Zakonodaja - stran 80 od 115

Predstavljene aktivnosti ministrstev za znižanje stroškov občin

V četrtek, 12. maja je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek med predstavnicami in predstavniki ministrstev in skupnosti občin v zvezi z aktivnostmi ministrstev za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave različnih administrativnih ovir, ki bremenijo občine. Na sestanku so bili prisotni Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj... Preberi več

Priporočila MOP glede odmere NUSZ

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo priporočila občinam glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v povezavi z izvajanjem določil 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ( ZIPRS1617, Ur.l. RS, št. 96/15). Glede na pojasnila Ministrstva za finance in možnost, ki jo daje 58. člen... Preberi več

Pojasnila glede vloge NO pri proračunu in zaključnem računu občine

Služba za lokalno samoupravo (MJU) je dopolnila že izdana pojasnila z novima odgovoroma, ki se nanašata na to ali nadzorni odbor (NO) lahko nadzoruje proračun in zaključni račun občine ter glede odtujitve dokumentacije pri opravljanju nadzora. Ugotovili so, da je najpogostejša napaka, ki jo ugotavljajo pri opravljenih pregledih statutov, da statut določa, da NO vsako leto opravi… Preberi več

Predlog Zakona o gasilstvu

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo bili pozvani, da jim do 15. maja posredujemo predloge sprememb (v amandmajski obliki) Zakona o gasilstvu. V skladu z navedenim vas prosimo, da nam vaše predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 13. maja.

Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Uredba določa namen in cilj ukrepa, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izvajanje ukrepa – odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju z namenom ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč… Preberi več

Seminar SOS in MJU »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«

Kategorija: Zakonodaja

V četrtek, 14.4.2016, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala seminar z naslovom  »VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«. Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo je predstavil razmerje NO do drugih občinskih organov in občinske splošne akte, ki opredeljujejo vlogo in položaj nadzornega odbora.... Preberi več

Seja komisije za GJS o jamstvih za odlagališča

Članice in člani komisije za gospodarske javne službe pri SOS ter vodja delovnega sklopa po pooblastilu Predsedstva SOS, gospod Leo Kremžar, so se sestali na svoji 3. redni seji, dne 15.4.2016 v prostorih MO Celje. Na dnevnem redu seje je bila izvolitev predsednika/predsednice komisije ter Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov,... Preberi več

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov – verzija 3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije- verzija 3. Prav tako je objavljeno Okoljsko poročilo za operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov republike Slovenije. Osnutek OP najdete v priponki, Okoljsko poročilo pa s klikom tukaj. Prosimo vas,... Preberi več