Zakonodaja

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023. S spremembo odloka se v program dodajajo ukrepi, ki jih bo izvajal Eko sklad oz. MOP: Spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah (Eko sklad), Spodbude občanom za… Preberi več

Predlog Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča

V medresorskem usklajevanju in na Službi Vlade RS za zakonodajo se nahaja Predlog Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje nam lahko posredujete najpozneje do srede, 5. 10. 2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora se je seznanil s Poročilom o okolju v Republiki Sloveniji 2022, ki celovito naslavlja vse dele okolja in z okoljem povezane vsebine. Stanje okolja je prikazano na podlagi kazalcev, ki sestavljajo sistem Kazalcev okolja v Sloveniji, okoljskih monitoringov in drugih virov informacij o stanju okolja. Zajema pa… Preberi več

Vabilo k sodelovanju v procesu priprave – Predlog Zakona o podnebnih spremembah

Zaradi horizontalnosti podnebnih sprememb in njene medsektorske narave je v proces priprave Predloga Zakona o podnebnih spremembah predvidena vključenost tudi pripravljavcev zakonodaje z ostalih segmentov delovanja družbe, kot so šolstvo, zdravstvo, urejanje prostora, gradnja objektov, kmetijstvo, promet, idr.. Ti bodo specifična vprašanja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe naslovili v zadevnih sektorskih… Preberi več

Pojasnila MOP k izdaji lokacijske informacije

Z vami delimo pojasnilo, vezano na dopis, v katerem je bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj obrazec za izdajo lokacijske informacije ne vsebuje možnosti, s katero bi lahko podali zgolj informacijo o namenski rabi zemljišča, ločeno od drugih podatkov. Prav tako je bilo v dopisu zavedeno,  da je opredelitev v drugem odstavku 326. člena ZUreP-3 pomanjkljiva, ter… Preberi več

Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

V pripravi je predlog predpisa zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriv a v prometu, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Predlog med drugim obravnava naslednja področja relevantna za občine: ELEKTRIČNA POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA VOZILA, PLOVILA IN MIRUJOČE ZRAKOPLOVE – Polnilna infrastruktura za cestna vozila (Lokalni načrti za električno polnilno infrastrukturo,… Preberi več

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki obravnava naslednje: OBMOČJA PREDNOSTNEGA UMEŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOVOLJEVANJE (posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE, posebnosti celovite presoje vplivov na okolje, posebnosti presoje vplivov na okolje, kakovost dokumentacije, drugi ukrepi) DOPUSTNA SPREMLJAJOČA… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Novela Uredbe bo pomenila dokončni prenos v pravni red RS (prenovljene) Direktive (EU) 2019/1024 o odprtih podatkih. Neposredno pravno podlago za pripravo predstavlja novela Zakona o dostopu do informacij javnega… Preberi več

Predlog Zakona o državnih simbolih

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o državnih simbolih. Cilji novega zakona, ki ureja državne simbole so naslednji: združevanje celotne materije, ki ureja državne simbole v enem zakonu; posodobitev pravil rokovanja z državnimi simboli skladu z uvelavljenimi grboslovnimi, zastavoslovni in muzikološkimi standardi; posodobitev grafičnih prilog v skladu s sodobnimi oblikovalskimi standardi; posodobitev… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži v medresorski obravnavi

V medresorski obravnavi je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Pripombe in predloge lahko posredujete do 15.9.2022 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. Uredba o embalaži in odpadni embalaži je izdana na podlagi štirinajstega odstavka 20.člena Zakona o varstvu okolja. V letošnjem letu sprejet Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) v prvem odstavku 320. člena… Preberi več