Zakonodaja - stran 189 od 192

Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorskem usklajevanju Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, s katero se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnih naročil, primerno višino in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Pri… Preberi več

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na spletnih straneh Vlade RS zasledila, da je Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 – nujni postopek in ga posredovala DZ RS. S predlaganimi zakonom se zaostrujejo pogoji za izplačila iz proračuna iz naslova črpanja EU sredstev in… Preberi več

Zakon o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli predlog Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, ki je v javni razpravi. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe, predloge in komentarje na predlog zakona posredujete čimprej, vendar ne kasneje kot 13.5.2014.

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Zasledili smo javno objavo Osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe se njene določbe uskladijo s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13), z osnutkom nove Uredbe o emisiji snovi in… Preberi več

Predlog sprememb in dopolnitev ZFO-1C

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS na 55. redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin in ga v obravnavo in sprejem posredovala DZ RS. Besedilo predloga sprememb in dopolnitev ZFO (z dne 17.4.2014) Vljudno vas naprošamo k posredovanju pripomb, mnenj in stališč najkasneje do petka, 16…. Preberi več

Nova različica Zakona o knjižničarstvu

Skupnost občin Slovenije je zasledila objavo nove različice Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu, katerega se sprejema po skrajšanem postopku. Skupnost občin je sicer že posredovala pripombe na prvo verzijo in izvedla usklajevalni sestanek s predstavniki Ministrstva za kulturo, vendar bi želeli kljub temu povratno informacijo ali imate dodatne pripombe na priloženo gradivo…. Preberi več

V javni razpravi Strategija pametne specializacije

SVRK je na svoji spletni strani objavil besedil pametne specializacije, ki so jo lahko preberete na tej povezavi. Na spletnem mestu si lahko pogledate vsebino in namen dokumenta pametne specializacije. Pisne pripombe je možno posredovati do 9. maja 2014. Svoje pripombe lahko posredujete na naslov Skupnosti občin Slovenije na miha.mohor@skupnostobcin.si. 

Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala predlog Uredbe o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki jo je potrebno spremeniti tako, da se iz nje črtajo podatki, ki so bili evidentirani v REN za odmero davka na nepremičnine po ZDavNepr. Vaše morebitne pripombe/stališča/mnenja pričakujemo najkasneje do petka, 25. april 2014 do… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin z obrazložitvijo členov in novo Prilogo 4, pripravljeno s strani GURS. Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin, je treba spremeniti in dopolniti, da se… Preberi več