Zakonodaja - stran 10 od 181

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb – obvestilo o javni obravnavi predloga pravilnika

Kategorija: Zakonodaja

Obveščamo vas, da je na e-demokraciji objavljen osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi drugega odstavka 9. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 –ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12... Preberi več

Z novelo Zakona o nadzoru državne meje bodo občinam povrnjeni stroški zaradi povečanega nadzora meje

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Novela Zakona o nadzoru državne meje vzpostavlja pravno podlago za delno povračilo stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, zaradi povečanega nadzora državne meje. Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, ter stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti. Obmejnim... Preberi več

Predlog zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide

Obveščamo vas, da je v pripravi znotraj ministrstva Predlog zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide. Predlog zakona določa proizvode za katere se zakon uporablja, in sicer za potrošniške sisteme računalniške strojne opreme za splošno rabo in njihove operacijske sisteme, samopostrežne terminale, namenjene zagotavljanju storitev, za katere se uporablja ta zakon; to so: bankomati,… Preberi več

Predlog Programa ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov v javni obravnavi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo PROGRAM RAVNANJA Z ODPADKI in PROGRAM PREPREČEVANJA ODPADKOV RSPRO 2021. S Programom ravnanja z odpadki se v skladu z Direktivo 2008/98/ES na podlagi analize obstoječega stanja na področju ravnanja z odpadki določijo ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za ponovno uporabo, recikliranja,… Preberi več

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 v Državnem zboru

Ministrstvo za kulturo je Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 posredovalo v Državni zbor, kjer bo obravnavana na delovnih telesih. Skupnost občin Slovenije je na dokument podala pripombe lokalnih skupnosti v okviru javne razprave. Vabimo vas, da tudi dokument v državnozborski proceduri pregledate in na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si podate vaše komentarje, pripombe in predloge za izboljšavo. Rok… Preberi več

Uredba o določitvi vzorca izjave glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti

Na portalu E-demokracija smo zasledili objavo Uredbe o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki je pripravljena na podlagi petega odstavka 7. člena in šestega odstavka 11. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Vabimo vas, da… Preberi več

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki predstavlja drugi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti oz. posodobitev in nadgradnjo prvega načrta iz leta 2017. Posodobljen je z najnovejšimi podatki, pri pripravi so bili tudi v večji meri upoštevani vplivi podnebnih sprememb (več v prilogi F), predvsem pa je ključna vsebinska razlika v drugem… Preberi več

Osnutek Odloka o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje

Kategorija: Zakonodaja

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Odloka o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje. Odlok je pripravljen na podlagi druge alineje 86.a člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21), ki določa pogoje za izdajo dovoljenja za vročanje po elektronski poti, med... Preberi več

Seznanitev z novim sistemom načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni

V četrtek, 3. februarja 2022 je Skupnost občin Slovenije organizirala spletni seminar Sistem načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni s poudarkom na odloku o urejenosti naselij in krajine ter priglasitvi. Strokovnjak za področje prostorskega prava, Luka Ivanič je zbranim predstavil zakonodajne novosti s področja urejanja prostora, ki so vezane na Odlok o... Preberi več

Vlada RS namenja 70 milijonov evrov za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu zaradi višjih cen energentov

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga bo v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije poslala po nujnem postopku. Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta… Preberi več