Zakonodaja - stran 82 od 122

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. Predlog uredbe ureja sedež in spletni naslov, nadomeščanje članov sveta na sejah sveta, naloge sekretarja in strokovno podporo za delo sveta. Določa tudi, da se na seje svetov vabijo predstavniki regionalnih razvojnih agencij,… Preberi več

Sodelovanje občin pri pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju

Obveščamo vas, da sta Evropski odbor za demokracijo in upravljanje (CDDG) in Mednarodna konferenca nevladnih organizacij (Conference of INGOs) pričeli široko javno razpravo o pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju. K sodelovanju so vabljene javne oblasti na vseh ravneh, tako tudi v lokalni samoupravi. Posvetovanje bo potekalo do začetka septembra tega leta. Odprto... Preberi več

Veto na pogrebni zakon

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 20. 7. 2016, sestal na 22. izredni seji, na kateri je obravnaval Predlog odložilnega veta na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), EPA 1139-VII. Predlog za odložilni veto je vložila Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Državni svet že v okviru zakonodajnega postopka... Preberi več

Višina regresa za prehrano med delom od 1.7.2016

Obveščamo vas, da bo v petek, 22. 7. 2016, v Uradnem listu objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Glede na količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2016 dalje znaša 3,71 eurov. Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja… Preberi več

Zakon o elektronskih komunikacijah – javna obravnava

Prejeli smo pisno obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (EVA 2014-3330-0034). Objavljen je na portalu e-demokracija (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=5111) in na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_informacijsko_druzbo/javne_objave_predlogi/). Zainteresirana javnost je povabljena, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski... Preberi več

Odložilni veto za pogrebni zakon?

Poslanke in poslanci so na 21. redni seji 14.07.2016 s 44 glasovi za in 10 proti sprejeli Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V ponedeljek, 18.07.2016 je v Državnem svetu potekala 8. izredna seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri so predlagali odložilni veto na zakon. Tako je sklicana 22.... Preberi več

Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – javna obravnava

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga najdete tukaj. Uredba podrobneje opredeljuje: ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva, zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki, urejanje, odbiranje in izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu, hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske… Preberi več

UMIK – Spremembe treh predpisov – Natura 2000

Predlagatelj (MOP) je iz usklajevanja umaknil predloge predpisov: Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov. Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)   Pojasnilo o razlogih za umik, lahko preberete na tej povezavi.

Predlogi sprememb in dopolnitev ZDDPO in ZDoh

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo prejeli v medresorsko usklajevanje dva predloga zakonov, ki sta del paketa javnofinančnih ukrepov za prestrukturiranje davčnih bremen. 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je del paketa javnofinančnih ukrepov za prestrukturiranje davčnih bremen (besedilo najdete TUKAJ) in 2. Predlog Zakona o spremembah… Preberi več

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Cilj zakona je: zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih, nadgraditi… Preberi več