V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MO KRANJ, ŽIROVNICA, MEŽICA IN DOBREPOLJE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Sestanek z ministrico za pravosodje glede sodniške zakonodaje

Dne 29. 11. 2023 je potekal sestanek reprezentativnih združenj občin z ministrico za pravosodje, Dominiko Švarc Pipan. Sestanka sta se s strani Skupnosti občin Slovenije (SOS) udeležila dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS, ter Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS. Ministrica je na sestanku predstavnikom združenj predstavila novo sodniško zakonodajo, s katero želijo optimizirati mrežo sodišč, največja sprememba bo uvedba enovite prve stopnje sodišč (ukinitev okrajnih sodišč, po novem bodo prvostopenjska le okrožna sodišča, okrajna sodišča bodo postala enote okrožnih sodišč). Namen ministrstva ni ukinjati posameznih enot, želijo čim bolj poenotiti časovni okvir čakanja na sodne postopke po celotni državi, predvsem pa se zavedajo pomembnosti dostopnosti sodišč in ustrezne razvejanosti mreže sodišč. Medresorska obravnava predlogov je zaključena, predvidoma bodo v Državnem zboru RS obravnavani v mesecu januarju 2024 in potencialno sprejeti v juniju 2024.

SOS je glede predloga ministrici predstavila stališče, oblikovano na sestanku občin članic Skupnosti občin Slovenije s sedeži okrajnih sodišč (celotno stališče lahko preberete TUKAJ). 

(Foto: Ministrstvo za pravosodje)

1.2. Sestanek občin s sedeži okrajnih sodišč glede Zakona o sodiščih

Dne 28. 11. 2023 je potekal sestanek občin članic Skupnosti občin Slovenije s sedeži okrajnih sodišč na temo predloga Zakona o sodiščih (v nadaljnjem besedilu: predlog). Prisotni so izrazili nestrinjanje z členi, ki ukinjajo institut okrajnih sodišč ter spreminjajo obseg območij Višjih sodišč – 10. in 16. člen predloga.

Opozorili so, da se s predlaganimi določili ne sledi decentralizaciji oz. regionalizaciji ter da določbe neposredno vplivajo predvsem na tiste občine, ki bi zaradi predvidenih sprememb teritorialne organiziranosti in pristojnosti sodišč potencialno ostale brez pomembne državne institucije v občini. S predlogom sicer zaenkrat ni predvideno ukinjanje posameznih izpostav sodišč, ne morejo pa mimo dejstva, da se predlagane spremembe gibljejo v tej smeri, kot se je v preteklosti že zgodilo npr. pri reorganizaciji FURS.

Enakomernejšo obremenitev sodišč se da doseči tudi z drugimi ukrepi, predvsem kadrovskimi in organizacijskimi. Prenašanje kadrov iz manjših občin v večje bo na podlagi preteklih izkušenj tudi v primeru sodišč nedvomno vodilo v ukinjanje manjših enot. Umikanje delovnih mest iz manjših občin pomeni slabenje kadrovskih potencialov teh krajev. Pri predlaganih spremembah prav tako niso bile upoštevane težave, ki bi nastale zaradi oddaljenosti sodišč za občane.  Predlagane spremembe enovite prve stopnje sodišč oziroma prenosa območij pristojnosti Višjih sodišč bodo v prihodnosti pomenile še nadaljnje povečanje obremenjenosti cestnega omrežja, ki vodi v večje občine. Nezanemarljiv vidik predlaganih sprememb je tudi razpršenost institucij v različnih središčih, saj se prenaša pristojnosti zgolj enega področja v popolnoma drugo regijo, kjer prebivalci urejajo vse ostale zadeve oz. se običajno gibajo. Nenazadnje je na mestu opozorilo o zagotavljanju pravice pripadnikov madžarske in italijanske narodnosti do uporabe madžarskega in italijanskega jezika v postopkih. Ta z reorganizacijo sodstva sicer naj ne bi bila kršena, pa vendar potencialna ukinitev enot sodišč v obmejnih občinah pomeni, da bodo dvojezični postopki tekli v oddaljenih enotah sodišč kar posledično pomeni kot že omenjeno – prenašanje kadrov, oddaljenost sodišča za stranke, prometne obremenitve itn..

Ne strinjajo se s predlogom, ki bi poslabšal dostop do sodne veje oblasti za občane in pravne osebe v katerikoli regiji ter jim posledično poslabšal možnosti za uveljavljanje svojih pravic in pravnih interesov preko sodišč. Slovenija kot pravna država si mora prizadevati za zagotavljanje enakih možnosti vseh državljanov in državljank, ne glede na regijo, v kateri prebivajo. Takšni predlogi predstavljajo marginalizacijo regij in kažejo na izjemno negativne trende v smeri centralizacije, namesto policentričnega razvoja in enakopravne dostopnosti do storitev. Gre za strateško izjemno nepremišljeno ravnanje, saj zmanjševanje dostopnosti do različnih storitev pelje v praznjenje podeželja ter obmejnih območij.

1.3. Študijski obisk delegacije visokih predstavnikov državnih in lokalnih oblasti iz Mongolije v Sloveniji

Skupnost občine Slovenije je v sodelovanju z organizacijo NALAS (Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope) in Občino Ajdovščino soorganizirala program za 25 člansko delegacijo visokih predstavnikov državnih in lokalnih oblasti iz Mongolije v Sloveniji. Delegacija je prispela 23. 11. in ostala tri dni.

V četrtek jim je gospa Alenka Soršak, višja svetovalka za razvoj trajnostnega turizma iz Turizma Ljubljana predstavila principe trajnostnega turizma v Sloveniji in Ljubljani. Urbani čebelar Gorazd Trušnovec jim je predstavil tradicijo čebelarjenja v Sloveniji, način urbanega čebelarjenja ter degustacijo medu in medenih izdelkov, v sodelovanju s predstavnikom B&B Hotela Ljubljana Park Juretom Petračem pa primer dobre prakse urbanega čebelarjenja v njihovem hotelu.

Občina Ajdovščina je z mongolskim mestom Darkhan podpisala memorandum o krepitvi nadaljnjih prijateljskih odnosov in medsebojnem sodelovanju na več interesnih področjih (okolje, rešitve za pametna mesta in pametno kmetijstvo, razvoj podeželja ipd.). Župan Tadej Beočanin je ob podpisu memoranduma izrazil veliko željo po nadaljnjem sodelovanju z mongolskim mestom Darkhan.

t

t

Na srečanju v Ajdovščini so bili predstavljeni tudi trije primeri dobrih praks na različnih področjih. Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, je predstavljal projekt namakanja, Brigita Habjan Štolfa virtualno Tržnico na borjaču in znamko Vipavska dolina, Bogdan Česnik pa je izpostavil primere, ki jih občina Ajdovščina snuje na področju pametne skupnosti in digitalizacije. Gostje so obiskali tudi podjetje C-astral in sklenili obisk na posestvu Ferjančič s predstavitvijo delovanja podjetja Pipistrel. Takšna izmenjava je lokalnim in regionalnim uradnikom in drugim mongolskim deležnikom (raziskovalcem, akademskim in tehničnim strokovnjakom) ponudila priložnost za sodelovanje s predstavniki EU, občinskimi uradniki in tehničnimi strokovnjaki o temah inovacijskih politik, ozelenitve mest, spodbujanja podjetništva in zagona podjetij za pospeševanje poslovanja.

V soboto pa si je 8 članska delegacija v Bovcu ogledala še primer dobre prakse največjega zipline v Evropi.

S predstavniki Mongolije se sicer že dve leti v okviru evropskega projekta Friendship “Krepitev prijateljstva med EU in Mongolijo prek pravične, odporne in inovativne rasti v provinci Darkhan-Uul” spletajo trdne prijateljske vezi in izmenjujejo dobre prakse v Sloveniji, na Hrvaškem in v Črni gori. S strani EU sofinanciran projekt se zaključi leta 2025.

1.4. Evidentiranje v Mrežo za trajnostni razvoj turizma

Spoštovane, spoštovani,

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v Mrežo za trajnostni razvoj turizma.

CILJI MREŽE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA:

– izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– nabor in ogledi dobrih praks s področja trajnostnega razvoja turizma,

– spremljanje novosti in trendov na področju turizma,

– priprava pobud za izobraževanja za dvig kompetenc,

– sodelovanje z drugimi deležniki.

Celotno povabilo vam je na voljo TUKAJ.

Evidentiranje je odprto do vključno četrtka, 30. 11. 2023. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec (TUKAJ) nam posredujte na info@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor. Vabimo vas, da se vključite v delo skupnosti tudi skozi delovanje mreže za trajnostni razvoj turizma in tako pripomorete k še večji uspešnosti občin in Skupnosti občin Slovenije.

1.5. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.1. Predlog pravilnika o enotnem kontnem načrtu, Pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ter Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun

Na portalu E-demokracija so objavljeni:

 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Pravilnik-LP23Prenos

 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

PravilnikEKN23Prenos

 • predlog Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in dohodkov pravnih oseb javnega prava

Pravraz-lmer23Prenos

Vaše pripombe in predloge posredujte na miha.mohor@skupnostobcin.si do 4.12.2023

2.2. Seznanitev z obveznostjo poročanja občin o državnem oglaševanju in medijskih izdatkih v novem Zakonu o medijih

s strani Ministrstva za kulturo smo prejeli seznanitev z obveznostjo poročanja občin o državnem oglaševanju in medijskih izdatkih v novem Zakonu o medijih

V okviru prenove medijske zakonodaje namreč pripravljajo delovno gradivo za nov Zakon o medijih. Iz EU zakonodaje bo potrebno prevzeti regulacijo državnega oglaševanja, ki je definirano takole:
»Državno oglaševanje pomeni prikazovanje, objavljanje ali razširjanje promocijskega ali samopromocijskega sporočila prek medijev, običajno v zameno za plačilo ali kakršno koli drugo nadomestilo, s strani državnega organa, organa lokalne skupnosti, podjetja v državni lasti ali kateregakoli drugega subjekta pod državnim nadzorom, in sicer bodisi za tak organ oziroma subjekt ali v njegovem imenu.«

To se dotika tudi lokalnih skupnosti. Po novem bo treba javno objaviti točne, celovite, razumljive, podrobne in letne informacije o oglaševalskih odhodkih, dodeljenih ponudnikom medijskih storitev, ki vključujejo vsaj naslednje podrobnosti:
– pravna imena ponudnikov medijskih storitev, pri katerih so bile kupljene oglaševalske storitve;
– skupni letni porabljeni znesek in porabljene zneske na posameznega ponudnika medijskih storitev.

Dodeljevanje državnega oglaševanja bodo spremljali nacionalni regulatorni organi ali telesa, ki lahko za oceno točnosti informacij o državnih oglaševalskih sredstvih zahtevajo dodatne informacije, vključno z informacijami o uporabi meril za dodeljevanje državnega oglaševanja.

Na ministrstvu za kulturo predlagajo, da bi obveznost poročanja o državnem oglaševanju na občinski ravni uredili s poročanjem o višini sredstev za:
– izdatke občine za izdajanje občinskega glasila v tiskani in spletni obliki;
– medijske zakupe in občinske oglase v lokalnih, regionalnih in drugih medijih.

Poročanje bi potekalo preko spletnega obrazca, ki bo podatke posredoval v razvid medijev, ki bo po novem digitaliziran in bo omogočal prikaze, kot jih omogoča ERAR. Po potrditvi zakona bi se občinska glasila priglasila v razdelek v razvidu pod »Glasila samoupravnih lokalnih skupnosti«.

Vljudno vas prosimo, da vaše stališče do predloga posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 5. 12. 2023. 

2.3. Predlog pravilnika o določitvi kriterijev za status nevladnih organizacij v javnem interesu

Ministrstvo za kulturo je dalo v javno obravnavo predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Pravilnik podrobneje določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in bo nudil ustrezno pravno podlago za podeljevanje omenjenega statusa na področju kulture. Ministrstvo za kulturo je pri pripravi predloga novega pravilnika upoštevalo različne pobude, ki so jih nanj naslovili zagovorniške organizacije, društva, posamezniki in posameznice.

Občine članice SOS lahko svoje predloge, pripombe in mnenja pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, vključno do 19. decembra 2023.

2.4. Predlog uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nas je obvestilo, da je na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki določa enkratno nadomestilo občinam za spodbujanje priključevanja vetrnih proizvodnih naprav. Do predloga uredbe dostopate TUKAJ.

Kot navajajo, lahko skladno z 71. členom ZUNPEOVE vlada za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena nova vetrna proizvodna naprava. Vlada podrobneje predpiše višino in plačevanje enkratnega nadomestila nadomestila z uredbo.

Morebitne komentarje lahko v obliki predlogov in obrazložitev posredujete v tej preglednici do 20.12.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

2.5. Predlog uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo nas je obvestilo, da je na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki določa enkratno nadomestilo občinam za spodbujanje priključevanja vetrnih proizvodnih naprav. Do predloga uredbe dostopate TUKAJ.

Kot navajajo, lahko skladno z 71. členom ZUNPEOVE vlada za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena nova vetrna proizvodna naprava. Vlada podrobneje predpiše višino in plačevanje enkratnega nadomestila nadomestila z uredbo.

Morebitne komentarje lahko v obliki predlogov in obrazložitev posredujete v tej preglednici do 20.12.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

2.6. Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta RS za obdobje 2023–2027

MKGP je dalo v javno obravnavo predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027. Čim hitrejši pregled tega predloga uredbe je ključen za pravočasno objavo javnih razpisov.

Vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog nam lahko pošljete do petka, 22. 12. 2023 do 11. ure na elektronski naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

2.7. Obvestilo občinam in javnim stanovanjskim skladom glede Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 117/23 je bil dne 20. 11. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), ki je začel veljati 21. 11. 2023 in na stanovanjskem področju v pristojnosti Ministrstva za solidarno prihodnost prinaša dve dopolnitvi obstoječega Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Pojasnilo v zvezi z dopolnitvami lahko preberete TUKAJ.

Prosimo vas, da informacije glede nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti objavite tudi na svojih spletnih straneh, tako da bodo dostopne najširšemu krogu zainteresiranih prosilcev.

2.8. Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028

Skupnost občin Slovenije je v pregled in obravnavo prejela predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028. Vaše predloge in pripombe posredujte do 0.11.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Prosimo vas, da posebno pozornost namenite poglavju Varnost v lokalnih skupnostih, v karerem se kot ključna prednostna naloga države ugotavlja varnost v lokalnem okolji. Prav tako je izpostavljeno sodelovanje med različnimi deležniki (policija, občine, Univerzo v Mariboru Fakulteto za varnostne vede, redarstvi…).

S strani Skupnosti občin Slovenije bi želeli izpostaviti, da je neprimerno, da med katerimi ni (kazalnikov za: sodelovanje med organi in službami, smanjšanja kršitev javnega reda in miru, zmanjšanje kaznivih dejanj, manj prometnih nesreč, kazalnikov izboljšanja varnosti v lokalnem okolji idt.), temveč so med kazalniki merjenja uspešnosti varnosti v lokalnih skupnosti kazalniki,

 • število izvedenih usposabljanj in število usposobljenih strateških analitikov na regionalni ravni;
 • zaposlovanje novih analitikov s specialističnimi veščinami, iz področja predikativne analitike in obdelave velikih količin podatkov;
 • nabavljena specialistična analitična orodja in platforme, ki omogočajo policiji zgodnje identificiranje potencialnih varnostnih tveganj in problemov;
 • število izvedenih varnostnih analiz na regionalni ravni.

Prav tako bi želeli izpostaviti, da je na prvem mestu med sodelujočimi Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, medtem ko so občine in občinska redarstva naknadno navedena. Prepričani smo, da so občine in občinska redarstva ključna za zagotavljanje varnosti v lokalnem okolju, zato morajo biti prva navedena.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj.

Celotno besedilo nacionalnega programa se nahaja tukaj Prenos

2.9. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

2.10. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3. Dogodki SOS

3.1. 6.12.2023. / Spletno / ODPRTI DIALOGI – Pogovor z Vido Starič Holobar o odprtih vprašanjih in dilemah občin pri delovanju predšolske vzgoje

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Prvi tovrstni dogodek bo potekal v sredo, 6. decembra 2023 ob 13. uri preko aplikacije Zoom in bo posvečen širšemu delovanju predšolske vzgoje. Sporočamo, da bo naša gostja in strokovnjakinja na tem področju Vida Starič Holobar, vodja Sektorja za predšolsko vzgojo pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki bo odgovarjala na vaša vprašanja.

Za dobro delovanje predšolske vzgoje je ključno, da se ohranja stalni dialog med tistimi, ki področje izvajajo in se srečujejo s številnimi izzivi pri izvajanju sistema, in državno ravnjo, ki oblikuje zakonodajne rešitve.

Na dogodku bo predstavnica odgovarjala predvsem na vnaprej zastavljena vprašanja ter predstavil razmisleke ministrstva za bodoče spremembe sistema, kot odziv na spreminjajoče se razmere, v katerih deluje predšolska vzgoja.

Prav tako je vaše sodelovanje pomembno, saj bodo izpostavljena vprašanja in dileme tudi vodilo pri delu novoustanovljene Delovne skupine za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih pri MVI. Članica omenjene delovne skupine je tudi predstavnica SOS.

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 5. 12. 2023 do 12. ure preko spodnje prijavnice. V prijavnico prosimo zapišite vaša vprašanja.

Na pogovor so vabljene občine članice SOS. Udeležba je brezplačna.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.

3.3. 7.12.2023. / Spletno / Spletni dogodek za sledilce projekta CircularPSP

Pridružite se nam na prvem dogodku za sledilce, na katerem se bomo v mednarodnem okolju družili vsi člani mreže sledilcev CircularPSP! Ta dogodek je organiziran skupaj z globalno mrežo – lokalno upravo za trajnost ICLEI Europe in na katerem bo predstavljena deklaracija #CircularCities ter spoznanja osmih ambicioznih naročnikov, med drugim tudi slovenskega projektnega partnerja, tj. Skupnosti občin Slovenije.

Med drugim boste na dogodku slišali, kakšne so ovire da bi naša mesta (občine) delovale bolj krožno?
? Kako bi jih lahko premagali tovrstne izzive in kakšna orodja potrebujemo?
? Kako lahko opolnomočimo celotno organizacijo in osebje za prehod v krožno gospodarstvo ?

Točke dnevnega reda:

 •  Deklaracija globalne mreže za krožna mesta (ICLEI)
 • CircularPSP (Empirica, vodilni partner projekta)
 • Skupni izzivi mest pri prehodu v krožno gospodarstvo
 • Predvidena rešitev za krožno gospodarstvo na ravni mesta
 • Vpogled: Klavzule o javnih naročilih z umetno inteligenco
 • Vabilo: Delovna skupina za taksonomijo CE
 • Razprava – Vprašanja in odgovori 

Govorci

– Georg Vogt, vodja ITC Innovation Energy (Empirica)
– Simon Clement, vodja krožnega gospodarstva;
– Philippe Tepper, višji koordinator in skupina za trajnostna in inovativna javna naročila.

Ta dogodek je prilagojen vsem občinam, regijam in organizacijam, ki si prizadevajo za razvoj načel #krožnega gospodarstva ?

Prijavite se lahko TUKAJ. Dogodek je brezplačen. Potekal bo v spletnem okolju Microsoft Teams.

3.4. 5.01.2024. / Spletno / Zasebno: ODPRTI DIALOGI – Pogovor s Štefko Korade Purg o odprtih vprašanjih in dilemah občin glede uslužbenskega sistema

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Drugi tovrstni dogodek bo posvečen širšemu delovanju uslužbenskega sistema in zaposlovanju javnih uslužbencev v občinskih upravah. Sporočamo, da bo naša gostja in strokovnjakinja na tem področju Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Na dogodku bo gostja odgovarjala predvsem na vnaprej zastavljena vprašanja in z vami razpravljala o vprašanjih in dilemah glede sistemizacij delovnih mest, sklenitvah delovnih razmerij, ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev, povračilih stroškov itd.

Vabimo vas, da ob prijavi v prijavnico zapišete tudi vaša vprašanja za gostjo!

3.5. 24.01.2024. / Spletno / Uporaba umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov, saj je le-ta vedno bolj prisotna v našem poslovnem in osebnem življenju.

Na izobraževanju bodo sodelovali dr. Sašo Karakatić (Inštitut za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI), mag. Samo Zorc (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) in  Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) naslednjimi temami:

– »demistifikacija« uporabe UI v lokalni samoupravi, kateri sistemi UI so na voljo in njihova uporaba, konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje,

– politika in regulativa na področju UI – kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin, kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin,

aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialni viri financiranja.

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na izobraževanje so obvezne (število mest je omejeno), saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

4. Povpraševanja

4.1. Taksa za neizkoriščeno stavbno zemljišče

S strani občine članice smo prejeli naslednje vprašanje in vas prosimo za sodelovanje: Zanimajo nas izkušnje z uveljavitvijo in obračunavanjem takse na neizkoriščeno stavbno zemljišče, ki je predvidena in določena v 245. – 252. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 –...

5. Dogodki drugih

5.1. 5. 12. / Teden preprečevanja korupcije 2023: Prijavitelji kot ključni akterji integritetne družbe

Komisija za preprečevanje korupcije vas vabi, da se jim v Tednu preprečevanja korupcije 2023, ki ga organizira ob mednarodnem dnevu preprečevanja korupcije 9. decembru, pridružite na brezplačnem osrednjem dogodku

Prijavitelji kot ključni akterji integritetne družbe,

ki bo v torek, 5. decembra 2023, med 9. in 12.30 uro v City hotelu Ljubljana (dvorani C in I) ter sočasno po spletu na spletni podstrani Komisije.

Z uglednimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki se bo spregovorilo o prijaviteljih, njihovi zaščiti in novosprejetem zakonu na tem področju ter njihovi ključni vlogi pri odkrivanju kršitev integritete, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Program:

9.00 Odprtje dogodka z nagovorom predsednika Komisije dr. Roberta Šumija

9.10 Nagovor vodje Centra za zaščito prijaviteljev Gregorja Pirjevca o Zakonu o zaščiti prijaviteljev

9.20 Spletno predavanje Kristien Verbraeken, strokovnjakinje z nizozemskega Urada za zaščito prijaviteljev. Predavanju sledi pogovor z Gregorjem Pirjevcem (predavanje in pogovor bosta v angleščini brez prevajanja).

10.00 Pregled stanja na področju zaščite prijaviteljev: Gregor Pirjevec in Neža Grasselli, predsednica Transparency International Slovenia

10.15 Odmor

10.45 Okrogla miza: Pomen prijaviteljev pri odkrivanju kršitev integritete

Sogovorniki bodo razpravljali o tem, katera ravnanja smo na Komisiji že opredelili kot kršitev integritete, izpostavili ključno vlogo prijavitelja pri odkrivanju in dokazovanju teh kršitev ter kakšne so in ali sploh obstajajo sankcije v primerih potrjenih kršitev integritete. Moderatorki Katji Mihelič Sušnik, vodji službe za nadzor na Komisiji, se bodo v razpravi pridružili mag. Žiga Debeljak (predsednik uprave SDH), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije), Erika Žnidaršič (novinarka in televizijska voditeljica na RTVS), mag. Nina Koželj (generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje), mag. Renata Kosec (županja Občine Domžale) in dr. Robert Šumi (predsednik Komisije).

12.30 Zaključek

Dogodek bo sneman in fotografiran, posnetek in fotografije pa bodo naknadno objavljeni na spletni podstrani Komisije.

Število mest v dvorani je omejeno, zato prosijo za predhodno prijavo. Do 1. decembra 2023 jo lahko oddate na tej spletni povezavi. Posvet bo sočasno dostopen tudi na spletni podstrani Komisije; dostop sicer ni pogojen s prijavo na dogodek, vseeno pa jo priporočajo zaradi morebitnih tehničnih težav ali dodatnih vprašanj med prenosom.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si oziroma Iva Gruden (040 252 405) in Maša Jesenšek (070 745 635).

5.2. 7.12. / VABILO na PREDSTAVITEV KNJIGE in POGOVOR S SOAVTORJEM: ANDERS WIJKMAN

Poročilo Rimskega kluba »Zemlja za vse. Vodnik za preživetje človeštva (Earth for All. A SURVIVAL GUIDE for Humanity)« predstavlja novo temeljno delo na področju trajnostnega razvoja. Izšlo je lani, 50 let po poročilu Meje rasti. Prva uradna predstavitev tega poročila v Sloveniji, v sodelovanju z Rimskim klubom, bo v četrtek, 7. decembra od 10:00 do 12:00, online in v angleščini. 

Prijavnine ni, a je prijava obvezna TUKAJ.

Dogodek je zanimiv za strokovnjake v različnih sektorjih. Zasnovan smo ga z željo, da spodbudimo k razmisleku in dialogu o uresničevanju scenarija »Velikanski skok – The Giant Leap« v Sloveniji. Ta scenarij za odvrnitev ekološke in socialne katastrofe je po ugotovitvah avtorjev poročila uresničljiv, če družbe sprejmejo takojšnje ukrepe brez primere v petih medsebojno povezanih preobratih: revščina, neenakost, opolnomočenje, hrana in energija. Pomemben pogoj za to je preoblikovanje temeljev našega globalnega gospodarskega sistema, to je njegov ponovni zagon, da bo deloval v dobro vseh ljudi in planeta.

Knjigo Earth4All bo predstavil sodelujoči avtor dr. Anders Wijkman. Med letoma 2012 in 2018 je bil sopredsednik Rimskega kluba ter je opravljal ali še vedno opravlja pomembne funkcije v več mednarodnih in nacionalnih institucijah za trajnostnost, zeleno gospodarstvo in razvojno sodelovanje. Slovenski strokovnjaki (dr. Darja Piciga, Jernej Stritih, dr. Katja Vintar Mally, mag. Živa Kavka Gobbo) bodo govorili o celostnem, participativnem in sistemskem razmišljanju ter inoviranju za trajnostni razvoj v Sloveniji. Predviden je tudi čas za razpravo teh aktualnih temah.

Čas letošnjega svetovnega podnebnega vrha so organizatorji izbrali zato, da bi poudarili pomen celostnega in sistemskega pristopa k reševanju podnebne krize v trajnostnem okviru.

Vabilo sta objavila tudi Univerza v Mariboru https://www.um.si/dogodek/predstavitev-knjige-zemlja-za-vse/ in Rimski klub https://www.clubofrome.org/events/online-earth-for-all-book-presentation/.

 

 

5.3. 7. 12. / Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

Focus, društvo za sonaraven razvoj in Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost vas vabita na zaključno delavnico Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov, ki bo potekala v četrtek, 7. 12. 2023, med 9. in 13. uro, v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja, v Ljubljani, Metelkova 2.

Delavnica je namenjena predstavitvi ugotovitev prejšnjih, novostim na področju zakonodaje, ki se dotika lokalnega energetskega načrtovanja in LEK, predstavljena bodo nekatera orodja v pomoč pri načrtovanju ter prve izkušnje s pripravo energetskih konceptov po spremenjeni metodologiji.

Obvezne prijave sprejemajo do torka, 5. 12. preko obrazca.

Celoten program vam je na voljo TUKAJ.

5.4. 12. 12. / Predstavitev spletne dostopnosti in najpogostejše napake

Inšpektorat RS za informacijsko družbo vas vabi na predstavitev digitalne dostopnosti po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Udeleženci se bodo seznanili z ustreznimi podlagami za izvajanje ZDSMA ter z najpogostejšimi napakami, ki jih inšpekoirji zaznavajo pri inšpekcijskih nadzorih.

Celotno vabilo vam je na voljo TUKAJ.

5.6. 12. 1. 2024 / Trajnostna mobilnost (kot storitev in digitalizacija, multimodalnost)

V okviru projekta ReMOBIL Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor organizira 2 sklopa izobraževanj z naslovom »Načrtovanje in upravljanje trajnostne mobilnosti na regionalni in medobčinski ravni«. Prvi sklop bo potek 1. decembra preko spletne platforme Microsoft Teams, drugi sklop pa v živo 12. januarja 2024.

V prvem sklopu bodo predavatelji predstavili teorijo in primere dobrih praks na področju digitalizacije in multimodalnosti. Spletno izobraževanje bo potekalo od 9.00 – 13.00 ure in je namenjeno predstavnikom občin, ustanov in podjetij ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s prostorskim in prometnim načrtovanjem.

Vabilo s programom vam je na voljo TUKAJ.

 

6. Aktualni razpisi

6.1. MESTA >> MESTOM #4: Razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega prostora

Pripravlja se novi, že četrti, katalog dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja Mesta >> mestom. Občine, javna podjetja in regionalne razvojne agencije vabimo k prijavi inovativnih praks in novih rešitev, s katerimi naslavljajo izzive v svojem lokalnem okolju. Prakse naj naslavljajo aktualne tematike, naj bodo relevantne za druge slovenske občine ter uresničljive v drugih okoljih.

Rok za prijavo je 30. november 2023.   Rok za prijavo smo podaljšali do 15. decembra 2023.

Dodatne informacije (Namen razpisa, Kaj je Mesta >> mestom?, Razpisni pogoji in prijava) so dostopne TUKAJ. Kontaktna oseba je ga. Nina Plevnik, IPoP.

Mesta >> mestom v tej izdaji nastaja s podporo Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru naročila Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT. Razpis izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

6.2. Objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024

Ministrstvo je 24. novembra 2023 objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2024. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Rok za prijavo za javne socialnovarstvene programe je 11. decembra 2023 in za razvojne socialnovarstvene programe 18. decembra 2023.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.3. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.4. Objava Javnega razpisa za predložitev vlog za projekte manjšega obsega

V petek, 17. novembra 2023, je bil v okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa objavljen Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega za prednostno nalogo 3, specifični cilj 6.3.

Prvi rok za predložitev vlog je 31. januar 2024, ob 12. uri.

Razpis in razpisna dokumentacija vam je na voljo TUKAJ.

 

6.5. Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka JR OCPS)

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij.

Celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep.

Rok za predložitev vlog je 17. december 2023.

Več informacij je na voljo TUKAJ.

6.7. Javni poziv za sofinanciranje LIFE projektov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2023 sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o sofinanciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo projektom, ki jih bo odobrila Evropska komisija.

Sofinancirale se bodo projektne aktivnosti projektov partnerjev, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu aktivnosti, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije. Upravičenci morajo MOPE predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za izvajanje odobrenega projektnega predloga.

Javni poziv za sofinanciranje LIFE projektov je bil objavljen 10. novembra 2023 v Uradnem listu.

6.8. Evropska sredstva za občine: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij«.

Javni razpis bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 17. novembra 2023.

Za javni razpis v vrednosti 5.144.300,00 evra bo Kohezijski sklad prispeval 4.372.655,00 evra.

Celotno novico si lahko preberete na tej povezavi:

https://www.gov.si/novice/2023-11-15-evropska-sredstva-za-obcine-odobrili-smo-sofinanciranje-obcinskih-celostnih-prometnih-strategij/

6.9. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.11. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

6.12. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

6.14. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.15. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

6.16. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve objavila razpis za zasebna 5G omrežja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo.

Na razpis se lahko do 20. decembra 2023, do najkasneje 10. ure na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) prijavijo tako operaterji kot vertikale, torej podjetja, industrije, lokalne skupnosti, občine.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

7. Vlada RS

7.1. 154. dopisna seja

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji po nujnem postopku sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva.

Predlog zakona uvaja določene trajne in začasne nujne ukrepe na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, absentizma in poklicev v zdravstveni dejavnosti, s čimer odpravlja nekatere organizacijske slabosti zdravstvenega sistema in nerazumno dolgih čakalnih dob.

Po predlogu zakona bodo tudi zdravniki, ki jim bo specializacija iz družinske medicine prvič odobrena v letu 2024, za čas trajanja specializacije upravičeni do mesečnega dodatka v višini tisoč evrov bruto.

Predlog zakona določa tudi, da se morajo v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV) vključevati vsi zdravniki v javni zdravstveni mreži na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, vključno s koncesionarji. S predlaganim členom se za izvajalce neprekinjene nujne zdravniške pomoči zagotovi lažjo organizacijo dela, za zdravnike, ki se vključujejo v NZV, pa enakomernejše obremenitve.

Na področju absentizma zakon predlaga več ukrepov:

 • skrajša se obdobje prejemanja nadomestila za čas odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer tako, da se podaljša obdobje bolniškega nadomestila v breme delodajalca za obdobje 30 dni,
 • višina nadomestila se ohranja na isti ravni celoten čas odsotnosti,
 • uvaja zgornjo mejo višine nadomestila na 2,5-kratnik povprečne plače.

Predlog zakona podrobneje določa način pobiranja obveznega zdravstvenega prispevka.

Predvideni so ukrepi na področju lažjega zaposlovanja tujcev zdravnikov: črtanje letne kvote za število ponudb za delo, skrajšanje prilagoditvenega obdobja, možnost opravljanja le posameznih vsebin strokovnega izpita (in priznanje preostalih vsebin), prenos stroškov postopka od kandidata na izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je dal ponudbo za delo.

Vir: Vlada RS (Ministrstvo za zdravje), NJ

8. Novice drugih

8.1. RRA Posavje z e-Gradovi Posavja navdušila na mednarodni konferenci v Indoneziji

RRA Posavje je v četrtek, 2.11.2023 v sodelovanju s podjetjem Arctur na mednarodni konferenci v Indoneziji na temo Turizma 4.0 in razvoja podeželja (Tourism 4.0 for Rural Development)  predstavila e-Gradove Posavja, kot primer dobre prakse s področja digitalnega inoviranja kulturne dediščinein razvoja novih inovativnih turističnih produktov.

Namen konference je bilo prikazati, kako dobre prakse s področja iniciative Turizem 4.0 prispevajo k trajnostnemu razvoju podeželja in izboljšanju kvalitete življenja na podeželju.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

8.2. Prejeli so nagrado za področje privabljanja investitorjev

Na dogodku Go Global Awards, ki se je pred kratkim odvil na Rhode Island v ZDA, je konzorcij Invest Podravje – Slovenija (ZRS Bistra Ptuj, RRC Ormož, RASG, RIC Slovenska Bistrica in občine podravske regije) v kategoriji Regionalnih razvojnih agencij leta 2023 za področje privabljanja investitorjev prejel “Raziskovalno, razvojno in inovativno nagrado”.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.