Zakonodaja - stran 150 od 154

Osnutek Akcijskega načrta za izvajanje Nacionalnega programa športa

Na spletni strani e- uprave je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo osnutek Akcijskega načrta za izvajanje Nacionalnega programa športa v RS za obdobje 2014-2023. Osnutek Akcijskega načrta si lahko ogledate na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka 20. junija na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.Spreminja se jo zaradi opozorila s strani Generalnega direktorata za okolje Komisije v preteklem letu in uskladitvijo z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.   Prosimo vas, da vaše pripombe in… Preberi več

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

V javni obravnavi se nahaja Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode. Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje podzemne vode. Določa vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, določa pa tudi podrobnejše tehnične pogoje za… Preberi več

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije

V pregled smo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. V skladu s predlagano spremembo predlagajo spremembo statusa sveta kohezijske regije. Ta ne bi bil več soglasodajalec (vlada mora pred sprejemom pridobiti soglasje),  postal bi posvetovalno telo. Sveta kohezijskih regij se bi pred sprejemom strateških dokumentov izrekla o predlogu, kar… Preberi več

Spremembe Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS

Skupnost občin Slovenije je zasledila, da je MKO objavilo Predlog pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije. Predlog najdete tukaj in vas naprošamo, da ga pregledate in morebiti posredujete vaše mnenje na predlagano. Mnenja nam posredujte do torka, 27.maja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorskem usklajevanju Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, s katero se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnih naročil, primerno višino in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Pri… Preberi več

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na spletnih straneh Vlade RS zasledila, da je Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 – nujni postopek in ga posredovala DZ RS. S predlaganimi zakonom se zaostrujejo pogoji za izplačila iz proračuna iz naslova črpanja EU sredstev in… Preberi več

Zakon o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli predlog Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, ki je v javni razpravi. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe, predloge in komentarje na predlog zakona posredujete čimprej, vendar ne kasneje kot 13.5.2014.

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Zasledili smo javno objavo Osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe se njene določbe uskladijo s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13), z osnutkom nove Uredbe o emisiji snovi in… Preberi več