Zakonodaja

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo bili obveščeni, da so na svojih spletnih straneh objavili dopolnjena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki (ZUreP-3), ki si jih lahko prenesete z naslednje povezave TUKAJ. Kot navajajo, so tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov  izdelana v skladu z 21. členom Uredbe o… Preberi več

Ponovni predlog za spremembo ureditve komunalnega prispevka na kmetijah – pojasnilo MOP

Kmetijsko gozdarska zbornica je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila ponovni predlog za spremembo ureditve komunalnega prispevka na kmetijah v katerem ponovno predlagajo spremembo ureditve komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271). Odgovor MOP prilagamo TUKAJ.

POVPRAŠEVANJE – Izdaja soglasja k mali rekonstrukciji (GZ-1)

Naslovila nas je občina članica, ki jo zanimajo izkušnje drugih občin glede izdaje soglasja k mali rekonstrukciji v povezavi z Gradbenim zakonom (2.odstavek, 7. člen GZ-1). Občina prosi za posredovanje vzorca soglasja. Le-tega lahko posredujete do ponedeljka, 31.1.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si  

Priprave na sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev in na vzpostavitev prijavnih poti za zavezance

Vlada je 19. oktobra 2022 potrdila predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki bo predvidoma prihodnji teden sprejet v Državnem zboru. Zakon prinaša ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, pred povračilnimi ukrepi, prinaša pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju pri vzpostavitvi prijavnih poti. Ministrstvo za... Preberi več

Kaj prinaša ZVOP-2 za občine

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, organizira seminar glede novo sprejetega in dolgo pričakovanega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki  bo začel veljati 26. januarja 2023. Ne glede na neposredno uporabljivost Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo maja 2018, prinaša ZVOP-2 nekaj novosti in dodatno ureja… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

V Državnem zboru se nahaja vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H), skrajšani postopek, EPA 528-IX. Manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na splošne prilagoditve na nove pravne podlage za izvajanje SN SKP 2023–2027, posebno ureditev upravnega postopka in povezane vsebine (sistem za spremljanje površin, krizni ukrepi politike razvoja… Preberi več

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija objavilo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil. Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil določa pravila ravnanja za varovanje morskega okolja pred negativnimi učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v EU, hkrati pa zagotavlja nemoten potek pomorskega prometa z… Preberi več

V javni razpravi Uredba o vodenju in vsebini podatkov o elektronskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih

V Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo so pripravili osnutek Uredbe o vodenju in vsebini podatkov o elektronskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (EVA 2022-1545-0010). Sprejem uredbe je potreben zaradi uveljavitve novega Zakona o elektronskih komunikacijah, ki v petem odstavku 15. člena določa, da vlada za namen izvajanja… Preberi več

Navodilo glede vpisovanja kazenskih točk

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli navodilo za vpisovanje kazenskih točk v evidenco kazenskih točk v cestnem prometu v primerih obravnave storilcev cestnoprometnih prekrškov v skladu z Direktivo (EU) 2015/413 in storilcev cestnoprometnih prekrškov iz drugih držav. V  skladu z navedenim navodilom, Ministrstvo za pravosodje dopolnjuje navodilo št. 71001/2017/3 z dne 7 11. 20217,… Preberi več