Zakonodaja - stran 58 od 136

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij. MGRT pojasnjuje, da Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij neprekinjeno velja od 18. 3. 2006 in še ni bil spremenjen ali dopolnjen. V… Preberi več

Protokol urejanja obveznega zavarovanja otrok po 24. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Zavod za zdravstveno zavarovanje je na Skupnost občin Slovenije posredoval pojasnila in predlog protokola postopanja ZZZS, CSD in občin pri urejanju zavarovanja, ki bo skrajšal postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja otrok. Na sledečih povezavah objavljamo: Dopis ZZZS – Postopek urejanja zavarovanja otrok po 24. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ –… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali

Vlada je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitavh Zakona o zaščiti živali. Cilj zakona je: uskladitev z evropsko zakonodajo na področju zaščite živali v postopkih preprečevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi jasnejša določitev pravne podlage za odločanje o nevarnem psu prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih, pri čemer se… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu

V državnozborski proceduri je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu. Ključni cilji sprejetja novele ZSoP so: okrepiti delovanje socialnih podjetij po načelu tržne naravnanosti, povečati število registriranih socialnih podjetij, povečati število delovnih mest, ki jih zagotavljajo socialna podjetja, povečati pozitivne družbene učinke, ki jih z izvajanje poslovne dejavnosti zagotavljajo socialna podjetja,… Preberi več

Zakon o postopkih za podeljevanje koncesij in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

Obveščamo, da sta v državnozborski proceduri: Zakon o postopkih za podeljevanje koncesij  Poglavitni cilj je prenos določb Direktive 2014/23/EU v slovenski pravni red, ki bi ga bilo treba zagotoviti do 18. 4. 2016. Cilj novega zakona je tudi določiti enotna pravila za postopke za podeljevanje koncesij za gradnje in koncesij za storitve, ne glede na… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti

Obveščamo, da je skupina poslank in poslancev Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. besedilo najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 19. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski proceduri Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi. Cilji Zakona o spremembah in dopolnitvah ZLS je odprava neustavnosti glede možnosti pridobitve lastnosti reprezentativnosti združenja, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče RS z odločbo št. U-I-150/15-25 dne 10. 11. 2016. Prav tako je cilj okrepiti vlogo... Preberi več

Sestanek o predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali

Dne 20.12.2017 so se predstavniki SOS in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sestali na sestanku na temo predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali. Predstavniki SOS so izpostavili problematiko (financiranja) zavrženih psov in mačk zaradi že sedaj veljavnih določb Zakona o zaščiti živali, ki jih je moč na različne načine... Preberi več

Nov potrjen Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 ver 3.2

S strani SVRK-ja smo v vednost prejeli nov potrjen Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 verzija 3.2, za katero je SVRK 19.12.2017 preko SFC2014 prejel izvedbeni sklep Komisije z dne 6.12.2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2014) 9982 o odobritvi nekaterih elementov „Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020“ za podporo... Preberi več