Zakonodaja - stran 133 od 136

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Zasledili smo javno objavo Osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe se njene določbe uskladijo s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13), z osnutkom nove Uredbe o emisiji snovi in… Preberi več

Predlog sprememb in dopolnitev ZFO-1C

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS na 55. redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin in ga v obravnavo in sprejem posredovala DZ RS. Besedilo predloga sprememb in dopolnitev ZFO (z dne 17.4.2014) Vljudno vas naprošamo k posredovanju pripomb, mnenj in stališč najkasneje do petka, 16…. Preberi več

Nova različica Zakona o knjižničarstvu

Skupnost občin Slovenije je zasledila objavo nove različice Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu, katerega se sprejema po skrajšanem postopku. Skupnost občin je sicer že posredovala pripombe na prvo verzijo in izvedla usklajevalni sestanek s predstavniki Ministrstva za kulturo, vendar bi želeli kljub temu povratno informacijo ali imate dodatne pripombe na priloženo gradivo…. Preberi več

V javni razpravi Strategija pametne specializacije

SVRK je na svoji spletni strani objavil besedil pametne specializacije, ki so jo lahko preberete na tej povezavi. Na spletnem mestu si lahko pogledate vsebino in namen dokumenta pametne specializacije. Pisne pripombe je možno posredovati do 9. maja 2014. Svoje pripombe lahko posredujete na naslov Skupnosti občin Slovenije na miha.mohor@skupnostobcin.si. 

Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala predlog Uredbe o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki jo je potrebno spremeniti tako, da se iz nje črtajo podatki, ki so bili evidentirani v REN za odmero davka na nepremičnine po ZDavNepr. Vaše morebitne pripombe/stališča/mnenja pričakujemo najkasneje do petka, 25. april 2014 do… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin z obrazložitvijo členov in novo Prilogo 4, pripravljeno s strani GURS. Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin, je treba spremeniti in dopolniti, da se… Preberi več

Nacionalni reformni program 2014-2015

V Skupnosti občin Slovenije smo občinam članicam posredovali Nacionalni reformni program 2014-2015, v katerem si je Vlada RS zastavila med drugim, da bo vzpostavila stabilnost javnih financ z doseganjem strukturno izravnanega salda do leta 2017 in dolgoročna vzdržnost javnega dolga. Na področju občin se bi naj tega lotili preko strukturnih prilagoditev daljše ročnosti, kot navajajo z reformo… Preberi več

Predlog Zakona o lokalni samoupravi z dne 3.4.2014

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela dopolnjeno različico ZLS-S. Ministrstvo za notranje zadeve razlaga, da se novo besedilo razlikuje v tem, da nima več določbe o zmanjšanju članov občinskih svetov, pri odpoklicu župana pa je postavljena večja časovna omejitev, spremenjena je določba o številu zahtevanih podpornikov in dodan institut odpoklica občinskega… Preberi več

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh e-demokracije zasledila objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Obrazložitev Morebitne pripombe, stališča nam posredujte do ponedeljka, 7. aprila 2014 na naslov info@skupnostobcin.si.