OPENN - stran 5 od 10

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR)

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR) in njegov prvi Opcijski protokol, ki posameznicam in posameznikom omogoča, da vlagajo pritožbe pri Odboru za človekove pravice, je sprejela Generalna skupščina 16. decembra 1966 in je začel veljati 23. marca 1976. Državljanske in politične pravice pogosto štejemo za človekove pravice prve generacije. 2(1). člen Pakta zagotavlja,… Preberi več

Zaključki primerjalne analize slovenske in norveške zakonodaje na področju vključevanja žensk v lokalno politiko

Pri analizi in primerjavi norveške in slovenske zakonodaje je možno opaziti, da oba zakona o enakih možnostih, tako norveški kot slovenski, vsebujeta določila o zastopanosti spolov v odborih, telesih in delegacijah, ki jih imenujejo javna telesa. Pomembna razlika obstaja že v imenu zakona, saj se norveški zakon imenuje zakon o enakosti spolov, medtem ko slovenski… Preberi več

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW)

Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 18. decembra 1979 in je začela veljati 3. septembra 1981. Zajema dokaj obsežno področje in je uporabna na vseh področjih življenja: javnem, kulturnem, družbenem, političnem in gospodarskem. Konvencija predstavlja zamisel o enakih možnostih. Njena preambula in njeni členi jasno odražajo zamisel, da kljub… Preberi več

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (ICESCR)

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (ICESCR) je bil sprejet in izročen v podpis, ratifikacijo in pristop 16. decembra 1966 in je začel veljati 3. januarja 1976. Velja skupaj s svojim sestrskim Paktom ICCPR. Vendar pa se oba Pakta razlikujeta predvsem, kar zadeva njuni obligacijski klavzuli (v obeh primerih 2. člen) in njun… Preberi več

Začetki ženskega gibanja v Sloveniji in svetu

Dan žena je mednarodni praznik, dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk. Ideja o praznovanju mednarodnega dneva žensk je vzklila na začetku 20. stoletja. Prvič so ga praznovale ženske v Združenih državah Amerike 28. februarja 1909. V Evropi so ženske prvič praznovale ta praznik 19. marca 1911, in sicer v Avstriji, Nemčiji,… Preberi več

Ocena begunske krize v Srbiji in Makedoniji z vidika spola

UN WOMAN so izdali Oceno begunske krize v Srbiji in Makedoniji z vidika spola. Analiza je pokazala številne pozitivne primere prizadevanj civilno družbenih skupin in vlade, Združenih narodov in drugih akterjev civilne družbe, da bi se odzvali na specifične potrebe begunk, žensk oz. deklic. Kljub identifikaciji teh dobrih praks, vse zainteresirane strani priznavajo obstoj vrzeli,… Preberi več

Primeri dobrih praks boja proti diskriminaciji v tujini

Francija Zanimiv primer boja proti diskriminaciji v Franciji predstavlja uvedba tako imenovanega „Protirasističnega izobraževalnega tedna”. Iniciativa zajema vrsto aktivnosti tako za mlajše kot za starejše šolarje in šolarke. Program vključuje organizacijo debat, srečanj, filmskih projekcij ter gledaliških predstav in se izvaja vsako leto. Ob tem se organizira tudi obšolske dejavnosti, kot so zgodovinske delavnice, na… Preberi več

Smernice za integracijo načela nediskriminacije

Smernice za integracijo načela nediskriminacije so dokument, ki opredeljuje ključne cilje na področju nediskriminacije in možne ukrepe za njihovo dosego. Služile naj bi kot vodilo in pomoč ministrstvom in drugim državnim organom pri oblikovanju in izvajanju politik nediskriminacije na posameznih področjih. Z njimi želimo spodbuditi bolj celovito in povezujoče delovanje na področju spodbujanja in varstva… Preberi več

Vključevanje vidika spola v proračun

  Vključevanje vidika spola v proračun (angl. gender budgeting ) pomeni presojo proračuna z vidika spola, njegovo vključitev na vse ravni proračunskega postopka ter prestrukturiranje prihodkov in odhodkov na način, da se spodbuja enakost spolov. Je ambiciozen projekt, ki terja bistven premik v razmišljanju in praksi in zahteva organizacijske spremembe, ki jih ni mogoče zastaviti… Preberi več