Zakonodaja

Predlog zakona o financiranju pokrajin

Obveščamo vas, da je Državni svet  na 53. seji  sprejel Predlog zakona o financiranju pokrajin. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilji predlagane ureditve financiranja pokrajin so zagotovitev sorazmernosti virov financiranja in nalog pokrajin, finančna samostojnost pokrajin, določitev ustreznih meril za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna pokrajinam, ki z lastnimi sredstvi ne morejo pokrivati… Preberi več

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj predloga zakona je dodatna okrepitev pravilne uporabe in spoštovanja prava EU ter spoštovanje nacionalne zakonodaje. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 8. 8. 2022.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic – osnutek – v mnenje

SOS je prejela obvestilo, da je pripravljen osnutek vladnega gradiva, s katerim se spreminja Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16). Predlagana sprememba 13. člena zadeva tudi občine, na območju katerih obratujejo podjetja, ki v skladu s to uredbo izpolnjujejo pogoje za razvrstitev med obrate večjega tveganja za… Preberi več

Predlog uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil Osnutek predloga uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev, pri čemer gre za podzakonski predpis, ki se izdaja na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o informacijski varnosti. Osnutek uredbe IBS v največji meri ohranja dosedanjo vsebino Pravilnika, ki je namenjena izvajalcem… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlagana je sprememba v delu metodologije izračuna deleža odpadne embalaže, za katerega mora v skupnem sistemu PRO posamezna družba zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti PRO. Glede… Preberi več

Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organizira seminar v zvezi z vlogo, namenom in postopkom izdaje mnenj in soglasij občin, kot jih določata nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v povezavi z novim  Gradbenim zakonom (GZ-1). Na seminarju bodo tako obravnavani naslednji T E M… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Glavni cilj sprememb in dopolnitev zakona je, da se kot glavni kriterij pri določanju delovnega časa voznikov pri prevozu… Preberi več

MOP izdal novo priporočilo: Odlok o urejenosti naselij in krajine

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo novo priporočilo Odlok o urejenosti naselij in krajine, ki je namenjeno občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, arhitektom, krajinskim arhitektom ter drugim deležnikom s področja urejanja prostora, ki se ukvarjajo z vprašanji urejenosti naselij in krajine. Namen priporočila je predstaviti vsebine in postopke priprave novega instrumenta za doseganje urejenosti… Preberi več

Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov

Obveščamo vas, da Ministrstvo za okolje in prostor seznanja s pojasnilom za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih... Preberi več