Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Mestna občina Celje nova občina članica SOS

Mestna občina Celje je postala 184. občina članica Skupnosti občin Slovenije in na tem mestu ji izrekamo posebno dobrodošlico.

Mestna občina Celje je ena od dvanajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji. Razteza se na 94 km2 površine in ima 49.377 prebivalcev. Občinski praznik Mestne občine Celje je 11. april, in sicer v spomin na podelitev mestnih pravic v letu 1451.

Župan mesta Celje je od leta 2022 Matija Kovač.

Mesto Celje je središče občine in leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Celje je dinamično in razvojno mesto. Je upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, gospodarsko, sejemsko in turistično središče regije. Največji turistični znamenitosti sta Stari grad Celje in Knežji dvorec (v njem ima sedež Pokrajinski muzej Celje), kulturnozgodovinska zaklada mesta, ki sijeta v prenovljeni podobi in pričata o bogati zgodovini Celja. Ostale prepoznavne turistične točke so Vodni stolp, Kvartirna hiša, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Narodni dom, Celjski dom, Stari pisker, Muzej novejše zgodovine Celje, … Številne možnosti za sprostitev, rekreacijo in izlete s kolesom ali peš pa ponujajo Mestni gozd, Šmartinsko jezero in Celjska koča v neposredni bližini.

Celje se ponaša z bogato športno infrastrukturo, kar mu omogoča organizacijo in gostovanje tekmovanj na mednarodni ravni.

Mestna občina Celje je v zadnjih dobrih dvajsetih letih s pomočjo evropskih sredstev in denarja iz državnega ter občinskega proračuna naredila velik razvojni korak naprej. Tako kot ostala razvita evropska mesta se je Mestna občina Celje v zadnjih letih usmerila v trajnostni razvoj. Cilj je ustvariti pametno, zeleno in vsem generacijam prijazno mesto.

1.2. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.1. Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči

Regres za prehrano med delom

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2022) 1,073. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 znaša 6,60 evra.

Nadomestilo za ločeno življenje, dnevnica za službeno potovanje v državi, jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč

 V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) se zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, in sicer na podlagi uradnega podatka Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin, in sicer so se glede na december 2021 cene življenjskih potrebščin decembra 2022 zvišale za 10,3 %.

Zneski povračil nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 znašajo:

 • Nadomestilo za ločeno življenje: 162,62 evra.
 • Dnevnica za službena potovanje v državi:

– nad 12 ur: 24,75 evra,

– nad 8 do vključno 12 ur: 12,35 evra,

– od 6 do vključno 8 ur: 6,78 evra.

 • Jubilejna nagrada:

– za 10 let delovne dobe: 334,11 evra,

– za 20 let delovne dobe: 501,15 evra,

– za 30 let delovne dobe: 668,21 evra,

– za 40 let delovne dobe: 668,21 evra.

 • Solidarnostna pomoč: 668,21 evra.

Usklajeni zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči bodo skladno z določbami aneksov objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Ministrstva prosimo, da usklajene zneske povračil iz I. in II. točke tega obvestila posredujejo v vednost tudi osebam javnega prava v okviru delovnega področja, za katerega so pristojni.

 Funkcionarji

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 139/22; v nadaljevanju besedila: ZSPJS-AA) od 1. decembra 2022 izenačuje višino povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom funkcionarjev z javnimi uslužbenci.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 8. člena ZSPJS-AA pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

2.2. Koeficienti razvitosti občin za leti 2024 in 2025

S strani Ministrstva za finance smo prejeli seznam koeficientov razvitosti za posamezne občine. 4. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) določa, da razvitost občin, kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo.

Vlada Republike Slovenije je na 85. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejela sklep, s katerim je izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025, ter jo dne 22. 12. 2023 objavila v Uradnem listu Republike Slovenije številka 132.

Na podlagi določb Uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti občin, ki v skladu s 1. členom Uredbe veljajo za leti 2024 in 2025. Iz priloge so razvidni koeficienti razvitosti posamezne občine in na podlagi le-teh tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, na podlagi 24. a člena ZFO-1.

Seznam občin s koeficienti se nahaja tukaj.

Uredba-2425_koef-razvitost-in-odst-sof-iz-DPPrenos

2.3. Objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS št. 132/2023, dne 22. 12. 2023 objavljena  Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Novičko o objavi si lahko preberete na povezavi: https://skp.si/novice/objava-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-obdobju-do-leta-2027

Direktna povezava do uredbe: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-4070

2.5. S 1. 1. 2024 uveden obvezni zdravstveni prispevek

S 1. januarjem 2024 bo namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Navedeno pomeni, da bo košarica pravic po novem krita v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa ima dva vira – dosedanji prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje in novi – obvezni zdravstveni prispevek.

Zavarovalne police za dopolnilno zdravstveno zavarovanje bodo z novim letom avtomatsko prenehale veljati, zato glede tega zavarovancem ni treba storiti ničesar. Prav tako ni treba skleniti nobenih dodatnih zdravstvenih zavarovanj, saj bo OZP skupaj z dosedanjim obveznim zdravstvenim zavarovanjem v celoti kril košarico pravic v nespremenjenem obsegu. Zavarovanim osebam z urejenim OZP torej zaradi sprememb tudi po 1. januarju 2024 ne bo treba plačevati oziroma doplačevati zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so bili prej v različnih deležih kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, doplačilo do sto odstotkov vrednosti pa je bilo krito iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma z neposrednimi plačili iz žepa.

Prvi OZP bo treba plačati za januar 2024, znašal pa bo 35 evrov mesečno. Mesečni znesek se ne bo spreminjal vse do februarja 2025, nato pa se bo začel enkrat letno usklajevati z rastjo povprečne bruto plače v preteklem letu (višino prispevka bo ministrica za zdravje določila vsako leto marca). Prvič se bo torej znesek OZP spremenil šele pri obračunu za mesec marec 2025, do takrat pa bo znašal 35 evrov.

Plačevanje OZP bo potekalo preko glavnega delodajalca ali izplačevalca prejemka (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo, …), ki bo odtegnil prispevek od dohodka zavarovanca.

Ker je OZP obvezni prispevek, bo v primeru neplačila nastal dolg. Ko bo znesek neporavnanih obveznosti plačevanja prispevkov presegel znesek osem odstotkov povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto (kar v tem trenutku pomeni neplačilo OZP za približno pet mesecev), bodo pravice zadržane, vendar ne prej kot 30 dni po pisnem obvestilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o neporavnanih obveznostih in posledicah nepravočasnega plačila. Zadržanje pravic pomeni, da lahko dolžniki, samostojni zavezanci, ter po njih zavarovani družinski člani (zakonci in starši, ne pa tudi njihovi otroci) v tem času uveljavljajo le pravico do nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja. Ostale storitve si bodo morali neredni plačniki zagotoviti z lastnimi sredstvi (samoplačnik), ki jih bo ZZZS povrnil, ko bodo tudi sami poravnali svoje obveznosti.

Več informacij je dostopnih na portalu ZZZS.

(Vir: Portal GOV.SI – Ministrstvo za zdravje)

2.6. Prestavitev prehoda Registra prostorskih enot v IS kataster

Prehod Registra prostorskih enot iz starega sistem v IS kataster se iz 26.1.2024-28.1.2024 prestavi na 1.3.2024-3.3.2024. Z dne 4.3.2024 se Register prostorskih enot prične vzdrževat v IS katastru z vsemi posledicami za uporabnike.

Obveščamo vas, da Geodetska uprava Republike Slovenije opozarja, da je to skrajni in končni rok prehoda RPE v IS kataster, ki zaradi zamika ob spremenjeni prilagojeni organiziranosti dela na Geodetski upravi še omogoča izvedbo evropskih volitev junija 2024 in hkratno redno vzdrževanje podatkov RPE v IS katastru. Vsi nadaljnji zamiki pomenijo ogrozitev izvedbe evropskih volitev in tudi vodenje in vzdrževanje registra prostorskih enot in določevanja hišnih številk, za kar Geodetska uprava ne more prevzeti odgovornosti.

Veza obvestilo z dne 20.11.2023 Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster – E-prostor (gov.si)

2.7. Nova verzija Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je objavilo novo verzijo Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Ta tehnična pravila podrobno urejajo digitalno obliko:

 • Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
 • akcijskih programov za izvajanje Strategije,
 • regionalnega prostorskega plana  in
 • občinskega prostorskega plana.

Na spletu MNVP so objavljena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

2.8. Analiza zaključnih računov občinskih proračunov

S strani Ministrstva za finance smo prejeli Analizo zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2022. Iz analize izhaja, da občine zaključne račune še vedno pripravljate na različnih strokovnih in kakovostnih ravneh, zato vam z namenom čim bolj poenotenega pristopa občin pri pripravi zaključnih računov Ministrstvo predlaga, da se z analizo seznanite in usmeritve upoštevate pri pripravi svojih zaključnih računov v prihodnje.

Analiza-ZR-obcin-2022_kPrenos

2.9. Predlog osnutka Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti

Ministrstvo za zdravje nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog osnutka Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti.

Z njim želijo pri prebivalcih vplivati na izboljšanje navad prehranjevanja kot tudi redne telesne dejavnosti in vplivati na manjšo pojavnost debelosti in kroničnih bolezni pri prebivalcih. Zlasti na področju izvajanja ukrepov za spodbujanje telesne dejavnosti, aktivne mobilnosti (aktiven prihod v šolo, na delovno mesto) in infrastrukture ter rekreacijskih površin, ki spodbujajo telesno dejavnost  posameznika, v akcijskem načrtu prepoznavajo pomen vpliva lokalnega okolja na odločitve in ravnanja posameznika in zato lokalno skupnost prepoznavajo kot ključnega partnerja pri izvedbi aktivnosti.

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ

Vaše morebitne pripombe in predloge prosim posredujete z vidnimi vnosi dopolnitev v samem dokumentu (sledi spremembam) do ponedeljka, 8. 1. 2024 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

2.12. Javna obravnava dopolnitve Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v javno obravnavo posredovalo predlog dopolnitve uredbe, ki prinaša spremembe glede obračuna prevzete električne energije za skupnostno samooskrbo. Do predloga dopolnitve uredbe dostopate na tej povezavi.

V uredbi se za 10. členom doda nov člen glede načina obračuna električne energije pri skupnostni samooskrbi, kamor je med drugim vključena tudi samoupravna lokalna skupnost.

Mnenje k dopolnitvam uredbe nam lahko posredujete do 11.1.2024 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

2.13. Predlog Pravilnika o načrtih upravljanja mestne logistike, načrtih izvajanja parkirne politike in mobilnostnih načrtih v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo pravilnik, ki podrobneje določa vsebino, obliko, način priprave ter odstotek in višino sofinanciranja načrtov upravljanja mestne logistike, vsebino načrtov izvajanja parkirne politike ter postopek priprave, odstotek in višino sofinanciranja mobilnostnih načrtov.

Do predloga pravilnika dostopate na tej povezavi.

Pripombe v obliki predlogov (na posamezne člene) nam lahko pošljite do petka, 12.1.2024 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

2.14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3A

V državni zbor je bil vložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), skrajšani postopek, EPA 1250-IX.

S predlogom zakona se na ustreznejši način ureja način določitve pripravljavcev regionalnih prostorskih planov. Omogoča se tudi nadaljevanje in sprejetje regionalnih prostorskih načrtov, katerih priprava se je začela na podlagi ZPNačrt.

 • Besedilo zakona najdete tukaj.

Mnenje k predlogu nam lahko posredujete do četrtka, 18.1.2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

2.15. Predlog dopolnitve ZUJIK v javni obravnavi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-H).

Predlog dopolnitve ZUJIK z novim 82.c členom reprezentativnim sindikatom samozaposlenih v kulturi omogoča sklepanje kolektivne pogodbe z javnimi zavodi, javnimi skladi in javnimi agencijami s področja kulture. V imenu teh kolektivno pogodbo s pooblastilom Vlade Republike Slovenije podpiše ministrstvo, pristojno za kulturo. Predlog člena predvideva, da se za druga vprašanja, ki jih ZUJIK podrobneje ne določa, smiselno uporabljajo ustrezna določila Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit).

Člen dopolnjuje in operacionalizira zavezo iz veljavnega 82.b člena ZUJIK, ki narekuje primerljivo plačilo samozaposlenih v kulturi z uslužbenci v javnem sektorju oziroma primerljivim delovnim mestom, določenim s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, če takšnega delovnega mesta v sistemu plač v javnem sektorju ni. Zato bo kolektivna pogodba, ki jo uvaja novi, 82.c člen,  v skladu z 82.b členom ZUJIK opredelila predvsem minimalno plačilo za opravljene storitve s področja kulture, pogoje dela za zunanje izvajalce in druge medsebojne pravice in obveznosti z naročniki storitev.  

Predlagana rešitev ureja razmerje med samozaposlenimi v kulturi in subjekti javnega prava s področja kulture, s čimer ne presega pristojnosti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si je vključno do 18. januarja 2024.

2.16. Zakon o medijih v javni razpravi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog novega Zakona o medijih. Glavni načeli zakona sta zagotavljanje pravice do celovite obveščenosti ter spodbujanje medijske raznolikosti.

Novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o medijih:

 • predlog širi definicijo medija;
 • opredeljuje politično in državno oglaševanje;
 • izdajateljem, novinarjem in urednikom nalaga razkritje konflikta interesov;
 • uvaja delež slovenske glasbe v slovenskem jeziku za radijske in televizijske programe;
 • prenovljen razvid medijev, v katerem se bodo podatki o izdajateljih samodejno osveževali iz različnih baz podatkov. V digitaliziranem medijskem razvidu bo mogoče spremljati osvežene podatke o medijih, njihovih dejanskih lastnikih, prejetih javnih sredstvih in državnem oglaševanju;
 • letne medijske izdatke bodo po predlogu Zakona o medijih sporočale tudi občine;
 • novo in široko opredelitev državnih pomoči medijem ter pravne podlage za širok nabor državnih pomoči medijem, ki po veljavnem Zakonu o medijih ni možen;
 • spreminja se tudi postopek za priglasitev in presojo koncentracij;
 • nacionalni svet za medije, ki bo poleg drugih nalog skrbel za izvajanje rednega letnega monitoringa medijskega pluralizma;
 • postopkovne določbe in ukrep umika vsebine na področju sovražnega govora;
 • nove omejitve pri oglaševanju in umeščanju izdelkov;
 • obvezno označevanje uporabe generativne umetne inteligence v medijih.

Do predloga zakona lahko dostopate tukaj.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb je do 29.1. 2024 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

2.17. Predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju

Ministrstvo za pravosodje nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju.

Poglavitna rešitev, ki se s predlogom zakona predlaga, je skrajšanje rokov za odziv dedičev in upnikov na oklic ter nadomestitev objave oklica na sodni deski in v Uradnem listu RS oziroma na drug primeren način z objavo na spletni strani sodišča. Nujnost oziroma smotrnost predlaganega skrajšanja teh rokov in določitve drugačnega načina seznanitve neznanih dedičev in upnikov izhaja iz Poročila delovne skupine za analizo vzrokov za podaljšanje časa reševanja zadev in zmanjšanja števila rešenih zadev pri Vrhovnem sodišču RS.

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ

Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do srede, 24. 1. 2024 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

2.18. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

2.19. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3. Dogodki SOS

3.1. 5.01.2024. / Spletno / Zasebno: ODPRTI DIALOGI – Pogovor s Štefko Korade Purg o odprtih vprašanjih in dilemah občin glede uslužbenskega sistema

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Drugi tovrstni dogodek bo posvečen širšemu delovanju uslužbenskega sistema in zaposlovanju javnih uslužbencev v občinskih upravah. Sporočamo, da bo naša gostja in strokovnjakinja na tem področju Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Na dogodku bo gostja odgovarjala predvsem na vnaprej zastavljena vprašanja in z vami razpravljala o vprašanjih in dilemah glede sistemizacij delovnih mest, sklenitvah delovnih razmerij, ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev, povračilih stroškov itd.

Vabimo vas, da ob prijavi v prijavnico zapišete tudi vaša vprašanja za gostjo!

3.2. 10.01.2024. / Spletno / Pravilnik za kmetijstvo za novo programsko obdobje in priglasitev načrta pomoči

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira seminar glede priprave Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje in s tem povezanimi vlogami za priglasitev načrta pomoči.

Na seminarju bomo govorili o:

 • pripravi vlog za priglasitev sheme pomoči po skupinski izjemi,
 • pogojih, ki jih zahteva uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju,
 • o pravilnem navajanju aktov EU v pravni podlagi sheme pomoči,
 • pripravi Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje,…

Ker bi želeli v največji meri odgovoriti na vaša vprašanja vezana na vsebino seminarja, vas pozivamo, da jih predhodno napišete na prijavnico ali pošljete na naslov info@skupnostobcin.si.

Udeležba je plačljiva.

Prijave potekajo preko spletne prijavnice spodaj do ponedeljka, 8. 1. 2024 do 14.00.

3.3. 15.01.2024. / Spletno / ODPRTI DIALOGI – o odprtih vprašanjih in dilemah občin pri črpanju EU sredstev

Skupnost občin Slovenije je pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Naslednji tovrstni spletni dogodek na temo črpanja EU sredstev za občine bo potekal  15. 1. 2024 z začetkom ob 11.30 uri preko aplikacije Zoom, in sicer v sodelovanju Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS) z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj. Okvirno trajanje pogovora bo 90 minut.

S strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj bo v pozdravnem pogovoru z nami minister dr. Aleksander Jevšek, sogovorniki na temo odprtih vprašanj in dilem občin pri črpanju EU sredstev pa bodo:

– državna sekretarja Andreja Katič in mag. Marko Koprivc,

– v.d. generalna direktorica Direktorata za kohezijo mag. Mojca Aljančič,

– v.d. generalna direktorica Direktorata za regionalni razvoj mag. Aša Rogelj in

– namestnik v.d. generalne direktorice Direktorata za regionalni razvoj dr. Robert Drobnič. 

Predstavnice in predstavnike občin vabimo, da se nam pridružite na tem odprtem dialogu s predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni ter nam ob prijavi posredujete vprašanja na predlagano temo, ki bodo izhodišče za pogovor o sistemu in učinkovitosti črpanja EU sredstev, po tej predstavitvi pa bo tudi nekaj časa namenjenega za odgovore na dodatno zastavljena vprašanja prisotnih.

S strani občin izpostavljena vprašanja in dileme ter diskusija na odprtem dialogu so lahko vodilo pri nadaljnjem delu za še učinkovitejše črpanje sredstev.

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite preko spodnje prijavnice.

Na pogovor so vabljene vse občine. Udeležba je brezplačna. Po roku za prijavo vam bomo posredovali povezavo do dogodka.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.

3.4. 16.01.2024. / Kamnik / Prvo regijsko srečanje v Kamniku, 16. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Prvo regijsko srečanje bo potekalo 16.1.2023 v Kamniku s pričetkom ob 9.30 za županje in župane zainteresiranih občin Gorenjske in Osrednjeslovenske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 12.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.5. 16.01.2024. / Spletno / ODPRTI DIALOGI – Urejanje prostora in pravilnik o pripravi OPN in OPPN

Skupnost občin Slovenije nadaljuje z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS in dodatno vabljenih s strokovnjaki iz različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin. Naš naslednji dogodek bo na temo dobrega in učinkovitega urejanja poselitve in preostalega prostora.

Po posvetu v oktobru 2023 o urbanistični zasnovi (UZ) v januarju 2024 nadaljujemo razpravo o načinih celovitega in konceptualnega urejanja naselij na konkretni in izvedbeni ravni. Razprava bo namenjena povezavi med UZ in občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Izdelani UZ lahko za posamezne dele naselja neposredno sledi priprava OPPN-jev, ki so po svojem značaju najbolj primerni izvedbeni načrti za obravnavanje kompleksnih območij, kot so to naselja, pripraviti pa jih je možno hitreje in enostavneje od (spremembe) OPN. UZ in OPPN skupaj omogočata hitro in kakovostno urejanje naselij, saj je tam razvojna dinamika največja.

Tokratno spletno srečanje bo namenjeno razpravi in uskladitvi strokovnih izhodišč občin glede pravilnika o pripravi OPN in OPPN. Občine ste pripombe in predloge podale v juniju in juliju 2023, ministrstvo pristojno za prostor se je do njih opredelilo v avgustu 2023, 18. januarja 2024 pa bomo z ministrstvom razpravo nadaljevali.

Predvideni program:

 1. Kako zagotoviti dobro in učinkovito urejanje slovenskih naselij? (Bogdana Dražič, univ.dipl.inž.arh.)
 2. Prizadevanja občin za operativno izvedbeno prostorsko načrtovanje na sistemski ravni – predlogi občin za pravilnik o pripravi OPN in OPPN (Izidor Jerala, občinski urbanist)
 3. Razprava in zaključki

Na pogovor ste vabljene vse občine, predvsem strokovnjaki s področja urejanja prostora.

Udeležba je brezplačna. Prijava je obvezna, saj vam bomo na podlagi le-te posredovali povezavo na dogodek.

Vabimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 15. 1. 2024 do 10. ure preko spodnje prijavnice. V prijavnico lahko zapišete tudi vaša vprašanja ali dileme.

Veselimo se vaše prisotnosti in konstruktivnega sodelovanja.

3.6. 18.01.2024. / Spletno / Predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) vabi na predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki je med drugim podlaga za določitev potencialnih prednostnih območij za sončne in vetrne elektrarne. Zakon ureja tudi posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo OVE, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje.

URADNO VABILO je dostopno tukaj.

3.7. 18.01.2024. / Ajdovščina / Drugo regijsko srečanje v Ajdovščini, 18. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Drugo regijsko srečanje bo potekalo 18.1.2024 v Ajdovščini  s pričetkom ob 10.uri za županje in župane zainteresiranih občin Goriške regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 15.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.8. 23.01.2024. / Ilirska Bistrica / Tretje regijsko srečanje v Ilirski Bistrici, 23. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Tretje regijsko srečanje bo potekalo 23.1.2024 s pričetkom ob 10.uri v Ilirski Bistrici in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Obalno-kraške in Primorsko-notranjske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 19.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.9. 24.01.2024. / Spletno / Uporaba umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov, saj je le-ta vedno bolj prisotna v našem poslovnem in osebnem življenju.

Na izobraževanju bodo sodelovali dr. Sašo Karakatić (Inštitut za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI), mag. Samo Zorc (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) in  Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) naslednjimi temami:

– »demistifikacija« uporabe UI v lokalni samoupravi, kateri sistemi UI so na voljo in njihova uporaba, konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje,

– politika in regulativa na področju UI – kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin, kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin,

aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialni viri financiranja.

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na izobraževanje so obvezne (število mest je omejeno), saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

3.10. 25.01.2024. / Sevnica / Četrto regijsko srečanje v Sevnici, 25. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Četrto regijsko srečanje bo potekalo 25.1.2024 v Sevnici in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Posavske in Zasavske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 22.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.11. 25.01.2024. / Ljubljana / Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in Skupnostjo občin Slovenije (SOS) s podporo projekta LIFE-IP NATURA.SI organizira dogodek z namenom lažjega izvajanja ukrepov PUN 2023-2028. Vljudno vas vabimo na predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora. Dogodek bo potekal 25. januarja 2024, ob 10.00 uri, v prostorih Hiše Evropske unije, v Ljubljani, Dunajska cesta 20.

V prvem delu bodo predstavniki MNVP predstavili PUN 2023-2028, s poudarkom na novostih, ki jih prinaša novo programsko obdobje, in ukrepe, katerih nosilec so občine. Predstavljeno bo tudi izvajanje ukrepov za Naturo 2000 v nekaterih občinah. V drugem delu dogodka bodo predstavniki ZRSVN predstavili pomembne novosti za presojevalce, tudi na praktičnem primeru.

Udeležba je brezplačna, prijava obvezna. Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca spodaj do petka, 19. januarja 2024 (podaljšan rok). 

URADNO VABILO je dostopno TUKAJ.

3.12. 30.01.2024. / Novo mesto / Peto regijsko srečanje v Novem mestu, 30. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Peto regijsko srečanje bo potekalo 30.1.2024 v Novem mestu in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Jugovzhodne Slovenije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 26.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.13. 1.02.2024. / Mozirje / Šesto regijsko srečanje v Mozirju, 1. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Šesto regijsko srečanje bo potekalo 1.2.2024 v Mozirju za županje in župane zainteresiranih občin Savinjske in Koroške regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 29.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.14. 6.02.2024. / Ljutomer / Sedmo regijsko srečanje v Ljutomeru, 6. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Zadnje, to je sedmo regijsko srečanje bo potekalo 6.2.2024 v Ljutomeru. Namenjeno je županjam in županom zainteresiranih občin Podravske in Pomurske regije, ki si želijo z vodstvom SOS  in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 2.2.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je na voljo TUKAJ.

4. Povpraševanja

4.1. Obračun NUSZ verskim skupnostim

Prejeli smo naslednje povpraševanje občine članice s prošnjo po deljenju prakse ostalih občin. “Iz odločbe ustavnega sodišča št. U-I-11/16-29 z dne 17. 9. 2020 izhaja, da ZGO-1 na novo opredeljuje zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, za katera se plačuje in za katera se ne plačuje NUSZ in s tem na novo določi, kaj je predmet...

4.2. Izplačevanje sejnin članom svetov javnih zavodov in javnih podjetij

Skupnost občin Slovenije je na občine naslovila vprašanje glede izplačevanja sejnin članom svetov javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. In sicer občino zanima: Ali javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, izplačujejo sejnine članom svetov? Če jih, na kakšni pravni podlagi (in morda v...

4.3. Upravljanje mrliških vežic, če je lastnik krajevna skupnost

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanje glede ureditve razmerij med krajevno skupnostjo in občino v primeru upravljanja pokopališč oziroma mrliških vežic. Skladno s prvim odstavkom 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur.l. RS, št. 62/16 in 3/22) je upravljavec pokopališča občina ali...

5. Dogodki drugih

5.1. 11. 1. 2024 / Spletna predstavitev JR za pripravo investicijske dokumentacije za investicije v čisto energijo

Odprt bo razpis za pridobitev do 60.000 EUR za pripravo investicijske dokumentacije za investicije v čisto energijo, ki so predvidene v lokalnih energetskih in podnebnih konceptih.

Evropski sklad za občine (European City Facility – EUCF) bo objavil razpis, ki bo odprt od 15. januarja do 15. marca 2024.

Razpis omogoča občinam, tako posameznim kot tudi skupinam občin, hitro in poenostavljeno finančno pomoč v višini 60.000 EUR ter strokovno in pravno svetovanje pri pripravi investicijske dokumentacije,  zasnovi projektov na področju trajnostne energije in izvajanju ukrepov, vključenih v lokalnih energetskih in podnebnih konceptih. Sklad ne financira neposredno samih naložb, temveč pomaga pri razvoju načrtov, ki omogočajo izvedbo in po potrebi pridobitev dodatnih sredstev iz drugih virov.

V okviru razpisa vas ENERGAP vabi na spletno predstavitev razpisa, ki bo v četrtek, 11. januarja 2024 ob 12.uri.

Prijave sprejemajo do 9. januarja na elektronski naslov adrijana.copot@energap.si ali telefonsko številko 02 234 23 63.

Udeležba na spletni predstavitvi je brezplačna. Povezavo do dogodka vam bodo na podlagi predhodne prijave poslali na vaš elektronski naslov.

Več si lahko preberete v vabilu s programom.

Energetsko podnebna agencija za Podravje – ENERGAP je kontaktna točka EUCF za Slovenijo.

Iniciativa EUCF je del EU programa za raziskave in inovacije (Obzorje 2020) in je financirana v okviru programa EU LIFE.

5.2. 12. 1. 2024 / Trajnostna mobilnost (kot storitev in digitalizacija, multimodalnost)

V okviru projekta ReMOBIL Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor organizira 2 sklopa izobraževanj z naslovom »Načrtovanje in upravljanje trajnostne mobilnosti na regionalni in medobčinski ravni«. Prvi sklop je potekal 1. decembra preko spletne platforme Microsoft Teams, drugi sklop pa v živo 12. januarja 2024.

V prvem sklopu so predavatelji predstavili teorijo in primere dobrih praks na področju digitalizacije in multimodalnosti. Spletno izobraževanje je bilo namenjeno predstavnikom občin, ustanov in podjetij ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s prostorskim in prometnim načrtovanjem.

Vabilo s programom vam je na voljo TUKAJ.

Drugi sklop izobraževanj pa bo potekal 12. januarja 2024 v Bohovi pri Mariboru od 9.30 – 15.00 ure in je namenjeno predstavnikom občin, ustanov in podjetij ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s prostorskim in prometnim načrtovanjem.

Vabilo s programom vam je na voljo TUKAJ.

5.3. 18. 1. / Posvet o podatkovnih prostorih

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo pričelo z izvajanjem aktivnosti glede vzpostavitve podatkovnih prostorov, kot je to opredelila Evropska komisija v Evropski strategiji za podatke. V ta namen bodo organizirali posvet z različnimi deležniki, med katere sodite tudi vi, kot predstavniki lokalne skupnosti.

 

Vabilo na posvet vam je na voljo TUKAJ

5.4. 22. 1. / Posvet: Slovenija stoji na cestah

Državni svet Republike Slovenije vabi na strokovni posvet SLOVENIJA STOJI NA CESTAH: KAKŠNE BODO REŠITVE TEGA VEDNO BOLJ PEREČEGA PROBLEMA?, ki bo v ponedeljek, 22. januarja 2023, ob 9.00 uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

Vabilo je na voljo TUKAJ.

5.5. 23. in 24.1.2024 / Podnebno načrtovanje: Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo januarja 2024 začelo drugo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudil slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso, urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Tokratna izvedba bo potekala na hibriden način z možnostjo sodelovanja v živo ali na daljavo.

Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS (v potrjevanju) kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje.

Več informacij in program najdete v priponki in na spletni strani dogodka https://www.mrezaprostor.si/podnebno-nacrtovanje/. Končni seznam gostov in termini bodo objavljeni kmalu.

5.6. 5. - 6. 2. / Konferenca »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges« v Bruslju

Belgijsko predsedstvo skupaj z Evropsko komisijo organizira konferenco »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges«, ki bo potekala v Bruslju od 5. do 6. februarja 2024.

Namen dogodka je raziskati in spodbuditi dinamično vzajemno delovanje med raziskavami digitalnih tehnologij v Obzorju Evropa in pobudami za digitalizacijo v Programu Digitalna Evropa. Registracijo in več informacij o dogodku je mogoče najti na uradni spletni strani dogodka (v angleščini).

5.7. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

Po uspešnem sodelovanju v usposabljanju z Občino Domžale, Občino Ribnica in Mestno občino Slovenj Gradec z izbranimi načrtovalci program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi nove tri občine in prostorske načrtovalce, da se skupaj prijavijo za sodelovanje v drugem ciklu usposabljanja Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Celotno povabilo vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

6. Aktualni razpisi

6.1. Odprt poziv k oddaji dobrih praks na področju umetne inteligence v Sloveniji

V okviru Globalnega foruma o umetni inteligenci, ki bo potekal na Brdu pri Kranju 5. in 6. februarja 2024, vabi Ministrstvo za digitalno preobrazbo vse organizacije in posameznike, da oddajo prijavo za predstavitev svojih dobrih praks na področju umetne inteligence.

Iščejo dobre prakse – tako znotraj ali med organizacijami, kakor tudi projekte, ipd., ki so:

 • inovativne in ustvarjalne: uporabljajo umetno inteligenco na inovativen in ustvarjalen način. To lahko vključuje uporabo umetne inteligence za reševanje problemov, izboljšanje obstoječih procesov ali ustvarjanje novih izdelkov ali storitev.
 • prinašajo pozitivne spremembe v družbi ali gospodarstvu: prinašajo pozitivne spremembe v družbi ali gospodarstvu. To lahko vključuje izboljšanje kakovosti življenja ljudi, spodbujanje trajnostnega razvoja ali povečanje konkurenčnosti podjetij.
 • so izvedljive: so izvedljive in ponovljive v drugih kontekstih. To pomeni, da morajo biti zasnovane na način, ki jih je mogoče enostavno implementirati in uporabljati v drugih organizacijah ali okoljih.

Kako oddati prijavo?

Prijavo lahko oddate prek spletnega obrazca.

Rok za oddajo prijav je 12. januar 2024.

Vabljeni k oddaji dobrih praks!

6.2. Objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2024 in javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024.

Prijave na oba razpisa so odprte do 26. januarja 2024 do 12. ure.

https://www.gov.si/novice/2023-12-27-objavljena-dva-javna-razpisa-za-sofinanciranje-na-podrocju-urejanja-prostora-in-graditve-v-letu-2024/

6.3. Javni razpis za lokalne skupnosti v okviru projekta Pathways2Resilience

Projekt Pathways2Resilience, ki se izvaja v okviru Misije EU »Prilagajanje podnebnim spremembam« je kot del instrumenta kaskadnega financiranja objavil prvi javni razpis, s katerim želijo podpreti do 40 lokalnih oblasti pri pripravi in izdelavi poti odpornosti.

Pathways2Resilience je vodilni projekt v okviru Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, katerega cilj je podpreti vsaj 100 evropskih regij in skupnosti pri sooblikovanju poti odpornosti na lokalni ravni.

V okviru projekta je bil objavljen prvi razpis za prijavitelje, na katerem bo izbranih 40 regij in skupnosti, ki bodo prejele nepovratna sredstva v maksimalni višini do 210.000 evrov za oblikovanje lokalnih in regionalnih poti odpornosti. Izbrane regije in skupnosti bodo lahko poleg nepovratnih sredstev sodelovale pri podpornih storitvah in dejavnostih za krepitev zmogljivosti programa, od mentorskega programa, seminarjev in delavnic do prilagojene podpore in svetovanja o inovativnih finančnih mehanizmih.

Rok za prijavo na razpis je 22. februar 2024 do 17.00 po srednjeevropskem času. 

V okviru projekta bodo organizirani tudi spletni informativni dnevi, na katerih bo podrobno predstavljen razpis in na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji zastavljali vprašanja o razpisu. Informativna dneva bosta izvedena v naslednjih terminih 11. in 17. januar 2024 med 13.00 do 14.00 po srednjeevropskem času. Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

6.4. Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic

Evropska komisija je v okviru programov Pravosodje in Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights, Values oz CERV) objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic (nepovratna finančna sredstva). Posamezne tematike razpisov se nanašajo na usposabljanje v pravosodju, spodbujanje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pravice otrok ter boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki, spodbujanje enakosti spolov, mreženje mest. Več informacij o rokih in prioritetah razpisov vam je na voljo:

Values strand:

Equality and rights strand:

 Citizens’ engagement and participation strand:

Daphne strand:

Which kind of activities? A wide range of activities shall be eligible for funding: training, capacity building, exchanges of good practices, awareness-raising and media campaigns, surveys, studies, analytical activities and others.

Who can apply? Public authorities and organisations in EU Member States and in countries associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature (list of participating countries) are invited to present projects’ proposals in order to receive EU financial support. Please note that the Values strand is reserved for applicants from EU Member States only.

For additional information please visit DG Justice’s website for the CERV programme or consult our latest DG Justice newsletter on funding opportunities (please subscribe to DG Justice newsletter on funding opportunities to receive updates).

If you wish to apply under a specific call for proposals, please visit the CERV programme section of the Funding & tender opportunities portal .

We kindly invite you to address your questions concerning the calls for proposals published under the Equality and rights and Daphne strands to our functional mailbox ec-cerv-calls@ec.europa.eu . Questions concerning the calls for proposals published under the Values and the Citizens’ engagement and participation strands should be addressed to the functional mailbox of the Executive Agency EACEA: eacea-cerv@ec.europa.eu .

You may also contact the CERV Contact Point of your country, if established.

Ministrstvo za pravosodje  vas obvešča, da sofinancira delovanje slovenske CERV točke, ki je vzpostavljena za pomoč pri prijavah na razpise, več na Za prijavitelje – Cerv točka (cerv-tocka.si).

6.5. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.7. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.9. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.10. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

6.12. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.13. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

7. Novice drugih

7.2. Še nekaj dni je do izteka roka za prijavo za nagrado za družbene inovacije SozialMarie

Še nekaj dni je do izteka roka za prijavo za nagrado za družbene inovacije SozialMarie. Rok se izteče 16. januarja 2024, ob 23:55. SozialMarie išče uspešno izvedene projekte, ki še trajajo, iz vseh sektorjev.   Prijavo in pogoje razpisa najdete na spletni strani SozialMarie.

Za dodatna vprašanja vam je na voljo Živa na ziva.lopatic@sozialmarie.org.

Vabijo vas tudi, da prisluhnete čisto novemu podkastu “Why? Why?Why?”, v katerem se Jose Antonio Morales pogovarja z dvema prejemnikoma nagrade SozialMarie iz preteklih let o tem, zakaj je družbena inovacija sploh nastala, zakaj je uspela in zakaj se je ohranila. Najdete jih na naslednjih platformah: Spotify,  Apple PodcastsGoogle PodcastsZencastrRSS.

Pogovor z lanskim prejemnikom glavne nagrade SozialMarie pa je za Radio Slovenija – prvi program pred kratkim posnela Špela Novak. Poiščite ga tukaj.

Še je čas, da oddate svojo prijavo in da informacijo o nagradi SozialMarie delite z drugimi družbenimi inovatorji.

7.3. 5533 starejših ima zaradi Mobilnih herojev boljše digitalne spretnosti

Novembra 2023 se je zaključil prvi krog izobraževanj s projektom Mobilni heroji, s katerim so usposobljeni strokovnjaki s potujočo učilnico v lokalnih ruralnih okoljih od maja lani digitalno opismenjevali starejše od 55 let. Rezultati so odlični. Na usposabljanjih po vsej državi (skupaj jih je bilo 313) je 5533 starejših bistveno povečalo svoje digitalne spretnosti.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.