Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Koordinacija po poplavah sestanek z državnim sekretarjem

Pri državnem sekretarju Boštjanu Šeficu je potekala koordinacija z združenji občin po poplavah. Tokratne koordinacije sta so se s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili Nejc Smole, Tine Radinja ter Jasmina Vidmar. S strani Ministrstva za naravne vire in prostor, se je koordinacije udeležil tudi državni sekretar Jože Novak, ki je prosotnim predstavil ekipo, ki bo na strani ministrstva skrbela za obnovo in razvoj po popralvah. Državni sekretar se je na koordinaciji zahvalil občinam za dober odziv, glede detektiranja oseb, ki so izgubila nastanitev. V koabinetu predsednika vlade so prepričali, da so zaznali vse ljudi, ki so izgubili prebivališče, tudi tiste najranjliveše, za katere obstaja nevarnost, da se sami ne bi znašli.

Na tokratni koordinaciji so obravnavali Predloga zakonov:

 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023
 • Predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev

Skupnost občin Slovenije je na oba zakona posredovala obširne pripombe in predloge, ki se nahajajo na spodnjih povezavah. Tako s strani kabineta predsednika vlade, kot s strani MNVP so obljubili, da bodo predloge preučili in jih po možnosti tudi vključili v besedilo predloga zakona. Ker na določena vsebinska vprašanja tudi tokat nismo prejeli konkretnih odgovorov, bomo kabinet predsednika vlade ponovno pozvali k posredovanju odgovorov.

Predlog-Zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-interventnih-dz-rsPrenos

Prenos

Pripombe-SOS-na-osnutek-Zakona-o-obnovi-razvoju-in-zagotavljanju-financnih-sredstev-002Prenos

Na sestanku je bilo povedano, da se bosta oba zakona obravnavala še do konca tedna, tako da bomo morebitne pripombe lahko posredovali še do navedenega roka.

1.2. Evidentiranje v Mrežo za trajnostni razvoj turizma

Spoštovane, spoštovani,

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v Mrežo za trajnostni razvoj turizma.

CILJI MREŽE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA:

– izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– nabor in ogledi dobrih praks s področja trajnostnega razvoja turizma,

– spremljanje novosti in trendov na področju turizma,

– priprava pobud za izobraževanja za dvig kompetenc,

– sodelovanje z drugimi deležniki.

Celotno povabilo vam je na voljo TUKAJ.

Evidentiranje je odprto do vključno četrtka, 30. 11. 2023. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec (TUKAJ) nam posredujte na info@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. Vabimo vas, da se vključite v delo skupnosti tudi skozi delovanje mreže za trajnostni razvoj turizma in tako pripomorete k še večji uspešnosti občin in Skupnosti občin Slovenije.

1.3. Na študijskem obisku v Bruslju o politikah vključevanja migrantov

V sklopu projekta EMVI –  Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja, je med 14.11. in 16.11.2023 potekal študijski obisk v Bruslju.

Namen projekta EMVI, v katerem je eden izmed projektnih partnerjev tudi SOS, je omogočiti in opolnomočiti sodelovanje migrantov pri oblikovanju in izvajanju politik, ki jih neposredno zadevajo – v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Italiji in Sloveniji – ter približati njihova vprašanja lokalnim, nacionalnim in evropskim odločevalcem. Ukrepi vključujejo razvoj več praktičnih orodij ter preizkušene in pilotne dejavnosti v vsaki državi.

Med tridnevnim dogodkom so potekali terenski obiski in srečanja za mreženje v prisotnosti predstavnikov evropskih institucij in organizacij civilne družbe. Med njimi smo se srečali z Anito Vella, vodjo enote za pravne poti in integracijo, Begüm Dereli, projektno uradnico v ECRE – European Council on Refugees and Exiles, Lene Vranken, koordinatorko za integracijo pri BON – Bruseljska sprejemna pisarna za integracijo udeležencev in Ann Trazel, koordinatorko za integracije v BON – Bruseljska sprejemna pisarna za integracijo udeležencev. Zelo aktualna je bila razprava o vprašanjih migracij in človekovih pravic, v številnih mednarodnih pogodbah je sodelovanje v političnem in kulturnem življenju priznano kot temeljna človekova pravica.

V sredo, 15. novembra je potekala okrogla miza Evropskega parlamenta : Empowering Migrant Voices European Parliament, katere so se na povabilo projektnih partnerjev udeležili tudi evropski poslanci Thomas Waitz, Greens, AT, Matjaž Nemec, S&D/SD, SI, Jan-Christoph Oetjen, Renew, DE in Stelios Kouloglou, GUE/NGL, GR.

Po uvodnih izjavah evropskih poslancev (članov Evropskega parlamenta) je bil predstavljen Vodnik z dobrimi praksami in 5 priporočil o udeležbi migrantov ( pravica voliti, izboljšanje sodelovanja migrantov v posvetovalnih telesih, programi integracije in vključevanja morajo omogočati politično sodelovanje, krepitev zaupanja za sodelovanje med migrantskimi skupnostmi in oblastmi, strukturno in sistematično financiranje migrantskih organizacij). Predstavniki projektnih partnerjev so predstavili tudi zahteve članov društev, vključenih v izobraževalne aktivnosti projekta EMVI, o katerih je nato tekla razprava z evropskimi poslanci.

1.4. Razprava o predlogu Podnebnega zakona

V torek, 14.11.2023 je preko spleta potekala Skupna seja predsedstva, komisij in mreže SOS na temo predloga Podnebnega zakona. Pozdravnemu nagovoru generalne sekretarke SOS Jasmine Vidmar je sledila razprava. Uvodoma je bilo obravnavano področno izrazoslovje, strategije in načrti ter posamezna načela pri snovanju in izvajanju politik in ukrepov na področju podnebnih sprememb. Sledili so komentarji udeleženk in udeležencev, vezani na celovit energetski in podnebni načrt, pripravo regionalnih akcijskih načrtov in sestavo podnebnega sveta. Posebej je bila izpostavljena v zakonu predlagana obveza občin po pridobitvi mnenja nevladnih organizacij, delujočih v javnem interesu na področju podnebnih sprememb s strani države sofinanciranih projektov kot tudi potreba po porabi sredstev ne le na področju energetskih temveč tudi okoljskih ukrepov ter potreba po bolj poljudnem in urejenem prikazu evidence emisij (toplogrednih plinih). V zvezi z navedenim in drugimi obravnavanimi tematikami, bo Skupnost občin naslovila v prihodnjih dneh pristojno ministrstvo, tj. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

1.5. POBRATENJE ali TOWN TWINNING

Pobratenje občin (ang. towntwinning) je projekt, namenjen občinam iz različnih držav, da se povežejo in si tako izmenjajo izkušnje, si medsebojno pomagajo ter delijo primere dobre prakse. Pobratenje sledi zamisli o dolgotrajnem prijateljstvu dveh občin, na katero naj ne bi vplivale tako politične razmere, kot tudi ne občasne diference.

Idejni začetki pobratenja segajo v daljno leto 1951, ko je Jean Bareth, eden izmed ustanoviteljev CEMR (Council of European Municipalities and Regions), definiral pomen povezovanja občin kot razmerje med dvema občinama, kateri stremita k enotni Evropi, skupno soočata s problemi in utrjujeta ter razvijata prijateljske vezi med njima.

Institut pobratenja ne pogojuje velikosti občin, zato ni ovir, da se med seboj povežejo tako  majhne občine kot tudi tiste največje, mestne. Je izredno prilagodljivo orodje, preko katerega se občine povežejo iz večih razlogov. Ali je to kultura, turizem, umetnost, šport, lokalni razvoj, mladina, socialna dejavnost.  Kakršnikoli je že povod, pobratenje prinese občinam mnogo koristi. Povezuje prebivalce obeh občin, spoznava se jezik, turizem, predvsem pa se delijo in izmenjavajo izkušnje, pri vsem pa se poudarja medkulturni dialog in spoštovanje, da smo navkljub mejam vsi enaki in različni. Več o pobratenjih najdete v prispevku Medobčinska pobratenja v bazi znanja.

Tudi na Skupnosti občin Slovenije prejemamo različna povpraševanja po sodelovanjih iz drugih evropskih občin in mest. Vodimo seznam pobratenj slovenskih občin, ki pa zaradi svoje obsežnosti in nenehnega spreminjanja, ni popoln. Zato pozivamo občine, katere imajo sklenjena pobratenja, da seznam pregledajo in nam morebitne spremembe sporočijo na info@skupnostobcin.si.

V okviru programa Evropa za državljane (EZD), za katerega podporo v Sloveniji zagotavlja CMEPIUS, se prav tako vzpodbuja srečanja državljanov v okviru pobratenja mest in tematsko povezovanje pobratenih mest. Program EZD je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja.  Program omogoča različne projekte: od srečanj državljanov pobratenih mest, mednarodnih tematskih konferenc mrež pobratenih mest do pilotnih projektov posvetovanja državljanov in transnacionalnih projektov, za katere dajo pobudo organizacije civilne družbe. Upravičeni prijavitelji so občine, nepridobitne organizacije ter organizacije civilne družbe iz držav EU ter Hrvaške, Makedonije in Albanije.

Z letom 2021-2027 program Evropa za državljane pa ne obstaja več, saj je namreč nastal program Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV), ki je nasledil program Evropa za državljane. Razpisi Town Twinning in Network of towns se tako od leta 2021 objavljajo v okviru novega programa CERV. 

V Sloveniji vse informacije o programu CERV nudi Nacionalna kontaktna točka – CERV točka (www.cerv-tocka.si), naloge nacionalne kontaktne točke izvaja PiNA (www.pina.si). 

Občine, ki si želijo poiskati partnersko občino, si lahko pri tem pomagajo s spletno stranjo http://www.twinning.org, katera ponuja pomoč evropskim lokalnim oblastem pri iskanju novih partnerjev za pobratenje občin po celi Evropi in informacije o pobratenju občin. Portal je na voljo v dvajsetih jezikih, ponuja pa informacije o pobratenju na splošno in o možnostih financiranja, ki jih predlaga Evropa za državljane. Vsebuje tudi mednarodno sekcijo o pobratenju mest po svetu.

Pobratenja omogočajo uporabno ogrodje, v okviru katerega se krepijo odnosi med partnerskimi mesti različnih držav. Seveda to ni edini kanal za izmenjavo in sodelovanje na nad-nacionalni ravni, vendar je njegova prednost v kombinaciji prijateljskih stikov z izredno različnimi oblikami izmenjav. Kot dolgoročna povezava pobratenje prav tako omogoča, da se ljudje, ki žive v partnerskih mestih, dodobra spoznajo.

V širšem merilu se proces evropske integracije na splošno uspešneje razvija tudi zaradi rastočega števila pobratenih občin širom Evrope. V času, ko se EU usmerja v še tesnejšo povezavo držav članic, so pobratenja dragoceno sredstvo za dosego tega namena. Današnja Evropska unija je tesno prepletena mreža institucionalnih, družbenih in političnih odnosov, ki se je ob zadnji in se seveda bo tudi ob prihodnjih širitvah še obogatila. Evropski državljani so nekoliko oddaljeni od evropskih institucij in se težko prepoznajo v procesu evropskega povezovanja. Evropski svet je ob številnih priložnostih priznal, da je treba Evropsko unijo in njene institucije bolj približati državljanom držav članic, in je evropske institucije pozval, naj spodbujajo udeležbo državljanov v javnem življenju in pri postopkih odločanja. Pobratenja postavijo v središče državljane, in jim ponudijo priložnost, da v celoti prevzamejo odgovornost, ki jo imajo kot evropski državljani. Spodbujajo sodelovanje med državljani in njihovimi organizacijami iz različnih držav, ki se bodo tako srečujejo, skupaj delujejo in oblikujejo lastne zamisli v evropskem okolju, ki sega čez meje nacionalnih vizij in spoštuje njihovo raznolikost. Medsebojno razumevanje, solidarnost in občutek pripadnosti Evropi so temeljne osnove udejstvovanja državljanov.

»Ne želimo oblikovati koalicije držav, ampak skupnost ljudi.« To so besede Jeana Monneta, enega od ustanoviteljev Unije, ki podajajo srž evropskega združevanja. Vodeči princip je bil zmeraj povezovanje moških in žensk iz različnih poklicev in socialnih sfer, da bi skupaj lažje zadovoljevali svoje interese.

Skupna izkušnja evropskih narodov ustvarja večje medsebojne razumevanje in strpnost do drugih. Prav tako se krepi občutek pripadnosti skupnosti, ki zagotavlja večjo solidarnost.

Pobratenja so nastala na osnovi enakega principa. Solidarnost se tako izraža na lokalni ravni v skupnih naporih za iskanje rešitev problemov, s katerimi se soočajo občine na področjih lokalne samouprave, urbanega planiranja in migracij. Sodelovanje v specifičnih praktičnih projektih je najboljša pot do resnične solidarnosti.

V procesu, ki vodi do pobratenja, je več stopenj:

 1. Motivacija in izbira
 2. Začetni stiki in pripravljalni obiski
 3. Podporna struktura
 4. Finančni viri
 5. Bivanje
 6. Komunikacija in informacija
 7. Svečan podpis sporazuma o pobratenju in prisega
 8. Vsebine

Povabilo k pobratenju z občinami iz Ukrajine

Svet evropskih mest in regij (CEMR) že desetletja spodbuja mednarodno sodelovanje med občinami ter gradi partnerstva med lokalnimi in regionalnimi vladami. Temelj njihovega dela je vedno močno prepričanje, da povezave in sodelovanje med občinami predstavljajo gonilno silo rasti in razvoja skupnosti ter Evrope kot celote.

Od marca 2021 CEMR in PLATFORMA, pan-evropska koalicija mest, regij in njihovih združenj, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja pod vodstvom CEMR, izvajata projekt Mostovi zaupanja, katerega cilj je ustvariti 10 novih partnerstev med občinami na Ukrajini in v državah članicah EU v katerem Skupnost občin Slovenije sodeluje kot partner.

Po uničujočem uničenju številnih ukrajinskih občin je postalo jasno, da je potrebno povečati lokalno in regionalno sodelovanje med Ukrajino in EU, da bi pomagali pri obnovi Ukrajine. CEMR in naši člani podpiramo ta cilj, saj se spominjamo pomembne vloge medsebojnega sodelovanja in dvojčkov, ki ju je imelo pri obnovi Evrope po drugi svetovni vojni.

Zato bodo od 1. novembra 2022 do 30. septembra 2023, 30 ukrajinskih občin prejelo podporo pri razvoju partnerstva z občino v EU. Projekt Mostovi zaupanja bo izveden v tesnem partnerstvu in usklajevanju z Združenjem ukrajinskih mest (AUC) ter z vključevanjem združenj lokalnih oblasti v 10 državah članicah Evropske unije. Mostovi zaupanja so podprti s strani programa U-LEAD with Europe.

1.6. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.1. Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028

Skupnost občin Slovenije je v pregled in obravnavo prejela predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028. Vaše predloge in pripombe posredujte do 0.11.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Prosimo vas, da posebno pozornost namenite poglavju Varnost v lokalnih skupnostih, v karerem se kot ključna prednostna naloga države ugotavlja varnost v lokalnem okolji. Prav tako je izpostavljeno sodelovanje med različnimi deležniki (policija, občine, Univerzo v Mariboru Fakulteto za varnostne vede, redarstvi…).

S strani Skupnosti občin Slovenije bi želeli izpostaviti, da je neprimerno, da med katerimi ni (kazalnikov za: sodelovanje med organi in službami, smanjšanja kršitev javnega reda in miru, zmanjšanje kaznivih dejanj, manj prometnih nesreč, kazalnikov izboljšanja varnosti v lokalnem okolji idt.), temveč so med kazalniki merjenja uspešnosti varnosti v lokalnih skupnosti kazalniki,

 • število izvedenih usposabljanj in število usposobljenih strateških analitikov na regionalni ravni;
 • zaposlovanje novih analitikov s specialističnimi veščinami, iz področja predikativne analitike in obdelave velikih količin podatkov;
 • nabavljena specialistična analitična orodja in platforme, ki omogočajo policiji zgodnje identificiranje potencialnih varnostnih tveganj in problemov;
 • število izvedenih varnostnih analiz na regionalni ravni.

Prav tako bi želeli izpostaviti, da je na prvem mestu med sodelujočimi Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, medtem ko so občine in občinska redarstva naknadno navedena. Prepričani smo, da so občine in občinska redarstva ključna za zagotavljanje varnosti v lokalnem okolju, zato morajo biti prva navedena.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj Prenos

2.2. Osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

Na podlagi 15. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 8. ter 9. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije so na Ministrstvu za naravne vire in prostor pripravili osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav, ki se nahaja v medresorskem usklajevanju.

Besedilo osnutka Uredbe prilagamo tukaj.

Pripombe na osnutek nam lahko posredujete do srede, 22.11.2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

2.3. Predlog spremembe Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Obveščamo vas, da je na e-Demokraciji objavljen predlog spremembe Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti. Med drugim se s predlogom rok za s smernicami skladno pripravo neuradnih prečiščenih besedil za pravne akte, ki so predmet sprememb in dopolnitev pred 1. majem 2023, podaljša do 1. aprila 2025 (in ne do 1. junija 2024).

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ. Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujete do četrtka, 23. 11. 2023 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si .

2.4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

Na spletni strani E-demokracija smo zaseldili objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do četrtka 30. novembra 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

   V spremnem dopusu je navedeno, da predlog zakona spreminjajo zaradi:

1.      Določitev roka za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom – gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-479/18 z dne 24. 10. 2019 zaradi odprave pravne praznine, če je pravnomočna odločba o prekršku razveljavljena v postopku z izrednim pravnim sredstvom.
 
2.      Ureditev pravice do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo – gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-304/20 z dne 17. 12. 2020 s katero je bil razveljavljen drugi odstavek 66. člena ZP-1 in dopuščena vložitev pritožbe zoper sodbo o zahtevi za sodno varstvo iz skoraj vseh pritožbenih razlogov.
 
3.      Določitev dodatnega roka za pritožbo zoper sklep o pridržanju – določitev predmetnega roka za pritožbo zoper sklep o pridržanju (108. in 110. člen ZP-1) je potrebna zaradi posredne uskladitve z odločbo Ustavnega Sodišča Republike Slovenije št. U-I-89/15 z dne 20. 11. 2017, v kateri je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da je neustavna ureditev možnosti pritožbe zoper sklep o policijskem pridržanju (po odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije sicer za pridržanje v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa), ki jo je mogoče vložiti le, dokler traja pridržanje.

Glede, da v predlogu zakona ni upoštevana pripomba občine, bomo ponovno predlagali, da se dopolni 8. alineja 1. odstavka 56. člena, da se glasi:

 • v drugih primerih, ko niso podani pogoji za izdajo plačilnega naloga, razen v primerih, ko se kršitelja izsledi na podlagi zbranih dokazov v zvezi prekrška, ugotovljenega z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali napra

2.5. V veljavo stopa novela zakona o delovnih razmerjih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil 15. 11. 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 114/2023) in začne veljati s 16. 11. 2023.

Cilji, ki jih zasleduje ZDR-1D, so vključitev sprememb in dopolnitev v nacionalno zakonodajo, kot se zahteva s pravom EU; zagotovitev pravne varnosti delavcev v okviru nadgraditve instituta postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga; učinkovitejše varstvo predstavnikov delavcev pred odpovedjo; ureditev obveznosti delodajalca, da zagotovi, da delavec v času uveljavljanja pravice do počitka ali upravičenih odsotnosti z dela ne bo na razpolago delodajalcu – ureditev pravice do odklopa in ureditev posebnega delovnopravnega varstva delavcev, ki so žrtve nasilja v družini.

Celoten dokument ključnih rešitev ZDR-1D lahko preberete na povezavi TUKAJ.

(Vir: Portal GOV.SI, MDDSZ)

2.6. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

2.7. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3. Dogodki SOS

3.1. 21.11.2023. / Spletno / Interventna zakonodaja in aktualna praksa na področju javnega naročanja

Od leta 2020 se nenehno soočamo z nepredvidenimi dogodki (pandemija, vojne, svetovna inflacija, umanjkanje blaga, poplave), ki imajo velik vpliv na izvajanje javnih naročil.

Ne samo, da se zaradi navedenih dogodkov spreminja veljavna zakonodaja, od naročnikov te spremembe terjajo tudi drugačen pristop k izvedbi javnih naročil.

Na usposabljanju bodo predstavljene aktualne spremembe zakonodaje vezane na nedavne poplave ter podani predlogi, kako naj se naročniki zavarujejo in kakšne ukrepe naj sprejmejo, da bi zmanjšali vpliv takšnih sprememb:

 • Pregled interventne zakonodaje
 • ZIUOPZP
 • Kdaj se izjema uporabi?
 • Kakšne dokumente mora naročnik sprejeti ob uporabi izjeme?
 • Kako se pridobi ponudbe?
 • Kaj pomeni sprejet interni akt za vodenje evidenčnih naročil?
 • Kako se izvede postopek pridobitve ponudb po izjemi?
 • Koga se povabi?
 • Kaj naj vsebuje pogodba?
 • Izločitev sklopov – kdaj?
 • Odstop od pogodbe?
 • ZOPNN-F
 • Kdaj se uporablja?
 • Kako vpliva na obstoječe pogodbe?
 • AKTUALNA PRAKSA DKOM
 • Kdaj je zavrnitev vseh ponudb na strani naročnika utemeljena?
 • Ali lahko ponudnik, ki je oddal nedopustno ponudbo, kljub omejitvi iz 35. člena ZJN-3 vpogleda v izbrano ponudbo?
 • V katere dele ponudbe se vse lahko dopusti vpogled?
 • Kaj je dopustna dopolnitev ponudbe?
 • Kaj je očitna napaka  ponudbi, ki se lahko spregleda?
 • Kako določno mora biti opredeljena postavka predračuna?
 • Kdaj je zahtevek za revizijo zoper določila razpisne dokumentacije pravočasen?
 • Ali je lahko zahteva bonitetno oceno SB5?
 • Katere napake v ESPD se lahko prezre?

Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Je soavtorica ZJN-3 s komentarjem, urednica in avtorica ZNKP s komentarjem, avtorica številnih člankov ter izkušena predavateljica. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

 

VABILO ZA TISKANJE

3.2. 21.11.2023. / Spletno / Ekonomski in zasebnopravni vidiki urejanja prostora

Skupnost občin Slovenije vas konec te jeseni vabi na posvet na temo odnosa med urejanjem prostora in zasebno lastnino. 

Urejanje prostora je v praksi proces, ki vključuje načrtovanje in upravljanje prostora z namenom  doseganja trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov. Pri tem se urejanje prostora ne more izogniti dejstvu, da deluje v pogojih tržnega gospodarstva in v sistemu zasebne lastnine.

Med drugim bo izpostavljeno naslednje:

 • Ali lahko tržišče samo ustrezno regulira prostor?
 • Načrtovanje prostora kot instrument poseganja v delovanje tržišča in podlaga za trajnostno upravljanje s prostorom
 • Podlage za poseganje v zasebno lastnino s prostorskimi akti
 • Spreminjanje namenske rabe prostora in ustavno sodna praksa

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Z nami bosta na posvetu Marinka Konečnik Kunst in Luko Ivanič, z večletnimi strokovnimi izkušnjami s področja delovanja v prostorskem resorju.

URADNO vabilo je na voljo tukaj.

3.3. 6.12.2023. / Spletno / ODPRTI DIALOGI – Pogovor z Vido Starič Holobar o odprtih vprašanjih in dilemah občin pri delovanju predšolske vzgoje

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Prvi tovrstni dogodek bo potekal v sredo, 6. decembra 2023 ob 13. uri preko aplikacije Zoom in bo posvečen širšemu delovanju predšolske vzgoje. Sporočamo, da bo naša gostja in strokovnjakinja na tem področju Vida Starič Holobar, vodja Sektorja za predšolsko vzgojo pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki bo odgovarjala na vaša vprašanja.

Za dobro delovanje predšolske vzgoje je ključno, da se ohranja stalni dialog med tistimi, ki področje izvajajo in se srečujejo s številnimi izzivi pri izvajanju sistema, in državno ravnjo, ki oblikuje zakonodajne rešitve.

Na dogodku bo predstavnica odgovarjala predvsem na vnaprej zastavljena vprašanja ter predstavil razmisleke ministrstva za bodoče spremembe sistema, kot odziv na spreminjajoče se razmere, v katerih deluje predšolska vzgoja.

Prav tako je vaše sodelovanje pomembno, saj bodo izpostavljena vprašanja in dileme tudi vodilo pri delu novoustanovljene Delovne skupine za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih pri MVI. Članica omenjene delovne skupine je tudi predstavnica SOS.

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 5. 12. 2023 do 12. ure preko spodnje prijavnice. V prijavnico prosimo zapišite vaša vprašanja.

Na pogovor so vabljene občine članice SOS. Udeležba je brezplačna.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.

4. Povpraševanja

4.1. Način opravljanja mrliške pregledne službe

v skladu s 3. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe  mrliško pregledno službe (v nadaljevanju MPS) zagotavlja občina, pristojna glede na kraj smrti umrlega, za izvajanje MPS določi zdravstveni dom ali drugega izvajalca javne zdravstvene službe oziroma izvajalca sodnomedicinske dejavnosti. Na podlagi navedene...

5. Dogodki drugih

5.1. 21.11. / Okrogla miza Mesto dreves - Evidenca dreves kot orodje za upravljanje in komunikacijo

Vabljeni, da se udeležite okrogle mize v okviru predstavitve projekta Društva krajinskih arhitektov Slovenije
“MESTO DREVES” v torek, 21. novembra 2023, od 13. do 15. ure v Hiši arhitekture ZAPS (Vegova 8, Ljubljana).

Javni dogodek je namenjen strokovni javnosti, predstavnikom občin, izvajalcem, javnim službam ter zainteresirani javnosti, ki se želi seznaniti s tematiko upravljanja dreves v urbanem okolju in deliti svoje izkušnje.
Na dogodku bomo predstavili rezultate izvedene ankete med slovenskimi občinami na temo evidenc dreves,
ki lahko pomagajo pri učinkovitem upravljanju z drevesi in komunikaciji z javnostjo.

V pogovoru bodo sodelovali različni strokovnjaki. Pogovor bo povezovala dr. Maja Simoneti.

PRIJAVITE se lahko preko spletnega obrazca.

URADNO vabilo se nahaja tukaj.

Vabljeni, da se dogodka udeležite v živo.
Spremljanje dogodka bo mogoče tudi preko spleta, povezava vam bo na podlage izpolnjene prijavnice poslana dan pred dogodkom.

5.2. 21. - 26. 11. / 39. Slovenski knjižni sejem

Bliža se čas, ko bo 39. Slovenski knjižni sejem ponovno odprl svoja vrata. Sejem se je razvil v eno od najpomembnejših knjižnih prireditev na Slovenskem, ne samo zaradi množice novih knjižnih naslovov, ki jih založniki vsako jesen ponudijo obiskovalcem, temveč tudi zaradi debat in literarnih prireditev, ki ga spremljajo. Podatek bralne pismenosti vzbuja zaskrbljenost, saj je mednarodna raziskava PILRS 2021 spet zabeležila velik upad. Zato je pomembno, da se dogodek naslovi s še večjim pomenom obiska. Da bi se ga lahko udeležilo čim več obiskovalcev, učencev in dijakov, se bodo med trajanjem sejma lahko pripeljali z vlakom do 75 odstotkov ceneje, brezplačna bo tudi vozovnica za mestni avtobus.

Sejem se bo odvijal med 21. in 26. novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gospodarsko razstavišče bo omogočilo enostaven dostop šolskim skupinam in parkiranje avtobusov v neposredni bližini. Obisk sejma je brezplačen. Tudi letos bodo poskrbeli za vse generacije. Za otroke in mladostnike v okviru Odra mladih, kjer se bodo vrstila srečanja z ustvarjalci in ustvarjalkami. Po predhodni najavi na spletni strani 39. Slovenskega knjižnega sejma https://knjizni-sejem.si/ bodo učence in učenke popeljali po razstavišču v okviru priljubljenega Knjigosleda. Najstnike bo nedvomno navdušila razstava stripov in risoromanov. 

Pestro dogajanje se obeta na Glavnem odru, vroče debate na Pogovorni postaji, Pisateljski oder pa bo kot vsako leto omogočil srečanje s slovenskimi in tujimi vrhunskimi književniki in književnicami. Država gostja bo letos Srbija, mesto v gosteh pa Šoštanj. Osrednja osebnost sejma, ki se bo odvijal pod sloganom BESEDO BESEDI, bo pesnik Karel Destovnik Kajuh.

Organizacijski odbor naproša tudi vse občine, da z informacijo in priporočilom o obisku sejma seznanite vse javne zavode s področja izobraževanja, ki spadajo pod vašo občino.

5.3. 24. 11. / Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi

Pridružite se brezplačni spletni konferenci ob izidu priročnika

“Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi”, ki bo v petek, 24. 11. 2023, od 9. do 11.30 ure preko spletne platforme Zoom.

Priročnik informativno, promocijsko, problemsko, s podatki in dejstvi, tudi s primerjavo z drugimi gradbenimi materiali, utemeljuje, zakaj naj bo les kot material prva izbira pri gradnji in pri izdelkih.

Na konferenci bo predstavljenih  nekaj tem in primerov iz priročnika.

S predstavitvami sodelujejo:

 • mag. Dejan Židan, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • dr. Aleš Straže, UL, Biotehniška fakulteta: Vrzeli v verigah vrednosti pri predelavi lesa
 • mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije: Podnebne spremembe spreminjajo drevesno sestavo slovenskih gozdov
 • dr. Dean Lipovac, InnoRenew CoE: Les je v mnogih kontekstih jasna izbira za gradnjo bivanjskih prostorov
 • dr. Miroslav Premrov, UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: Prednosti in slabosti različnih konstrukcijskih sistemov sodobne večetažne lesene gradnje
 • Friderik Knez, ZAG: Les kot gradbeni material in požari
 • dr. Bruno Dujič, CBD: Odpornost lesenih konstrukcij za nezgodne obtežbe (potresi, požari, poplave)
 • Tina Ročnik Kozmelj, Kemijski inštitut: Raziskave – uporaba lesa tudi v elektroniki
 • Marko Vouk, Stilles: Kako lesu podarjamo brezčasnost
 • dr. Vlasta Krmelj, Občina Selnica ob Dravi in Lumar: Prvi slovenski vrtec iz slovenskega lesa
 • Meta Kamšek: Festival lesa
 • Marko Furlanič, Les uniqum: Zakaj rad delam z lesom?

Udeležba na spletni konferenci je BREZPLAČNA. Potrebna je predhodna prijava z obrazcem na spodnji povezavi TUKAJ do četrtka, 23. 11. 2023.

Priročnik v tiskani obliki je na voljo brezplačno pri SPIRIT Slovenija, javna agencija (Sandra Stermšek, t: 05 90 89 520, e: sandra.stermsek@spiritslovenia.si).

 

 

5.5. 29. 11. / "Kaj prinaša aktualna finančna perspektiva projektom kulturne dediščine?"

IER – Inštitut za ekonomska raziskovanj vas vabi na nacionalni dogodek “Kaj prinaša aktualna evropska finančna perspektiva projektom kulturne dediščine?”,

ki bo potekal 29. 11. 2023 v prostorih GZS (Dvorana C) na Dimičevi 13, 1000 Ljubljana, s pričetkom registracije ob 9.30 uri  in vsebinsko pokrival predstavitve evropskih programov v delih, ki neposredno naslavljajo tematiko kulturne dediščine:

 1. Ustvarjalna Evropa in Obzorje Evropa – krovna  evropska programa za kulturno dediščino.
 2. URBACT, EUI, ESPON – priložnosti med regionalnega sodelovanja.
 3. Transnacionalni in čezmejni Interreg programi.
 4. Kulturna dediščina kot inovativni dejavnik trajnostnega turizma v programu NextGenerationEU in evropski kohezijski politiki.

Podrobnejšo vsebino in časovnico dogodka si lahko ogledate v PROGRAMU.

Vabljeni so projektni vodje, sodelavci v projektnih pisarnah, strokovnjaki s področja kulturne dediščine in trajnostnega kulturnega turizma, ki delujejo v:

 • raziskovalnih in razvojnih institucijah,
 • univerzah z raziskovalnimi enotami,
 • lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih organih in zavodih,
 • drugih javnih in nevladnih organizacijah, pristojnih za kulturne, turistične, okoljske in prostorske tematike,
 • regionalnih in sektorskih agencijah,
 • institucijah inovativnega in podjetniškega podpornega okolja,
 • združenjih lokalnih javnih organov.

Svojo udeležbo potrdite s  P R I J A V O    najkasneje do 24. 11. 2023 do 12.00 ure.

5.6. 29. 11. / weTHINK. Spletna konferenca o kroženju odpadkov RDF/SRF

weTHINK. Initiative GmbH pripravlja spletno konferenco na temo “Prispevek alternativnih goriv k ciljem EU glede krožnosti odpadkov (RDF/SRF)”, ki bo potekala 29. 11. 2023 od 10.00 do 13.00 ure.

Obravnavane teme:
– Ključne informacije o dokumentu weTHINK Alternativna goriva RDF/SRF.
– Zamisli za politični mehanizem in najboljše prakse za krožnost odpadkov.
– Alternativna goriva in industrijska soproizvodnja.
– Najboljše prakse: okoljsko varna predelava v industrijskem okolju.
– Prispevek alternativnih goriv RDF/SRF k ciljem EU Fit For 55 in Green Deal.
– Medicinski pogled na zdravstvena vprašanja pri odlaganju na odlagališčih v primerjavi s soproizvodnjo.

– Panelna razprava z nacionalnimi ministrstvi in ključnimi zainteresiranimi.

Prijavite se lahko  TUKAJ. Udeležba je brezplačna.

5.7. 30. 11. / Konferenca: Presoja učinkov na prostor

Ministrstvo za naravne vire in prostor organizira konferenco Presoja učinkov na prostor, ki bo potekala 30. 11. 2023 v Mestnem muzeju, Gosposka ulica 15, Ljubljana.

Izkušnje pri nas in na tujem kažejo, da so razvojne
politike različnih ravni pogosto slabo usklajene
z dolgoročnimi strateškimi cilji in usmeritvami
prostorskega razvoja. Kaže se potreba po bolj celovitem
in povezanem upravljanju s prostorom, ki zahteva
okrepljen dialog med deležniki ter s tem bolj odprto in
povezano pripravo ter izvajanje politik na vseh ravneh
upravljanja.

Več si lahko preberete TUKAJ.

5.8. 5. 12. / Teden preprečevanja korupcije 2023: Prijavitelji kot ključni akterji integritetne družbe

Komisija za preprečevanje korupcije vas vabi, da se jim v Tednu preprečevanja korupcije 2023, ki ga organizira ob mednarodnem dnevu preprečevanja korupcije 9. decembru, pridružite na brezplačnem osrednjem dogodku

Prijavitelji kot ključni akterji integritetne družbe,

ki bo v torek, 5. decembra 2023, med 9. in 12.30 uro v City hotelu Ljubljana (dvorani C in I) ter sočasno po spletu na spletni podstrani Komisije.

Z uglednimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki se bo spregovorilo o prijaviteljih, njihovi zaščiti in novosprejetem zakonu na tem področju ter njihovi ključni vlogi pri odkrivanju kršitev integritete, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Program:

9.00 Odprtje dogodka z nagovorom predsednika Komisije dr. Roberta Šumija

9.10 Nagovor vodje Centra za zaščito prijaviteljev Gregorja Pirjevca o Zakonu o zaščiti prijaviteljev

9.20 Spletno predavanje Kristien Verbraeken, strokovnjakinje z nizozemskega Urada za zaščito prijaviteljev. Predavanju sledi pogovor z Gregorjem Pirjevcem (predavanje in pogovor bosta v angleščini brez prevajanja).

10.00 Pregled stanja na področju zaščite prijaviteljev: Gregor Pirjevec in Neža Grasselli, predsednica Transparency International Slovenia

10.15 Odmor

10.45 Okrogla miza: Pomen prijaviteljev pri odkrivanju kršitev integritete

Sogovorniki bodo razpravljali o tem, katera ravnanja smo na Komisiji že opredelili kot kršitev integritete, izpostavili ključno vlogo prijavitelja pri odkrivanju in dokazovanju teh kršitev ter kakšne so in ali sploh obstajajo sankcije v primerih potrjenih kršitev integritete. Moderatorki Katji Mihelič Sušnik, vodji službe za nadzor na Komisiji, se bodo v razpravi pridružili mag. Žiga Debeljak (predsednik uprave SDH), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije), Erika Žnidaršič (novinarka in televizijska voditeljica na RTVS), mag. Nina Koželj (generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje), mag. Renata Kosec (županja Občine Domžale) in dr. Robert Šumi (predsednik Komisije).

12.30 Zaključek

Dogodek bo sneman in fotografiran, posnetek in fotografije pa bodo naknadno objavljeni na spletni podstrani Komisije.

Število mest v dvorani je omejeno, zato prosijo za predhodno prijavo. Do 1. decembra 2023 jo lahko oddate na tej spletni povezavi. Posvet bo sočasno dostopen tudi na spletni podstrani Komisije; dostop sicer ni pogojen s prijavo na dogodek, vseeno pa jo priporočajo zaradi morebitnih tehničnih težav ali dodatnih vprašanj med prenosom.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si oziroma Iva Gruden (040 252 405) in Maša Jesenšek (070 745 635).

6. Aktualni razpisi

6.2. Javni poziv za sofinanciranje LIFE projektov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2023 sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o sofinanciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo projektom, ki jih bo odobrila Evropska komisija.

Sofinancirale se bodo projektne aktivnosti projektov partnerjev, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu aktivnosti, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije. Upravičenci morajo MOPE predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za izvajanje odobrenega projektnega predloga.

Javni poziv za sofinanciranje LIFE projektov je bil objavljen 10. novembra 2023 v Uradnem listu.

6.3. Evropska sredstva za občine: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij«.

Javni razpis bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 17. novembra 2023.

Za javni razpis v vrednosti 5.144.300,00 evra bo Kohezijski sklad prispeval 4.372.655,00 evra.

Celotno novico si lahko preberete na tej povezavi:

https://www.gov.si/novice/2023-11-15-evropska-sredstva-za-obcine-odobrili-smo-sofinanciranje-obcinskih-celostnih-prometnih-strategij/

6.4. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.6. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

6.7. Mesta mestom: že četrti razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja

V pripravi je nov, že četrti katalog dobrih praks trajnostnega razvoja Mesta mestom, zato ste občine, javna podjetja in regionalne razvojne agencije vabljene k prijavi inovativnih praks in rešitev, s katerimi naslavljate aktualne izzive v svojem lokalnem okolju. Razpis izvajata Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije ob podpori Ministrstva za naravne vire in prostor.

Rok za prijavo je 30. 11. 2023.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.8. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

6.10. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.11. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

6.12. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve objavila razpis za zasebna 5G omrežja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo.

Na razpis se lahko do 20. decembra 2023, do najkasneje 10. ure na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) prijavijo tako operaterji kot vertikale, torej podjetja, industrije, lokalne skupnosti, občine.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

 

7. Vlada RS

7.1. 80. redna seja

Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025. Ti med drugim zvišujejo povprečnino za občine in spreminjajo določbo glede usklajevanja socialnih transferjev.

Predlagani amandmaji upoštevajo dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025 ter dodatnem financiranju stroškov dela v javnih zavodih, ki ga je vlada sklenila z občinskimi združenji. Povprečnina bo v obeh letih znašala 725 evrov, poleg tega pa bodo občine leta 2024 za financiranje višjih stroškov dela pri posrednih uporabnikih skupaj prejele dodatnih 20 milijonov evrov, za leto 2025 pa 34 milijonov evrov. Občine bodo ta dodatna sredstva za stroške dela dobile v različnih zneskih. Navedena dodatna sredstva bodo občinam izplačana najkasneje do konca junija, in sicer v enem obroku.

V zvezi z občinami se z amandmajem uvaja tudi ureditev, po kateri bodo občine sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost pridobile en dan prej, preden morajo plačati izvajalca, pod pogojem, da bodo 15 dni prej predložile dokumentacijo, ki je podlaga za izplačilo.

S predlaganimi amandmaji se črta tudi predlog člena, ki je določal, da se vrednost plačnih razredov za javne uslužbence v letu 2024 ne uskladi.

8. Novice drugih

8.1. Novela zakona o skladnem regionalnem razvoju bi spodbudila regionalne projekte

S spremembami in dopolnitvami obstoječega zakona želi ministrstvo omogočiti regijam, da bodo v večji meri kot sedaj same odločale o izbiri tistih regijskih projektov, ki so zanjo najbolj pomembni. V izvajanje regionalne politike pa želi tudi bolj aktivno vključiti druge resorje.

Državna sekretarka je predstavila predvideno časovnico priprave sprememb zakona, osnutek sprememb in dopolnitev bo predvidoma pripravljen januarja 2024, nato se bo besedilo usklajevalo s predstavniki združenj občin in drugimi deležniki, pozno pomladi 2024 bo šel predlog zakona na vlado in nato v Državni zbor.

Celoten prispevek je na voljo TUKAJ.

8.3. Aktivnosti Ekologov brez meja v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov

Letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo potekal med 18. in 26. novembrom, v ospredje postavlja embalažo. Ekologi brez meja pripravljajo oz. sodelujejo na pestrem naboru dogodkov in aktivnosti, ki bodo potekale po celi Sloveniji.

 • Ponedeljek, 20. 11., 11.00 – 14.00, Notranjski muzej Postojna (Kolodvorska cesta 3, Postojna): Muzeji za prihodnost – uporabni napotki in primeri iz prakse za bolj trajnostno delovanje kulturnih ustanov.
 • Torek, 21. 11., 9.00 – 12.00, učilnica Komunale Kranj (Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj): Regionalno srečanjeIzzivi in rešitve zmanjševanja odpadkov na prireditvah (obvezne prijave prek obrazca).
 • Sreda, 22. 11., 10.00 – 12.00, Vetrinjc BarCoda Maribor (Vetrinjska ulica 30, Maribor): PosvetZakaj odpadki na prireditvah še niso stvar preteklosti? (obvezne prijave prek obrazca).
 • Četrtek, 23. 11., 10.00 – 12.00, Cankarjev dom Vrhnika (Tržaška cesta 25, Vrhnika): Izziv plastične embalaže v našem vsakdanu – predstavitev rezultatov raziskave nečistoč v ločeno zbranih bioloških odpadkih (embalaža) in mešani odpadni embalaži (biološki odpadki) na primeru Vrhnike.
 • Četrtek, 23. 11., 10.00 – 11.00, Tehnopark Celje (Gubčeva ulica 1, Celje): Interaktivna delavnicaPlastika naša vsakdanja.

Vabljeni, da se jim na katerem od dogodkov pridružite.

Dodatne informacije: Katja Sreš, odnosi z javnostmi, 040 255 433, katja.sres@ocistimo.si