Zakonodaja - stran 78 od 122

Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se spreminja 23. člen ZKZ, na način, da se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo uvrsti na 2. mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč. Besedilo predloga sprememb… Preberi več

Informativni posvet glede predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ( ZMVN-1)

V sredo, 21. septembra 2016, je potekal informativni posvet na temo Predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki so ga organizirali Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF). Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) se nahaja v javni razpravi in v medresorskem usklajevanju,... Preberi več

Izvajanje ZUUJFO – Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne infrastrukture

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU) na Ministrstvo za infrastrukturo naslovilo dopis v zvezi s težavami občin pri izvajanju Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15), konkretno pri pogodbah o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne infrastrukture. MJU je dalo pobudo, da se zakonska... Preberi več

Osnutek Uredbe o načrtih upravljanja voda

Prejeli smo obvestilo MOP, da se je z dnem 21. 9. 2016 začela javna obravnava osnutka Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021, dostopna na spletni strani: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/ ali: Osnutek NUV II VO Jadransko morje(.doc, .pdf) Osnutek NUV II VO Donava(.doc, .pdf) Osnutek NUV II… Preberi več

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti je sprejet

Kategorija: GJS / Zakonodaja

Državni zbor je včeraj, 20.9.2016 zvečer, na 22. redni seji ponovno odločal o Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je namreč zahteval, da državni zbor o njem še enkrat odloča. Pri ponovnem odločanju mora skladno z drugim odstavkom 91. Ustave Republike Slovenije za sprejem zakona glasovati večina vseh poslancev. Za je 56 glasovalo,... Preberi več

Sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Obveščamo vas, da so Ministrstva za okolje in prostor (MOP), za finance (MF) in za javno upravo (MJU) skupaj s Skupnostjo občin Slovenije (SOS), Združenjem občin Slovenije (ZOS) in Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) pripravila usklajena sistemska priporočila za izboljšanje sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Sistemska priporočila občinam si lahko preberete tukaj. Prav tako... Preberi več

Priporočila MIZŠ – Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo priporočila (podrobnejša pojasnila) o obračunu povračila stroškov prevoza zaposlenemu na delo in iz dela, katera so prejeli vsi zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. Menimo, da je informacija koristna tudi za občine, ki financirajo vrtce, zato si na tej povezavi lahko preberete priporočila: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/okroznice_za_vrtce/

Usklajevalni sestanek o predlogu Uredbe o pitni vodi

V sredo, 14. septembra je v prostorih Ministrstva za zdravje potekal usklajevalni sestanek na temo predloga nove Uredbe o pitni vodi, ki je v poletnih mesecih bil v javni razpravi. Sestanka so se udeležili predstavniki vseh treh asociacij in ZKG. S predstavniki ministrstva za zdravje je bil pripravljen temeljiti pregled členov in vseh prispelih pripomb... Preberi več

Zbiramo predloge za Spremembo Zakona o ohranjanju narave za vožnjo v naravi

Prejeli smo Prošnjo Ministrstva za okolje in prostor za mnenji in predlogi občin glede ustreznosti zakonodajnih rešitev v ZON glede vožnje v naravi (28.b-28.d člen). MOP namreč pripravlja spremembe Zakona o ohranjanju narave. Vabimo vas, da do petka, 30. septembra na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si pošljete čim bolj konkretne predloge k omenjenim členom.

Odgovor MJU v zvezi z zelenim javnim naročanjem

SOS je na MJU 18.8.2016 poslal Prošnjo MJU za strokovno podlago za Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju, da posredujejo izsledke delovne skupine, podprte z ustrezno analizo, ki realno kažejo, kaj natanko je treba na tem področju spremeniti in zakaj. Predvsem nas je zanimala podlaga za konceptualno odločitev in izbiro pristopa urejanja zelenega javnega naročanja... Preberi več