Zakonodaja - stran 42 od 115

Navodilo o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine

Ministrstvo za finance je pripravilo navodilo za ločeno vodenje izdatkov, ki se na podlagi 3. člena Pravilnika o določitvi podprogramov ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah.... Preberi več

Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030

Pred časom smo občinam poslali delovni osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030 (NPVO 2030), ki smo ga prejeli iz MOP in prejeli smo že prve odzive iz občin. V vmesnem času je objavljen osnutek dokumenta s prilogami, dosegljiv je na tej povezavi: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7793/  MOP smo zaprosili za termin za delovno srečanje z občinami, kjer bi se lahko še pred iztekom… Preberi več

Odločbe centrov za socialno delo

Skupnost občin Slovenije je v vednost s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela odgovore glede problematike povezane z odločbami centrov za socialno delo, in sicer glede oprostitev plačil institucionalnega varstva. Odgovore najdete TUKAJ.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil s strani Vlade v Državni zbor RS predložen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Cilji predloga zakona so: širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, za gradnjo, sanacijo ali posodobitev vodnih zadrževalnikov. širitev možnosti črpanja sredstev,… Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – Predlog ZSVarPre-F

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. S predlaganimi spremembami zakona, tj. s predlogom nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka ter novih ekvivalenčnih lestvic za denarno socialno pomoč in… Preberi več

Predstavitev nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Dne 23. 10. 2017 je v Ljubljani potekala predstavitev nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije. Na posvetu so se udeleženci, seznanili z novostmi, ki jih prinaša nova Uredba, s postopki na področju varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva in prenosom Uredbe… Preberi več

Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov

Dne 25. 10. 2017 je potekal v Mariboru posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki ga je izvedla Skupnost občin Slovenije skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije ter Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Udeležencem posveta so bile z namenom priprave… Preberi več

Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško

V državnozborski proceduri je besedilo Predloga zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško. Poleg navedenega zakona so objavljena tudi besedila predlogov: Pravilnika o načinu evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško Uredbe o poteku mej naselij po državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z arbitražnim sporazumom Morebitne pripombe sprejemamo do petka, 3. 11. 2017 na… Preberi več

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Vlada je Državnemu zboru predložila besedilo Predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki ureja določena vprašanja zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše morebitne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 3. 11. 2017 na naslov… Preberi več