Zakonodaja - stran 80 od 141

Načrt in program namakanja do leta 2023 z OP

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo stališča do pripomb, podanih med javno razgrnitvijo predloga Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 ter Okoljskega poročila z… Preberi več

Nadaljevanje razprave Odbora DZ RS o Strategiji razvoja lokalne samouprave

V četrtek, 11.5.2017, je potekalo nadaljevanje 46. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na pobudo poslanske skupine SDS o strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki so jo prekinili novembra lani. V imenu Skupnosti občin Slovenije se je seje udeležil Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,... Preberi več

4. Seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS

Kategorija: Zakonodaja

V ponedeljek, 8.5.2017, je v Mestni občini Celje potekala 4. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS. Članice delovne skupine so na sklicani seji obravnavale posodobitve Usmeritev za državno notranje revidiranje (v nadaljevanju: Usmeritve), ki jih je pripravil Urad RS za nadzor proračuna v sodelovanju z delovno skupino za pripravo in posodabljanje strokovnih podlag... Preberi več

Nacionalna strategija za bralno pismenost

Bralna pismenost je opredeljena v številnih slovenskih strateških dokumentih, posebej pa je bila izpostavljena potreba po njeni prenovi v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017. Pomemben del pismenosti je bralna kultura, opredeljena kot odnos (splet pojmovanj in vrednot) posameznika in posameznice ter družbe do knjige in branja. Bralna pismenost je tudi temelj nadaljnjega razvoja slovenske države... Preberi več

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil dne 8.5.2017 posredovan v medresorsko usklajevanje osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (EVA: 2016-3130-0008). Osnutek predloga najdete TUKAJ. Vljudno naprošamo za vaše odzive na pripravljen osnutek predloga najkasneje do ponedeljka, 22.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave. Uredba določa na kakšen način naj bo v poročilu o vplivih na okolje opisan poseg, določa opis razumnih alternativnih možnosti, opis  ustreznih vidikov trenutnega stanja okolja (osnovni scenarij) in oris verjetnega… Preberi več

Predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture. Predlog zakona je pripravljen v sklopu nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin.   Besedilo zakona si lahko preberete na tukaj.   Vaše predloge in pripombe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25 maja... Preberi več

Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov

  Obveščamo vas, da je v javno razpravo bil posredovan Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov. (Priloga 1, Priloga 2) Pravilnik določa časovne normative za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev v skladu z zakonom, ki ureja dimnikarske storitve in podrobnejšo vsebino… Preberi več

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bila posredovana Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah. Uredba zasleduje cilj zmanjšanja pritiskov na okolje z aktivnim nadzorom nad malimi kurilnimi napravami, kar bo pripomoglo tudi k doseganju zavezujočih ciljev, ki jih ima Republika Slovenija z vidika evropske zakonodaje na področjih podnebnih sprememb, kakovosti… Preberi več