Zakonodaja - stran 106 od 137

Dopolnjen predlog Strategije razvoja lokalne samouprave v RS

V Skupnosti občin Slovenije smo s strani Ministrstva za javno upravo prejeli dopolnjen predlog Strategije razvoja lokalne samouprave v RS. Prejeli smo tudi stališča MJU do posameznih predlogov in stališč (pripombe občin, medresorska obravnava). Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 26.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru RS skupina poslank in poslancev predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. V predlogu se predlaga črtanje določb, ki določajo vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin za prejemnike DSP in varstvenega dodatka ter celotna obveznost vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine prejemnika… Preberi več

Obračun nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi bolezni

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z obračunom nadomestil plače v javnem sektorju, saj ugotavljajo, da v javnem sektorju pri izvajanju predpisov, ki urejajo obračunavanje plač in nadomestil plač ter vodenje evidence ur odsotnosti z dela ni povsem enotnega pristopa in enotnega  razumevanja teh predpisov. Pripravili so POJASNILO in PRILOGO, iz katere je razvidno,… Preberi več

2. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS

V sredo, 17.2.2016, je v Mestni občini Murska Sobota potekala 2. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS. Članice skupine so obravnavale predlog novega Zakona o javnih financah (ZJF). Osredotočile so se predvsem na 12. poglavje predloga ZJF, ki se nanaša na notranji nadzor javnih financ. Uvodoma so kot pozitivno izpostavile, da je v... Preberi več

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju

S strani Urada za narodnosti smo bili obveščeni, da je v drugem krogu javne obravnave Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017. Urad za narodnosti zaproša za pregled gradiva in mnenje najkasneje do 24.2.2016. Dotične občine vabimo, da vaša stališča do predloga posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016

Ministrstvo za javno upravo je izdalo pojasnilo glede napredovanja v višji plačni razred in naziv, v skladu s 7. členom ZUPPJS15. V skladu z zakonom javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar... Preberi več

Pojasnilo v zvezi s ponudbo avstrijskega podjetja glede odvoza komunalnih odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor se je odzvalo na prispevek v časopisu Večer z dne 5.2.2016 z naslovom »Avstrijska cementarna išče odpadke«. Podjetje naj bi v ponudbi izrazilo interes »za odvoz neobdelanih, neprebranih in tudi sortiranih smeti iz črnega zabojnika občanov«, ker »odvažajo smeti RDF 191212, sortirane in nesortirane, odvažajo pa tudi odpadke po isti klasifikaciji, in... Preberi več

Delovno srečanje – Predlog novega Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu

Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Mestno občino Kranj organiziramo delovno srečanje z namenom pogovora o osnutku Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu.  Delovno srečanje bo potekalo v petek, 11. marca 2016, s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi 15, MO Kranj…. Preberi več


Mestna občina Kranj, Slovenski trg, Kranj, Slovenija

Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo – 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in celovita ureditev področja evidentiranja podatkov o gospodarski infrastrukturi v Republiki Sloveniji (ne le o gospodarski javni infrastrukturi); opredelili se bodo postopki,... Preberi več