Zakonodaja - stran 119 od 122

Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala predlog Uredbe o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki jo je potrebno spremeniti tako, da se iz nje črtajo podatki, ki so bili evidentirani v REN za odmero davka na nepremičnine po ZDavNepr. Vaše morebitne pripombe/stališča/mnenja pričakujemo najkasneje do petka, 25. april 2014 do… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin z obrazložitvijo členov in novo Prilogo 4, pripravljeno s strani GURS. Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin, je treba spremeniti in dopolniti, da se… Preberi več

Nacionalni reformni program 2014-2015

V Skupnosti občin Slovenije smo občinam članicam posredovali Nacionalni reformni program 2014-2015, v katerem si je Vlada RS zastavila med drugim, da bo vzpostavila stabilnost javnih financ z doseganjem strukturno izravnanega salda do leta 2017 in dolgoročna vzdržnost javnega dolga. Na področju občin se bi naj tega lotili preko strukturnih prilagoditev daljše ročnosti, kot navajajo z reformo… Preberi več

Predlog Zakona o lokalni samoupravi z dne 3.4.2014

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela dopolnjeno različico ZLS-S. Ministrstvo za notranje zadeve razlaga, da se novo besedilo razlikuje v tem, da nima več določbe o zmanjšanju članov občinskih svetov, pri odpoklicu župana pa je postavljena večja časovna omejitev, spremenjena je določba o številu zahtevanih podpornikov in dodan institut odpoklica občinskega… Preberi več

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh e-demokracije zasledila objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Obrazložitev Morebitne pripombe, stališča nam posredujte do ponedeljka, 7. aprila 2014 na naslov info@skupnostobcin.si. 

Zakon o političnih strankah

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strank. Vaše morebitne predloge, mnenja in stališča na predlagana zakona nam posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Predlog Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Vaše morebitne predloge, mnenja in stališča na predlagana zakona nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Pravilnik o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev

S strani MNZ smo v usklajevanje prejeli Pravilnik o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev. Vljudno vas prosimo, da nam vaše morebitne pripombe posredujete do 4. aprila 2014 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  PravilnikKatalog strokovnih znanjProgram strokovnih usposabljanjProgram obdobnega izpopolnjevanja