Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

1. Novice SOS

1.2. Potekal odprti dialog na temo črpanja EU sredstev za občine

Skupnost občin Slovenije je v lanskem letu pričela z izvajanjem interaktivnih pogovorov občin članic SOS s strokovnjakinjami in strokovnjaki na različnih področjih, ključnih za uspešno delovanje občin.

Dne 15. 1. 2024 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj, Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Združenjem občin Slovenije (ZOS) organizirala srečanje, ki smo ga poimenovali Odprti dialog na temo črpanja EU sredstev za občine.

Da gre za res zelo aktualno temo, kaže tudi velik odziv udeležencev, saj se je spletnega dogodka udeležilo okrog 100 udeležencev.

Po uvodnem pozdravnemu nagovoru dr. Vladimirja Prebiliča, predsednika SOSa so zbrane nagovorili minister dr. Aleksander Jevšek, državna sekretarka Andreja Katič, pristojna za regionalni razvoj in državni sekretar mag. Marko Koprivc, pristojen za kohezijsko politiko.

V nadaljevanju pa sta imeli predstavitev (na voljo TUKAJ) vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kohezijo mag. Mojca Aljančič in vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za regionalni razvoj mag. Aša Rogelj.

Sogovorniki iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj so predstavili aktualne informacije o finančni perspektivi EU za obdobje 2021-2027 s poudarkom na možnosti koriščenja finančnih sredstev za občine. Med drugim so izpostavili, da so sedaj prepletena različna programska obdobja, in sicer poteka zaključevanje Evropske kohezijske politike (EKP) 2014-2020 in izvajanje EKP 2021-2027 ter priprave za EKP po 2027.

Ob zaključku predstavitve so imele udeleženke in udeleženci možnost postavljanja vprašanj. Med drugim je udeležence zanimalo, kakšna je časovnica sprejemanja Zakona o skladnem regionalnem razvoju, v kateri fazi so povabila za dodelitev sredstev v skladu z Dogovori za razvoj regij in tudi iz drugih programov sofinanciranja operacij, ali so predvidene kakšne poenostavitve pri izvajanju kontrol, postavljena pa so bila tudi vprašanja konkretno vezana na problematiko črpanja sredstev v posamezni občini.

S strani občin izpostavljena vprašanja in dileme, diskusija na odprtem dialogu in konstruktivno sodelovanje predstavnikov državne in lokalne oblasti so lahko vodilo pri nadaljnjem delu vseh nas za še učinkovitejše črpanje sredstev, saj si vsi želimo živeti v bolj zeleni, nizkoogljični, bolj povezani, bolj socialni in pametnejši Sloveniji in Evropi.

1.3. Dialog o urejanju prostora in pripombah na pripravo pravilnika o OPN in OPPN

V torek, 16.1.2024 je potekal odprti dialog SOS na temo dobrega in učinkovitega urejanja poselitve in preostalega prostora in priprave pravilnika o OPN in OPPN.

Bogdana Dražič je imela uvodno predstavitev o tem kako zagotoviti dobro in učinkovito urejanje slovenskih naselij ter predstavila tudi tujo prakso, nemški sistem. Izidor Jerala je v nadaljevanju govoril o prizadevanjih občin za operativno izvedbeno prostorsko načrtovanje na sistemski ravni. Povzel je predloge občin za pravilnik o pripravi OPN in OPPN, ki so bile posredovane ministrstvu za naravne vire in prostor ter komentiral odziv, da nobena od naših pripomb ni bila upoštevana.

Prisotni predstavniki občin so opozorili na dejstvo, da so občine tiste, ki so na podlagi zakona pristojne za urejanje prostora. Zato je pomembno, da ministrstvo prisluhne njihovim pobudam in predlogom. Tekom razprave, v kateri so sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, so bila oblikovana izhodišča za nadaljnje pogovore z ministrstvom.

1.4. SOS izvedel prvo regijsko srečanje občin v Kamniku

V torek, 16.1.2024 je v Samostanu Mekinje potekalo 1. regijsko srečanje občin Gorenjske in Osrednjeslovenske regije, ki predstavlja prvo v ciklu sedmih regijskih srečanj v letu 2024. Zbrane županje in župane oz. podžupanje in podžupane ter direktorje in direktorice občinskih uprav je uvodoma pozdravil župan občine Kamnik Matej Slapar, ki je med drugim izpostavil predvsem posledice, ki so jih v občini deležni v sklopu lanskoletnih vremenskih ujm, ter predstavil druge vidnejše aktivnosti občine kot tudi tamkajšnje priljubljene izletniške lokacije.

V nadaljevanju je predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič orisal področja in aktualne izzive občin, ki so obsegala ustreznejše financiranje občin in višino povprečnine, pridobivanje lastnih finančnih sredstev, kronološki pregled poizkusov ureditve in vzpostavitve ustreznih plač občinskih funkcionarjev, koordinacijske aktivnosti skupnosti in medsebojno sodelovanje občin v času poplav, reorganizacijo upravnih enot ter pomen pravočasnega vključevanja lokalne samouprave v sistemske spremembe, aktivnosti vezane na zdravstveno reformo ter potrebo po urejanju podobe naselij in krajine slovenskih občin.

Pri razpravi, ki je sledila, so zbrani znova izpostavili finančno podhranjenost občin, ki obsega tako zagotavljanje ustrezne višine povprečnine kot tudi odpravljanje plačnih nesorazmerij (zaposleni v občinski upravi, direktorji oz. direktorice OU, županje oz. župani). Govora je bilo tudi o zmanjšanju razlik med občinami pri pridobivanju lastnih finančnih sredstev kot je odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Prav tako so zbrani opozorili na aktualne in odprte dogovore z državo v zvezi z zakonodajo, ki obravnava interventne ukrepe za odpravo posledic lanskoletnih poplav in zemeljskih plazov. V zvezi s tem so dejali, da od države pričakujejo terminski plan izvedbenih sanacijskih ukrepov, saj občine niso pristojne za izvajanje vzdrževalnih del, občanke in občani pa občine redno naslavljajo z odprtimi vprašanji glede okrevanja, za katere pa v nastali situaciji nimajo zahtevanih informacij. Opozorili so tudi na razne administrativne prepreke vezane na koriščenje finančnih sredstev kot je na primer Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Pod drobnogledom so razpravljali še o reformah, kot sta zdravstvena in šolska, ni pa manjkala niti izpostava potrebe po zagotavljanju ustreznejše stanovanjske politike. Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo širšega področja upravljanja z vodami s strani doc. dr. Primoža Banovca iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Rdeča nit srečanja je bila potreba, da se občine še bolj poveže in na ta način poskrbi za potrebe občank in občanov, pri čemur Skupnost občin z veseljem ostaja v reprezentativni in povezovalni vlogi.

1.5. Občina Ajdovščina gostila drugo regijsko srečanje

V Domu krajanov v Vipavskem križu je v četrtek, 18.1.2024 potekalo 2. regijsko srečanje občin Goriške regije, katerega so se udeležile tamkajšnje županje in župani. Župan gostujoče občine Ajdovščina Tadej Beočanin je tokrat zbrane sprejel na kulturni, zgodovinski in turistično izpostavljeni lokaciji znotraj občine.

Dobrodošlico je zbranim izrekel tudi predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, ki je za iztočnice srečanja poleg delovanja Skupnosti občin Slovenije in vključevanja občin članic v aktivnosti SOS izpostavil še pogajanja v zvezi s povprečnino, aktivnosti v povezavi lanskoletnih poplav in drugih naravnih nesreč, sistemske izzive reorganizacije upravnih enot ter aktualne reforme (zdravstvene, šolske). Med drugim je poudaril, da ne glede na uspehe delovanja skupnosti občin ostaja nerazumljivo, da je še dandanes govora o potrebi vključevanja občin v zakonodajne predpise ministrstev. Namreč država z zakonodajnimi predpisi posega v pristojnosti občin, le-te pa bi morale imeti pravico in dolžnosti sodelovati pri naslavljanju sistemskih rešitev, saj poznajo realne potrebe občank in občanov v različnih okoljih.

Župani so se v razpravi, ki je sledila strinjali z gostujočim županom Beočaninom, in sicer da se praktično na vseh področjih upravljanja nižajo standardi in v zvezi s tem se občine soočajo s pomanjkljivimi sistemskimi rešitvami, ki se prilagajajo realnosti današnjega časa, to je od pomankanja delovne sile, strokovnega kadra in vse do podnebnih sprememb. V nadaljevanju razprave so zbrani združeno ugotavljali, da je iz lanskoletnih pogajanj dogovorjena povprečnina neustrezna, saj zaradi naraščanja cen storitev, različnih stroškov in dvigov plač v javnem sektorju ne omogoča več pokrivanja vseh stroškov izvajanja zakonskih nalog. Opozorili so tudi, da vse občine poplav niso doživele, a posredno občutijo posledice, le-te pa tudi državljani in državljanke. Občine zatorej poudarjajo, da je treba ohranjati razvojne naboje in področja tudi v okoljih, ki niso bila prizadeta v poplavah. Že drugič pa so župani in župani na regijskem srečanju opozorili, da je državna raven za projekte, ki so vključeni in se bodo financirali iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO), nenadoma začela izločati stroške, ki naj bi bili neopravičeni, a je slednje predvsem nelogično, ker so le-ti nastali v povezavi z evropskimi projekti in so tako upravičeni. Dodatno so župani izpostavili hudo nedelujoč sistem vzdrževanja vodotokov in v povezavi s tem opozorili, da bi bilo potrebno vzpostaviti takšno sistemsko delovanje, da bi koncesionarji oz. izvajalci s sklenjenimi pogodbami slednje tudi dosledno izpolnjevali. Med področji, ki jih občine te regije občutijo kot problematične so še storitve za otroke s posebnimi potrebami, zagotavljanje prevozov otrok v osnovne šole, financiranje lokalne skupnosti in druge.
Regijsko srečanje se je zaključilo v pozitivnem in sproščenem vzdušju, kjer ni manjkalo izmenjave dodatnih informacij in idej na aktualne izzive.

Galerija SLIK.

1.6. Spletna predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Skupnost občin Slovenije je v četrtek, 18. januarja 2024 izvedla spletni seminar Predstavitev Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju ZUNPEOVE), ki je stopil v veljavo 3. avgusta 2023.

Podrobnosti zakona sta predstavila Dr. Tomislav Tkalec in Mirna Tomažin iz Sektorja za obnovljive vire energije na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Udeleženkam in udeležencem seminarja sta podala informacije z izpostavitvijo tematik kot so potencialna prednostna območja za sonce in veter, predpisana prednostna območja za sončne elektrarne, obvezna postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah (nad 1.000m2) in obstoječih objektih in parkiriščih (nad 1.700m2), poenostavitev in pohitritev nekaterih postopkov, regulativni peskovniki, spremljajoča energetsko dejavnost na določenih zemljiščih (kmetijska, gozdna, vodna, odlagališča, prometne površine idr.)  ter dodatno enkratno nadomestilo občinam za vetrne elektrarne.

Udeleženke in udeležence iz občin so pri tem zanimale predvsem zakonske obveznosti. Med drugim hierarhija pravnih aktov kot je na primer relacija ZUNPEOVE in Občinskega prostorskega načrta (OPN), specifike umeščanja sončne elektrarne v prostor pod različnimi pogoji (na predpisanih prednostnih območjih kot so nekdanji površinski kopi mineralnih surovin, pri spremembi (podobne) namenske rabe in drugem), informacije kot so ali je predvideno enkratno nadomestilo za občine samo za vetrne elektrarne in ne tudi za geotermalne elektrarne; ali je predvideno financiranje nosilne konstrukcije za postavitev sončnih elektrarn na parkiriščih ter druge specifike.

Razprava se je med drugim zaključila z izpostavo težnje državne in evropske ravni po naslavljanju izzivov slovenske družbe na področju okolja, energetike in podnebja.

Predstavitev je dostopna na tej povezavi.

1.7. Nova spletna stran SOS

Nova spletna stran je tukaj!
Na novi spletni stani postopoma uvajamo nove funkcionalnosti. To pomeni, da to, kar trenutno vidite, ni končna različica spletnega mesta. Prizadevamo si za čim bolj tekoč in nemoteč prehod na novo spletno stran.

Faze uvajanja
Novo spletno mesto uvajamo postopoma. Trenutno vidite prvo fazo prehoda. Na spletnem mestu se boste po novem morali registrirati – to pa vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti.

Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS, odgovarjali na povpraševanja neposredno na spletno stran in še mnogo več.

V tej fazi smo tudi uvedli nekaj novih funkcionalnosti, kot je registracija za naše dogodke. To funkcionalnost še vedno testiramo, zato bomo hvaležni za vaša opozorila in opažanja ter ideje za izboljšave.
Druga novost je, da bomo odslej povpraševanja del spletnega mesta. To pomeni, da bodo ob dodajanju novega povpraševanja vse občine članice avtomatsko prejele e-obvestilo, komentiranje bo anonimno, ko bo povpraševanje zaključeno pa boste prejeli povratne informacije. Ker je tudi ta del še v fazi testiranja, nas prosim obvestite, če opazite kaj nenavadnega.
Kdaj pričakujemo, da se bo faza beta zaključila?

Želimo si, da bi se vas čim več registriralo na našem spletnem mestu. Ko bomo imeli zadostno število registriranih uporabnikov, bomo lahko funkcionalnosti podrobneje preizkusili. Ko bomo končali s testiranjem, bomo objavili popolno različico spletnega mesta z vsemi funkcionalnostmi.
Težave ali želje po izboljšavah?
Če opazite težave pri uporabi našega novega spletnega mesta in/ali imate ideje za nove funkcionalnosti in/ali izboljšave, nas prosim obvestite s pomočjo obazca, ki se nahaja tukaj.

2. Zakonodaja

2.1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Vlada Republike Slovenije je na seji z dne 18. 1. 2024 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša uredba, je podaljšanje roka za lokalne skupnosti, da pripravijo oziroma uskladijo neuradna prečiščena besedila svojih pravnih aktov, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023, tj. do datuma začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil, ki je sestavni del registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Rok se podaljšuje do 1. aprila 2025, saj je bilo ocenjeno, da je v času odpravljanja posledic lanskoletnih naravnih nesreč tovrstni ukrep pomemben prispevek k lajšanju izzivov, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti.

Uredba prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja upravljanja novega registra in še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na vzpostavljeno prakso izvajanja osnovne uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju njenih določb.

2.2. Omejitve oglaševanja na kmetijskih površinah – v veljavo stopil 35. člen ZUreP-3

35. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) določa, da v območjih, ki so po namenski rabi prostora kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, in niso v poselitvenih območjih, je ne glede na prostorske izvedbene akte prepovedano postavljanje trajnih ali začasnih objektov, naprav ali predmetov za oglaševanje.

V skladu s 3. odstavkom 285. člena ZUreP-3 ima pristojnost za nadzor nad izvajanjem 35. člena ZUreP-3, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2024, občinska inšpekcija, ki je dolžna preverjati skladnost izvajanja vseh posegov prostor. Občinska inšpekcija je dolžna v primeru ugotovitve kršitve neskladnosti dejanske rabe objektov ali zemljišč z namensko rabo prostora odrediti inšpekcijski ukrep, ki zahteva odpravo neskladnosti in povrnitev v prvotno stanje.

Glede obstoječih reklamnih panojev na kmetijskih površinah je Ministrstvo za naravne vire in prostor podalo odgovor, ki se v skladu z načeli pravne varnosti in prepovedi retroaktivnosti sklicuje na to, da bodo lahko na zemljiščih ostali vsi objekti, ki so že stali pred 1. 1. 2024, vendar le pod pogojem, da so bili postavljeni v skladu s predpisi in pravili, ki so veljali za zemljišče v času njihove postavitve.

V 287. členu ZUreP-3 so določeni tudi prekrški v zvezi z oglaševanjem zunaj poselitvenih območij in globe zoper posameznike, samostojne podjetnike in pravne osebe v primeru postavitve objekta za oglaševanje, ki je v nasprotju s 35. členom tega zakona. Globe se gibljejo od 1.000 do 30.000 eur.

Na zadevno problematiko in potrebo po ukrepanju je opozorila tudi iniciativa Očistimo Slovenijo reklamnih panojev (OSRP).

2.3. Koeficienti razvitosti občin za leti 2024 in 2025

S strani Ministrstva za finance smo prejeli seznam koeficientov razvitosti za posamezne občine. 4. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) določa, da razvitost občin, kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo.

Vlada Republike Slovenije je na 85. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejela sklep, s katerim je izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025, ter jo dne 22. 12. 2023 objavila v Uradnem listu Republike Slovenije številka 132.

Na podlagi določb Uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti občin, ki v skladu s 1. členom Uredbe veljajo za leti 2024 in 2025. Iz priloge so razvidni koeficienti razvitosti posamezne občine in na podlagi le-teh tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, na podlagi 24. a člena ZFO-1.

Seznam občin s koeficienti se nahaja tukaj.

Uredba-2425_koef-razvitost-in-odst-sof-iz-DPPrenos

2.4. Objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS št. 132/2023, dne 22. 12. 2023 objavljena  Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Novičko o objavi si lahko preberete na povezavi: https://skp.si/novice/objava-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-obdobju-do-leta-2027

Direktna povezava do uredbe: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-4070

2.5. Prestavitev prehoda Registra prostorskih enot v IS kataster

Prehod Registra prostorskih enot iz starega sistem v IS kataster se iz 26.1.2024-28.1.2024 prestavi na 1.3.2024-3.3.2024. Z dne 4.3.2024 se Register prostorskih enot prične vzdrževat v IS katastru z vsemi posledicami za uporabnike.

Obveščamo vas, da Geodetska uprava Republike Slovenije opozarja, da je to skrajni in končni rok prehoda RPE v IS kataster, ki zaradi zamika ob spremenjeni prilagojeni organiziranosti dela na Geodetski upravi še omogoča izvedbo evropskih volitev junija 2024 in hkratno redno vzdrževanje podatkov RPE v IS katastru. Vsi nadaljnji zamiki pomenijo ogrozitev izvedbe evropskih volitev in tudi vodenje in vzdrževanje registra prostorskih enot in določevanja hišnih številk, za kar Geodetska uprava ne more prevzeti odgovornosti.

Veza obvestilo z dne 20.11.2023 Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster – E-prostor (gov.si)

2.6. Nova verzija Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je objavilo novo verzijo Tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Ta tehnična pravila podrobno urejajo digitalno obliko:

 • Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
 • akcijskih programov za izvajanje Strategije,
 • regionalnega prostorskega plana  in
 • občinskega prostorskega plana.

Na spletu MNVP so objavljena Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki.

2.7. Predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju

Ministrstvo za pravosodje nam je v pregled in mnenje posredovalo predlog Zakona o spremembah Zakona o dedovanju.

Poglavitna rešitev, ki se s predlogom zakona predlaga, je skrajšanje rokov za odziv dedičev in upnikov na oklic ter nadomestitev objave oklica na sodni deski in v Uradnem listu RS oziroma na drug primeren način z objavo na spletni strani sodišča. Nujnost oziroma smotrnost predlaganega skrajšanja teh rokov in določitve drugačnega načina seznanitve neznanih dedičev in upnikov izhaja iz Poročila delovne skupine za analizo vzrokov za podaljšanje časa reševanja zadev in zmanjšanja števila rešenih zadev pri Vrhovnem sodišču RS.

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ

Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do srede, 24. 1. 2024 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

2.8. Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli poziv za posredovanje celovitih predlogov prioritetnih nalog, vključno z organi v sestavi, ki bi jih uvrstili v Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024 in imajo le-te podlago ob smiselni uporabi Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 ReNPVNDN16-22 (Uradni list RS, št. 75/16).

Kot pomoč pri posredovanju predlogov, vam spodaj posredujemo letni Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022, kjer so razčlenjeni predlogi prioritetnih nalog resorjev, vključno z rgani v sestavi. Prosimo vas, da dopolnitve, predloge oziroma spremembe v dokumentu zapišete z vključeno možnostjo »sledi spremembam«.

Vaše predloge prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 24. januarja 2024.

Nacrt_VNDN_za_leto_2022_Prenos

2.9. Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje obvešča občine, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega pozivajo dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da se ustrezno uredi podaljšanje shem.

Celoten dopis se nahaja TUKAJ.

Obrazec – Poenostavljena sprememba pomoči “de minimis” se nahaja TUKAJ.

Seznam dajalcev pomoči se nahaja TUKAJ.

2.10. Predlog Strateškega načrta za razvoj kolesarstva do leta 2030

Iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo so nam sporočili, da je v medresorski obravnavi predlog Strateškega načrta za razvoj kolesarstva do leta 2030.

S strani MOPE (Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje) je bila 22. 12. 2023  že prejeta Odločba katera določa, da za izvajanje strateških ukrepov ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje ter da ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave.

Do dokumenta dostopate TUKAJ. Občine predvsem vas vabimo k pregledu posameznih infrastrukturnih ciljev.

Morebitne pripombe lahko v obliki predlogov posredujete na ana.plavcak@skupnostobcin.si do vključno petka, 26.1.2024.

2.11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

Obveščamo, da je bil na spletnem portalu E-demokracija objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih.

Cilj predloga je Spremembe in dopolnitve zakona so potrebne zaradi prenosa Direktive 2021/1883 v nacionalni pravni red. Gre za tako imenovano prenovitveno direktivo, s katero se nadomešča do sedaj veljavna Direktiva in katere namen je okrepitev in spodbuditev sistema modre karte EU ter privabljanje visokokvalificiranih delavcev iz tretjih držav, med drugim tudi z olajšanim sistemom mobilnosti med državami članicami, priznavanjem poklicnih izkušenj kot dokazila o visoki poklicni usposobljenosti in olajšanim sistemom ocenjevanja ter potrjevanja visoke poklicne usposobljenosti za namene izdajanja modre karte EU.

Cilj predloga sprememb in dopolnitev zakona je tudi vključitev sprememb, ki so nujne zaradi izpolnjevanja obveznosti iz Uredbe (EU) 2018/1240, zagotavlja se realizacijo priporočila št. 19 Varuha človekovih pravic iz letnega poročila za leto 2021, odpravlja se neusklajenost med nekaterimi določbami ZTuj-2 in ZZSDT in odpravlja se določene pomanjkljivosti pri implementaciji Direktive 2003/86/ES, Direktive 2004/38/ES in Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Predlog najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaš komentar, najkasneje do petka, 26. 1. 2024 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

2.13. Predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe

Na Ministrstvu za dolgotrajno oskrbo je v obravnavi predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe.

Predlog je dostopen na povezavi TUKAJ Vaše morebitne pripombe in predloge nam na obrazcu (POVEZAVA DO OBRAZCA) prosimo posredujte do petka, 26. 1. 2024 do 14.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

2.14. Zakon o medijih v javni razpravi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog novega Zakona o medijih. Glavni načeli zakona sta zagotavljanje pravice do celovite obveščenosti ter spodbujanje medijske raznolikosti.

Novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o medijih:

 • predlog širi definicijo medija;
 • opredeljuje politično in državno oglaševanje;
 • izdajateljem, novinarjem in urednikom nalaga razkritje konflikta interesov;
 • uvaja delež slovenske glasbe v slovenskem jeziku za radijske in televizijske programe;
 • prenovljen razvid medijev, v katerem se bodo podatki o izdajateljih samodejno osveževali iz različnih baz podatkov. V digitaliziranem medijskem razvidu bo mogoče spremljati osvežene podatke o medijih, njihovih dejanskih lastnikih, prejetih javnih sredstvih in državnem oglaševanju;
 • letne medijske izdatke bodo po predlogu Zakona o medijih sporočale tudi občine;
 • novo in široko opredelitev državnih pomoči medijem ter pravne podlage za širok nabor državnih pomoči medijem, ki po veljavnem Zakonu o medijih ni možen;
 • spreminja se tudi postopek za priglasitev in presojo koncentracij;
 • nacionalni svet za medije, ki bo poleg drugih nalog skrbel za izvajanje rednega letnega monitoringa medijskega pluralizma;
 • postopkovne določbe in ukrep umika vsebine na področju sovražnega govora;
 • nove omejitve pri oglaševanju in umeščanju izdelkov;
 • obvezno označevanje uporabe generativne umetne inteligence v medijih.

Do predloga zakona lahko dostopate tukaj.

Rok za oddajo komentarjev in pripomb je do 29.1. 2024 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

2.15. Zagovornik načela enakosti izdal priporočila DZ RS glede vrnitve volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti je na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) izdal priporočilo Državnemu zboru Republike Slovenije z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije. Zagovornik načela enakosti je DZ priporočil, da s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor:

 • sprejme spremembo vseh zakonov, ki urejajo volilno pravico, da se odpravi možnost odvzema volilne pravice ter da se odpravi učinke dosedanjih sodnih odvzemov volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;
 • posodobi vse volilne postopke in že z zakonskimi jamstvi zagotovi, da bodo volilni postopki, sredstva in gradivo ustrezni, dostopni, lahko razumljivi in uporabni ter da bo zagotovljeno informiranje in opolnomočenje vseh volivcev, tudi ljudi z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;
 • omogoči ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ter ljudem z drugimi oblikami oviranosti možnost podpore osebe po lastni izbiri, s čimer bodo lahko polno in enako uživali volilno pravico.

2.16. NAVODILA ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA POVRAČILO SREDSTEV IZPADA PLAČIL STARŠEV ZARADI OPROSTITVE PLAČILA VRTCA ZA MESEC AVGUST, SEPTEMBER IN OKTOBER 2023 – 35. ČLEN ZIUOPZP

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo Navodila za pripravo zahtevkov za povračilo sredstev izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca za mesec avgust, september in oktober 2023 – 35. člen ZIUOPZP, ki jih objavljamo spodaj.

Na tej povezavi najdete Zahtevek za povračilo sredstev vrtcem zaradi oprostitve plačila vrtca na podlagi 35. člen ZIUOPZP

1331_FS_ZIUOPZP_35clen-_avg-okt23_JAVNI-27102023-1Prenos

1330_NAVODILA_JAVNI_35_clen_1_PPrenos

3. Dogodki SOS

3.1. 23.01.2024. / Ilirska Bistrica / Tretje regijsko srečanje v Ilirski Bistrici, 23. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Tretje regijsko srečanje bo potekalo 23.1.2024 s pričetkom ob 10.uri v Ilirski Bistrici in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Obalno-kraške in Primorsko-notranjske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 19.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.2. 24.01.2024. / Spletno / Uporaba umetne inteligence v poslovanju občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje Uporaba umetne inteligence (UI) v poslovanju občin in javnih zavodov, saj je le-ta vedno bolj prisotna v našem poslovnem in osebnem življenju.

Na izobraževanju bodo sodelovali dr. Sašo Karakatić (Inštitut za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM FERI), mag. Samo Zorc (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) in  Saša Kek (Ministrstvo za digitalno preobrazbo) naslednjimi temami:

– »demistifikacija« uporabe UI v lokalni samoupravi, kateri sistemi UI so na voljo in njihova uporaba, konkretne možnosti in primeri uporabe umetne inteligence v obstoječih poslovnih  procesih in informacijskih sistemih občin in javnih zavodov za njihovo učinkovitejše poslovanje,

– politika in regulativa na področju UI – kako se soočiti z UI, kaj ureja Akt o umetni inteligenci in katere so obveznosti občin, kaj prinaša Nacionalni program za UI pri poslovanju občin,

aktivnosti za digitalno preobrazbo občin, finančne posledice in potencialni viri financiranja.

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Prijave na izobraževanje so obvezne (število mest je omejeno), saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije

3.3. 25.01.2024. / Sevnica / Četrto regijsko srečanje v Sevnici, 25. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Četrto regijsko srečanje bo potekalo 25.1.2024 v Sevnici in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Posavske in Zasavske regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 22.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.4. 25.01.2024. / Ljubljana / Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in Skupnostjo občin Slovenije (SOS) s podporo projekta LIFE-IP NATURA.SI organizira dogodek z namenom lažjega izvajanja ukrepov PUN 2023-2028. Vljudno vas vabimo na predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za nosilce upravljanja prostora. Dogodek bo potekal 25. januarja 2024, ob 10.00 uri, v prostorih Hiše Evropske unije, v Ljubljani, Dunajska cesta 20.

V prvem delu bodo predstavniki MNVP predstavili PUN 2023-2028, s poudarkom na novostih, ki jih prinaša novo programsko obdobje, in ukrepe, katerih nosilec so občine. Predstavljeno bo tudi izvajanje ukrepov za Naturo 2000 v nekaterih občinah. V drugem delu dogodka bodo predstavniki ZRSVN predstavili pomembne novosti za presojevalce, tudi na praktičnem primeru.

Udeležba je brezplačna, prijava obvezna. Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca spodaj do petka, 19. januarja 2024 (podaljšan rok). 

URADNO VABILO je dostopno TUKAJ.

3.5. 25.01.2024. / Spletno / Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Novela zakona je obsežna, spreminja in dopolnjuje tako pravila, ki urejajo obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti, kot tudi pravila, ki urejajo postopek prisilne poravnave in stečaja.

Novela na novo ureja postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti. Ena od najbolj opaznih sprememb je ukinitev postopka poenostavljene prisilne poravnave. Novela nalaga nekoliko spremenjene in dodatne obveznosti poslovodstvu ob nastopu insolventnosti. Spreminjajo se pravila, ki določajo, kdo so povezane osebe. Z novelo se krepi tudi položaj upnikov tako v stečajnih postopkih kot tudi v postopku prisilne poravnave. Pomembna novost je tudi določitev obveznosti dolžnika, da tekom postopka prisilne poravnave izplačuje plače v višini, kot je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi, in ne le do višine minimalne plače. Novela bo omogočila tudi večjo transparentnost prodaj, saj bodo vse objavljene na enem mestu. Spodbujanje prodaj preko spletne javne dražbe pa bo omogočalo širši krog ponudnikov in preprečevalo dogovarjanja med deležniki.

Predaval bo Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo z Ministrstva za pravosodje.

Vljudno vabljeni k prijavi.

Vabilo za tiskanje TUKAJ.

3.6. 25.01.2024. / Spletno / CircularPSP vabi na usposabljanje za prijavo na razpis

Projektno partnerstvo CircularPSP vabi vse zainteresirane (dobavitelje),  da se udeležijo spletnega usposabljanja 25. januarja 2024 med 11. in 13. uro. 

Na spletnem seminarju bodo pojasnjena vprašanja o administrativnem in finančnem delu prijave na razpis. Zaželeno je, da se prijavljeni udeleženci in udeleženke predhodno seznanijo z razpisno dokumentacijo (objavljeno na  tej strani) in ob tem pripravijo vprašanja, na katera bodo naročniki (mesta, organizacije) odgovarjala med samo izvedbo seminarja in sicer v razdelku vprašanja in odgovori.

Povzetek izziva: Dobavitelji morajo oblikovati, razviti in preizkusiti inovativne “rešitve krožnega gospodarstva”, ki bi občinam in njihovim zaposlenim kot tudi podjetjem v lokalnem gospodarstvu omogočale hitrejšo, pogostejšo, široko in učinkovitejšo uporabo krožnih praks.

Spletni dogodek bo potekal v angleščini. Vabljeni k čimprejšnji prijavi TUKAJ.

Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi.

 

3.7. 30.01.2024. / Novo mesto / Peto regijsko srečanje v Novem mestu, 30. 1. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Peto regijsko srečanje bo potekalo 30.1.2024 v Novem mestu in je namenjeno županjam in županom zainteresiranih občin Jugovzhodne Slovenije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 26.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

 

3.8. 1.02.2024. / Mozirje / Šesto regijsko srečanje v Mozirju, 1. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Šesto regijsko srečanje bo potekalo 1.2.2024 v Mozirju za županje in župane zainteresiranih občin Savinjske in Koroške regije, ki si želijo z vodstvom SOS in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 29.1.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

3.9. 6.02.2024. / Ljutomer / Sedmo regijsko srečanje v Ljutomeru, 6. 2. 2024

Po uspešno izvedenem prvem ciklu regijskih srečanj v začetku oz. nadaljevanju mandata 2023-2026 vas znova vabimo na drugi cikel srečanj, ki bo potekal v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in gostujoče občine. Vsako izmed srečanj bo organizirano prednostno za občine tiste regije. V primeru, da termin in lokacija ustrezata kateri drugi občini, vljudno vabljene na lokacijo tudi predstavnice in predstavniki ne-blizu ležeče občin(e).

Zadnje, to je sedmo regijsko srečanje bo potekalo 6.2.2024 v Ljutomeru. Namenjeno je županjam in županom zainteresiranih občin Podravske in Pomurske regije, ki si želijo z vodstvom SOS  in udeleženimi županjami in župani predebatirati o aktualnih tematikah in delovanju lokalne skupnosti.

Udeležba na regijskem srečanju je brezplačna, prijava na dogodek obvezna. Rok je 2.2.2024.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je na voljo TUKAJ.

3.10. 7.02.2024. / Spletno / Ocenjevanje delovne uspešnosti, napredovanje uradnikov v višji naziv in napredovanje v plačni razred

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi za leto 2023 izvesti ocenjevanje delovne uspešnosti. Ocenjevanje kot tudi kasneje preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje uradnikov v naziv ter napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred je treba izvesti pravočasno, saj je treba javne uslužbence seznaniti z oceno, zoper katero lahko vložijo tudi zahtevo za preizkus ocene. Postopek ocenjevanja oziroma določitve letnih ocen delovne uspešnosti za leto 2023 mora biti zaključen do 15. marca.

Prav tako je treba skladno z Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive izvesti preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji naziv vsako koledarsko leto do 15. marca. V eno stopnjo višji naziv s 1. novembrom napredujejo uradniki, ki najkasneje do 15. marca izpolnijo pogoje za napredovanje v višji naziv. Rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred je 15. november 2024.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Vljudno vabljeni k prijavi. Vabilo za tiskanje je na voljo TUKAJ.

4. Povpraševanja

5. Dogodki drugih

5.1. 22. 1. / Posvet: Slovenija stoji na cestah

Državni svet Republike Slovenije vabi na strokovni posvet SLOVENIJA STOJI NA CESTAH: KAKŠNE BODO REŠITVE TEGA VEDNO BOLJ PEREČEGA PROBLEMA?, ki bo v ponedeljek, 22. januarja 2023, ob 9.00 uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

Vabilo je na voljo TUKAJ.

5.2. 23. in 24.1.2024 / Podnebno načrtovanje: Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo januarja 2024 začelo drugo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudil slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso, urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Tokratna izvedba bo potekala na hibriden način z možnostjo sodelovanja v živo ali na daljavo.

Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS (v potrjevanju) kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje.

Več informacij in program najdete v priponki in na spletni strani dogodka https://www.mrezaprostor.si/podnebno-nacrtovanje/. Končni seznam gostov in termini bodo objavljeni kmalu.

5.3. 24. 1. / Občine in dolgotrajna oskrba

Ekipa Starosti prijaznih mest in občin vas v sodelovanju z Ministrstvom za solidarno prihodnost vabi na okroglo mizo Občine in dolgotrajna oskrba.

Čas in kraj: 24. januar 2024 od 9. do 12. ure na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Resljeva 11, Ljubljana.

Za koga: župani in občinski sodelavci za področje staranja, socialnega varstva in zdravstva.  

Okroglo mizo bo odprl g. minister Simon Maljevac; poleg predstavnikov Ministrstva bodo na njej sodelovali strokovnjaki s področja dolgotrajne oskrbe in posamezniki z neposredno izkušnjo s terena.

Drugi del dogodka bo namenjen izkušnjam in vprašanjem udeležencev.

Dogodek želi biti prostor za povezovanje med občinami, ki želijo prednostjo reševati področje staranja občanov, obenem pa bo informiral o možnih tovrstnih projektih; neformalno druženju ob prigrizku pa bo možnost za navezovanje stiskov z drugimi in njihovimi izkušnjami.

Nekaj informacij o programu Starosti prijazna mesta in občine

To je svetovni program za reševanje perečih nalog ob staranju prebivalstva. To sta zlasti zdravo staranje upokojencev, ki sestavljajo več kakor četrtino prebivalstva, ter dolgotrajna oskrba. V Slovenji se pravkar začenja izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi; druge države po Evropi imajo že več kakor četrt stoletja izkušenj po njegovem sprejetju. Svetovne izkušnje kažejo, da je pri reševanju perečih nalog staranja prebivalstva in dolgotrajne oskrbe ključna lokalna skupnost.

Slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije od leta 2008 koordinira Inštitut Antona Trstenjaka. Občina ali mesto, ki vstopi vanjo, naredi ob zunanji strokovni pomoči svojo razvojno strategijo za področje staranja ter jo uresničuje s pomočjo preizkušenih skupnostnih metod in dobrih praks drugih.

Zaradi večjega interesa občin v zadnjem času in prenove sistema članstva bodo imeli v Slovenski mreži starosti prijaznih mest in občin v letu 2024 prehodno-informativno leto. Občinam, ki jih zanima vključitev, nudijo priložnost, da to mrežo brez članarine spoznajo in se vključijo v njene letošnje dejavnosti. Po preteku prehodno-informativnega leta se lahko pridružijo mreži kot polni člani. Po okrogli mizi 24. januarja bodo letos organizirali še več dogodkov o aktualnih temah staranja in dolgotrajne oskrbe, strokovno ekskurzijo, novice in dobre prakse pa pošiljali udeležencem tudi elektronsko. Vsi dogodki bodo namenjeni tudi izmenjavi dobrih izkušenj in povezovanju. Vabljeni, da se jim pridružite!

Če se želite udeležiti dogodka 24. januarja, se prijavite najkasneje do 19.1.2024 na: https://docs.google.com/forms/d/1V6st2GdKxJ8B6dcWjRG1LZD47zajIZWoyONIHuOHRNk/edit?ts=6596a9a9.

Za dodatna pojasnila so Vam na voljo preko maila slovenskamreža@iat.si ali po telefonu na 014339301.

5.4. 24. 1. / Projekt “Skrb za dobrobit ranljivih otrok, mladostnikov in mladih v Sloveniji”

Ministrstvo za zdravje vas vabi na dogodek ob začetku projekta “Skrb za dobrobit ranljivih otrok, mladostnikov in mladih v Sloveniji”.

Uvodno srečanje bo potekalo 24. januarja, med 10:00 in 12:30 v

M Hotelu, Derčeva 4, Ljubljana.

 Ministrstvo za zdravje začenja projekt o dobrobiti otrok, mladostnikov in mladih v Sloveniji, ki so ogroženi oziroma se soočajo s prekomerno težo ali debelostjo.

Ta pobuda predstavlja skupna prizadevanja, ki jih vodi Ministrstvo za zdravje, financira Evropska unija prek Instrumenta za tehnično podporo in izvaja UNICEF – Regionalni urad za Evropo in Srednjo Azijo v sodelovanju z Evropsko komisijo – Generalnim direktoratom za podporo strukturnim reformam.

Vabijo vas na uvodno srečanje, ki bo predstavljalo uradni začetek projekta ter bo povezalo ključne deležnike s področja duševnega zdravja, zdravega načina življenja, športa in prehrane, z namenom zagotoviti skupno razumevanje glede izvajanja projekta in zastavljenih ciljev.

Upajo, da se jim boste na dogodku lahko pridružili in prispevali k tej pomembni pobudi.

Svojo prisotnost  lahko potrdite najkasneje do 17. januarja 2024 po e-pošti: alja.skele@unicef.si.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

5.5. 25. 1. / Brezplačna predstavitev – Prikaz delovanja prenovljenega portala

Prenovljeni portal javnih naročil bo vzpostavljen v petek, 19. 1. 2024 in v prenovljeni različici deloval od 22. 1. 2024 dalje.

Z namenom predstavitve delovanja novega portala javnih naročil bo Direktorat za javno naročanje v sodelovanju z Upravno akademijo izvedel brezplačno on-line predstavitev zasnove novega portala, načina registracije in pregleda ter priprave novih obrazcev ter njihovih objav.

Predstavitev bo potekala v četrtek, 25. januarja 2024 ob 10.00 uri (in bo trajala najdlje do 11.30 ure).

Prijava in več informacij o dogodku je na voljo na povezavi: Upravna akademija – Prikaz delovanja prenovljenega portala javnih naročil (gov.si)

5.6. 25.1./ INFO DAN: Razpis za mreže za prenos inovacij

URBACT napoveduje razpis za mreže za prenos inovacij, ki se odpre 10. januarja 2024, prijave pa bodo mogoče do 20.marca 2024. Nacionalna URBACT točka za vse interesirane dne 25. januarja 2024 ob 9.uri organizira spletni informativni dan. Prijave zbiramo tukaj.

Dodatne informacije o razpisu najdete TUKAJ.

 

 

5.7. 25. 1. / Posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije  vas vabi na

Posvet o izvajanju Uredbe o pitni vodi, ki bo v četrtek, 25. januarja 2024, od 10.00 do 12.00 ure

na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani.

Uredba o pitni vodi je bila dne 2. 6. 2023 objavljena v

Uradnem listu RS št. 61/2023 in je začela veljati dne 17. 6. 2023.

Po šestih mesecih izvajanja uredbe je primerno, da pristojne organizacije izmenjajo izkušnje, pridobljene v tem obdobju.

Posvet je namenjen izvajalcem javne službe oskrbe s pitno vodo in občinam.

Prijave so odprte do 23. januarja 2024.

Dogodek je za predstavnike članov ZKGS, občinskih združenj, občin in državnih organov brezplačen.

Vabljeni k udeležbi.

5.8. 26.1 / Javno razpravo načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno slovenijo

Državni svet Republike Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije vabita na  Javno razpravo načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno slovenijo v petek, 26. januarja 2024, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Potrebe slovenskih odjemalcev (industrija, gospodinjstva, javni sektor, promet in drugi) po električni energiji naj bi se do leta 2050 vsaj podvojile, hkrati pa naj bi se zaradi vlaganj v bolj učinkovite tehnologije skupna poraba energentov zmanjšala. Strateškega pomena je torej, da Slovenija elektroenergetsko uvozno neodvisnost in hkrati podnebno nevtralnost doseže do leta 2035. V luči nedavne energetske krize ter s ciljem zagotoviti zanesljivo in cenovno konkurenčno oskrbo z energijo Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Državni svet organizirata posvet o posodobitvi nacionalnega energetsko-podnebnega načrta (NEPN), ki bi zagotavljal čim višjo stopnjo energetske samozadostnosti Slovenije. Na dogodku bodo predstavili stanje na področju posodobitve NEPN, aktivnosti slovenskih podjetij v smeri zelenega prehoda, načrte Vlade glede izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne ter zaključke nedavne podnebne konference v Dubaju. Program dogodka najdete tukaj. 

5.10. 5. - 6. 2. / Konferenca »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges« v Bruslju

Belgijsko predsedstvo skupaj z Evropsko komisijo organizira konferenco »Research to Reality – Digital Solutions to European Challenges«, ki bo potekala v Bruslju od 5. do 6. februarja 2024.

Namen dogodka je raziskati in spodbuditi dinamično vzajemno delovanje med raziskavami digitalnih tehnologij v Obzorju Evropa in pobudami za digitalizacijo v Programu Digitalna Evropa. Registracijo in več informacij o dogodku je mogoče najti na uradni spletni strani dogodka (v angleščini).

5.11. marec - junij 2024 / Usposabljanje Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!

V procesu usposabljanja bodo udeleženci preko spletnih seminarjev in praktičnih nalog osvojili znanje za organizacijo in vodenje procesa izdelave lokalnega načrta hodljivosti ter dobro ozavestili pomen hoje za zdravje in druge vidike hoji prijaznega načrtovanja odprtega prostora.

Usposabljanje bo v prvi polovici leta 2024 omogočeno trem parom predstavnikov občine in načrtovalca. Program bo organiziran preko spleta, za vsako ekipo je predviden en mentorski dan z ekipo Aktivno v šolo in zdravo mesto na terenu.

Usposabljanje je za občine in prostorske načrtovalce brezplačno, za načrtovalce je na razpolago finančna spodbuda.

Pogoj za sodelovanje so:
1. medsebojni dogovor o sodelovanju med občino in načrtovalcem,
2. zaveza za sodelovanje v celotnem programu usposabljanja,
3. redno posredovanje izročkov po izvedbi vaj in nalog organizatorju in
4. v nadaljevanju programa jeseni 2024 sodelovanje pri pripravi novega priročnika za načrtovanje zdravju in hoji prijaznega prostora.

Prijave na zbirajo do 16. 1. 2024.

Dodatne informacije najdete tukaj!

6. Aktualni razpisi

6.1. Objavljen razpis Networks of Towns

V okviru program Državljani enakost pravice in vrednote je objavljen razpis Networks of Towns. 6 milijonov evrov vreden razpis je namenjen  razvijanju in podpori mrež mest, ki bodo preko sodelovanja in razprav razvijale dolgoročno vizijo za prihodnost EU. Razpis izpostavlja tri prednostna področja:

 • Spodbujanje ozaveščanja in krepitev znanja o vlogi manjšin
 • Iskanje načinov za nadaljnjo krepitev evropske razsežnosti in demokratične legitimnosti procesov odločanja v EU
 • Povezovanje državljanov in spodbujanje razprav o ukrepih, povezanih s podnebjem in okoljem

Upravičeni prijavitelji so občine oz. neprofitne organizacije, ki zastopajo občino.

Več o razpisu: https://cerv-tocka.si/wp-content/uploads/2023/12/CERV_Plakat_CITIZENS-TOWN-NT_2023-24.pdf.

CERV točka – nacionalna kontaktna točka programa, 31. 1. 2024 ob 13.00 na spletu organizira dogodek, na katerem bo podrobneje predstavila razpis, njegove zahteve in posebnosti. Prijava na dogodek: https://pinaforms.typeform.com/to/YKDezmYd

6.2. Pridobite finančna sredstva za svoje energetske in podnebne ukrepe| PROSPECT+

PROSPECT+ mestom, regijam in energetskim agencijam ponuja edinstveno platformo za vzajemno učenje in izmenjavo na področju inovativnih shem financiranja, kot so Energetsko pogodbeništvo, financiranje s strani tretjih oseb, obnovljivi skladi, notranje financiranje s sklepanjem pogodb, ali zadruge za ustanovitev energetske skupnosti, ki so prilagojene za krepitev lokalnih in regionalnih energetskih in podnebnih ukrepov.

Vljudno vabijo vse lokalne in regionalne javne organe ter njihove energetske agencije iz Evrope (EU-27), Združenega kraljestva in pridruženih držav programa H2020, da se prijavijo na program, ki poteka v angleškem jeziku in je brezplačen.

Program zagotavlja dostopnost in vključenost ter zajema 5 tematskih področij: javne stavbe, zasebne stavbe, javna razsvetljava, promet in medsektorsko področje.

Zadnji četrti učni cikel se bo začel v maju 2024.

PROSPECT+ od januarja do začetka marca 2024 odpira nov razpis z naslednjim časovnim razporedom:

Vse informacije o razpisu bodo objavljene na projektni strani LinkedIn in na spletni strani projekta.

Dodatne informacije so na voljo v zloženki o projektu v angleškem in v slovenskem jeziku.

6.3. Objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2024 in javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024.

Prijave na oba razpisa so odprte do 26. januarja 2024 do 12. ure.

https://www.gov.si/novice/2023-12-27-objavljena-dva-javna-razpisa-za-sofinanciranje-na-podrocju-urejanja-prostora-in-graditve-v-letu-2024/

6.4. Javni razpis za lokalne skupnosti v okviru projekta Pathways2Resilience

Projekt Pathways2Resilience, ki se izvaja v okviru Misije EU »Prilagajanje podnebnim spremembam« je kot del instrumenta kaskadnega financiranja objavil prvi javni razpis, s katerim želijo podpreti do 40 lokalnih oblasti pri pripravi in izdelavi poti odpornosti.

Pathways2Resilience je vodilni projekt v okviru Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, katerega cilj je podpreti vsaj 100 evropskih regij in skupnosti pri sooblikovanju poti odpornosti na lokalni ravni.

V okviru projekta je bil objavljen prvi razpis za prijavitelje, na katerem bo izbranih 40 regij in skupnosti, ki bodo prejele nepovratna sredstva v maksimalni višini do 210.000 evrov za oblikovanje lokalnih in regionalnih poti odpornosti. Izbrane regije in skupnosti bodo lahko poleg nepovratnih sredstev sodelovale pri podpornih storitvah in dejavnostih za krepitev zmogljivosti programa, od mentorskega programa, seminarjev in delavnic do prilagojene podpore in svetovanja o inovativnih finančnih mehanizmih.

Rok za prijavo na razpis je 22. februar 2024 do 17.00 po srednjeevropskem času. 

V okviru projekta bodo organizirani tudi spletni informativni dnevi, na katerih bo podrobno predstavljen razpis in na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji zastavljali vprašanja o razpisu. Informativna dneva bosta izvedena v naslednjih terminih 11. in 17. januar 2024 med 13.00 do 14.00 po srednjeevropskem času. Dodatne informacije najdete na tej povezavi.

6.5. Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic

Evropska komisija je v okviru programov Pravosodje in Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights, Values oz CERV) objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic (nepovratna finančna sredstva). Posamezne tematike razpisov se nanašajo na usposabljanje v pravosodju, spodbujanje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pravice otrok ter boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki, spodbujanje enakosti spolov, mreženje mest. Več informacij o rokih in prioritetah razpisov vam je na voljo:

Values strand:

Equality and rights strand:

 Citizens’ engagement and participation strand:

Daphne strand:

Which kind of activities? A wide range of activities shall be eligible for funding: training, capacity building, exchanges of good practices, awareness-raising and media campaigns, surveys, studies, analytical activities and others.

Who can apply? Public authorities and organisations in EU Member States and in countries associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant signature (list of participating countries) are invited to present projects’ proposals in order to receive EU financial support. Please note that the Values strand is reserved for applicants from EU Member States only.

For additional information please visit DG Justice’s website for the CERV programme or consult our latest DG Justice newsletter on funding opportunities (please subscribe to DG Justice newsletter on funding opportunities to receive updates).

If you wish to apply under a specific call for proposals, please visit the CERV programme section of the Funding & tender opportunities portal .

We kindly invite you to address your questions concerning the calls for proposals published under the Equality and rights and Daphne strands to our functional mailbox ec-cerv-calls@ec.europa.eu . Questions concerning the calls for proposals published under the Values and the Citizens’ engagement and participation strands should be addressed to the functional mailbox of the Executive Agency EACEA: eacea-cerv@ec.europa.eu .

You may also contact the CERV Contact Point of your country, if established.

Ministrstvo za pravosodje  vas obvešča, da sofinancira delovanje slovenske CERV točke, ki je vzpostavljena za pomoč pri prijavah na razpise, več na Za prijavitelje – Cerv točka (cerv-tocka.si).

6.6. Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.8. Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je  objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture, socialnega varstva ter drugih programov javnih del.

Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 23.  novembra 2023 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2024.

Celotna informacija vam je na voljo TUKAJ.

6.10. Interreg DRP razpisi za zbiranje predlogov in platforma za povezovanje partnerjev

Organ upravljanja Podonavskega programa/Skupni sekretariat obvešča, da je bil v okviru programa Interreg Podonavje (DRP) nedavno objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov projektov https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call in razpis za zbiranje predlogov v okviru instrumenta za začetni denar https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call.

 Kdo se lahko prijavi:

Lokalni, regionalni, nacionalni javni organi/organi javnega prava (vključno z EZTS v smislu člena 2(16) Uredbe (EU) št. 1303/2013), mednarodne organizacije in zasebni neprofitni organi.

 Rok za oddajo prijav: petek, 29. marec 2024

Prav tako sporočajo, da so pred kratkim vzpostavili novo platformo za povezovanje, namenjeno pomoči potencialnim prijaviteljem pri iskanju partnerjev in izmenjavi idej za nadnacionalne projekte v Podonavju: https://interreg-danube-region-programme.b2match.io/ 

6.12. Povabilo Eko sklad-a in pomoč energetsko revnim vlagateljem pri oddaji vlog in izvedbi projektov

Predmet povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpore potencialnim vlagateljem oziroma energetsko revnim gospodinjstvom na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER) in njihov vpis na seznam koordinatorjev.

Več informacij o Javnem pozivu ZER je objavljeno v najavi javnega poziva, za izbrane koordinatorje pa bo Eko sklad izvedel informativne delavnice, na katerih se bodo seznanili s pogoji in zahtevami javnega poziva in načinom zagotavljanja podpornih aktivnosti vlagateljem pri prijavi na javni poziv ter pri izvedbi projekta. Dodatne informacije o povabilo najdete na tej povezavi.

6.13. Natečaj Krožna evidenčna naročila

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi k sodelovanju na natečaju Krožna evidenčna naročila, kjer lahko predstavite svoja naročila, pri katerih ste upoštevali okoljske in druge vidike. Najbolj krožna naročila bodo nagradili, prav tako pa boste praktične nagrade prejeli vsi sodelujoči.

Evidenčna naročila je možno predložiti z izpolnitvijo prijavnice, najkasneje do 10. marca 2024. Vse informacije so na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/natecaj-za-krozna-evidencna-narocila

Kot pripomoček pri analizi trga so pripravili tudi Imenik ponudnikov krožnih izdelkov in storitev, ki se bo stalno dopolnjeval.

6.14. Razpis za mreže za prenos inovacij

URBACT je objavil razpis za mreže za prenos inovacij. Prijave so mogoče do 20. marca 2024. Nacionalna URBACT točka 25. januarja 2024 ob 9. uri organizira spletni informativni dan.

Od 10. januarja do 20. marca 2024 je odprt razpis za mreže za prenos inovacij (Innovation transfer networks − ITN). Cilj teh mrež je prenos inovacij, ki so bile financirani v okviru pobude UIA − Urban innovative actions, v druga mesta evropska mesta.

Mesta, ki so med letoma 2016 in 2023 prejela sofinanciranje UIA (Urban Innovative Actions), bodo delovala kot vodilni partnerji mrež. Partnerska mesta bodo imela možnost inovacijo, ki jo je vodilni partner razvil v okviru UIA, prenesti v svoje okolje.

Sodelujete lahko na primer s Tilburgom, Verono, Dunajem in Aveirom. Vsi vodilni partnerji in njihove inovativne prakse so objavljeni na orodju Partner Search Tool. V dveh letih boste bolje spoznali njihovo prakso in jo imeli možnost preizkusiti s pilotnim projektom. V tem času boste oblikovali tudi naložbeni načrt za implementacijo inovacije v vašem mestu oziroma občini.

Vse informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.

INFO DAN

Vabljeni tudi, da se pridružite informativnemu dnevu, ki ga organizira nacionalna URBACT točka za Slovenijo.

Info dan, posvečen mrežam za prenos inovacij, bo 25. januarja 2024 ob 9. uri na spletu. Prijavite se lahko tukaj.

7. Novice drugih

7.1. Odprt je razpis za inovativno digitalno rešitev na področju krožnega gospodarstva

V okviru projekta Evropske unije za predkomercialno javno naročanje imenovanega CircularPSP je objavljen razpis v višini 5,64 milijona evrov za vse zainteresirane dobavitelje, ki želijo sodelovati pri zasnovi, razvoju in preizkušanju inovativnih “rešitev krožnega gospodarstva”, ki bi občinam in njihovim zaposlenim kot tudi podjetjem v lokalnem gospodarstvu omogočale hitrejšo, pogostejšo, široko in učinkovitejšo uporabo krožnih praks. Skupnost občin Slovenije v projektnem partnerstvu nastopa kot eden izmed sedmih naročnikov. Naročniki teh rešitev so vodilna mesta in organizacije, delujoče na področju krožnega gospodarstva, vključno s prestolnicami, ki imajo globalni vpliv (Berlin, Helsinki, London, Istanbul).

Posamezne uporabniki in uporabnice bodo lahko z inovativno digitalno rešitvijo v mestih in podjetjih učinkoviteje dostopali do informacij, znanja in načel krožnega gospodarstva, kot tudi smernic in področnih usposabljanj, na način, da bodo opolnomočene o tem kako lahko učinkoviteje in premišljeno delujejo (delujemo) pri uporabi virov in storitev, hkrati pa osvajamo miselnost krožnega gospodarstva.

Rešitev dobaviteljev bo predstavljala vključitev umetne inteligence, uporabo spletne platforme kot tudi procesa, sprememb in izpopolnjevanja na že omenjeni “krožni” poti. Razpis je omejen na države EU in pridružene visokošolske ustanove.  Dobavitelji bodo s svojim udejstvovanjem dobili dostop do široke in še rastoče mreže sledilcev, ki jo predstavljajo evropska omrežja, ministrstva in agencije ter preostala mesta.  Sledilci projekta pa lahko postanete tudi sami in sicer preko naslednjih komunikacijskih kanalov glasila CircularPSP, LinkedIna, X ali Mastodona.     

Dogodki, ki potekajo v okviru objave razpisa so naslednji:

 • 11.1. 2024 / Spletni dogodek ob začetku razpisa (posnetek je objavljen tukaj)
 • 18.1.2024 / Predstavitev tehničnega dela prijave na razpis (posnetek seminarja tukaj)
 • 25.1.2024 / Predstavitev administrativnega in finančnega dela prijave na razpis (prijava tukaj)
 • 15.2.2024 (prijava tukaj) in v terminu konec meseca (dodatne informacije sledijo) / Odprta spletna srečanja za izmenjavo vprašanj in odgovorov (Q&A)

Razpis je odprt do 1. aprila 2024 (19:00 po istanbulskem lokalnem času, UTC+3). Za dodatne informacije nas kontaktirajte.

7.2. Spodbuda k elektronskemu poslovanju s Finančno upravo RS

Spet prihaja čas, ko davčni zavezanci oddajate vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane.

FURS zavezance spodbuja k elektronskemu poslovanju s Finančno upravo RS. Tiskani obrazci namreč predstavljajo večjo obremenitev (tiskanje, izpolnjevanje) in dodaten strošek (papir, poštne storitve). Elektronska oddaja poleg tega pomeni prihranek časa in odpravlja verjetnost napak, ki so pogostejše pri ročnem izpolnjevanju, sploh ker so določeni podatki v elektronski vlogi že predizpolnjeni.

Prav tako znatne prihranke, zaradi siceršnjih poštnih stroškov, predstavlja elektronsko vročanje dokumentov preko sistema eDavki (portal ali mobilna aplikacija). Na ta način zavezanci davčne odločbe dobijo v svoj profil v eDavkih, kar olajša tako pripravo plačilnih navodil za plačilo obveznosti kot shranjevanje odločbe.

Kako oddati elektronsko vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?

Olajšavo za vzdrževane družinske člane lahko zavezanci uveljavljate že med letom pri svojem delodajalcu. Če pa med letom niste uveljavljali te olajšave ali pa želite medletno olajšavo spremeniti, prosijo, da vlogo oddate elektronsko, bodisi prek spletnega portala eDavki ali prek mobilne aplikacije eDavki, kjer je na voljo predizpolnjena vloga s podatki iz vaše zadnje vložene vloge (obrazec Doh-Vdc).

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane lahko oddate do 5. februarja 2024. Če boste vloga oddali elektronsko prek sistema eDavki, lahko to storite do vključno 20. februarja 2024. 

Kako si uredim eVročanje?

Že od lani je funkcionalnost elektronskega vlaganja obrazca za vzdrževane družinske člane zasnovana tako, da jo lahko vloži le zavezanec, ki je prijavljen v storitev eVročanje. Če še niste prijavljeni v sistem eVročanja, boste najprej usmerjeni na prijavo v eVročanje in šele nato boste lahko nadaljevali oziroma vložili tudi elektronski obrazec za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Na ta način so želeli pospešiti in poenostaviti vključevanje zavezancev k elektronskemu poslovanju s Finančno upravo RS.

Za vse dodatne informacije in pomoč pri oddajanju lahko pokličete klicni center Finančne uprave RS na telefonsko številko 08 200 1001.

7.3. Nacionalna kontaktna točka programa CERV organizira serijo delavnic za uspešno oddajo projektov na programu CERV (tudi projektov Networks of Towns in Town Twinning)

Nacionalna kontaktna točka programa CERV organizira serijo delavnic, namenjenih pridobivanju veščin za uspešno oddajo projektov na programu CERV (tudi projektov Networks of Towns in Town Twinning). Z udeležbo boste pridobili znanja in veščine za razvoj idej v projektne predloge, finančno načrtovanje ter vključevanje načela enakosti med spoli v projekte.

Več o programu: https://cerv-tocka.si/cerv-projektna-akademija-2024/

7.4. Zaključek projekta Mesto dreves

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je v želji, da prispeva k razvoju dobre prakse upravljanja dreves v urbanem okolju, s podporo Podnebnega programa Mreže za prostor v letu 2023 pripravilo in izvedlo projekt Mesto dreves.

Cilj projekta je bil spodbuditi razvoj in rabo evidence dreves kot orodja za celovito in povezano upravljanje dreves v urbanem okolju.

V ta namen je delovna skupina DKAS pripravila pregled o občinskih evidencah dreves in uvid v njihovo rabo, izpostavila dobre prakse in oblikovala priporočila za ukrepanje.

Ključne ugotovitve glede stanja evidenc dreves v Sloveniji so skupaj s pregledom (dobrih) praks gospodarjenja mestnih dreves in naborom priporočil za nadaljnje ukrepanje zbrali v publikaciji, ki je prosto dostopna na spletni strani DKAS:

Evidenca dreves kot orodje za celovito in povezano upravljanje dreves v urbanem okolju – stanje v slovenskih občinah.

Publikacija je namenjena spodbujanju razprave o pomenu evidence ter ozaveščanju o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja dreves v urbanem okolju. Vabijo Vas k prebiranju in deljenju naprej vsem zainteresiranim!

7.5. Anketa o ozelenjevanju mest: Partnerstvo Urbane agende EU vabi k sodelovanju

Ste nacionalni, regionalni ali lokalni organ, ki ima ambicije in izkušnje z ustvarjanjem zelenih območij v mestih? Partnerstvo Urbane agende EU Greening Cities v okviru postopka za opredelitev konkretnih ukrepov vabi k sodelovanju v nedavno objavljeni anketi.

Tematsko partnerstvo Greening Cities je začelo izvajati anketo, ki je namenjena organom na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ta anketa je ključni korak partnerstva pri pripravi akcijskega načrta, v katerem bodo opredeljeni posebni ukrepi za podporo mestnim organom pri reševanju izzivov, opredeljenih v okviru teme »ozelenjevanje mest«. Partnerstvo je opredelilo štiri podteme, na katere se osredotoča anketa: financiranje, sistemi kazalnikov, izvajanje zelene infrastrukture in na naravi temelječih rešitev ter metodologija za kvantitativno opredelitev povpraševanja po zeleni infrastrukturi na lokalni ravni.

Namen te ankete je zbrati informacije nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, vključno z izzivi in dobrimi praksami. Zajema tudi trenutno stanje zakonodaje, politik, financiranja in metodologij, povezanih z zeleno in modro infrastrukturo. Odgovori različnih ravni bodo pomembno prispevali k oblikovanju nabora ukrepov, ki se bodo v prihodnjih letih nadalje razvijali. Hkrati so ti odgovori ključnega pomena za preprečevanje podvajanja obstoječih pobud in za povečanje obsega ustreznih ukrepov.

Do ankete lahko dostopate tukaj.

Za več informacij o tematskem partnerstvu Greening Cities obiščite posebno spletno stran.

Upoštevajte, da je rok za oddajo odgovorov 31. januar 2024.

7.7. Nova publikacija Energetske skupnosti kot način boja proti energetski revščini

Focus, društvo za sonaravni razvoj obvešča, da je objavljena nova publikacija Energetske skupnosti kot način boja proti energetski revščini. 

Publikacija je zanimiva tudi za predstavnike občin, ki morajo prav tako razmišljati o vključevanju v projekte obnovljivih virov energije tistih, ki si tega sicer ne bi mogli privoščiti.

Več infomacij: https://focus.si/energetske-skupnosti-kot-nacin-boja-proti-energetski-revscini/

7.8. Javno povabilo zainteresirani strokovni javnosti na Globalni forum o etiki v umetni inteligence

Ministrstvo za digitalno preobrazbo vabi zainteresirano javnost na Globalni forum o etiki v umetni inteligenci z naslovom “Spreminjanje krajine upravljanja z umetno inteligenco” (angleško “Changing the landscape of AI Governance”). Forum, ki ga pod pokroviteljstvom Unesca gosti Republika Slovenija, bo potekal 5. in 6. februarja 2024 v Kongresnem centru Brdo.

Več informacij o dogodku vam je na voljo TUKAJ.

7.9. Natečaj za nagradi za zeleno prestolnico Evrope in zeleni list za leto 2026

Sekretariat zelene prestolnice EU obvešča, da je objavljen natečaj za nagradi za zeleno prestolnico Evrope 2026 in nagrado za zeleni list Evrope in bo odprt do 30. aprila 2024.

Nagrade priznavajo in nagrajujejo lokalne ukrepe za prehod v bolj zeleno in trajnostno prihodnost. Prav tako dajejo zagon drznejšim dejanjem in spodbujajo lokalni ponos. Vodilna mesta nam kažejo, kako je mogoče izvesti zeleni prehod.

Za podrobnejše informacije, prijavnice in prijavne obrazce obiščite spletno stran:

Spletna stran zelene prestolnice Evrope

Spletišče evropskega zelenega lista

Letaki 2026 so tudi na voljo.

7.10. Prvi korak do vzpostavitve podatkovnih prostorov in izmenjave podatkov na zaupanja vreden način

Številne prednosti ter tudi nekatera opozorila, nujna ustanovitvena opravila in primeri dobrih praks s podatkovnimi prostori so bile osrednje teme  posveta, ki je dne 18. 1. 2024 potekal v organizaciji Ministrstva za digitalno preobrazbo. Med več kot sto udeleženci so bili predstavniki evropske komisije, državne uprave, lokalnih skupnosti in podjetij ter strokovnjaki za določena področja upravljanja s podatki.

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ.