greens

Projekt Greens – Podporniki zelenemu javnemu naročanju za inovativne in trajnostne institucionalne spremembe- je bil pripravljen za oddajo Evropski komisiji v okviru programa Obzorje 2020 na razpis »HORIZON 20-20, EE-08-2014: PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SUSTAINABLE ENERGY« pod koordinacijo ALESSCO, Lokalne agencije za energijo ter trajnostni razvoj v italijanski pokrajini Cosenza.

LEA Pomurje in Skupnost občin Slovenije sta se z zavedanjem pomena zelenega javnega naročanja in težav s katerimi se občine pri tem srečujejo odzvali povabilu v partnerski konzorcij. 17. 2. 2015 smo prejeli obvestilo, da je projekt izbran za sofinanciranje.

Splošni cilj projekta je dodatno okrepiti sposobnosti in zmožnosti javnih organov za varčevanje z energijo, zmanjšanje emisij CO2 in stroškov z uporabo inovativnih rešitev zelenih javnih naročil. Projekt bo prispeval k premagovanju ovir pri izvajanju zelenih javnih naročil, kot so opisana v Sporočilu Evropske komisije “Javna naročila za boljše okolje“. Z ustanovitvijo “stalnih podpornih struktur”, ki se imenujejo G.PP.S. – Green Public Procurement Supporters Podporniki Zelenih javnih naročil (podporne enote) v sodelujočih energetskih agencijah (v Sloveniji je to LEA Pomurje), projekt bo nudil in zagotavljal javnim službam podporo in tehnično pomoč pri zelenih javnih naročilih. Novost bo pomoč z “dialogom in ukrepi” in sodelovanje na več ravneh med različnimi udeleženci na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pri zelenih javnih naročilih. Cilj projekta je tudi odprava ovir pri izvajanju ZJN, ugotovljenih s strani partnerjev v različnih državah, kar bo obravnavano v 2. delovnem sklopu – Institucionalne potrebe za ZJN in analiza dobre in slabe prakse v vsaki sodelujoči državi. Izvajanje pilotnih projektov, s ciljem intenzivnih svetovanj javnim službam pri izvajanju pilotnih postopkov oddaje ZJN, bo nudilo priložnost praktičnega testiranja učinkovitosti in uspešnosti ukrepov za pripravo in izvedbo ZJN.

Projektni konzorcij sestavlja 14 partnerjev iz osmih držav: Bolgarije, Cipra, Nemčije, Španije, Italije, Latvije, Švedske in Slovenije. Med partnerji je 6 energetskih agencij, dve nacionalni, ena regionalna in ena mednarodna asociacija lokalnih skupnosti, ena občina, dve regiji, eno ministrstvo.

Projekt bo trajal 3 leta, začel se bo izvajati po uskladitvi pogodbe o sofinanciranju med vodilnim partnerjem ALESSCO in Evropsko komisijo. Skrajni rok za podpis pogodbe je 17. maj 2015. Skupni projektni proračun znaša blizu 1,5 mio €.

Natančneje

namen projekta je doseganje posebnih ciljev, z izvajanjem naslednjih ukrepov:

  • analiza obstoječih slabih in dobrih praks v vsaki sodelujoči državi na področju zelenih javnih naročil: analiza bo identificirala nabor že opravljenih dobrih in slabih primerov postopkov zelenih javnih naročil v vsaki sodelujoči državi partnerici, da bi lahko preverili učinkovitost in neučinkovitost praks. Prvi cilj je opredeliti in analizirati v vsaki državi partnerici vsaj 10 praks (slabe in dobre) o zelenem javnem naročanju, ki so povezani z nakupom energetsko učinkovitih izdelkov in storitev nacionalnih, regionalnih ali lokalnih organov. Drugi cilj bo zagotoviti analizo najmanj 15 SEAP (Sustainable Energy Action Plan, Trajnostni energetski akcijski načrt) v vsaki državi. Z analizo SEAP bo konzorcij identificiral področja kjer lokalne skupnosti potrebujejo podporo pri” zelenih” izdelkih in storitvah (povezanih z energijo);
  • ustanovitev i. G.PP.S. podpornih enot v energetskih agencijah 7 sodelujočih držav EU. Cilj tega ukrepa je koncentracija strokovnjakov znotraj teh organizacij, da bi lahko nudili tehnično podporo ZJN javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. K doseganju cilja bo prispevalo tudi sodelovanje na več ravneh in mreženje med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi ter zainteresiranimi deležniki za zelena javna naročila. Sodelovanje pri ZJN bo prispevalo k premagovanju pravnih negotovosti, večinoma povezanih s postopki javnih naročil, opredelitvi kategorij proizvodov in storitev kje uporabljati ZJN, opredelitvi meril kakovosti in meril za ocenjevanje ponudb, da bi se seznanili s ponudbo na trgu in zagotovili “zelene izdelke”. Projekt je prav tako pričakuje dosego dolgoročnejšega cilja, in sicer inovativne in trajne institucionalne spremembe;
  • podpora ZJN z instrumenti in orodji. Priprava instrumentov in orodij bo temeljila na analizi potreb javnih organov. Projekt predvideva vrsto inovativnih instrumentov in orodij (baze podatkov ZJN z najmanj 21 predlogami tehničnih pogojev za nakup zelenih izdelkov/storitev povezanih z energijo, 1 spletni katalog proizvajalcev “zelenega” blaga, učna gradiva, 1 dokument s stališči in priporočili politik, ).Glavni poudarek bo na produktih povezanih z energijo; Cilj je ta orodja uporabljati in jih formalno sprejeti s strani nacionalnih in/ali lokalnih oblasti vsaj v štirih od 7 držav, ki so odgovorna bodisi za zelena javna naročila ali javna naročila. Skladnost predlog/vzorcev bo preverjana s strani nacionalnih ali regionalnih organov, pristojnih za javna naročila v vseh državah sodelujočih partnerjev. Odobrene predloge tehničnih pogojev, bodo sprejele vsaj 4 od 7 nacionalnih ali regionalnih oblasti, pristojnih za ZJN.

Konzorcij

14 partnerjev iz osmih držav: Bolgarije, Cipra, Nemčije, Španije, Italije, Latvije, Švedske in Slovenije. Med partnerji je 6 energetskih agencij, dvoje nacionalnih, ena regionalna in ena mednarodna asociacija lokalnih skupnosti, ena občina, dve regiji, eno ministrstvo.

Black Sea Regional Agency for Energy Management (BSRAEM) EA BG
National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria (NAMRB) SO BG
Cyprus Energy Agency (CYPRUS ENERGY AGENCY) EA CY
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment (Department of Environment) MIN CY
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH ‐ ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH (ICLEI EURO), DE
Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad Provincia de Cádiz (Agencia Provincial de la Energía Cádiz) EA ES
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) SO ES
A.L.E.S.S.CO ‐ Local Energy Agency for Sustainable Development ‐ Province of Cosenza EA IT
Regione Calabria (Regione Calabria) REG IT
RIGAS PLANOSANAS REGIONS (RIGAS PLANOSANAS REGIONS) REG LV
RIGAS DOME (RIGAS DOME) OB LV
NORRBOTTENS ENERGIKONTOR AB (NENET), EA SE
Local Energy Agency Pomurje (LEA Pomurje) EA SL
Association of Municipalities and Towns of Slovenia (Skupnost občin Slovenije) SO SL