Kazalo vsebine

Novice SOS

Dobri projekti občin članic SOS

Zakonodaja

Dogodki SOS

Povpraševanja

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Vlada RS

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE REČICA OB SAVINJI, RADENCI, DUPLEK, HORJUL, KOMEN, RAČE-FRAM, PESNICA, RUŠE IN IDRIJA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Z ministrstvom o noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

SOS je v okviru javne razprave predloga novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje opozorila, da predlagane spremembe vplivajo na pristojnosti in avtonomnost odločanja občin pri vodenju politik na področju predšolske vzgoje, ki je tudi eno izmed finančno najbolj obremenjujočih za občinske proračune. Dejstvo je, da občine…

1.2. Državni svet pozval Vlado RS, da se opredeli do zaključkov posveta Ustanavljanje pokrajin

V dvorani Državnega sveta se je v organizaciji Državnega sveta RS in Inštituta za ustavno pravo dne 26. 2. 2024 odvil posvet Ustanavljanje pokrajin. Namen posveta je bil v luči prizadevanj za uresničitev ustavne določbe o pokrajinah, ki je bila sprejeta s širokim političnim konsenzom, spodbuditi priprave za ustanovitev pokrajin in odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki morajo biti razrešena pred njihovo ustanovitvijo. Stališča Skupnosti občin Slovenije je zastopal predsednik, dr. Vladimir Prebilič.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

Državni svet Republike Slovenije se je na svoji 18. seji 12. 6. 2024 seznanil z Zaključki posveta Ustanavljanje pokrajin ter pozval Vlado Republike Slovenije, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli v roku 30 dni.

Zaključke posveta si lahko preberete TUKAJ.

1.3. 1. srečanje Mreže za integracijo romske skupnosti

V sredo, 12. 6. 2026 je v občini Trebnje potekalo 1. srečanje Mreže za integracijo romske skupnosti. S prvim srečanjem se je mreža formalno konstituirala in potrdila novega predsednika komisije, ki bo v tem mandatu podžupan občine Kočevje, Gregor Košir in novega podpredsednika, ki bo v tem mandatu župan občine Turnišče, Borut Horvat.

Na srečanju je potekal govor o o načinu dela mreže, podžupan občine Kočevje, Gregor Košir je predstavil dosedanje opravljeno delo Vladne delovne skupine za obravnavo romske problematike, ob koncu srečanja pa so se pod vodstvom županje občine Trebnje, Mateje Povhe odpravili ogledat romsko naselje Vejar in obiskali dnevni center za romske otroke in mladostnike KHER ŠU BEŠI.

KHER ŠU BEŠI je socialno varstveni program Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Trebnje, ki deluje neposredno v romskem naselju Vejar pri Trebnjem. Center obiskujejo vsi šoloobvezni otroci tega naselja, stari od 5 do 15 let. Otrokom je na voljo psihosocialna pomoč, učenje socialnih veščin in pomoč pri odpravljanju socialnih stisk preko pogovorov, ustvarjalnih delavnic, družabnih iger, skupinskega dela, učne pomoči, individualnega dela, predavanj strokovnjakov, sodelovanja z ne Romi, premagovanja strahu pred zunanjim svetom… Sredstva za delovanje programa se pridobivajo na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program sofinancira tudi občina Trebnje ter nudi brezplačne prostore za njihovo delovanje.

1.4. 3. srečanje delovne skupine SOS za NUSZ s predstavniki MNVP in GURS

V četrtek, 13.6.2024 je v MO Velenje potekalo 3. srečanje delovne skupine SOS za pripravo novega modela dogovora med občinami za izvajanje NUSZ.

Poleg članic in članov delovne skupine so se srečanja udeležili iz Geodetske uprave RS Tomaž Petek, v. d. generalnega direktorja in Franc Ravnihar, direktor Urada za nepremičnine ter iz Ministrstva za naravne vire in prostor Lidija Brin, vodja Sektorja za občinsko prostorsko načrtovanje in zemljiške ukrepe in Matija Kralj.

Govorili so o evidencah nezazidanih stavbnih zemljišč in dejstvu, da jih morajo občine vzpostaviti do konca leta 2026. Povedano je bilo, da bodo za občine na voljo sredstva za evidentiranje razvojnih stopenj nepozidanih stavbnih zemljišč, prvi razpis predvidoma septembra oziroma oktobra. Opozorili so, da vzpostavitev evidence predstavlja težavo predvsem za občine, ki še niso sprejele OPN. Zato ministrstvo te občine poziva, da izkoristijo 20.6.2024 načrtovan sestanek z državnim sekretarjem in opozorijo na zadevo.

Glavna točka dnevnega reda je bila predstavitev osnutka novega Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje NUSZ in meril za določanje višine tega nadomestila. Osnutek je bil izhodišče za konstruktivno razpravo o pravnem vidiku, obsegu in možnih rešitvah, ki bi jih lahko vseboval tak dokument. Na podlagi razprave bo pripravljen nov osnutek, ki ga bo delovna skupina obravnavala na naslednji seji.

1.5. Članice in člani Mreže za trajnostni razvoj turizma in Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS obravnavali predlog Zakona o gostinstvu

Članice in člane Mreže za trajnostni razvoj turizma in Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri Skupnosti občin Slovenije so 7. 6. 2024 obravnavali svoje pripombe na predlog Zakona o gostinstvu, ki ga je pripravilo in dalo v javno obravnavo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Obstoječ Zakon o gostinstvu je bil sprejet leta 1994, nazadnje je bil noveliran leta 2016. Na temelju dialoga s ključnimi deležniki slovenskega gostinstva in turizma, trendov razvoja gostinstva in turizma ter njihovih učinkov na dolgoročni razvoj turizma in druge aspekte družbe in okolja, so na ministrstvu ocenili, da je potrebno normativno ureditev gostinske dejavnosti posodobiti, odpraviti nepotrebne administrativne zahteve, določena področja pa urediti drugače. Pripravljen predlog posodablja ureditev oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, odpravlja administrativne ovire pri določanju obratovalnega časa, ustvarja pogoje za doseganje višje kakovosti nastanitev, uvaja nove samostojne nastanitvene obrate, ureja gostinstvo v premičnih objektih ter uvaja ukrepe trajnostnega turizma.

Na osnovi obravnave je Skupnost občin Slovenije v imenu občin članic v roku posredovala pripombe za dopolnitev predloga Zakona o gostinstvu na pristojno ministrstvo.

1.6. Seminar o kibernetski varnosti občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Uradom vlade RS za informacijsko varnost dne 11. 6. 2024 organizirala seminar Kibernetska varnost občin in javnih zavodov, ki je bil namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin in javnih zavodov o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov pred vse bolj izpopolnjenimi kibernetskimi grožnjami.

Na začetku je zbrane nagovoril direktor urada dr. Uroš Svete, v nadaljevanju pa so sodelavci Kory Golob,  mag. Melita Šinkovec in Miklavž Šef spregovorili o:

 • pravnih podlagah, ki so pomembne za kibernetsko varnost v občinah in javnih zavodih (nov predlog Zakona o informacijski varnosti, Uredba o informacijski varnosti v državni upravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, EU Uredba GDPR) ter zakonskih zahtevah za zavezance/občine in
 • kibernetskih napadih, varnosti in obrambi (kibernetske grožnje in trendi ter praktični nasveti za izboljšanje kibernetske varnosti).

V razpravi pa so predavatelji odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev.

1.7. Seminar o izzivih in priložnostih razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah

Skupnost občin Slovenije je 23. 5. 2024 organizirala izobraževanje Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah, na katerem so sodelovali:

– Doris Urbančič Windisch, mag., vodja Sektorja za razvoj turizma na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki je spregovorila o tem, kako skupaj uresničiti trajnostni razvoj in trajnostno preobraziti turizem ter kateri so ključni gradniki (izzivi) in ukrepi za razvoj trajnostnega butičnega turizma v Sloveniji,

– izr. prof. dr. Marjetka Rangus, dekanica Fakultete za turizem, UM in župan Občine Podčetrtek Peter Misja, ki sta zbrane seznanila z vlogo županov in lokalnih uprav v razvoju turizma ter predstavila odgovore na vprašanja, kako se slovenska turistična politika aplicira na lokalni ravni, na kakšen način lahko občine neposredno načrtujejo in spodbujajo turistični razvoj in zakaj občine različno pristopajo k razvoju turizma, kakšna so pričakovanja Strategije razvoja slovenskega turizma, kako lahko uporabimo Zeleno shemo slovenskega turizma kot orodje za razvoj in za dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti in kakšna je moč (in odgovornost) občin za vključevanje lokalnih deležnikov v turistični razvoj,

– doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, predavateljica na Fakulteti za turizem, UM in direktorica podjetja ProVITAL d.o.o., ki je predstavila priložnosti za razvoj turizma v občinah in  Model Izvorno slovenskokot orodje razvoja podeželja v pametno zeleno destinacijo kot primer dobre prakse in

– župan Občine Bohinj Jože Sodja in direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, ki sta predstavila, kako v Bohinju kot območju s prekomernim turizmom uresničujejo principe trajnostnega turizma.

V jesenskem času bomo predstavljene vsebine nadgradili z razmislekom o tem, kako lahko še bolj in učinkoviteje razogljičimo in uravnotežimo slovenski turizem.

1.8. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Dobri projekti občin članic SOS

2.1. Zunanja plezalna stena v Šentlovrencu, dober projekt občine Trebnje

V septembru in oktobru 2023 je v Šentlovrencu ob šolskem igrišču potekala gradnja visoke plezalne stene. Umetna plezalna stena meri 12 m v višino in  10 m v širino. Za izvedbo investicije, katere skupna vrednost znaša okvirno 184.000,00 EUR z DDV, je Občina Trebnje prejela odločbo o sofinanciranju Fundacije za šport v višini 43.748,00 EUR....

3. Zakonodaja

3.1. Obvestilo občinam in javnim stanovanjskim skladom glede zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

S strani Ministrstva za solidarno prihodnost smo prejeli dopis, s katerim obveščajo, da se je skladno z desetim odstavkom 59. člena ZIUOPZP, z dnem 2. 6. 2024 iztekel rok za začetek postopka za izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj v najem zaradi poplav in plazov. Prav tako obveščajo, da se je skladno z osmim odstavkom 59.b člena […]

3.4. Javna obravnava dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN

V osnutku posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) so opredeljeni ambicioznejši cilji, politike in ukrepi do 2030 in sicer glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in zmanjšanja rabe energije. Zadnji (dopolnjeni) osnutek NEPN tako temelji na rezultatih posvetovanj z javnostmi, posodobljenih strokovnih podlagah,...

3.5. Predlog Nacionalnega programa športa 2024-2023

Na portalu e-demokracije je bil objavljen predlog Nacionalnega programa športa 2024-2033 (NPŠ) ter straegijo razvoja športne infrastukture v RS 2024-2033, ki sta dosegljiva na spodnjih povezavah. V okviru fokusne skupine za pripravo NPŠ (ki se je sestala enkrat) je predstavnik SOS izpostavil: Vaše pripombe in predloge na NPŠ posredujte na naslov...

3.6. Strategija prilagajanja podnebnim spremembam

-Prošnja za usmeritve lokalnih skupnosti – Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Direktoratu za podnebne politike, pristopajo k pripravi nove nacionalne strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Ker ste lokalne skupnosti aktivno udeležene pri prilagajanju podnebnim spremembam na terenu, vas prosijo za posredovanje tistih usmeritev, za...

3.7. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah

V javni obravnavi je predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah. V njej se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) 2023/1542, pristojni organi za nadzor nad baterijami na trgu, v uporabi in kazni. Cilji Uredbe (EU) 2023/1542 so krepitev delovanja notranjega trga (vključno s proizvodi, procesi, odpadnimi baterijami...

5. Povpraševanja

5.1. Vprašanje o izdelavi strateškega dokumenta

Občino članico zanima kakšen je strošek priprave in izdelave strateškega dokumenta, ki vsebuje:

 1. analizo stanja (okolje, družba, gospodarstvo, institucionalno okolje in finančni okvir), 
 2. delavnice z vključevanjem deležnikov,
 3. pripravo vizije, razvojnih prioritet in ciljev (konkurenčna, trajnostna, družbeno odgovorna, prepoznana, učinkovita prioriteta),
 4. javno razpravo, obravnavo ter
 5. sprejem strateškega dokumenta.

Prosimo za odgovore do 24. 6. 2024 na spletno stran SOS ali na info@sos.si.

5.2. Občinski prireditveni prostori za državne proslave

V okviru pripomb na Nacionalni progam za kulturo smo v Skupnosti občin Slovenije predlagali večjo decentralizacijo kulturnih prireditev, čemur je Ministrstvo za kulturo želelo prisluhniti. Med drugim smo se pogovarjali tudi o možnosti izvedbe državnih proslav zunaj glavnega mesta.

Na ministrstvu za kulturo so Protokolu RS že predlagali, da bi se državne proslave izvedle tudi izven glavnega mesta in so za predloge odprti.

Zato se obračamo na občine članice, da sporočite ali razpolagate s prireditvenimi prostori, ki bi ustrezali kriterijem za državne proslave.

Prosimo vas, da izpolnite kratko ANKETO, s pomočjo katere bomo Ministrstvu za kulturo sporočili opcije za organizacijo državnih proslav ali večjih prireditev tudi izven glavnega mesta. Podatke zbiramo do 21. 6. 2024. 

6. Dogodki drugih

6.1. Izvedba usposabljanj Komisije za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije je pričela izvajati brezplačna periodična spletna usposabljanja s področja preprečevanja korupcije in krepitve integritete. Ciljna skupina so javni uslužbenci in funkcionarji, pri čemer se trudijo zajeti čim širši krog slušateljev.

Na spodnjih povezavah najdete informacije o nadaljnjih že objavljenih usposabljanjih:

V četrtek, 27. 6. 2024, ob 10. uri bodo preko aplikacije Zoom izvedli brezplačno spletno usposabljanje na temo načrta integritete in nasvetov za skrbnike načrtov integritete.

V torek, 30. 7. 2024, ob 10. uri pa bo preko aplikacije Zoom sledilo brezplačno spletno usposabljanje o institutih lobiranja in daril po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Če potrebujete usmerjeno usposabljanje za vaš organ ali imate specifična vprašanja, vas prosimo, da kontaktirate na email anti.korupcija@kpk-rs.si. Z veseljem vam bodo pomagali in ponudili ustrezne usmeritve.

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na Majo Divjak, telefonska številka 070 892 804.

Za vse nadaljnje izvedbe usposabljanj vam predlagamo, da spremljate spletno stran KPK, kjer bodo redno objavljali prihajajoče dogodke, prav tako jih napovedujejo v mesečnem spletnem e-novičniku, zato vabljeni k prijavi nanj.

6.2. Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025

Mednarodni center za lokalno demokracijo (ICLD) v sodelovanju s Švedsko agencijo za mednarodno razvojno sodelovanje (Sida) odpira prijave za Program mednarodnega usposabljanja žensk v politiki 2025. Namen te pobude je opolnomočiti ženske na izvoljenih položajih na lokalnih ali regionalnih ravneh v državah OECD-DAC.

Cilj usposabljanja je okrepiti lokalno demokracijo ter ključna področja enakosti in odgovornosti v sodelujočih organizacijah. Program političnega vodenja žensk želi to doseči z opolnomočenjem političark, da bi delovale kot učinkoviti vzorniki, in s spodbujanjem premalo zastopanih skupin k polnejšemu sodelovanju v procesih odločanja. Usposabljanje traja dvanajst mesecev.

Prijavni rok za program je odprt od 10. maja do 1. avgusta 2024. Podrobne informacije o programu, vključno z njegovo strukturo in postopkom prijave, so na voljo na spletnem mestu Women’s Political Leadership programme, dostopne TUKAJ.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatna pojasnila o programu, se lahko obrnite neposredno na  anne.scheffer-leander@icld.se.

Vljudno vabljene!

6.3. 18. 6. / E-kava: Razpis Partnerstva mest (Town Twinning) od blizu

CERV točka bo organizirala spletno predstavitev razpisa Town Twinning E-kava: Razpis Partnerstva mest (Town Twinning) od blizu.

Cilj razpisa Partnerstva mest (Town Twinning) je spodbujati izmenjave med državljani in državljankami in tako spodbujati poznavanje kulturne dediščine Evropske unije. Razpis, ki je namenjen občinam in javnim ter zasebnim neprofitnim organizacijam, bo predstavljen v torek, 18. junija 2024, ob 13.00, na spletni platformi ZOOM. 

Govorilo se bo o prioritetah, upravičenosti partnerjev in stroškov, pripravi finančnega načrta in značilnostih dobrih projektov.

Prijava https://pinaforms.typeform.com/to/aLJCeKNl

6.4. 19. 6. / Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Umanotera in društvo Focus želita v okviru projekta Dovolj za vse v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb. S tem namenom organizirajo že tretje

USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE TRAJNOSTNIH SKUPNOSTNIH PROJEKTOV.

Usposabljanje, ki bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja, bodo izvedli v poletnem času leta 2024. Uvodno srečanje bo potekalo 19. junija 2024 v dopoldanskih urah na spletni aplikaciji Zoom.

Kot posebno dragocenost usposabljanja izpostavljajo mentorsko podporo s strani strokovnjakov, ki so že izvedli skupnostne projekte, in sodelavcev Umanotere in društva Focus, ki bodo udeležencem usposabljanja na voljo pri načrtovanju njihovih skupnostnih projektov.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Daljše vabilo na usposabljanje je na voljo tukaj. Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve (največ 12) mest na prijavnici.

6.5. 24. - 28. 6. / Študijski obisk na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

6.6. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis - razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje, ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Razvojna konferenca DS_Vabilo_12.9.2024 – Razvojna konferenca DS_Program

Za udeležbo na dogodku je obvezna PREDHODNA PRIJAVA na spletni povezavi TUKAJ do petka, 6. septembra 2024, do 10 ure. Število prijav je omejeno. Ostali zainteresirani si bodo lahko dogodek ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek razvojne konference pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.

7. Aktualni razpisi

7.1. Poziv za pridobitev in podaljšanje naziva Branju prijazna občina 2024

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo, se v letu 2024 podeljuje osmič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občin k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanju branja in razvoju bralne kulture v celotnem nacionalnem prostoru.

Natečaj je odprt od 8. februarja 2024, in bo odprt do 30. septembra 2024.

Naziv bo občinam podeljen 1. decembra 2024 v okviru dogodkov za Ta veseli dan kulture.

7.2. SREDSTVA za izvedbo tehnične posodobitve OPN – ROK 28.6.2024 do 12:00

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki je v teku in se zaključi 28. 6. 2024.

Namen javnega poziva je vzpodbuditi digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni. Do financiranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

Obveščamo vas, da je SOS na MNVP posredovala pobudo, da se javni razpis prilagodi tako, da se omogoči prijavo tudi občinam, ki še nimajo OPN, vendar ga bodo sprejele, tako, da bodo lahko izvedle tudi tehnično posodobitev v roku kot ga določa razpis, to je do 31. 12. 2025.

7.4. Najava novega javnega razpisa za zeleni prehod v kulturi

Ministrstvo za kulturo bo predvidoma 21. junija 2024 objavilo nov javni razpis za zeleni prehod v kulturi. Z njim bo podprlo uvajanje zelenih praks v kulturi in spodbudilo razvoj inovativnih zelenih pristopov. S tem bo omogočilo spremembe pri upravljanju organizacij, prizorišč in kulturnih dogodkov, posredno pa o pomenu zelenega prehoda ozaveščalo tudi širšo javnost.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.5. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

Evropska komisija je na portalu za financiranje in razpise objavila pozive k predložitvi predlogov za sofinanciranje, ki so objavljeni v angleškem jeziku:

 • Ukrepi uvajanja na področju kibernetske varnosti (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07) – 6 tem
 • Oblak, podatki in umetna inteligenca (DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-07) – 1 tema
 • Pospeševanje najboljše uporabe tehnologij (DIGITAL-2024-BESTUSE-07) – 1 tema
 • Pospeševanje najboljše uporabe tehnologij (DIGITAL-2024-BESTUSE-TECH-07) – 1 tema
 • Napredne digitalne spretnosti (DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-07) – 1 tema

Navedeni pozivi bodo predvidoma odprti za prijavo do 4. julija 2024.

Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

7.6. Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev in delovanje centra za krepitev podpornega okolja za spodbujanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo in družbo z zelenim, ustvarjalnim in pametnim razvojem.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije ali sodni register. Skupno je razpisanih 3,5 milijona evrov, ki bodo na voljo med leti 2024 in 2029.

Dodatne informacije o razpisu najdete tukaj: Objavljen je javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo | GOV.SI

Področju krožnega gospodarstva sledi tudi Skupnost občin Slovenije, ki sodeluje pri projektu CircularPSP. Sodelovanje v projektu CircularPSP vključuje izgradnjo inovativne platforme informacijskega sistema, ki uporablja umetno inteligenco za pomoč pri javnih naročilih in drugih storitvah, ki podpirajo krožno gospodarstvo.

7.7. Razpis Moja dežela 2024

»Moja dežela« predstavlja nadgradnjo in posodobitev tradicionalnega tekmovanja “Moja dežela – lepa in gostoljubna”. Glavni cilj projekta je spodbujanje urejenosti, gostoljubnosti in kakovosti turistične ponudbe po vsej Sloveniji. Z novim imenom in širšim fokusom želijo nagraditi kraje, ki izstopajo po svoji zavezanosti k odličnosti v turizmu ter promovirati Slovenijo kot privlačno in gostoljubno turistično destinacijo. Vsled temu so kraje razvrstili v kategorije na podlagi turističnih prenočitev oziroma pobrane turistične takse po občinah. Razpisni pogoji se nahajajo TUKAJ, navodila za oddajo vlog pa TUKAJ.

 V sklopu projekta Moja dežela 2024 bodo tudi letos promovirali turistično ponudbo Slovenije, ki je vključena v našo digitalno aplikacijo Moj – izlet. si. (https://izleti.turisticna-zveza.si/)  Slednja uporabnikom omogoča, da si sestavijo načrte za izlet po svoji meri, zato so se odločili, da bodo letos poseben poudarek namenili enodnevnim izletom, ki jih boste priporočili v prijavi na natečaj v  kategorijah turistični kraji (naj turistični kraji, prepoznavni, vzhajajoč, skriti turistični kraji)  in zgodovinska jedra (mestna, trška, vaška). Glede na to, da se bo Turistična zveza Slovenije v prihodnje osredotočila na razvoj in promocijo zdravilnih doživetij, je priporočljivo, da vaš enodnevni paket vključuje najmanj eno zdravilno doživetje, saj bomo le-ta skozi vse leto dodatno promovirali.

Ekipa TZS vas vljudno vabi k prijavam Moja dežela 2024 preko aplikacije na naši spletni strani www.turisticna-zveza.si. Prijave sprejemajo do 21. junija 2024.

Če prvič sodelujete v akciji Moja dežela (prej MDLG), se za vstop v aplikacijo najprej registrirajte na povezavi https://turisticna-zveza.si/registracija ali pa s klikom na banner na njihovi spletni strani. V postopku registracije si boste določili uporabniško ime (e-mail) in geslo. Po uspešni registraciji prejmete na vaš mail (up. ime) obvestilo, da se lahko prijavite v sistem za spletno oddajo prijav za Moja dežela 2024. S klikom na Vpis v sistem se odpre stran Aktivne vloge, kjer se nahajajo tudi navodila za oddajo vlog. Prijava je sestavljena iz več korakov, izpolnite samo korake- kategorije za katere oddajate prijavo. Prijavo ni potrebno oddati takoj, ampak jo lahko dopolnjujete, dokler želite oziroma do roka za oddajo, 21. 6. 2024. Če ste v akciji že sodelovali, potem registracija ni potrebna in vstopate v aplikacijo na povezavi https://turisticna-zveza.si/prijava.

Ker zbirajo tudi prijave za tematske poti, vas prosijo, da o možnosti kandidiranja obvestite tudi upravnike, skrbnike, lastnike tematskih poti v vaši občini.

Slovesna podelitev priznanj pod častnim pokroviteljstvom predsednice RS Nataše Pirc Musar bo potekala v okviru Dnevov slovenskega turizma 18. novembra 2024 v Laškem.

Za dodatne informacije so dosegljivi na telefonu 01 434 16 70 ali e-pošta info@turisticna-zveza.si.

7.8. Odprt je tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta

Evropska komisija je pričela tretji krog financiranja v okviru evropske pobude za mesta (EUI), v katerem je na voljo 90 milijonov evrov za predloge, s katerimi želi preizkusiti inovativne rešitve v mestih, da bi pripomogla k uresničevanju zelenega in digitalnega prehoda. Razpis je vezan na dodelitev sredstev evropske kohezijske politike.

Uspešni predlogi bodo prejeli sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo sofinanciral 80 % stroškov projekta v višini največ 5 milijonov EUR, preostalih 20 % pa bodo prispevali lokalni organi in projektni partnerji. Del teh sredstev je namenjen lažjemu prenosu znanja in prilagajanju teh preizkušenih rešitev drugim mestom EU, z namenom, da bi se povečal širši družbeni in gospodarski učinek lokalnih projektov po vsej Evropi.

Potencialni projekti se morajo osredotočiti na pomoč pri zagotavljanju inovativnih rešitev za:

 • energetski prehod, da se zagotovijo cenovno dostopni, varni in čistejši lokalni energetski sistemi;
 • ali tehnologijo v mestih za zagotavljanje boljših javnih storitev, mestnega upravljanja, kakovosti življenja, sodelovanja državljanov ter varnejših, zanesljivejših in dostopnejših mest za vse.

Evropska urbana pobuda EUI je ključni steber kohezijske politike za sedanje programsko obdobje 2021-2027, katerega cilj je okrepiti in okrepiti razvoj mest po vsej EU. Pobuda omogoča mestom, da v okviru tem in razpisov, ki jih določi Komisija, preizkusijo inovativne rešitve za reševanje edinstvenih urbanih izzivov, ki jih je mogoče prenesti na druga mesta v EU.

Potencialni prijavitelji lahko več podrobnosti najdejo in se prijavijo na spletni strani pobude EUI. Rok za oddajo predlogov je 14. oktober 2024.

Vir informacij: Uradna spletna stran Evropske komisije – TUKAJ

7.9. Tretji razpis EUI za inovativne projekte

Evropska pobuda za mesta (Europaen Urban Initiative) je formalno odprla tretji razpis za Inovativne projekte s proračunom 90 milijonov evrov, s katerim bo podprla mesta na dveh tematskih področjih – energetski prehod in tehnologija v mestih.

Razpis je odprt do 14. oktobra 2024 ob 14.00 po srednjeevropskem poletnem času.

Mesta, to je vaša priložnost, da ste drzni, tvegate in delite svoje nove inovativne rešitve!

Tretji razpis:

 • je odprt za vsa evropska mesta s 50.000 ali več prebivalci (manjša mesta lahko kandidirajo v partnerstvih),
 • se osredotoča na dve temi.

V okviru teme ‘energetski prehod’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje prenosljivih in razširljivih inovativnih rešitev v resničnih okoljih za ekonomsko izvedljiva, pametnejša in celostna lokalna energetska omrežja, ki ne povzročajo ogljičnih izpustov in temeljijo na povpraševanju, hkrati pa si prizadevajo opolnomočiti občane in deležnike za še hitrejši prehod.

V okviru teme ‘tehnologija v mestih’ je cilj evropske pobude za mesta podpreti preskušanje inovativnih rešitev, ki jih poganjajo nove tehnologije, v resničnih okoljih za boljše storitve za občane in/ali za povečanje zmogljivosti lokalnih organov za ponujanje teh storitev, in sicer s poskusi, ki bi jih lahko s pomočjo naložb kohezijske politike razširili in nadgradili.

Kakšne projekte lahko prijavite?

1. Inovativne

Razpis za inovativne projekte podpira pilotne projekte, ki še niso bili preizkušeni nikjer drugje v Evropi. Projekti morajo biti novi, drzni, ustvarjalni in eksperimentalni. Predlagani projekt mora presegati najsodobnejše trenutno stanje in običajne prakse.

2. Kakovostne

Projekti morajo izpolnjevati ključne standarde kakovosti, kot so jasna in logična medsebojna povezanost ciljev/aktivnosti/rezultatov, dokazi o pripravljalnem delu, realistične ambicije, učinkovite strukture in postopki upravljanja, dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

3. Participativne

Sodelovanje in soustvarjanje s partnerji, ustreznimi deležniki in ciljnimi skupinami sta ključna za razvoj in izvajanje resnično inovativnih in eksperimentalnih projektov.

4. Merljive

Prijavitelji morajo jasno pojasniti, katere so spremembe, ki jih želijo doseči v lokalnem okolju kot rezultat svojega projekta.

5. Trajnostne in razširljive

Mestni organi morajo predvideti in pojasniti, kako se bo rešitev po uspešnem preizkusu ohranila in razširila z opredelitvijo ustreznih virov javnega in/ali zasebnega financiranja.

6. Prenosljive

Razvite rešitve morajo biti uporabne in ponovljive v drugih mestih po Evropi, po možnosti z uporabo sredstev kohezijske politike.

Kakšno podporo lahko dobite?

Mesta, ki jih zanima prijava na razpis, so vabljena, da se udeležijo seminarjev za prijavitelje:

– Bukarešta, 13. junij 2024

– Praga, 27. junij 2024

Prijave so odprte!

Sekretariat EUI je pripravljen pomagati prijaviteljem na vsakem koraku postopka prijave. Tukaj je izčrpen vodnik po različnih podpornih mehanizmih, ki so na voljo.

Predstavitev razpisa v slovenščini

Podporo nudi tudi Urbana kontakta točka, ki vabi na Predstavitev tretjega razpisa za Inovativne projekte v slovenščini 4. junija 2024 ob 10. uri na spletu.

PRIJAVA

Več o razpisu tukaj.

7.10. 1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 1. javni razpis za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji, večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja do vključno 2. avgusta 2024 do 14. ure.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

7.12. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

7.13. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

7.14. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

7.15. Razpis programa URBACT za dobre prakse

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa!

Oznaka bo vašemu mestu prinesla prepoznavnost na nacionalni in evropski ravni, postanete pa lahko tudi vodilni partner URBACT prenosne mreže, ki se bodo oblikovale od aprila do junija 2025.

To je odlična priložnost, da si zagotovite vstop v program URBACT, zato je ne zamudite!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

8. Vlada RS

8.1. 107. redna seja

Vlada sprejela predlog novele Stanovanjskega zakona

Vlada je sprejela besedilo predloga  Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. Z novelo zakona se urejajo težave najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, kar izhaja iz Odločbe Ustavnega sodišča z dne 15. junija 2023.

Spremembe Stanovanjskega zakona vključujejo tudi dopolnitve, ki urejajo pridobivanje podatkov, potrebnih za delovanje občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij. Druga dopolnitev omogoča, da Stanovanjski sklad Republike Slovenije podeljuje dolgoročna posojila z ugodnimi obrestnimi merami za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj lokalnim skupnostim, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam.

(Vir: Vlada RS, al)

9. Novice drugih

9.1. Informativni posvet Ministrstva za naravne vire in prostor z občinami

Ministrstvo za naravne vire in prostor je 13. junija 2024 organiziralo informativni posvet z občinami. Namen dogodka je bil zagotoviti ključne informacije in navodila za občine glede dveh pomembnih tematik, ki so ključne za trajnostni razvoj in varnost lokalnih skupnosti. Na posvetu so bile predstavljene podrobnosti Programa odprave posledic neposredne...

9.2. Vodotoki so po poplavah pretočni, zdaj je na vrsti celovita petletna obnova

V Ljubnem ob Savinji je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) organizirala posvet z naslovom Poplave 2023 – Kje smo po desetih mesecih? V razpravah sta sodelovala tudi minister Jože Novak in državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc. Predstavila sta tako izvedene ukrepe pri urejanju vodotokov po poplavah kot tudi dolgoročnejše, na podnebne spremembe odpornejše načrte države.

Več si lahko preberete TUKAJ.

9.4. Alpska konvencija razpisuje fotografski natečaj 2024 – Življenje pod krošnjami

Ministrstvo za naravne vire in prostor v sklopu slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji skupaj s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije razpisuje letošnji fotografski natečaj Življenje pod krošnjami. Fotografski natečaj poteka od junija do septembra, oddane fotografije pa se potegujejo za mesto na koledarju Alpske konvencije za leto 2025.

Več si lahko preberete TUKAJ.

9.5. Vabilo k sodelovanju v Nacionalnem mesecu skupnega branja 2024

S stani Ministrstva za kulturo smo bili zaprošeni za posredovanje pobude, da tudi v vaši občini pristopite k soustvarjanju Nacionalnega meseca skupnega branja 2024 (NMSB 2024), ki bo potekal od 8. septembra do 8. oktobra 2024. Namen NMSB 2024 je, da se pomen branja približa vsem, zato ste vabljeni, da spodbujate najrazličnejše oblike branja tudi...

9.7. Trajnostni turizem in Ozelenjevanje mest - povabilo k javnemu posvetovanju

Evropska pobuda za mesta je prejšnji teden povabila k sodelovanju v javnem posvetovanju o osnutkih akcijskih načrtov, ki sta jih pripravili partnerstvi Urbane agende EU na temo Trajnostnega turizma in Ozelenjevanja mest.

Vabljene tudi slovenske občine in drugi relevantni deležniki k sodelovanju v posvetovanju.

Vabili sta objavljeni tukaj:

https://www.urban-initiative.eu/news/povejte-svoje-mnenje-o-osnutku-akcijskega-nacrta-za-trajnostni-turizem

https://www.urban-initiative.eu/news/pridruzite-se-javnemu-posvetovanju-o-osnutku-akcijskega-nacrta-za-ozelenjevanje-mest

Letak vam je na voljo TUKAJ.