RTEmagicC_45e9916026_01.png

Za doseganje teritorialne kohezije in drugih razvojnih ciljev na vseh ravneh (transnacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni) potrebujemo boljše razumevanje celovite dinamike prostora in boljše usklajevanje ciljev in ukrepov med različnimi javnimi politikami.

Projekt Attract-SEE se loteva prav teh dveh izzivov!

Zasnovan je na dejanskih  potrebah, ki so jih izrazili oblikovalci politik in odločevalci iz različnih sektorjev in upravnih ravni. Cilj projekta je razviti ustrezna orodja in pristope ter izboljšati znanja in veščine, potrebne za spremljanje in razumevanje med seboj povezanih prostorskih trendov in za vključitev le-teh v integriran proces oblikovanja politik.

V težnji za učinkovitim sistemom spremljanja bo vzpostavljen skupni sistem spremljanja stanja v prostoru s pripadajočimi orodji. Cilj je vzpostaviti takšen model sistema spremljanja, ki bo v vseh partnerskih državah in regijah zagotovil uporabne rezultate ter podpiral razvoj in izvajanje politik, temelječih na preverljivih podatkih. Z vzpostavitvijo skupnega sistema kazalnikov bo model uporaben za spremljanje kakovosti in privlačnosti prostora. Skupni sistem spremljanja stanja v prostoru bo zasnovan tako, da bo prilagodljiv za uporabo v partnerskih državah, glede na njihove razmere in potrebe. Skozi ta proces bodo partnerji lahko vzpostavili stalen sistem spremljanja stanja v svoji državi/regiji; le-ta bo nadalje služil kot orodje za celovito spremljanje izvajanja prostorskih politik, ki daje dragocene prispevke za spremljanje vplivov sektorskih politik. Prednostna naloga projekta je tudi izboljšanje komunikacije in sodelovanja med različnimi oblikovalci politik in odločevalci ter nacionalnimi in regionalnimi deležniki.

V ta namen bo zasnovan proces usklajevanja politik, ki bo spodbujal in podpiral sodelovanje in vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov, vključno z oblikovalci politik in nosilci odločitev iz različnih sektorjev in upravnih ravni. Usklajevanje politik je stalen in neprekinjen proces. Tega se zavedajo tudi projektni partnerji, zato je ključnega pomena, da pridobijo oz. okrepijo znanja in veščine za povezovanje in vodenje tega procesa. Pri tem jim bo v pomoč tudi Priročnik za usklajevanje politik, ki bo eden izmed rezultatov projekta, preko delavnic z deležniki pa bodo nastale in/ali se okrepile stalne skupine zainteresiranih deležnikov s poslanstvom usklajevanja različnih ciljev politik in izvedbenih ukrepov. Sistem spremljanja stanja v prostoru, proces usklajevanja politik in stalne skupine deležnikov v vsaki sodelujoči državi/regiji bodo pripomogli k boljšemu usklajevanju med različnimi javnimi politikami in k trdnejšim odločitvam na podlagi teritorialnega znanja, s tem pa k učinkovitejšemu izvajanju ciljev teritorialne kohezije.
Rezultati projekta bodo oblikovalcem politik in odločevalcem služili za izboljšanje sodelovanja in povezovanja znotraj Jugovzhodne Evrope, predvsem z namenom okrepiti vlogo védenja o prostoru za spodbujanje kohezije in rasti v Jugovzhodni Evropi.

Projekt Attract-SEE, ki se je začel oktobra 2012 in bo trajal do septembra 2014.

Več: http://www.attract-see.eu/