović, filmski in televizijski režiser, scenarist, pisatelj in kolumnist

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

 

 

11.00 – 12.00

Okrogla miza z občinskimi odločevalci:

Vloge občin za zagotavljanje enakosti

 

Vprašanja publike

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS in župan Kočevja

 

Mag. Renata Kosec, županja Domžal

 

Mag. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem

 

Dr. Petra Vrhovnik, županja Poljčan

 

Sara Tomšič, podžupanja Novega mesta

12.00 – 12.45

Odmor s pogostitvijo

 

 

12.45 – 14.00

Gledališka predstava: Kaj pa z Rdečo kapico?

Režiserka: Maruša Sirc

Dramaturginja: Ula Talija Pollak

 

Igrajo: Urban Brenčič, Ajda Kostrevc, Luka Kotnik, Alja Krhin, Ajda Pirtovšek, Jure Šimonka

Vabimo vas, da si mesto na konferenci zagotovite že danes in se prijavite s spletno prijavnico spodaj.

V kolikor se srečujete s kakršnokoli vrsto oviranosti, nas o tem lahko obvestite v prijavnici (v delu “Vprašanja”) in potrudili se bomo, da zagotovimo ustrezne prilagoditve.

Vabilo za tiskanje 

4.4. 9.11.2023. / Kranj / Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih

Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih bo potekala 9. novembra 2023 v Kranju.

Mestni turizem je v zadnjem desetletju doživel velik razmah. Mesta so postala dostopnejša zaradi boljših prometnih povezav in lažjega dostopa do informacij, zato se je število obiskovalcev v mestih močno povečalo. Poleg prepoznavnih mestnih destinacij z znanimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki so turisti začeli obiskovati tudi manjša, turistično manj razvita mesta, ki so v zadnjih letih razvila zanimivo lokalno turistično ponudbo.

A kako zagotoviti, da razvoj turizma v mestih ne bo imel negativnih posledic na življenje lokalne skupnosti, kot so dvig življenjskih stroškov, pretirana gneča ali gentrifikacija? Kako vključiti prebivalce, zagotoviti pozitivni vpliv na lokalno ekonomijo in obenem ohranjati naravne in kulturne vrednote?

Nekatera evropska mesta so že našla odgovore na ta vprašanja. Spoznajte, kako portugalsko mesto Braga lokalnim prebivalcem omogoča, da se vživijo v vlogo turista v svojem domačem kraju. Kako v italijanski Sieni izobražujejo kulturne delavce o podnebnih spremembah in vplivih njihovega dela na okolje, kar vodi v organizacijo bolj trajnostnih dogodkov. Kako družbeno odgovoren hotel v Gdansku prepleta zgodbe socialne vključenosti in gostinstva. Spoznajte tudi domače zanimive prakse trajnostnega mestnega turizma v Kranju, Idriji in Mariboru.

Konferenca je namenjena predstavnikom občin in zavodov za turizem ter drugim nacionalnim in lokalnim akterjem s področja turizma, ki bi želeli zvedeti več o značilnostih turizma v mestih in iščete navdih za implementacijo lastnih trajnostnih praks s tega področja.

Program je na voljo tukaj.  Na tem mestu dostopate do PRIJAVE (zbirajtelj IPoP)

ENGLISH

Dogodek bo simultano tolmačen v slovenski oziroma angleški jezik.

Konferenco organizirajo Ministrstvo za naravne vire in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT.

Grafika: Darja Klančar, Darka

 

4.5. 21.11.2023. / Spletno / Ekonomski in zasebnopravni vidiki urejanja prostora

Skupnost občin Slovenije vas konec te jeseni vabi na posvet na temo odnosa med urejanjem prostora in zasebno lastnino. 

Urejanje prostora je v praksi proces, ki vključuje načrtovanje in upravljanje prostora z namenom  doseganja trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov. Pri tem se urejanje prostora ne more izogniti dejstvu, da deluje v pogojih tržnega gospodarstva in v sistemu zasebne lastnine.

Med drugim bo izpostavljeno naslednje:

 • Ali lahko tržišče samo ustrezno regulira prostor?
 • Načrtovanje prostora kot instrument poseganja v delovanje tržišča in podlaga za trajnostno upravljanje s prostorom
 • Podlage za poseganje v zasebno lastnino s prostorskimi akti
 • Spreminjanje namenske rabe prostora in ustavno sodna praksa

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Z nami bosta na posvetu Marinka Konečnik Kunst in Luko Ivanič, z večletnimi strokovnimi izkušnjami s področja delovanja v prostorskem resorju.

URADNO vabilo je na voljo tukaj.

5. Povpraševanja

5.2. Evidenca o izrabi delovnega časa

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima informacija glede vnosov v evidenco o izrabi delovnega časa v ostalih občinah (v skladu s spremembami Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki začnejo veljati 20. 11. 2023). Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: Kako boste imeli v vaši občini […]

6. Dogodki drugih

6.1. 6. 11. / POSVET IZVAJANJE LETALSKE PROTITOČNE OBRAMBE V PRIHODNJE

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

vabi na posvet IZVAJANJE LETALSKE PROTITOČNE OBRAMBE V PRIHODNJE, ki bo

v ponedeljek, 6. novembra 2023, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

Letalska obramba pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije se izvaja na podlagi dveletnih sklepov Vlade RS, saj drugega ustreznega materialnega predpisa ni. Edini zakon, ki je urejal obrambo pred točo v Sloveniji, je Zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/79), a je zastarel. V gradivu, ki je obravnavano ob sprejemu sklepov Vlade RS, je vedno prikazana celovita problematika in stališča strokovnih javnosti, ki nasprotujejo podpori izvajanju obrambe pred točo, kot tudi razlogi za podporo financiranja aktivnosti letalske obrambe pred točo. Ker veljavni pravni okviri za izvajanje obrambe pred točo niso ustrezno urejeni, želimo zainteresirani javnosti predstaviti stališča in argumente strokovnih javnosti ter prisluhniti mnenjem predstavnikov drugih javnosti. Cilj posveta je izoblikovati jasna stališča glede izvajanja obrambe pred točo in ureditve morebitne pravne podlage v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!

Za udeležbo na dogodku je obvezna elektronska prijava na: https://www.ds-rs.si/sl/form/posvet-izvajanje-letalske-protit do četrtka, 2. novembra 2023, do 10. ure. Število prijav je omejeno. Vsi ostali zainteresirani si bodo dogodek lahko ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.

 

 

6.2. 6.11. / Otvoritev Si SLovenia Hub

V ponedeljek, 6. novembra 2023 ob 13:30 ste vabljeni na online otvoritveni dogodek Slovenskega stičišča, ki je del globalnega omrežja Sistemske inovacije (Systems innovation Slovenia Hub). Med drugim bodo v delavniškem delu uporabili sistemsko razmišljanje pri obravnavi problematike poplav v Sloveniji.

Okvirni program dogodka:

13:30 Uvod – Kaj je stičišče Si Slovenija in kdo smo? Kaj je Si omrežje?  ABC o sistemskih inovacijah
14:30 Primeri sistemskega razmišljanja in inovacij v Sloveniji
15:00 Odmor 10min
15.10 Sistemsko razmišljanje – igra s  kartami: Raziskovanje kompleksnosti poplav v Sloveniji
16.00 Zaključek

Večina dogodka bo v slovenščini, prezentacije bodo v slovenščini in angleščini.
Na dogodek se lahko prijavite preko povezave: Launch event Si Slovenia Hub

Vabljeni k udeležbi

Jedrna skupina Slovenskega stičišča (v okviru Systems Innovation Network): Anita Pirc Velkavrh, dr. Darja Piciga, mag. Nataša Kovač, Nataša Beltran MSc.

 

6.3. 7. 11. / 9. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru varnost v lokalni skupnosti proučujejo v okviru Programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih, ki od leta 2015 v sodelovanju s slovensko policijo, občinami in drugimi organizacijami organizira nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih.

Letos vas vabijo na 9. Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizira skupaj z Mestno občino Kranj, ob podpori Skupnosti občin Slovenije, slovenske Policije in Agencije za znanstvenoraziskovalno un inovacijsko dejavnost (ARIS).

Letošnja konferenca predstavlja dobre prakse, aktualne teme in raziskovanje varnosti v lokalnih skupnostih v zadnjem desetletju.

Konference se bo odvijala 7. 11. 2023 med 9.00 in 15.00 uro v stavbi Mestne občine Kranj.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih ali skrbijo za doseganje in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Celoten program vam je na voljo TUKAJ.

Kotizacije ni. Prijave na gorazd.mesko@um.si.

6.4. 8.11. / Vabilo na javno predstavitev predloga Podnebnega zakona

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi na javno predstavitev predloga Podnebnega zakona, ki daje celovit okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti najkasneje do 2050 ter ureja tako blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanje nanje.

Dialog in sodelovanje vseh deležnikov sta ključna dejavnika za uspešno pripravo in izvedbo določb predloga Podnebnega zakona, zato si želijo na dogodku prisluhniti pripombam na predlog zakona vseh deležnikov.

Namen javne predstavitve je predstaviti ključne spremembe, ki jih uvaja nov predlog Zakona, ter podati možnost za razjasnitev morebitnih vprašanj ter podajanje pripomb.

Predlog Zakona med drugim predvideva tudi finančne elemente, kot sta presoja vplivov na podnebje za projekte, ki prejemajo javna sredstva, in sistem ozelenitve javnih financ.

Predviden dnevni red:

 1. Nagovor ministra Bojana Kumra,
 2. Predstavitev predloga Zakona,
 3. Vprašanja udeležencev.

Zaradi lažje organizacije in omejenih kapacitet, vas prosijo, da vašo udeležbo sporočite na e-naslov: podnebni-zakon.mope@gov.si do petka, 3. novembra 2023.

Do preostalih informacij dostopate na tej povezavi.

6.5. 7. - 8. 11. / Priprava in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v sodelovanju z Evropsko komisijo in instrumentom TAIEX Peer2Peer organizira 2-dnevno delavnico za pripravo in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji, ki bo potekala 7. in 8. novembra 2023 v Ljubljani. Drugi dan bo namenjen posebej krožnim javnim naročilom gradenj in infrastrukture.

Na dogodku se boste naučili:

 • Kaj je krožno javno naročanje, kakšne koristi imamo od le-tega;
 • Kako se sploh lotimo krožnih javnih naročil;
 • Kakšne so dobre prakse na področju krožnih javnih naročil;
 • Kako pripravimo krožno javno naročilo;
 • Strokovnjaka iz tujina bosta odgovorila na naša vprašanja in nam pomagala utreti pot k krožnim javnim naročilom v Sloveniji.

Okvirni program vam je na voljo TUKAJ.

Prijave zbirajo na naslov zejn.mope@gov.si do petka, 13. oktobra 2023.

Za prijavo na dogodek posredujete naslednje podatke:

Ime:
Priimek:
Funkcija:
Institucija:
Kraj:
e-poštni naslov:
Prehranske posebnosti/zahteve:

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, organizirano pa bo tudi tolmačenje v slovenski jezik.

6.6. 7. 11. in 10. 11. / Delavnice: Strategija trajnostnega razvoja javne uprave do leta 2030

Na Ministrstvu za javno upravo pripravljajo krovni dokument, Strategijo trajnostnega razvoja javne uprave do leta 2030, ki bo določil strateške usmeritve za trajnostno preobrazbo javne uprave.

Vljudno vas vabijo na delavnice, na katerih boste obravnavali vprašanja, ki jih bo naslavljala nova Strategija trajnostne javne uprave 2030.

Organizirani bodo trije posveti, na katerih boste skupaj z različnimi deležniki razpravljali in identificirali izzive, s katerimi se soočate:

1.posvet: Kompetentni javni uslužbenci

Torek, 24. 10. 2023, od 09:00 do 12:00| V ŽIVO (Vožarski pot 12, Ljubljana)

Teme: delovno okolje javne uprave, učinkovit uslužbenski sistem, Usposobljeni javni uslužbenci.

 2.posvet: Javne storitve po meri uporabnika in odprta javna uprava

Torek, 7.11. 2023, od 09:00 do 12:00 | V ŽIVO (Vožarski pot 12, Ljubljana)

Teme: zadovoljstvo uporabnikov javnih storitev, učinkoviti procesi in zakonodaja, izvajanje storitev, odprta javna uprava.

 3.posvet: Inovativna javna uprava (in pregled drugih tem)

Petek, 10. 11. 2023, od 09:00 do 12:00 | NA DALJAVO (Zoom)

Teme: inoviranje v javni upravi, zagotavljanje podatkov za kreiranje politik in ukrepov.

Prijavite se lahko na enega ali več posvetov na tej povezavi.

Prijave bodo odprte do zapolnitve mest. O potrditvi vaše prijave vas bodo obvestili po elektronski pošti.

6.7. 13. - 15. 11. / Dnevi slovenskega turizma 2023 v Novi Gorici

Tudi v letošnji jeseni ne pozabite na enega najpomembnejših dogodkov slovenskega turizma. Rezervirajte si čas za Dneve slovenskega turizma (DST), ki bodo letos potekali med 13. in 15. novembrom v Novi Gorici. Plenarni dan bo potekal 14. novembra pod naslovom: “Umetna inteligenca in novi poslovni modeli v turizmu. Odprte so prijave na tekmovanja 70. Gostinsko turističnega zbora Slovenije.

Ne spreglejte najpomembnejših dogodkov:

 • PLENARNI DAN DST 2023 in svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj s področja turizma: 14. november
 • 70. Gostinsko turistični zbor v organizaciji TGZ: 13. – 14.  november
 • Strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj in družabnim druženjem v organizaciji OZS: 13. november
 • Moja dežela – lepa in gostoljubna in Srečanje turističnih društev v organizaciji TZS: 13. november
 • Dogodek IT-tour‘ v organizaciji STO:  15. november
 • Strokovne delavnice JRE: 15. november

Prijavnice bodo objavljene v kratkem.

Vir: STO

6.8. 14. 11. / Prepletenost podnebne in biodiverzitetne krize in njunega reševanja

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor vas vabijo na podnebno izobraževanje na temo Prepletenost podnebne in biodiverzitetne krize in njunega reševanja, ki bo potekalo dne 14.11.2023 ob 14. uri v Slovenskem etnografskem muzeju (upravna hiša), Metelkova 2, Ljubljana.

PROGRAM

Izvedeli boste več o prepletenosti podnebnih sprememb in izginjanjem narave, o aktualnem mednarodnem in EU okviru za naslavljanje biodiverzitetne krize in prizadevanjih za obnovo narave ter o pogledu na navedeno iz naravovarstvene prakse.

To tematsko srečanje je namenjeno tudi razpravi o perečih temah podnebnih sprememb in varstva narave v našem prostoru in možnostih za usklajeno reševanje obeh kriz.

Obvezna je prijava TUKAJ.

6.9. 14. in 16. 11. / Učinkovito upravljanje z energijo v javnem sektorju

BORZEN d.o.o., vas vabi, da se udeležite dveh  brezplačnih webinarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju.

Webinarji bodo potekali v mesecu novembru:

 • obnovljivi viri energije v javnem sektorju za energetsko prihodnost, 14. 11. med 10.00 in 12.00 uro in
 • kako smo lahko v javnem sektorju še bolj energetsko učinkoviti, 16. 11. med 10.00 in 12.00 uro.

Prijava pa je možna preko elektronske prijavnice.

Več informacij in podrobnejši program.

6.10. 16. 11. / Četrta nacionalna konferenco Europe Goes Local: Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni

Zavod Movit, nacionalna agencija za EU programa za mladino organizira Četrto nacionalno konferenco Europe Goes Local: Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni, ki je namenjena županom, občinskim svetnikom in uslužbencem občin, ki so pristojni za področje mladine.

Slovenske občine imajo področje mladine in mladinskega dela različno urejeno, vsem pa je zagotovo skupna skrb za zagotovitev dovolj priložnosti za mlade v njihovih okoljih. Temu so namenjene letne konference in druge aktivnosti v (nacionalnem in mednarodnem) partnerstvu Europe goes local.

Konferenca bo v četrtek, 16. novembra 2023, od 9.00 do 14.30 v Hotelu Radisson Blue Plaza, BTC, Ljubljana

Vabilo je v prilogi in na tej povezavi. Prijavnica je tukaj.

Za več informacij so vam na voljo: polona.siter@movit.si.

Poudarki konference:

 • Kaj je kakovostno mladinsko delo in kje je njegovo mesto na področju ‘mladine’ v lokalni skupnosti?
 • Strateški načrt Evropske agende o mladinskem delu v Sloveniji za obdobje 2022 – 2027/2032 je osredotočen na dva krovna cilja: Spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu in Prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela. Zanimalo nas bo, kje so priložnosti za občine pri njegovem uresničevanju.
 • Prikazali bodo, kaj govorijo rezultati ankete, ki jo je Nacionalna agencija programov Erasmus+:Mladina in Evropska solidarnostna enota opravila med organizacijami upravičenkami iz cele Slovenije, o potrebah organizacij v lokalnem okolju in katere so priložnosti za občine in lokalne skupnosti v izbranih ukrepih naših dveh programov.
 • Predstavili bodo dosežke pri EGL v zadnjem letu in načrte za 2024 ter prisluhnili udeležencem,  kaj se je zgodilo v občinah na področju razvoja mladinskega dela in kakšne načrte imajo za prihodnost.

Udeležba na konferenci, vključno s krepčilnimi odmori in kosilom, je za udeležence brezplačna in financirana iz programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota. 

 Europe goes local je strateško partnerstvo nacionalnih agencij na področju EU programov za mladino, ki je osredotočeno na podporo in sodelovanje lokalnih skupnosti EU za razvijanje kakovostnega mladinskega dela.  Aktivnosti se izvajajo od leta 2017, na nacionalnem in mednarodnem nivoju, v Sloveniji je bilo do sedaj v aktivnostih udeleženih prek 50 občin. Nacionalna konferenca je letni osrednji dogodek projekta in partnerstva. Letošnja je četrta, prva pa je bila leta 2019.  Konferenca v 2022.

6.11. 16. in 17. 11 / Mednarodna regionalna razvojna konferenca in 34. Sedlarjevo srečanje

Vabljeni ste na Mednarodno regionalno razvojno konferenco in 34. Sedlarjevo  srečanje  z naslovom Inoviranje regionalnih politik in praks, ki bo potekal 16. in 17. novembra 2023
na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, Razlagova 14, Maribor.

Dogodek v organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru, je namenjen skupnemu razmisleku o preoblikovanju regionalnih politik in praks z ustvarjanjem raznolikosti pristopov, rešitev in politik, ki koristijo regijam in njihovim prebivalcem.

Vse informacije o dogodku, prijava ter program, ki vam ga pošiljamo tudi v priponki, so dostopni na tej povezavi.

Naj vas spomnimo na možnost zgodnje prijave do 30. oktobra 2023 ter s tem nižjo kotizacijo. Upokojenci imajo kotizacijo znižano, študentje pa se lahko dogodka udeležijo brezplačno.

Članom in članicam ZAPS udeležba na dogodku prinaša 5 kreditnih točk (3 za prvi dan in 2 za drugi dan), predavateljem pa 4 kreditne točke, z udeležbo na obeh dnevih, 6 kreditnih točk.

Za dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo na: Conference@rra-podravje.si ali drustvo.dupps1@gmail.com

 

6.12. 17. in 18.11. / 17. KONGRES ŠPORTA ZA VSE

Vljudno vabljeni na 17. Kongres športa za vse, ki bo 17. in 18. novembra 2023.

Osrednja tema letošnjega kongresa je Izzivi in priložnosti športa za vse v lokalni skupnosti. Lokacija kongresa bo prvi dan Hotel Lev, Ljubljana – dvorana Karantanija.

Na konferenci bo med drugim predstavljeno tudi delo v okviru programa Ven za zdravje, pri katerem kot projektni partner sodeluje Skupnost občin Slovenije. Predavanje bo plenarno, z naslovom Prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalnem okolju. Sledila mu bo okrogla miza z naslovom Soustvarjanje pogojev za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalni skupnosti.

Dodatne informacije o PRIJAVI na dogodek so dostopne tukaj.

 

6.13. 21. - 26. 11. / 39. Slovenski knjižni sejem

Bliža se čas, ko bo 39. Slovenski knjižni sejem ponovno odprl svoja vrata. Sejem se je razvil v eno od najpomembnejših knjižnih prireditev na Slovenskem, ne samo zaradi množice novih knjižnih naslovov, ki jih založniki vsako jesen ponudijo obiskovalcem, temveč tudi zaradi debat in literarnih prireditev, ki ga spremljajo. Podatek bralne pismenosti vzbuja zaskrbljenost, saj je mednarodna raziskava PILRS 2021 spet zabeležila velik upad. Zato je pomembno, da se dogodek naslovi s še večjim pomenom obiska. Da bi se ga lahko udeležilo čim več obiskovalcev, učencev in dijakov, se bodo med trajanjem sejma lahko pripeljali z vlakom do 75 odstotkov ceneje, brezplačna bo tudi vozovnica za mestni avtobus.

Sejem se bo odvijal med 21. in 26. novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gospodarsko razstavišče bo omogočilo enostaven dostop šolskim skupinam in parkiranje avtobusov v neposredni bližini. Obisk sejma je brezplačen. Tudi letos bodo poskrbeli za vse generacije. Za otroke in mladostnike v okviru Odra mladih, kjer se bodo vrstila srečanja z ustvarjalci in ustvarjalkami. Po predhodni najavi na spletni strani 39. Slovenskega knjižnega sejma https://knjizni-sejem.si/ bodo učence in učenke popeljali po razstavišču v okviru priljubljenega Knjigosleda. Najstnike bo nedvomno navdušila razstava stripov in risoromanov. 

Pestro dogajanje se obeta na Glavnem odru, vroče debate na Pogovorni postaji, Pisateljski oder pa bo kot vsako leto omogočil srečanje s slovenskimi in tujimi vrhunskimi književniki in književnicami. Država gostja bo letos Srbija, mesto v gosteh pa Šoštanj. Osrednja osebnost sejma, ki se bo odvijal pod sloganom BESEDO BESEDI, bo pesnik Karel Destovnik Kajuh.

Organizacijski odbor naproša tudi vse občine, da z informacijo in priporočilom o obisku sejma seznanite vse javne zavode s področja izobraževanja, ki spadajo pod vašo občino.

6.14. 29. 11. / "Kaj prinaša aktualna finančna perspektiva projektom kulturne dediščine?"

IER – Inštitut za ekonomska raziskovanj vas vabi na nacionalni dogodek “Kaj prinaša aktualna evropska finančna perspektiva projektom kulturne dediščine?”,

ki bo potekal 29. 11. 2023 v prostorih GZS (Dvorana C) na Dimičevi 13, 1000 Ljubljana, s pričetkom registracije ob 9.30 uri  in vsebinsko pokrival predstavitve evropskih programov v delih, ki neposredno naslavljajo tematiko kulturne dediščine:

 1. Ustvarjalna Evropa in Obzorje Evropa – krovna  evropska programa za kulturno dediščino.
 2. URBACT, EUI, ESPON – priložnosti med regionalnega sodelovanja.
 3. Transnacionalni in čezmejni Interreg programi.
 4. Kulturna dediščina kot inovativni dejavnik trajnostnega turizma v programu NextGenerationEU in evropski kohezijski politiki.

Podrobnejšo vsebino in časovnico dogodka si lahko ogledate v PROGRAMU.

Vabljeni so projektni vodje, sodelavci v projektnih pisarnah, strokovnjaki s področja kulturne dediščine in trajnostnega kulturnega turizma, ki delujejo v:

 • raziskovalnih in razvojnih institucijah,
 • univerzah z raziskovalnimi enotami,
 • lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih organih in zavodih,
 • drugih javnih in nevladnih organizacijah, pristojnih za kulturne, turistične, okoljske in prostorske tematike,
 • regionalnih in sektorskih agencijah,
 • institucijah inovativnega in podjetniškega podpornega okolja,
 • združenjih lokalnih javnih organov.

Svojo udeležbo potrdite s  P R I J A V O    najkasneje do 24. 11. 2023 do 12.00 ure.

6.15. 30. 11. / Konferenca: Presoja učinkov na prostor

Ministrstvo za naravne vire in prostor organizira konferenco Presoja učinkov na prostor, ki bo potekala 30. 11. 2023 v Mestnem muzeju, Gosposka ulica 15, Ljubljana.

Izkušnje pri nas in na tujem kažejo, da so razvojne
politike različnih ravni pogosto slabo usklajene
z dolgoročnimi strateškimi cilji in usmeritvami
prostorskega razvoja. Kaže se potreba po bolj celovitem
in povezanem upravljanju s prostorom, ki zahteva
okrepljen dialog med deležniki ter s tem bolj odprto in
povezano pripravo ter izvajanje politik na vseh ravneh
upravljanja.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7. Aktualni razpisi

7.2. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

7.3. Mesta mestom: že četrti razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja

V pripravi je nov, že četrti katalog dobrih praks trajnostnega razvoja Mesta mestom, zato ste občine, javna podjetja in regionalne razvojne agencije vabljene k prijavi inovativnih praks in rešitev, s katerimi naslavljate aktualne izzive v svojem lokalnem okolju. Razpis izvajata Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije ob podpori Ministrstva za naravne vire in prostor.

Rok za prijavo je 30. 11. 2023.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

7.4. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

7.6. Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE

Predmet javnega poziva je sofinanciranje standardnih projektov ukrepov (Standard Action Projects, SAP), ki bodo odobreni v okviru podprograma Narava in biotska raznovrstnost (LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity) na razpisu Evropske komisije za leto 2023.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

7.7. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

8. Vlada RS

8.1. 78. redna seja

Vlada obravnavala osnutek zakona o obnovi in razvoju po poplavah

Vlada je obravnavala osnutek zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki vključuje ukrepe za vzpostavitev mehanizmov za obnovo in razvoj po avgustovskih poplavah, spremljajoče preventivne ukrepe proti poplavam in plazovom ter vire za njihovo izvedbo. Vlada ga bo pred končno potrditvijo predstavila še ključnim deležnikom.

Poleg hitrejšega umeščanja v prostor in pospešene gradnje objektov na območjih, ki so jih prizadele poplave in plazovi, zakon skrajšuje več rokov, v katerih morajo pristojni izdati soglasja ali mnenja.

Razvojni prednostni cestno infrastrukturni projekt je tretja razvojna os, ki bo povezala Koroško z ostalimi središči nacionalnega, regionalnega in medobčinskega pomena.

Z zakonom o obnovi so zajeti tudi ukrepi na področju izvzetja prejetih sredstev za pomoč po poplavah iz izvršb, javnega naročanja in ukrepi na področju dodatnega sofinanciranja programov duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči ter uvedba mobilnih enot centrov za socialno delo. Kot pomembni razvojni ukrepi pa so predvideni tudi tisti na področju večje digitalne povezljivosti prizadetih območij.

Za pomoč prebivalcem je predvidena jamstvena shema za posojila s subvencionirano obrestno mero. Za ta posojila bo izdano 100-odstotno jamstvo države, tako da bodo na voljo tudi tistim posameznikom, ki niso kreditno sposobni.

Za gospodarstvo in občine pa se predvidevajo ukrepi, ki se bodo izvajali preko različnih finančnih instrumentov.

Med predvidenimi viri financiranja ukrepov so začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke, začasni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic ter začasna uporaba čistega in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga.

Vlada potrdila končno oceno škode julijskih neurij

Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom letos na območju Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske, Severno primorske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije. Neposredna škoda iz navedenega obdobja skupaj znaša 80.478.476,49 evra.

Od skupnega zneska neposredne škode, ki jo je Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah verificirala 2. oktobra, znaša škoda:

 • na kmetijskih zemljiščih 3.226.586,11 evra,
 • v gozdovih 35.716.604,64 evra,
 • na uničenih stavbah 965.054,40 evra,
 • delna škoda na stavbah 13.533.659,02 evra,
 • na gradbeno-inženirskih objektih 14.963.286,21 evra,
 • na vodotokih 5.535.937,77 evra,
 • na gozdnih cestah 2.168.217,62 evra,
 • na državnih cestah 1.909.357,70 evra,
 • v parkih kulturne dediščine 62.480,74 evra ter
 • škoda v gospodarstvu 2.397.292, 28 evra.

Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode občinskih komisij.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023 in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Pristojna ministrstva bodo pripravila program odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada je Državno komisijo pooblastila, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva.

Uprava za zaščito in reševanje zapisnike in drugo dokumentacijo o oceni neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 digitalno prenese Ministrstvu za naravne vire in prostor.

Vlada je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode občinskih komisij in Uprave e za zaščito in reševanje v skupni višini 15.592,00 evra, ki bodo povrnjeni iz proračunske rezerve.

Vlada potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja 4. avgusta 2023

Vlada Republike Slovenije je na seji potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, na območju Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki skupno znaša 2.981.339.956,16 evra.

Ocenjeno škodo v višini 2.968.908.593,08 evra je dne 18. oktobra 2023 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: Državna komisija). Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 70.121.817,49 evra, škoda v gozdovih 1.669.972,64 evra, škoda na delno uničenih in uničenih stavbah 381.229.232,38 evra, delna škoda na stavbah 117.631.887,76 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 488.467.809,86 evra, škoda na vodotokih 1.322.389.093,02 evra, škoda na gozdnih cestah 42.814.041,85 evra, škoda na državnih cestah 72.729.243,53 evra, škoda na javni železniški infrastrukturi 9.847.210,00 evra, škoda na živalih 1.278.735,08 evra, škoda na kulturni dediščini 90.714.349,24 evra (od tega zneska je 6.182.685,24 evra že vključenih v oceni škode občinskih komisij), škoda na opremi in zalogi v kmetijstvu in ribištvu 5.196.781,22 evra, škoda v gospodarstvu 380.848.314,25 evra ter škoda na strojih, opremi in zalogah v društvih in ustanovah 2.584.153,08 evra.

Končna ocena neposredne škode iz prvega odstavka prejšnje točke presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023 in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Pristojna ministrstva v skladu s tem sklepom pripravijo program odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno škode Državna komisija pošlje Ministrstvu za naravne vire in prostor, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvu za kulturo.

S ponovno oceno škode morajo Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvo za kulturo seznaniti Vlado Republike Slovenije ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v okviru Ministrstva za obrambo digitalno prenese zapisnike in drugo dokumentacijo o oceni neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 Ministrstvu za naravne vire in prostor, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvu za kulturo.

Vlada je naložila Upravi RS za zaščito in reševanje, da z namenom oblikovanja končnega seznama upravičencev na stanovanjskih objektih pozove lokalne skupnosti, da v roku 7 dni izvedejo ponovni pregled vpisanih obrazcev za škodo na stanovanjskih objektih ter posredujejo morebitne manjkajoče obrazce.

Vlada je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic močnega neurja z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 84.922,40 evra in se pokrijejo iz proračunske rezerve.

Vir: Vlada RS, NJ

9. Novice drugih

9.1. Pomoč pri raziskavi: projekt Inovativne kolesarske poti v srednji Evropi

Na Fakulteti za turistične študije -Turistica, Univerza na Primorskem sodelujejo pri projektu »Inovativne kolesarske poti v srednji Evropi« (ICTr-CE). Vabljeni k sodelovanju v anketi o splošnih in kolesarskih storitvah.

Namen projekta »Inovativne kolesarske poti v srednji Evropi« (ICTr-CE) je razvoj poslovnega modela in turističnih produktov, ki jih je mogoče rezervirati po Kolesarski poti vzdolž nekdanje »železne zavese« (v nadaljevanju: EuroVelo 13). Projekt bo podpiral lokalne ponudnike storitev prek mentorskega programa.

Da bi vam po najboljših močeh pomagali razviti še bolj konkurenčno ponudbo, študenti na Fakulteti za turistične študije -Turistica zbirajo mnenja turističnih in drugih deležnikov na območju, ki gostijo kolesarske turiste ali pa o tem v prihodnje še razmišljajo. Ker je vaša regija pomemben del naše skupne kolesarske destinacije, ki jo podpira tudi razvojni program EU za Srednjo Evropo, jih zanimajo vaše izkušnje in mnenja.

Vabljeni, da izpolnite anketni vprašalnik ICTr-CE TUKAJ.

Vir: STO in UP FTŠ Turistica

9.2. Objava rezultatov 1. razpisa in napoved 2. razpisa programa Interreg Podonavje 2021-2027

Odbor za spremljanje programa Interreg Podonavje 2021-2027 je na svoji 4. seji, ki je potekala 18. in 19. oktobra 2023 na Dunaju, v okviru 1. razpisa s pogoji potrdil 60 projektov. V 52  projektih sodeluje 87 slovenskih projektnih partnerjev, od tega 16 vodilnih, ter 71 pridruženih partnerjev (associated strategic partners). Celotni seznam potrjenih projektov je objavljen na spletni strani programa Interreg Podonavje.

Skupni sekretariat programa prav tako najavlja 2. javni razpis, ki bo odprt od 2. novembra 2023 do 29. marca 2024. Prvotno najavljen datum je bil spremenjen na pobudo skupnega sekretariata zaradi potrebe po analizi rezultatov prvega javnega razpisa glede razpoložljivih sredstev in specifičnih ciljev. Več informacij o razpisu bo objavljenih na spletni strani programa Interreg Podonavje.

Zaradi zamika pri odprtju drugega razpisa so premaknili organizacijo informativnega dne za potencialne prijavitelje v okviru 2. javnega razpisa. Nacionalni dogodek bo potekal 28. novembra 2023 v Ljubljani. Več informacij o vsebini in lokaciji dogodka ter o načinu prijave bo na voljo v prvi polovici novembra 2023.

Vir: MKRR – Sektor za Interreg