Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Tretje srečanje županj je potekalo v občini Vransko

Županja Nataša Juhart je 12. 1. 2024 gostila 3. srečanje Kluba županj, ki deluje pod okriljem Skupnosti občin Slovenije. Glavna vsebinska tema pogovora je bilo prilagajanje na podnebne spremembe in organiziranje pomoči v kriznih razmerah.

Dr. Vlasta Krmelj, županja Občine Selnica ob Dravi in direktorica Energetske agencije za Podravje, je kolegicam županjam prestavila pomen prilagajanja na podnebne spremembe, glede na razsežnosti ranljivosti slovenskih lokalnih skupnosti. Na podlagi izkušenj iz občine Selnica ob Dravi, ki jo sama vodi, je županjam prestavila strategijo prilagajanja na podnebne spremembe in možne ukrepe za zmanjšanje ranljivosti ter ukrepe za prilagajanje, vključno s primeri pravilnega sajenja dreves, zelenih obcestnih zadrževalnikov in drugih sonaravnih rešitev. Županje so opravile tudi temeljito razpravo o pripravljenosti ekip civilne zaščite in organizaciji poziva v primeru kriznih razmer.

Po vsebinskem delu srečanja so županje izkoristile priložnost in preizkusile svoje spretnosti na poligonu AMZS Centra varne vožnje v dveh skupinah. Strinjale so se, da je takšen preizkus spretnosti dobrodošla preverba lastnih vozniških sposobnosti in poznavanja odzivnosti vozila, predvsem za vse, ki se dnevno podajajo na vozišče.

1.2. Priglasitev sheme državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu

V sredo, 10.1.2024 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirala seminar glede priprave Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje in s tem povezanimi vlogami za priglasitev načrta pomoči.

Mario Plešej iz službe za razvoj in prenos znanja, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je uvodoma predstavil postopek priglasitve, obvezne sestavine vloge za priglasitev, obrazce za priglasitev sheme pomoči po skupinski izjemi in opozoril na najbolj pogoste napake, ki jih delajo priglasitelji, nato pa skupaj z go. Jano Erjavec, vodjo službe za razvoj in prenos znanja, odgovarjal na prejeta vprašanja udeležencev seminarja.

1.3. Zaključena Primerjalna analiza obveznih GJS varstva okolja

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije je konec leta 2014 začela s projektom Primerjalne analize izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe. Skupnost občin Slovenije, tako kot drugi dve združenji občin, sodeluje v postopku pridobivanja potrebnih podatkov, preko podpisanega protokola o sodelovanju.

Temeljni namen dokumenta je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja storitev javnih služb varstva okolja za posamezne izvajalce in občinam zagotovi ustrezno strokovno podlago za presojo učinkovitosti izvajanja javnih storitev, izvajalcem pa možnosti za izboljšanje poslovanja.

Za dolgoročno izboljšanje poslovanja je potreben sistematičen in kontinuiran proces merjenja ter primerjanja. Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije je zato po zaključku prve primerjalne analize nadaljevala s projektom. Primerjalna analiza izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, oskrbovanja s pitno vodo in ravnanja z odpadki je izvedena za vsa leta od 2013 do 2022.

Desetletno primerjalno obdobje omogoča analizo pogojev izvajanja javne službe na posameznih oskrbovalnih območjih in tako nudi občinam strokovno podlago za presojo upravičenih cen.

Do primerjalne analize s šifriranimi podatki lahko dostopate tukaj:

Vsaka občina, ki je pri analizi sodelovala, je s strani izvajalca analize po elektronski pošti prejela svojo šifro za vpogled v podatke.

1.4. Čestitamo Delovi osebnosti leta 2023

Delovo uredništvo je skupaj z bralci za Delovo osebnost leta 2023 izbralo našo članico, županjo Črne na Koroškem, Romano Lesjak. Kot so zapisali pri Delu, je županja Črne na Koroškem po lanski ujmi “pridrvela iz Dalmacije, si obula gumijaste škornje, sedla na štirikolesnik in se vozila med obupanimi sokrajani, je postala eden od obrazov lanskih poplav, a hkrati simbol upanja, trdoživosti in poguma. S svojim zgledom pa je predvsem pokazala, kako odločno in tudi s srcem voditi skupnost v težkih časih.”

Županji ob pridobitvi laskavega naziva iskreno čestitamo tudi v SOS.

1.5. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.1. NAVODILA ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA POVRAČILO SREDSTEV IZPADA PLAČIL STARŠEV ZARADI OPROSTITVE PLAČILA VRTCA ZA MESEC AVGUST, SEPTEMBER IN OKTOBER 2023 – 35. ČLEN ZIUOPZP

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo Navodila za pripravo zahtevkov za povračilo sredstev izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca za mesec avgust, september in oktober 2023 – 35. člen ZIUOPZP, ki jih objavljamo spodaj.

Na tej povezavi najdete Zahtevek za povračilo sredstev vrtcem zaradi oprostitve plačila vrtca na podlagi 35. člen ZIUOPZP

1331_FS_ZIUOPZP_35clen-_avg-okt23_JAVNI-27102023-1Prenos

1330_NAVODILA_JAVNI_35_clen_1_PPrenos

2.2. Odredba o določitvi datuma, od katerega je v zapuščinskih postopkih in postopkih s področja urejanja in varstva družinskih razmerij mogoče vlaganje in vročanje po elektronski poti

Ministrica za pravosodje je izdala Odredbo o določitvi datuma, od katerega je v zapuščinskih postopkih, postopkih za ureditev družinskih razmerij in nekaterih postopkih za ureditev osebnih stanj mogoče vlaganje in vročanje po elektronski poti, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023.
Odredba določa, da je od 15. januarja 2024 mogoče vloge, listine in pisanja vlagati po elektronski poti prek portala e-sodstvo v naslednjih postopkih:
– v zapuščinskih postopkih,
– v postopkih za pridobitev popolne poslovne sposobnosti otroka, ki je postal roditelj,
– v postopkih za dovolitev sklenitve zakonske zveze,
– v postopkih v zakonskih sporih,
– v postopkih za ugotovitev in izpodbijanje očetovstva in materinstva,
– v postopkih za varstvo koristi otroka,
– v postopkih o stanovanjskem varstvu ob razvezi zakonske zveze in
– v postopkih po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini.

Odredba še določa, da je od 15. januarja 2024 v prej navedenih postopkih mogoče vročanje po elektronski poti.
Po ureditvi v Zakonu o pravdnem postopku se državnim organom, odvetnikom, notarjem, izvršiteljem, stečajnim upraviteljem in drugim osebam, za katere tako določa zakon, vedno vroča po varni elektronski poti, organi in te osebe pa morajo v informacijskem sistemu sodstva registrirati svoj varni elektronski predal ali naslov za vročanje po varni elektronski poti (sedmi odstavek 132. člena), zato se bodo od 15. januarja 2024, ko bo omogočeno elektronsko poslovanje, gornjim uporabnikom v navedenih postopkih pisanja vročala po elektronski poti. Na podlagi izdane odredbe bodo torej lahko tudi občine, ki sodelujejo v zapuščinskih postopkih, vloge, listine in pisanja na zapuščinsko sodišče vlagale po elektronski poti prek portala e-sodstvo; v takem primeru jim bo zapuščinsko sodišče vročalo pisanja po varni elektronski poti.

2.3. Koeficienti razvitosti občin za leti 2024 in 2025

S strani Ministrstva za finance smo prejeli seznam koeficientov razvitosti za posamezne občine. 4. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) določa, da razvitost občin, kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo.

Vlada Republike Slovenije je na 85. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejela sklep, s katerim je izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025, ter jo dne 22. 12. 2023 objavila v Uradnem listu Republike Slovenije številka 132.

Na podlagi določb Uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti občin, ki v skladu s 1. členom Uredbe veljajo za leti 2024 in 2025. Iz priloge so razvidni koeficienti razvitosti posamezne občine in na podlagi le-teh tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, na podlagi 24. a člena ZFO-1.

Seznam občin s koeficienti se nahaja tukaj.

Uredba-2425_koef-razvitost-in-odst-sof-iz-DPPrenos

2.4. Objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS št. 132/2023, dne 22. 12. 2023 objavljena  Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Novičko o objavi si lahko preberete na povezavi: https://skp.si/novice/objava-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-obdobju-do-leta-2027

Direktna povezava do uredbe: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-4070

2.6. Prestavitev prehoda Registra prostorskih enot v IS kataster

Prehod Registra prostorskih enot iz starega sistem v IS kataster se iz 26.1.2024-28.1.2024 prestavi na 1.3.2024-3.3.2024. Z dne 4.3.2024 se Register prostorskih enot prične vzdrževat v IS katastru z vsemi posledicami za uporabnike.

Obveščamo vas, da Geodetska uprava Republike Slovenije opozarja, da je to skrajni in končni rok prehoda RPE v IS kataster, ki zaradi zamika ob spremenjeni prilagojeni organiziranosti dela na Geodetski upravi še omogoča izvedbo evropskih volitev junija 2024 in hkratno redno vzdrževanje podatkov RPE v IS katastru. Vsi nadaljnji zamiki pomenijo ogrozitev izvedbe evropskih volitev in tudi vodenje in vzdrževanje registra prostorskih enot in določevanja hišnih številk, za kar Geodetska uprava ne more prevzeti odgovornosti.

Veza obvestilo z dne 20.11.2023 Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster – E-prostor (gov.si)

2.7. Nova verzija Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je objavilo novo verzijo Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Ta tehnična pravila podrobno urejajo digitalno obliko:

 • Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
 • akcijskih programov za izvajanje Strategije,
 • regionalnega prostorskega plana  in
 • občinskega prostorskega plana.

Na spletu MNVP so objavljena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

2.8. PRAVILNIK o zbirki podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu

V medresorsko razpravo je bil dan PRAVILNIK o zbirki podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu. Besedilo je bilo objavljeno 10.1.2024 na e-demokraciji.

Pripombe na predlog nam lahko pošljete do ponedeljka, 15.1.2024 do 14. ure na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

2.9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3A

V državni zbor je bil vložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), skrajšani postopek, EPA 1250-IX.

S predlogom zakona se na ustreznejši način ureja način določitve pripravljavcev regionalnih prostorskih planov. Omogoča se tudi nadaljevanje in sprejetje regionalnih prostorskih načrtov, katerih priprava se je začela na podlagi ZPNačrt.

 • Besedilo zakona najdete tukaj.

Mnenje k predlogu nam lahko posredujete do četrtka, 18.1.2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

2.10. Predlog dopolnitve ZUJIK v javni obravnavi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-H).

Predlog dopolnitve ZUJIK z novim 82.c členom reprezentativnim sindikatom samozaposlenih v kulturi omogoča sklepanje kolektivne pogodbe z javnimi zavodi, javnimi skladi in javnimi agencijami s področja kulture. V imenu teh kolektivno pogodbo s pooblastilom Vlade Republike Slovenije podpiše ministrstvo, pristojno za kulturo. Predlog člena predvideva, da se za druga vprašanja, ki jih ZUJIK podrobneje ne določa, smiselno uporabljajo ustrezna določila Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit).

Člen dopolnjuje in operacionalizira zavezo iz veljavnega 82.b člena ZUJIK, ki narekuje primerljivo plačilo samozaposlenih v kulturi z uslužbenci v javnem sektorju oziroma primerljivim delovnim mestom, določenim s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, če takšnega delovnega mesta v sistemu plač v javnem sektorju ni. Zato bo kolektivna pogodba, ki jo uvaja novi, 82.c člen,  v skladu z 82.b členom ZUJIK opredelila predvsem minimalno plačilo za opravljene storitve s področja kulture, pogoje dela za zunanje izvajalce in druge medsebojne pravice in obveznosti z naročniki storitev.  

Predlagana rešitev ureja razmerje med samozaposlenimi v kulturi in subjekti javnega prava s področja kulture, s čimer ne presega pristojnosti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si je vključno do 18. januarja 2024.

2.11. Predlog Pravilnika o standardiziranih gasilskih zavarovanjih

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je bilo sprejeto, da  država zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije ter del sredstev za standardizirana gasilska zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Pravilnika o o standardiziranih gasilskih zavarovanjih za pripadnike gasilske organizacije, ki se nahaja na spodnji povezavi.

Predlog-Pravilnika-o-standardiziranih-gasilskih-zavarovanjihPrenos

Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge k predlogu pravilnika posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 19. januarja 2024.

2.12. Zakon o medijih v javni razpravi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog novega Zakona o medijih. Glavni načeli zakona sta zagotavljanje pravice do celovite obveščenosti ter spodbujanje medijske raznolikosti.

Novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o medijih:

 • predlog širi definicijo medija;
 • opredeljuje politično in državno oglaševanje;
 • izdajateljem, novinarjem in urednikom nalaga razkritje konflikta interesov;
 • uvaja delež slovenske glasbe v slovenskem jeziku za radijske in televizijske programe;
 • prenovljen razvid medijev, v katerem se bodo podatki o izdajateljih samodejno osveževali iz različnih baz podatkov. V digitaliziranem medijskem razvidu bo mogoče spremljati osvežene podatke o medijih, njihovih dejanskih lastnikih, prejetih javnih sredstvih in državnem oglaševanju;
 • letne medijske izdatke bodo po predlogu Zakona o medijih sporočale tudi občine;
 • novo in široko opredelitev državnih pomoči medijem ter pravne podlage za širok nabor državnih pomoči medijem, ki po veljavnem Zakonu o medijih ni možen;
 • spreminja se tudi postopek za priglasitev in presojo koncentracij;
 • nacionalni svet za medije, ki bo poleg drugih nalog skrbel za izvajanje rednega letnega monitoringa medijskega pluralizma;
 • postopkovne določbe in ukrep umika vsebine na področju sovražnega govora;
 • nove omejitve pri oglaševanju in umeščanju izdelkov;
 • obvezno označevanje uporabe generativne umetne inteligence v medijih.

Do predloga zakona lahko dostopate tukaj.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb je do 29.1. 2024 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

2.13. Predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju

Ministrstvo za pravosodje nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju.

Poglavitna rešitev, ki se s predlogom zakona predlaga, je skrajšanje rokov za odziv dedičev in upnikov na oklic ter nadomestitev objave oklica na sodni deski in v Uradnem listu RS oziroma na drug primeren način z objavo na spletni strani sodišča. Nujnost oziroma smotrnost predlaganega skrajšanja teh rokov in določitve drugačnega načina seznanitve neznanih dedičev in upnikov izhaja iz Poročila delovne skupine za analizo vzrokov za podaljšanje časa reševanja zadev in zmanjšanja števila rešenih zadev pri Vrhovnem sodišču RS.

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ

Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do srede, 24. 1. 2024 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

2.14. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

2.15. Zagovornik načela enakosti izdal priporočila DZ RS glede vrnitve volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti je na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) izdal priporočilo Državnemu zboru Republike Slovenije z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije. Zagovornik načela enakosti je DZ priporočil, da s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor:

 • sprejme spremembo vseh zakonov, ki urejajo volilno pravico, da se odpravi možnost odvzema volilne pravice ter da se odpravi učinke dosedanjih sodnih odvzemov volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;
 • posodobi vse volilne postopke in že z zakonskimi jamstvi zagotovi, da bodo volilni postopki, sredstva in gradivo ustrezni, dostopni, lahko razumljivi in uporabni ter da bo zagotovljeno informiranje in opolnomočenje vseh volivcev, tudi ljudi z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;
 • omogoči ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ter ljudem z drugimi oblikami oviranosti možnost podpore osebe po lastni izbiri, s čimer bodo lahko polno in enako uživali volilno pravico.

2.16. Predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe

Na Ministrstvu za dolgotrajno oskrbo je v obravnavi predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe.

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do petka, 26. 1. 2024 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

3. Dogodki SOS

3.1. 15.01.2024. / Spletno / ODPRTI DIALOGI – o odprtih vprašanjih in dilemah občin pri črpanju EU sredstev

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Naslednji tovrstni spletni dogodek na temo črpanja EU sredstev za občine bo potekal  15. 1. 2024 z začetkom ob 11.30 uri preko aplikacije Zoom, in sicer v sodelovanju Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS) z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj. Okvirno trajanje pogovora bo 90 minut.

S strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj bo v pozdravnem pogovoru z nami minister dr. Aleksander Jevšek, sogovorniki na temo odprtih vprašanj in dilem občin pri črpanju EU sredstev pa bodo:

– državna sekretarja Andreja Katič in mag. Marko Koprivc,

– v.d. generalna direktorica Direktorata za kohezijo mag. Mojca Aljančič,

– v.d. generalna direktorica Direktorata za regionalni razvoj mag. Aša Rogelj in

– namestnik v.d. generalne direktorice Direktorata za regionalni razvoj dr. Robert Drobnič. 

Predstavnice in predstavnike občin vabimo, da se nam pridružite na tem odprtem dialogu s predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni ter nam ob prijavi posredujete vprašanja na predlagano temo, ki bodo izhodišče za pogovor o sistemu in učinkovitosti črpanja EU sredstev, po tej predstavitvi pa bo tudi nekaj časa namenjenega za odgovore na dodatno zastavljena vprašanja prisotnih.

S strani občin izpostavljena vprašanja in dileme ter diskusija na odprtem dialogu so lahko vodilo pri nadaljnjem delu za še učinkovitejše črpanje sredstev.

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite preko spodnje prijavnice.

Na pogovor so vabljene vse občine. Udeležba je brezplačna. Po roku za prijavo vam bomo posredovali povezavo do dogodka.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.

3.2. 16.01.2024. / Kamnik / Prvo regijsko srečanje v Kamniku, 16. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Prvo regijsko srečanje bo potekalo 16.1.2023 v Kamniku s pričetkom ob 9.30 za županje in župane zainteresiranih občin Gorenjske in Osrednjeslovenske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 12.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.3. 16.01.2024. / Spletno / ODPRTI DIALOGI – Urejanje prostora in pravilnik o pripravi OPN in OPPN

Skupnost občin Slovenije nadaljuje z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS in dodatno vabljenih s strokovnjaki iz različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin. Naš naslednji dogodek bo na temo dobrega in učinkovitega urejanja poselitve in preostalega prostora.

Po posvetu v oktobru 2023 o urbanistični zasnovi (UZ) v januarju 2024 nadaljujemo razpravo o načinih celovitega in konceptualnega urejanja naselij na konkretni in izvedbeni ravni. Razprava bo namenjena povezavi med UZ in občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Izdelani UZ lahko za posamezne dele naselja neposredno sledi priprava OPPN-jev, ki so po svojem značaju najbolj primerni izvedbeni načrti za obravnavanje kompleksnih območij, kot so to naselja, pripraviti pa jih je možno hitreje in enostavneje od (spremembe) OPN. UZ in OPPN skupaj omogočata hitro in kakovostno urejanje naselij, saj je tam razvojna dinamika največja.

Tokratno spletno srečanje bo namenjeno razpravi in uskladitvi strokovnih izhodišč občin glede pravilnika o pripravi OPN in OPPN. Občine ste pripombe in predloge podale v juniju in juliju 2023, ministrstvo pristojno za prostor se je do njih opredelilo v avgustu 2023, 18. januarja 2024 pa bomo z ministrstvom razpravo nadaljevali.

Predvideni program:

 1. Kako zagotoviti dobro in učinkovito urejanje slovenskih naselij? (Bogdana Dražič, univ.dipl.inž.arh.)
 2. Prizadevanja občin za operativno izvedbeno prostorsko načrtovanje na sistemski ravni – predlogi občin za pravilnik o pripravi OPN in OPPN (Izidor Jerala, občinski urbanist)
 3. Razprava in zaključki

Na pogovor ste vabljene vse občine, predvsem strokovnjaki s področja urejanja prostora.

Udeležba je brezplačna. Prijava je obvezna, saj vam bomo na podlagi le-te posredovali povezavo na dogodek.

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 15. 1. 2024 do 10. ure preko spodnje prijavnice. V prijavnico lahko zapišete tudi vaša vprašanja ali dileme.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.

3.4. 18.01.2024. / Spletno / Predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) vabi na predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki je med drugim podlaga za določitev potencialnih prednostnih območij za sončne in vetrne elektrarne. Zakon ureja tudi posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo OVE, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje.

URADNO VABILO je dostopno tukaj.

3.5. 18.01.2024. / Ajdovščina / Drugo regijsko srečanje v Ajdovščini, 18. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Drugo regijsko srečanje bo potekalo 18.1.2024 v Ajdovščini  s pričetkom ob 10.uri za županje in župane zainteresiranih občin Goriške regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 15.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.6. 23.01.2024. / Ilirska Bistrica / Tretje regijsko srečanje v Ilirski Bistrici, 23. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Tretje regijsko srečanje bo potekalo 23.1.2024 s pričetkom ob 10.uri v Ilirski Bistrici in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Obalno-kraške in Primorsko-notranjske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 19.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.7. 24.01.2024. / Spletno / Uporaba umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov, saj je le-ta vedno bolj prisotna v našem poslovnem in osebnem življenju.

Na izobraževanju bodo sodelovali dr. Sašo Karakatić (Inštitut za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI), mag. Samo Zorc (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) in  Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) naslednjimi temami:

– »demistifikacija« uporabe UI v lokalni samoupravi, kateri sistemi UI so na voljo in njihova uporaba, konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje,

– politika in regulativa na področju UI – kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin, kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin,

aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialni viri financiranja.

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na izobraževanje so obvezne (število mest je omejeno), saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

3.8. 25.01.2024. / Sevnica / Četrto regijsko srečanje v Sevnici, 25. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Četrto regijsko srečanje bo potekalo 25.1.2024 v Sevnici in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Posavske in Zasavske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 22.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.9. 25.01.2024. / Ljubljana / Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in Skupnostjo občin Slovenije (SOS) s podporo projekta LIFE-IP NATURA.SI organizira dogodek z namenom lažjega izvajanja ukrepov PUN 2023-2028. Vljudno vas vabimo na predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora. Dogodek bo potekal 25. januarja 2024, ob 10.00 uri, v prostorih Hiše Evropske unije, v Ljubljani, Dunajska cesta 20.

V prvem delu bodo predstavniki MNVP predstavili PUN 2023-2028, s poudarkom na novostih, ki jih prinaša novo programsko obdobje, in ukrepe, katerih nosilec so občine. Predstavljeno bo tudi izvajanje ukrepov za Naturo 2000 v nekaterih občinah. V drugem delu dogodka bodo predstavniki ZRSVN predstavili pomembne novosti za presojevalce, tudi na praktičnem primeru.

Udeležba je brezplačna, prijava obvezna. Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca spodaj do petka, 19. januarja 2024 (podaljšan rok). 

URADNO VABILO je dostopno TUKAJ.

3.10. 30.01.2024. / Novo mesto / Peto regijsko srečanje v Novem mestu, 30. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Peto regijsko srečanje bo potekalo 30.1.2024 v Novem mestu in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Jugovzhodne Slovenije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 26.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.11. 1.02.2024. / Mozirje / Šesto regijsko srečanje v Mozirju, 1. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Šesto regijsko srečanje bo potekalo 1.2.2024 v Mozirju za županje in župane zainteresiranih občin Savinjske in Koroške regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 29.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.12. 6.02.2024. / Ljutomer / Sedmo regijsko srečanje v Ljutomeru, 6. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Zadnje, to je sedmo regijsko srečanje bo potekalo 6.2.2024 v Ljutomeru. Namenjeno je županjam in županom zainteresiranih občin Podravske in Pomurske regije, ki si želijo z vodstvom SOS  in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 2.2.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je na voljo TUKAJ.

3.13. 25.01.2024. / Spletno / Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Novela zakona je obsežna, spreminja in dopolnjuje tako pravila, ki urejajo obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti, kot tudi pravila, ki urejajo postopek prisilne poravnave in stečaja.

Novela na novo ureja postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti. Ena od najbolj opaznih sprememb je ukinitev postopka poenostavljene prisilne poravnave. Novela nalaga nekoliko spremenjene in dodatne obveznosti poslovodstvu ob nastopu insolventnosti. Spreminjajo se pravila, ki določajo, kdo so povezane osebe. Z novelo se krepi tudi položaj upnikov tako v stečajnih postopkih kot tudi v postopku prisilne poravnave. Pomembna novost je tudi določitev obveznosti dolžnika, da tekom postopka prisilne poravnave izplačuje plače v višini, kot je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi, in ne le do višine minimalne plače. Novela bo omogočila tudi večjo transparentnost prodaj, saj bodo vse objavljene na enem mestu. Spodbujanje prodaj preko spletne javne dražbe pa bo omogočalo širši krog ponudnikov in preprečevalo dogovarjanja med deležniki.

Predaval bo Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo z Ministrstva za pravosodje.

Vljudno vabljeni k prijavi.

Vabilo za tiskanje TUKAJ.

3.14. 7.02.2024. / Spletno / Ocenjevanje delovne uspešnosti, napredovanje uradnikov v višji naziv in napredovanje v plačni razred

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi za leto 2023 izvesti ocenjevanje delovne uspešnosti. Ocenjevanje kot tudi kasneje preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje uradnikov v naziv ter napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred je treba izvesti pravočasno, saj je treba javne uslužbence seznaniti z oceno, zoper katero lahko vložijo tudi zahtevo za preizkus ocene. Postopek ocenjevanja oziroma določitve letnih ocen delovne uspešnosti za leto 2023 mora biti zaključen do 15. marca.

Prav tako je treba skladno z Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive izvesti preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji naziv vsako koledarsko leto do 15. marca. V eno stopnjo višji naziv s 1. novembrom napredujejo uradniki, ki najkasneje do 15. marca izpolnijo pogoje za napredovanje v višji naziv. Rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred je 15. november 2024.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Vljudno vabljeni k prijavi. Vabilo za tiskanje je na voljo TUKAJ.

4. Povpraševanja

4.2. Seje delovnih teles

SOS smo na vas v preteklosti že naslavljali povpraševanje glede sej občinskega sveta. Tokrat vas prosimo za deljenje prakse izvajanja sej delovnih teles občine (Komisije, Odbori). Občino članico zanima sledeče: Ali občine objavljate zapisnike delovnih teles občinskega sveta na svoji spletni strani? Ali na sejah delovnih teles prisostvujejo tudi...

5. Dogodki drugih

5.1. 17. 1. / Predstavitev projekta RECET - Priprava načrta energetskega prehoda občine

Občina Postojna je z oktobrom 2023 začela z izvajanjem novega projekta RECET, ki se izvaja v okviru programa LIFE.

Projekt RECET podpira in krepi zmogljivosti lokalnih samouprav in lokalnih deležnikov v podeželskih regijah pri pospeševanju in implementaciji prehoda na zeleno energijo.

Občina Postojna bo v sklopu projekta ustvarila in sprejela nov Lokalni energetski načrt ter kot gostiteljica uvodnega dogodka, uradnega začetka projekta, v sredo, 17. januarja 2023 vabi zainteresirane v Podjetniški inkubator Perspektiva od 9.00-14.00.

Ker projekt naslavlja zelo pomembno temo – prehod na zeleno energijo v lokalnem in regionalnem okolju, vas iskreno vabi k udeležbi.

Na posvetu boste deležni tudi veliko koristnih informacij ter primerov dobrih praks iz področja Novega EU Bauhausa, DNSH (Do No Significant Harm) in Climate proofing, kar bo potrebno upoštevati pri vseh prihajajočih razpisih v Sloveniji ter v EU.

Vašo udeležbo potrdite do 15.1. na email anita.dolenc@postojna.si.

Celotno vabilo vam je na voljo TUKAJ.

5.2. 17.1./ Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v organizacijah

Partnerji projekta SmartMOVE vabijo na brezplačni dogodek z naslovom Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v organizacijah, ki bo potekal 17. januarja 2024 od 10. do 12. ure v Hiši EU (Dunajska 20, Ljubljana).

Javne ustanove, podjetja, nevladne organizacije in drugi zaposlovalci pomembno vplivate na učinkovitost mestnega prometa in lahko s spodbujanjem trajnostne mobilnosti bistveno doprinesete k zmanjšanju zastojev ter čistejšemu okolju, obenem pa izboljšate klimo in storilnost zaposlenih. Na dogodku bodo odlične prakse in izkušnje naslavljanja mobilnosti med zaposlenimi predstavljala podjetja Dechatlon, IKEA Slovenija, Sibo in GoOpti. Sledila bo vodena debata in izmenjava idej ter mreženje ob pogostitvi.

Dogodek je namenjen vodstvenim kadrom in vsem zainteresiranim zaposlenim, ki vas zanima tema trajnostne mobilnosti. Dogodek je brezplačen, obvezna pa je PRIJAVA tukaj (do zasedenosti mest).

Dogodek je sklepno dejanje cikla izobraževanj, ki so potekala preko spleta leta 2023. Organizator: Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta SmartMOVE. Več informacij: smart-move.silan.wudler@zds.si, +386 40 671 107; brina.medvesecek@rralur.si, +386 41 891 712.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2024. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

 

5.3. 18. 1. / Posvet o podatkovnih prostorih

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo pričelo z izvajanjem aktivnosti glede vzpostavitve podatkovnih prostorov, kot je to opredelila Evropska komisija v Evropski strategiji za podatke. V ta namen bodo organizirali posvet z različnimi deležniki, med katere sodite tudi vi, kot predstavniki lokalne skupnosti.

 

Vabilo na posvet vam je na voljo TUKAJ

5.4. 22. 1. / Posvet: Slovenija stoji na cestah

Državni svet Republike Slovenije vabi na strokovni posvet SLOVENIJA STOJI NA CESTAH: KAKŠNE BODO REŠITVE TEGA VEDNO BOLJ PEREČEGA PROBLEMA?, ki bo v ponedeljek, 22. januarja 2023, ob 9.00 uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

Vabilo je na voljo TUKAJ.

5.5. 23. in 24.1.2024 / Podnebno načrtovanje: Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo januarja 2024 začelo drugo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudil slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso, urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Tokratna izvedba bo potekala na hibriden način z možnostjo sodelovanja v živo ali na daljavo.

Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS (v potrjevanju) kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje.

Več informacij in program najdete v priponki in na spletni strani dogodka https://www.mrezaprostor.si/podnebno-nacrtovanje/. Končni seznam gostov in termini bodo objavljeni kmalu.

5.6. 24. 1. / Občine in dolgotrajna oskrba

Ekipa Starosti prijaznih mest in občin vas v sodelovanju z Ministrstvom za solidarno prihodnost vabi na okroglo mizo Občine in dolgotrajna oskrba.

Čas in kraj: 24. januar 2024 od 9. do 12. ure na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Resljeva 11, Ljubljana.

Za koga: župani in občinski sodelavci za področje staranja, socialnega varstva in zdravstva.  

Okroglo mizo bo odprl g. minister Simon Maljevac; poleg predstavnikov Ministrstva bodo na njej sodelovali strokovnjaki s področja dolgotrajne oskrbe in posamezniki z neposredno izkušnjo s terena.

Drugi del dogodka bo namenjen izkušnjam in vprašanjem udeležencev.

Dogodek želi biti prostor za povezovanje med občinami, ki želijo prednostjo reševati področje staranja občanov, obenem pa bo informiral o možnih tovrstnih projektih; neformalno druženju ob prigrizku pa bo možnost za navezovanje stiskov z drugimi in njihovimi izkušnjami.

Nekaj informacij o programu Starosti prijazna mesta in občine

To je svetovni program za reševanje perečih nalog ob staranju prebivalstva. To sta zlasti zdravo staranje upokojencev, ki sestavljajo več kakor četrtino prebivalstva, ter dolgotrajna oskrba. V Slovenji se pravkar začenja izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi; druge države po Evropi imajo že več kakor četrt stoletja izkušenj po njegovem sprejetju. Svetovne izkušnje kažejo, da je pri reševanju perečih nalog staranja prebivalstva in dolgotrajne oskrbe ključna lokalna skupnost.

Slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije od leta 2008 koordinira Inštitut Antona Trstenjaka. Občina ali mesto, ki vstopi vanjo, naredi ob zunanji strokovni pomoči svojo razvojno strategijo za področje staranja ter jo uresničuje s pomočjo preizkušenih skupnostnih metod in dobrih praks drugih.

Zaradi večjega interesa občin v zadnjem času in prenove sistema članstva bodo imeli v Slovenski mreži starosti prijaznih mest in občin v letu 2024 prehodno-informativno leto. Občinam, ki jih zanima vključitev, nudijo priložnost, da to mrežo brez članarine spoznajo in se vključijo v njene letošnje dejavnosti. Po preteku prehodno-informativnega leta se lahko pridružijo mreži kot polni člani. Po okrogli mizi 24. januarja bodo letos organizirali še več dogodkov o aktualnih temah staranja in dolgotrajne oskrbe, strokovno ekskurzijo, novice in dobre prakse pa pošiljali udeležencem tudi elektronsko. Vsi dogodki bodo namenjeni tudi izmenjavi dobrih izkušenj in povezovanju. Vabljeni, da se jim pridružite!

Če se želite udeležiti dogodka 24. januarja, se prijavite najkasneje do 19.1.2024 na: https://docs.google.com/forms/d/1V6st2GdKxJ8B6dcWjRG1LZD47zajIZWoyONIHuOHRNk/edit?ts=6596a9a9.

Za dodatna pojasnila so Vam na voljo preko maila slovenskamreža@iat.si ali po telefonu na 014339301.

5.7. 24. 1. / Projekt “Skrb za dobrobit ranljivih otrok, mladostnikov in mladih v Sloveniji”

Ministrstvo za zdravje vas vabi na dogodek ob začetku projekta “Skrb za dobrobit ranljivih otrok, mladostnikov in mladih v Sloveniji”.

Uvodno srečanje bo potekalo 24. januarja, med 10:00 in 12:30 v

M Hotelu, Derčeva 4, Ljubljana.

 Ministrstvo za zdravje začenja projekt o dobrobiti otrok, mladostnikov in mladih v Sloveniji, ki so ogroženi oziroma se soočajo s prekomerno težo ali debelostjo.

Ta pobuda predstavlja skupna prizadevanja, ki jih vodi Ministrstvo za zdravje, financira Evropska unija prek Instrumenta za tehnično podporo in izvaja UNICEF – Regionalni urad za Evropo in Srednjo Azijo v sodelovanju z Evropsko komisijo – Generalnim direktoratom za podporo strukturnim reformam.

Vabijo vas na uvodno srečanje, ki bo predstavljalo uradni začetek projekta ter bo povezalo ključne deležnike s področja duševnega zdravja, zdravega načina življenja, športa in prehrane, z namenom zagotoviti skupno razumevanje glede izvajanja projekta in zastavljenih ciljev.

Upajo, da se jim boste na dogodku lahko pridružili in prispevali k tej pomembni pobudi.

Svojo prisotnost  lahko potrdite najkasneje do 17. januarja 2024 po e-pošti: alja.skele@unicef.si.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

5.8. 25. 1. / Posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije  vas vabi na

Posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi, ki bo v četrtek, 25. januarja 2024, od 10.00 do 12.00 ure

na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani.

Uredba o pitni vodi je bila dne 2. 6. 2023 objavljena v

Uradnem listu RS št. 61/2023 in je začela veljati dne 17. 6. 2023.

Po šestih mesecih izvajanja uredbe je primerno, da pristojne organizacije izmenjajo izkušnje, pridobljene v tem obdobju.

Posvet je namenjen izvajalcem javne službe oskrbe s pitno vodo in občinam.

Prijave so odprte do 23. januarja 2024.

Dogodek je za predstavnike članov ZKGS, občinskih združenj, občin in državnih organov brezplačen.

Vabljeni k udeležbi.

5.9. 5. - 6. 2. / Konferenca »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges« v Bruslju

Belgijsko predsedstvo skupaj z Evropsko komisijo organizira konferenco »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges«, ki bo potekala v Bruslju od 5. do 6. februarja 2024.

Namen dogodka je raziskati in spodbuditi dinamično vzajemno delovanje med raziskavami digitalnih tehnologij v Obzorju Evropa in pobudami za digitalizacijo v Programu Digitalna Evropa. Registracijo in več informacij o dogodku je mogoče najti na uradni spletni strani dogodka (v angleščini).

5.10. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Usposabljanje bo v prvi polovici leta 2024 omogočeno trem parom predstavnikov občine in načrtovalca. Program bo organiziran preko spleta, za vsako ekipo je predviden en mentorski dan z ekipo Aktivno v šolo in zdravo mesto na terenu.

Usposabljanje je za občine in prostorske načrtovalce brezplačno, za načrtovalce je na razpolago finančna spodbuda.

Pogoj za sodelovanje so:
1. medsebojni dogovor o sodelovanju med občino in načrtovalcem,
2. zaveza za sodelovanje v celotnem programu usposabljanja,
3. redno posredovanje izročkov po izvedbi vaj in nalog organizatorju in
4. v nadaljevanju programa jeseni 2024 sodelovanje pri pripravi novega priročnika za načrtovanje zdravju in hoji prijaznega prostora.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj!

6. Aktualni razpisi

6.1. [Povabilo za občine in prostorske načrtovalce]: Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

Po uspešnem sodelovanju v usposabljanju z Občino Domžale, Občino Ribnica in Mestno občino Slovenj Gradec z izbranimi načrtovalci program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi nove tri občine in prostorske načrtovalce, da se skupaj prijavijo za sodelovanje v drugem ciklu usposabljanja Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora. Usposabljanje bo v prvi polovici leta 2024 omogočeno trem parom predstavnikov občine in načrtovalca. Program bo organiziran preko spleta, za vsako ekipo je predviden en mentorski dan z ekipo Aktivno v šolo in zdravo mesto na terenu. Usposabljanje je za občine in prostorske načrtovalce brezplačno, za načrtovalce je na razpolago finančna spodbuda.

Pogoj za sodelovanje so:
1. medsebojni dogovor o sodelovanju med občino in načrtovalcem,
2. zaveza za sodelovanje v celotnem programu usposabljanja,
3. redno posredovanje izročkov po izvedbi vaj in nalog organizatorju in
4. v nadaljevanju programa jeseni 2024 sodelovanje pri pripravi novega priročnika za načrtovanje zdravju in hoji prijaznega prostora.

Vabljeni k prijavi – dodatne informacije najdete tukaj! Rok je 16. januar 2024.

6.2. Objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2024 in javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024.

Prijave na oba razpisa so odprte do 26. januarja 2024 do 12. ure.

https://www.gov.si/novice/2023-12-27-objavljena-dva-javna-razpisa-za-sofinanciranje-na-podrocju-urejanja-prostora-in-graditve-v-letu-2024/

6.3. Javni razpis za lokalne skupnosti v okviru projekta Pathways2Resilience

Projekt Pathways2Resilience, ki se izvaja v okviru Misije EU »Prilagajanje podnebnim spremembam« je kot del instrumenta kaskadnega financiranja objavil prvi javni razpis, s katerim želijo podpreti do 40 lokalnih oblasti pri pripravi in izdelavi poti odpornosti.

Pathways2Resilience je vodilni projekt v okviru Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, katerega cilj je podpreti vsaj 100 evropskih regij in skupnosti pri sooblikovanju poti odpornosti na lokalni ravni.

V okviru projekta je bil objavljen prvi razpis za prijavitelje, na katerem bo izbranih 40 regij in skupnosti, ki bodo prejele nepovratna sredstva v maksimalni višini do 210.000 evrov za oblikovanje lokalnih in regionalnih poti odpornosti. Izbrane regije in skupnosti bodo lahko poleg nepovratnih sredstev sodelovale pri podpornih storitvah in dejavnostih za krepitev zmogljivosti programa, od mentorskega programa, seminarjev in delavnic do prilagojene podpore in svetovanja o inovativnih finančnih mehanizmih.

Rok za prijavo na razpis je 22. februar 2024 do 17.00 po srednjeevropskem času. 

V okviru projekta bodo organizirani tudi spletni informativni dnevi, na katerih bo podrobno predstavljen razpis in na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji zastavljali vprašanja o razpisu. Informativna dneva bosta izvedena v naslednjih terminih 11. in 17. januar 2024 med 13.00 do 14.00 po srednjeevropskem času. Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

6.4. Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic

Evropska komisija je v okviru programov Pravosodje in Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights, Values oz CERV) objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic (nepovratna finančna sredstva). Posamezne tematike razpisov se nanašajo na usposabljanje v pravosodju, spodbujanje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pravice otrok ter boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki, spodbujanje enakosti spolov, mreženje mest. Več informacij o rokih in prioritetah razpisov vam je na voljo:

Values strand:

Equality and rights strand:

 Citizens’ engagement and participation strand:

Daphne strand:

Which kind of activities? A wide range of activities shall be eligible for funding: training, capacity building, exchanges of good practices, awareness-raising and media campaigns, surveys, studies, analytical activities and others.

Who can apply? Public authorities and organisations in EU Member States and in countries associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature (list of participating countries) are invited to present projects’ proposals in order to receive EU financial support. Please note that the Values strand is reserved for applicants from EU Member States only.

For additional information please visit DG Justice’s website for the CERV programme or consult our latest DG Justice newsletter on funding opportunities (please subscribe to DG Justice newsletter on funding opportunities to receive updates).

If you wish to apply under a specific call for proposals, please visit the CERV programme section of the Funding & tender opportunities portal .

We kindly invite you to address your questions concerning the calls for proposals published under the Equality and rights and Daphne strands to our functional mailbox ec-cerv-calls@ec.europa.eu . Questions concerning the calls for proposals published under the Values and the Citizens’ engagement and participation strands should be addressed to the functional mailbox of the Executive Agency EACEA: eacea-cerv@ec.europa.eu .

You may also contact the CERV Contact Point of your country, if established.

Ministrstvo za pravosodje  vas obvešča, da sofinancira delovanje slovenske CERV točke, ki je vzpostavljena za pomoč pri prijavah na razpise, več na Za prijavitelje – Cerv točka (cerv-tocka.si).

6.5. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.7. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.9. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.11. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.12. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

Razpis za mreže za prenos inovacij

URBACT je objavil razpis za mreže za prenos inovacij. Prijave so mogoče do 20. marca 2024. Nacionalna URBACT točka 25. januarja 2024 ob 9. uri organizira spletni informativni dan.

Od 10. januarja do 20. marca 2024 je odprt razpis za mreže za prenos inovacij (Innovation transfer networks − ITN). Cilj teh mrež je prenos inovacij, ki so bile financirani v okviru pobude UIA − Urban innovative actions, v druga mesta evropska mesta.

Mesta, ki so med letoma 2016 in 2023 prejela sofinanciranje UIA (Urban Innovative Actions), bodo delovala kot vodilni partnerji mrež. Partnerska mesta bodo imela možnost inovacijo, ki jo je vodilni partner razvil v okviru UIA, prenesti v svoje okolje.

Sodelujete lahko na primer s Tilburgom, Verono, Dunajem in Aveirom. Vsi vodilni partnerji in njihove inovativne prakse so objavljeni na orodju Partner Search Tool. V dveh letih boste bolje spoznali njihovo prakso in jo imeli možnost preizkusiti s pilotnim projektom. V tem času boste oblikovali tudi naložbeni načrt za implementacijo inovacije v vašem mestu oziroma občini.

Vse informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.

INFO DAN

Vabljeni tudi, da se pridružite informativnemu dnevu, ki ga organizira nacionalna URBACT točka za Slovenijo.

Info dan, posvečen mrežam za prenos inovacij, bo 25. januarja 2024 ob 9. uri na spletu. Prijavite se lahko tukaj.

7. Novice drugih

7.1. Energetski zakon ne prepoveduje ogrevanja na les in zemeljski plin

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 7. decembra 2023 v vladno obravnavo poslalo predlog novega Energetskega zakona (EZ-2). EZ-2 celovito prenavlja trenutno veljaven EZ-1 ter prilagaja obstoječi pravni okvir na področju energetike na izzive razogljičenja in zelenega prehoda, saj predvideva postopno prehajanje od fosilnih goriv na okolju prijaznejše vire energije.

Predlog novega Energetskega zakona pa nikakor ne vsebuje prepovedi, o katerih govorijo nekatere politične stranke in interesna združenja, pač pa so ga izrabile za svojo promocijo, s katero zavajajo javnost.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

7.2. Vlada in sindikati podpisali Dogovor o uskladitvi plač v javnem sektorju z inflacijo

Po tem, ko je bil 21. decembra 2023 med vlado in sindikati javnega sektorja parafiran Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Dogovor), je 10. 1. potekal podpis omenjenega Dogovora in aneksa h kolektivnim pogodbam za javni sektor ter aneksa za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

7.3. Največ pozornosti so na MNVP ob izteku leta 2023 posvetili obnovi po poplavah, s čimer aktivno nadaljujejo

V letu 2024 bodo na Ministrstvu za naravne vire in prostor nadaljevali z ukrepi, ki so jih intenzivno vodili v preteklem letu: ukrepi za pomoč občinam in prebivalcem pri obnovi ter sanaciji škode, ki so jo povzročila neurja. Več pozornosti je namenjene dolgoročni skrbi za urejanje vodotokov, narejen pa je bil tudi premik na področjih, kjer so aktivnosti v preteklosti nekoliko zastale.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

7.5. Milijoni sporočil in na tisoče potrdil, za katere skrbi Direktorat za digitalno infrastrukturo

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo deluje Direktorat za digitalno infrastrukturo, ki izvaja centralne horizontalne infrastrukturne naloge na področju upravljanja s kritično centralno informacijsko infrastrukturo, v kateri so zajeta centralna operativna okolja ter procesni in shranjevalni viri. Povedano drugače skrbi za to, da državna digitalna infrastruktura deluje brezhibno.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.