Kazalo vsebine

Novice SOS

Zakonodaja

Povpraševanje SOS

Dogodki SOS

Dogodki drugih

Aktualni razpisi

Novice drugih

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE POSTOJNA, ŠENČUR, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, MOZIRJE, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, MARKOVCI IN RENČE-VOGRSKO.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

1. Novice SOS

1.1. Slovesna prireditev ob 30. obletnici reforme lokalne samouprave

Ob 30-letnici reforme lokalne samouprave se je na slovesni prireditvi na Brdu pri Kranju v organizaciji Ministrstva za javno upravo in pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, srečalo 150 županj, županov ter vabljenih gostov. V imenu Skupnosti občin Slovenije je zbrane goste nagovoril predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič.

Minister za javno upravo, mag. Props, je v svojem govoru poudaril pomembnost ustanovitve sodobne lokalne samouprave pred tridesetimi leti ter izpostavil ključne korake, ki so vodili do njenega ustanovitve. Zahvalil se je vsem, ki so prispevali k uspešni reformi in ustanovitvi delujoče lokalne samouprave. Poudaril je, da je sodobna lokalna samouprava eden izmed vidnejših dosežkov Slovenije po osamosvojitvi, hkrati pa opozoril, da je ta pot zahtevala veliko truda in da je še vedno dinamičen proces, ki se prilagaja različnim izzivom. Minister je poudaril, da reforme niso zaključen proces, temveč se še naprej razvijajo in prilagajajo glede na okoliščine. Županom in županjam je čestital ob njihovem prazniku ter se jim zahvalil za njihovo predano delo in trud pri vodenju občin. Poudaril je, da vodenje občine zahteva specifične osebnostne lastnosti, kot so predanost, strast, vizija, zaupanje in radovednost, ki izhajajo iz posameznika. Prav tako je pohvalil delo občinskih javnih uslužbencev, predstavnikov občinskih in mestnih svetov ter ostalih odborov, pa tudi predstavnikov ožjih delov občin, ki s svojim znanjem in izkušnjami prispevajo k blaginji skupnosti.

Predsednica dr. Nataša Pirc Musar je v svojem nagovoru poudarila ključno sporočilo reforme slovenske lokalne samouprave: sodelovanje in delo v korist ljudi. Izpostavila je učinkovitost občin pri reševanju konkretnih izzivov občanov, kar kaže, da je vodenje skupnosti najbolj uspešno, če odločitve sprejemajo oblasti, ki so bližje ljudem. Omenila je tudi neizpolnjen cilj reforme glede uvedbe pokrajin in poudarila pomembnost prenosa pristojnosti na področju javnih storitev ter dodano vrednost za državljane. S tem je opozorila, da morajo reforme prinašati hitrejše in kakovostnejše storitve za prebivalce Slovenije. Tako predsednica dr. Pirc Musar kot tudi minister mag. Props sta poudarila pomembno vlogo lokalnih skupnosti ob lanski naravni nesreči ter izpostavila izjemno odzivnost in proaktivnost občin v zagotavljanju storitev prebivalcem v nesrečnih razmerah. Predsednica je v nagovoru še izpostavila zavedanje, da župani svoje delo opravljajo s srcem in dušo ter da bi za svoje delo morali biti tudi pošteno plačani.

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič je poudaril, da je Državni svet velik zagovornik in podpornik lokalne samouprave in izpostavil, da so občine gonilo napredka, kar je vidno vsak dan. Reforma lokalne samouprave je po njegovem mnenju drugi najpomembnejši projekt samostojne Slovenije po plebiscitu in osamosvojitvi. Tudi on se je dotaknil ideje ustanovitve pokrajin ter vsebine posveta na temo finančne avtonomija slovenske lokalne samouprave, ki je v Državnem svetu potekal v tem tednu, ter omenil načelo subsidiarnosti med državo in lokalno samoupravo. Posebej je izpostavil obmejne in podeželske občine, ki tudi zaradi lege predstavljajo posebno vlogo v državi in se soočajo s številnimi izzivi.

Dr. Vladimir Prebilič, predsednik Skupnosti občin Slovenije, je prisotnim čestital za praznik: »Vsi mi smo občanke in občani, to je tudi naš praznik,« ter se ozrl na prehojeno pot v tem času. Dotaknil se je  participativnega proračuna – mehanizma, ki omogoča, da pri odločanju o porabi dela proračunskih sredstev sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Slednje daje dodatne možnosti za razvoj in pomen projektom, ki so pomembni za razvoj določenega življenjskega okolja. Poudarek je namenil tudi kakovosti in transparentnosti delovanja občin in občinskih uprav, uvedbi projektov, ki se nanašajo na zelene tehnologe in uporabo obnovljivih virov. V svojem nagovoru je izpostavil, da je pri razvoju lokalne samouprave pomembno vlogo odigrala tudi Skupnost občin Slovenije, ki je oblikovala prostor za dober dialog med državo in lokalnimi skupnostmi. »Odprtost države je odvisna od lokalne samouprave, zato je medsebojno spoštovanje, razumevanje in konstruktiven dialog med državo in lokalnimi skupnostmi izjemno pomemben,« je še povedal dr. Prebilič.

Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije, je poudaril, da so lokalne skupnosti ključne kot »steber stabilnosti in zaupanja«, saj ljudje pogosto obrnejo na javne storitve občin. Kljub dobremu sistemu pa je potrebno nenehno izboljševanje, da ne zamudimo razvojnih priložnosti. Ob tem je opozoril na dvajset let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo in pomen učinkovite uporabe evropskih virov s strani občin.

Peter Dermol, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, je poudaril, da ima vsaka občina izjemno pomembno vlogo pri zastopanju vseh državljank in državljanov. Po njegovem mnenju reforma lokalne samouprave nikoli ne bo zaključena zaradi družbenih sprememb, zato je potrebna fleksibilnost in prilagodljivost, ob tem pa je ključnega pomena partnerski odnos, iskrenost in zaupanje z namenom, da delamo v korist ljudi in skupaj soustvarjamo zgodbo lokalne samouprave.

Na okrogli mizi so svoje poglede in mnenja o prihodnosti lokalne samouprave predstavili še Tadej Beočanin, Ivan Meglič, Alenka Kovač, mag. Renata Kosec in Tilen Klugler, županje in župani različnih občin. Pogovor se je dotaknil izzivov obmejnih občin in njihove demografske slike ter spodbujanja ženskih kandidatk za sodelovanje v procesih odločanja v občinah. Prav tako so razpravljali o sodelovanju prebivalcev pri upravljanju javnih zadev, zlasti pri participativnem proračunu in odločanju o projektih, ki so občanom pomembni. Udeleženci so lahko iz prve roke slišali številne izkušnje vodenja občin, ki odlikujejo županje in župane.

Foto: Luka Malnar, MJU

1.2. Finančna avtonomija občin je nujna podstat za samostojno upravljanje lokalnih zadev javnega pomena

V dvorani Državnega sveta je 12. aprila 2024 v organizaciji Državnega sveta Republike Slovenije, Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije potekal posvet Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave. Na posvetu so Skupnost občin Slovenije zastopali dr. Vladimir Prebilič, predsednik, mag. Gregor Macedoni, podpredsednik in dr. Irena Bačlija Brajnik, podžupanja in strokovnjakinja na področju analize politik in javne uprave.

Organizatorji so opozorili, da uveljavljen zakonodajni koncept sistema financiranja občin ni skladen z Evropsko listino lokalne samouprave ter da je delež porabe javnih sredstev na lokalni ravni bistveno nižji od povprečja držav OECD in držav članic EU ter da je za učinkovito izvajanje nalog lokalnega pomena in s tem zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva je osnova finančna sposobnost občin.

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič je izpostavil podporo in pomembnost občin kot gonil napredka v Sloveniji. Poudaril je potrebo po ustrezni finančni podpori za delovanje občin in decentralizacijo. Lotrič je opozoril na pretekle posvete o financiranju občin, kjer so bile izražene težave, a kljub temu ni bilo bistvenega napredka. Poudaril je enakopravnost lokalnih skupnosti kot partnerjev države ter napovedal prizadevanja Državnega sveta za ustanovitev druge ravni lokalne samouprave, ki jo zahteva ustava Republike Slovenije.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič je poudaril, da je samostojno urejanje in reševanje zadev javnega pomena bistveni element lokalne samouprave, to pa zahteva ustrezno finančno podporo. »Ključni izzivi za finančno avtonomijo občin v Sloveniji zahtevajo sistemsko spremembo, vključno z uvedbo zadostnih virov financiranja,« je bil jasen. Zastopal je stališče SOS, da se v osnovno formulo za izračun primerne porabe občine ne posega, želeli pa bi si, da se zagotovijo dodatna sredstva izven 54 % dohodnine za občine, ki so podfinancirane.

Predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, državni svetnik Peter Dermol, opozarja na razlike med občinami in njihove različne potrebe, ki bi jih morali upoštevati pri financiranju. ZMOS meni, da sedanji sistem financiranja mestnih občin ni pravičen, saj se podfinanciranost večjih občin vsako leto povečuje. Zato predlagajo vrnitev dodatnega koeficienta za mestne občine, ki je že bil v veljavi, ali pa diferenciacijo občin v tri kategorije.

Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj, je opozoril, da sedanji sistem župane pogosto sili v težka pogajanja. ZOS predlaga temeljito analizo občinskih financ, da bi se jasno ugotovilo stanje podfinanciranosti in zadostnega financiranja. Poudarja pomembnost kohezijskih virov kot ključnega vira financiranja občin ter želi več podpore posredniških teles pri koriščenju teh sredstev. Poleg tega ZOS predlaga ponovno upoštevanje inflacije pri izračunu povprečnine ter določitev okvira za pogajanja pri tem izračunu.

Minister za javno upravo, mag. Franc Props, je predstavil temeljna načela in značilnosti sistema financiranja slovenskih občin, ki zagotavlja trajne in stabilne temelje za njihovo delovanje. Ker so občine zelo različne po velikosti, številu prebivalcev in geografskih značilnostih, je težko najti enotne rešitve, ki bi zadovoljile vse, je izpostavil. Vendar po njegovem mnenju zakon, ki ureja financiranje občin, zagotavlja mehanizme, ki ustrezajo večini slovenskih občin. Minister je predstavil tudi vsebino novele zakona o financiranju občin, ki predvideva nekaj dodatnih virov financiranja. Zakon je trenutno v javni obravnavi, vlada pa naj bi ga obravnavala predvidoma v mesecu maju.

Minister za finance, Klemen Boštjančič, se je strinjal, da občine potrebujejo zadostne vire za delovanje, ki morajo biti sorazmerni s predpisanimi nalogami. Sistem financiranja je oblikovan tako, da zagotavlja dodatna sredstva šibkejšim občinam. Predstavil je različne vire financiranja občin, pri čemer je poudaril sredstva za uravnotežen razvoj, ki so veljavna od leta 2021. Tudi sam si želi najti način, kako se izogniti vsakoletnim pogajanjem za sredstva za delovanje občin.

Raziskovalka na Fakulteti za družbene vede in podžupanja Občine Dobrova-Polhov Gradec izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik  je predstavila pregled stopnje finančne avtonomije Slovenskih občin v primerjalnem pogledu. Evropska komisija spremlja in vrednoti splošno lokalno avtonomijo z Indeksom lokalne avtonomije za vse države EU. Slovenija ima po vseh indeksih relativno avtonomno lokalno samoupravo glede na naloge in način, kako so občine ločene od drugih nivojev oblasti, pri financah pa šepa. Slovenija primerjalno sodi med države s srednjo do nizko finančno avtonomijo lokalne samouprave, skupaj z Madžarsko, Albanijo, Ukrajino in Veliko Britanijo, ki nima razvite lokalne samouprave.

Član glavnega odbora Skupnosti občin Slovenije in župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je izpostavil, da so slovenske občine financirane brez neposredne povezave z avtonomno ustvarjenimi prihodki, ob tem pa so vsakoletno podvržene pogajanjem za prejeto povprečnino, ki dodatno zmanjšuje avtonomijo in dolgoročno razvojno naravnanost lokalne samouprave. Težave torej ne vidi zgolj v opredelitvi »povprečno« določenih prihodkov večinsko vezanih na število prebivalcev, ampak tudi v dilemi, ali si slovenske občine želijo bolj dinamičen sistem financiranja, ki bi posredno  določil spodnjo mejo še »finančno avtonomne« lokalne skupnosti, glede na »ustvarjene« prihodke in zmožnost razvojnega delovanja.

S predstavitvami so na posvetu sodelovali tudi predstavniki poslanskih skupin: vodja Poslanske skupine Svoboda mag. Borut Sajovic, vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelka Godec in predstavnik poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati mag. Janez Žakelj

Zaključke posveta, ki sta ga vodila predsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad ter podpredsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar, bo na eni izmed prihodnjih sej obravnavala pristojna Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj nato pa še plenum Državnega sveta.

1.3. 8. seja delovne skupine za lokalno samoupravo

Dne 12. 4. 2024 se je na 8. seji sestala delovna skupina za lokalno samoupravo. Na seji je Skupnost občin Slovenije zastopal podpredsednik mag. Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto. Prisotni so obravnavali naslednje teme – imenovanje Operativne podskupine za pripravo predlogov sistemskih sprememb predpisov za zmanjšanje stroškov občin, urejanje plač direktorjev regionalnih razvojnih agencij, problematika obnove in izvedbe projektov, potrebnih za zaščito ljudi in premoženja pred naravnimi nesrečami, obravnava predloga novele ZFO-1, razprava o Predlogu MJU za ureditev razmerja glede uporabe prostorov za upravne enote na podlagi 103. člena Zakona o upravi, problematika občin pri črpanju EU in SLO sredstev, popolnitev delegacije v Kongresu regionalnih in lokalnih oblasti pri Svetu Evrope.

Generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje lokalno samoupravo, Maja Pogačar, je članom DS predstavila bistvene razloge zaradi katerih so se na MJU odločili, da občinam predlagajo sporazumno ureditev brezplačnih prenosov poslovnih prostorov, ki jih uporabljajo upravne enote za izvajanje svojih nalog, v last države. Z dopisom so želeli opozoriti tudi na to možnost po veljavni zakonodaji.

Vodja Sektorja za lokalno samoupravo, dr. Roman Lavtar je prisotne seznanil z nadaljevanjem procesa finančnih razbremenitev občin, ki se je začel v obdobju 2020-2022. Imenovana je bila Delovna podskupina za pripravo predlogov sistemskih sprememb predpisov za zmanjšanje stroškov občin. Člani so: Jasmina Vidmar (SOS), Urša Rupar (SOS), Saša Bistan (ZMOS), Miran Košpenda (ZMOS), Mateja Krvina (ZOS), Tina Rosina (ZOS). V delovni podskupini sodelujejo še predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance ter  resornih ministrstev, v čigar delovno področje bodo posegali obravnavani predpisi.

Državni sekretar na MKRR, Srečko Đurov je predstavil problematiko uvrščanja delovnih mest direktorjev RRA, ki so po plačni lestvici Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju pogostokrat razvrščeni v nižje plačne razrede kot pa sami zaposleni v RRA. Ga. Bolta Saje je v okviru točke pozvala, da se združenjem občin glede na pogajanja o plačnih stebrih, ki so v teku, omogoči daljši rok za podajanje pripomb na prilogo Plačnega razreda B.

Mag. Gregor Macedoni je v razpravi o predlogu novele ZFO-1 v imenu občin, ki jih zadeva romska problematika in v zvezi z njo sofinanciranje občin z evidentiranimi romskimi naselji, podal stališče, da nasprotujejo novelirani določbi 20. a člena, saj ne odraža ne pravnega in ne dejanskega stanja, s katerimi se srečujejo te občine. Glede predlagane spremembe ZFO-1 so predstavniki MJU podali zadržke, oba predloga tako ZOS kot SOS sta za vladno stran nesprejemljiva. Prisotni so sklenili, da se pred nadaljnjo obravnavo novele ZFO-1 organizira skupni sestanek z MF, MJU in združenji občin.

(Foto: Ministrstvo za javno upravo)

1.4. Ustanovno srečanje Mreže za trajnostni razvoj turizma pri SOS

Članice in člani Mreže za trajnostni razvoj turizma pri SOS (v nadaljevanju: mreža) so se 18. 4. 2024 sestali na svojem prvem srečanju preko spletne aplikacije Zoom.

Sodelujoči so se dogovorili o načrtu dela za letošnje leto in načinu dela mreže. Glavni cilji so izmenjava izkušenj med člani/cami mreže, nabor in ogledi dobrih praks s področja trajnostnega razvoja turizma, spremljanje novosti in trendov na področju turizma, priprava pobud za izobraževanja za dvig kompetenc ter sodelovanje z drugimi deležniki.

S strani koordinatorke mreže pri SOS mag. Karmen Štumberger so bila predstavljena pričakovanja članov in članic mreže, nabor primerov praks, ki so jih članice in člani mreže pripravljeni podeliti z drugimi članicami in člani mreže ter nabor izraženih potreb po novih znanjih na področju trajnostnega razvoja turizma.

Za predsednika mreže je bil imenovan Anton Mežan, župan Občine Bled, za podpredsednico pa Tatjana Kotnik Karba, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.

Lina Celarc iz Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika je predstavila njihovo dobro prakso Trajnostna mobilnost Biciklanc in zero waste prireditev Festival kave.

Članice in člani mreže so izpostavili aktualne teme in probleme v občinah na področju turizma (pomen izdelave kriznega načrta v turizmu zaradi vpliva podnebnih sprememb, teme vezane na Zakon o gostinstvu, problem premajhnih kapacitet infrastrukture (čistilne naprave, kanalizacija, vodovod) v turističnih krajih).

Naslednje srečanje Mreže za trajnostni razvoj turizma bo 20. novembra 2024 preko zooma.

1.5. Prvi sestanek Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS

V četrtek, 18. 4. 2024 je potekala 1. seja Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS ( v nadaljevanju: komisija). Članice in člani komisije so izpostavili aktualno problematiko v občinah na področju urejanja prostora vezano na spremembe namenske rabe, sprejemanje OPPN-jev in OPN-jev, podajanje mnenj k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,… in na področju stanovanjske politike glede zagotavljanja površin za stanovanjsko gradnjo, neprofitnih najemnin,…

Razpravljali so tudi o sklepu Ustavnega sodišča RS glede zadržanja izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona (GZ-1) in nujnosti vključenosti občin v postopek legalizacije objektov daljšega obstoja.

Izmed članov komisije sta bila izvoljena tudi predsednica komisije, Olga Vrankar, županja občine Lukovica in podpredsednik komisije, Alen Červ, župan občine Tolmin.

1.6. 3. delavnica za lokalne in regionalne deležnike, projekt INFO-GEOTERMAL

Skupnost občin Slovenije je v okviru projekta INFO-GEOTERMAL organizirala 3. delavnico za lokalne in regionalne deležnike za uporabo smernic za načrtovanje projektov rabe termalne vode in geotermalnih elektrarn, ki je potekala v sredo 17. 4. 2023, v Razstavišču mestne občine Maribor.

Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija na Geološkem zavodu Slovenije,
je predstavila zaključke projekta Info-Geothermal. Projektni konzorcij vodi Geološki zavod
Slovenije, projektno partnerstvo pa sestavljajo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
Ministrstvo za naravne vire in prostor, Iceland school of Energy in Skupnost občin Slovenije.
Projekt je financiran iz finančnega mehanizma EGP.

V okviru projekta so prvič na enem mestu na voljo zanesljive in dostopne informacije, ki jih
potrebujejo vlagatelji in lokalne skupnosti. Za občine Beltinci, Dobrovnik in Turnišče smo s
prostorsko in geološko analizo določili najprimernejša območja za postavitev geotermalnih rastlinjakov in metodologija je prenosljiva v vse slovenske občine.

1.7. Predstavnica SOS udeležena na devetnajsti skupščini NALAS

18. aprila 2024 je potekala skupščina mreže NALAS, kjer so se srečali predstavniki različnih občin JV Evrope in direktorji združenj občin v regiji. S strani Skupnosti občin Slovenije se je srečanja udeležila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS. Dogodka se je udeležil Jakov Milatović, predsednik Črne gore, ki je počastil dogodek s svojo prisotnostjo in poudaril pomembnost regionalnega sodelovanja pri naslavljanju skupnih izzivov in izkoriščanju priložnosti za rast in blagostanje v regiji.

Na dogodku so bili sprejeti delovni dokumenti organizacije, opravljene so bile tudi razprave o klimatskih spremembah in vlogi Konvencije županov. V okviru NALASovega projekta “EU4ET Konvencija županov na Zahodnem Balkanu in v Turčiji” je bilo zbrano obsežno znanje pri razvoju in izvajanju načrtov za trajnostno energijo in podnebne ukrepe (SECAP). Pridobljeno znanje skupaj z izkušnjami na ravni Evropske unije, so delili z občinstvom.

Na 19. skupščini je vodenje organizacije g. Ergun Turan predal županu občine Bar v Črni gori, Dušanu Raičeviču, prvi podpredsednik je postal Marko Filipović, župan hrvaške Rijeke, drugi podpredsednik pa Emil Draghici, župan mesta Vulcana-Băi v Romuniji.

1.8. Delovni posvet »Dolgotrajna oskrba na domu«

Sindikat upokojencev Slovenije je dne 19. 4. 2024 organiziral delovni posvet: »Dolgotrajna oskrba na domu«. Na posvet so bili kot razpravljavci povabljeni predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost, Inštituta za socialno varstvo, Sindikata upokojencev Slovenije, Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, Zavoda za pomoč na domu Maribor in Skupnosti občin Slovenije.

Na posvetu je v imenu Skupnosti občin Slovenije predsednik dr. Vladimir Prebilič povedal, da je stanje na področju dolgotrajne oskrbe na domu zaskrbljujoče predvsem z vidika kadrovanja, ki bo potrebno za vzpostavitev DO na domu – Skupnost občin Slovenije že več let opozarja, da so plače zaposlenih izjemno nestimulativne, kar povzroča velike težave pri pridobitvi in ohranjanju kadrov tudi v občinah.

Prav tako je povedal, da smo že v času sprejemanja ZDOsk-1 izpostavili, da morajo biti finančne posledice za občine jasno razvidne in da ne poslabšujejo finančnega položaja občin v povezavi z drugimi zakonskimi nalogami, saj občinski viri niso neomejeni. V izogib dodatnemu finančnemu obremenjevanju tako uporabnikov storitev kot občin mora država nujno zagotoviti dodatna finančna sredstva iz svojega proračuna. Občine dodatnih stroškov ne (z)morejo zagotoviti, zato je nujno dodatna potrebna sredstva zagotoviti izven sistema financiranja občin.

1.9. Evidentiranje v mrežo za participativni proračun

Skupnost občin Slovenije odpira postopek evidentiranja v MREŽO ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN.

NAMEN MREŽE ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN JE:

– izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– nabor in ogledi dobrih praks s področja participativnega proračuna doma in v tujini,

– sooblikovanje ustreznih zakonodajnih rešitev na tem področju,

– spodbujanje sodelovanja in medsebojna pomoč občin,

– sodelovanje z drugimi deležniki.

Do celotnega povabila lahko dostopate TUKAJ. 

Evidentiranje je odprto do vključno petka, 26. 4. 2024. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec (TUKAJ) nam posredujte na lara.suman@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

1.10. Posvet o posodobitvi celovitega nacionalnega energetskega podnebnega načrta

V četrtek, 18.4.2024 je v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) ter Združenja mestnih občin Slovenije potekal hibridni dogodek in sicer posvet o posodobljenem celovitem energetskem podnebnem načrtu, krajše NEPN. VERZIJA 4.0.. Predstavitvenega posveta so se poleg mestnih občin udeležile tudi druge občine ter predstavnik Skupnosti občin Slovenije.

Predstavitve s posveta so dostopne na tej povezavi. Dodatno najdete gradiva in informacije o NEPN (tudi NEPN. VERZIJI 4.0) na Portalu Energetika, podrobnejši opis priprave posodobitve NEPN pa na tej povezavi.

MOPE še vedno vabi vse deležnike k podajanju pripomb v času enomesečne javne razprave, ki bo predvidoma potekala v maju in juniju 2024, in sicer na vsebino NEPN in predvidene ukrepe.

1.11. Registrirajte se na spletni strani SOS

Vse, ki se še niste, vabimo, da se registrirate na naši novi spletni strani. To vam bo omogočilo prikaz več vsebin in funkcionalnosti. Prejemali boste lahko dnevne povzetke, izbirali prejemanje informacij za vaša specifična interesna področja, prebirali Tedenske novice SOS in še mnogo več. Več:

Nova spletna stran SOS


2. Zakonodaja

2.2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, SZ-1F

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, s katerim uresničuje sodbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je presodilo, da sta del Zakona o denacionalizaciji in del Stanovanjskega zakona v neskladju z Ustavo. Pripombe na predlog nam lahko posredujete do...

2.5. Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

Ministrstvo za infrastrukturo je, na podlagi drugega odstavka 19. člena in 154. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), pristopilo k izdelavi Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest ter vas v letu 2023 pozvalo k podaji predlogov. Na podlagi prejetih predlogov so pripravili predlog...

2.9. Zakon o digitalizaciji zdravstva

Na eDemokraciji je objavljen predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva. Dostopen je na povezavi TUKAJ. Prosimo vas, da vaše predloge in pripombe posredujete do torka, 7. 5. 2024 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

2.10. Predlog Resolucije o preprečevanju korupcije

V medresorski obravnavi je predlog Resolucije o preprečevanju korupcije. Dostopen je na povezavi TUKAJ. Že v času priprave predloga smo Komisijo za preprečevanje korupcije opozorili, da v oči bode predvsem navedba v podpoglavju PRAVOSODJE – Cilj 68, kjer je navedeno, da je treba pravosodnim funkcionarjem zagotoviti ustrezne pogoje opravljanja...

2.11. Izhodišča za pripravo Zakona o zagotavljanju dostopnih stanovanj

Ministrstvo za solidarno prihodnost je pripravilo izhodišča za pripravo Zakona o zagotavljanju dostopnih stanovanj, ki bodo obravnavana na naslednji seji Stanovanjskega sveta, katere član je tudi predstavnik SOS. Občine vabimo, da se do izhodišč opredelite in nam vaše stališče posredujete do torka, 8. 5. 2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

3. Povpraševanje SOS

3.1. Prijava gradnje enostavnih objektov, ki so stavbe

Na vas se obračamo z vprašanji občine članice glede prijave gradnje enostavnih objektov. Ali je »Prijava gradnje enostavnega objekta« upravna zadeva? Od tega je namreč odvisen postopek, ki so ga občine dolžne izpeljati na podlagi prejete vloge. V kolikor gre za upravno zadevo, se postopa po ZUP. Prav tako pa je od tega odvisna tudi […]

3.2. Soglasje lokalne skupnosti k ordinacijskemu času

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica glede soglasja lokalne skupnosti k ordinacijskemu času. V skladu s 117. členom Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list št. 14/2024), mora izvajalec določene zdravstvene storitve...

3.3. Povpraševanje – Mestotvorne dejavnosti

Naslovila nas je občina članica, ki prosi za podporo in sodelovanje preostale občine in sicer vezano na specifike urejanja mestnega jedra. Občine zanimajo odgovori na naslednji vprašanji: Ste kdaj v sklopu urejanja mestnega jedra pripravljali seznam mestotvornih dejavnosti? Ste bili kdaj deležni kakšnega izobraževanja ali našli raziskavo na temo...

4. Dogodki SOS

4.1. 23.04.2024. / Spletno / Delovni čas, letni dopust in druge odsotnosti z dela v občinskih upravah

 • S katerim aktom lahko za našo občinsko upravo določimo delovni čas zaposlenih?
 • Ali se za odmero letnega dopusta uporabi Zakon o delovnih razmerjih ali Zakon o delavcih v državnih organih?
 • Katere odsotnosti zaposlenih so plačane in na podlagi katerega zakona?
 • Kakšna je višina nadomestila za plačane odsotnosti zaposlenih v občinski upravi?

Odgovore na zgornja vprašanja in še več bo podala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Pravne podlage (ZJU, ZDDO, ZDR-1, KPND)
9.45 – 10.30 Ureditev delovnega časa v ZDR-1 in urejanje delovnega časa v občinski upravi

Ureditev pravice do letnega dopusta v ZDR-1

Letni dopust v ZJU in v ZDDO

10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Določanje števila dni letnega dopusta po kriterijih iz ZDDO

Odsotnosti s pravico do nadomestila plače po ZDDO in ZDR-1

Odsotnosti brez nadomestila plače po ZDDO

Nadomestila plače po ZDR-1 in KPND Pravno varstvo kandidatov

12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

VABILO ZA TISKANJE

4.2. 25.04.2024. / Lukovica / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS

Spoštovane županje, spoštovani župani,

vljudno vabljeni na redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije, ki bo v četrtek, 25. aprila 2024, s pričetkom ob 9.30, v prostorih Čebelarske zveze Slovenije  (Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica).

Uradno vabilo s programom in gradivo bomo objavili v kratkem.

Prijavite se lahko na spodnjem obrazcu. Prijave so odprte do ponedeljka, 22. aprila.

V kolikor se skupščine ne morete udeležiti lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca iz vaše občine (podžupanja ali podžupan, direktorica ali direktor občinske uprave, drugi zaposleni/zaposlena). Prosimo upoštevajte, da je tudi pooblaščeno osebo potrebno na skupščino prijaviti.

 

 

4.3. 9.05.2024. / Spletno / Upravno poslovanje

Poznavanje zakonodajnih okvirjev in pravil upravnega poslovanja, učinkovito vodenje upravnih postopkov in dokumentacije, elektronskega poslovanja kot tudi delo z dokumentarnim gradivom so znanja, ki so potrebna za optimizacijo procesov in izboljšanja učinkovitosti v upravah. Prav tem ključnim vidikom upravnega poslovanja se bomo posvetili na seminarju, na katerem bomo obnovili in poglobili znanja ter izkušnje, ki vam bodo v pomoč pri vašem delu.

Vabilo s programom objavljamo TUKAJ.

Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjate z upravnimi zadevami in želite izpopolniti svoje znanje na področju upravnega poslovanja.

Predavala bo dr. Bojana Zadravec, predsednica Združenja upravnih delavcev Slovenije, strokovnjakinja na področju javne uprave in poslovanja javnega sektorja.

Vljudno vabljeni!

4.4. 10.05.2024. / Spletno / Predstavitev Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor za vse zainteresirane slušateljice in slušatelje iz občin predstavitev Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije (Uredbe OVE), ki je nastala na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

Predlagan dnevni red

 •           Uvodni pozdrav –  predstavnik SOS
 •           Predstavitev ZUNPEOVE –Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo , predstavitev
 •           Predstavitev Uredbe OVE –  Dr. Jernej Červek, Ministrstvo za naravne vire in prostor
 •           Vprašanja in odgovori – vse udeleženke in udeleženci

Do uradnega vabila dostopate TUKAJ.

Prijava je obvezna, udeležba brezplačna. Zaželeno je, da prijavljeni udeleženci in udeleženke zastavijo vprašanja že pri prijavnici.

 

4.5. 13.05.2024. / Spletno / Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) in strokovnjaki s področja urejanja zelenih površin vabi na posvet z naslovom Zelena infrastruktura in evropska kohezijska sredstva. Pri del posveta bo vezan na predstavitev vsebinskih izhodišč in razpisnih pogojev za zeleno infrastrukturo v povezavi z aktualno objavo Prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij, financirano iz naslova evropskih kohezijskih sredstev. Do dokumentov in obrazcev z vsebinskega področja zelene infrastrukture dostopate na tej povezavi. 

Drugi del posveta je namenjen predvsem motivaciji občin pri pripravi inovativnih projektnih predlogov za zagotavljanje zelene infrastrukture v urbanih središčih (urbana naselja in občinska središča).

Predvidoma bodo predstavljene naslednje dobre prakse s strani krajinsko-arhitekturnega oblikovanja:

  • Projektiranje otroških igrišč
  • Revitalizacija in prenovo površin in objektov (območja, strehe), kako jih nadgraditi, vključiti v zeleni sistem in v javno uporabo
  • Oblikovanje in projektiranje kolesarske poti, trajnostna mobilnost
  • Oblikovanje in projektiranje zbiralnikov za deževnico, trajnostno ravnanje z deževnico

Posvet je namenjen predvsem pripravljalkam in pripravljalcem projektov kot tudi stroki (občinski urbanisti in drug strokovni kader) s področja urejanja področja urejanja prostora.

URADNO VABILO z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

Prijava je obvezna (rok 9.5.2024), udeležba brezplačna.

4.6. 16.05.2024. / Pula / [POLNE PRIJAVE] Strokovna ekskurzija v priobalno mesto Pulj

Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Pulj celodnevno študijsko ekskurzijo, na kateri si bomo ogledali različne rešitve prilagajanja na pričakovane učinke podnebnih sprememb in urbanih teženj prostorskega razvoja, vse od prenove in smotrne rabe prostora do premišljene rabe načrtovanega razvoja. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Cilj strokovne ekskurzije je opolnomočiti odločevalke, odločevalce in strokovni kader slovenskih občinskih uprav z/s:

 • “zelenimi projekti” mesta Pulj kot primeri za prenos dobrih praks iz Hrvaške v Slovenijo,
 • urbano prenovo Družbenega centra Rojc, ki se nahaja v nekdanjih prostorih tamkajšnje vojašnice,
 • primerom rekonstrukcije (vsebine) stavbe z atraktivno vsebino kot je prenovljen podjetniški center Coworking Pula,
 • na naravi temelječimi rešitvami kot so inovativni deževni vrtovi za izboljšanje odpornosti mest in lažje prilagoditve na podnebne spremembe.

Ekskurzijo bo na poti in na sami lokaciji povezovala dr. Vlasta Krmelj, županja občine Selnica ob Dravi z večletnimi izkušnjami prehoda v podnebno nevtralnost, energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije.

Za potrebe izvedbe ekskurzije je organiziran avtobusni prevoz iz Maribora do Pulja s postanki v Celju, Ljubljani in Postojni. URADNO vabilo z dodatnimi informacijami je dostopno TUKAJ.

Vabljeni k prijavi.

Z DNEM 25.4.2024 SO SE ZAPOLNILA PROSTA MESTA. 

VSI ZAINTERESIRANI SE LAHKO ŠE VEDNO PRIJAVITE, IN BOSTE UVRŠČENI NA ČAKALNI LISTI. 

4.7. 22.05.2024. / Spletno / Mobing na delovnem mestu

Beseda »mobing« je zaposlenim v javni upravi dobro poznana, kljub temu pa si jo vsak posameznik razlaga po svoje.  Vsako nezaželeno vedenje na delovnem mestu ni mobing, zato je izjemno pomembno, da posameznik jasno razume kaj beseda mobing pomeni.

Vsem zaposlenim je potrebno omogočiti zdravo in varno delovno okolje. Delodajalec je dolžan vzpostavit optimalno okolje v katerem noben delavec ni izpostavljen nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Ozaveščanje o mobingu na delovnem mestu je eden izmed ključnih preventivnih ukrepov delodajalca za pravočasno preprečevanje le tega.

Na izobraževanju se bomo zato seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • opredelitev mobinga in sorodnih pojavov,
 • ureditev področja v zakonodaji,
 • vzroki za nastanek mobinga,
 • preprečevanje in obvladovanje mobinga na ravni posameznika in organizacije
 • posledice mobinga.

Izobraževanje bo predvidoma trajalo do 11.30.

Predavala bo Tanja Urdih Lazar, vodja Centra za promocijo zdravja, na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, strokovnjakinja na področju promocije zdravja, dobrega počutja na delovnem mestu in odnosov z javnostmi.

VABILO je dostopno TUKAJ.

4.8. 23.05.2024. / Spletno / Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na izobraževanje

Izzivi in priložnosti razvoja trajnostnega butičnega turizma v slovenskih občinah.

Na izobraževanju bodo sodelovali PREDAVATELJI z naslednjimi tematikami:

DORIS URBANČIČ WINDISCH, mag., vodja Sektorja za razvoj turizma, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Kako skupaj uresničiti trajnostni razvoj in trajnostno preobraziti turizem?
Ključni gradniki (izzivi) in ukrepi za razvoj trajnostnega butičnega turizma v Sloveniji.
Primeri dobrih praks trajnostnega turizma.
izr. prof. dr. MARJETKA RANGUS,
dekanica, Fakulteta za turizem, UM

Peter MISJA, župan Občine Podčetrtek

Lokalna turistična politika – vloga županov in lokalnih uprav v razvoju turizma:
– kako se slovenska turistična politika aplicira na lokalni ravni,
– na kakšen način lahko občine neposredno načrtujejo in spodbujajo turistični razvoj in zakaj občine različno pristopajo k razvoju turizma,
– kakšna so pričakovanja Strategije razvoja slovenskega turizma,
– kako lahko uporabimo Zeleno shemo slovenskega turizma kot orodje za razvoj in za dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti,
– kakšna je moč (in odgovornost) občin za vključevanje lokalnih deležnikov v turistični razvoj.
doc. dr. TANJA LEŠNIK ŠTUHEC, Fakulteta za turizem, UM, ProVITAL d.o.o. Priložnosti za razvoj turizma v občinah
Model Izvorno slovensko kot orodje razvoja podeželja v pametno zeleno destinacijo kot primer dobre prakse
JOŽE SODJA, župan Občine Bohinj

KLEMEN LANGUS, direktor Turizma Bohinj

 

Uresničevanje principov trajnostnega turizma na območjih s prekomernim turizmom – primer iz Bohinja (biodiverziteta, Teritorialna kolektivna blagovna znamka (TKBZ), mobilnost, regionalno sodelovanje)

Izobraževanje je namenjeno županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav in javnih zavodov, predstavnicam in predstavnikom občin ter javnih zavodov, ki so odgovorni za to področje ter vsem zainteresiranim.

Ob koncu izobraževanja boste imeli priložnost zastaviti vprašanja in izmenjati mnenja s predavatelji. Izobraževanje bo zaključeno predvidoma do 13.00 ure.

Vabilo vam je na voljo TUKAJ.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi.

5. Dogodki drugih

5.1. 24. 4. / Posvet »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«

Ob priložnosti četrtega obeleževanja slovenskega dneva brez zavržene hrane vas vabijo na posvet
»Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«, ki bo v sredo, 24. aprila, med 8.30 in 15.30, v Hiši Evropske unije, Dunajska c. 20, Ljubljana.

Posvet je namenjen vsem deležnikom v verigi preskrbe s hrano oziroma vsakomur, ki ga zanima izziv, kako zmanjšati izgube hrane in odpadno hrano, izboljšati odnos do hrane in spremeniti navade.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Zaradi omejenega števila sedežev je obvezna prijava najpozneje do 22. 4. 2024 na tej povezavi.

Program vam je na voljo TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

5.3. 24. 4. / Spletni dogodek: Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja vas prijazno vabi na dogodek ”Komu zvoni: pravna odgovornost držav in korporacij v dobi podnebnih sprememb”, ki bo 24. 4. 2024 na Zoomu med 10:00 in 14:30.

Dogodek je namenjen podrobnejši seznanitvi s konceptom t. i. podnebnih pravic – človekovih pravic, na katere vplivajo podnebne spremembe, ter obveznosti držav in korporacij v zvezi s podnebjem. Izvedeli boste več o sodnih sporih, v katerih sodišča odločajo o odgovornosti držav in korporacij, ki s svojimi aktivnosti vplivajo na podnebne spremembe in prilagajanje družbe nanje. Dogodek se izvaja v okviru projekta DACE, ki ga financira Evropska unija.

Dogodek bo mednaroden in v celoti izveden v angleškem jeziku.

Govorke, govorci in predavanja:

 • dr. David R. Boyd, posebni poročevalec Združenih narodov o človekovih pravicah in okolju – Razvoj pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja;
 • prof. dr. Stephen Humphreys, Law School, London School of Economics – Podnebne pravice;
 • prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  –  Podnebne pravice v odločitvah Odbora Združenih narodov za človekove pravice;
 • dr. Andreas Geiges in dr. Luzie Helfmann, Climate Analytics in Climate Action Tracker  – Pravičen prispevek držav pri doseganju podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma;
 • dr. Samuel Ruiz-Tagle, Centre for Climate Engagement, University of Cambridge  –  Podnebne spremembe v pravu prostorskega načrtovanja;
 • Kertu Birgit Anton, Estonian Environmental Law Center  –  Podnebna tožba Petki za prihodnost Estonija proti Eesti Energia;
 • Luka Štrubelj, PIC  –  Pravna odgovornost korporacij za podnebne spremembe.

Celoten program v slovenskem jeziku je dostopen na tej povezavi.

Prijave na dogodek so obvezne na tej povezavi -> https://forms.gle/5TVZAbL2D3wDasd7A

Za vse dodatne informacije vam je na voljo aljosa.petek@pic.si.

5.4. 24. 4. / Webinar o odgovorih na vprašanja o potencialnih sonaravnih rešitvah s konkretnimi primeri

Vljudno vabljeni na webinar ekipe porjetja Limnos za aplikativno ekologijo, pri katerem se bo odgovarjalo na vprašanja o potencialih sonaravnih rešitvah s konkretnimi primeri. 

Webinar bo potekal v sredo, 24.4.2024 ob 13:00 – 14:00 preko povezave Zoom. Prijave se sprejemajo na: alenka@limnos.si . Po prijavi boste prejeli povezavo.

Vprašanja in ključne teme sporočite lahko organizatorjem webinarja sporočite preko spletne ankete, ki je dostopna na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/3a69064e

Ozadje nastanka webinarja: Podnebne spremembe in zakonodajalci vedno bolj spodbujajo k načrtovanju večnamenskih sonaravnih ali vsaj hibridnih rešitev, ki naj vključujejo čim več narave. Pri tem ugotavljamo, da v Sloveniji še vedno velja prepričanje, da imamo narave (zelenih površin) dovolj in da nam tudi vode ne manjka.

Zadnji dve leti sta pokazali ravno nasprotno!

Kako si zamišljamo investicijo, ki je odporna na podnebne spremembe? Kako utemeljiti potrebo po evropskih sredstvih, ki zahtevajo načelo »ne škoduj bistveno«? Kako lahko z širše zastavljeno idejno zasnovo podpremo biodiverziteto in izpolnjujemo zakonodajo o obnovi narave?

VABILO najdete tukaj.

5.5. 10. 5. / Slovenski informativni dan programa URBACT

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa (razpis)!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Na razpis za dobre prakse se lahko prijavijo mesta iz 27 držav članic Evropske unije, partnerskih držav (Norveška, Švica), mesta iz držav, ki sodelujejo prek instrumenta za predpristopno pomoč EU (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija), ter iz Ukrajine in Moldavije. Cilj tega razpisa je zagotoviti vseevropsko prepoznavnost učinkovitih lokalnih praks na področju trajnostnega urbanega razvoja ter ponuditi navdih in možnosti prenosa drugim evropskim mestom.

Mesta, ki bodo za svojo prakso prejela oznako URBACT dobra praksa, bodo deležna različnih ukrepov za prepoznavnost in promocijo, eden od vrhuncev pa bo URBACT Festival mest od 8. do 10. aprila 2025 v Vroclavu (Poljska). Nagrajena mesta bodo imela tudi možnost, da kot vodilni partner kandidirajo na razpisu za prenosne mreže spomladi 2025.

Podrobne informacije o tem, kdo se lahko prijavi, in o postopku prijave so na voljo v razpisni dokumentaciji. Sekretariat URBACT in nacionalne točke URBACT organizirajo vrsto informativnih sestankov prek spleta in v živo po vsej Evropi, kjer bo mogoče dobiti informacije o razpisu in odgovore na morebitna vprašanja.

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

5.6. 14. - 15. 5. / 31. konferenca Dnevi slovenske informatike - povabilo občinam k sodelovanju

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je soorganizator 31. konference Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala 14. in 15. maja 2024 v hotelu Bernardin v Portorožu.

K sodelovanju vabijo tudi občine, da na dogodku predstavijo svoje uspešne projekte. Rdeča nit letošnjega dogodka je “Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti”. V središču bo torej ideja uporabe in vpliva umetne inteligence ter z njo povezanimi ključnimi temami informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše.

Poleg umetne inteligence kot najbolj izpostavljene teme, so pri objavljenem povabilu k oddaji predlogov prispevkov kot možne teme nakazane npr. podatkovna družba, podatkovni prostori, digitalna in zelena odpornost, digitalne javne storitve, napredne digitalne tehnologije, inovacije v IKT, podatkovna jezera, inteligentne aplikacije, podpora pri odločanju, digitalizacija izobraževanj in usposabljanj, izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo, odprti in dostopni podatki, tehnologije upravljanja znanja, IT v managementu in kibernetska varnost.

Povzetke predlaganih prispevkov je potrebno oddati do 17. 3. 2024, več navodil in informacij je objavljenih na spletni strani dogodka (https://dsi2024.dsi-konferenca.si/stran/za-avtorje), kjer je na voljo tudi predloga za pripravo povzetka.

Hkrati vas vabijo, da proučite tudi možnost prijave na razpis za priznanje eNagrada 2024, ki je prav tako objavljen na omenjeni spletni strani konference, v rubriki Natečaji: https://dsi2024.dsikonferenca.si/.

Vabljeni, da se konference udeležite, saj bo to dragocena priložnost za izmenjavo idej, razprave o novih tehnologijah, spoznavanje najnovejših trendov ter povezovanje z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini.

5.7. 15.-17.5 / Mednnarodna konferenca SEEnergy

Energetski prehod EU v nizkoogljično družbo za Slovenijo predstavlja največji projekt po osamosvojitvi Slovenije. Ker smo šele na
začetku tega prehoda, je vprašanj še zelo veliko, vendar pa nam že sprejete in načrtovane časovnice ne
dajejo ravno veliko časa za iskanje odgovorov.
Zato na Celjskem sejmu med 15. in 17. majem 2024 organizirajo novo konferenco SEEnergy na temo
energetskega prehoda JV Evrope v nizkoogljično družbo. Ta bo ponudila veliko odgovorov na vprašanja, s
katerimi se ukvarjate tudi v lokalnih skupnostih.

16. 5. bosta potekala dva sklopa (Kaj čaka lokalne skupnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo in primeri dobrih praks, financiranje energetskih projektov), ki naslavljata predvsem lokalne skupnosti. Za občine je s strani organizatorja zagotovljen popust!

Dodatne informacije o programu na mednarodno konferenco, ki jo sicer organizirajo na 2 leti, najdete tukaj.

5.8. 16. in 17. 5. / Simpozij Slovenski regionalni dnevi

V soorganizaciji ZRC SAZU – Geografskega inštituta Antona Melika, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstva za naravne vire in prostor, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ter Združenja regionalnih razvojnih agencij vas vabijo, da se udeležite simpozija Slovenski regionalni dnevi 2024, ki bo potekal 16. in 17. maja v Hotelu Dolenjc v Novem mestu.

Letošnji simpozij je namenjen razpravi o dveh ključnih temah, in sicer demografiji, kadrih in z njima povezanimi izzivi regionalnega razvoja. Predstavili bodo različne vidike teh treh ključnih področij in njihov vpliv na celostni razvoj slovenskih regij.

5.9. 17. 5. / Okrogla miza: "Ali smo na pravi poti digitalne preobrazbe Slovenije?"

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in Digitalno središče nevladnih organizacij Slovenije organizirata 10. dan vključujoče informacijske družbe z naslovom »Poti in stranpoti v pravično in dobro digitalno prihodnost«.

Dogodek bo potekal v petek, 17. maja, v Ljubljani ob mednarodnemu dnevu telekomunikacij in informacijske družbe.

Več informacij sledi.

5.10. 24. - 28. 6. / Študijski obisk Slovenije na Portugalsko: Mladinsko delo na Portugalskem

Portugalska in slovenska nacionalna agencija programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota si prizadevata za uveljavitev Evropske agende za mladinsko delo (EAMD), še posebej njenih dveh ciljev, ki se nanašata na kakovost in prepoznavanje mladinskega dela. Obe agenciji vidita lokalne oblasti (občine) kot pomembne deležnice pri razvoju mladinskega dela, zato se zavzemata skupne aktivnosti in učenje v obliki  študijskega obiska.

Obisk je namenjen občinskim uslužbencem in odločevalcem (ne mladinskim delavcem, organizatorjem mladinskega dela ali voditeljem). Potekal bo od 24. do 28. junija 2024 (vključno z dnevi potovanja) na severozahodu Portugalske (Porto, Braga, Gaia in okolica).

Nastanitev, prehrano in lokalni prevoz na Portugalskem v celoti krijejo organizatorji. Potne stroške povrne Zavod Movit po Splošnih pogojih.

Cilji študijskega obiska so:

 1. Ogledati si, kako mladinsko delo podpirajo, izvajajo in spremljajo na lokalni ravni na Portugalskem.
 2. Ogledati si, kako podpirajo in izvajajo aktivnosti sodelovanja mladih, torej aktivnosti, ki jih vodijo mladi (‘youth-led’ mladinsko delo), prostovoljske dejavnosti, aktivnosti neformalnih skupin in t.i. neorganizirane mladine.
 3. Predstaviti, kako na nacionalni in lokalni organi sodelujejo in izvajajo EAMD.
 4. Spodbujati medsebojno izmenjavo o naslavljanju aktualnih izzivov na področju mladinskega dela in uveljavljanja EAMD.
 5. Vzpostaviti povezavo s programi EU za področje mladine in spodbuditi udeležence k večji uporabi programov.
 6. Ogledati si, kako podpirajo in spodbujajo mednarodno mladinsko delo na Portugalskem.

Organizatorici sta portugalska in slovenska nacionalna agencija Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, iz katerih se študijski obisk financira. Delovni jezik bo angleščina, po potrebi  tudi prevod govora v slovenščino. Morebitna gradiva bodo v angleščini. Povezava do prijave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SV_SI_2_PT_2024

Aktivnost je mednarodna, zato so vprašanja tudi v angleščini. Prijavnico lahko izpolnite v angleščini ali  v slovenščini (in bomo vaše odgovore prevedli organizatorjem).

Rok prijav: 11. april 2024. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 22. aprila 2024 in bodo potem naprošeni za potrditev udeležbe v kratkem roku. Možno je, da se prijavi več oseb iz občinske uprave, vendar v tem primeru v prijavnici označite prioriteto prijavljenih.

5.11. 12. 9. / Razvojna konferenca: Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje

Državni svet Republike Slovenije napoveduje  razvojno konferenco z naslovom Decentralizacija in učinkovit javni servis: razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje,

ki bo v četrtek, 12. septembra 2024, ob 10. uri, v Klubu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Prvi panel razvojne konference je namenjen razpravi o regionalni/kohezijski politiki, lokalni samoupravi, vzpostavitvi pokrajin in političnemu sistemu z vidika prenosa dela odločitev in pristojnosti na regionalno raven, drugi panel pa razpravi o razvojni viziji in prioritetah razvoja Slovenije, vključno z najbolj potrebnimi reformami.

Vabilo na razvojno konferenco s programom bo posredovan naknadno.

Vljudno vabljeni k udeležbi.

6. Aktualni razpisi

6.1. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na Povezavi.

6.3. Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) je pripravilo in objavilo »Javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta«.

 • Javni poziv je objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 (razglasni del) in na spletni strani ministrstva tukaj.

Sredstva za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve so zagotovljena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in so namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D). Namen tega javnega poziva je podpreti digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni s sofinanciranjem aktivnosti tehnične posodobitve namenske rabe prostora ter s tem v največji možni meri podpreti občine pri pripravi prostorskih aktov. S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin (prvi odstavek 141. člena ZUreP-3). Predmet javnega poziva so naložbe za pripravo in sprejem tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3) za celotno območje občine. Do sofinanciranja so upravičene tiste občine, ki imajo sprejet občinski prostorski načrt (OPN) ali prostorski red občine (PRO).

6.4. V okviru novega LIFE razpisa na voljo 571 milijonov evrov

Program LIFE je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, zato je izjemna priložnost, da uresničite svoje zamisli, in če bo vaš predlog projekta uspešen, boste lahko prejeli del od 571 milijonov evrov, ki so letos na voljo. Za sredstva lahko zaprosite do septembra.

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

Vse podrobnosti o različnih vrstah nepovratnih sredstev za projekte LIFE, rokih za prijavo in še veliko več si preberite na strani z razpisi LIFE za leto 2024.

Poleg tega bodo med 23. in 26. aprilom 2024 organizirani virtualni informativni dnevi #EULife24, ki bodo morebitnim prijaviteljem pomagali skozi postopek. Na portalu Evropske komisije najdete tudi vse informacije o možnostih financiranja in razpisih LIFE24 in navodila za oddajo vloge.

6.5. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2024, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, za spodbujanje promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Prijavitelji, ki bodo uspeli s prijavo, so upravičeni do sofinanciranja do 80 % upravičenih stroškov brez DDV.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 8. maj 2024 in 14. junij 2024 oziroma do porabe sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na povezavi.

Za vse potencialne prijavitelje bo izveden informativni dan v četrtek, 18. aprila, ob 9. uri, preko Zoom aplikacije. Potencialni prijavitelji se lahko na informativni dan prijavijo na Povezavi

6.6. [Aktualen razpis] Sodelujte pri medsebojnem pregledu urbanih strategij

Novi razpis za medsebojne strokovne preglede (Peer Reviews) traja do 30. aprila 2024 do 12.00.

Mesta, to je vaša priložnost, da izboljšate svoje strategije, se naučite novih veščin in vzpostavite trajne evropske povezave!

Glavni cilj medsebojnega pregleda je pomagati vašemu mestu izboljšati zasnovo in izvajanje vaše strategije trajnostnega urbanega razvoja (TUS) z razpravo in učenjem iz izkušenj drugih mest. Izmenjava se zaključi s srečanjem, na katerem lahko vsa sodelujoča mesta razpravljajo o skupnih težavah in izzivih ter izmenjujejo najboljše prakse.

Dve različni vlogi, ena prijava

Mesta, ki želijo sodelovati, se lahko prijavijo v eno od dveh vlog: i) mesta, katerih strategije se pregledujejo, in ii) mesta, ki pregledujejo strategije.

– Kot mesto s strategijo v pregledu se boste ukvarjali s tremi specifičnimi izzivi, s katerimi se soočate pri oblikovanju/izvajanju svoje strategije trajnostnega urbanega razvoja. Kot mesto s strategijo v pregledu se lahko prijavijo samo mesta iz 11. člena Uredbe 2021/1058/EU (v primeru Slovenije torej mestne občine).

– Kot pregledovalec strategij drugih boste delili svoje strokovno znanje in izkušnje v zvezi z izzivi mesta v pregledu. Dobrodošla so vsa mesta z izkušnjami na področju strategij trajnostnega urbanega razvoja. Ste pripravljeni deliti svoje strokovno znanje in izkušnje ter poskrbeti, da bo vaše mesto znano po svojih dobrih praksah?

EUI ima na voljo tudi široko paleto podpore in smernic, ki vam bodo pomagale pri pripravi in oddaji prijave. Če imate posebno vprašanje, se naročite na individualni posvet. Oglejte si pričevanja prejšnjih udeležencev in vse informacije o Peer Reviews na spletišču EUI. Obiščite EUI stran z razpisi za vse informacije o razpisu, postopku prijave in rokih.

6.7. Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotavlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska Komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku – več si lahko preberete TUKAJ.

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024.

6.8. Evropska komisija vabi mesta k prijavi na nagrade Evropska prestolnica inovacij 2024

Evropska komisija je objavila deseto izdajo prestižnega tekmovanja Evropska prestolnica inovacij (iCapital), namenjeno priznanju evropskih mest, ki z inovacijami pomembno prispevajo k izboljšanju življenja svojih prebivalk in prebivalcev. S podporo Evropskega sveta za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, nagrade iščejo mesta, ki so odprta za eksperimentiranje in si prizadevajo biti vodilna v uporabi tehnologij za dobrobit ljudi.

Tekmovanje bo podelilo skupno šest nagrad v dveh kategorijah: Evropska prestolnica inovacij, kjer bo zmagovalno mesto prejelo 1 milijon evrov, in Naraščajoče inovativno mesto, kjer bo zmagovalno mesto nagrajeno s 500.000 evrov. Prva dva finalista v obeh kategorijah bosta prav tako nagrajena. Vsi zmagovalci in finalisti bodo imeli čast pridružiti se mreži alumnov nagrad EIC, ki omogoča izmenjavo znanja in iskanje rešitev za skupne izzive.

Tekmovanje je odprto za mesta z najmanj 50.000 prebivalci iz držav članic EU in držav, povezanih z Obzorjem Evropa. Dve žiriji neodvisnih strokovnjakov bosta ocenjevali kandidatna mesta glede na njihovo sposobnost eksperimentiranja, pospeševanja rasti zagonskih podjetij in MSP, gradnje ekosistemov in spodbujanja sinergij ter razširjanja inovacijske zmogljivosti. Posebna pozornost bo namenjena tudi viziji mesta in uporabi inovacij za krepitev demokracije in družbene kohezije.

Prijava je možna od 5. marca do 18. junija 2024, Evropska komisija pa bo 9. aprila organizirala spletno informativno sejo za potencialne prijavitelje. Pretekli zmagovalci vključujejo mesta, kot so Barcelona, Amsterdam, Pariz in Lizbona, ki so s svojimi inovacijskimi praksami postavili visoke standarde in služijo kot navdih za mesta po vsej Evropi.

Z nagradami Evropska prestolnica inovacij Evropska unija prepoznava in nagrajuje mesta z vključujočimi inovacijskimi ekosistemi, ki spodbujajo povezave in sinergije med različnimi akterji ekosistemov. To je priložnost za mesta, da pokažejo svoje inovacije, izboljšajo dobrobit družbe in hkrati spodbudijo prebojne inovacije.

Izkoristite priložnost, da vaše mesto postane naslednja Evropska prestolnica inovacij ali Naraščajoče inovativno mesto, in s tem pokažete svojo predanost izboljšanju življenj skozi inovacije.

6.9. JR za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. 3. 2024 objavilo 20 milijonov evrov vreden Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Razpis je odprt do 10.02.2025 oziroma do porabe sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ.

6.10. reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Z navdušenjem napovedujejo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt vključuje niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), Association Champ Libre (Francija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta pozivajo k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

K naboru vabijo projekte, ki povezujejo:
arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti

12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki plakatne razstave predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Rok za oddajo: 17. maj 2024
Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijave pošljite na: recitying@gmail.com

Več informacij vam je na voljo TUKAJ.

6.11. Razpis programa URBACT za dobre prakse

Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Prijavite se za oznako URBACT dobra praksa!

Oznaka bo vašemu mestu prinesla prepoznavnost na nacionalni in evropski ravni, postanete pa lahko tudi vodilni partner URBACT prenosne mreže, ki se bodo oblikovale od aprila do junija 2025.

To je odlična priložnost, da si zagotovite vstop v program URBACT, zato je ne zamudite!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.

Slovenski informativni dan bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj. Informacije pa so objavljene tudi na Facebook profilu IPoP – Inštituta za politike prostora, do katerih dostopate na tej povezavi.

6.12. Najavljen 3. javni razpis v okviru Interreg Europe 2021-2027

Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027 bo odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira program. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani programa. Več informacij o programu, dogodkih in drugih orodjih za pomoč pri pripravi projektnih idej je na voljo na spletni povezavi tukaj.

7. Novice drugih

7.2. Dogovor za razvoj regij občine vabi k prijavam za sofinanciranje iz nove finančne perspektive

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je 29. marca 2024 objavilo prvo dopolnitev povabila dogovorov za razvoj regij v okviru ciljev Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Skupni obseg sredstev v povabilu znaša 440 milijonov evrov, od tega 341 milijonov za specifične cilje, vezane na področja Ministrstva za naravne vire in prostor.

Sofinancirani bodo občinski projekti v 12 razvojnih regijah, pri čemer ministrstvo zasleduje tri cilje. Prvi je področje dograditev sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah nad 2.000 prebivalcev in sicer v višini 217 milijonov evrov. Drugi je področje investicij v javne vodovode, ki oskrbujejo več kot 10.000 prebivalcev. Namen investicij bo zmanjšanje vodnih izgub, izvedba zagotavljanja rezervnih zajetij za pitno vodo in/ali dograditev javnega vodovoda s priključitvijo dodatnih objektov za oskrbo prebivalcev z namenom izboljšanja dostopa do pitne vode. Na voljo je 85 milijonov evrov. Tretji in nov cilj, vključen v povabilo, podpira projekte zelene infrastrukture v višini 39 milijonov evrov.

V pomoč do dobro pripravljenih vlog je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj po objavi povabila skupaj s sodelujočimi Ministrstvom za naravne vire in prostor, Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvom za infrastrukturo organiziralo predstavitev vsebin in možnost za razpravo glede morebitnih vprašanj, ki se tičejo objavljenega besedila.

Informativni dan za zahodno kohezijsko regijo je potekal v torek, 16. 4. 2024 na Brdu pri Kranju. Informativni dan za vzhodno kohezijsko regijo bo v ponedeljek, 22. 4. 2024 v Šentjurju.

Prva dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij

7.3. Pobuda Za žive meje!

Žive meje so ena od značilnosti kulture urejanja naših naselij. Iz prostora izginjajo prav v času, ko jih tako ljudje kot narava v urbanem okolju potrebujemo še bolj kot v preteklosti. Žive meje so preprosta, učinkovita in cenovno zanimiva rešitev, ki lokalni skupnosti ponuja številne priložnosti za vključevanje prebivalcev v podnebno politiko in povezovanje lokalne skupnosti.

Mreža za prostor zato vabi vse slovenske občine, da se pridružijo pobudi Za žive meje! in povedejo v dobri praksi ohranjanja in urejanja novih živih mej.

Pobuda za ohranjanje in urejanje novih živih mej je nastala v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor na podlagi trdnih dokazov o pomenu živih mej za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti ter ustvarjanje kakovosti bivanja. Žive meje kot v vrsto posajene rastline enake, ali še bolje različne vrste, so prepoznane kot preprosta, poceni in široko uporabna rešitev za krepitev odpornosti lokalnega okolja na podnebne spremembe in ustvarjanje zdravega in varnega bivalnega okolja.

Pobuda za žive meje je namenjena motiviranju slovenskih občin za ohranjanje in urejanje novih živih mej z različnimi ukrepi in rešitvami, v sodelovanju z lokalnimi organizacijami in svojim prebivalci.

Več o pobudi in dostop do izjave o sodelovanju: https://www.mrezaprostor.si/zive-meje/

Informacije o koristih živih mej so zbrali tudi v informativnem letaku, lahko ga natisnete in uporabite pri snovanju svojih prizadevanj: https://www.mrezaprostor.si/wp-content/uploads/2024/04/Moc-narave_letak.pdf

Veseli bodo tudi sporočil o vašem odzivu. Kontaktirate jih lahko tudi osebno preko naslova: mreza@ipop.si