Kazalo vsebine

Novice SOS

Dobri projekti občin članic SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

OBČINAM ČLANICAM KOSTEL, DOBROVA-POLHOV GRADEC, PREBOLD, GROSUPLJE, KIDRIČEVO, VITANJE, ŽIRI, TREBNJE, MUTA, PREVALJE, MISLINJA, ŠMARJE PRI JELŠAH, RAZKRIŽJE, BISTRICA OB SOTLI, NAKLO, CERKVENJAK, GORNJI GRAD, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA, ŽELEZNIKI IN TIŠINA, KI PRAZNUJEJO SVOJ OBČINSKI PRAZNIK, ISKRENO ČESTITAMO.

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Stališče Vlade do Sklepa Državnega Sveta Republike Slovenije k Zaključkom posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

V dvorani Državnega sveta se je v organizaciji Državnega sveta RS in Inštituta za ustavno pravo dne 26. 2. 2024 odvil posvet Ustanavljanje pokrajin. Namen posveta je bil v luči prizadevanj za uresničitev ustavne določbe o pokrajinah, ki je bila sprejeta s širokim političnim konsenzom, spodbuditi priprave za ustanovitev pokrajin in odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki morajo biti razrešena pred njihovo ustanovitvijo. Stališča Skupnosti občin Slovenije je zastopal predsednik, dr. Vladimir Prebilič.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

Državni svet Republike Slovenije se je na svoji 18. seji 12. 6. 2024 seznanil z Zaključki posveta Ustanavljanje pokrajin ter pozval Vlado Republike Slovenije, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli v roku 30 dni.regionalizacija

Zaključke posveta si lahko preberete TUKAJ.

Stališče Vlade do Sklepa Državnega Sveta Republike Slovenije k Zaključkom posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave si lahko preberete TUKAJ.

1.2. Sestanek na temo predloga Zakona o financiranju občin

Na današnjem sestanku na temo Zakona o financiranju občin ZFO-1 so predstavniki občin in združenj ministru za Javno upravo mag. Franciju Propsu ter ministru za finance Klemnu Boštjančiču predstavili pripombe ter nasprotovanje nekaterim spremembam Zakona o financiranju občin. Poudarili so potrebo po razpravi o izpostavljenih členih, zlasti 12. členu (povprečnina), 20.a členu (financiranje občin z romskimi naselji) ter 24. členu (razvojna ogroženost).

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je izpostavilo potrebo po odprtju formule za financiranje občin, pri čemer podpirajo predloge SOS. Predlagajo iskanje rešitev za različnost občin, saj je trenutni sistem problematičen zaradi enotne formule za vse občine. Izpostavljajo nujnost naslavljanja podfinanciranja ter financiranja mestnih občin, je poudaril Peter Dermolj predsednik ZMOS.

Predstavnik Združenja občin Slovenije (ZOS) je poudaril, da razumejo argumente ZMOS a je poudaril pomembnost stabilnosti financiranja občin v kontekstu 12. člena.

Minister Boštjančič je poudaril, da Vlada ne bo vedno znova odpirala zakona in da morajo mestne občine pripraviti rešitve glede svoje podfinanciranosti v okviru teh sprememb. Izrazil je prepričanje da dodatna formula naslavljala te izzive. Minister je poudaril, da je bil lanski napor dober, zato ga čudi, da mestne občine niso naredile koraka naprej. Ocenjuje, da je 54% delež dohodnine previsok a si hkrati želi zmanjšati prostor za t.i. pogajanja.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se pripravijo predlogi rešitev 12. člena (Povprečnina) na način, da predlagana rešitev vključuje vsa sredstva, ki jih prejmejo občine v 54% dohodnine (razvojna ogroženost, skupne občinske uprave, sredstva za občine z romskimi naselji…).

Gregor Macedoni podpredsednik SOS je pojasnil predlog spremembe 12. člena, ki so:

o Financiranje občin naj predstavlja stabilen davčni vir vezan na prihodke in ne realizirane stroške.
o Izogne se vsakoletnim pogajanjem, ki so naporna za vse vpletene strani, izpleni pa so vprašljivi.
o V primeru, ko ni/ne bo dovolj sredstev za financiranje 54% dohodnine, ima država preprost vzvod, ki ga je že večkrat uporabila (ko ni bilo sklenjenega dogovora z skupnostjo in združenji), višino določi z ZIPR-jem.

V nadaljevanju je tekla razprava o korektivih za razvojno ogroženost in financiranje občin z romskimi naselji, kjer je bilo izpostavljeno vprašanje namenskih sredstev in avtonomije občin pri porabi teh sredstev.

Podpredsednik SOS je predstavil pripombe na predlog nove formule o sredstvih občin u evidentiranimi romskimi naselji. Izpostavil je, da bi se v formulo morali vključiti samo ključni parametri (število romskih naselij, število romov, koeficient razvitosti občin) medtem ko parameter kot je površina občine ni smiselna. Predstavniki SOS so izpostavili, da si ne želimo sistema, v katerem bo uradnik pregledoval poročila občin in preverjal račune. Izpostavili smo, da so nameni navedeni v Zakonu o romski skupnosti, medtem ko naj občine avtonomno poročajo občinskemu svetu o porabi sredstev za Rome, medtem ko se to poročilo posreduje v vednost državi.

Roman Lavtar iz MJU izpostavil problematiko namenskih dotacij, kjer ne more biti avtonomije občin, saj so trenutni rezultati glede porabe sredstev pogosto porazni. Prav tako je pripomnil, da so nameni širši od tistih v Zakonu o romskih skupnosti.

Na koncU je bilo sklenjeno, da se do konca naslednjega tedna pripravijo predlogi, ki jih bodo na MJU preučili.

1.3. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Dobri projekti občin članic SOS

2.1. Športni park Ivančna Gorica, dober projekt občine Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica je izvedla projekt rekonstrukcije in novogradnje »Športnega parka Ivančna Gorica«, ki je umeščen pri Vzgojno – izobraževalnem centru Ivančna Gorica. Športni park Ivančna Gorica je največji športni kompleks na prostem v občini Ivančna Gorica, razprostira se na 18.000 m2 veliki površini, od tega je skoraj polovica...

3. Zakonodaja

3.1. Stališče Podnebnega sveta glede Energetskega zakona

Več informacij o stališču Podnebnega sveta glede novega Energetskega zakona z dne 7. decembra 2023, ki ga je Podnebni svet na podlagi novih informacij dopolnil in sprejel na 7. redni seji Podnebnega sveta, 21. maja 2024, vam je na voljo TUKAJ.

Stališče je bilo posredovano v seznanitev članom Vlade Republike Slovenije.

3.2. Predlog Nacionalnega programa športa 2024-2023

Na portalu e-demokracije je bil objavljen predlog Nacionalnega programa športa 2024-2033 (NPŠ) ter straegijo razvoja športne infrastukture v RS 2024-2033, ki sta dosegljiva na spodnjih povezavah. V okviru fokusne skupine za pripravo NPŠ (ki se je sestala enkrat) je predstavnik SOS izpostavil: Vaše pripombe in predloge na NPŠ posredujte na naslov...

3.3. Strategija prilagajanja podnebnim spremembam

-Prošnja za usmeritve lokalnih skupnosti – Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Direktoratu za podnebne politike, pristopajo k pripravi nove nacionalne strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Ker ste lokalne skupnosti aktivno udeležene pri prilagajanju podnebnim spremembam na terenu, vas prosijo za posredovanje tistih usmeritev, za...

3.4. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah

V javni obravnavi je predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah. V njej se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) 2023/1542, pristojni organi za nadzor nad baterijami na trgu, v uporabi in kazni. Cilji Uredbe (EU) 2023/1542 so krepitev delovanja notranjega trga (vključno s proizvodi, procesi, odpadnimi baterijami...

3.6. Predlog zakona o letalstvu

Spoštovane članice, spoštovani člani, Ministrstvo za infrastrukturo nam je v pregled in obravnavo posredovalo Predlog zakona o letalstvu ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Skupnost občin Slovenije (SOS) je pristojno ministrstvo večkrat opozorila na potencialne negativne...

3.7. V javni obravnavi osnutek strategije in akcijskega načrta ohranjanja in trajnostnega upravljanja evrazijskega risa v Sloveniji

Na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor je objavljen osnutek Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja evrazijskega risa (Lynx lynx) v Sloveniji in Akcijskega načrta ohranjanja in trajnostnega upravljanja evrazijskega risa (Lynx lynx) v Sloveniji za obdobje 2024-2033. Do dokumentacije dostopate tukaj. Vabljeni k oddaji pripomb v...

5. Povpraševanja

5.1. Vprašanje o izdelavi strateškega dokumenta

Občino članico zanima kakšen je strošek priprave in izdelave strateškega dokumenta, ki vsebuje:

 1. analizo stanja (okolje, družba, gospodarstvo, institucionalno okolje in finančni okvir), 
 2. delavnice z vključevanjem deležnikov,
 3. pripravo vizije, razvojnih prioritet in ciljev (konkurenčna, trajnostna, družbeno odgovorna, prepoznana, učinkovita prioriteta),
 4. javno razpravo, obravnavo ter
 5. sprejem strateškega dokumenta.

Prosimo za odgovore do 24. 6. 2024 na spletno stran SOS ali na info@sos.si.

5.2. Ukrepi občin za ureditev oziroma prodajo starih in opuščenih objektov

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo po naslavljanju občin na področju urejanja podobe naselij in krajine.

Občino zanima, s kakšnimi ukrepi druge občine dosegate, da lastniki starih in opuščenih objektov le-te prodajo ali vsaj uredijo? Kot dodatno navajajo na občini, le-ti objekti ne kvarijo samo podobe okolice, ampak tudi predstavljajo nevarnost za blizu ležeče ceste, sosede, ipd.

Odgovore nam lahko posredujete do 28.6.2024 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si oziroma odgovorite na naši spletni strani na tej povezavi. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

 

 

6. Dogodki drugih

6.1. Izvedba usposabljanj Komisije za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije je pričela izvajati brezplačna periodična spletna usposabljanja s področja preprečevanja korupcije in krepitve integritete. Ciljna skupina so javni uslužbenci in funkcionarji, pri čemer se trudijo zajeti čim širši krog slušateljev.

Na spodnjih povezavah najdete informacije o nadaljnjih že objavljenih usposabljanjih:

V četrtek, 27. 6. 2024, ob 10. uri bodo preko aplikacije Zoom izvedli brezplačno spletno usposabljanje na temo načrta integritete in nasvetov za skrbnike načrtov integritete.

V torek, 30. 7. 2024, ob 10. uri pa bo preko aplikacije Zoom sledilo brezplačno spletno usposabljanje o institutih lobiranja in daril po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Če potrebujete usmerjeno usposabljanje za vaš organ ali imate specifična vprašanja, vas prosimo, da kontaktirate na email anti.korupcija@kpk-rs.si. Z veseljem vam bodo pomagali in ponudili ustrezne usmeritve.

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na Majo Divjak, telefonska številka 070 892 804.

Za vse nadaljnje izvedbe usposabljanj vam predlagamo, da spremljate spletno stran KPK, kjer bodo redno objavljali prihajajoče dogodke, prav tako jih napovedujejo v mesečnem spletnem e-novičniku, zato vabljeni k prijavi nanj.

6.2. Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025

Mednarodni center za lokalno demokracijo (ICLD) v sodelovanju s Švedsko agencijo za mednarodno razvojno sodelovanje (Sida) odpira prijave za Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025. Namen te pobude je opolnomočiti ženske na izvoljenih položajih na lokalnih ali regionalnih ravneh v državah OECD-DAC.

Cilj usposabljanja je okrepiti lokalno demokracijo ter ključna področja enakosti in odgovornosti v sodelujočih organizacijah. Program političnega vodenja žensk želi to doseči z opolnomočenjem političark, da bi delovale kot učinkoviti vzorniki, in s spodbujanjem premalo zastopanih skupin k polnejšemu sodelovanju v procesih odločanja. Usposabljanje traja dvanajst mesecev.

Prijavni rok za program je odprt od 10. maja do 1. avgusta 2024. Podrobne informacije o programu, vključno z njegovo strukturo in postopkom prijave, so na voljo na spletnem mestu Women’s Political Leadership programme, dostopne TUKAJ.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatna pojasnila o programu, se lahko obrnite neposredno na  anne.scheffer-leander@icld.se.

Vljudno vabljene!

6.3. 24. - 28. 6. / Študijski obisk na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

6.4. 28. 6. / Webinar na temo pridobivanja znanj in prenosa dobrih EU praks na področju krepitve odpornosti ekosistema

T4T – posebna strokovna delovna skupina Evropske komisije za podporo izvajanja »Poti prehoda« (Transition Pathway) za zeleno in digitalno preobrazbo evropskega turističnega ekosistema  organizira

28. 6.  2024 od 10.00 do 12.00 ure webinar vezan na krepitev znanj in prenosa dobrih EU praks na področju krepitve odpornosti ekosistema s poudarkom na strategijah podeželskih destinacij za  krepitev družbeno-odgovornega in vključujočega turizma tako na ravni obiskovalcev kot prebivalcev lokalnih -podeželskih skupnosti/destinacij.

Vabljeni k udeležbi vsi, ki sodelujete pri strategijah razvoja podeželja s pomočjo aktiviranja turističnih potencialov in krepitve podeželskih turističnih destinacij  na družbeno odgovoren in trajnosten način.

Celotno vabilo z povezavo do prijave vam je na voljo TUKAJ.

6.5. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis - razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje, ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Razvojna konferenca DS_Vabilo_12.9.2024 – Razvojna konferenca DS_Program

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA na spletni povezavi TUKAJ do petka, 6. septembra 2024, do 10 ure. Število prijav je omejeno. Ostali zainteresirani si bodo lahko dogodek ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek razvojne konference pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.

6.6. 15. - 17.10 / 6. srečanje lokalnih voditeljev v Shandongu

Preko kitajske ambasade v Sloveniji smo prejeli vabilo za slovenske občine province Shandong na Kitajskem, ki med 15. in 17. oktobrom 2024 organizira 6. srečanje lokalnih voditeljev v Shandongu, ki bo namenjeno spoznavanju, pobratenju mest, sodelovanju s poslovnimi organizacijami oz. podjetji ter medkulturni izmenjavi. Več o dogodku najdete tukaj.  

7. Aktualni razpisi

7.1. 5. razpis za tematske strateške teritorialne projekte

Program Interreg Euro-MED 2021-2027 je 18. 6. 2024 objavil 5. razpis za tematske strateške teritorialne projekte. Razpis prinaša nove priložnosti za razvoj in preizkušanje strateških rešitev, ki odgovarjajo na specifične izzive in potrebe določenih teritorijev. Na voljo je predvidoma 35 mio EUR sredstev EU za vse 4 »misije«.

Prijava na razpis poteka v dveh fazah:

 1. Predprijavna faza (18. 6. 2024 – 26. 9. 2024): Prijavitelji morajo najprej oddati predprijavo, v kateri se izpolnijo le nekateri deli prijavnice. Projektni predlogi, ki bodo dosegli določeno število točk, bodo povabljeni v drugo fazo prijave;
 2. Faza polne prijave (7. 1. 2025 – 28. 2. 2025): V tej fazi se izpolni prijavnica v celoti.

Prijave so možne le preko sistema JeMS v času trajanja razpisa. Prijave, oddane zunaj razpisanih rokov, ne bodo upoštevane.

Več informacij o samem razpisu ter načinu prijave je voljo na POVEZAVI. Na povezavi je na voljo tudi posnetek transnacionalnega dogodka, ki ga je Skupni sekretariat programa za namene predstavitve razpisa organiziral 11. 6. 2024 na Malti.

Razpis ponuja edinstveno priložnost za sodelovanje pri strateških projektih, ki bodo prispevali k »pametnejšemu« in bolj »zelenemu« Sredozemlju. Ne zamudite priložnosti za sodelovanje in oddajte svojo prijavo pravočasno!

7.2. SPREMEMBE RAZPISA – sredstva za izvedbo tehnične posodobitve OPN tudi za občine brez OPN

Vezano na pobudo SOS za prilagoditev javnega poziva za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta na način, da se omogoči prijavo tudi občinam, ki še nimajo OPN (dopis tukaj), smo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v ponedeljek, 17. 6. 2024 prejeli obvestilo, da so predloge občin temeljito proučili in pripravili spremembo javnega poziva.

Sklep o spremembah in dopolnitvah javnega poziva za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2024 z dne 21.6.2024.

SREDSTVA za izvedbo tehnične posodobitve OPN – ROK 28.6.2024 do 12:00


7.3. Poziv za pridobitev in podaljšanje naziva Branju prijazna občina 2024

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo, se v letu 2024 podeljuje osmič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občin k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanju branja in razvoju bralne kulture v celotnem nacionalnem prostoru.

Natečaj je odprt od 8. februarja 2024, in bo odprt do 30. septembra 2024.

Naziv bo občinam podeljen 1. decembra 2024 v okviru dogodkov za Ta veseli dan kulture.

7.4. SREDSTVA za izvedbo tehnične posodobitve OPN – ROK 28.6.2024 do 12:00

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki je v teku in se zaključi 28. 6. 2024.

Namen javnega poziva je vzpodbuditi digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni. Do financiranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

Obveščamo vas, da je SOS na MNVP posredovala pobudo, da se javni razpis prilagodi tako, da se omogoči prijavo tudi občinam, ki še nimajo OPN, vendar ga bodo sprejele, tako, da bodo lahko izvedle tudi tehnično posodobitev v roku kot ga določa razpis, to je do 31. 12. 2025.

7.6. Najava novega javnega razpisa za zeleni prehod v kulturi

Ministrstvo za kulturo bo predvidoma 21. junija 2024 objavilo nov javni razpis za zeleni prehod v kulturi. Z njim bo podprlo uvajanje zelenih praks v kulturi in spodbudilo razvoj inovativnih zelenih pristopov. S tem bo omogočilo spremembe pri upravljanju organizacij, prizorišč in kulturnih dogodkov, posredno pa o pomenu zelenega prehoda ozaveščalo tudi širšo javnost.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.7. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

Evropska komisija je na portalu za financiranje in razpise objavila pozive k predložitvi predlogov za sofinanciranje, ki so objavljeni v angleškem jeziku:

 • Ukrepi uvajanja na področju kibernetske varnosti (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07) – 6 tem
 • Oblak, podatki in umetna inteligenca (DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-07) – 1 tema
 • Pospeševanje najboljše uporabe tehnologij (DIGITAL-2024-BESTUSE-07) – 1 tema
 • Pospeševanje najboljše uporabe tehnologij (DIGITAL-2024-BESTUSE-TECH-07) – 1 tema
 • Napredne digitalne spretnosti (DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-07) – 1 tema

Navedeni pozivi bodo predvidoma odprti za prijavo do 4. julija 2024.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

7.8. Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev in delovanje centra za krepitev podpornega okolja za spodbujanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo in družbo z zelenim, ustvarjalnim in pametnim razvojem.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije ali sodni register. Skupno je razpisanih 3,5 milijona evrov, ki bodo na voljo med leti 2024 in 2029.

Dodatne informacije o razpisu najdete tukaj: Objavljen je javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo | GOV.SI

Področju krožnega gospodarstva sledi tudi Skupnost občin Slovenije, ki sodeluje pri projektu CircularPSP. Sodelovanje v projektu CircularPSP vključuje izgradnjo inovativne platforme informacijskega sistema, ki uporablja umetno inteligenco za pomoč pri javnih naročilih in drugih storitvah, ki podpirajo krožno gospodarstvo.

7.9. Odprt je tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta

Evropska komisija je pričela tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta (EUI), v katerem je na voljo 90 milijonov evrov za predloge, s katerimi želi preizkusiti inovativne rešitve v mestih, da bi pripomogla k uresničevanju zelenega in digitalnega prehoda. Razpis je vezan na dodelitev sredstev evropske kohezijske politike.

Uspešni predlogi bodo prejeli sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo sofinanciral 80 % stroškov projekta v višini največ 5 milijonov EUR, preostalih 20 % pa bodo prispevali lokalni organi in projektni partnerji. Del teh sredstev je namenjen lažjemu prenosu znanja in prilagajanju teh preizkušenih rešitev drugim mestom EU, z namenom, da bi se povečal širši družbeni in gospodarski učinek lokalnih projektov po vsej Evropi.

Potencialni projekti se morajo osredotočiti na pomoč pri zagotavljanju inovativnih rešitev za:

 • energetski prehod, da se zagotovijo cenovno dostopni, varni in čistejši lokalni energetski sistemi;
 • ali tehnologijo v mestih za zagotavljanje boljših javnih storitev, mestnega upravljanja, kakovosti življenja, sodelovanja državljanov ter varnejših, zanesljivejših in dostopnejših mest za vse.

Evropska urbana pobuda EUI je ključni steber kohezijske politike za sedanje programsko obdobje 2021-2027, katerega cilj je okrepiti in okrepiti razvoj mest po vsej EU. Pobuda omogoča mestom, da v okviru tem in razpisov, ki jih določi Komisija, preizkusijo inovativne rešitve za reševanje edinstvenih urbanih izzivov, ki jih je mogoče prenesti na druga mesta v EU.

Potencialni prijavitelji lahko več podrobnosti najdejo in se prijavijo na spletni strani pobude EUI. Rok za oddajo predlogov je 14. oktober 2024.

Vir informacij: Uradna spletna stran Evropske komisije – TUKAJ

7.10. Tretji razpis EUI za inovativne projekte

Evropska pobuda za mesta (Europaen Urban Initiative) je formalno odprla tretji razpis za Inovativne projekte s proračunom 90 milijonov evrov, s katerim bo podprla mesta na dveh tematskih področjih – energetski prehod in tehnologija v mestih.

Razpis je odprt do 14. oktobra 2024 ob 14.00 po srednjeevropskem poletnem času.

Mesta, to je vaša priložnost, da ste drzni, tvegate in delite svoje nove inovativne rešitve!

Tretji razpis:

 • je odprt za vsa evropska mesta s 50.000 ali več prebivalci (manjša mesta lahko kandidirajo v partnerstvih),
 • se osredotoča na dve temi.

V okviru teme ‘energetski prehod’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje prenosljivih in razširljivih inovativnih rešitev v resničnih okoljih za ekonomsko izvedljiva, pametnejša in celostna lokalna energetska omrežja, ki ne povzročajo ogljičnih izpustov in temeljijo na povpraševanju, hkrati pa si prizadevajo opolnomočiti občane in deležnike za še hitrejši prehod.

V okviru teme ‘tehnologija v mestih’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje inovativnih rešitev, ki jih poganjajo nove tehnologije, v resničnih okoljih za boljše storitve za občane in/ali za povečanje zmogljivosti lokalnih organov za ponujanje teh storitev, in sicer s poskusi, ki bi jih lahko s pomočjo naložb kohezijske politike razširili in nadgradili.

Kakšne projekte lahko prijavite?

1. Inovativne

Razpis za inovativne projekte podpira pilotne projekte, ki še niso bili preizkušeni nikjer drugje v Evropi. Projekti morajo biti novi, drzni, ustvarjalni in eksperimentalni. Predlagani projekt mora presegati najsodobnejše trenutno stanje in običajne prakse.

2. Kakovostne

Projekti morajo izpolnjevati ključne standarde kakovosti, kot so jasna in logična medsebojna povezanost ciljev/aktivnosti/rezultatov, dokazi o pripravljalnem delu, realistične ambicije, učinkovite strukture in postopki upravljanja, dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

3. Participativne

Sodelovanje in soustvarjanje s partnerji, ustreznimi deležniki in ciljnimi skupinami sta ključna za razvoj in izvajanje resnično inovativnih in eksperimentalnih projektov.

4. Merljive

Prijavitelji morajo jasno pojasniti, katere so spremembe, ki jih želijo doseči v lokalnem okolju kot rezultat svojega projekta.

5. Trajnostne in razširljive

Mestni organi morajo predvideti in pojasniti, kako se bo rešitev po uspešnem preizkusu ohranila in razširila z opredelitvijo ustreznih virov javnega in/ali zasebnega financiranja.

6. Prenosljive

Razvite rešitve morajo biti uporabne in ponovljive v drugih mestih po Evropi, po možnosti z uporabo sredstev kohezijske politike.

Kakšno podporo lahko dobite?

Mesta, ki jih zanima prijava na razpis, so vabljena, da se udeležijo seminarjev za prijavitelje:

– Bukarešta, 13. junij 2024

– Praga, 27. junij 2024

Prijave so odprte!

Sekretariat EUI je pripravljen pomagati prijaviteljem na vsakem koraku postopka prijave. Tukaj je izčrpen vodnik po različnih podpornih mehanizmih, ki so na voljo.

Predstavitev razpisa v slovenščini

Podporo nudi tudi Urbana kontakta točka, ki vabi na Predstavitev tretjega razpisa za Inovativne projekte v slovenščini 4. junija 2024 ob 10. uri na spletu.

PRIJAVA

Več o razpisu tukaj.

7.11. 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.12. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

7.13. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.14. Razpis programa URBACT za dobre prakse

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa!

Oznaka bo vašemu mestu prinesla prepoznavnost na nacionalni in evropski ravni, postanete pa lahko tudi vodilni partner URBACT prenosne mreže, ki se bodo oblikovale od aprila do junija 2025.

To je odlična priložnost, da si zagotovite vstop v program URBACT, zato je ne zamudite!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

8. Novice drugih

8.1. Uredba EU o obnovi narave dobila zeleno luč

Svet Evropske unije je danes sprejel uredbo o obnovi narave. Krovni cilj uredbe je do leta 2030 obnoviti vsaj 20 odstotkov kopenskih in morskih območij EU, do leta 2050 pa vse ekosisteme, ki jih je treba obnoviti. Uredba določa specifične obvezujoče cilje za obnovo različnih ekosistemov – od kmetijskih, gozdnih do sladkovodnih, morskih in urbanih.

Več si lahko preberete TUKAJ.

8.2. Krožno gospodarstvo in občine

Krožno gospodarstvo uvaja temelje razvoja okoljskih, družbenih in gospodarskih dejavnikov. Temu sledi tudi Skupnost občin Slovenije, ki sodeluje pri projektu CircularPSP. Sodelovanje v projektu CircularPSP vključuje izgradnjo inovativne platforme informacijskega sistema, ki uporablja umetno inteligenco za pomoč pri javnih naročilih in drugih storitvah, ki podpirajo krožno gospodarstvo.

Občine po Sloveniji so bolj ali manj informirane na področju krožnega gospodarstva. Ena izmed vodilnih je Ljubljana, ki je s svojo obvladljivo velikostjo, zelenimi površinami, pitno vodo in drugimi elementi kakovostnega bivanja prestolnica, v kateri je življenje tudi v spremenjenih in novih izzivov polnih razmerah kakovostno. Kot navajajo, se v mestu zavedajo pomena ohranjanja ključnih vrednot in prav upoštevanje načel krožnega gospodarstva omogoča, da jih varujejo in krepijo. Razumejo tudi, da lahko krožno gospodarstvo zaživi le, če so vanj s svojimi dnevnimi izbirami in odločitvami vpeti vsi – prebivalci, gospodarstvo, nevladni sektor, izobraževalne in raziskovalne inštitucije ter vladne strukture. S sodelovanjem in povezovanjem  se tako preprečuje nastajanje odpadkov in zmanjšuje negativne vplive na okolje ter usmerja pozornost v podaljševanje življenjske dobe izdelkov in materialov.

Spodbujajo tudi krožni življenjski slog, pri čemer imata mesto kot ekosistem ter Mestna občina Ljubljana (MOL) kot gonilna sila teh procesov izjemno pomembno vlogo.

Do strategije Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027 lahko dostopate tukaj: Naša pot » Mestna občina Ljubljana