Zakonodaja - stran 123 od 129

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Obveščamo vas, da se spreminja Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju predvideva spremembo, ki opredeljuje vire onesnaževanja okolja s hrupom.  Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 9.10.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

Obveščamo vas, da je bila 14. avgusta 2014 sprejeta Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, ki obravnava izdelovanje ocen tveganj za nesreče. Uredba dopušča, da ocene tveganja za posamezne nesreče lahko izdelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 62/14. Vse informacije v zvezi s… Preberi več

Predlog evropske direktive

Na spletni strani Evropske komisije je v okviru Paketa krožnega gospodarstva, ki ga je komisija objavila julija 2014, objavljen predlog  Evropske direktive Parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, 1999/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter… Preberi več

Drugi osnutek Strategije pametne specializacije

Obveščamo vas, da je drugi osnutek dokumenta Strategije pametne specializacije objavljen na tej spletni strani. Po prvem osnutku Strategije pametne specializacije (SPS) iz leta 2013, je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v obdobju med aprilom in junijem 2014, izvedla nov krog usklajevanj. Pripravljen je bil noveliran dokument ter dodatne empirične in strokovne podlage. V okviru aktivnega… Preberi več

Osnutek OP za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do 30. 8. 2014. Pripombe in predloge na dokument prosimo posredujete na e-naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do navedenega datuma.

Predlog uredbe o spremembi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objavilo Predlog uredbe o spremembi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata. Rok za oddajo pripomb je 5.8.2014. prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih

V pregled smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.sinajkasneje do srede 13. avgusta 2014. V zakonu se na občine nanaša predvsem 15. člen predloga, v katerem se daje pooblastilo za nadzorom nad: – posestjo in uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3 katerih… Preberi več

Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Na podlagi 93. člena v zvezi z 42. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugega odstavka 10. poglavja Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 je Vlada Republike Slovenije na 66. redni seji dne 17. 7. 2014 sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva… Preberi več