Drugi pomembni dokumenti

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV:

Organizacija združenih narodov oziroma njene agencije so na podočju pravic žensk oziroma enakosti žensk in moških sprejela številne dokumente:

 Organizacija združenih narodov organizira tudi številne dogodke na temo pravic žensk oziroma enakosti žensk in moških:

  • leta 1995 je bila v Pekingu četrta svetovna konferenca Združenih narodov o ženskah. Na konferenci je bila sprejetaPekinška deklaracija, v kateri so se podpisnice (med njimi tudi Slovenija) zavezale k uresničevanju enakih pravic in neločljivemu človeškemu dostojanstvu žensk in moških, zagotavljanju celovitega uveljavljanja človekovih pravic žensk in deklet ter krepitvi moči in izboljšanju položaja žensk;

SVET EVROPE:

V okviru Sveta Evrope sta za varstvo pravic žensk najpomembnejši Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sprejeta 1950,  ter Evropska socialna listina, sprejeta leta 1996, ki zagotavljata nediskriminatorno uživanje pravic in svoboščin, zagotovljenih s konvencijo oziroma listino, ne glede na spol, raso, barvo, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno poreklo, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo ali drugo okoliščino.

Poleg tega listina posebej varuje tudi pravico zaposlenih žensk do porodniškega varstva ter pravico do enakih možnosti in enakega obravnavanja v zadevah v zvezi z zaposlitvijo in poklicem brez razlikovanja na podlagi spola. Slovenija se je zavezala, da bo zagotavljala varstvo pred odpuščanjem žensk, še posebej v času nosečnosti in porodniškega dopusta, in da bo spodbujala enake možnosti za zaposlitev ter ponovno vključevanje v poklic. Prav tako je treba zagotavljati enake možnosti pri poklicnem usmerjanju, usposabljanju, prekvalifikaciji in rehabilitaciji, ustvarjati enake pogoje za zaposlitev in delovne pogoje, vključno s plačilom, ter omogočati vsestranski poklicni razvoj žensk in moških.

8. septembra 2011 je Slovenija podpisala Konvencijo SE o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Konvencija, ki je bila sprejeta 7. aprila 2011 na 1111. zasedanju Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope, je prvi mednarodni pravni instrument, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini. Kot pravni instrument o človekovih pravicah krepi odgovornost držav za spodbujanje enakosti spolov in varstvo človekovih pravic žrtev tovrstnega nasilja, saj prav nasilje, ki izhaja iz razmerij med spoloma, ohranja in ustvarja neenakost žensk in moških.

DRUGI DOKUMENTI EU:

SVET EVROPSKIH MEST IN REGIJ (CEMR):

Leta 2004 je Evropska komisija podprla ambiciozen projekt Sveta evropskih mest in regij (CEMR): prikaz virtualnega mesta, v katerem je v celoti dosežena enakost spolov. Z določitvijo primerov različnih metod, je CEMR oblikoval konkretno orodje za lokalne in regionalne oblasti, s katerim lahko podpirajo enakost spolov. Rezultat projekta je bila objava brošure z zbranimi primeri dobrih praks lokalnih oblasti približno sto evropskih mestih in občin na enajstih področjih.

Na podlagi tega se je porodila ideja o pripravi Listine o enakosti žensk in moških v lokalnem življenju. Listina osvetljuje različne vizije enakosti v Evropi ter upošteva različne pristojnosti lokalnih in regionalnih oblasti. S podpisom listine se lokalni in regionalni akterji formalno in javno zavežejo, da bodo spodbujali načela enakosti in izvajali politike in konkretne ukrepe v sodelovanju z ustanovami in organizacijami v lokalni skupnosti.

MREŽA ZDRUŽENJ LOKALNIH OBLASTI JV EVROPE (NALAS):