Zakonodaja - stran 76 od 124

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v javni razpravi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo danes dalo v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ključne novosti predloga zakona so: ureditve izjem od splošne ureditve pri organiziranju turističnih paketov (v zvezi z organiziranjem šolskih, društvenih in podobnih izletov), dvig turističnih taks, deregulacija poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec, poenostavitev... Preberi več

Predlog Zakona o javnih financah

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Zakona  javnih financah. Cilji predloga zakona so: zagotoviti vzdržne javne finance in zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami; določiti jasnejšo opredelitev pojmov; določitev subjektov za katere zakon velja; zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj; določitev temeljnih pristojnosti neposrednih uporabnikov; določitev pravic in… Preberi več

Načrt in program namakanja do leta 2020 z OP

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javno razgrnitev predloga načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt in program. Priloge najdete… Preberi več

Predlog Zakona o nevladnih organizacijah

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil v medresorsko usklajevanje dan predlog Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga najdete na tej povezavi. Cilji zakona so: opredeliti kriterije, kdaj se določena organizacija šteje za nevladno organizacijo in s tem v slovenski pravni red vnesti enotno definicijo tega pojma, celostno urediti pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu… Preberi več

Obvestilo MJU – Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Ministrstvo za javno upravo je podalo obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), ki so bile objavljene v Uradnem listu RS 70/16 dne 11.11.2016. Celotni dopis si lahko preberete tukaj. Ministrstvo za javno upravo v dopisu tudi navaja, da bo pripravilo… Preberi več

Predlog Zakona o probaciji

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o probaciji. Cilj, ki ga zasleduje predlagan zakon je vzpostavitev probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij. Ključni elementi probacije so: obravnava storilca kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi; izven institucionalna obravnava storilca kaznivega dejanja, za katerega je podana ocena, da ga ni potrebno… Preberi več

Usklajevanje Ocene ogroženosti občin pred poplavami

V četrtek 17. novembra je v prostorih URSZR potekalo usklajevanje Ocene ogroženosti občin pred poplavami. Na poziv URSZR smo na Skupnosti občin Slovenije posredovali pripombe in predloge za spremembo ocene ogroženosti. Ključne pripombe, ki smo jih posredovali so bile: V predlogu ocene ogroženosti manjkajo občine, v katerih so se v zadnjih letih pojavljale večje poplave.... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Skupnost občin Slovenije je prejela v strokovno usklajevanje Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) s krajšo uvodno obrazložitvijo. S predlogom se uveljavlja štiri bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na: obseg veljavnosti zakona v razmerju do drugih zakonov, ki urejajo podobne institute kot ZIntPK, postopke, ki jih vodi… Preberi več

Izbris in zavrnitev vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom

Skupnost občin Slovenije na spodnji povezavi objavlja dopis glede sprememb Zakona o prostovoljstvu, ki se nanašajo na opravljanje prostovoljskega dela v javnih zavodih, prejetega s strani MJU. Ministrstvo prav tako naproša, da občine z novostmi seznanijo organizacije, ki izvajajo ali bi lahko izvajale poseben prostovoljski program v občinah. DOPIS MJU – Spremembe zakona o prostovoljstvu