Month: september 2022

Ukinitev javnih zaklonišč

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem: Ali je katera izmed mestnih občin v preteklosti ukinila katero izmed javnih zaklonišč ob soglasju Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je nato predmetno zaklonišče tudi izbrisala iz svojih uradnih evidenc. V primeru da, kaj je bila podlaga (elaborat, strokovno mnenje) za… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Priprava proračuna za leto 2023

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo  kako se bodo občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor nimajo sprejetega dvoletnega proračuna).   Zanimalo nas je: Ali se boste v vaši občini odločili za predložitev proračuna občinskemu svetu, ki trenutno opravlja naloge, ali pa… Preberi več

Težave občin z novimi poplavnimi kartami

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je bila s strani DRSV pozvana k podpisu sporazuma za pridobitev ustreznih gradbenih dovoljenj, na podlagi katerih naj bi bili izvedeni ukrepi protipoplavne zaščite v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Hkrati so prejeli  novo karto razredov poplavne nevarnosti za območje njihove občine, po kateri… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS glede odprave zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Zanimalo jo je naslednje: Ali  ima katera občina v proračunu sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih? V primeru, da jih ima, kako občine to izpeljejo? Kako se občine spopadajo z odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v bližini naselji,… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Ukrepi ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS glede ukrepov ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih v letu 2022. Zanimalo jo je, ali katera občina zraven rednih postopkov ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic suše v letu 2022, ki so se že pričeli izvajati, izvaja še kakšne druge ukrepe v zvezi s… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Projektni pogoji za skladnost s prostorskimi akti

Naslovila nas je občina članica, ki prosi za podporo v komentarjih in mnenjih druge občine. Kot navajajo, so glede na dosedanjo prakso načeloma projektne pogoje izdajali upravljavci infrastrukturnih vodov, za prostorske akte pa so na občini izdajali lokacijske informacije, ki sicer niso bile obvezne. ZUreP- 2 je uvedel mnenja, da Občine pregledajo ali so predvidene… Preberi več

Priprava proračuna za leto 2023

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako se bodo občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor nimajo sprejetega dvoletnega proračuna). V 61. členu ZIPRS2223 je navedeno »Ne glede na 13.a člen ZJF lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Odmera KP za novo in obstoječo komunalno opremo

Naslovila nas je občina, ki jo zanima odmera komunalnega prispevka (KP) za novo in obstoječo komunalno opremo, in sicer vezana na ZUreP-3 in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in KP.  Zanima jo, kako ostale občine odmerjate KP v izpostavljenem primeru. Ali je pravilno, da so na občini v odmeri odločbe investitorju novogradnje na zaključenem… Preberi več