Zakonodaja - stran 149 od 150

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Skupnost občin Slovenije vam posreduje novo verzijo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-J (EVA 2013-2030-0096). Vljudno vas naprošamo, da predlog zakona pregledate in nam posredujete pripombe, mnenja in stališča v obliki amandmajev, ki ji lahko posredujete najkasneje do petka, 14.02.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Na spletnih straneh MKO je objavljen Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. S sprejemom te uredbe se pričakujejo ugodne finančne posledice tako za zasebne investitorje kot za občino in državo. Številni projekti, za katere do sedaj ni bila izvedena niti presoja vplivov na okolje niti predhodni postopek… Preberi več

Osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

MKO je objavilo Osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Uredba navaja nove dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega: uplinjanje in utekočinjanje premoga in drugih goriv, proizvodnja magnezijevega oksida, nekatere dejavnosti odstranjevanja ali predelave nevarnih odpadkov, sežiganje in sosežiganje nenevarnih odpadkov, nekatere dejavnosti odstranjevanja in… Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Na spletni strani MKO smo zasledili objavo  Osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah; Predlagani zakon se v glavnem nanaša na področji izdaje vodnega soglasja in vodne pravice. Pripombe in predloge lahko pošljete do 6. februarja 2014 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave

Ministrstvo za Kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave; prinaša spremembe na področju vožnje v naravnem okolju, dodaja člen: dogovor o izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena s strani lokalne skupnosti, drugo…Pripombe in predloge lahko pošljete do 6. februarja 2014 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. 

Predlog ZJN na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev  (EVA 2014-1611-0004) in vam ga v pregled posredujemo v priponki. Zaradi določenega izredno kratkega roka, vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in stališča posredujte najkasneje do srede, 29.1.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svojih spletnih straneh objavilo Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.  Uredba ureja ukrepe za obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Uporablja se za nadzor nad delovanjem obratov, ki pri svojem obratovanju ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi,… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

S strani MZIP smo prejeli Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin. Po Zakonu o davku na nepremičnine se bo davek na nepremičnine odmeril na podlagi podatkov registra nepremičnin in posplošene tržne vrednosti nepremičnin. ZDavNepr določa, da se v registru nepremičnin (poleg dosedanjih) vodijo novi podatki – to… Preberi več