Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Občina Šenčur postala 185. članica Skupnosti občin Slovenije

Občina Šenčur je postala 185. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Občina se razteza na 40,3 km2 površine in ima 8.814 prebivalcev. Občinski praznik je 23. april, dan, ko goduje sv. Jurij. Občina je bila ustanovljena leta 1994. Župan je Ciril Kozjek.

Dvoje okostij, najdenih v rimskem sarkofagu iz 4. stol. na ledini Kamnici v Šenčurju, priča, da je bil kraj naseljen že v kasni antiki. Tu sta se ob jezercu, ki ga je napajal potok s severne strani, križali dve pomembni poti. Ena je držala iz Kranja proti Kamniku, druga vodila iz Ljubljane proti Jezerskemu. Voda in pot sta bila dva bistvena pogoja za življenje in naselitev. Prvotni, gručasti del naselja, je nastal okrog cerkvice ob jezercu, potem se je širil ob potoku proti severu in ob cestah.

Šenčur je prafara. Župna cerkev, posvečena sv. Juriju, se prvič omenja leta 1238. tedaj jo je namreč oglejski patriarh Bertold Andeški podaril novoustanovljenemu samostanu dominikank v Velesovem. Ni pa nemogoče, da je tu stala cerkev ali vsaj kapela že v 8. stol., za časa oglejskega očaka Pavlina II. ob pokristjanjevanju Slovencev. Vas je dobila ime po farnem potronu sv. Juriju (Šent Jur > Šenčur). Kraj Šenčur in njegov prebivalec pa sta z imenom prvič izpričana leta 1221 v latinsko pisani poravnavi, kjer se kot priča navaja tudi vitez Friderik iz Šenčurja (”Fridericus de Sando Georio”).

Z ustanovitvijo velesovskega samostana je bil velik del Šenčurja podrejen velesovskim dominikankam (belim nunam). Veliko večino prebivalcev so v srednjem veku sestavljali kmetje tlačani. Prvi po imenu znani šenčurski župnik je bil Ulrik, prvi kmet se je pisal Marhne, čevljarja Jurček in Gregor pa sta prva znana šenčurska rokodelca.

Danes je v Šenčurju razvita obrtna dejavnost. Večina zaposlenih krajanov pa se vozi na delo v Kranj.

1.2. Župan Občine Sevnica gostil četrto regijsko srečanje

Dne 25.1.2024 je v grajski dvorani Hotela Ajdovec v Sevnici potekalo 4. regijsko srečanje v organizaciji SOS, kjer so se sestali župani občin Posavske in Zasavske regije. Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je uvodoma pozdravil in nagovoril zbrane župane predvsem o razvojnih značilnostih in izzivih Posavja in Zasavja, ki se kažejo predvsem v redki poseljenosti, razgibanosti terena in strukturi delovnih mest. Med drugim je povedal, da se v regiji soočajo z visokim deležem občank in občanov, ki dnevno migrira v večja urbana središča, izpostavil pa je tudi vse pogostejši trend ukinjanja delovnih mest javnih uslužbenk in uslužbencev.

Pozdravu gostujočega župana je sledil nagovor predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki je uvodoma izpostavil tematiko financiranja občin kot tudi stališča asociacij občin v zvezi z lanskoletnimi dogovori glede povprečnine, ki je tekom srečanja predstavljala tudi osrednjo temo pogovorov v razpravi. Kot so utemeljevali zbrani, je sporna predvsem višina povprečnine, ki je določena v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin, ki med drugim neustrezno upošteva razvojni indeks, kar občutijo predvsem tamkajšnje občine in prebivalci na podeželju. V razpravi v zvezi s tem so izpostavili tudi nespremenljivo dejstvo, da v občinah ni na voljo gradbenih parcel, ter opažanje, da Stanovanjski sklad RS sistemsko usmerja denar v reševanje stanovanjske problematike predvsem v večjih urbanih središčih, kar naj bi bila tam večja potreba, a se pri tem ne zavedajo, da bi za podoben obseg investicij na podeželju pridobili več stanovanj in tudi samo gradnjo hitreje realizirali.

Preostale obravnavane teme so bile med drugim različne odmere Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v občinah Slovenije kot tudi vprašanje upravičenosti zaračunavanja (odmere) NUSZ za verske dejavnosti, ki so v uporabi verskih skupnosti. Na srečanju ni manjkalo niti pogovorov o plačah občinskih funkcionarjev in aktivnosti, ki se bodo v zvezi s tem še izvajale ter drugem. V nadaljevanju srečanja je v povezavi z lanskoletnimi poplavami predsednik SOS izpostavil še izjemno solidarnost in medsebojno pomoč občin ter zbranim predal tudi sporočilo, ki je bilo večkrat naslovljeno na državo in sicer, da se mora sanacija odpravljati postopoma in ne v škodo nekaterih občin.

Ob koncu srečanja je generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar znova pozvala občine k nadaljnjemu aktivnemu naslavljanju potreb za še uspešnejše premagovanje izzivov občin na sistemski ravni. 

Galerija slik.

1.3. Na tretjem regijskem srečanju v Občini Ilirska Bistrica

V torek, 23.1.2024 je v sejni sobi Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici potekalo 3. regijsko srečanje, kjer so se sestale županje in župani ter direktorice in direktorji občin Obalno-kraške in Primorsko notranjske regije. Srečanje je gostil župan druge največje občine dr. Gregor Kovačič.

Zbrane je sprejel predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič, ki je uvodoma predstavil delovanje Skupnosti občin ter aktivnosti, ki so vezane na delovanje največje reprezentativne skupnosti občin, vse od vzpostavitve novega spletnega portala, izvajanja izobraževalnih aktivnosti in dogodkov do pogostejšega informiranja javnosti v medijih. V nadaljevanju je predstavil aktivnosti v povezavi s financiranjem občin kot tudi nesorazmerja, ki so vezana predvsem na pridobivanje lastnih finančnih sredstev občin kot je NUSZ ter vzpostavitev ustreznih plač občinskih funkcionarjev. Izpostavil je še intenzivno sodelovanje skupnosti pri pripravah interventnih zakonov, kjer pa si občine zaradi izkušenj s terena, ki jih imajo, želijo več posluha države, predvsem dialoga o tem, kako posamezne ukrepe implementirati.

Ena izmed osrednjih tematik regijskega srečanja je bila tokrat upravljanje prostora. Župan Občine Ilirska Bistrica je tako izpostavil kadrovsko podhranjenost Ministrstva za naravne vire in prostor, ki pokriva področje upravljanja prostora in v zvezi s tem predstavlja osrednje ministrstvo od katerega je odvisno umeščanje preostalih aktivnosti (ministrstev) v prostor. Podobna pobuda je prišla od zbranih tudi na področju upravljanja evropskih sredstev in zato pristojnem resornem ministrstvu. V nadaljevanju so zbrani izpostavili še izzive pridobivanja uporabnih dovoljenj, ki so jih tamkajšnje občine naslovile na upravne enote pri sami realizaciji projektov. Zbrani pa so v zvezi s tem opozorili na potrebo po odpravljanju oz. zmanjševanju administrativnih preprek na področju prostorske zakonodaje, med drugim tudi na podeželju, kjer občine čutijo stisko in pomankanje priložnosti pri dialogu z državo zaradi hitrih odločitev, ki so vezane na umeščanje državnih prostorskih načrtov (DPN).

Med drugim je bila med razpravo velika pozornost namenjena prihodkovni strani občin kot tudi načinu, kako še boljše upravljati s stroški občin. Druge obravnavane tematike so bile še ustreznejše financiranje občinske uprave, razvrednotenje občinske redarske službe, tujci in reševanje stanovanjske problematike, črpanje evropskih sredstev ter drugo.

Galerija slik.

1.4. Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije je 24. 1. 2024 organizirala izobraževanje na temo Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov.

Na začetku je moderatorka mag. Karmen Štumberger iz SOSa predstavila rezultate kratke ankete na temo uporabe umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov. Na vprašanja je odgovorilo 59 anketirancev. 89 % anketirancev je povedalo, da do sedaj še niso vpeljali kakršnih koli rešitev ali postopkov, ki temeljijo na umetni inteligenci.

50 % jih nima dostopa do ustreznih virov in usposabljanj pri vpeljevanju umetne inteligence, 33 % pa jih ima. 16 % anketirancev je odgovorilo, da je bilo potrebno poiskati zunanje vire.

Kar se tiče tehnične pripravljenosti za vpeljavo rešitev UI, jih 35 % meni, da je zadostna, 30 % nezadostna in 28 %, da je dobra.

89 % anketirancev je odgovorilo, da za vpeljavo UI niso koristili dodatnih sredstev. Kot glavne razloge, da doslej še niso vpeljali rešitev na podlagi UI, pa so anketiranci navedli:

 • pomanjkanje znanja – 52 %
 • pomanjkanje financiranja – 22 %
 • ne vidijo potrebe – 16 %.

55 % anketirancev je navedlo, da nimajo posebnih načrtov glede vpeljave UI, 35 % pa jih načrtuje omejeno uporabo. 81 % anketirancev je navedlo, da bi potrebovali dodatno usposabljanje ali vire za vpeljavo UI.

Na izobraževanju so sodelovali:

– dr. Sašo Karakatić iz Inštituta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI, ki je govoril o »demistifikaciji« uporabe UI v lokalni samoupravi ter o sistemih UI, ki so na voljo in njihovi uporabi,

– mag. Samo Zorc iz Ministrstva za digitalno preobrazbo, ki je udeležencem predstavil politiko in regulativo na področju UI, kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin ter kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin (gradivo vam je na voljo TUKAJ) in

– Saša Kek iz Ministrstva za digitalno preobrazbo, ki je predstavila aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialne vire financiranja (gradivo vam je na voljo TUKAJ). Saša Kek je povedala tudi, da je objavljen paket za umetno inteligenco: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_383 vključno z EDIC za lokalne digitalne dvojnike.

Zbranim so bile torej predstavljene konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje, napovedani pa so bili tudi razpisi, ki bodo občinam in javnim zavodom omogočali uspešno in trajnostno uvedbo digitalizacije ter sinergijo med državnim in občinskimi digitalnimi storitvami.

O umetni inteligenci je govora tudi pri projektu CircularPSP, pri katerem sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije. Projekt CircularPSP vključuje izgradnjo inovativne platforme informacijskega sistema, ki uporablja umetno inteligenco za pomoč pri javnih naročilih in drugih storitvah, ki podpirajo krožno gospodarstvo.

1.5. Na 7. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo o upravljanju kmetijskih površin

26. januarja je potekala 7. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, kjer je zbrane člane uvodoma nagovoril novi minister za javno upravo, mag. Fanc Props. Sledil je pozdrav ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška, ki je zbranim predstavil delo ministrstva na področju financiranja raznovrstnih skladov v pristojnosti ministrstva. Predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič je ministra za javno upravo ponovno opozoril na nujnost ureditve plač funkcionarjev na lokalnem nivoju. Strinjali so se, da bo v kratkem potrebno sklicati sestanek med Ministrstvom za javno upravo in predstavniki reprezentativnih organizacij občin predvsem na to temo ter tudi glede dolgotrajne oskrbe, problematike otrok s posebnimi potrebami in drugih perečih tem.

1.6. O Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

V četrtek, 25.1.2024 je v Hiši Evropske Unije v Ljubljani potekala predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora.

Uvodoma je pozdravu predstavnice Ministrstva za naravne vire in prostor sledil nagovor predstavnika Skupnosti občin Slovenije. Zbrane je pozdravil in nagovoril župan občine Cerknica in član predsedstva SOS, Marko Rupar. Poleg izpostavljenega dejstva, da se država ponaša z najvišjim deležem območij Natura 2000 v Evropski uniji, je poudaril, da je prav tako 41 odstotkov občine, ki ji županuje, od skupaj 241 km2 pod tovrstno zaščito ter da sta bila leta 2000 tako občina kot javni zavod Notranjski park dobitnika Slovenske nagrade Natura 2000, kar potrjuje uspešno sodelovanje med vsemi deležniki v prostoru na področju ohranjanja narave.

V nadaljevanju je cerkniški župan izpostavil, da bomo lahko le s trajnostnimi pristopi ozirajoč vseh vidikov v prostoru ohranili naravo ter dosegli dolgoročne koristi za rastline, živali in ljudi. Kot opaža, naj bi bili slednji velikokrat spregledani, ob čemur je pojasnjevalno izpostavil manj ustrezen primer varovanja narave podzakonskega akta kot je (bila) uvedba kmetijskih praks ohranjanja okoljsko občutljivega travinja (OOTT) na območjih Natura 2000 ter v povezavi s tem izpostavil mnenje, da bomo s preveč restriktivnimi ukrepi in nerazumnimi prepovedmi povzročili ravno nasprotno od želenega. Treba se je namreč zavedati, da sprožajo popolne prepreke razvojnih priložnosti v lokalnih okoljih velik odpor, saj se posamezna območja pretirano ščiti, s tem pa onemogoča gospodarjenje. V zvezi s tem je pozval pristojne institucije k iskanju (skupnih) načinov varovanja okolja na sistemski kot tudi izvedbeni ravni.

V imenu Skupnosti občin Slovenije je še med drugim izpostavil, da se bomo še naprej trudili za čim bolj tvorno sodelovanje s pristojnim ministrstvom pri izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnostih med drugim tudi s primeri dobrih praks iz tujine kot tudi, da bodo občine čim bolj uspešneje sodelovale pri implementaciji ukrepov Programa upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2023 – 2028.

Tekom srečanja so bile izpostavljene še predstavitve PUN 2023-2028 s strani predstavnikov pristojnega ministrstva, to je MNVP s poudarkom na novostih, ki jih prinaša novo programsko obdobje, in ukrepih PUN 2023-2028, katerih nosilec so občine oz. njihovi oddelki, ki pokrivajo področje varstva okolja in ohranjanja narave. Niso pa na srečanju manjkale niti predstavitve izvajanja ukrepov za Naturo 2000 v posameznih občinah. Ob koncu srečanja so zbrani lahko prisluhnili še predstavnikom Zavoda RS za varstvo narave, ki so predstavili pomembne novosti za presojevalce, in jih ponazorili s praktičnimi primeri.

Dogodek, ki predstavlja projektno aktivnost in se izvaja v okviru projekta LIFE kot integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI), se je izvedel uspešno in s pestro razpravo.

1.7. Ustanovna seja Komisije za kulturo in kulturno dediščino pri SOS

16. januarja je potekala konstitutivna seja Komisije za kulturo in kulturno dediščino pri SOS. Nove članice in člani so se srečali preko spleta in razpravljali o predlogu Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi in podprli predvidene rešitve. Spremembe zakona dopolnjujejo in operacionalizirajo zavezo iz veljavnega 82.b člena ZUJIK, ki narekuje primerljivo plačilo samozaposlenih v kulturi z uslužbenci v javnem sektorju oziroma primerljivim delovnim mestom, določenim s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, če takšnega delovnega mesta v sistemu plač v javnem sektorju ni. Obravnavali so tudi predlog Zakona o medijih, ji je v javni razpravi do konca meseca januarja in nanj podali pripombe in izpostavili možne problemske točke. Članice in člani komisije so za predsednika komisije tudi v tem mandatnem obdobju izvolili Marka Funkla, župana občine Hrastnik.

1.8. Posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi

Uredba o pitni vodi je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2023 dne 2. 6. 2023 in je začela veljati dne 17. 6. 2023. Po šestih mesecih izvajanja je Zbornica Komunalnega gospodarstva Slovenije, skupaj z pristojnim ministrstvom in drugimi deležniki pri izvajanju  uredbe organizirala posvet, namenjen deljenju izkušenj z izvajanjem, pridobljene v šest mesečnem obdobju. Posvet je potekal v četrtek, 25. januarja 2024. Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije, skupaj z izvajalci javnih služb izpostavlja pomembnost tovrstnih srečanj in deljenja mnenj med področnimi strokovnjaki. Udeleženci in predstavniki institucij so si bili sicer enotni, da so nekatere vsebine  v Uredbi o pitni vodi še nedorečene. Potrebne bodo dopolnitve in upoštevanje pripomb stroke. V razpravi po predstavljenih vsebinah so udeleženci poudarili  nekaj najbolj perečih in nujnih tematik. Veliko vprašanj je sprožila vzpostavitev prispevnih območij za zajetja pitne vode in njihova povezava z vodovarstvenimi območji. Pojavila se je skrb, da se bo določitev prispevnih območij zamaknila in da lahko pričakujemo enako zgodbo, kot se je zgodilo z uredbami za določitev vodovarstvenih območij, ki več kot 20 let po sprejetju zakona niso sprejeta za vso državo. Predstavniki komunalne stroke pričakujejo tudi jasna navodila za pripravo varnostnih načrtov in usklajenost z informacijskim sistemom pitne vode, ki bo omogočil pripravo poenotenih in kakovostnih dokumentov. Razprava je odprla še številna vprašanja in priložnosti za izboljšave, s katerimi se bodo pristojne službe soočile v prihodnje.

1.9. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Vlada Republike Slovenije je na seji z dne 18. 1. 2024 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša uredba, je podaljšanje roka za lokalne skupnosti, da pripravijo oziroma uskladijo neuradna prečiščena besedila svojih pravnih aktov, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023, tj. do datuma začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil, ki je sestavni del registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Rok se podaljšuje do 1. aprila 2025, saj je bilo ocenjeno, da je v času odpravljanja posledic lanskoletnih naravnih nesreč tovrstni ukrep pomemben prispevek k lajšanju izzivov, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti.

Uredba prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja upravljanja novega registra in še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na vzpostavljeno prakso izvajanja osnovne uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju njenih določb.

2.2. Omejitve oglaševanja na kmetijskih površinah – v veljavo stopil 35. člen ZUreP-3

35. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) določa, da v območjih, ki so po namenski rabi prostora kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, in niso v poselitvenih območjih, je ne glede na prostorske izvedbene akte prepovedano postavljanje trajnih ali začasnih objektov, naprav ali predmetov za oglaševanje.

V skladu s 3. odstavkom 285. člena ZUreP-3 ima pristojnost za nadzor nad izvajanjem 35. člena ZUreP-3, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2024, občinska inšpekcija, ki je dolžna preverjati skladnost izvajanja vseh posegov prostor. Občinska inšpekcija je dolžna v primeru ugotovitve kršitve neskladnosti dejanske rabe objektov ali zemljišč z namensko rabo prostora odrediti inšpekcijski ukrep, ki zahteva odpravo neskladnosti in povrnitev v prvotno stanje.

Glede obstoječih reklamnih panojev na kmetijskih površinah je Ministrstvo za naravne vire in prostor podalo odgovor, ki se v skladu z načeli pravne varnosti in prepovedi retroaktivnosti sklicuje na to, da bodo lahko na zemljiščih ostali vsi objekti, ki so že stali pred 1. 1. 2024, vendar le pod pogojem, da so bili postavljeni v skladu s predpisi in pravili, ki so veljali za zemljišče v času njihove postavitve.

V 287. členu ZUreP-3 so določeni tudi prekrški v zvezi z oglaševanjem zunaj poselitvenih območij in globe zoper posameznike, samostojne podjetnike in pravne osebe v primeru postavitve objekta za oglaševanje, ki je v nasprotju s 35. členom tega zakona. Globe se gibljejo od 1.000 do 30.000 eur.

Na zadevno problematiko in potrebo po ukrepanju je opozorila tudi iniciativa Očistimo Slovenijo reklamnih panojev (OSRP).

2.3. Prestavitev prehoda Registra prostorskih enot v IS kataster

Prehod Registra prostorskih enot iz starega sistem v IS kataster se iz 26.1.2024-28.1.2024 prestavi na 1.3.2024-3.3.2024. Z dne 4.3.2024 se Register prostorskih enot prične vzdrževat v IS katastru z vsemi posledicami za uporabnike.

Obveščamo vas, da Geodetska uprava Republike Slovenije opozarja, da je to skrajni in končni rok prehoda RPE v IS kataster, ki zaradi zamika ob spremenjeni prilagojeni organiziranosti dela na Geodetski upravi še omogoča izvedbo evropskih volitev junija 2024 in hkratno redno vzdrževanje podatkov RPE v IS katastru. Vsi nadaljnji zamiki pomenijo ogrozitev izvedbe evropskih volitev in tudi vodenje in vzdrževanje registra prostorskih enot in določevanja hišnih številk, za kar Geodetska uprava ne more prevzeti odgovornosti.

Veza obvestilo z dne 20.11.2023 Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster – E-prostor (gov.si)

2.4. Nova verzija Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je objavilo novo verzijo Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Ta tehnična pravila podrobno urejajo digitalno obliko:

 • Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
 • akcijskih programov za izvajanje Strategije,
 • regionalnega prostorskega plana  in
 • občinskega prostorskega plana.

Na spletu MNVP so objavljena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

2.5. Zakon o medijih v javni razpravi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog novega Zakona o medijih. Glavni načeli zakona sta zagotavljanje pravice do celovite obveščenosti ter spodbujanje medijske raznolikosti.

Novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o medijih:

 • predlog širi definicijo medija;
 • opredeljuje politično in državno oglaševanje;
 • izdajateljem, novinarjem in urednikom nalaga razkritje konflikta interesov;
 • uvaja delež slovenske glasbe v slovenskem jeziku za radijske in televizijske programe;
 • prenovljen razvid medijev, v katerem se bodo podatki o izdajateljih samodejno osveževali iz različnih baz podatkov. V digitaliziranem medijskem razvidu bo mogoče spremljati osvežene podatke o medijih, njihovih dejanskih lastnikih, prejetih javnih sredstvih in državnem oglaševanju;
 • letne medijske izdatke bodo po predlogu Zakona o medijih sporočale tudi občine;
 • novo in široko opredelitev državnih pomoči medijem ter pravne podlage za širok nabor državnih pomoči medijem, ki po veljavnem Zakonu o medijih ni možen;
 • spreminja se tudi postopek za priglasitev in presojo koncentracij;
 • nacionalni svet za medije, ki bo poleg drugih nalog skrbel za izvajanje rednega letnega monitoringa medijskega pluralizma;
 • postopkovne določbe in ukrep umika vsebine na področju sovražnega govora;
 • nove omejitve pri oglaševanju in umeščanju izdelkov;
 • obvezno označevanje uporabe generativne umetne inteligence v medijih.

Do predloga zakona lahko dostopate tukaj.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb je do 29.1. 2024 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

2.6. Predlog novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Skupnost občin Slovenije vas je obveščala, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Skupaj s tem predlogom je vložen v obravnavo tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Z uveljavitvijo tega predloga se uveljavljajo naslednje bistvene spremembe:

 • tujec bo za visokokvalificirano zaposlitev moral imeti pogodbo o zaposlitvi za najmanj šest mesecev – po trenutno veljavni zakonodaji za najmanj eno leto,
 • kot do sedaj bo moral izpolnjevati pogoje za opravljanje reguliranega poklica, pri nereguliranih poklicih bo moral izkazati visoke poklicne kvalifikacije, pri poklicih informativno komunikacijske tehnologije pa bo lahko modro karto EU pridobil tudi, če ne bo imel formalne izobrazbe. Svojo visoko poklicno usposobljenost bo tujec izkazal z najmanj 3 leti ustreznih delovnih izkušenj v zadnjih sedmih letih. Delovne izkušnje bodo morale biti primerljive z visokošolskimi kvalifikacijami.
 • plača tujca za visokokvalificirano zaposlitev bo morala biti vsaj v višini povprečne mesečne bruto plače nazadnje objavljene v Uradnem listu RS. Po trenutno veljavni zakonodaji mora imeti plačo v višini 1,5 povprečne mesečne bruto plače.
 • Po enoletnem bivanju na podlagi modre karte v prvi državi članici EU, ima tujec pravico vstopa, prebivanja in dela v drugi državi članici EU in sicer za namen zaposlitve na podlagi modre karte EU, ki jo po poenostavljenem in hitrejšem postopku pridobi v drugi državi članici EU.

Vse predloge spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev si lahko preberete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 5. 2. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

2.7. Zbiramo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Na portalu E-Demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

S predlaganim načinom obravnave dosedanjih predlogov za zožitev zunanje meje priobalnega pasu se skrajšuje postopek za predlagatelje, saj se s spremembo 14. člena pristojnost za vodenje postopkov za spreminjanje mej priobalnih zemljišč prenaša iz vladnega (pripravljavec predpisov oz. uredbe je Ministrstvo za okolje in prostor) na upravni nivo (Direkcija Republike Slovenije za vode), in sicer z določitvijo odločanja o predlogih v okviru upravnih postopkov in ne več s sprejemom vladne uredbe.

Razširja pa se nabor ureditev, ki se jim bo potencialno dovolilo poseganje na priobalno zemljišče. Določeno je, da na priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen na podlagi pridobljenega vodnega soglasja, ki se izda, če ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, če se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, če se s tem ne poslabšuje stanje voda, če je omogočeno izvajanje javnih služb, če se ne omejuje obstoječe posebne rabe voda, in če to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami. Prav tako je v petem odstavku tega člena določeno, da morajo biti v vodnem soglasju za ta poseg določeni tudi ukrepi, ki so potrebni za izravnavo vplivov nameravanega posega na doseganje ciljev upravljanja voda.

S predlagano rešitvijo, da se sredstva Sklada za vode lahko uporabijo tudi za izvajanje javnih gospodarskih služb urejanja voda, vendar zgolj v primerih ko sredstev za financiranje teh nalog ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov, se predlaga rešitev, ki je preglednejša, saj omogoča izvajanje cenovne politike na področju upravljanja z vodami v skladu s prejeto evropsko politiko do voda, ki zahteva od države članice povračilo stroškov za vse naloge, povezane z upravljanjem z vodami. Na ta način se potencialno (v primerih, ko se bo ta rešitev tudi dejansko izvajala, ko ne bo sredstev za financiranje javnih gospodarskih služb urejanja voda možno zagotoviti tudi iz drugih virov) razbremeni tudi (integralni) državni proračun, saj se namensko zbrana sredstva za upravljanje z vodami tudi namensko porabijo.  Zakon o vodah se torej v 162. členu dopolni tako, da se iz sredstev Sklada za vode krijejo tudi stroški izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja voda.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov ana.plavcak@sos.si, najkasneje do 5. 2. 2024.

3. Dogodki SOS

3.1. 30.01.2024. / Novo mesto / Peto regijsko srečanje v Novem mestu, 30. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Peto regijsko srečanje bo potekalo 30.1.2024 v Novem mestu in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Jugovzhodne Slovenije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 26.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.2. 1.02.2024. / Mozirje / Šesto regijsko srečanje v Mozirju, 1. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Šesto regijsko srečanje bo potekalo 1.2.2024 v Mozirju za županje in župane zainteresiranih občin Savinjske in Koroške regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 29.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.3. 6.02.2024. / Ljutomer / Sedmo regijsko srečanje v Ljutomeru, 6. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Zadnje, to je sedmo regijsko srečanje bo potekalo 6.2.2024 v Ljutomeru. Namenjeno je županjam in županom zainteresiranih občin Podravske in Pomurske regije, ki si želijo z vodstvom SOS  in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 2.2.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je na voljo TUKAJ.

3.4. 6.02.2024. / Spletno / Zaključni račun 2023 in kako načrtovati zadolževanje

Na Ministrstvu za finance ugotavljajo, da občine kljub javnofinančnim predpisom, ki se uporabljajo tako za pripravo proračuna kot zaključnega računa proračuna, objavljenih priročnikih in navodilih za pripravo proračuna in zaključnega računa, zaključne račune še vedno pripravljate na različnih strokovnih in kakovostnih ravneh.

Ker vam želimo pomagati pri zmanjšanju tveganja za nepravilnosti pri prikazu predvidenih in realiziranih prihodkov, drugih prejemkov in odhodkov, organiziramo izobraževanje na katerem vam bo Kristjan Dolinšek, Ministrstvo za finance, predstavil pripravo zaključnega računa proračuna občin za leto 2023 ter Analizo zaključnih računov občin za leto 2022 z najpogostejšimi napakami občin pri pripravi zaključnih računov. Mag.  Leo Knez, Ministrstvo za finance, pa bo predstavil zadolževanje v obstoječih spremenjenih tržnih razmerah in vidike finančne analize, na katere velja biti pozoren pri presoji in odločanju pri načrtovanju zadolževanja.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 12.30 s kratkim odmorom in časom za vprašanja predavateljema.

Vabilo z dnevnim redom se nahaja TUKAJ

3.5. 7.02.2024. / Spletno / Ocenjevanje delovne uspešnosti, napredovanje uradnikov v višji naziv in napredovanje v plačni razred

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi za leto 2023 izvesti ocenjevanje delovne uspešnosti. Ocenjevanje kot tudi kasneje preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje uradnikov v naziv ter napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred je treba izvesti pravočasno, saj je treba javne uslužbence seznaniti z oceno, zoper katero lahko vložijo tudi zahtevo za preizkus ocene. Postopek ocenjevanja oziroma določitve letnih ocen delovne uspešnosti za leto 2023 mora biti zaključen do 15. marca.

Prav tako je treba skladno z Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive izvesti preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji naziv vsako koledarsko leto do 15. marca. V eno stopnjo višji naziv s 1. novembrom napredujejo uradniki, ki najkasneje do 15. marca izpolnijo pogoje za napredovanje v višji naziv. Rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred je 15. november 2024.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Vljudno vabljeni k prijavi. Vabilo za tiskanje je na voljo TUKAJ.

3.6. 15.02.2024. / Spletno / CircularPSP vabi na spletno srečanje Q&A v povezavi z razpisom

Projektno partnerstvo CircularPSP vabi vse zainteresirane (dobavitelje),  da se udeležijo spletnega srečanja, ki bo 15. februarja 2024 med 10. in 14. uro z vmesnim odmorom (11.45-12.15). Srečanje bo potekalo v povezavi z razpisom, ki je odprt za inovativno digitalno rešitev na področju krožnega gospodarstva. 

Na spletnem srečanju boste lahko zastavili različna vprašanja o sami razpisni dokumentaciji, postopku prijave, postopkih predložitve in podobnem.

Predlagane teme so naslednje: Tehnični del razpisne dokumentacije, administrativni in finančni del razpisne dokumentacije, konzorciji in partnerstva, postopek pred-komercialnega javnega naročanja in drugo.

Drugi razpisani dogodki, ki potekajo v okviru razpisa so na voljo v obliki posnetkov in dodatnih informacij na tej povezavi, ob koncu februarja pa bo na voljo še zadnje srečanje za vprašanja in odgovore (informacije v zvezi s tem še sledijo).

PRIJAVA: Že danes si zagotovite mesto za Q&A srečanju in se prijavite TUKAJ.(Dogodek bo potekal v angleščini).

 

4. Povpraševanja

4.2. Prehod lastninske pravice iz KS na Občino

Prejeli smo prošnjo občine članice za poziv ostalim občinam za deljenje praks glede naslednje tematike. Občina Dravograd je sprejela Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/23), ki so pričele veljati z dnem 28. 10. 2023. Z navedenimi Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Dravograd se je ukinila pravna...

5. Dogodki drugih

5.2. 1. 2. / Predstavitev smernic v podporo trženju tematike "Umetnost in kultura" za leti 2024 in 2025

Dogodek bo potekal v sklopu sejma Alpe Adria, v četrtek, 1. februarja ob 15.00 uri v Dvorani Urška 1 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Glavni namen strateškega dokumenta je identifikacija vsebinskih stebrov in vsebin ter kulturno-turističnih produktov in doživetij za potrebe komunikacijskih in trženjskih aktivnosti STO. Za usklajeno vseslovensko promocijo dokument vsebuje tudi usmeritve za vodilne destinacije slovenskega turizma. Na STO s tem krepijo medsektorsko povezovanje turizma in kulture. Na predstavitev prijazno vabijo predstavnike vodilnih destinacij in kulturnih institucij, turistične ponudnike in vse zainteresirane iz kulturnega in kreativnega sektorja.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

5.3. 5. - 6. 2. / Konferenca »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges« v Bruslju

Belgijsko predsedstvo skupaj z Evropsko komisijo organizira konferenco »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges«, ki bo potekala v Bruslju od 5. do 6. februarja 2024.

Namen dogodka je raziskati in spodbuditi dinamično vzajemno delovanje med raziskavami digitalnih tehnologij v Obzorju Evropa in pobudami za digitalizacijo v Programu Digitalna Evropa. Registracijo in več informacij o dogodku je mogoče najti na uradni spletni strani dogodka (v angleščini).

5.4. 12. 2. / Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah?

Borzen, slovenski operater trga z elektriko vas v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Inštitutom za javno zasebno partnerstvo vabi, da se v ponedeljek, 12. februarja 2024, udeležite delavnice z naslovom »Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah«.

Delavnica vam bo ponudila odgovore na vprašanja o možnostih sofinanciranja javnih projektov postavitve sončnih elektrarn in postopkih pridobivanja dovoljenj, zahtevanih za postavitev sončne elektrarne. Izvedeli boste, kako bo v prihodnje zagotovljena preglednost postopkov pridobivanja dovoljenj in urejanja dokumentacije za investicije v obnovljive vire energije ter kam se boste lahko obrnili za strokovno pomoč. Kot praktičen primer izvedbe projekta postavitve več sončnih elektrarn, povezanih v energetsko skupnost, po modelu projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj (DFBOT), bo predstavljen projekt »Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana«.

Oglejte si program delavnice.

Komu je delavnica namenjena?
Na delavnico ste vabljeni predstavniki občin in drugih javnih subjektov, ki razmišljate o izvedbi projektov postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah ali jih že načrtujete.

Kdaj in kje?
Ponedeljek, 12. februarja 2024, med 9.00 in 14.00, Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana (BTC).

Ker so mesta omejena, se prijavite čim prej. Udeležba na delavnici bo mogoča le s predhodno prijavo.

5.5. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Usposabljanje bo v prvi polovici leta 2024 omogočeno trem parom predstavnikov občine in načrtovalca. Program bo organiziran preko spleta, za vsako ekipo je predviden en mentorski dan z ekipo Aktivno v šolo in zdravo mesto na terenu.

Usposabljanje je za občine in prostorske načrtovalce brezplačno, za načrtovalce je na razpolago finančna spodbuda.

Pogoj za sodelovanje so:
1. medsebojni dogovor o sodelovanju med občino in načrtovalcem,
2. zaveza za sodelovanje v celotnem programu usposabljanja,
3. redno posredovanje izročkov po izvedbi vaj in nalog organizatorju in
4. v nadaljevanju programa jeseni 2024 sodelovanje pri pripravi novega priročnika za načrtovanje zdravju in hoji prijaznega prostora.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj!

6. Aktualni razpisi

6.1. Objavljen razpis Networks of Towns

V okviru program Državljani enakost pravice in vrednote je objavljen razpis Networks of Towns. 6 milijonov evrov vreden razpis je namenjen  razvijanju in podpori mrež mest, ki bodo preko sodelovanja in razprav razvijale dolgoročno vizijo za prihodnost EU. Razpis izpostavlja tri prednostna področja:

 • Spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o vlogi manjšin
 • Iskanje načinov za nadaljnjo krepitev evropske razsežnosti in demokratične legitimnosti procesov odločanja v EU
 • Povezovanje državljanov in spodbujanje razprav o ukrepih, povezanih s podnebjem in okoljem

Upravičeni prijavitelji so občine oz. neprofitne organizacije, ki zastopajo občino.

Več o razpisu: https://cerv-tocka.si/wp-content/uploads/2023/12/CERV_Plakat_CITIZENS-TOWN-NT_2023-24.pdf.

CERV točka – nacionalna kontaktna točka programa, 31. 1. 2024 ob 13.00 na spletu organizira dogodek, na katerem bo podrobneje predstavila razpis, njegove zahteve in posebnosti. Prijava na dogodek: https://pinaforms.typeform.com/to/YKDezmYd

6.2. Pridobite finančna sredstva za svoje energetske in podnebne ukrepe| PROSPECT+

PROSPECT+ mestom, regijam in energetskim agencijam ponuja edinstveno platformo za vzajemno učenje in izmenjavo na področju inovativnih shem financiranja, kot so Energetsko pogodbeništvo, financiranje s strani tretjih oseb, obnovljivi skladi, notranje financiranje s sklepanjem pogodb, ali zadruge za ustanovitev energetske skupnosti, ki so prilagojene za krepitev lokalnih in regionalnih energetskih in podnebnih ukrepov.

Vljudno vabijo vse lokalne in regionalne javne organe ter njihove energetske agencije iz Evrope (EU-27), Združenega kraljestva in pridruženih držav programa H2020, da se prijavijo na program, ki poteka v angleškem jeziku in je brezplačen.

Program zagotavlja dostopnost in vključenost ter zajema 5 tematskih področij: javne stavbe, zasebne stavbe, javna razsvetljava, promet in medsektorsko področje.

Zadnji četrti učni cikel se bo začel v maju 2024.

PROSPECT+ od januarja do začetka marca 2024 odpira nov razpis z naslednjim časovnim razporedom:

Vse informacije o razpisu bodo objavljene na projektni strani LinkedIn in na spletni strani projekta.

Dodatne informacije so na voljo v zloženki o projektu v angleškem in v slovenskem jeziku.

6.3. Javni razpis za lokalne skupnosti v okviru projekta Pathways2Resilience

Projekt Pathways2Resilience, ki se izvaja v okviru Misije EU »Prilagajanje podnebnim spremembam« je kot del instrumenta kaskadnega financiranja objavil prvi javni razpis, s katerim želijo podpreti do 40 lokalnih oblasti pri pripravi in izdelavi poti odpornosti.

Pathways2Resilience je vodilni projekt v okviru Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, katerega cilj je podpreti vsaj 100 evropskih regij in skupnosti pri sooblikovanju poti odpornosti na lokalni ravni.

V okviru projekta je bil objavljen prvi razpis za prijavitelje, na katerem bo izbranih 40 regij in skupnosti, ki bodo prejele nepovratna sredstva v maksimalni višini do 210.000 evrov za oblikovanje lokalnih in regionalnih poti odpornosti. Izbrane regije in skupnosti bodo lahko poleg nepovratnih sredstev sodelovale pri podpornih storitvah in dejavnostih za krepitev zmogljivosti programa, od mentorskega programa, seminarjev in delavnic do prilagojene podpore in svetovanja o inovativnih finančnih mehanizmih.

Rok za prijavo na razpis je 22. februar 2024 do 17.00 po srednjeevropskem času. 

V okviru projekta bodo organizirani tudi spletni informativni dnevi, na katerih bo podrobno predstavljen razpis in na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji zastavljali vprašanja o razpisu. Informativna dneva bosta izvedena v naslednjih terminih 11. in 17. januar 2024 med 13.00 do 14.00 po srednjeevropskem času. Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

6.4. Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic

Evropska komisija je v okviru programov Pravosodje in Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights, Values oz CERV) objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic (nepovratna finančna sredstva). Posamezne tematike razpisov se nanašajo na usposabljanje v pravosodju, spodbujanje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pravice otrok ter boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki, spodbujanje enakosti spolov, mreženje mest. Več informacij o rokih in prioritetah razpisov vam je na voljo:

Values strand:

Equality and rights strand:

 Citizens’ engagement and participation strand:

Daphne strand:

Which kind of activities? A wide range of activities shall be eligible for funding: training, capacity building, exchanges of good practices, awareness-raising and media campaigns, surveys, studies, analytical activities and others.

Who can apply? Public authorities and organisations in EU Member States and in countries associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature (list of participating countries) are invited to present projects’ proposals in order to receive EU financial support. Please note that the Values strand is reserved for applicants from EU Member States only.

For additional information please visit DG Justice’s website for the CERV programme or consult our latest DG Justice newsletter on funding opportunities (please subscribe to DG Justice newsletter on funding opportunities to receive updates).

If you wish to apply under a specific call for proposals, please visit the CERV programme section of the Funding & tender opportunities portal .

We kindly invite you to address your questions concerning the calls for proposals published under the Equality and rights and Daphne strands to our functional mailbox ec-cerv-calls@ec.europa.eu . Questions concerning the calls for proposals published under the Values and the Citizens’ engagement and participation strands should be addressed to the functional mailbox of the Executive Agency EACEA: eacea-cerv@ec.europa.eu .

You may also contact the CERV Contact Point of your country, if established.

Ministrstvo za pravosodje  vas obvešča, da sofinancira delovanje slovenske CERV točke, ki je vzpostavljena za pomoč pri prijavah na razpise, več na Za prijavitelje – Cerv točka (cerv-tocka.si).

6.5. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.7. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.8. Najava dogodka: “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč - Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Evropska mreža znanja o mestih (The European Urban Knowledge Network EUKN) in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na “Policy Lab«:  Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč – Spoznanja iz projekta ‘Krožno gospodarjenje s prostorom‘

Dogodek bo potekal : 19. marca2024, 09:00 – 15:00, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Cilji dogodka so:

 • Ozaveščanje širše strokovne javnosti o pomenu rasti pozidave zemljišč kot vroče okoljske in prostorske teme.
 • Predstavitev projekta Krožno gospodarjenje s prostorom . Projekt podaja strateški načrt z naborom ukrepov za zmanjševanje pozidave zemljišč, spodbujanje krožne oziroma ponovne rabe zemljišč in povečanje “recikliranja” mestnega prostora.
 • Razprava o izkušnjah drugih držav pri zmanjševanju pozidave zemljišč in odziv na izkušnje projekta »Krožno gospodarjenje s prostorom«.
 • Prikaz uspešnih praks mest pri krožni oziroma ponovni rabi prostora.

Na Policy Lab ste vljudno vabljeni urbani in prostorski načrtovalci, predstavniki državnih in lokalnih organov, vključenih v prostorsko in urbanistično načrtovanje ter strokovnjaki s področja rabe in varstva tal.

Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija preko spletne strani EUKN, kjer so na voljo tudi dodatne informacije o dogodku in program dogodka: https://eukn.eu/event/towards-no-net-land-take-insights-from-recycle-space-slovenia/

Organizatorji se veselijo srečanja z vami 19. marca v Ljubljani!

Uradno vabilo je na voljo TUKAJ.

 

6.9. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.11. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.12. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

7. Vlada RS

7.1. 88. redna seja

Priprava državnega prostorskega načrtovanja za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini

Vlada je sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini. DPN za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini se pripravlja z namenom celovitega zmanjšanja poplavne ogroženosti urbaniziranih območij v Spodnji Savinjski dolini in na širšem vplivnem območju.

Pobuda za pripravo DPN za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini je bila med 8. decembrom 2022 in 7. februarjem 2023 javno objavljena na spletnih straneh Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) in v prostorskem informacijskem sistemu. Po končani javni objavi pobude je bila izdelana analiza prejetih smernic, usmeritev in podatkov nosilcev urejanja prostora, oblikovana so bila stališča do predlogov in pripomb javnosti. Hkrati so bili pripravljeni predlog potencialno izvedljive variante, seznam in obseg potrebnih strokovnih podlag ter časovni načrt in načrt sodelovanja javnosti.

V pobudi sta bili za vrednotenje in primerjavo predlagani dve varianti, ki sta se med seboj le malo razlikovali. Na podlagi analiz, izdelanih v okviru pobude, zaključkov analize smernic po javni objavi pobude, podrobnejših preveritev in hidroloških izračunov, podatkov o konkretnih prostorskih razmerah, zadnjih podatkov o visokih vodah v času poplav avgusta 2023 in zahtev za prilagajanje podnebnim spremembam je bilo izkazano, da glede na vse omejitve, konkretne prostorske razmere in dejavnike v prostoru ni smiselno obravnavati različnih variant prostorskih ureditev, ampak je treba načrtovati eno samo rešitev, ki izhaja iz predhodno obravnavanih variant. V nadaljevanju priprave DPN bo varianta ureditev dopolnjena in izboljšana glede na cilje in podane usmeritve za načrtovanje.

Prostorske ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini se načrtujejo na območju Mestne občine Celje ter občin Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Šmartno ob Paki, Tabor in Vransko.

V postopku DPN se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

 • izgradnja suhih zadrževalnikov ob Savinji in Bolski,
 • ureditve strug in nasipov ob Savinji na območju Vrbja, ob Bolski in Perišnici v Latkovi vasi, ob Bolski na območju Kaplje vasi, Dolenje vasi, Prebolda, Lapurja in Gomilskega, ob Ložnici ter drugih potrebnih nasipov,
 • umestitev večnamenskih (mokrih) zadrževalnikov (npr. Vršca, in Gozdnica) ter preučitev povečanja kapacitet večnamenske akumulacije Žovnek) in drugih ureditev za zagotavljanje namakanja kmetijskih zemljišč,
 • izgradnja in preureditev gospodarske javne infrastrukture ter vse druge potrebne spremljajoče ureditve, povezane z načrtovanimi ureditvami, ki so potrebne za njihovo izgradnjo in delovanje.

Za DPN se v skladu z določbami 84. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) izvede celovita presoja vplivov na okolje.

Vlada o pobudi državnega svetnika Davida Klobase glede načrtovane spremembe oblik izvajanja gospodarske javne službe varstva okolja

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje na pobudo državnega svetnika Davida Klobase glede načrtovane spremembe oblik izvajanja gospodarske javne službe varstva okolja in ga pošlje Državnemu svetu. Državni svetnik v pobudi predlaga, da režijski obrati ostanejo ena od možnih oblik izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Vlada pojasnjuje, da so režijski obrati organi ali enote lokalnih skupnosti, ki so organizirani ali kot nesamostojen ali kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma službe lokalnih skupnosti, zaradi česar je nadzor s strani države otežen. Zato se je v preteklosti razmišljalo o njihovi ukinitvi, hkrati pa obstaja vrsta razlogov, da režijski obrati ostanejo.

Po podatkih Informacijskega sistema za spremljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (IJSVO) je registriranih 94 izvajalcev oskrbe s pitno vodo. Ti izvajajo javno službo v različnih oblikah. Najpogostejša oblika delovanja je javno podjetje (185), sledi koncesija (35) in režijski obrat (22). V obliki režijskega obrata se v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo oskrbuje približno 4 odstotke prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovoda. Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode po registru IJSVO opravlja skupaj 116 izvajalcev. V tem primeru je 106 javnih podjetij, 25 koncesij in 28 režijskih obratov. Hkrati opravlja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 14 režijskih obratov.

Vlada zaključi, da na področju izvajanja obeh zgoraj omenjenih javnih služb predlagatelj daje prednost ohranjanju režijskih obratov kot možni obliki izvajanja, hkrati pa zaradi učinkovitejšega in preglednejšega delovanja oblik izvajanja javnih služb, namerava predlagati učinkovitejši zakonski nadzor.

8. Novice drugih

8.1. Poziv za predložitev dokazil o dejanski škodi za poplave v maju 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je vsem oškodovancem poplav v maju 2023 posredovalo poziv za dokazilo dejanske škode.

Oškodovanci, ki so med 14. in 23. majem 2023 utrpeli škodo v poplavah, so prejeli elektronski poziv ministrstva k predložitvi dokazil o dejanski škodi.

Rok za oddajo dokazil je 22. februar 2024.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

8.2. Anketa o odnosu do sodelovanja javnosti z drevesi in gozdovi v urbanem okolju

Mednarodna skupina raziskovalcev prijazno vabi vse slovenske občine k sodelovanju  v anketi, ki je namenjena zbiranju informacij o odnosu strokovnjakov do sodelovanja javnosti pri načrtovanju in upravljanju dreves in gozdov v urbanem okolju.

Anketa je namenjena strokovnjakom, predstavnikom občin, strokovnih organizacij in posameznikom, ki v različnih vlogah delajo z drevesi in gozdovi v okviru izvajanja javne gospodarske službe urejanje in čiščenje javnih površin oziroma sodelujejo pri drugih vrstah del in nalog upravljanja z drevesnim fondom v urbanem okolju slovenskih občin.

Anketa je kratka in anonimna, vzela vam bo največ 15 minut časa.

Anketa je odraz mednarodnega okvira raziskave zato lahko, če bi želeli posebej izpostaviti svoje specifike dela in izkušenj, to dodate v odgovore na vprašanja pod rubriko drugo.

Zbrani odgovori bodo pomembno prispevali k razumevanju razmer v praksi in k razvoju rešitev za dobro prakso.

Anketo najdete na povezavi tukaj

V imenu raziskovalne skupine se vam zahvaljujeta in sta na razpolago za dodatna pojasnila:

Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora (maja.simoneti@ipop.si) in Andrej Verlič, VOKA Snaga (andrej.verlic@vokasnaga.si)

8.3. Evropska sredstva za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo 37 odločitev o podpori za začetek izvajanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki poteka v okviru vseh sedemintridesetih (37) Lokalnih akcijskih skupinah (LAS). Za izvajanje CLLD je ministrstvo odobrilo 40,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

8.4. Minister Novak z župani slovenskih občin o načrtih na področju urejanja voda

Na informativnem posvetu dne 24. 1. 2024  je minister Jože Novak županjam in županom predstavil že izvedene in načrtovane ukrepe na vodotokih, spregovoril o načrtu dela Direkcije Republike Slovenije za vode v letošnjem in prihodnjem letu, pa tudi o pripravi investicijskih projektov za povečano poplavno odpornost. Županom je zagotovil redno komunikacijo in jih povabil k tvornemu sodelovanju.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

8.5. Slovenski turizem v 2023 v polnosti okreval po pandemiji COVID-19

Kljub globalnim izzivom, kot so neugodna gospodarska situacija, visoki transportni stroški in omejitve potovanj, ter avgustovskim hudim poplavam v Sloveniji, je turizem pri nas okreval hitreje od evropskega in globalnega povprečja. Število turističnih prihodov in prenočitev je tako ponovno doseglo ravni izpred pandemije COVID-19.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.

8.6. Uspešno prvo leto na področju okolja, podnebja in energije; ambiciozni načrti tudi za 2024

Z reorganizacijo ministrstev se je 24. januarja 2023 ustanovilo novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) – pod eno streho so bili združeni trije sektorji, ki so ključnega pomena za uspešen zeleni prehod slovenske družbe. Zastavljeni so visoki cilji – tlakovati pot v stabilno, trajnostno, zeleno prihodnost vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije.

Celoten prispevek vam je na voljo TUKAJ.