V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA PUCONCI.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

Kazalo vsebine

Novice SOS

Aktualno - Poplave 2023

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

1. Novice SOS

1.1. Predstavnika SOS na 6. seji Delovne skupine za lokalno samoupravo

Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije ter Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije sta se 6. 10. 2023, skupaj s predstavniki Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, udeležila 6. seje Delovne skupine za lokalno samoupravo.

Sestanek je vodil državni sekreta na Ministrstva za javno upravo Jure Trbič. Prisotni so bili še Andreja Katič, državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, pristojna za regionalni razvoj, Mateja Mahkovec, generalna direktorica Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem in dr. Roman Lavtar, vodja Sektorja za lokalno samoupravo.

Prisotni so se seznanili z osnutkom sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah, ki ga je predstavil dr. Roman Lavtar. Ogrodje zakona je iz leta 2020. Glavni razlog za to novelo je odločba Ustavnega sodišča RS, ki zahteva urejanje volilnega spora po dnevu glasovanja. Pripombe zakonodajne službe Državnega zbora so že vključene.

Druga sprememba je informacijska podpora lokalnim volitvam. Prej je bilo to podprto preko aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki se je naročila/najela za vsake volitve. Pri zadnjih volitvah je Državna volilna komisija naročila enovit informacijski sistem, ki podpira vse vrste referendumov, volitve na lokalni in državni ravni in ta sistem je že bil preizkušen v praksi. Predlagane nove rešitve so povezovanje evidenc (cela kandidatna lista se bo lahko naenkrat preverila skozi evidenco volilne pravice). 

Glede hrambe dokumentov je bilo povedano, da Občinska volilna komisija podatke o VO lahko prihrani do naslednjih volitev, kar je zelo pomembna rešitev. Prav tako se sledi dogovoru z Državno volilno komisijo, da so lahko kandidati na spletnih straneh objavljeni do naslednji rednih lokalnih volitev (do sedaj je bilo stališče IP, da se ohranijo podatki za proporcionalne volitve, pri večinskih volitvah pa je bilo treba kandidate izbrisati).

Glede volilnih organov je bila predlagana rešitev, da mora biti sodnik predsednik OVK in da tajnik ne more biti kandidat (tajnik ni član volilnega organa in do sedaj ni veljala nezdružljivost).

Predlog je, da se svetov KS ne voli na neposrednih volitvah, ampak da je to urejeno s posrednimi volitvami ali na zborih občanov ali v občinskih svetih, kar ZLS že omogoča. To bi lahko poenostavilo delo občinam in državi.

Po predstavitvi je potekala razprava in dogovorjeno je bilo, da bo 17. 10. 2023 o tej temi poglobljena razprava s predstavniki združenj.

V okviru naslednje točke dnevnega reda je generalna direktorica Mateja Mahkovec prisotne seznanila z delom Operativne podskupine za pripravo predlogov za morebitno spremembo financiranja občin. Izpostavila je, da so iskali rešitve za mestne občine in druge večje občine, ki imajo višje stroške v primerjavi z ostalimi. Namen je bil, da se izhaja iz nalog občin iz vidika dodatnih nalog, ki jih izvajajo velike občine v primerjavi z malimi. Ugotovili so, da iz nalog težko izhajajo, ker jih morajo opravljati vse občine; teh razlik tu ni, ugotovili pa so razlike po stroških v javnih zavodih (osredotočili so se na stroške plač in prispevkov v javnih zavodih, kjer so ti višji od povprečja stroškov na prebivalca vseh občin). Sklep delovne skupine je bil, da bi se tem občinam zagotovila dodatna sredstva. Prisotnim na seji delovne skupine se je pokazala tabela s 43 občinami, ki so nad povprečjem.

Predlog delovne skupine je bil sprejet, in sicer da bodo občine, za katere bo Ministrstvo za finance vsakoletno izračunalo, da imajo višje stroške od povprečja, dobile dodatna sredstva (dodaten člen v ZFO se bo pripravil). Dogovor je bil, da se bo zagotovilo dodatna sredstva in da ne bo šlo zgolj za prerazporeditev sredstev za ta namen.

Po predstavitvi je bil sprejet sklep, da bo operativna podskupina poslala članom glavne deloven skupine anonimizirane podatke občin.

Državna sekretarka Andreja Katič je pri tretji točki dnevnega reda predstavila možnosti sodelovanja s Stalnim predstavništvom RS pri Evropski uniji za pridobitev neposrednih spodbud. Dogovor glede te točke še ni bil sprejet.

Izpostavljeno je bilo, da je v tem trenutku aktualen predlog, da se lahko včlani SOS in ZOS. V razpravi je bilo povedano, da so pričakovanja o plačilu so zelo visoka in da komercialna rešitev ni primerna.

Pod točko razno je bila podana pobuda Občine Tolmin, da bi radi imeli pilotni projekt, v okviru katerega bi se ustvaril co-working prostor za javne uslužbence. Dogovorili so se, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila predstavitev projekta na to tematiko, ki je v preteklosti že bil pripravljen in s katerim so kandidirali na javnem razpisu Norveškega sklada, pa sredstva zanj niso bila odobrena.

Posredovana je bila tudi informacija, da MKRR pripravlja vlogo na solidarnostni sklad. Ustanovili so MDS in predlagali spremembe v sistemu Ajda, ker je zastarel, poleg tega v primerjavi z drugimi državami EU kaže zelo nizko škodo. Vlada je tudi potrdila oceno škode za vse resorje – zasebno in javno je 9,9 mrd, od tega v javnem delu 7-8 mrd. Vlogo bodo predvidoma oddali pred iztekom roka.

1.2. Tudi na četrtem sestanku brez dogovora za povprečnino

V petek, 6.10.2023 je potekal četrti sestanek v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Na sestanku so sodelovali minister za finance z ekipo, predstavniki ministrstva za javno upravo, SOS, ZMOS in ZOS. V imenu SOS sta se pogajalskega sestanka udeležila podpredsednik mag. Gregor Macedoni in generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

Predstavniki lokalnih skupnosti so pozvali ministra za finance, Klemna Boštjančiča, za predstavitev predloga višine povprečnine, hkrati pa tudi sami predstavili izhodišče za določitev višine povprečnine. Le-ta bi po predlogu predstavnikov občin temeljila na 54 procentih dohodnine, znižane za sredstva, ki bi jih zaradi izravnave morala zagotoviti država. Minister je izjavil, da je predlagano izhodišče oziroma znesek občin previsok, saj država varčuje za zagotovitev sredstev za sanacijo infrastrukture zaradi poplav in plazov. Predstavniki vodstev asociacij so opozorili, da bodo tudi občine, ki so bile prizadete v letošnjih poplavah, še vedno morale pokrivati vse zakonske stroške. V letošnjih razmerah naravnih nesreč je bilo v poplavah in plazovih prizadetih 183 občin, zato je tudi zaradi njih treba popraviti znesek povprečnine, so še poudarili.

Po zaključku sestanka ni bil dorečen nov termin za pogajanja.

1.3. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

1.4. Na 22. Festivalu za tretje življenjsko obdobje primeri dobrih praks občin

Od 27. do 29. septembra 2023 je v Cankarjevem domu potekal že 22. Festival za tretje življenjsko obdobje, največja tovrstna prireditev za starejše v Evropi, ki je posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. Potekal je pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

Na festivalu so aktivnosti svojih lokalnih skupnosti za dvig kvalitete bivanja starejših predstavljali županje in župani v okviru okrogle mize ob zaključku festivala. Pogovor 6 županj in županov – predstavnikov občin Novo mesto, Lukovica, Črna na Koroškem, Kranj in Velenje, na temo skrbi za starejše, je osvetlil izbor najbolj pronicljivih projektov na temo izboljšanja kakovosti življenja starejših v lokalnih skupnostih, predstavitev primerov dobrih praks idr. Primere aktivnosti občine Kočevje in druge zanimive primere dobrih praks občin, ki so članice Skupnosti občin Slovenije, je zastopal njen predsednik dr. Vladimir Prebilič. Pogovor sta vodili ga. Vlasta Nussdorfer, predsednica programskega sveta F3ŽO, in ga. Biserka Marolt Meden, svetovalka predsednice Republike Slovenije za družbene dejavnosti.

1.5. Seminar glede povračila stroškov in drugih osebnih prejemkov

V torek, 3. 10. 2023 je SOS v sodelovanju s Štefko Korade Purg, dolgoletno vodjo Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo izvedla seminar glede povračila stroškov in drugih osebnih prejemkov javnih uslužbencev.

Udeleženci seminarja so osvežili svoje znanje glede pravnih podlag, ki urejajo povračila stroškov in druge osebne prejemke za funkcionarje, javne uslužbence in občinske svetnike. Poseben poudarek je bil na vsebinah povračila stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, povračila stroškov na službenem potovanju in odpravnini ob upokojitvi, kjer je bilo zastavljenih tudi največ vprašanj in predstavljene sodne prakse.   

2. Aktualno - Poplave 2023

2.2. Prebivalcem, gospodarstvu in občinam več kot pol milijarde za odpravo posledic poplav

Minevata dva meseca od katastrofalnih poplav, ki so se zgodile 4. avgusta. Poplave in plazovi so prizadeli 183 od 212 slovenskih občin, kar 104 občine so bile močno prizadete. Celoten obseg prizadetega območja pa je ocenjen na 17.203 kvadratnih kilometrov površine. Do danes je Vlada Republike Slovenije za pomoč prebivalcem, občinam in gospodarstvu že zagotovila 515,9 milijona evrov.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

2.3. Dodatno pojasnilo o izvajanju izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj

V pojasnilu TUKAJ Ministrstvo za solidarno prihodnost pojasnjuje ravnanje v primerih, ko so se postopki izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj začeli pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter z oprostitvijo plačila upravnih taks v upravnih postopkih izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem.

Obveščajo tudi, da je bil v Uradnem listu RS št. 100/23 z dne 29. 9. 2023 objavljen Sklep o dopolnitvi Sklepa o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ki je pričel veljati 30. 9. 2023. Izjeme za oprostitev plačila upravnih taks se s tem razširjajo tudi na dokumente v zvezi z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja v najem na podlagi zakona, kar je potrebno upoštevati pri vodenju upravnih postopkov. Taksa pa se vrne taksnemu zavezancu po uradni dolžnosti, če je bila plačana pred uveljavitvijo tega sklepa, prav tako pa tudi taksa za dokumente v postopkih, ki so se v skladu s prvim odstavkom 170. člena zakona začeli v skladu s pravilnikom in končali v skladu z zakonom.

2.4. Navodilo občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe v proračunu občine

Glede na to, da se občine praktično prvič srečujejo s prejemom predplačil, je Ministrstvo za finance pripravilo navodilo občinam kot pomoč pri evidentiranju prejetih sredstev in načrtovanjem porabe le-teh z namenom, da bi pri izvrševanju proračuna spoštovali načeli učinkovitosti in gospodarnosti ter v čim večji meri zagotovili transparentnost porabe proračunskih sredstev iz naslova zagotavljanja sredstev za pomoč ob naravnih nesrečah.

Navodilo si lahko preberete tukaj:

NAVODILO_OBCINAM_evid._sr._za_odpravo_posledic_naravnih_nesrec_v_proracunih_PPrenos

2.5. Omogočena prijava programov javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah

Zavod RS za zaposlovanje je 11. septembra objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Javno povabilo je objavljeno v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Odprto je do razdelitve sredstev, najdlje do 31. 3. 2024. 

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

2.6. POMOČ ŽRTVAM POPLAV in PLAZOV V AVGUSTU 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo letak z informacijami glede izredne solidarne pomoči in nekaterih drugih ukrepov iz naslova avgustovskih poplav, ki vam je na voljo TUKAJ. Vabljeni, da ga posredujete potencialnim upravičencem.

2.7. DENARNE DONACIJE OBČINAM, PRIZADETIM V POPLAVAH V AVGUSTU 2023

V nadaljevanju objavljamo seznam občin, ki potrebujejo finančno pomoč zaradi nedavnih poplav.*

Prav tako na vas naslavljamo pobudo predsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča, ki poziva kolegice in kolege iz občin, ki v nedavnih vremenskih ujmah niso bile prizadete, da v okviru svojih zmožnosti pomagajo ostalim občinam, ki so bile. Občina Kočevje bo tako za odpravljanje škode nedavnih nesreč namenila evro na prebivalca občine Kočevje.

Sekretariat SOS na tej točki svetuje, da začasno zadržite nakazovanje donacij, dokler se ne uredi pravna podlaga. Pristojne smo pozvali k vključitvi primerne ureditve v interventno zakonodajo oz. k zagotovitvi sistemske rešitve.

Občina lahko sredstva za poplave nakaže iz proračuna/rezervnega sklada občine z uporabo različnih institutov:

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi sklepa (sklep – vzorec 1 in vzorec 2 – Zakon o javnih financah v 4. odstavku 49. člena določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet)

– sredstva nakaže iz splošne proračunske rezervacije (sklep – vzorec 3 – v proračunu se v ta namen odpre/oblikuje nova proračunska postavka kot npr. z nazivom Poplave  2023 in nanjo razporedi sredstva iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija)

– sredstva nakaže iz rezervnega sklada na podlagi odloka (odlok – vzorec 4 – v drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom)

KOROŠKA

 • Črna na Koroškem. Denarno pomoč specifično za prizadete v poplavah v Črni na Koroškem lahko nakažete na TRR Občine Črna na Koroškem: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, TRR: SI56 0110 0010 0007 227, sklic: 00 2393, koda namena: CHAR.
 • Dravograd. Zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v poplavah v Občini Dravograd poteka prek posebnega bančnega računa Rdečega križa: SI56 6100 0001 9303 056, sklic 00-01-2023, namen: Pomoč družinam v poplavah Dravograd 2023. Zbrana sredstva bodo namenjena izključno prizadetim družinam. Dodatne informacije v zvezi z akcijo in pomočjo so na voljo prek telefonskih številk 040 327 496 ali 87 70 020 (sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Dravograd Irena Gostenčnik). Zbiranje bo potekalo do 31. 12. 2023.
 • Mežica. Denarno pomoč za prizadete v Občini Mežica lahko nakažete na TRR občine: SI56 0127 4010 0010 050, namen: Poplave, koda namena: CHAR, sklic: SI 00 2023-08.
 • Prevalje. Občina Prevalje je odprla namenski račun za nakazilo donacij za prizadete v poplavah. Pomoč lahko nakažete na TRR: SI56 0137 5600 0000 128, namen: Poplave Prevalje, koda namena: CHAR.
 • Ravne na Koroškem. Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na TRR občine: SI56 0130 3010 0009 987 (odprt pri Banki Slovenije), sklic: 00 2023-08, namena nakazila: Poplave 2023, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: CHAR.
 • Slovenj Gradec. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0131 2010 0010 322, koda namena CHAR, referenca SI00 0408-2023. Pri nakazilu navedite namen: POPLAVE 2023.
 • Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Šmartno ob Paki (mobilni telefon: 041 941 677, Marija Lesnjak); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Šmartno ob Paki lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245090, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Rdeči križ – KO Gorenje (telefon: 031 347 718, Ivan Glasenčnik); finančna sredstva za pomoč poplavljenim na območju RK KO Gorenje lahko nakažete na TRR: SI56 0242 6001 1969 849, sklic: 245032, prejemnik RKS OZ Velenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki. • Župnijska Karitas Šmartno ob Paki (telefon: 041 775 506, Damijan Ločičnik); pomoč za oškodovane v poplavah lahko nakažete na TRR: SI56 0400 1004 6530 307, sklic 00 292243, namen: poplave, prejemnik: Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje. Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč poplavljenim iz občine Šmartno ob Paki.
 • Šoštanj. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8363 945, koda namena CHAR, referenca SI00 20044004. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ POPLAVE – AVGUST 2023. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Vuzenica. Za odpravo posledic neurja v občini Vuzenica za občane in za pomoč drugim občinam zbirajo sredstva na TRR Župnijska Karitas Vuzenica, Zg. trg 28, Vuzenica, SI56 6100 0002 4574 230, Namen: NEURJE AVGUST 2023, koda namena CHAR. Vsa zbrana sredstva bodo namensko porabljena za pomoč občanom občine Vuzenica, ki so utrpeli škodo. Višek zbranih sredstev bo posredovan Koroški regiji za odpravo posledic.

SAVINJSKA DOLINA

 • Braslovče. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so izgubili domove ter premoženje, je Občina Braslovče v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, če želite pomagati. TRR:  SI56 0110 0010 0015 181, sklic: 00 730100-2023, namen: Pomoč ujma 2023, koda namena: CHAR, BIC SWIFT: BSLJSI2X. Denarno pomoč lahko nakažete tudi tako, da poskenirate QR-kodo na tej povezavi.
 • Celje. Mestna občina Celje vse občanke in občane, ki želijo donirati finančna sredstva za pomoč v Savinjski regiji, obvešča, da lahko to storijo preko Društva Enostavno pomagam. Podatki za nakazilo donacij: Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Cankarjeva ulica 1, Celje, SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici), SKLIC: SI00 508-2023, namen: Za Celje, koda namena: CHAR (obvezen je vnos sklica in namena).
 • Gornji Grad. Občini Gornji Grad lahko pomagate pri sanaciji po uničujočih poplavah z nakazilom na transakcijski račun občine: SI56 0123 0010 0018 802, Sklic: 00 04082023, Koda namena: CHAR
 • Laško. Za pomoč tistim, ki so bili v poplavah prizadeti in so utrpeli večjo materialno škodo premoženje ali celo izgubili domove, je Občina Laško v okviru svojega transakcijskega računa odprla poseben sklic, kamor lahko nakažete sredstva, v kolikor želite pomagati: TRR: 01257 0100003220, Sklic: 00 730100-2023, Namen: POMOČ POPLAVE 2023, Koda namena: CHAR. Sredstva bodo namensko porabljena za družine, poasmeznike in podjetnike, ki so utrpeli največjo škodo.
 • Luče. Če želite finančno pomagati pri sanaciji škode zaradi poplav v Občini Luče, lahko denarno pomoč za prizadete v Lučah nakažete na TRR Občine Luče, Luče 106, 3334 Luče, TRR: SI56 0110 0600 8377 331, namen: Občina Luče – poplave, sklic: SI99, koda namena: CHAR. Podpora bo neposredno namenjena tistim, ki so najbolj prizadeti in potrebujejo nujno pomoč.
 • Ljubno. Pri sanaciji škode v občini Ljubno ob Savinji lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Ljubno: SI56 0110 0010 0006 257 s sklicno številko SI00 71419900, namen: POPLAVE2023.
 • Mozirje. Pri sanaciji škode v občini Mozirje lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Mozirje: TRR 0127 9010 0018 729 – UJP Žalec, Sklic 00 04082023, namen: neurje.
 • Nazarje. Denarno pomoč ob poplavah lahko nakažete na račun Občine Nazarje, TRR SI56 0110 0010 0008 391, sklic 00 71419983, namen: Poplava avgust 2023.
 • Polzela.  Pri sanaciji škode v občini Polzela lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Polzela: SI56 0137 3010 0004 520,Sklic: SI00 730100-2023, Koda namena: CHAR, Namen: Pomoč ujma.
 • Rečica ob Savinji. Občina Rečica ob Savinji, Krajevna organizacija RK in Župnijska karitas Rečica ob Savinji odpira skupni račun za pomoč občanom Občine Rečica ob Savinji. Številka TRR: SI56 0140 9010 0020 992, sklic SI00 0408-2023, s pripisom “poplave avgust 2023”.
 • Solčava. Finančno pomoč lahko donirate na TRR: SI56 0110 0600 8362 393, koda namena OTHR, referenca SI99. Pri nakazilu navedite namen: POMOČ UJMA.

 GORENJSKA

 • Kamnik. Občinski štab Civilne zaščite Kamnik je v sodelovanju z Župnijsko Karitas Stranje vzpostavil transakcijski račun za zbiranje sredstev prizadetim v ujmi. Finančno pomoč lahko donirate na Župnijsko Karitas Stranje: TRR: SI56 0231 2009 2388 532
  SKLIC: 2023, Namen: POPLAVE KAMNIK
 • Komenda. Pri sanaciji škode v občini Komenda lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Komenda: TRR: 01100-0100002377, Koda namena nakazila: CHAR (ali OTHR), Sklic: poplava23
 • Medvode. Pri sanaciji škode v občini Medvode lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Medvode: podračun št. SI56 01271-0100000594, Sklic: 00 14118-110905
 • Škofja Loka. Pri sanaciji škode v občini Škofja Loka lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Škofja Loka: TRR: SI56 0132 2600 0000 785, Koda namena nakazila: CHAR, Referenca: SI00 732023, Sklic: poplave 2023. Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je odprlo račun, na katerega lahko posamezniki, posameznice ali podjetja nakažejo pomoč za prizadete. Podatki za nakazilo: RKS-OZ Škofja Loka, Kidričeva cesta 1; SI56 0700 0000 0187 397, sklic: 00 784010-249 namen: POPLAVE 2023, koda namena: CHAR. Finančno pomoč lahko donirate preko Župnijsko Karitas Škofja Loka: TRR: SI56 SI56 1919 0500 7360 005, Referenca: SI00 482023, Namen: POPLAVE ŠKOFJA LOKA
 • Žiri. Pri sanaciji škode po poplavah v Občini Žiri lahko finančno pomagate z nakazilom na TRR Občine Žiri SI56 0110 0010 0014 793, Referenca SI00 732000, Koda namena CHAR, Namen: poplave 2023.

Za naslednje občine še nismo prejeli informacij kam se lahko nakažejo sredstva:

 • Cerklje na Gorenjskem
 • Domžale
 • Gorenja vas – Poljane
 • Litija
 • Mengeš
 • Polhov Gradec
 • Trzin
 • Šmartno pri Litiji

Več informacij, kako lahko še pomagate, vam je na voljo na povezavi Poplave po Sloveniji: Kako lahko pomagamo • Pod črto (podcrto.si)

*Seznam bomo sproti dopolnjevali, zato občine naprošamo, da nas obveščate o ažurnih podatkih.

3. Zakonodaja

3.1. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

3.2. Uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov

V letu 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list Rs, št. 11/22), s katerim se v pravilnik dodaja novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti in nova 119.a in 119.b člena. V novem 119. a členu je določeno, da mora akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Neposredni uporabniki so dolžni najkasneje do konca leta 2023 uskladiti akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.

V skladu z navedenim in upoštevaje, da se določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smiselno uporabljajo tudi za občine, obveščamo občine, ki še tega niste storile, da uskladite akte o ustanovitvi svojih javnih zavodov.

3.3. Informacije glede registra pravnih aktov lokalnih skupnosti

V Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je stekla priprava projekta za izvedbo (PZI) za vzpostavitev novega registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Od začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in besedil, tj. od 1. 5. 2023, so identificirali določene izzive, med katerimi so usklajena in ažurna komunikacija med vpletenimi deležniki, (sprotna) izmenjava podatkov in besedil med različnimi informacijskimi sistemi, pa tudi vprašanja, povezana z nomotehnično ustreznostjo lokalnih predpisov, ki močno zaznamujejo pripravo neuradnih prečiščenih besedil.

Za reševanje teh izzivov so pripravili naslednje ukrepe:

1. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti:

 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti prinaša tri sklope sprememb. Najpomembnejša sprememba je podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti lokalnih skupnosti, da za pravne akte, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023 (datum začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil), pošljejo, pregledajo in po potrebi dopolnijo podatke o teh pravnih aktih ter pripravijo oziroma uskladijo njihova neuradna prečiščena besedila v skladu s smernicami. Ocenjujemo, da je v času odpravljanja posledic letošnjih naravnih nesreč tovrstni ukrep pomemben prispevek k lajšanju izzivov, s katerimi se trenutno soočajo lokalne skupnosti. Predlog uredbe prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja nalog upravljanja novega registra s strani javnega podjetja, ki nastopi šele po vzpostavitvi oziroma produkcijskem delovanju na novo razvitega RePALS v celoti, v vmesnem času pa je ključni sogovornik občin služba. S predlogom uredbe se uvajajo še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na dosedanjo prakso izvajanja uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju določb.

2. Organizacija posveta (okrogle mize) na temo vzpostavljanja centraliziranega sistema za dostop do pravnega reda na lokalni ravni, na katerem bo predstavljena tudi možnost sodelovanja občin oziroma njihovih pooblaščencev pri razvoju oziroma testiranju funkcionalnosti novega informacijskega sistema RePALS;

 • Namen posveta je zainteresiranim udeležencem predstaviti razvojne aktivnosti pri izgradnji novega sistema RePALS, trenutno arhitekturo in predvidene funkcionalnosti sistema, odpreti razpravo o ključnih dilemah, s katerimi se soočajo občine pri pripravi oziroma pošiljanju podatkov in besedil v obstoječo aplikacijo, ter omogočiti občinam, da predstavijo lastne poglede in želje, s pomočjo katerih lahko vzpostavimo čim bolj celostno in domišljeno ter po meri uporabnikov narejeno informacijsko rešitev.

Na posvetu bo predstavljena tudi možnost sodelovanja občin pri razvoju oziroma testiranju funkcionalnosti novega sistema z namenom, da se že v zgodnji fazi identificirajo še kakšne službi neznane potrebe občin pri nastajanju in objavljanju svojih aktov ter neuradnih prečiščenih besedil ter da se v največjem možnem obsegu podprejo delovni procesi, ki so v tem kontekstu potrebni in na lokalni ravni morda drugačni od tistih, ki so uveljavljeni na državni ravni.

Posvet bo organiziran v drugi polovici oktobra 2023. Vabilo in dnevni red posta poslana naknadno.

3. Izpolnitev vprašalnika v zvezi z dosedanjim načinom objavljanja in priprave neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov občin z namenom vpogleda v dejansko stanje kot izhodišče za razvoj novega sistema;

 • Prosimo, da izpolnite priloženi vprašalnik, ki je dostopen na TEJ POVEZAVI, najpozneje do 20. oktobra 2023. Izpolnjevanje vprašalnika jim bo vzelo približno 5 minut. 

4. Možnost periodičnega avtomatiziranega prenosa obstoječih podatkov o pravnih aktih občin iz informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodijo občine same ali zanje njihovi zunanji izvajalci.

 • Do 20. oktobra 2023 prosimo sporočite kontakte oseb, ki so v imenu občine pooblaščene, da nastopajo kot sogovornik službe pri iskanju rešitev za avtomatiziran prenos obstoječih podatkov oziroma besedil v aplikacijo, s čimer bi se občinam, ki razpolagajo s podatki v informatiziranih zbirkah, olajšal vnos podatkov in besedil. Kontakt za sporočanje je gp.svz@gov.si, sklic na številko dopisa 4300-3/2023. 

3.4. Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanja fotonapetostnih naprav

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili seznanjeni z dopolnjenim osnutkom Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanja fotonapetostnih naprav, v katerem so bile upoštevane dosedanje pripombe. Do zadnje verzije osnutka dostopate TUKAJ.

V kolikor razpolagate z morebitnimi dodatnimi predlogi, pripombami in vprašanji, jih prosimo pošljete najkasneje do 10. oktobre 2023 (12h) na ana.plavcak@skupnostobcin.si .

Kot navajajo na strani pristojnega ministrstva, bo Uredba poslana v medresorsko usklajevanje. V vmesnem času pa bo Uredba dopolnjena še z obrazložitvami členov.

3.5. Odlok o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah

Na spletni strani e- Demokracija je bil objavljen predlog Odloka o oprostitvi plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah. Ta odlok podrobneje določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek za oprostitev plačila koncesijske dajatve za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024 zaradi poplav in plazov v avgustu 2023.

Morebitne pripombe na besedilo predloga nam posredujte do torka, 10. 10. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

3.6. V obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

Resorno ministrstvo je na e-demokraciji objavilo Uredbo o odpadkih z namenom varstva okolja in varovanja. Bistvene sprememba uredbe so v 78. členu, ki določa začetek uporabe določenih členov uredbe, v 80. členu, ki določa rok prilagoditve informacijskega sistema o ravnanju z odpadki in v 81. členu, ki določa prenehanje veljavnosti.

Vabimo vas, da uredbo pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vaše pripombe in predloge, najkasneje do 10. 10. 2023.

3.7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (predlog volivk in volivcev) vložen v Državni zbor

Inštitut 8. marec je zbral zadostno število podpisov za formalno vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja v državni zbor.

Bistvene rešitve predloga zakona zavzemajo:

– izenačitev pogojev za sežig in sosežig odpadkov v zvezi z emisijami, v pravilih ravnanja pri opravljanju dejavnosti in v potrošnji v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi v zrak in obratovalnim monitoringom emisij v zrak ter pravilih o nastajanju in ravnanju z odpadki.

– uvaja se okoljsko dajatev za sosežig. Zbrana sredstva bi pripadla 50% občina, v kateri se nahaja naprava za sosežig, 25 % v enakomernem deležu občinam, ki meji na občino, v kateri se nahaja naprava za sosežig ter 25 % državi. Zbrana sredstva bodo morala biti 50% namenjena za preprečevanje nastajanja odpadkov in 50% zazmanjšanje toplogrednih plinov, prilagajanje na podnebne spremembe in uvajanje zelenih praks.

– podrobneje določa obratovalni monitoring. Uvaja se določba, da se na vseh večjih izpustih izvaja enak monitoring kot na glavnem izpustu.

– predlaga se povečanje frekvence poročanja o obratovalnem monitoringu iz letnega poročanja v mesečno.

Vljudno vas prosimo, da nam sporočite vaša mnenja in stališča na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 13. 10. 2023.

3.8. Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2021-2030)

V vladni postopek je bil vložen Predlog odloka o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2021–2030). S tem odlokom se za obdobje 2021–2030 sprejmejo načrti za naslednja gozdnogospodarska in lovsko upravljavska območja:

 1. Gozdnogospodarsko območje Tolmin (št. načrta 01/21 z dne 18. 5. 2023);
 2. Gozdnogospodarsko območje Bled (št. načrta 02/21 z dne 18. 5. 2023);
 3. Gozdnogospodarsko območje Kranj (št. načrta 03/21 z dne 18. 5. 2023);
 4. Gozdnogospodarsko območje Ljubljana (št. načrta 04/21 z dne 18. 5. 2023);
 5. Gozdnogospodarsko območje Postojna (št. načrta 05/21 z dne 18. 5. 2023);
 6. Gozdnogospodarsko območje Kočevje (št. načrta 06/21 z dne 18. 5. 2023);
 7. Gozdnogospodarsko območje Novo mesto (št. načrta 07/21 z dne 18. 5. 2023);
 8. Gozdnogospodarsko območje Brežice (št. načrta 08/21 z dne 18. 5. 2023);
 9. Gozdnogospodarsko območje Celje (št. načrta 09/21 z dne 18. 5. 2023);
 10. Gozdnogospodarsko območje Nazarje (št. načrta 10/21 z dne 18. 5. 2023);
 11. Gozdnogospodarsko območje Slovenj Gradec (št. načrta 11/21 z dne 18. 5. 2023);
 12. Gozdnogospodarsko območje Maribor (št. načrta 12/21 z dne 18. 5. 2023);
 13. Gozdnogospodarsko območje Murska Sobota (št. načrta 13/21 z dne 18. 5. 2023);
 14. Kraško gozdnogospodarsko območje (št. načrta 14/21 z dne 18. 5. 2023);
 15. Novomeško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 16. Gorenjsko lovsko upravljavsko območje, (načrt z dne 18. 5. 2023);
 17. Kočevsko-Belokranjsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 18. Notranjsko lovsko upravljavsko območje(načrt z dne 18. 5. 2023);
 19. Primorsko lovsko upravljavsko območje(načrt z dne 18. 5. 2023);
 20. Pohorsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 21. Posavsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 22. Pomursko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 23. Savinjsko-Kozjansko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 24. Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 25. Triglavsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 26. Zahodno visoko kraško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 27. Zasavsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 28. Kamniško-Savinjsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
 29. Ptujsko-Ormoško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023).

Območni načrti so na voljo na povezavi:

Pripombe na predloge načrtov nam lahko pošljete do ponedeljka, 16. 10. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

3.9. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti prinaša tri sklope sprememb.

Najpomembnejša sprememba je podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti lokalnih skupnosti, da za pravne akte, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023 (datum začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil), pošljejo, pregledajo in po potrebi dopolnijo podatke o teh pravnih aktih ter pripravijo oziroma uskladijo njihova neuradna prečiščena besedila v skladu s smernicami. Predlog uredbe prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja nalog upravljanja novega registra s strani javnega podjetja, ki nastopi šele po vzpostavitvi oziroma produkcijskem delovanju na novo razvitega RePALS v celoti, v vmesnem času pa je ključni sogovornik občin služba. S predlogom uredbe se uvajajo še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na dosedanjo prakso izvajanja uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju določb.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog uredbe posredujete na info@skupnostobcin.si, najkasneje do 17. 10. 2023.

3.10. V obravnavi osnutek Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so pripravili osnutek Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (v nadaljevanju: osnutek pravilnika).

Sprejem predmetnega pravilnika je potreben zaradi uveljavitve novega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZEKom-2). V skladu s petim odstavkom 10. člena ZEKom-2 minister, pristojen za elektronske komunikacije, glede na stopnjo zahtevnosti gradnje določi enostavne komunikacijske objekte, za katere v skladu s predpisi o gradnji objektov ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, in predpiše, kaj se poleg vzdrževalnih del v javno korist določenih v zakonu šteje za vzdrževanje komunikacijskih objektov.

Osnutek pravilnika ne prinaša bistvenih vsebinskih sprememb glede na Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (Uradni list RS, št. 77/13 in 189/21 – ZDU-1M), ki se uporablja do izdaje novega pravilnika. Ne glede na navedeno pa je besedilo pravilnika nekoliko prilagojeno zaradi uskladitve s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, to je z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Predloge in pripombe lahko do vključno 23. oktobra 2023 posredujete na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.

Besedilo osnutka Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov se nahaja TUKAJ.

4. Dogodki SOS

4.1. 12.10.2023. / Spletno / Kibernetska varnost občin

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost organizira informativni seminar namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred vse bolj izpopolnjenimi kibernetskimi grožnjami.

Glede na to, da izvajate občine velik del svojega poslovanja in delovanja na spletu, ste tudi vedno bolj na udaru kibernetskih napadov/vdorov. Na seminarju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • Pomembnost kibernetske varnosti v občinah:  pravne podlage (Zakon o informacijski varnosti, Uredba o informacijski varnosti v državni upravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, EU Uredba GDPR) in zakonske zahteve za zavezance/občine;
 • Kibernetski napadi, varnost in obramba: kibernetske grožnje in trendi ter praktični nasveti za izboljšanje kibernetske varnosti (kako se »obnašati« na spletu, kako prepoznati škodljive vsebine, se izogniti in preprečiti kibernetski napad oziroma kako postopati v primeru kibernetskega vdora, … );
 • Primeri uspešnega obvladovanja kibernetskih tveganj v občini;
 • Razprava o konkretnih korakih za izboljšanje kibernetske varnosti v vaši občini.

Seminar je namenjen županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav, predstavnicam in predstavnikom občin, ki so odgovorni za informacijsko varnost in IT infrastrukturo ter vsem zainteresiranim.

4.2. 17.10.2023. / Ljubljana / Urbanistična zasnova

Skupnost občin Slovenije organizira posvet o urbanistični zasnovi (UZ), na katerem bo predstavljena vsebina UZ in njen pomen za zagotavljanje premišljene in kakovostne strukture celotnega naselja, z vplivi in povezavami na okolico. Ravno tako bo na posvetu s strani Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) predstavljen 131.a člen iz Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Interventni zakon), v katerem je UZ zastavljena kot pomemben instrument obnove naselij (tudi prenove in reciklaže), ki naj poda konceptualno podlago za izdelavo sanacijskih OPPN.

Program dogodka

 1. Predstavitev 131. a člena Interventnega zakona (Barbara Radovan in Jernej Červek, MNVP)
 2. Predstavitev vsebine in pomena UZ (Bogdana Dražič, univ.dipl.inž.arh.)
 3. Razprava

Več informacij v vabilu TUKAJ.

Člane ZAPS obveščamo, da boste za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke. Prosimo, da na prijavnici označite, da ste člani ZAPS oziroma nam boste to sporočili na dogodku ob registraciji (identifikacijsko številko).

4.3. 19.10.2023. – 20.10.2023. / Laško / Razvojni dnevi občin

Veseli nas, da se vas je že veliko odločilo za udeležbo na Razvojnih dnevih občin, ki se bodo odvijali v četrtek in petek, 19. in 20. oktobra 2023, v prelepem okolju Term Thermana Laško.

Za vas smo pripravili program, ki po eni strani odgovarja na aktualno situacijo v navezavi na naravne nesreče, po drugi strani pa odgovarja na izzive, s katerimi se soočate razvojno naravnane občine.

Prvi dan se bomo posvetili izzivom ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Zanimal nas bo sistemski pristop obnove in nadaljnjega razvoja prizadetih območij z vidika države, v okviru okrogle mize med županskimi kolegicami in kolegi ter relevantnimi predstavniki zaščite in reševanja na državnem nivoju pa bomo razpravljali o izkušnjah v različnih scenarijih (poplave, vetrolom, požari, Covid-19) s prve roke.

V dveh dneh druženja se nam obeta pester in raznolik program.  Na okrogli mizi bo na temo izkušenj in scenarijev obvladovanja naravnih in drugih nesreč z nami tudi minister za obrambo, Marjan Šarec. O okrevanju in odpornosti države v luči okoljskih sprememb pa bomo govorili s predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Na dogodku bomo poleg zanimivih govork in govorcev prisluhnili več kot 15 dobrim praksam in izkušnjam občin glede sposobnosti reagiranja v kriznih razmerah, kakovostno grajenega digitalnega razvoja, ohranjanja poseljenosti in zagotavljanja ustreznih kadrov, prilagajanja na okoljske spremembe kot tudi digitalnega razvoja.

Poleg bogatega strokovnega programa, ki se bo pričel 19. 10. 2023 ob 12.30 uri, se boste lahko sprostili ob večernem programu, ki vključuje slavnostno večerjo, nato pa bo poskrbljeno tudi za plesne ritme.

S strokovnim programom bomo nadaljevali v petek, 20. 10. 2023, ob 9.30, zato vam predlagamo, da izkoristite možnost prenočitve v hotelu. Zaradi velikega zanimanja za dogodek so namestitvene kapacitete v Thermani Laško že pošle, vendar nam je uspelo za udeležence našega dogodka zagotoviti še 10 sob v hotelu Rimski dvor v Rimskih termah (po ceni 130 eur na osebo na noč + turistična taksa in prijavnina). Za rezervacijo se lahko obrnete na booking@rimske-terme.si ali telefonsko na 03-5742-000. Da boste lahko sproščeno uživali tudi v večernem delu dogodka, smo pridobili tudi  telefonsko številko lokalne taxi službe Taxi Laščan – 051 305 020.

Drugi dan dogodka bomo razpravljali o demografiji in načrtovanju razvoja občin. Zanimalo nas bo kako ohranjati ali povečati število prebivalcev v lokalnem okolju, kako ravnati s prostorom, kljubovati begu možganov in kako krepiti medgeneracijski in medkulturni dialog. O vsem tem bomo izvedeli iz prve roke, saj bodo svoje izkušnje delili županje in župani.

Navezali se bomo tudi na temo prilagajanja na okoljske spremembe in možne ukrepe, zato bodo z nami tako priznani akademski strokovnjaki kot tudi predstavniki ministrstva. Spoznali bomo konkretne primere prilagajanja podnebnim spremembam tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Ob zaključku programa si lahko obetamo navdihujočo razpravo o digitalni prihodnosti naših lokalnih skupnosti. S predstavniki pristojnega ministrstva bomo govorili o tem, kako se bodo občine razvijale v digitalni dobi do leta 2030 in kako bo s financiranjem digitalnega razvoja. Županje in župane pa smo prosili, da predstavijo svoje prakse implementacije digitalnih storitev v občinah ter priložnostih, ki jih takšna digitalna orodja prinašajo.

Razvojni dnevi občin – program 2023

4.4. 24.10.2023. / Ljubljana / Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine”

DOGODEK SMO PRESTAVILI IZ 20.9. na 24.10.2023!

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS, Skupnostjo občin Slovenije ter občinami Solčava, Moravske toplice in Kočevje pripravilo »Priporočila za pripravo občinskega Odloka o urejenosti naselij in krajine«. Priporočila podajajo korake, kako pristopiti k sami pripravi in izvedbi Odloka, zakonska določila ter vzorčni primer strokovnih podlag in testnega Odloka za izbrani občini.

P R E D L A G A N  D N E V N I  R E D

Priročnik bodo predstavili predstavniki MNVP, SOS in UIRS s sodelavci in partnerji. Uvodnemu pozdravu bo sledil pripravljalni del s strokovnim in pravnim poudarkom. Predstavljeni bodo tudi primeri sodelujočih testnih občin. Na koncu pa bodo udeleženke in udeleženci imeli priložnost sodelovati še v razpravi.

URADNO VABILO Z DNEVNIM REDOM je dostopno tukaj.

P R I J A V A

Predavanje je brezplačno. Dogodek se bo izvajal hibridno (v živo, preko spleta)

Prijave zbira Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS). Prijava je možna preko spleta na tej strani. Rok za prijave je ponedeljek, 23.10.2023, do 12h.

Skrajni rok za morebitno odpoved (po e-pošti: izobrazevanje@zaps.si) je torek, 19.09.2022, do 14h. Če se boste odjavili kasneje, ali če se dogodka, kljub prijavi, ne boste udeležili, vam bodo na ZAPS zaračunali stroške kotizacije v višini: za člane ZAPS 39€ (z DDV), za občinske urbaniste, ki niso vpisani v imenik pooblaščenih arhitektov ter člane IZS 78€ (z DDV) ter za nečlane 130€ (z DDV).

K R E D I T N E   T O Č K E

Predstavitev priročnika “Odlok o urejenosti naselij in krajine” / 2 KT / Sklop B – teorija in referenčna praksa.

4.5. 9.11.2023. / Ljubljana, Slovenija / Letna konferenca “Soočimo se z diskriminacijo”

Dogodek, ki ga organiziramo partnerji projekta Soočimo se z diskriminacijo (Zagovornik načela enakosti, Fundacija Prizma, Akademija za gledališče, radio, film, in televizijo ter Skupnost občin Slovenije), je namenjen vsem županjam, županom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter predstavnikom javne uprave, vključno z zaposlenimi  upravnih enot, centrov za socialno delo in drugih institucij.

Naša skupna vizija je ustvariti družbo, v kateri so enakopravnost, spoštovanje in strpnost temeljne vrednote. S konferenco želimo k temu prispevati, zato se bomo v sklopu programa posvetili problematiki diskriminacije in skupaj raziskali možnosti za njeno preprečevanje in odpravo.

V ta namen bomo z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom govorili o tem, kaj diskriminacija je in kaj ni, svoje izkušnje z diskriminacijo bodo z nami delili posamezniki, ki so jo občutili na lastni koži, nato pa se bomo na županskem omizju posvetili aktualnim izzivom, s katerimi se soočamo v boju proti diskriminaciji, ter raziskali, kako lahko s skupnimi močmi oblikujemo bolj vključujoče in strpne skupnosti.

Poleg strokovnih vsebin bo na konferenci tudi priložnost za mreženje in povezovanje z drugimi predstavniki javne uprave. Konferenca »Soočimo se z diskriminacijo« bo ponudila odlično priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks tudi med vami, spoštovane županje, župani, direktorice, direktorji in ostalo javno upravo.

V sodelovanju s študentkami in študenti AGRFT bo po strokovnem delu konference predstavljena tudi gledališka predstava na temo diskriminacije, ki bo poglobila naše razumevanje te problematike in nas nagovorila na čustveni ravni.

PROGRAM DOGODKA:

9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

 

 

9.30 – 9.40

Uvodni pozdravi

Mag. Urška Klakočar Župančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije

 

Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijske in študentske zadeve Univerze v Ljubljani

9.40 – 9.50

Predstavitev projekta in uvod v temo

Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti

 

9.50 – 10.45

Panelna diskusija:

Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin

 

Vprašanja publike

Tadej Vesenjak, vzgojitelj predšolskih otrok in kantavtor

 

Metka Pavšič, slepa igralka, slikarka in pisateljica

 

Sunny al Saleh, glasbenik in didžej s sirskimi koreninami

 

Goran Vojnović, filmski in televizijski režiser, scenarist, pisatelj in kolumnist

10.45 – 11.00

Odmor za kavo

 

 

11.00 – 12.00

Okrogla miza z občinskimi odločevalci:

Vloge občin za zagotavljanje enakosti

 

Vprašanja publike

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS in župan Kočevja

 

Mag. Renata Kosec, županja Domžal

 

Mag. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem

 

Dr. Petra Vrhovnik, županja Poljčan

 

Sara Tomšič, podžupanja Novega mesta

12.00 – 12.45

Odmor s pogostitvijo

 

 

12.45 – 14.00

Gledališka predstava: Kaj pa z Rdečo kapico?

Režiserka: Maruša Sirc

Dramaturginja: Ula Talija Pollak

 

Igrajo: Urban Brenčič, Ajda Kostrevc, Luka Kotnik, Alja Krhin, Ajda Pirtovšek, Jure Šimonka

Vabimo vas, da si mesto na konferenci zagotovite že danes in se prijavite s spletno prijavnico spodaj.

V kolikor se srečujete s kakršnokoli vrsto oviranosti, nas o tem lahko obvestite v prijavnici (v delu “Vprašanja”) in potrudili se bomo, da zagotovimo ustrezne prilagoditve.

Vabilo za tiskanje 

4.6. 9.11.2023. / Kranj / Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih

Konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih bo potekala 9. novembra 2023 v Kranju.

Mestni turizem je v zadnjem desetletju doživel velik razmah. Mesta so postala dostopnejša zaradi boljših prometnih povezav in lažjega dostopa do informacij, zato se je število obiskovalcev v mestih močno povečalo. Poleg prepoznavnih mestnih destinacij z znanimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki so turisti začeli obiskovati tudi manjša, turistično manj razvita mesta, ki so v zadnjih letih razvila zanimivo lokalno turistično ponudbo.

A kako zagotoviti, da razvoj turizma v mestih ne bo imel negativnih posledic na življenje lokalne skupnosti, kot so dvig življenjskih stroškov, pretirana gneča ali gentrifikacija? Kako vključiti prebivalce, zagotoviti pozitivni vpliv na lokalno ekonomijo in obenem ohranjati naravne in kulturne vrednote?

Nekatera evropska mesta so že našla odgovore na ta vprašanja. Spoznajte, kako portugalsko mesto Braga lokalnim prebivalcem omogoča, da se vživijo v vlogo turista v svojem domačem kraju. Kako v italijanski Sieni izobražujejo kulturne delavce o podnebnih spremembah in vplivih njihovega dela na okolje, kar vodi v organizacijo bolj trajnostnih dogodkov. Kako družbeno odgovoren hotel v Gdansku prepleta zgodbe socialne vključenosti in gostinstva. Spoznajte tudi domače zanimive prakse trajnostnega mestnega turizma v Kranju, Idriji in Mariboru.

Konferenca je namenjena predstavnikom občin in zavodov za turizem ter drugim nacionalnim in lokalnim akterjem s področja turizma, ki bi želeli zvedeti več o značilnostih turizma v mestih in iščete navdih za implementacijo lastnih trajnostnih praks s tega področja.

Program je na voljo tukaj.  Na tem mestu dostopate do PRIJAVE (zbirajtelj IPoP)

ENGLISH

Dogodek bo simultano tolmačen v slovenski oziroma angleški jezik.

Konferenco organizirajo Ministrstvo za naravne vire in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT.

Grafika: Darja Klančar, Darka

 

5. Povpraševanja

5.1. Interni predpis v zvezi z izvajanjem javnih naročil

Na vas se obračamo s prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja ostalim občinam. Nadzorni odbor občine je, po vzoru ministrstev, izdal priporočilo, da sprejmejo interni predpis (pravilnik ali navodilo) v zvezi z izvajanjem javnih naročil, v katerem bi podrobno opisali posamezne postopke, po katerih se vodijo javna naročila, kdaj pridejo v...

6. Dogodki drugih

6.1. 9. 10. / Posvet »Zadrževanje voda in pregrade - pomemben gradnik okolja in družbe

Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju s Slovenskim nacionalnim komitejem za velike pregrade, Slovensko inženirsko zvezo ter Inženirsko akademijo Slovenije vabi vse zainteresirane predstavnike občin na Posvet “Zadrževanje voda in pregrade – pomemben gradnik okolja in družbe” , ki bo v ponedeljek, 9. oktobra 2023, ob 10.uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Za udeležbo na dogodku je obvezna predhodna prijava na: https://www.ds-rs.si/sl/form/posvet-zadrzevanje-vode-in-pregr  do 6. oktobra 2023 do 10. ure. Število prijav je omejeno. Vabilo in program_dogodka

Po posvetu bo na spletni strani Državnega sveta dostopen posnetek posveta.

6.2. 11. 10. / Usposabljanje za predstavnike javnega sektorja: Celovita prenova stavb za krepitev njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke

Usposabljanje za celovito prenovo stavb s poudarkom na povečanju njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke bo za predstavnike javnega sektorja potekalo v sredo, 11. oktobra 2023 v e-obliki oz. preko ZOOM-a, in sicer med 9. in 15.15.

Več informacij vam je na voljo v vabilu TUKAJ in na spletni strani.

Tokratni program usposabljanja je posebej prilagojen za predstavnike javnega sektorja (občine, ministrstva in njihove organe v sestavi, predstavnikom civilne zaščite, inšpektorjem, …) in naslavlja izzive in novosti, s katerimi se bomo morali soočati v prihodnje zaradi spremenjenih podnebnih razmer.

Dogodek je za vse udeležence brezplačen in se izvaja v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE).

Osnovni cilj projekta je usmerjen k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe z namenom čim hitrejšega prehoda v brezogljično družbo, kamor sodi tudi gradnja/prenova stavb v duhu trajnosti in krožnosti. Namen usposabljanj je boljša usposobljenost ključnih deležnikov na področju URE, OVE in zelenih tehnologij ter pridobivanje sodobnih znanj, veščin in kompetenc, kar je tudi v skladu z EU in nacionalnimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti vseživljenjskega učenja.

Na dogodek se je treba predhodno prijaviti preko spletne prijavnice  do vključno 2. oktobra 2023 oz. do zapolnitve prostih mest.

6.3. 11. 10. / Konferenca: "Programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) in Pravosodje (JUST) od blizu: soustvarjamo demokratične, vključujoče in pravične družbe”

Ministrstvo za pravosodje organizira v sodelovanju s kontaktno točko za program Državljani, enakost, pravice in vrednote  konferenco “Programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) in Pravosodje (JUST) od blizu: soustvarjamo demokratične, vključujoče in pravične družbe”, ki bo potekala v sredo, 11. 10. 2023, v Beli dvorani hotela Union v Ljubljani, na temo programov Pravosodje (JUST) in CERV.

Več informacij o dogodku je dostopnih tukaj: CERV in JUST, v samem VABILU pa je tudi povezava na prijavo k udeležbi.

6.4. 11. 10. / Usposabljanje: Kje in kako uporabljam e-osebno izkaznico?

Upravna akademija vas vabi, da se udeležite usposabljanja Kje in kako uporabljam e-osebno izkaznico? – Predstavitev mobilne aplikacije eOsebna,

ki bo 11. 10. 2023 od 10.00 do 11.30 na daljavo.

Usposabljanje izvajajo zaposleni Ministrstva za digitalno preobrazbo in je za udeležence, zaposlene v javnem sektorju, brezplačno.

Vabijo vas, da jim posredujete vprašanja za izvajalko na povezavi. Odgovore na relevantna vprašanja boste tako lahko dobili že med samim usposabljanjem.

PRIJAVA:

Prijavo na usposabljanje lahko oddate neposredno preko gumba Prijavite se na povezavi ali v informacijskem sistemu eUA na povezavi, kjer po prijavi izberete možnost Moje prijave.

Več o postopku prijave si lahko preberete v navodilih na povezavi.

6.5. 11. 10. / Strokovni posvet: Kulturno-umetnostna vzgoja in razvoj občinstva

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Zavod RS za šolstvo in Mestna občina Koper, izvršni producent Gledališče Koper in koproducent Cankarjev dom Ljubljana organizirajo strokovni posvet Kulturno-umetnostna vzgoja in razvoj občinstva, ki bo v sredo, 11. oktobra 2023, v Gledališču Koper.

Posvet je namenjen vodstvom vzgojno-izobraževalnih zavodov, županom in županjam, njihovim pomočnicam in pomočnikom ter odgovornim za kulturne in vzgojno-izobraževalne oziroma družbene dejavnosti v lokalnih skupnostih in vodstvom kulturnih ustanov.

Posvet bo osredotočen na razvoj občinstev, hkrati pa se želi z vključevanjem deležnikov spodbuditi skupen medresorski in tudi širši mednarodni razmislek o obstoječih sistemskih rešitvah in spodbudah kulturne politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter preučiti možnosti, kako bi skupaj z različnimi politikami (vzgoja in izobraževanje, turizem, zdravje, okolje in prostor …) odpravili morebitne ovire in pomanjkljivosti ter tako prispevali k oblikovanju predlogov za nove korake k (med)regijskemu sodelovanju na področju kulture oziroma kulturno-umetnostne vzgoje.

Dogodek je spremljevalni program nacionalnega medresorskega strokovnega usposabljanja Kulturni bazar v regiji, ki bo 12. oktobra 2023 v Gledališču Koper.

Celodnevno strokovno usposabljanje je namenjamo tudi načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti. Bogat program vključuje več kot trideset dogodkov z vseh področij kulturno-umetnostne vzgoje.

Več informacij najdete TUKAJ. 

6.6. 11. 10. / Konferenca za tretji razpis 5G za pametne skupnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo z namenom seznanitve občin s podporno platformo 5GSC in razpisov, ki jih ta platforma pripravlja v sodelovanju s Programom CEF in omogoča občinam povračilo stroškov za 5G infrastrukturo do 75 %.

Sporočamo vam, da je Evropska komisija napovedala tretji razpis, ki bo objavljen oktobra letos. Informacije bodo predstavili 11. oktobra na konferenci v Bruslju. Na dogodku v Bruslju bodo potekale tudi praktične delavnice za pripravo prijave na razpis. Kratko novico o konferenci so objavili na spletni strani ministrstva, za več informacij in prijavo vas usmerjamo na spletno stran dogodka (v angleščini).

6.7. 12. 10. / Slovenski regionalni dnevi

Organizacijski odbor Slovenskih regionalnih dnevov (ZRC SAZU – Geografski inštitut Antona Melika, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Slovenski regionalno razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij) vas vabi na simpozij Slovenski regionalni dnevi, ki bo potekal 12. 10. 2023 v Krpanovem domu v Pivki. Dogodek je brezplačen.

Program simpozija je objavljen na spletni strani: https://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PROGRAM

Prijave na dogodek zbirajo na naslednjih povezavah: 

1.        Udeležba na celodnevnem dogodku (v živo) Slovenski regionalni dnevi:

Prijave na dogodek zbiramo na naslednji povezavi: https://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ do zapolnitve prostora.

2.        Delna udeležba (na daljavo) pri vsebinah za spremembo ZSRR
Prijave so možne preko Zoom povezave:

https://zoom.us/j/92065325194?pwd=TG93czd6Znp3cDFLUmFrRkNvRWE0Zz09

Meeting ID: 920 6532 5194
Passcode: 275278

6.8. 17. 10. / Nacionalni posvet “Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni? Podnebna politika med teorijo in prakso”

V mreži Plan B za Slovenijo vabijo na nacionalni posvet “Vse vemo, a zakaj se nič ne spremeni? Podnebna politika med teorijo in prakso”, ki se bo odvijal v torek, 17. oktobra 2023, v Ljubljani.

 • Vabilo s programom posveta najdete tukaj.
 • Obvezne prijave zbirajo tukaj.

Posvet je namenjen odločevalcem na nacionalni in na lokalnih ravneh, lokalnim skupnostim, nevladnim organizacijam in zainteresiranim strokovnjakom.

Dodatne informacije: Senka Šifkovič, info@umanotera.org

6.9. 18. 10. / Ekosistemske storitve kmetijskih zemljišč s poudarkom na podnebnih spremembah

Ekipa LIFE IP Care4Climate z Gozdarskega inštituta Slovenije organizira v okviru projekta LIFE IP Care4Climate v sredo, 18. oktobra 2023 na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, tretjo delavnico na tematskem področju Učinkovita in okolju prijazna raba kmetijskih zemljišč, z naslovom:

EKOSISTEMSKE STORITVE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ S POUDARKOM NA PODNEBNIH SPREMEMBAH

Delavnica bo potekala v živo med 9:00 in 12:00, sodelovanje pa bo možno online tudi preko Zoom povezave.

Delavnica bo predstavila ekosistemske storitve in obravnavala ekosistemske storitve tal kmetijskih zemljišč, ki so pomembne za delovanje okolja, kroženje snovi in ciklusa ogljika ter so pomembne za podnebje na lokalni in globalni ravni. Delavnica bo pojasnila ekosistemsko vrednost kmetijskih zemljišč in pomen ohranjanja kmetijskih zemljišč z okoljskega in podnebnega vidika.

Znanja želijo deliti z: odločevalci (Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za okolje in energijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za okolje,…); svetovalnimi službami (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije,…), pripadniki NVO (Umanotera, Eko krog,…), razvojnimi agencijam s področij okolja in prostora ter srednješolskimi in višješolskimi profesorji na kmetijskih in gozdarskih šolah Slovenije (Grm, Naklo, Postojna, nekatere gimnazije,…)

Okvirni program in registracija na delavnico sta dostopna na prijavi.

6.10. 18. 10. / Vabilo na posvet: Požari v naravnem okolju

Ministrstvo za obrambo vabi na posvet Požari v naravnem okolju, ki bo v sredo, 18. 10. 2023 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig, s pričetkom ob 8.30.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira posvet v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, združenji in organizacijami v okviru projekta Oktober-mesec požarne varnosti 2023. Posvet je namenjen predstavnikom lokalnih skupnosti, gasilcem in širši strokovni javnosti.

Vabilo s programom posveta in prijavnico TUKAJ, bo pa objavljeno tudi na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/.

6.11. 18. 10. / 1. konferenca zelenega javnega naročanja

Konferenca je namenjena javnim naročnikom in ponudnikom, ki se že ukvarjajo z zelenim javnim naročanjem ali pa bodo svoja naročila ozelenili v prihodnje. Potekala bo v sredo, 18. 10. 2023 v Ljubljani. Udeležba je brezplačna.

Okvirni program dogodka in informacije glede prijave so vam na voljo TUKAJ.

6.12. 18. ali 19. 10. / Delavnica »Smernice za vključevanje »načela, da se ne škoduje bistveno« in krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj,  projektna skupina za pripravo programskih dokumentov vas vabi na delavnico, kjer bodo predstavili smernice za vključevanje načela, da se ne škoduje bistveno, krepitev podnebne odpornosti infrastrukture ter predstavitev pobude Novi evropski Bauhaus.
Gre za novosti pri izvajanju Evropske kohezijske politike v obdobju 21-27, zato je pomembno, da se operativni nivo z njimi seznani.

Izvedeni bosta dve delavnici, ena v Mariboru (program) in ena v Ljubljani (program). Delavnico v Ljubljani bo mogoče spremljati tudi preko spleta.

Prijave zbirajo na spodnjih spletnih povezavah do 10. oktobra 2023 oz. do zapolnitve mest.

V kohezijska regija regija
Sreda, 18. oktobra 2023 Hotel City, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

do 60 oseb – samo v živo

Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/izvajanje-evropske-kohezijske-politike-maribor-prijava

Zahodna kohezijska regija:
Četrtek, 19. oktobra 2023,
Grand hotel Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana
do 60 oseb – samo v živo
Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/izvajanje-evropske-kohezijske-politike-ljubljana-prijava

do 100 oseb – on-line;
Prijave na:
https://dogodki.vlada.si/izvajanje-evropske-kohezijske-politike-online-prijava

6.13. 18. in 19. 10. / EU CAP Network delavnica o programu LEADER in CLLD v Ljubljani

Delavnica bo izvedena v Sloveniji 18. in 19. oktobra 2023. Ponudila bo priložnost za izmenjavo izkušenj in praktičnih rešitev za izboljšanje izvajanja multi-funded CLLD ter podala pregled različnih načinov financiranja po vsej EU. Delavnica bo tudi zbrala ideje o tem, kako najbolje izkoristiti vire financiranja CLLD v prihodnjem programskem obdobju.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.14. 18. 10. / Konferenca Ena šola za vse

V Zvezi Sonček želijo prispevati k družbeni razpravi o sistemu vzgoje in izobraževanja, ki bo dejansko vključujoč za otroke s posebnimi potrebami. Zato so zasnovali konferenco ENA ŠOLA ZA VSE, ki bo potekala 18. oktobra 2023 v Hotelu City v Mariboru.

Dodatne informacije o programu in prijavi si lahko preberete na tej strani.

6.15. 24. 10. / “Laboratorij za politike": Načrtovanje odpornosti mest

Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z Evropsko mrežo znanja o mestih (EUKN) pripravlja “Laboratorij za politike”, posvečen krepitvi odpornosti v urbanih območjih, ki bo 24. 10. od 9.30 do 16.00 ure v Celju.
Hudi pretresi, povezani s podnebnimi spremembami, okoljskimi tveganji ali gospodarskim nazadovanjem vse pogosteje vplivajo na mesta po vsem svetu. Naraščajočo nevarnost podnebnih sprememb so žal ponazorile tudi nedavne uničujoče poplave. Ti pretresi se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih desetletjih, mesta pa bodo kot gosto poseljeni in kompleksni sistemi ostala ranljiva.

Mesta se morajo na pričakovane izzive dobro pripraviti, urbane strukture morajo postati odpornejše, upravljavske strukture pa se morajo okrepiti z znanjem in orodji za primerno odzivanje. Koncept odpornosti mest tako postaja vse pomembnejši v akademskih raziskavah, politiki in praksi.
Več o programu in povezava na registracijo vam je na voljo TUKAJ.

6.16. 24. 10. / Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

Vljudno vabljeni na participativno delavnico, ki jo v sodelovanju z MOPE, IJS CEU in v soorganizaciji z  Lokalno energetsko agencijo GOLEA, pripravljajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Delavnica je brezplačna in nadaljuje sklop pomladanskih. Kot že prejšnje, je namenjena razpravi o lokalnih energetskih konceptih in njihovih predlaganih spremembah.

Program dogodka je objavljen tukaj.

Prijave so obvezne, sprejemamo jih do petka, 20. 10., preko obrazca.

Tokrat bodo govorili o samooskrbi in novostih v zakonodaji ter uvajanju OVE v občinah (MOPE), energetski in prevozni revščini ter o orodjih v pomoč pri izdelavi LEK (IJS).  V

 

 

6.17. 24. - 26. 10. / Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji bo organizirano med 24. in 26. oktobrom 2023 na lokaciji Rektorskega centra Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani.

Program vam je nqa voljo TUKAJ.

Prijave: preko spletne prijavnice TUKAJ ali na e-naslov c4c@ijs.si (najkasneje do petka, 19. oktobra 2023).

 

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

6.18. 7. - 8. 11. / Priprava in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v sodelovanju z Evropsko komisijo in instrumentom TAIEX Peer2Peer organizira 2-dnevno delavnico za pripravo in izvajanje krožnih javnih naročil v Sloveniji, ki bo potekala 7. in 8. novembra 2023 v Ljubljani. Drugi dan bo namenjen posebej krožnim javnim naročilom gradenj in infrastrukture.

Na dogodku se boste naučili:

 • Kaj je krožno javno naročanje, kakšne koristi imamo od le-tega;
 • Kako se sploh lotimo krožnih javnih naročil;
 • Kakšne so dobre prakse na področju krožnih javnih naročil;
 • Kako pripravimo krožno javno naročilo;
 • Strokovnjaka iz tujina bosta odgovorila na naša vprašanja in nam pomagala utreti pot k krožnim javnim naročilom v Sloveniji.

Okvirni program vam je na voljo TUKAJ.

Prijave zbirajo na naslov zejn.mope@gov.si do petka, 13. oktobra 2023.

Za prijavo na dogodek posredujete naslednje podatke:

Ime:
Priimek:
Funkcija:
Institucija:
Kraj:
e-poštni naslov:
Prehranske posebnosti/zahteve:

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku, organizirano pa bo tudi tolmačenje v slovenski jezik.

6.19. 13. - 15. 11. / Dnevi slovenskega turizma 2023 v Novi Gorici

Tudi v letošnji jeseni ne pozabite na enega najpomembnejših dogodkov slovenskega turizma. Rezervirajte si čas za Dneve slovenskega turizma (DST), ki bodo letos potekali med 13. in 15. novembrom v Novi Gorici. Plenarni dan bo potekal 14. novembra pod naslovom: “Umetna inteligenca in novi poslovni modeli v turizmu. Odprte so prijave na tekmovanja 70. Gostinsko turističnega zbora Slovenije.

Ne spreglejte najpomembnejših dogodkov:

 • PLENARNI DAN DST 2023 in svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj s področja turizma: 14. november
 • 70. Gostinsko turistični zbor v organizaciji TGZ: 13. – 14.  november
 • Strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj in družabnim druženjem v organizaciji OZS: 13. november
 • Moja dežela – lepa in gostoljubna in Srečanje turističnih društev v organizaciji TZS: 13. november
 • Dogodek IT-tour‘ v organizaciji STO:  15. november
 • Strokovne delavnice JRE: 15. november

Prijavnice bodo objavljene v kratkem.

Vir: STO

6.20. 16. in 17. 11 / Mednarodni regionalni razvojni konferenci in 34. Sedlarjevem srečanju

Vabljeni ste na Mednarodni regionalni razvojni konferenci in 34. Sedlarjevem srečanju  z naslovom Inoviranje regionalnih politik in praks, ki bo potekal 16. in 17. novembra 2023
na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, Razlagova 14, Maribor.

Dogodek v organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru, je namenjen skupnemu razmisleku o preoblikovanju regionalnih politik in praks z ustvarjanjem raznolikosti pristopov, rešitev in politik, ki koristijo regijam in njihovim prebivalcem.

Vse informacije o dogodku, prijava ter program, ki vam ga pošiljamo tudi v priponki, so dostopni na tej povezavi.

Naj vas spomnimo na možnost zgodnje prijave do 30. oktobra 2023 ter s tem nižjo kotizacijo. Upokojenci imajo kotizacijo znižano, študentje pa se lahko dogodka udeležijo brezplačno.

Članom in članicam ZAPS udeležba na dogodku prinaša 5 kreditnih točk (3 za prvi dan in 2 za drugi dan), predavateljem pa 4 kreditne točke, z udeležbo na obeh dnevih, 6 kreditnih točk.

Za dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo na: Conference@rra-podravje.si ali drustvo.dupps1@gmail.com

 

6.21. 17. in 18.11. / 17. KONGRES ŠPORTA ZA VSE

Vljudno vabljeni na 17. Kongres športa za vse, ki bo 17. in 18. novembra 2023.

Osrednja tema letošnjega kongresa je Izzivi in priložnosti športa za vse v lokalni skupnosti. Lokacija kongresa bo prvi dan Hotel Lev, Ljubljana – dvorana Karantanija.

Na konferenci bo med drugim predstavljeno tudi delo v okviru programa Ven za zdravje, pri katerem kot projektni partner sodeluje Skupnost občin Slovenije. Predavanje bo plenarno, z naslovom Prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalnem okolju. Sledila mu bo okrogla miza z naslovom Soustvarjanje pogojev za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalni skupnosti.

Dodatne informacije o PRIJAVI na dogodek so dostopne tukaj.

 

6.22. 21. - 26. 11. / 39. Slovenski knjižni sejem

Bliža se čas, ko bo 39. Slovenski knjižni sejem ponovno odprl svoja vrata. Sejem se je razvil v eno od najpomembnejših knjižnih prireditev na Slovenskem, ne samo zaradi množice novih knjižnih naslovov, ki jih založniki vsako jesen ponudijo obiskovalcem, temveč tudi zaradi debat in literarnih prireditev, ki ga spremljajo. Podatek bralne pismenosti vzbuja zaskrbljenost, saj je mednarodna raziskava PILRS 2021 spet zabeležila velik upad. Zato je pomembno, da se dogodek naslovi s še večjim pomenom obiska. Da bi se ga lahko udeležilo čim več obiskovalcev, učencev in dijakov, se bodo med trajanjem sejma lahko pripeljali z vlakom do 75 odstotkov ceneje, brezplačna bo tudi vozovnica za mestni avtobus.

Sejem se bo odvijal med 21. in 26. novembrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gospodarsko razstavišče bo omogočilo enostaven dostop šolskim skupinam in parkiranje avtobusov v neposredni bližini. Obisk sejma je brezplačen. Tudi letos bodo poskrbeli za vse generacije. Za otroke in mladostnike v okviru Odra mladih, kjer se bodo vrstila srečanja z ustvarjalci in ustvarjalkami. Po predhodni najavi na spletni strani 39. Slovenskega knjižnega sejma https://knjizni-sejem.si/ bodo učence in učenke popeljali po razstavišču v okviru priljubljenega Knjigosleda. Najstnike bo nedvomno navdušila razstava stripov in risoromanov. 

Pestro dogajanje se obeta na Glavnem odru, vroče debate na Pogovorni postaji, Pisateljski oder pa bo kot vsako leto omogočil srečanje s slovenskimi in tujimi vrhunskimi književniki in književnicami. Država gostja bo letos Srbija, mesto v gosteh pa Šoštanj. Osrednja osebnost sejma, ki se bo odvijal pod sloganom BESEDO BESEDI, bo pesnik Karel Destovnik Kajuh.

Organizacijski odbor naproša tudi vse občine, da z informacijo in priporočilom o obisku sejma seznanite vse javne zavode s področja izobraževanja, ki spadajo pod vašo občino.

7. Aktualni razpisi

7.1. Poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih zavodov VIZ - s prošnjo za posredovanje interesentom

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je posredovalo poziv za izbiro kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih zavodov VIZ.

Na podlagi ugotovitev Računskega sodišča je Vlada resorno ministrstvo pozvala, da pripravi nove ustanovne akte, v katerih se bolj transparentno uredi postopek izbora predstavnikov ustanovitelja, merila, pogoje in kriterije za njihovo izbiro ter medsebojno sodelovanje predstavnikov ustanovitelja  in ustanovitelja. Tako ima večina zavodov na področju VIZ, kjer je ustanoviteljica država, že nove ustanovitvene akte – predstavniki ustanovitelja se bodo po novem izbirali na podlagi javnih pozivov, ki jih bo pripravilo ministrstvo (praviloma 2x letno). Prvi poziv za letos je objavljen tukaj. 

Občine prosimo za posredovane informacije morebitnim interesentom. Rok za prijavo je 9. 10. 2023 z izpolnjenimi obrazci, kot izhaja iz poziva na spletni strani ministrstva.

7.2. Objavljen je natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije za leto 2023 pod geslom »Pogumno v prihodnost«

Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung), katere članica je tudi Slovenija, vsaki dve leti razpisuje natečaj za evropsko nagrado za razvoj podeželja. Skladno s tem Slovenija objavi nacionalni natečaj. Skupnost izbrana na nacionalnem natečaju državo zastopal na evropski ravni – tokrat na 18. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi v letu 2024. Koordinacijo nacionalnega natečaja je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zaupalo Društvu za razvoj slovenskega podeželja.
Pozivajo podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se prijavijo na natečaj, predvsem tiste, ki:
– se odzivajo na aktualne izzive njihovega življenjskega okolja s trajnostnimi, inovativnimi in medsebojno povezanimi projekti ter tako spodbujajo celovite razvojne procese,
– si prizadevajo v lokalne dogodke vključevati različne skupine prebivalcev in na ta način dobijo različne perspektive, širši horizont in bolj raznolike ideje in
– se zavedajo pomena in potrebe povezovanja in temeljijo na mrežah, kot tudi na občinskih in regionalnih združenjih.

Več o natečaju na www.drustvo-podezelje.si in www.skp.si. Rok prijave je 25. 10. 2023.

7.3. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 29. 9. 2023 objavilo 400.000 evrov vreden javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji. Razpisana sredstva so namenjena rabi lesa na javnih stanovanjskih objektih, denimo šolah, upravnih stavbah, domovih za starejše občane in športnih objektih, katerih lastniki so le osebe javnega prava.

Z razpisom želi ministrstvo zbrati potencialne projekte gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov, s katerimi bi promovirali lesne proizvode v obliki javnih demo lesenih objektov. Takšna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa. To je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (angleško New European Bauhaus).

Na javni poziv se lahko prijavijo tako idejni projekti v fazi ideje, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kot tudi že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov. Ministrstvo bo prispele idejne projekte presojalo tudi glede vpliva na dvig prepoznavnosti pozitivnih učinkov gradnje z lesom ter vgradnjo izdelkov in storitev na osnovi lokalnih materialov in znanja.

Vgradnja deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbah, ki se potegujejo za javna sredstva, mora biti najmanj 30 odstotkov prostornine vgrajenih materialov. Poleg tega mora znašati delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu vsaj 80 odstotkov prostornine vgrajenih materialov.

Na javni poziv se lahko prijavijo osebe javnega prava. To so samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi  ter ostale osebe javnega prava.

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali med 26. januarjem in 4. decembrom 2023, po namenu pa so to stroški izdelave projektne in druge dokumentacijepripravljalnih del in stroški gradnje ter informiranje in obveščanje javnosti. Ministrstvo sofinancira do 100 odstotkov upravičenih stroškov, ob čemer je minimalni znesek sofinanciranja 100.000 evrov, višina razpisanih sredstev pa znaša 400.000 evrov. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prijavitelji se lahko prijavijo do 26. oktobra 2023.

Celoten razpis vam je na voljo TUKAJ.

7.4. EUI omogoča neposredno izmenjavo med dvema mestoma

Si želite bolje spoznati dobro prakso nekega evropskega mesta? Izmenjava med mestoma / City-to-City Exchange, ki jo omogoča Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je pravo orodje za to.

Razpis Evropske pobude za mesta, ki slovenskim občinam in združenjem ali skupinam občin omogoča obiske pri tujih partnerjih in izmenjavo izkušenj, je odprt še do 17. novembra 2023. Vloge so ocenjene takoj, najkasneje v štirih tednih, tako da je mogoče z delom začeti relativno hitro.

izmenjavi med mestoma sodelujeta »prijavitelj« in »partner«, mesto iz druge države članice EU z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bi lahko prijavitelju pomagale pri reševanju njegovega izziva. Tema izmenjave je lahko katerikoli izziv, povezan z oblikovanjem ali izvajanjem lokalnih politik s področja trajnostnega urbanega razvoja v okviru kohezijske politike.

Prijavitelj mora sam identificirati mesto, od katerega se želi učiti. Od »partnerja« (mesta, ki ga prijavitelj izbere za učenje) se pričakuje, da bo delilo praktično znanje in izkušnje, prilagojene ugotovljenemu izzivu in kontekstu prijavitelja.

Vsebino, potek in obliko izmenjave določi prijavitelj glede na svoje potrebe. Praviloma izmenjava poteka v obliki kratkega obiska pri prijavitelju ali partnerskem mestu. Prijavitelj določi, ali bo sam odpotoval v partnersko mesto ali ga bo partner obiskal. Z ustrezno utemeljitvijo lahko prijavitelj določi do tri obiske, dolge dva do pet dni. Obiske je treba izvesti v petih mesecih po odobritvi prijave. Prijavitelj lahko zaprosi tudi za podporo strokovnjaka.

Upravičeni prijavitelji so (1) občine z urbanimi območji, opredeljenimi glede na stopnjo urbanizacije ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu, in (2) združenja ali skupine občin, kjer živi večina (vsaj 51 %) prebivalcev na urbanih območjih (ustrezno kodi DEGURBA 1 ali 2 po Eurostatu).

Prednost pri ocenjevanju imajo prijavitelji iz manj razvitih in tranzicijskih regij.

Upravičeni stroški vključujejo stroške dela za partnerja (stroški dela prijavitelja niso upravičeni) ter potne stroške in dnevnice za do štiri osebe na strani prijavitelja in za do dve osebi na strani partnerja.

Več informacij o razpisu tukaj.

Dodatne informacije in pomoč pri prijavi: Petra Očkerl petra.ockerl@ipop.si

7.5. Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da se še vedno izvaja javni razpis za finančni produkt LOKALNO Občine, namen katerega je izvajanje občinskih projektov na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture.

Več informacij na voljo tu.

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad tudi obvešča, da je povečal razpisana sredstva tega javnega razpisa, in sicer se je skupni razpisni znesek povečal na 15.000.000 EUR.

7.7. Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE

Predmet javnega poziva je sofinanciranje standardnih projektov ukrepov (Standard Action Projects, SAP), ki bodo odobreni v okviru podprograma Narava in biotska raznovrstnost (LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity) na razpisu Evropske komisije za leto 2023.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

8. Vlada RS

8.1. 74. redna seja

Sprememba Ključnih elementov finančnih instrumentov za zagotovitev prilagodljivosti pri porabi sredstev

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo spremembe Ključnih elementov finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014–2020 tehnične narave, in sicer zaradi zagotovitve pravne varnosti pri izvajanju Sklada skladov. Vlada je potrdila predlagane spremembe, ki bodo omogočile večjo prilagodljivost pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

SID Banka in izbrani finančni posredniki ter finančne institucije, prejemnice jamstev bodo sedaj lahko vse kapacitete usmerili v doseganje porabe EU dela evropskih kohezijskih sredstev za finančne instrumente v upravičenem obdobju do 31.12.2023.

Ocena neposredne škode po naravni nesreči, ki je prizadela Slovenijo 4. avgusta 2023

Vlada se je seznanila z Oceno neposredne škode po naravni nesreči, ki je prizadela Slovenijo 4. avgusta 2023.Poplave in plazovi so prizadeli 183 občin od 212-ih slovenskih občin. Kar 104 občine so bile močno prizadete. Celoten obseg prizadetega območja pa je ocenjen na 17.203 km2 površine.

Skupna ocena neposredne škode naravne nesreče in posledic za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje znaša približno 9.9 milijard evrov.

Predstavljena ocena zajema vse vidike naravne nesreče, od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovne vzpostavitve infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine, odlaganja in ravnanja z odpadki…itd.

Ker gre za najhujšo naravno nesrečo v zgodovini Slovenije in ker je treba škodo oziroma posledice je oceniti v kratkem času, se je vlada RS odločila za uporabo mednarodno priznane metodologije (PDNA – angleško Post-Disaster Needs Assessment). Njeno bistvo je, da omogoča celovito in hitro ocenjevanje posledic po katastrofi ter pripravo načrtov za obnovo. Omogoča poenoteno in primerljivo ocenjevanje stroškov vzpostavitve normalnega stanja, ob upoštevanju dejstva, da tako obsežna obnova traja več let.

Ta metoda nadgrajuje dosedanje uveljavljene nacionalne metodologije za ocenjevanje škode. Primer ocene za 50 let staro stavbo, ki jo je poplava popolnoma uničila in jo je treba nadomestiti: Ocena posledic po tej metodologijio vključuje strošek izgradnje nove stavbe ob upoštevanju celotnih stroškov gradnje v današnjem času in ne zgolj vrednosti stare stavbe. Ne vključuje pa ta ocena izboljšav, kot je denimo postavitev nove sončne elektrarne, če je prvotna stavba ni imela.

Danes predstavljena ocena neposredne škode po naravni nesreči je ključna za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. Vlogo bo Slovenija na Evropsko komisijo zagotovo oddala do roka, torej do 27. oktobra 2023.

Besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program) je strateški dokument Vlade Republike Slovenije, ki obravnava prometno varnostno politiko v cestnem prometu in strokovno zahtevne ter varnostno najbolj transparentne težave na področju varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji za obdobje od 2023 do 2030.

Globalni cilj, h kateremu so se zavezale države članice pri Združenih narodih, je doseči 50-odstotno zmanjšanje števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu do leta 2030. Temu cilju bo sledila tudi Slovenija. Z izvajanjem ukrepov, določenih v nacionalnem programu, si prizadevamo, da na slovenskih cestah do leta 2030 ne bo umrlo več kot 50 oseb in da se v prometnih nesrečah ne bo hudo telesno poškodovalo več kot 400 oseb. Za izhodiščno leto je uporabljeno leto 2019, ko na gostoto prometa na slovenskih cestah in s tem povezane prometne nesreče še ni vplivala pandemija.

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

Vlada je sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-2028). S PUN 2023-2028 so podrobneje opredeljeni dolgoročni ter programski varstveni cilji za vrste in habitatne tipe, ki jih v Sloveniji varujemo z omrežjem Natura 2000. Za vsak programski varstveni cilj so določeni ukrepi, ki bodo pripomogli k doseganju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov, pristojni sektorji, odgovorni nosilci, prioritete ter viri financiranja.

V primerjavi s prejšnjim programom upravljanja PUN 2023-2028 poleg varstvenih ciljev programskega obdobja vsebuje tudi dolgoročne varstvene cilje. Ti opredeljujejo ključne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da je oziroma bo vrsta ali habitatni tip v ugodnem stanju. Varstveni cilji programskega obdobja, podobno kot v predhodnem PUN, opredeljujejo zahteve, ki morajo biti dosežene, tokrat v programskem obdobju 2023–2028. Z zadostitvijo slednjim bo postopno, skozi več programskih obdobij, doseženo ugodnejše stanje vrste oziroma habitatnega tipa.

Zainteresirana javnost se je v pripravo PUN 2023-2028 vključila na več dogodkih v času javne razgrnitve predloga. Vsa gradiva javne razgrnitve in posnetki predstavitev z javne razprave so na voljo na tej povezavi. Mnenja, predlogi in pripombe, podane v času javne razgrnitve, ki so bila strokovno utemeljene, so bila upoštevana v največji možni meri.

(Vir: Vlada RS, al)

 

9. Novice drugih

9.1. Olimju prestižna mednarodna nagrada na področju trajnosti

Občina Podčetrtek je na mednarodnem ocenjevanju Communities in bloom prejela 89 od 100 točk in s tem oceno 5 cvetov – srebrno in posebno omembo na področju sodelovanja v turizmu. Podelitev je potekala na mednarodnem simpoziju v mestu Fort McMurray v province Alberta – Kanada. Lokalna skupnost je prav tako prejela zmagovalno nagrado za izjemne dosežke na področju trajnostnega turizma.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

ISKRENE ČESTITKE!

9.3. Prošnja za izpolnitev vprašalnika na temo 'Mesto dreves '

Kakovost bivalnega okolja v urbanem prostoru je neposredno povezana z zelenimi površinami in prisotnimi naravnimi prvinami, med katerimi imajo pomembno vlogo mestna drevesa. Pomena vitalnih mestnih dreves na kvaliteto bivanja se tako zavemo še posebno v času poletne vročine, vedno bolj se zavedamo kako pomemben dejavnik uravnavanja urbane mikroklime so, po drugi strani pa se predvsem v času burnih vremenskih dogajanj na njih pokažejo posledice nestrokovnega ravnanja.

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z željo dviga ravni obravnave dreves v urbanem okolju in strokovnega ravnanja z njimi, v okviru projekta ‘Mesto dreves’ pripravlja pregled uporabe evidenc dreves v slovenskih občinah, mestih in naseljih ter nabor dobrih praks upravljanja mestne drevnine. Za razumevanje trenutnih pogojev upravljanja dreves so med drugim pripravili kratek vprašalnik glede stanja evidenc po slovenskih občinah, odzive na katerega zbirajo do 10. oktobra 2023 (podaljšan rok).

S ciljem pridobitve relevantnega vpogleda v stanje po posameznih občinah naprošajo, da vprašalnik za posamezno občino izpolnjuje predstavnik, ki se z navedenim področjem najintenzivneje ukvarja. Z namenom celovitega razumevanja stanja želijo pridobiti odzive občin s formiranimi evidencami dreves, kot tudi občin, ki tega orodja ne uporabljajo. Poleg pregleda vsebin obstoječih evidenc dreves želijo namreč pridobiti tudi poglobljen vpogled v razloge za (ne)vzpostavitev in vodenje evidenc ter morebitnih težav, s katerimi se občine na tem področju soočajo.

Rezultati ankete bodo vključeni v analizo pregleda stanja upravljanja mestnega drevja v Sloveniji. Zbrane ugotovitve v sklopu projekta ‘Mesto dreves’ bo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z namenom ozaveščanja javnosti, občinskih strokovnih služb in politike o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja, povezanega z drevesi v urbanem prostoru, delilo preko javnih dogodkov in objav.

Projekt ‘Mesto dreves’ lahko spremljate na spletni strani DKAS: www.dkas.si in družbenih omrežjih društva.

9.5. Ministrstvo za javno upravo poenostavlja delo ponudnikom v sistemu javnega naročanja

Od 4. oktobra 2023 sta na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za javno naročanje, v okviru informacijskega sistema e-JN (sistem e-JN; https://ejn.gov.si/), vzpostavljeni dve novi funkcionalnosti, ki bosta predvsem gospodarskim subjektom, ki sodelujejo kot ponudniki v postopkih javnega naročanja, omogočile lažje spremljanje objavljenih javnih naročil v sistemu e-JN  in enostavnejšo pripravo ponudb.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.