Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Občina Renče-Vogrsko postala 186. občina članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Renče-Vogrsko je postala 186. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina Renče-Vogrsko je manjša podeželska občina, ki leži v spodnji Vipavski dolini. Med Trnovsko planoto na severu in Kraško planoto na jugu njene meje oblikujejo trije pomembni vodotoki, in sicer potok Lijak, reka Vipava in akumulacijsko jezero Vogršček.

Na površini 30 km² v šestih naseljih živi približno 4500 prebivalcev. Naselja so urejena v tri krajevne skupnosti Renče, Bukovica – Volčja Draga ter Vogrsko.

Zemlja je na tem območju rodovitna, zaradi ugodnih klimatskih pogojev in pridnih rok pa so pridelki in izdelki iz tega območja poznani daleč naokrog. Tu uspevajo vsem znane vipavske breskve in češnje, kraji so poznani tudi po odličnih zlatih jabolkih – kakijih. Pomembna sta tudi zelenjadarstvo in vrtnarstvo, pohvalijo pa se tudi z bogato tradicijo vinarstva in vinogradništva.

Čeprav majhna je občina Renče – Vogrsko bogata s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, med katere sodijo bogata arhitekturna dediščina tamkajšnjih dvorcev in cerkva, stara tradicija opekarniške in zidarske obrti, ki izvira že iz časa antike, sledovi, ki jih je v teh krajih zapustila 1. in 2. svetovna vojna, zaščitena naravna območja Nature 2000, urejene pohodniške in konjeniške poti in pester spekter kulturnih, etnoloških in zabavnih prireditev, ki privabljajo številne obiskovalce.

Slogan župana Žigon Tarika je: »Ostanimo moderna, ljudem in okolju prijazna podeželska občina, ki bo v prvi vrsti upoštevala želje in potrebe naših krajanov.«

1.2. V Mozirju izvedli šesto regijsko srečanje občin

Dne, 1. februarja 2024 je v sejni sobi občine Mozirje potekalo 6. regijsko srečanje občin Savinjske in Koroške regije, ki so se ga v visokem številu udeležili tamkajšnji župani in županje. Župan občine Mozirje Ivan Suhoveršnik je po uvodnem pozdravu zbranim predstavil uspešen zaključek investicijskih projektov na tem območju, pri čemur ni mogel mimo lanskoletnih poplav in posledic, ki so jih le-te prinesle.

V nadaljevanju je predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, izpostavil financiranje občin in poudaril, da so bila lanskoletna pogajalska izhodišča Skupnosti občin Slovenije pripravljena na podlagi dejanskih stroškov občin, v kolikor pa se bodo skozi leto pokazala bistvena odstopanja od slednjih (npr. inflacija, dvig cen blaga in storitev, plače), bo Skupnost občin Slovenije v imenu občin članic zahtevala popravek povprečnine. Prav tako je dr. Prebilič napovedal, da so v okviru Skupnosti občin ponovno pristopili k iniciativi iskanja  sistemskih popravkov zakonodaje za finančno razbremenitev občin (npr. predšolska vzgoja, prevozi šoloobveznih otrok, otroci s posebnimi potrebami,…). V širši razpravi so zbrani združeno ugotavljali, da povprečnina predstavlja sicer največji občinski prihodek, ki pa mora pokrivati izvajanje rednih zakonskih nalog, poleg tega pa odraža tudi investicijski potencial za črpanje evropskih sredstev, kjer pa vse višje obresti zavirajo njegovo celotno aktivacijo.

Prav področje črpanje evropskih sredstev v aktualni evropski finančni perspektivi je tema, ki županjam in županom Savinjske in Koroške regije predstavlja precejšnji izziv. V razpravi so namreč izpostavili, da slednja z njihovega vidika ne nagovarja ključnih razvojnih prioritet regije ali pa ne naslavlja izzivov financiranja investicij manjših občin. Županje in župani ob so se ob tem zgroženo spraševali ali bo sploh mogoče na področju Savinjske in Koroške regije v naslednjih letih izvajati razvojne projekte.

Na področju sociale so zbrani posebej izpostavili absurdno visoke stroške za uporabnike institucionalnega varstva kot tudi visoke stroške občin zaradi ustanavljanja zasebnih vrtcev. Sofinanciranje dejavnosti slednjih s strani občin je namreč trenutno zakonodajni avtomatizem, ne oziraje se na realne potrebe po razpoložljivih vrtčevskih mestih, obenem pa lokalna skupnost nima nobenega vpliva pri vprašanju ustanovitve zasebnega vrtca na svojem območju. Županje in župani so se soglasno strinjali da je na tem področju potrebno razmisliti, kako se sistemsko lotiti preureditve tega področja.

Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je predstavil načrte organizacije za izdelavo priporočil lokalnim skupnostim za sistem odmere NUSZ tako, da bo v največji meri spodbujal lokalni razvoj in odgovarjal na potrebo po odmeri NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča. Med razpravo so zbrani dodatno izpostavili potrebo po naslavljanju stanovanjske problematike, vse od zmanjševanja števila nenaseljenih nepremičnin do razpoložljivosti samih gradbenih parcel.

Zbrani so ob koncu srečanja razpravljali še o potrebni vzpostavitvi ustreznih plač občinskih funkcionarjev ter neodzivnosti regijskih tehničnih pisarn pri upravljanju sanacij vodotokov.

Galerija slik

1.3. Na petem regijskem srečanju v Novem mestu

V torek, 30. januarja 2024 je v sejni sobi Mestne občine Novo mesto potekalo 5. regijsko srečanje občin Jugovzhodne Slovenije v organizaciji SOS. Srečanje je gostil novomeški župan mag. Gregor Macedoni, ki je uvodoma orisal aktualne tematike kot so financiranje občin, primeren obseg in poraba sredstev ter stopnje razvitosti občin z namenom, da se tudi v prihodnje tem področjem nameni več pozornosti in celostne obravnave.

Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je uvodoma pozdravil župane in druge predstavnike ter predstavnice občin največje statistične regije, to je Jugovzhodne Slovenije. Svoj nagovor je pričel s tematikama kot sta financiranje občin in povprečnina. Ob informaciji, da Ministrstvo za javno upravo pripravlja nove kazalnike razvojne ogroženosti, so županje in župani izpostavili pričakovanje, da se še pred njihovo vključitvijo v nov sistem z reprezentativnimi zastopniki občin opravi razpravo ter občinam predstavi finančne učinke načrtovanih sprememb. Ob širši razpravi o učinkih kazalnikov razvojne ogroženosti občin so se prisotni strinjali, da bi ti v bodoče morali tudi razvojno uspešnejše občine dodatno nagrajevati.

Med drugimi obravnavanimi tematikami je bila še odmera Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je predstavil načrte organizacije za izdelavo priporočil lokalnim skupnostim za sistem odmere NUSZ tako, da bo v največji meri spodbujal lokalni razvoj, saj so sredstva iz tega naslova namenjena investicijam v izgradnjo oz. obnovo cest, kulturo, predšolsko vzgojo, javno razsvetljavo in drugo, in se vračajo v lokalno okolje, kjer se jih kot javno dobro na različne načine dnevno uporablja.

Na področju predšolske vzgoje je dr. Prebilič izpostavil še vse pogostejše nove pogoje in standarde dela vzgojiteljev in vzgojiteljic kot tudi same gradnje vrtcev. V razpravi med župani je prevladalo stališče, da kot družba živimo na visokih standardih glede na vrednost bruto domačega proizvoda, in jih je zaradi tega potrebno uskladiti. Porabiti namreč ne moremo več kot smo ustvarili.

Zbrani so ob koncu srečanja obravnavali še nedovoljene vstope v državo in samo integracijo tujcev z naslova zagotavljanja ustrezne socialne politike. V zvezi s tem je gostujoči župan Macedoni poudaril, da je treba pravice in dolžnosti v samem procesu integracije smiselno povezovati, in opozoril na potrebno zakonodajno sistemsko in celovito reševanje problematike. Župani regije Jugovzhodne Slovenije so v razpravi poudarili, da je v bodoče med lokalnimi skupnostmi (in tudi državo) potrebno izmenjavati izkušnje in integracijske prakse s tujci in migranti ter nujnost, da država zagotovi dodatne finančne vire za nekatere naloge občin na obmejnem območju, ki jih morajo te opravljati zaradi nelegalnih prehodov.

Galerija slik.

1.4. Podpredsednik SOS opozoril na nujno sistemsko reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij

Župan Gregor Macedoni se je v četrtek, 11. januarja 2023, v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državnem zboru, na kateri so obravnavali Poročilo vlade o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Župan je izpostavil nekatere pomanjkljivosti poročila in opozoril na potrebno zakonodajno sistemsko in celovito reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, kjer se stanje ne izboljšuje. Med temami, ki jih je potrebno čim prej  nasloviti in učinkovito ukrepati, je župan izpostavil neobiskovanje osnovne šole in zaradi nedavnega streljanja na prostem v času praznikov v Novem mestu tudi varnostno situacijo.

1.5. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Zakonodaja

2.1. Pojasnilo MJU glede statusa skupnih občinskih uprav

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo glede statusa skupnih občinskih uprav, saj jih posamezni državni organi obravnavajo kot samostojne osebe javnega prava. Zaradi napačnega razumevanja njihovega pravnega položaja so jim posamezni državni organi s svojimi podzakonskimi predpisi določili pravice in obveznosti, ki veljajo za samostojne...

2.2. Sredstva za ukrep obnove gozdnih cest po poplavah

S strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah smo prejeli informacijo, vezano na na sestanku izpostavljeno problematiko obnove gozdnih cest po lanskoletnih ujmah.  Z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23) je bil z namenom obnove gozdnih cest, prizadetih v ujmi 4. avgusta 2023, določen ukrep...

2.5. Zakon o dopolnitvah zakona o agrarnih skupnostih

Na e-Demokraciji je objavljen Zakon o dopolnitvah zakona o agrarnih skupnostih, ki se nahaja v pripravi znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pripombe na predlog nam lahko pošljete do ponedeljka, 5.2.2024 do 12. ure na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si

2.6. Predlog novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Skupnost občin Slovenije vas je obveščala, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Skupaj s tem predlogom je vložen v obravnavo tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Z uveljavitvijo tega predloga se uveljavljajo naslednje bistvene spremembe: Vse...

2.9. Osnutek Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Uprava za zaščito in reševanje nam je v pregled in mnenje posredovala osnutek Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ.  Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do srede, 14. 2. 2024 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

2.10. Predlog Resolucije VNDN

S trani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Resolucije varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 14.2.2024.

3. Dogodki SOS

3.1. 6.02.2024. / Ljutomer / Sedmo regijsko srečanje v Ljutomeru, 6. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Zadnje, to je sedmo regijsko srečanje bo potekalo 6.2.2024 v Ljutomeru. Namenjeno je županjam in županom zainteresiranih občin Podravske in Pomurske regije, ki si želijo z vodstvom SOS  in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 2.2.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je na voljo TUKAJ.

3.2. 6.02.2024. / Spletno / Zaključni račun 2023 in kako načrtovati zadolževanje

Na Ministrstvu za finance ugotavljajo, da občine kljub javnofinančnim predpisom, ki se uporabljajo tako za pripravo proračuna kot zaključnega računa proračuna, objavljenih priročnikih in navodilih za pripravo proračuna in zaključnega računa, zaključne račune še vedno pripravljate na različnih strokovnih in kakovostnih ravneh.

Ker vam želimo pomagati pri zmanjšanju tveganja za nepravilnosti pri prikazu predvidenih in realiziranih prihodkov, drugih prejemkov in odhodkov, organiziramo izobraževanje na katerem vam bo Kristjan Dolinšek, Ministrstvo za finance, predstavil pripravo zaključnega računa proračuna občin za leto 2023 ter Analizo zaključnih računov občin za leto 2022 z najpogostejšimi napakami občin pri pripravi zaključnih računov. Mag.  Leo Knez, Ministrstvo za finance, pa bo predstavil zadolževanje v obstoječih spremenjenih tržnih razmerah in vidike finančne analize, na katere velja biti pozoren pri presoji in odločanju pri načrtovanju zadolževanja.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 12.30 s kratkim odmorom in časom za vprašanja predavateljema.

Vabilo z dnevnim redom se nahaja TUKAJ

3.3. 7.02.2024. / Spletno / Ocenjevanje delovne uspešnosti, napredovanje uradnikov v višji naziv in napredovanje v plačni razred

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi za leto 2023 izvesti ocenjevanje delovne uspešnosti. Ocenjevanje kot tudi kasneje preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje uradnikov v naziv ter napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred je treba izvesti pravočasno, saj je treba javne uslužbence seznaniti z oceno, zoper katero lahko vložijo tudi zahtevo za preizkus ocene. Postopek ocenjevanja oziroma določitve letnih ocen delovne uspešnosti za leto 2023 mora biti zaključen do 15. marca.

Prav tako je treba skladno z Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive izvesti preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji naziv vsako koledarsko leto do 15. marca. V eno stopnjo višji naziv s 1. novembrom napredujejo uradniki, ki najkasneje do 15. marca izpolnijo pogoje za napredovanje v višji naziv. Rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred je 15. november 2024.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Vljudno vabljeni k prijavi. Vabilo za tiskanje je na voljo TUKAJ.

3.4. 13.02.2024. / Spletno / Zaupnik po Zakonu o prijaviteljih

Novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23, ZZPri) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju. Zakon določa dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju, med drugim tudi, da imenujejo zaupnike.

Na izobraževanju bomo obravnavali:

 • kratek pregled Zakona o zaščiti prijaviteljev
 • pojem zaupnika za sprejem in obravnavo prijav po ZZPri
 • prijava zaupniku
 • vodenje postopka prijave
 • pooblastila zaupnika glede preiskovanja prijave
 • ukrepi zaupnika glede kršitev
 • poročilo zaupnika po postopku

Vabimo vas, da ob prijavi na prijavnico zapišete tudi vprašanja in dileme glede izvrševanja zakona v praksi, kar bo omogočilo, da se razvije kvalitetnejša razprava s predavateljem.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30 s časom za vprašanja predavatelju.

Predaval bo Gregor Pirjevec, vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji za preprečevanje korupcije.

3.5. 15.02.2024. / Spletno / CircularPSP vabi na spletno srečanje Q&A v povezavi z razpisom

Projektno partnerstvo CircularPSP vabi vse zainteresirane (dobavitelje),  da se udeležijo spletnega srečanja, ki bo 15. februarja 2024 med 10. in 14. uro z vmesnim odmorom (11.45-12.15). Srečanje bo potekalo v povezavi z razpisom, ki je odprt za inovativno digitalno rešitev na področju krožnega gospodarstva. 

Na spletnem srečanju boste lahko zastavili različna vprašanja o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in podobnem.

Predlagane teme so naslednje: Tehnični del razpisne dokumentacije, administrativni in finančni del razpisne dokumentacije, konzorciji in partnerstva, postopek pred-komercialnega javnega naročanja in drugo.

Drugi razpisani dogodki, ki potekajo v okviru razpisa so na voljo v obliki posnetkov in dodatnih informacij na tej povezavi, ob koncu februarja pa bo na voljo še zadnje srečanje za vprašanja in odgovore (informacije v zvezi s tem še sledijo).

PRIJAVA: Že danes si zagotovite mesto za Q&A srečanju in se prijavite TUKAJ.(Dogodek bo potekal v angleščini).

 

3.6. 7.03.2024. / Spletno / Predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z CERV točko – nacionalno kontaktno točko vljudno vabi na brezplačno predstavitev programa in javnega razpisa za mreženja mest (Networks of Towns) in pobratenje mest (Town Twinning) za občine, ki bo

v četrtek, 7.3. 2024, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom.

V okviru program Državljani enakost pravice in vrednote je objavljen razpis Networks of Towns. 6 milijonov evrov vreden razpis je namenjen  razvijanju in podpori mrež mest, ki bodo preko sodelovanja in razprav razvijale dolgoročno vizijo za prihodnost EU. Razpis izpostavlja tri prednostna področja:

 • spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o vlogi manjšin,
 • iskanje načinov za nadaljnjo krepitev evropske razsežnosti in demokratične legitimnosti procesov odločanja v EU in
 • povezovanje državljanov in spodbujanje razprav o ukrepih, povezanih s podnebjem in okoljem.

Upravičeni prijavitelji so občine oz. neprofitne organizacije, ki zastopajo občino.

Program in javni razpis bo predstavila Nena Bibica, vodja projektov pri Društvu PiNA. Društvo PiNA je bilo ustanovljeno leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo. Že več kot 20 let spodbujajo družbeno odgovorne prakse in krepijo kulturo dialoga. Od ustanovitve naprej odpirajo prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov. Od leta 2022 so kontaktna točka programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Predstavitev je namenjena županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu predstavitve boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja. Predstavitev bo zaključena predvidoma do 11.30 ure.

 PRIJAVA:

Predstavitev je brezplačna.

Prijava je obvezna, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.

Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bo predavateljica odgovorila na predstavitvi.

Prijave zbiramo do 6. 3. 2024 do 13.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Lepo pozdravljeni,

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

 

4. Povpraševanja

4.1. Prehod lastninske pravice iz KS na Občino

Prejeli smo prošnjo občine članice za poziv ostalim občinam za deljenje praks glede naslednje tematike. Občina Dravograd je sprejela Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/23), ki so pričele veljati z dnem 28. 10. 2023. Z navedenimi Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Dravograd se je ukinila pravna...

4.2. Vodenje razpisov na področju družbenih dejavnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako imajo občine urejeno vodenje razpisov na področju družbenih dejavnosti. Zanima jo: Ali imate na vaši občini elektronsko vodenje razpisov za šport, kulturo, turizem, humanitarno dejavnost? V primeru DA, občino članico zanima naslednje: število področij, na katerih se...

5. Dogodki drugih

5.1. 5. - 6. 2. / Konferenca »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges« v Bruslju

Belgijsko predsedstvo skupaj z Evropsko komisijo organizira konferenco »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges«, ki bo potekala v Bruslju od 5. do 6. februarja 2024.

Namen dogodka je raziskati in spodbuditi dinamično vzajemno delovanje med raziskavami digitalnih tehnologij v Obzorju Evropa in pobudami za digitalizacijo v Programu Digitalna Evropa. Registracijo in več informacij o dogodku je mogoče najti na uradni spletni strani dogodka (v angleščini).

5.2. 12. 2. / Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah?

Borzen, slovenski operater trga z elektriko vas v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Inštitutom za javno zasebno partnerstvo vabi, da se v ponedeljek, 12. februarja 2024, udeležite delavnice z naslovom »Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah«.

Delavnica vam bo ponudila odgovore na vprašanja o možnostih sofinanciranja javnih projektov postavitve sončnih elektrarn in postopkih pridobivanja dovoljenj, zahtevanih za postavitev sončne elektrarne. Izvedeli boste, kako bo v prihodnje zagotovljena preglednost postopkov pridobivanja dovoljenj in urejanja dokumentacije za investicije v obnovljive vire energije ter kam se boste lahko obrnili za strokovno pomoč. Kot praktičen primer izvedbe projekta postavitve več sončnih elektrarn, povezanih v energetsko skupnost, po modelu projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj (DFBOT), bo predstavljen projekt »Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana«.

Oglejte si program delavnice.

Komu je delavnica namenjena?
Na delavnico ste vabljeni predstavniki občin in drugih javnih subjektov, ki razmišljate o izvedbi projektov postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah ali jih že načrtujete.

Kdaj in kje?
Ponedeljek, 12. februarja 2024, med 9.00 in 14.00, Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana (BTC).

Ker so mesta omejena, se prijavite čim prej. Udeležba na delavnici bo mogoča le s predhodno prijavo.

5.3. 16. 2., 1. 3., 15. 3. in 22. 3. / Brezplačni tečaji BDTI (Infrastruktura za testiranje velikih podatkov)

Predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo vas obvešča o seriji brezplačnih tečajev, ki ga organizira BDTI – Infrastruktura za testiranje velikih podatkov.

Namen tečajev je pomagati javnim upravam pri raziskovanju brezplačnega igrišča za analizo podatkov, ki ga ponuja infrastruktura za testiranje velikih podatkov (BDTI) s praktičnim primerom uporabe. Po sklopu tečaju se bodo udeleženci pripravljeni prijaviti za BDTI in zgraditi primer uporabe podatkov javnega sektorja z uporabo platforme.

Tečaji bodo ponudili temeljito znanje o analizi, čiščenju, mešanju in shranjevanju podatkov, prav tako pa bodo udeleženci pridobili vpogled v napredne tehnike, kot sta zbiranje podatkov iz spleta in geografska vizualizacija.

Tečaji so odprti za vse zainteresirane, ne glede na predhodno znanje, in predstavljajo odlično priložnost za izboljšanje veščin na področju podatkovne analitike.

Tečaji bodo potekali v angleškem jeziku.

Več informacij: https://big-data-test-infrastructure.ec.europa.eu/resources/courses-and-training/bdti-essentials-course_en

5.4. 21.2. / Komu zvoni – smo pripravljeni na podnebne spremembe

V imenu PIC – Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja ste prijazno vabljeni na dogodek ”Komu zvoni – smo pripravljeni na podnebne spremembe?”, ki se bo odvil 21.2.2024 v Hiši EU v Ljubljani, med 10:00 in 14:00.

Dogodek je namenjen širšemu pregledu stanja na področju prilagajanja na podnebne spremembe in ugotavljanju, v kakšni meri smo pripravljeni na soočanje s posledicami podnebnih sprememb. Želeli bi predvsem definirati izzive, ki jih moramo čimprej nasloviti kot družba, ter prve korake v smeri njihovega reševanja.

Poseben poudarek bo namenjen veljavni pravni in strateški ureditvi prilagajanja na podnebne spremembe z vidika prihajajočega Podnebnega zakona in strateških dokumentov, prostorskega načrtovanja, kmetijstva, narave, voda ter odpornosti infrastrukture.

 • Prvi del dogodka je namenjen predstavitvam Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Direkcije RS za vode, Naravoslovnotehniške fakultete, Biotehniške fakultete v Ljubljani, Inštituta za politike prostora, Stritih d.o.o., Mladih za podnebno pravičnost in PIC.
 • Drugi del dogodka je namenjen okrogli mizi ”Kje smo in kam gremo?” na kateri bodo sodelovali predstavnice in predstavniki MOPE, DRSV, Naravoslovnotehniške fakultete, Mladih za podnebno pravičnost in IPoP.

Celoten program s predstavitvami je dostopen na tej povezavi -> https://pic.si/wp-content/uploads/2024/02/Komu-zvoni-2-PROGRAM.pdf

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/vuqFVRQTKYQtcysg8

Na dogodku bo poskrbljeno za prigrizek. Za vse dodatne informacije je na voljo aljosa.petek@pic.si.

5.5. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Usposabljanje bo v prvi polovici leta 2024 omogočeno trem parom predstavnikov občine in načrtovalca. Program bo organiziran preko spleta, za vsako ekipo je predviden en mentorski dan z ekipo Aktivno v šolo in zdravo mesto na terenu.

Usposabljanje je za občine in prostorske načrtovalce brezplačno, za načrtovalce je na razpolago finančna spodbuda.

Pogoj za sodelovanje so:
1. medsebojni dogovor o sodelovanju med občino in načrtovalcem,
2. zaveza za sodelovanje v celotnem programu usposabljanja,
3. redno posredovanje izročkov po izvedbi vaj in nalog organizatorju in
4. v nadaljevanju programa jeseni 2024 sodelovanje pri pripravi novega priročnika za načrtovanje zdravju in hoji prijaznega prostora.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj!

6. Aktualni razpisi

6.1. Najava Javnega razpisa za sofinanciranje Nacionalnih panožnih športnih šol 2024 – 2028

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma sredi februarja 2024 objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024 – 2028. Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo vnaprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Celoten prispevek lahko preberete TUKAJ.

6.3. Pridobite finančna sredstva za svoje energetske in podnebne ukrepe| PROSPECT+

PROSPECT+ mestom, regijam in energetskim agencijam ponuja edinstveno platformo za vzajemno učenje in izmenjavo na področju inovativnih shem financiranja, kot so Energetsko pogodbeništvo, financiranje s strani tretjih oseb, obnovljivi skladi, notranje financiranje s sklepanjem pogodb, ali zadruge za ustanovitev energetske skupnosti, ki so prilagojene za krepitev lokalnih in regionalnih energetskih in podnebnih ukrepov.

Vljudno vabijo vse lokalne in regionalne javne organe ter njihove energetske agencije iz Evrope (EU-27), Združenega kraljestva in pridruženih držav programa H2020, da se prijavijo na program, ki poteka v angleškem jeziku in je brezplačen.

Program zagotavlja dostopnost in vključenost ter zajema 5 tematskih področij: javne stavbe, zasebne stavbe, javna razsvetljava, promet in medsektorsko področje.

Zadnji četrti učni cikel se bo začel v maju 2024.

PROSPECT+ od januarja do začetka marca 2024 odpira nov razpis z naslednjim časovnim razporedom:

Vse informacije o razpisu bodo objavljene na projektni strani LinkedIn in na spletni strani projekta.

Dodatne informacije so na voljo v zloženki o projektu v angleškem in v slovenskem jeziku.

6.4. Javni razpis za lokalne skupnosti v okviru projekta Pathways2Resilience

Projekt Pathways2Resilience, ki se izvaja v okviru Misije EU »Prilagajanje podnebnim spremembam« je kot del instrumenta kaskadnega financiranja objavil prvi javni razpis, s katerim želijo podpreti do 40 lokalnih oblasti pri pripravi in izdelavi poti odpornosti.

Pathways2Resilience je vodilni projekt v okviru Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, katerega cilj je podpreti vsaj 100 evropskih regij in skupnosti pri sooblikovanju poti odpornosti na lokalni ravni.

V okviru projekta je bil objavljen prvi razpis za prijavitelje, na katerem bo izbranih 40 regij in skupnosti, ki bodo prejele nepovratna sredstva v maksimalni višini do 210.000 evrov za oblikovanje lokalnih in regionalnih poti odpornosti. Izbrane regije in skupnosti bodo lahko poleg nepovratnih sredstev sodelovale pri podpornih storitvah in dejavnostih za krepitev zmogljivosti programa, od mentorskega programa, seminarjev in delavnic do prilagojene podpore in svetovanja o inovativnih finančnih mehanizmih.

Rok za prijavo na razpis je 22. februar 2024 do 17.00 po srednjeevropskem času. 

V okviru projekta bodo organizirani tudi spletni informativni dnevi, na katerih bo podrobno predstavljen razpis in na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji zastavljali vprašanja o razpisu. Informativna dneva bosta izvedena v naslednjih terminih 11. in 17. januar 2024 med 13.00 do 14.00 po srednjeevropskem času. Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

6.5. Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic

Evropska komisija je v okviru programov Pravosodje in Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights, Values oz CERV) objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic (nepovratna finančna sredstva). Posamezne tematike razpisov se nanašajo na usposabljanje v pravosodju, spodbujanje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pravice otrok ter boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki, spodbujanje enakosti spolov, mreženje mest. Več informacij o rokih in prioritetah razpisov vam je na voljo:

Values strand:

Equality and rights strand:

 Citizens’ engagement and participation strand:

Daphne strand:

Which kind of activities? A wide range of activities shall be eligible for funding: training, capacity building, exchanges of good practices, awareness-raising and media campaigns, surveys, studies, analytical activities and others.

Who can apply? Public authorities and organisations in EU Member States and in countries associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature (list of participating countries) are invited to present projects’ proposals in order to receive EU financial support. Please note that the Values strand is reserved for applicants from EU Member States only.

For additional information please visit DG Justice’s website for the CERV programme or consult our latest DG Justice newsletter on funding opportunities (please subscribe to DG Justice newsletter on funding opportunities to receive updates).

If you wish to apply under a specific call for proposals, please visit the CERV programme section of the Funding & tender opportunities portal .

We kindly invite you to address your questions concerning the calls for proposals published under the Equality and rights and Daphne strands to our functional mailbox ec-cerv-calls@ec.europa.eu . Questions concerning the calls for proposals published under the Values and the Citizens’ engagement and participation strands should be addressed to the functional mailbox of the Executive Agency EACEA: eacea-cerv@ec.europa.eu .

You may also contact the CERV Contact Point of your country, if established.

Ministrstvo za pravosodje  vas obvešča, da sofinancira delovanje slovenske CERV točke, ki je vzpostavljena za pomoč pri prijavah na razpise, več na Za prijavitelje – Cerv točka (cerv-tocka.si).

6.6. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.7. Odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve

Do 1. aprila 2024 je odprt razpis za razvoj inovativne digitalne rešitve na področju krožnega gospodarstva. V okviru projekta EU za predkomercialno javno naročanje CircularPSP je objavljen razpis v višini 5,63 milijona evrov za vse interesirane dobavitelje, ki želijo sodelovati pri zasnovi, razvoju in preizkušanju inovativnih rešitev na področju krožnega gospodarstva, ki bi občinam in njihovim zaposlenim ter zavodom omogočile hitrejšo, pogostejšo, širšo in učinkovitejšo rabo krožnih praks. Razpis bo potekal v več krogih, zmagovalci pa bodo poleg denarne nagrade deležni še uporabe pravic intelektualne lastnine.

Dne 15. februarja 2024 projektni partnerji organiziramo še odprto spletno srečanje za izmenjavo vprašanj in odgovorov o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in drugem.

Dodatne informacije v zvezi s srečanjem bodo na voljo na spletni strani projekta https://circularpsp.eu/project/, kjer so podrobneje predstavljene preostale informacije (razpisna dokumentacija, pogosto zastavljena vprašanja, posnetki dogodkov,…).

 

6.8. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.9. Najava dogodka: “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Evropska mreža znanja o mestih (The European Urban Knowledge Network EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Dogodek bo potekal : 19. marca 2024, 09:00 – 15:00, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Cilji dogodka so:

 • Ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot vroče okoljske in prostorske teme.
 • Predstavitev projekta Krožno gospodarjenje s prostorom . Projekt podaja strateški načrt z naborom ukrepov za zmanjševanje pozidave zemljišč, spodbujanje krožne oziroma ponovne rabe zemljišč in povečanje “recikliranja” mestnega prostora.
 • Razprava o izkušnjah drugih držav pri zmanjševanju pozidave zemljišč in odziv na izkušnje projekta »Krožno gospodarjenje s prostorom«.
 • Prikaz uspešnih praks mest pri krožni oziroma ponovni rabi prostora.

Na Policy Lab ste vljudno vabljeni urbani in prostorski načrtovalci, predstavniki državnih in lokalnih organov, vključenih v prostorsko in urbanistično načrtovanje ter strokovnjaki s področja rabe in varstva tal.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija preko spletne strani EUKN, kjer so na voljo tudi dodatne informacije o dogodku in program dogodka: https://eukn.eu/event/towards-no-net-land-take-insights-from-recycle-space-slovenia/

Organizatorji se veselijo srečanja z vami 19. marca v Ljubljani!

Uradno vabilo je na voljo TUKAJ.

Dodatno: V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) člani ZAPS za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa). Udeležencem članom ZAPS potrdil o udeležbi ni potrebno pošiljati na ZAPS – točke bodo vneseni na podlagi seznama udeležencev.

6.10. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.12. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.13. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

7. Vlada RS

7.1. 89. redna seja

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027, ki opisuje stanje izvajanja evropske kohezijske politike v navedenih programskih obdobjih na dan 31. 12. 2023. Slovenija je uspešno zaključila programsko obdobje 2014-2020. Izkoristila je vsa razpoložljiva kohezijska sredstva, saj na dan 31. 12. 2023 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 103 % pravic porabe v skupni vrednosti 3.429.782.466 evrov (EU del).

V okviru izvajanja programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027, ki smo ga začeli izvajati z letom 2023, je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj izdalo za 270.311.517 evrov (EU del) odločitev o podpori, kar je 9 % vseh razpoložljivih evropskih kohezijskih sredstev.

8. Novice drugih

8.2. Bolj kakovostno bivanje zagotavljamo tudi z uspešnim črpanjem evropskih sredstev

S koncem leta 2023 se je formalno iztekla finančna perspektiva za obdobje 2014–2020. Ministrstvo za naravne vire in prostor je za 140 projektov namenilo več kot 700 milijonov evrov: za projekte na področjih zagotavljanja prilagajanja na podnebne spremembe, izgradnje vodovodnih sistemov, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ohranjanja biotske raznovrstnosti in celostnih teritorialnih naložb.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

8.3. Začetek izvajanja novega EU-projekta: proCURE

Združevanje moči za trajnostno javno naročanje v malih in srednje velikih občinah.

V trajnostnem javnem naročanju, tj. upoštevanju socialnih, okoljskih in gospodarskih vidikov pri javnem naročanju, imajo občine in njihove uprave pomembno orodje, s katerim želijo tudi same prispevati k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals“ (SDG).
Številni upravni uslužbenci menijo, da je področje trajnostnega javnega naročanja zapleteno in polno negotovosti. Zlasti majhne občine imajo težave pri izvajanju trajnostnega naročanja ali upoštevanja trajnostnih vidikov pri neposredni nabavi v praksi. Glavni izzivi so pomanjkanje ozaveščenosti in prepričanja med odločevalci in zaposlenimi v upravi, negotovost glede pravnih možnosti, pomanjkanje znanja o uporabi trajnostnih meril in pomanjkanje sredstev.

Projekt proCURE želi na tem področju pomagati zlasti malim in srednje velikim občinam pri trajnostnem javnem naročanju.

Več o tem si preberite tukaj.

Občine in posameznike, ki jih zanima tema trajnostnega javnega naročanja, vljudno vabijo k sodelovanju v projektu proCURE.

Finančna podpora: Financirano s strani Evropske unije.

Obdobje: November 2023 – oktobra 2025

Dodatne informacije

8.5. Prenovljen portal javnih naročil za večjo učinkovitost naročanja

V organizaciji Direktorata za javno naročanje je 25. januarja potekala brezplačna spletna predstavitev zasnove in načina delovanja prenovljenega portala javnih naročil s praktičnim prikazom registracije, iskanja, priprave in objave obrazcev ter drugih funkcionalnosti, ki jih portal omogoča.

Predstavitev je spremljalo preko 750 udeležencev, posnetek in prezentacije pa so tudi javno objavljene na njihovi spletni strani in bodo tako ves čas dostopne za vse zainteresirane uporabnike portala: Prenova portala PJN (gov.si)

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

8.6. Iskanje partnerjev v Sloveniji s področja povezovanja in sodelovanja občin

Na veleposlaništvo Slovenije v Sarajevu se je obrnil gospod Damir Gnjidić, predstavnik OVSE lokalne pisarne v Tuzli, s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerjev v Sloveniji s področja povezovanja in sodelovanja občin.
Več občin na območju planine Majevica v SV delu Bosne in Hercegovine iz obeh entitet, ki sestavljata Bosno in Hercegovino, in sicer Federacije BiH in Republike Srbske, se je pričelo povezovati zaradi skupnih interesov pri realizaciji projektov. Občine so namreč premajhne, da bi lahko vsaka posamezno uspela z razvojnimi projekti, skupaj pa bi jim to lahko uspelo.

Projekt podpira OVSE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi) kot primer dobre prakse.

Predstavitev vam je na voljo TUKAJ, načrti sodelovanja pa TUKAJ.

Identificirali so naslednje teme:
– razvoj turizma, predvsem turizem na kmetijah, ponudba B&B prenočišč,
– promocija turizma, na območju je veliko hribovitih in zelenih površin, naravna in umetna jezera, nedotaknjena narava,
– ureditev kolesarskih poti skupaj s pripadajočo infrastrukturo (spanje, prehrana, servisi…),
– zaščita biodiverzitete in narave nasploh,
– upravljanje z odpadki,
– civilna zaščita (gasilci itd…) – tamkajšnje občine so premajhne, da bi lahko vsaka imela svojo polno gasilsko opremo (čolni, lestve, specialna vozila itd…), lahko bi pa to imeli skupaj.

Ker nimajo izkušenj, kako se lotiti zadeve, predvsem ko gre za skupno pripravo vlog za pridobitev denarnih sredstev, samo prijavo projektov ter potem sovodenje in izvedbo, bi jim bilo dobrodošlo znanje, ki ga imajo na tem področju skupnega sodelovanja slovenske občine.

Načrtujejo tudi študijsko potovanje predstavnikov BiH občin v Slovenijo in srečanje z nekaj občinami, ki imajo izkušnje pri povezovanju za doseganje skupnih ciljev (prenos Know-how). Slovenske občine pri tem ne bi imele stroškov, razen čas za prezentacije ter pogovore o temah.

Zainteresirane občine ste vabljene, da se obrnete na gospoda Marka Polajžerja iz Veleposlaništva RS v Sarajevo: Marko.Polajzer@gov.si ali +387 33 251 770.

8.9. Objavljeni javnofinančni podatki za leto 2023

Direktorat za ekonomsko in fiskalno politiko (MF) je objavil novo izdajo publikacije Javnofinančna gibanja, v kateri so predstavljeni predhodni podatki štirih blagajn javnega financiranja za leto 2023 ter podatki sektorja država (po metodologiji denarnega toka) za prva tri četrtletja 2023. Rast odhodkov državnega proračuna je bila višja od rasti prihodkov, k čemur so prispevale predvsem investicije ter odziv države na draginjo in poplave.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

8.10. Povabilo k vseslovenskemu gibanju oskrbimo Slovenijo - štafeta semen

EKOCI – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost vabi k sodelovanju napredne in zavzete ljudi, ki jim je mar za prihodnost in so se pripravljeni aktivirati s svojimi pozitivnimi dejanji doprinesti k skupnemu  soustvarjanju prihodnosti.  K sodelovanju vabijo vse, ki boste širili znanje, kako povečati samooskrbo s sonaravno pridelano hrano, zelišči, sadjem,  sejali semena, izdelovali semenske kroglice, ustvarjali svoje ali skupnostne vrtove, sadili sadna drevesa, pridelovali sonaravno, organizirali izmenjevalnice semen, sadik, znanja in dobrin, ponovno posejali Slovenijo s čim več semeni domačih semen prilagojenih našemu okolju, da ne bodo v prihodnje lačni ne čebele ne ljudje ter s tem ohranjali biodiverziteto  in povečevali prehransko varnost, ki bo čedalje pomembnejša.

Če želite zgodovino prihodnosti ustvarjati v sedanjosti se lahko prijavite na povezavi: PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE V OSKRBIMO SLOVENIJA – ŠTAFETA SEMEN 2024 (google.com) do 14. 2. 2024.

V kolikor potrebujete še več informacij, obiščite www.ekoci ali jih kontaktirajte na mail: ekoci.si@gmail.com;

Skupaj zmoremo več. To  dokazujejo že 12. leto sodelujoči v Oskrbimo Slovenijo-štafeta semen. Sodelujoči boste imeli ugodnosti do nekaterih brezplačnih gradiv v bazi znanja Samooskrbni.net, brezplačne e-novice, na vašo željo pa boste dobili tudi priznanja po predhodno poslanem poročilu glede na aktivnost, ki ste jo izvedli in dobili priznanja na Celjskem sejmu, Altermed&Flora in MOS Celje. Lahko boste sodelovali na Izmenjevalnicah semen ter na sejmih, kot so navedeni in na sejmu Agra.

Pričakovani rezultati povezovanja – na tisoče novih rastlin in večja prehranska varnost, prenos znanja, ki izhaja iz dediščine naših prednikov in upoštevanjem naravnih danosti v sodobno trajnostno  prihodnost za sedanje in prihodnje rodove.

Ponosni so, da je  v gibanju leta 2023 sodelovalo več kot 100 šol,  vrtcev, društev, posameznikov, tudi varovanci z omejenimi zmožnostmi VDC Golovec, Ljubečna in  zapakirali več tisoč semen za Izmenjavalnico semen pod vodstvom zavzete mentorice Mateje. Takole pa so  izdelovali semenske kroglice v OŠ  Kotlje, Koroški jeklarji: https://www.youtube.com/watch?v=f9gHrAF0-nA

8.11. Dobimo se na vrtovih – vabilo k sodelovanju

V prvem junijskem vikendu v sklopu evropske prireditve Dobimo se na vrtovih že skoraj dvajset držav, vključno s Francijo (pobudnico prireditve), Nemčijo, Slovenijo, Hrvaško, Italijo, obiskovalcem na široko odpira vrata raznolikih vrtov. Letošnja tema pet čutov v vrtu še posebej nagovarja obiskovalce, da v celoti začutijo vrt.

Arboretum Volčji Potok v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo koordinira pobudo v Sloveniji.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

Več informacij v zvezi s prijavo dogodkov je objavljenih na spletni strani Arboretum Volčji Potok.

Vabljeni k sodelovanju!

8.12. 2. februar: Svetovni dan mokrišč – Življenjska povezanost mokrišč in ljudi

Ob svetovnem dnevu mokrišč, ki ga vsako leto praznujemo 2. februarja, letos pod sloganom »Življenjska povezanost mokrišč in ljudi« namenjamo razmislek pomenu mokrišč za blaginjo ljudi. Zdrava mokrišča predstavljajo zibelko biotske raznovrstnosti, vir pitne vode in hrane ter so izjemnega pomena za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter zdravje in dobro počutje ljudi.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

8.13. Pridružite se akciji Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov

Ekologi brez meja vas vabijo k sodelovanju v najlažji čistilni akciji na svetu! V okviru akcije Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov se bomo lotili čiščenja odpadkov, ki se kopičijo na naših e-poštnih naslovih, datotekah in telefonih in prispevajo k toliko izpustom kot letalski promet.

Z izbrisom vseh nepotrebnih datotek, aplikacij, fotografij in videoposnetkov prihranimo energijo, podaljšamo življenjsko dobo svojih naprav, oblikujemo nove digitalne navade in postanemo bolj učinkoviti ter zadovoljni.

Vabljeni, da se jim pridružite! Na čisto sveži spletni strani www.digital.ocistimo.si boste našli

Veseli bodo, če boste za sodelovanje navdušili občane, javne zavode in svoje sodelavce. Če boste organizirali skupinsko čiščenje ali se na področju digitalnih odpadkov kakorkoli drugače angažirali, jim to sporočite prek prijavnega obrazca.

V sklopu njihove akcije so pripravili tudi kratek vprašalnik, ki jim bo pomagal bolje razumeti vaše digitalne navade in pričakovanja. To je odličen prvi korak za pričetek ozaveščanja o problematiki, ki se tiče nas vseh.

Pridružite se, da skupaj odklikamo digitalne odpadke!

Za več informacij so vam na voljo na info@ocistimo.si ali 040 255 433.