Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CERKNICA, DOBRNA, DORNAVA, ŠMARJEŠKE TOPLICE, VIDEM, ORMOŽ IN LITIJA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Skupnost občin Slovenije prejela priznanje Maks Fabiani

Podelitev 9. nagrade Maks Fabiani je potekala 2. junija 2024 na Gradu Štanjel v Komnu. Med nagrajenci s priznanjem Maks Fabiani 2023 je tudi Skupnost občin Slovenije za delo z naslovom “Odlok o urejenosti naselij in krajine: prostorske strokovne podlage in participativen proces v prostorskem načrtovanju ” avtorske skupine doc. dr. Matej Nikšič, dr. Damjana Gantar, Nina Goršič, Luka Ivanič, dr. Sabina Mujkić, Sergeja Praper Gulič, Viljem Fabčič, dr. Jernej Červek, Simona Peršak Cvar, prof. Janez Koželj, Jasmina Vidmar, Ana Plavčak, Tanja Repar in Nastja Utroša.

Žirijo v sestavi Danilo Antoni, Ustanova Maks Fabiani, predsednik, dr. Liljana Jankovič Grobelšek, DUPPS, članica, izr. prof. mag. Polona Filipič Gorenšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, članica, mag. Barbara Žižič Baumgartner, Ministrstvo za kulturo RS, članica, Izidor Jerala, Mestna občina Novo mesto, član, Rajko Pertot, Ustanova Maks Fabiani, nadomestni član in Petra Orozel, DUPPS, nadomestna članica, je pri ocenjevanju del upoštevana merila iz razpisa nagrade, vodila pa jih je misel da morajo biti nagrajena dela primeri izjemno kakovostne planerske in urbanistične prakse, ki so zgled za izdelovalce, pripravljavce in naročnike, in to na področjih najpomembnejših planerskih in urbanističnih izzivov časa. V svoji utemeljitvi je žirija zapisala, da: »snovanje in udejanjanje prostorskih vizij brez participativnega vključevanja deležnikov ni več mogoče, izkazuje se, da je na takšen način mogoče oblikovati tudi strokovna priporočila in podlage za normativno urejanje prostora.«

Kot izhaja iz utemeljitve ocene žirije dajejo pripravljena priporočila jasna navodila občinskim službam, investitorjem, projektantom in drugim deležnikom, kako pripraviti strokovno utemeljene in učinkovite odloke za zagotavljanje urejene podobe naselij in krajine. Priporočila poudarjajo povezovanje aktivnosti različnih deležnikov v procesu priprave v participativnem procesu, ki omogoča vključevanje strokovne in laične javnosti ter zagotavlja demokratičnost procesa priprave in sprejetja odloka, s tem pa tudi širšo sprejemljivost predlaganih ukrepov. V priporočila vključene vsebine neposredno odražajo dognanja iz analitične faze oz. analize stanja, primerjave z mednarodno prakso ter upoštevanja specifičnih značilnosti slovenskega prostora. Namen je zagotoviti smernice za pripravo učinkovitih in celovitih OUNK, ki bodo spodbujali estetsko in funkcionalno kakovostno bivanjsko in delovno okolje za vse uporabnike. Poleg tega priporočila obravnavajo tudi pravne vidike priprave odloka, upoštevajoč pomembne spremembe v zakonodaji in poudarjajo pomen usklajenosti z drugimi prostorskimi strategijami. Priporočila so nazorno ilustrirana s testnimi primeri, kjer so izbrane vsebine primeroma obravnavane v besedilni in grafični obliki.
Žirija ocenjuje, da tema kandidature naslavlja perečo prostorsko problematiko ravnanja s prostorom, ki je pogosto spregledana, a hkrati ves čas zaznavna. Še pomembnejši pa je participativni pristop k oblikovanju priporočil, ki je z vidika sodelujočih institucij in deležnikov povsem nova praksa.

Nagrado Maks Fabiani podeljujejo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Ustanova Maks Fabiani in Občina Komen, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za naravne vire in prostor že od l. 2005. Nagrado Maks Fabiani podeljujejo za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja.

1.2. Evidentiranje za mesta v slovenski delegaciji v Odboru regij za mandat 2025-2030

V skladu z razdelitvijo mest med reprezentativnimi združenji SOS v slovensko delegacijo v Odboru regij predlaga 3 članice/člane ter 3 nadomestne članice/člane (ZMOS in ZOS predlagata vsak po 2 članici/člana in 2 nadomestni članici/člana). Zaradi poteka mandata članicam in članom Odbora regij v mesecu  januarju 2025, je Generalni sekretariat Sveta EU pozval vse države članice k pričetku postopkov za imenovanje nove delegacije.

Na podlagi poziva je Glavni odbor SOS sprejel sklep št. 011-16/2024-3 s katerim SOS odpira postopke evidentiranja za imenovanje članic/članov ter nadomestnih članic/članov v Odboru regij iz vrst SOS-a.

 • Merila za izbor kandidat in kandidatov

Pri imenovanju članic/članov oziroma nadomestnih članic/članov v delegaciji v Odboru regij, morajo biti v skladu s sklepom vlade RS št. 943-00/202-1 izpolnjena naslednja merila celotne delegacije:

 • Kandidat/kandidatka mora biti funkcionar lokalne skupnosti (župan/županja, podžupan/podžupanja oziroma občinski svetnik/svetnica)
 • zagotovljena mora biti zastopanost obeh spolov
 • zagotovljena mora biti sorazmerna politična zastopanost glede na rezultate zadnjih lokalnih volitev
 • zagotovljena mora biti ustrezna struktura članic združenj glede na njihovo velikost
 • člani/članice oziroma nadomestni člani/članice morajo prihajati iz različnih območij države.
 • O Odboru regij

V skladu s 263. členom Pogodbe ES se je ustanovil Odbor regij, kateri je sestavljen iz predstavnikov regionalnih ali lokalnih organov, ki so bodisi nosilci volilnega mandata ali pa so politično odgovorni izvoljeni skupščini.

Odbor regij je posvetovalno telo, kar izhaja iz Pogodbe o Evropski uniji. Ta zavezuje Evropsko komisijo in Svet Evropske unije, da sta se pri ustvarjanju novih predlogov dolžna posvetovati z odborom na področjih, ki imajo neposreden učinek na regionalno in lokalno raven. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se je okrepila tudi vloga Odbora regij, saj se mora Evropska komisija posvetovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter njihovimi združenji iz vse EU že v predzakonodajni fazi. Slovensko delegacijo v Odboru regij sestavlja 7 članov/članic in 7 nadomestnih članov/članic.

OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE

OBRAZEC-ZA-EVIDENTIRANJE-nova-delegacija-2025-2030docPrenos

Vabimo vas da nam predlagate ustrezno kandidatko oziroma kandidata najkasneje do petka, 14.6.2024 do 12. ure na elektronski naslov info@skupnostobcin.si

1.3. 9. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

Uvodoma je prisotne pozdravil minister Aleksander Jevšek, na sestanku je bil prisoten še minister za javno upravo, Franc Props ter državna sekretarja Srečko Djurov (MKRR) in  Saša Jazbec (MF).

Državni sekretar, Boštjan Šefic (Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih) je predstavil dosedanje delo pri sanaciji in obnovi prizadetih občin po lanskih avgustovskih poplavah. Prisotni predstavniki občin so opozorili na nekaj problemskih zadev. Od problema prostorskega umeščanja protipoplavne zaščite ki bi morala predstavljati nacionalni interes, do nujnosti jasnih navodil, kako in kdaj lahko občine kaj pričakujejo. So pa prisotni pohvalili opravljeno delo, saj je bilo v kratkem času narejeno izjemno veliko.

Skupnost in združenji so enotno nastopili z zahtevo, da se o rešitvah iz Predloga sprememb in dopolnitev zakona o financiranju občin pogovori nadaljujejo, navkljub stališču MJU, da so razlike med državo in občinami »nepremostljive«. Podpredsednik SOS, Gregor Macedoni je ponovno opozoril, da smo na prejšnjem sestanku delovne skupine sprejeli sklep, po katerem se bodo skupnost in združenji s pristojnim ministrstvo ponovno sestali in iskali približevalne rešitve, še pred sestankom DS. Občine še naprej nasprotujejo nekaterim rešitvam iz predloga sprememb. Gre za enega najpomembnejših zakonov področja lokalne samouprave, zato ni mogoče pristati na tako oblastno pozicijo, da pogovori niso več mogoči.  Navkljub zaostreni razpravi so se dogovorili, da se pripravi nov sestanek, z namenom iskanja novih rešitev.

Državni sekretar na MKRR Srečko Đurov je glede povabila za dogovor o razvoju regij povedal, da bo ministrstvo do septembra povabilo dopolnilo s pripombami, ki so jih prejeli s strani lokalnih skupnosti.

V nadaljevanju so predstavniki SOS izpostavili perečo problematiko urejanja lastništva cest. Občine se soočajo z zahtevami za ureditev lastništva s strani odvetniških pisarn,  ki obveščajo ljudi, da po njihovi parceli poteka javna cesta in jih vzpodbujajo, da jih pooblastijo, da v njihovem imenu sprožijo postopek razlastitve in od občin zahtevajo odškodnino za prenos lastništva na parcelah, po kateri poteka javna cesta. Občine se tako srečujejo s porastom pozivov za ureditev lastništva z odkupom parcel, kar občine spravlja v neizhoden položaj, saj proračuni občin ne zadoščajo za izplačilo odškodnin. Dogovorjeno je bilo, da bo na to temo sklican ločen sestanek.

1.4. Občina Sveti Tomaž postala 190. občina članica SOS

Občina Sveti Tomaž je postala 190. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina Sveti Tomaž je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz Občine Ormož. Občina obsega 17 naselij: Sv. Tomaž, Koračice, Hranjigovci, Gornji Ključarovci, Savci, Rucmanci, Trnovci, Pršetinci, Senik, Mezgovci, Rakovci, Zagorje, Sejanci, Bratonečice, Mala vas, Gradišče in Senčak. Občina Sveti Tomaž ima 1977 prebivalcev.

Župan Občine Sveti Tomaž je gospod Mirko Cvetko.

Občina Sveti Tomaž leži na obrobju Slovenskih goric z gručastim jedrom na razglednem slemenu nad dolino potoka Lešnica. Občina se razprostira na površini 38 kvadratnih kilometrov. Središče občine je Sveti Tomaž.

Občina Sveti Tomaž je v večini kmetijsko področje, za katero je značilna razpršenost po celotnem območju občine. Prebivalci se poleg zaposlitve ukvarjajo tudi s kmetijstvom. S svojim pridnim delom pripomorejo k lepši podobi kraja.

Središče kraja predstavlja župna cerkev Sv. Tomaža, stoječa pod kopastim temenom griča Kostanj (325 m). V centru občine se nahaja občinska stavba, v kateri deluje  Občinska uprava. V bližini se nahajajo zdravstvena ambulanta, OŠ, vrtec in Medgeneracijski center Sveti Tomaž, kjer deluje enota Centra za starejše občane Ormož.

Občinski praznik je tretjega julija, na dan farnega zavetnika Svetega Tomaža.

Na najvišjem griču Gomila(352 m) stoji stolp, s katerega je ob lepem vremenu čudovit razgled daleč naokrog. Razgledni stolp se nahaja ob planinski poti, ki poteka po razgibani pokrajini preko Svetega Tomaža.

Več informacij o občini vam je na voljo na https://sv-tomaz.si/.

1.5. Župani občin Celje, Hrastnik in Kočevje sodelovali na mednarodni SEEnergy konferenci

Med 15. in 17. majem 2024 je na Celjskem sejmu potekala mednarodna konferenca in razstava SEEenergy, na kateri so se zbrali pomembni deležniki iz držav jugovzhodne Evrope na področju zelenega prehoda. Skozi različno programsko vsebino so na drugi sejemski dan – v četrtek, 16.5.2024 prisostvovali tudi župani občin, ki so v okviru panelne razprave z gosti iz državnih agencij, institucij in energetskih podjetij sistematično preučevali izzive lokalnih skupnosti pri samem prehodu v nizkoogljično družbo.

Matija Kovač, župan občine gostiteljice sejma je izpostavil pomembnost snovanja kompleksnejših energetsko-podnebnih politik in mreženj različnih deležnikov v okolju, kar je bila sicer tudi osrednja tema mestne konference. Marko Funkl, župan občine Hrastnik je zbrane nagovoril o tem, kako v lokalno energetsko zadrugo (skupnost) vključiti javni sektor, gospodinjstva in podjetja. V zvezi s tem je izpostavil dejstva povezana z izkušnjami vzpostavitve in delovanja Energetske zadruge Zeleni Hrastnik ter poudaril smiselnost vseh zelenih ukrepov MOPE, Borzen in EKO sklada v smeri uspešnega prehoda.

Predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič je kot župan ene izmed bolj gozdnatih občin, Kočevja, izpostavil uporabo lokalnega obnovljivega vira energije – lesne biomase. V zvezi s tem je izpostavil večletno uspešno sodelovanje s Komunalo Kočevje kot proizvajalcem in distributerjem toplotne energije. Razložil pa je tudi, da je občina zamenjala fosilna goriva z lesno biomaso že skoraj v celoti, v sklopu zelenega prehoda pa je občina izvedla še druge ukrepe kot sta na primer namestitev sončnih elektrarn in spodbujanje energetske učinkovitosti skozi različne finančne in promocijske aktivnosti.

V panelni razpravi sta poleg slovenskih predstavnikov (občin, državnih agencij, institucij,  energetskih podjetij) sodelovala tudi Željko Turk, predsednik Udruge gradova Hrvatske in župan občine Zaprešič ter Mario Rajn, podpredsednik Energy Cities in župan občine Križevci. Ob koncu razprave so tako slovenski in hrvaški župani znova poudarili, da treba slediti zelenemu prehodu, kot ga določa Evropska unija, in da pri tem nikakor ne smemo nikogar pustiti zadaj, najmanj pa ne najranljivejših skupin uporabnikov. Največji izziv so župani na področju energetike pripisali načinu ogrevanja, zagotavljanju trajnostne mobilnosti in ravnanju z odpadki. Poudarili so še smiselnost vzpostavljanja skupnostih elektrarn in uveljavljanju pravic lokalnih skupnosti pri upravljanju energetskih sistemov. V zvezi s tem so izpostavili, da je treba zeleni prehod vzpostaviti predvsem z dostopnimi cenami ponudnikov energetske oskrbe za občanke in občane, saj bomo le tako zagotovili njihovo vero v pravičen zelen prehod.

1.6. 2. seja Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS

V četrtek, 6. 6. 2024 se je na spletni platformi Zoom sestala Komisija za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS.

Obravnavali so Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije ( Uredba ). Opozorili so, da je potrebno pri sprejemanju prostorskih aktov le-te uskladiti tudi z Uredbo, kar prinaša dodatne težave zlasti za občine, ki so v postopku priprave OPN že več let.  Dodatne nejasnosti pa povzroča terminologija, ki ni skladna niti z urbanistično terminologijo, niti z GZ-1.

Govorili so še o regionalnem prostorskem planiranju in izdelavi strokovnih podlag. Izmed 12 (statističnih) regij bo imela vsaka svoj plan, ki ga bodo izdelale regionalne razvojne agencije. Članice in člani so podali mnoge pomisleke glede tega kako bodo pripravljeni, kakšno težo bodo imeli, kdo bo odločal in ali bo na voljo za to sploh ustrezen kader.  Govorili so tudi o obstoječem Zakonu o urejanju prostora in predlogih za njegove spremembe in izboljšave.

1.7. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Zakonodaja

2.1. Dodatno obvestilo – Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dodatno pojasnilo v zvezi s sklenjenim Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024. V tej zvezi obveščajo, da je bil dne 7. 5. 2024 v Uradnem listu RS, št. 38/24 objavljen Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač […]

2.2. Presojanje modelov vrednotenja – ROK za občine 10. 6. 2024

Dne 6. 5. 2024 je Geodetska uprava Republike Slovenije občinam in izvajalcem občinskih prostorskih informacijskih sistemov poslala dopis glede izvedbe usklajevanja osnutka modelov vrednotenja nepremičnin v letu 2024. Občine ste bile pozvane, da preučite poslana gradiva in se najkasneje do 10. 6. 2024 opredelite. Še preden pripombe in predloge...

2.4. Poziv MZI k posredovanju podatkov občin, vezanih na pravno ureditev neplačevanja parkirnine oziroma dnevne parkirnine v samoupravni lokalni skupnosti

Ministrstvo za Infrastrukturo poziva vse občine, da jim skladno s prvim odstavkom 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradnoprečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), najpozneje do 15. junija 2024,na...

2.6. Javna obravnava dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN

V osnutku posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) so opredeljeni ambicioznejši cilji, politike in ukrepi do 2030 in sicer glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in zmanjšanja rabe energije. Zadnji (dopolnjeni) osnutek NEPN tako temelji na rezultatih posvetovanj z javnostmi, posodobljenih strokovnih podlagah,...

2.7. Predlog Nacionalnega programa športa 2024-2023

Na portalu e-demokracije je bil objavljen predlog Nacionalnega programa športa 2024-2033 (NPŠ) ter straegijo razvoja športne infrastukture v RS 2024-2033, ki sta dosegljiva na spodnjih povezavah. V okviru fokusne skupine za pripravo NPŠ (ki se je sestala enkrat) je predstavnik SOS izpostavil: Vaše pripombe in predloge na NPŠ posredujte na naslov...

2.8. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah

V javni obravnavi je predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah. V njej se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) 2023/1542, pristojni organi za nadzor nad baterijami na trgu, v uporabi in kazni. Cilji Uredbe (EU) 2023/1542 so krepitev delovanja notranjega trga (vključno s proizvodi, procesi, odpadnimi baterijami...

3. Dogodki SOS

3.1. 3.06.2024. – 14.06.2024. / Spletno / Tečaj Soočimo se z diskriminacijo za obdobje 3.6.2024 – 14.6.2024

V sklopu projekta Soočimo se z diskriminacijo vabimo na brezplačni izobraževalni tečaj Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti, ki smo ga pripravili za vse, ki se zavedajo, kako pomembno je zagotavljanje pogojev za enako obravnavanje in enake možnosti vseh ljudi. Izobraževanje je namenjeno predvsem javnim uslužbencem, tako tistim, ki delajo neposredno z ljudmi, kot tudi tistim, ki delajo v ozadju.

 • Cilji izobraževanja so:
 • izboljšati razumevanje diskriminacije in zakonodaje, ki jo prepoveduje,
 • okrepiti zaznavanje in prepoznavanje diskriminacije v delovnem okolju ter
 • spoznati možne načine preprečevanja in poti ukrepanja v primeru diskriminacije.

Opremljeni s temi znanji boste lahko postali vir spodbujanja enakosti v svojih delovnih okoljih.

 • Kako bo izobraževanje potekalo?

Ker smo želeli izobraževanje kar najbolj prilagoditi vašim obveznostim, smo ga oblikovali v dva dela:

 • najprej v obliki samostojnega učenja v naši spletni učilnici, ki smo jo tudi s pomočjo umetne inteligence zapolnili z različnimi didaktičnimi gradivi in aktivnostmi, ki jih opravite sami od kjerkoli in kadarkoli vam ustreza,
 • potem pa se zadnji dan tečaja srečamo še na skupni delavnici v živo.

Udeleženci boste imeli za opravljanje celotnega tečaja, ki terja skupaj le do deset ur vašega časa, na voljo kar deset dni, tako da lahko čas za izobraževanje kar najbolje prilagodite vsem svojim obveznostim. Za pridobitev certifikata je potrebno opraviti oba dela.

Trenutno je za prijave odprt naslednji termin našega tečaja, ki bo imel zaključno delavnico v Murski Soboti:

 • Termin tečaja: 3. junij – 14. junij 2024
 • Spoznavni Zoom: 3. junij 2024, ob 11:30
 • Spletno samoizobraževanje: 3. junij 2024 – 13. junij 2024
 • Delavnica v živo: 14. junij 2024, od 10:00 do 14:00, v Murski Soboti

 Tečaj je brezplačen, a se je nanj potrebno prijaviti, ker je število udeležencev omejeno. Vašo prijavo lahko oddate preko obrazca na povezavi: https://www.1ka.si/prijavaMS  

3.2. 10.06.2024. / Spletno / Uredba o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo vabi na spletno predstavitev Uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav. Uredba določa višino in plačevanje enkratnega nadomestila za občino za spodbujanje uvajanja novih vetrnih proizvodnih naprav in je dostopna na naslednji povezavi.

Uradno vabilo najdete TUKAJ.

Posvet je brezplačen, prijava obvezna. Prijave zbiramo do vključno petka, 7. 6. 2024 preko spletne prijavnice spodaj.

3.3. 10.06.2024. – 21.06.2024. / Spletno / Spletni izobraževalni tečaj Soočimo se z diskriminacijo

V okviru projekta Soočimo se z diskriminacijo smo pripravili brezplačno spletno izobraževanje Soočimo se z diskriminacijo – ustvarjajmo družbo enakih možnosti za vse, ki se zavedate, kako pomembno je zagotavljanje pogojev za enako obravnavanje in enake možnosti vseh ljudi.

Cilji izobraževanja so:

 • izboljšati razumevanje diskriminacije in zakonodaje, ki jo prepoveduje,
 • okrepiti zaznavanje in prepoznavanje diskriminacije v delovnem okolju ter
 • spoznati možne načine preprečevanja in poti ukrepanja v primeru diskriminacije.

Opremljeni s temi znanji boste lahko vi in/ali vaši sodelavci postali vir spodbujanja enakosti v svojih delovnih okoljih.

Kako bo izobraževanje potekalo?

Udeleženci boste imeli za opravljanje celotnega tečaja, ki terja skupaj deset ur vašega časa, na voljo kar deset dni.

Ker smo želeli izobraževanje kar najbolj prilagoditi vašim obveznostim, smo ga oblikovali v dva dela:

 • prvi del tečaja poteka v naši spletni učilnici, ki smo jo tudi s pomočjo umetne inteligence zapolnili z različnimi didaktičnimi gradivi in aktivnostmi v skupnem obsegu 6 ur, ki jih opravite sami od kjerkoli in kadarkoli vam ustreza – za to imate na voljo kar devet delovnih dni,
 • potem pa se zadnji, deseti dan tečaja srečamo še na skupni 4-urni delavnici v živo.

Za pridobitev certifikata je potrebno opraviti oba dela.

Vsak mesec se z našim tečajem odpravimo v enega ali več različnih krajev. Trenutno je za prijave odprt naslednji termin našega tečaja, ki bo imel zaključno delavnico v Kopru:

 • Termin tečaja: 10. junij – 21. junij 2024
 • Spoznavni Zoom: 10. junij 2024, ob 11:30
 • Spletno samoizobraževanje: 10. junij 2024 – 20. junij 2024
 • Delavnica v živo: 21. junij 2024, od 10:00 do 14:00, v Kopru

Tečaj je brezplačen, a se je nanj potrebno prijaviti, ker je število udeležencev omejeno. Vašo prijavo lahko oddate preko obrazca na povezavi: https://www.1ka.si/prijavaKP

3.4. 11.06.2024. / Spletno / Kibernetska varnost občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost organizira informativni seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin in javnih zavodov o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred vse bolj izpopolnjenimi kibernetskimi grožnjami, ki bo

v torek, 11. 6. 2024 ob 10.00 uri na spletni platformi zoom.

Glede na to, da izvajate občine in javni zavodi velik del svojega poslovanja in delovanja na spletu, ste tudi vedno bolj na udaru kibernetskih napadov/vdorov. Na seminarju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • pomembnost kibernetske varnosti v občinah in javnih zavodih:  pravne podlage (nov predlog Zakona o informacijski varnosti, Uredba o informacijski varnosti v državni upravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, EU Uredba GDPR) in zakonske zahteve za zavezance/občine;
 • kibernetski napadi, varnost in obramba: kibernetske grožnje in trendi ter praktični nasveti za izboljšanje kibernetske varnosti (kako se »obnašati« na spletu, kako prepoznati škodljive vsebine, se izogniti in preprečiti kibernetski napad oziroma kako postopati v primeru kibernetskega vdora, … );
 • primeri uspešnega obvladovanja kibernetskih tveganj v občini in javnem zavodu;
 • razprava o konkretnih korakih za izboljšanje kibernetske varnosti v vaši občini in javnem zavodu.

Na izobraževanju bosta sodelovala:

mag. Melita Šinkovec, Vodja sektorja za informacijsko in kibernetsko varnost in Kory Golob iz Urada za informacijsko varnost.

Seminar je namenjen županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin in javnih zavodov, ki so odgovorni za informacijsko varnost in IT infrastrukturo ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 12.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

PRIJAVA:

Prijave zbiramo do 7. 6. 2024 do 16.00 ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno) preko spletne prijavnice in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bosta predavatelja odgovorila na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

4. Povpraševanja

4.1. Skupno računovodstvo za javne zavode

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članice z vprašanjem, ali ima vaša občina skupno računovodstvo za javne zavode?

V kolikor ima vaša občina skupno računovodstvo za javne zavode, vas prosimo za odgovor, na kakšen način imate organizirano skupno računovodstvo (kot samostojni režijski obrat, znotraj občine, znotraj posebnega zavoda idr.)

Prosimo vas tudi za povratno informacijo od kdaj imate tovrstno ureditev, kaj prepoznavate kot prednost in kaj kot slabost skupnega računovodenja za javne zavode?

Zbir odgovor si lahko preberete TUKAJ.

4.2. Občinski prireditveni prostori za državne proslave

V okviru pripomb na Nacionalni progam za kulturo smo v Skupnosti občin Slovenije predlagali večjo decentralizacijo kulturnih prireditev, čemur je Ministrstvo za kulturo želelo prisluhniti. Med drugim smo se pogovarjali tudi o možnosti izvedbe državnih proslav zunaj glavnega mesta.

Na ministrstvu za kulturo so Protokolu RS že predlagali, da bi se državne proslave izvedle tudi izven glavnega mesta in so za predloge odprti.

Zato se obračamo na občine članice, da sporočite ali razpolagate s prireditvenimi prostori, ki bi ustrezali kriterijem za državne proslave.

Prosimo vas, da izpolnite kratko ANKETO, s pomočjo katere bomo Ministrstvu za kulturo sporočili opcije za organizacijo državnih proslav ali večjih prireditev tudi izven glavnega mesta. Podatke zbiramo do 21. 6. 2024. 

5. Dogodki drugih

5.1. Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025

Mednarodni center za lokalno demokracijo (ICLD) v sodelovanju s Švedsko agencijo za mednarodno razvojno sodelovanje (Sida) odpira prijave za Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025. Namen te pobude je opolnomočiti ženske na izvoljenih položajih na lokalnih ali regionalnih ravneh v državah OECD-DAC.

Cilj usposabljanja je okrepiti lokalno demokracijo ter ključna področja enakosti in odgovornosti v sodelujočih organizacijah. Program političnega vodenja žensk želi to doseči z opolnomočenjem političark, da bi delovale kot učinkoviti vzorniki, in s spodbujanjem premalo zastopanih skupin k polnejšemu sodelovanju v procesih odločanja. Usposabljanje traja dvanajst mesecev.

Prijavni rok za program je odprt od 10. maja do 1. avgusta 2024. Podrobne informacije o programu, vključno z njegovo strukturo in postopkom prijave, so na voljo na spletnem mestu Women’s Political Leadership programme, dostopne TUKAJ.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatna pojasnila o programu, se lahko obrnite neposredno na  anne.scheffer-leander@icld.se.

Vljudno vabljene!

5.2. 11. 6. / Učinkovita uporaba informacijskih orodij za zmanjšanje tveganja nesreč za hidrometeorološke nevarnosti na lokalni ravni

NALAS bo v okviru projekta COVALEX 11. junija 2024 z začetkom ob 10.30 uri organiziral spletni seminar z naslovom

“Učinkovita uporaba informacijskih orodij za zmanjšanje tveganja nesreč za hidrometeorološke nevarnosti na lokalni ravni”.

Webinar je namenjen strokovnjakom iz vozlišč za digitalne inovacije in ekipam za inovacije v lokalnih upravah.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

5.3. 13. 6. / Mreženje partnerjev CERV programa

CERV točka vas vabi v četrtek, 13. junija 2024 v prijeten ambient Hotela Adria Convent v Ankaranu,  kjer se boste posvetili spoznavanju, povezovanju, dobrim praksam in tkanju načrtov za prihodnost slovenskih partnerjev CERV projektov.

Na mreženje, ki bo potekalo med 10.00 in 15.00, vabijo predstavnice in predstavnike vseh organizacij, ki kot koordinatorji, partnerji ali pridruženi partnerji sodelujejo pri izvajanju projekta/ov, ki jih so-financira program CERV (državljani, enakost, pravice in vrednote).

Okviren program:

9.30 – 10.00: Kava dobrodošlice

10.00 – 10.45: Aktualno o programu CERV

10.45 – 12.15: Kje smo? Izmenjava izzivov in izkušenj ter predlogi za upravljavce programa

12.15 – 13.15: Kosilo

13.15 – 14.45: Kako naprej? Povezovanje in iskanje sinergij med projekti in organizacijami

14.45 – 15.00: Zaključne misli

Prijave zbirajo na tej povezavi do torka 11. 6. 2024 do 12.00. Število mest je omejeno.

V primeru prevelikega števila prijav bodo udeležence izbrali, in sicer tako, da bo na dogodku zastopanih čim več različnih projektov in organizacij.

5.4. 18. 6. / E-kava: Razpis Partnerstva mest (Town Twinning) od blizu

CERV točka bo organizirala spletno predstavitev razpisa Town Twinning E-kava: Razpis Partnerstva mest (Town Twinning) od blizu.

Cilj razpisa Partnerstva mest (Town Twinning) je spodbujati izmenjave med državljani in državljankami in tako spodbujati poznavanje kulturne dediščine Evropske unije. Razpis, ki je namenjen občinam in javnim ter zasebnim neprofitnim organizacijam, bo predstavljen v torek, 18. junija 2024, ob 13.00, na spletni platformi ZOOM. 

Govorilo se bo o prioritetah, upravičenosti partnerjev in stroškov, pripravi finančnega načrta in značilnostih dobrih projektov.

Prijava https://pinaforms.typeform.com/to/aLJCeKNl

5.5. 19. 6. / Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Umanotera in društvo Focus želita v okviru projekta Dovolj za vse v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb. S tem namenom organizirajo že tretje

USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE TRAJNOSTNIH SKUPNOSTNIH PROJEKTOV.

Usposabljanje, ki bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja, bodo izvedli v poletnem času leta 2024. Uvodno srečanje bo potekalo 19. junija 2024 v dopoldanskih urah na spletni aplikaciji Zoom.

Kot posebno dragocenost usposabljanja izpostavljajo mentorsko podporo s strani strokovnjakov, ki so že izvedli skupnostne projekte, in sodelavcev Umanotere in društva Focus, ki bodo udeležencem usposabljanja na voljo pri načrtovanju njihovih skupnostnih projektov.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Daljše vabilo na usposabljanje je na voljo tukaj. Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve (največ 12) mest na prijavnici.

5.6. 24. - 28. 6. / Študijski obisk na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

5.7. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis - razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje, ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Razvojna konferenca DS_Vabilo_12.9.2024 – Razvojna konferenca DS_Program

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA na spletni povezavi TUKAJ do petka, 6. septembra 2024, do 10 ure. Število prijav je omejeno. Ostali zainteresirani si bodo lahko dogodek ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek razvojne konference pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.

6. Aktualni razpisi

6.1. Odprt je tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta

Evropska komisija je pričela tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta (EUI), v katerem je na voljo 90 milijonov evrov za predloge, s katerimi želi preizkusiti inovativne rešitve v mestih, da bi pripomogla k uresničevanju zelenega in digitalnega prehoda. Razpis je vezan na dodelitev sredstev evropske kohezijske politike.

Uspešni predlogi bodo prejeli sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo sofinanciral 80 % stroškov projekta v višini največ 5 milijonov EUR, preostalih 20 % pa bodo prispevali lokalni organi in projektni partnerji. Del teh sredstev je namenjen lažjemu prenosu znanja in prilagajanju teh preizkušenih rešitev drugim mestom EU, z namenom, da bi se povečal širši družbeni in gospodarski učinek lokalnih projektov po vsej Evropi.

Potencialni projekti se morajo osredotočiti na pomoč pri zagotavljanju inovativnih rešitev za:

 • energetski prehod, da se zagotovijo cenovno dostopni, varni in čistejši lokalni energetski sistemi;
 • ali tehnologijo v mestih za zagotavljanje boljših javnih storitev, mestnega upravljanja, kakovosti življenja, sodelovanja državljanov ter varnejših, zanesljivejših in dostopnejših mest za vse.

Evropska urbana pobuda EUI je ključni steber kohezijske politike za sedanje programsko obdobje 2021-2027, katerega cilj je okrepiti in okrepiti razvoj mest po vsej EU. Pobuda omogoča mestom, da v okviru tem in razpisov, ki jih določi Komisija, preizkusijo inovativne rešitve za reševanje edinstvenih urbanih izzivov, ki jih je mogoče prenesti na druga mesta v EU.

Potencialni prijavitelji lahko več podrobnosti najdejo in se prijavijo na spletni strani pobude EUI. Rok za oddajo predlogov je 14. oktober 2024.

Vir informacij: Uradna spletna stran Evropske komisije – TUKAJ

6.2. Tretji razpis EUI za inovativne projekte

Evropska pobuda za mesta (Europaen Urban Initiative) je formalno odprla tretji razpis za Inovativne projekte s proračunom 90 milijonov evrov, s katerim bo podprla mesta na dveh tematskih področjih – energetski prehod in tehnologija v mestih.

Razpis je odprt do 14. oktobra 2024 ob 14.00 po srednjeevropskem poletnem času.

Mesta, to je vaša priložnost, da ste drzni, tvegate in delite svoje nove inovativne rešitve!

Tretji razpis:

 • je odprt za vsa evropska mesta s 50.000 ali več prebivalci (manjša mesta lahko kandidirajo v partnerstvih),
 • se osredotoča na dve temi.

V okviru teme ‘energetski prehod’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje prenosljivih in razširljivih inovativnih rešitev v resničnih okoljih za ekonomsko izvedljiva, pametnejša in celostna lokalna energetska omrežja, ki ne povzročajo ogljičnih izpustov in temeljijo na povpraševanju, hkrati pa si prizadevajo opolnomočiti občane in deležnike za še hitrejši prehod.

V okviru teme ‘tehnologija v mestih’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje inovativnih rešitev, ki jih poganjajo nove tehnologije, v resničnih okoljih za boljše storitve za občane in/ali za povečanje zmogljivosti lokalnih organov za ponujanje teh storitev, in sicer s poskusi, ki bi jih lahko s pomočjo naložb kohezijske politike razširili in nadgradili.

Kakšne projekte lahko prijavite?

1. Inovativne

Razpis za inovativne projekte podpira pilotne projekte, ki še niso bili preizkušeni nikjer drugje v Evropi. Projekti morajo biti novi, drzni, ustvarjalni in eksperimentalni. Predlagani projekt mora presegati najsodobnejše trenutno stanje in običajne prakse.

2. Kakovostne

Projekti morajo izpolnjevati ključne standarde kakovosti, kot so jasna in logična medsebojna povezanost ciljev/aktivnosti/rezultatov, dokazi o pripravljalnem delu, realistične ambicije, učinkovite strukture in postopki upravljanja, dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

3. Participativne

Sodelovanje in soustvarjanje s partnerji, ustreznimi deležniki in ciljnimi skupinami sta ključna za razvoj in izvajanje resnično inovativnih in eksperimentalnih projektov.

4. Merljive

Prijavitelji morajo jasno pojasniti, katere so spremembe, ki jih želijo doseči v lokalnem okolju kot rezultat svojega projekta.

5. Trajnostne in razširljive

Mestni organi morajo predvideti in pojasniti, kako se bo rešitev po uspešnem preizkusu ohranila in razširila z opredelitvijo ustreznih virov javnega in/ali zasebnega financiranja.

6. Prenosljive

Razvite rešitve morajo biti uporabne in ponovljive v drugih mestih po Evropi, po možnosti z uporabo sredstev kohezijske politike.

Kakšno podporo lahko dobite?

Mesta, ki jih zanima prijava na razpis, so vabljena, da se udeležijo seminarjev za prijavitelje:

– Bukarešta, 13. junij 2024

– Praga, 27. junij 2024

Prijave so odprte!

Sekretariat EUI je pripravljen pomagati prijaviteljem na vsakem koraku postopka prijave. Tukaj je izčrpen vodnik po različnih podpornih mehanizmih, ki so na voljo.

Predstavitev razpisa v slovenščini

Podporo nudi tudi Urbana kontakta točka, ki vabi na Predstavitev tretjega razpisa za Inovativne projekte v slovenščini 4. junija 2024 ob 10. uri na spletu.

PRIJAVA

Več o razpisu tukaj.

6.3. 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.4. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na Povezavi.

6.6. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

6.7. Najava javnega razpisa za izbor projektov

Ministrstvo za kulturo najavlja javni razpis za izbor projektov »Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (JR-EKP-KS 2024-27)”. Predvidena objava je v začetku junija 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj.

6.8. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

6.9. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

6.10. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

6.11. Razpis programa URBACT za dobre prakse

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa!

Oznaka bo vašemu mestu prinesla prepoznavnost na nacionalni in evropski ravni, postanete pa lahko tudi vodilni partner URBACT prenosne mreže, ki se bodo oblikovale od aprila do junija 2025.

To je odlična priložnost, da si zagotovite vstop v program URBACT, zato je ne zamudite!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

6.12. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

7. Vlada RS

7.1. 106. redna seja

Predlog povečanja namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

Vlada je sprejela sklep, da se namensko premoženje in kapital Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v letu 2024 povečata z izplačilom sredstev v višini 25.500.000 evra.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je izvedlo anketno poizvedovanje med stanovanjskimi skladi in občinami o načrtovanih stanovanjskih projektih.

Poizvedba med občinami in skladi v letu 2024 nakazuje možnost sofinanciranja 18 projektov, ki so že v gradnji, imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje ali pa načrtujejo, da ga bodo v kratkem prejeli. Popis vključuje 10 projektov stanovanjskih skladov (440 stanovanj) in 8 projektov občin (149 stanovanj), v skupni vrednosti 94,3 milijona evra. Občine, ki so se odzvale anketnemu poizvedovanju, in skladi za izvedbo opisanih projektov potrebujejo sredstva vsaj v višini 45 milijonov evrov.

Izhodišča za pripravo Zakona o financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj

Vlada je sprejela sklep, s katerim potrjuje izhodišča za pripravo Zakona o financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki predvideva do 100 milijonov evrov na leto v obdobju od 2025 do 2035. Cilji sistemskega zakona za financiranje javne najemne gradnje so predvsem zagotovitev financiranja in zagotavljanja ustreznih pogojev gradnje javnih najemnih stanovanj v prihodnjih desetih letih. S tem se bo zagotovilo ustrezne pogoje financiranja javnih najemnih stanovanj, ureditev statusa in pravil delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij in zadrug ter preoblikovanje določanja najemnin v Stanovanjskem zakonu, s čimer se zagotovi vzdržno izvajanje projektov ob hkratnem zagotavljanju dostopnosti javnih najemnih stanovanj, prenova sistema subvencioniranja in določitev ukrepov na področju zemljiške politike.

Tudi ključni deležniki na stanovanjskem področju (občine, lokalni skladi in drugi) vidijo ključno rešitev v vzpostavitvi stabilnega financiranja javne stanovanjske gradnje.

(Vir: Vlada RS, al)

8. Novice drugih

8.1. Financiranje trajnostne energije v Sloveniji

Posredujemo prošnjo konzorcija projekta PROSPECT+, ki ga financira Evropska komisija in katero delovanje pomaga občinam pri financiranju in izvajanju njihovih načrtov za podnebje in trajnostno energijo. Trenutno poteka raziskava, s katero želijo ugotoviti, katere izzive in priložnosti občine zaznavajo pri izvajanju svojih trajnostnih in energetskih načrtov in projektov ter s tem izboljšati njihovo financiranje.

Vabljeni, da sodelujete v 10-minutni raziskavi (v slovenskem jeziku), in sicer tako, da  kliknete na naslednjo povezavo: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BarriersandDriversinLocalProjects?surveylanguage=SL

Pri morebitni objavi rezultatov se zagotavlja popolna anonimnost vseh udeležencev. V kolikor pa boste želeli razpolagati z rezultati raziskave, vam le-te z veseljem posredujejo, da jih boste lahko koristno uporabili pri delu vaše organizacije ali lokalne samouprave.

Dodatne informacije o raziskavi so na voljo TUKAJ.

Vabljeni, da anketo posredujete tudi drugim ustreznim in zainteresiranim organizacijam.