Zakonodaja - stran 181 od 181

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave

Ministrstvo za Kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave; prinaša spremembe na področju vožnje v naravnem okolju, dodaja člen: dogovor o izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena s strani lokalne skupnosti, drugo…Pripombe in predloge lahko pošljete do 6. februarja 2014 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. 

Predlog ZJN na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev  (EVA 2014-1611-0004) in vam ga v pregled posredujemo v priponki. Zaradi določenega izredno kratkega roka, vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in stališča posredujte najkasneje do srede, 29.1.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svojih spletnih straneh objavilo Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.  Uredba ureja ukrepe za obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Uporablja se za nadzor nad delovanjem obratov, ki pri svojem obratovanju ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi,… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

S strani MZIP smo prejeli Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin. Po Zakonu o davku na nepremičnine se bo davek na nepremičnine odmeril na podlagi podatkov registra nepremičnin in posplošene tržne vrednosti nepremičnin. ZDavNepr določa, da se v registru nepremičnin (poleg dosedanjih) vodijo novi podatki – to… Preberi več

Predlog zakona o knjižničarstvu

Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o knjižničarstvu, ki ga najdete v priponki sporočila. Bistvene spremembe so novosti v nabavni politiki, spremembe postopka soglasij in pristojnosti k programu dela ter finančnemu načrtu, zbiranje osebnih podatkov uporabnikov knjižnic, pogoji za direktorja ali direktorico splošne knjižnice, spremembe nekaterih določb, ki se nanašajo na… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila

Na straneh e-demokracije smo zasledili Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila. Na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov mora investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje (nelegalne, neskladne in nevarne gradnje) plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga… Preberi več

Osnutek Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh zasledila osnutek Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu »de minimis« ter nadzor. Besedilo osnutka Uredbe  Vaše… Preberi več

Predlog zakona o agrarnih skupnostih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletni platformi e-demokracija objavila predlog Zakona o agrarni skupnosti. Največkrat izpostavljen problem upravljanja in razpolaganja s premoženjem članov agrarnih skupnosti, ki je v solastnini ali skupni lastnini večjega števila oseb. Poleg omenjenega ključnega problema pa so bile večkrat izpostavljene še naslednje težave: procesna sposobnost agrarnih skupnosti v upravnih in sodnih… Preberi več