Month: maj 2022

Subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane.  V občini članici je začel delovati dnevni center za varstvo starejših občanov. Ker bi radi, da je ta storitev cenovno čimbolj dostopna uporabnikom, je v njihovem interesu, da bi lahko zagotovili subvencijo pri ceni… Preberi več

Zdravstveni svet potrdil Izhodišča za strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031

Dokument je bil predstavljen na seji Zdravstvenega sveta 19. 4. 2022. Člani ZS so dokument podprli in predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj te dejavnosti v Sloveniji. Dokument je v okviru Ministrstva za zdravje pripravila Delovna skupina v dialogu s pomembnimi deležniki in ob strokovni podpori Svetovne zdravstvene organizacije, usklajen je bil tudi s predstavniki lokalnih… Preberi več

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti

obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. S predlagano spremembo zakona se v primeru odločanja podaljšanja koncesije preveri le realizacijo programa v podeljenem obsegu, ne preverja pa se ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije. S spremembo se bo tako… Preberi več

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032

V pregled in presojo smo prejeli Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032 (ReNPRRO23-32). Čeprav je bila resolucija že v javni obravnavi, vas vljudno prosimo, da resolucijo pregledate in nam vaša mnenja posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 7. 6. 2022. Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi… Preberi več

Vrtec Kronica

Izvedba: 2019 – 2020 Financiranje: javno zasebno partnerstvo Občine Dravograd in SGP Pokeržnik d.o.o. Obnovljen vrtec je dvoetažen in sestavljen iz dveh lamel ter osrednjega prostora. V pritličju sta levo in desno ob centralnem prostoru locirani po dve igralnici s pripadajočim programom sanitarij, garderob in pomožnih prostorov. V severnem delu objekta, pod igralnico za prvo… Preberi več

Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. S predlogom dopolnitve uredbe se zmanjšuje onesnaževanje površinskih voda in spodbuja gospodarno in trajnostno rabo termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji, s… Preberi več

Predvidene rasti cen komunalnih storitev v 2022

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis s podrobnejšimi informacijami glede predvidene rasti cen komunalnih storitev v 2022, ki so ga na podlagi analize vpliva dosedanjih podražitev ključnih stroškov na kalkulacijo cen nekaterih gospodarskih javnih služb varstva okolja izdelali v Zbornici komunalnega gospodarstva.  Dopis lahko najdete tukaj. 

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Odvetniške tarife – postopki v zvezi s prekrški (ZP-1)

Obveščamo vas, da je Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije sprejela Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 70/22 z dne 20. maja 2022. Besedilo obvestila lahko preberete na povezavi TUKAJ. Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da bo nova ureditev vrednosti odvetniških storitev v postopkih v zvezi s prekrški prekrškovnim organom olajšala priznavanje… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se spreminjajo in dopolnjujejo pravila, ki bodo omogočila izvrševanje pravil Zakona o splošnem upravnem postopku za elektronsko vročanje s seznanitvijo z in… Preberi več

Elektronski javni razpisi

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki razmišlja o prehodu javnih razpisov za sofinanciranje različnih neprofitnih dejavnosti (kultura, humanitarne, invalidske,…) v elektronsko obliko. Občina članica že vodi nekaj javnih razpisov v elektronski obliki, to prakso pa bi želela razširiti na večino javnih razpisov. Zanima nas:  Kakšno prakso imate v vaši občini na… Preberi več