Zakonodaja - stran 80 od 124

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Kategorija: GJS / Zakonodaja

Strokovni sodelavci SOS, ZOS, ZMOS, MOL in Zbornice komunalnega gospodarstva so se sestali na dveh delovnih sestankih, prvič 28. 9. 2016, kjer so se pogovorili o možnostih za pripravo zahteve za ustavno presojo Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Na drugem sestanku, ki je bil 4. 11. 2016, so z zunanjimi strokovnjaki s področja ustavnega... Preberi več

Pojasnila FURS glede postopkov priprave podatkov za odmero NUSZ in vodenja pritožbenih postopkov

Obveščamo vas, da so v sklopu skupnih sistemskih priporočil MOP, MF in MJU za izboljšanje sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) za občine, tudi na Finančni upravi RS pripravili priporočila oziroma pojasnila glede postopkov priprave podatkov za odmero NUSZ in vodenja pritožbenih postopkov. Celotna priporočila si lahko preberete tukaj.

Sestanek s predsednikom Državnega zbora na temo pravice do pitne vode v ustavi

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar in Jasmina Vidmar sta se v imenu SOS udeležita sestanka s predsednikom Državnega zbora, dr. Milanom Brglezom in poslancem SMC Mitjo Horvatom, članoma Ustavne komisije. Predstavnikom Državnega zbora je bilo predstavljeno stališče občin, ki samemu vpisu pravice do pitne vode v ustavo ne nasprotujejo, izpostavili pa smo nekaj ključnih... Preberi več

2. seja Komisije za prostor pri SOS

V četrtek, 29.9.2016, so se v Ljubljani na temo predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) zbrali članice in člani komisije za prostor pri SOS in posebej vabljeni k točki glede sistemskih priporočil za odmero NUSZ. Na podlagi izvedenega posveta glede predloga ZMVN-1, ki ga je predhodno organiziralo Ministrstvo za finance v sodelovanju z vsemi tremi... Preberi več

Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)

Skupnost občin Slovenije objavlja Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, ureja še: poraba in vračila namenskih sredstev EU, predplačila, financiranje ustanov, posebnosti z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja, povprečnina in zagotavljanje... Preberi več

Pojasnilo DURS glede bonitet ob promociji zdravja na delovnem mestu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V ta namen je delodajalec dolžan pisno oceniti tveganja, katerim so oziroma bi lahko bili delavci izpostavljeni pri svojem… Preberi več

Oprostitev plačila upravne takse za naročnike po pravilih o javnem naročanju

Ministrstvo za javno upravo je podalo obrazložitev glede brezplačne/plačljive izdaje potrdila o namenski rabi zemljišča za elektro podjetja, ki v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, potrebujejo potrdila o namenski rabi, pri tem pa se sklicujejo na tretji odstavek 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in deveto točko 23. člena ZUT, ter s tem uveljavljajo taksno… Preberi več

Posvet glede Sistemskih priporočil za ureditev sistema za NUSZ – NOVA LOKACIJA!

Ministrstva za javno upravo, okolje in prostor ter finance so občinam pred dnevi posredovala Sistemska priporočila za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občinah (Sistemska priporočila NUSZ ). Za izvedbo priporočil in poglobitev sodelovanja med občinami in ministrstvi, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za okolje in prostor organizirajo posvet. Obveščamo vas,… Preberi več


39 Predoslje, Slovenija

Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se spreminja 23. člen ZKZ, na način, da se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo uvrsti na 2. mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč. Besedilo predloga sprememb… Preberi več

Informativni posvet glede predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ( ZMVN-1)

V sredo, 21. septembra 2016, je potekal informativni posvet na temo Predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki so ga organizirali Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF). Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) se nahaja v javni razpravi in v medresorskem usklajevanju,... Preberi več